Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/4

 

25.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 84

Heka Kontula Kontulankaari 13 luonnospiirustukset ja urakoitsijan valinta

HEL 2014-007135 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä DPI-U2 Arkkitehdit laatimat Heka Kontula Kontulankaari 13 ja Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö ateljeetilojen luonnospiirustukset esittelijän muutetun esityksen mukaisesti muutettuna.

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan esisopimuksen Heka Kontula Kontulankaari 13:n asunrakennuksen ja Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön työtilojen suunnittelusta ja rakentamisesta Varte Oy:n kanssa sekä KVR-urakkasopimuksen kohteen toteuttamisesta Varte Oy:n kanssa, mikäli esisopimuksen mukaiset ehdot täyttyvät, hintaan 4.570.000,00 euroa (sis. alv 24 %),  kuitenkin enintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön hyväksymien urakkahintojen mukaisina.

Merkittiin tiedoksi, että Varte Oy:n valinnan perusteena on se, että yhtiö on osoittanut kiinnostuksensa hankkeen toteuttamiseen ja että Asuntotuotantotoimistolla on hyviä kokemuksia yhtiön toteuttamista aiemmista hankkeista.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Sanna Pusila, projekti-insinööri, puhelin: 310 32291

sanna.pusila(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus

2

Esisopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varte Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää hyväksyä DPI-U2 Arkkitehdit laatimat Heka Kontula Kontulankaari 13 ja Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö ateljeetilat luonnospiirustukset.

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan esisopimuksen Heka Kontula Kontulankaari 13:n asunrakennuksen ja Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön työtilojen suunnittelusta ja rakentamisesta Varte Oy:n kanssa sekä KVR-urakkasopimuksen kohteen toteuttamisesta Varte Oy:n kanssa, mikäli esisopimuksen mukaiset ehdot täyttyvät, hintaan 4.570.000,00 euroa (sis. alv 24 %),  kuitenkin enintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön hyväksymien urakkahintojen mukaisina.

Esittelijän perustelut

Heka Kontula Kontulankaari 13 ja Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön ateljeetilat  rakennetaan Helsingin kaupungin 47.kaupunginosaan tontille 47027/7, osoitteeseen Kontulankaari 13, 00940 Helsinki.

Rakennuskohde koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta, joissa kummassakin on eri tilaaja. Asuinrakennuksessa (14 kpl asuntoja, yhteensä 844,5 asm2) tilaaja on Helsingin kaupungin asunnot Oy ja ateljeerakennuksessa (14 kpl ateljeetiloja 530 htm2) tilaaja on Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö.

Kohteesta on järjestetty urakkakilpailu vuoden 2013 alussa, mutta asuntotuotantotoimikunta on 8.5.2013 hylännyt urakkakilpailun tulokset liian kalliina. Samalla toimikunta on päättänyt oikeuttaa toimiston valitsemaan urakoitsijan neuvottelumenettelyä tai suorahankintamenettelyä käyttäen.

Asuntotuotantotoimisto on järjestänyt hankkeesta SR-laatukilpailun, johon tarjoukset piti jättää 21.2.2014 mennessä. SR-laatukilpailuun ei saatu yhtään tarjousta. Toimisto on aloittanut neuvottelut Varte Oy:n kanssa. Neuvottelun perusteella Varte Oy on antanut tarjouksen 4.570.000,00 euroa.

Neuvottelujen perusteella Varte Oy:n kanssa tulee allekirjoittaa esisopimus, jossa sovitaan hankkeen etenemisestä. Kun esisopimuksessa olevat ehdot täyttyvät, allekirjoitetaan Varte Oy:n kanssa KVR-urakkasopimus.

Tarjouksen perusteella lasketut, hyväksyttäväksi esitettävät asuntojen rakennuskustannukset ovat 3.219.121,00 euroa (3.828 e/asm2 ). Kun rakennuskustannuksiin lisätään liittymismaksut 42 €/asm2 ja rakennusaikainen tontinvuokra, muodostuu hankinta-arvoksi 3.884,00 e/asm2. Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Tarjouksen perusteella lasketut ateljeetilojen rakennuskustannukset ovat 1.880.949,00 euroa (3.549 e/m2 ). Kun rakennuskustannuksiin lisätään liittymismaksut 45 €/m2 ja rakennusaikainen tontinvuokra, muodostuu hankinta-arvoksi 3.608,00 e/m2. Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Asuntojen keskimääräinen laskennallinen vuokra on korkotukilainoitettuna 10,01 e/m2/kk, kun hoitokuluina käytetään 5,70 e/m2/kk (tontinvuokran osuus on 1,20 e/m2/kk).

Energialuku on asuinrakennuksen osalta 115 kWh/m2 ja E-luvun mukainen energiatehokkuusluokka on C. Ateljeerakennuksen E-lukutavoite on 170 kWh/m2.

Hankkeella on valtion korkotukilainavaraus, joka on voimassa 31.12.2014 saakka. Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön avustusmäärärahat ovat voimassa, mikäli hankkeen rakentaminen aloitetaan vuonna 2014.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2014 aikana.

Arkkitehti Risto Urala  esittelee luonnokset kokouksessa.

Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiöltä on saatu suostumus neuvottelumenettelyn ja suorahankinnan käyttöön urakoitsijavalinnassa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Sanna Pusila, projekti-insinööri, puhelin: 310 32291

sanna.pusila(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus

2

Esisopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varte Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566