Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/5

 

25.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Korttelin 20810 tonttien 1, 2 ja 4 kohteiden Asunto Oy Helsingin Rio, Heka Jätkäsaari Hyväntoivonkatu 7 ja Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1 kokonaissuunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen

HEL 2014-007872 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan korttelin 20810 tonttien 1, 2 ja 4 suunnittelutyön kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 1.490.400,00 e (108,00 e/asm2).

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Arviointitaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 20. (Länsisatama) kaupungin-osassa tonteilla 20810/ 1, 2 ja 4.

Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 15 600 k-m². Alustavien tilaohjelmaluonnosten mukaan hankkeeseen rakennetaan yhteensä 215 asuntoa.

Tontille 1 tulee kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksen (13.12.2012) mukaan rakentaa vapaarahoitteista Hitas-asuntoja. Asunto Oy Helsingin Rion rakennusoikeus on 4200 k-m² ja asuntoja yhteensä 49 kpl. Tontit 2 ja 4 on varattu valtion korkotuettuja vuokra-asuntoja varten. Tontille 2 rakennettavan Heka Jätkäsaari Hyväntoivonkatu 7:n rakennusoikeus on 5250 k-m² ja hankesuunnitelman mukainen asuntolukumäärä 78 kpl. Tontille 4 sijoittuvan Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1:n rakennusoikeus on 5400 k-m² ja hankesuunnitelman mukainen asuntolukumäärä 75 kpl. Hampurinkuja 1:een liittyy Jätkäsaaren kehitysvammaisten asumisryhmä Omaporras sekä liiketila.

Suunnittelijat valitaan ryhmänä, jossa arkkitehti toimii pääsuunnittelijana ja vastaa kohteen suunnittelun kokonaisuudesta sekä siitä, että suunnitelmat täyttävät niille asetetut vaatimukset. Muiden alojen suunnittelijat ovat arkkitehdin alikonsultteja ja sopimus allekirjoitetaan arkkitehtitoimiston kanssa. Suunnittelutyö tehdään tietomallinnuspohjaisesti.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin seuraavilta: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy, Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy.

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 4.6.2014 kohteesta saadut tarjoukset ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -menetelmät, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 70 % ja hintapisteisiin, painoarvolla 30 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien arvosanojen keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimisto sai maksimi laatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet määräytyivät suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyväksyttävissä oleva tarjous sai maksimi hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet määräytyivät siten, että kaksi kertaa halvin hinta antoi 0 hintapistettä ja väliarvot interpoloitiin.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti arkkitehtisuunnittelusta Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n suunnitteluryhmä.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Arviointitaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566