Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/6

 

25.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Luutnantinpolun kokonaissuunnittelutarjousten hylkääminen ja tontinosasta luopuminen

HEL 2014-007980 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston hylkäämään Luutnantinpolun suojellun toimistorakennuksen suunnittelutarjoukset ja oikeuttaa toimiston luopumaan asuntotuotantotoimikunnalle varatusta suojellusta rakennuksesta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Arviointitaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 33. kaupunginosassa (Kaarela) korttelissa 33254, osoitteessa Luutnantintie 13. Kortteli on varattu asuntotuotantotoimistolle 13.12. 2012 välimuodon asuntotuotantoon.

Toimistorakennus on asemakaavassa suojeltu merkinnällä SR-2. Rakennus on entinen MTT:n toimistorakennus, joka on asemaakaavassa osoitettu muutettavaksi asuinkäyttöön. Alustavassa tilaohjelmassa oli 23 asuntoa.

Asuntotuotantotoimisto on tutkinut mahdollisuutta toteuttaa käyttötarkoituksenmuutos suojeltuun rakennukseen tontinvarausehtojen mukaisesti. Kohteen korkeiden suunnittelu- ja rakennuskustannusten vuoksi asuntotuotantotoimisto ei näe mahdollisuutta toteuttaa kohdetta Hitas- tai asumisoikeus -hankkeena. Asuntotuotantotoimisto esittää korttelissa 33254/2 lohkomattomalla tontinosalla sijaitsevasta SR-2 merkinnällä suojellusta rakennuksesta luopumista. Rakennus tullaan lohkomaan omaksi tontiksi.

Suunnittelijat käyttötarkoituksenmuutossuunnittelun tarjouskilpailuun valittiin ryhmänä, jossa arkkitehti toimii pääsuunnittelijana ja vastaa kohteen suunnittelun kokonaisuudesta sekä siitä, että suunnitelmat täyttävät niille asetetut vaatimukset. Muiden alojen suunnittelijat ovat arkkitehdin alikonsultteja ja sopimus allekirjoitetaan arkkitehtitoimiston kanssa.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin seuraavilta arkkitehtitoimistoilta: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy, Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy, ARRAK Arkkitehdit Oy, Arkkitehti-toimisto ERAT Oy ja Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy.

Tarjoukset saatiin: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy, Arkkitehti-toimisto Innovarch Oy Arkkitehtitoimisto ERAT Oy ja Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy.

ARRAK Arkkitehdit Oy ei jättänyt tarjousta.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 3.4.2014 kohteesta saadut tarjoukset ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -menetelmät, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Asuntotuotantotoimisto esittää tarjouksia hylättäväksi tontista luopumisen vuoksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Arviointitaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566