Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/10

 

25.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 90

Heka Vartioharju Rekitie 4 ja Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 peruskorjauksen urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2014-007296 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tekemään Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13:n ja Heka Vartioharju Rekitie 4:n peruskorjauksen urakkasopimuksen kokonaisurakasta kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Consti Julkisivut Oy:n kanssa, arvonlisäverolliseen urakkahintaan 7.896.395 euroa, kuitenkin enintään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n  ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän urakkahinnan mukaisena.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Urakkatarjousvertailu

3

Heka Rekitie 4 peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset

4

Heka Linnanherrantie 11-13 peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisen kustannukset

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rekitie 4

Rekitie 4 on valmistunut vuonna 1987 ja sijaitsee Vartiokylässä, tontilla 45330/8, osoitteessa Rekitie 4. Kohteessa on 24 vuokra-asuntoa (1.918 asm2).

Peruskorjauksessa lautaverhotut julkisivut ja peltikatot huoltomaalataan. Ikkunat ja ovet pääosin uusitaan. Piha-alueet kunnostetaan.

Asuntojen pintarakenteet, kalusteet ja varusteet uusitaan. Sauna-osasto peruskorjataan.

Talotekniikkaan tehdään osittaisia suunniteltuja toimenpiteitä.

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-Marttunen Oy:n laatimat luonnospiirustukset 27.11.2013.

Linnanherrantie 11-13

Linnanherrantie 11-13 on valmistunut vuonna 1988 ja sijaitsee Vartiokylässä, tonteilla 45331/7,8 ja 45332/ 3, osoitteissa Linnanherran-tie 11-13. Kohteessa on 63 vuokra-asuntoa (4.193,5 asm2).

Peruskorjauksessa lautaverhotut julkisivut ja elementtisaumat uusitaan. Peltikatto aluslaudoituksineen uusitaan ja samalla lisätään ylä-pohjan lämmöneristettä. Ikkunat ja ovet pääosin uusitaan. Parvekkeiden, luhtikäytävien ja terassien kaiteet ja valokatteet uusitaan. Piha-alueet kunnostetaan.

Asuntojen pintarakenteet, kalusteet ja varusteet uusitaan. Sauna-osasto peruskorjataan.

Talotekniikkaan tehdään osittaisia suunniteltuja toimenpiteitä.

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-Marttunen Oy:n laatimat luonnospiirustukset 27.11.2013.

Tarjouskilpailu

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt urakkatar-oukset on avattu 23.5.2014.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

-        Consti Julkisivut Oy

-        YIT Rakennus Oy

-        Rakennus- ja Maalausliike Esa Raita Oy

-        Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy

-        Rakennustoimisto Rasto Oy

-        Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy

-        Lujatalo Oy

Urakkatarjoukset saatiin Consti Julkisivut Oy:ltä, Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä ja Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy:ltä.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi kokonaisurakasta Consti Julkisivut Oy.

Rekitie 4

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle hyväksyttäväksi esitettävät peruskorjauskustannukset ovat 2.737.045 euroa (1.427 e/asm2).

Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset alittavat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kustannukset  2,3 % (34 e/asm2, kustannustaso 4/2014, ind 107,3).     

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:

-  käytöstä ja ikääntymisestä aiheutuvat kustannukset 1.219 e/asm2

-  teknisen ja/tai toiminnallisen laatutason nostamisesta aiheutuvat kustannukset  208 e/asm2.

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus peruskorjauskustannuksista on 10,9 % (156 e/asm2).

Kun laatutason parantamisesta aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon, on korjausaste 42,8 %.                           

Rahoitussuunnitelma:

- korkotukilaina

 2.189.635 e

- käynnistysavustus

    273.705 e

- omarahoitusosuus

    273.705 e

Rahoitus yhteensä

 2.737.045 e

 

Linnanherrantie 11-13

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle hyväksyttäväksi esitettävät peruskorjauskustannukset ovat 6.306.416 euroa (1.504 e/asm2).

Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset alittavat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kustannukset  1,0 % (15 e/asm2, kustannustaso 4/2014, ind. 107,3).     

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:

-   käytöstä ja ikääntymisestä aiheutuvat kustannukset 1.331 e/asm2

-   teknisen ja/tai toiminnallisen laatutason nostamisesta aiheutuvat kustannukset 173 e/asm2.

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus peruskorjauskustannuksista on 15 % (226 e/asm2).

Kun laatutason parantamisesta aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon, on korjausaste 43,4 %.                           

Rahoitussuunnitelma:

- korkotukilaina

5.045.132 e

- käynnistysavustus

   630.642 e

- omarahoitusosuus

   630.642 e

Rahoitus yhteensä

6.306.416 e

 

 

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2014.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on 12.6.2014 hyväksynyt kohteiden urakkakilpailun tuloksen ja päättänyt käynnistää kohteiden peruskorjauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Urakkatarjousvertailu

3

Heka Rekitie 4 peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset

4

Heka Linnanherrantie 11-13 peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisen kustannukset

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566