Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/14

 

25.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 94

Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 peruskorjauksen urakkatarjoukset ja  urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2014-008303 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tekemään Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 peruskorjauksen urakkasopimuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n kanssa hintaan 11.805.792,00 euroa, kuitenkin enintään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien urakkahintojen mukaisina.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Kustannusten jakautuminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde on valmistunut vuonna 1988 ja sijaitsee Kumpulan alueella, tontilla 24949/3, osoitteessa Sofianlehdonkatu 10. Kohteessa on ennen korjausta 125 vuokra-asuntoa (7683 asm2) ja korjauksen jälkeen 128 asuntoa (7735,5 asm2). Asunnoista 10 on liikuntavammaisten aikuisten käyttöön tarkoitettuja erityisavustettuja asuntoja.

Peruskorjaus sisältää kylpyhuoneiden, keittiöiden ja kaikkien sisäpintojen uusimisen. Käytöstä poistuneet ryhmäasunnot muutetaan perheasunnoiksi. Kaksi pientä kerhohuonetta muutetaan asunnoiksi. Ikkunat ja ovet uusitaan. Julkisivut ja parvekkeet kunnostetaan paikkauskorjauksin.

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky:n laatimat luonnospiirustukset 27.11.2013.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt urakkatarjoukset on avattu 19.6.2014.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

-        Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon Oy

-        Varte Oy

-        Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy

-        Fira Oy

-        Consti Julkisivut Oy

-        Rakennus Oy Antti J. Ahola

-        YIT Rakennus Oy

Urakkatarjouksen antoi Varte Oy, Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy, Consti Julkisivut Oy ja Rakennus Oy Antti J. Ahola.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten perusteella lasketut, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle hyväksyttäväksi esitettävät peruskorjauskustannukset ovat 13.498.316 euroa (1.745 e/asm2).

Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset alittavat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kustannukset 7,1 % (133 e/asm2, kustannustaso 5/2014, RI = 107,9).     

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:

-   käytöstä ja ikääntymisestä aiheutuvat kustannukset 1.417 e/asm2

-   teknisen ja/tai toiminnallisen laatutason nostamisesta aiheutuvat kustannukset (mm. uudet pihatiet, vesieristykset, vesimittarit ja yleiskaapelointi) 328 e/asm2.

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus peruskorjauskustannuksista on 15,6 % (273 e/asm2).

Kun laatutason parantamisesta aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon, on korjausaste 50,2 %.                           

Rahoitussuunnitelma:

- korkotukilaina

10.798.652 e

- omarahoitusosuus

  2.699.664 e

Rahoitus yhteensä

13.498.316 e

 

Kohteelle haetaan lisäksi käynnistysavustusta ja erityisryhmien investointiavustusta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi elokuussa 2014.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Kustannusten jakautuminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566