Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/8

 

25.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 88

Helsingin Asumisoikeus Oy/Kiviparin esisopimuksen tekeminen

HEL 2014-007906 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan liitteen mukaisen esisopimuksen Helsingin Asumisoikeus Oy Kiviparin rakenne- ja elementtisuunnittelusta Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa siten, että sopimuksen kohdan 6 ensimmäinen poikkeus muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Urakoitsija vastaa rakenne- ja elementtisuunnittelusta ja mahdollisten suunnitelmamuutosten aiheuttamista muiden suunnittelualojen kustannuksista. ATT maksaa muiden suunnittelualojen muutossuunnittelukustannukset suunnittelijoille ja laskuttaa ne urakoitsijalta."

Samalla toimikunta päättää valtuuttaa toimiston tekemään muutoksia Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kiviparin suunnitelmiin.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Esisopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan liitteen mukaisen esisopimuksen Helsingin Asumisoikeus Oy Kiviparin rakenne- ja elementtisuunnittelun sisältävän rakennusurakan esisopimuksen Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa.

Samalla toimikunta päättää valtuuttaa toimiston tekemään muutoksia suunnitelmiin Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kiviparin suunnitelmiin.

Esittelijän perustelut

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kivipari rakennetaan Myllypuroon, tontille 45129/5, osoitteeseen Kiviparintie 5a, 00920 Helsinki. Kohteeseen tulee 47 asumisoikeusasuntoa (3317,5 asm²). Asuntojen keskipinta-ala on 70,5 asm².

Asuntotuotantotoimikunta on 26.6.2013 hyväksynyt Arkkitehdit T. Grönlund Oy:n laatimat Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kiviparin luonnospiirustukset.

Asuntotuotantotoimikunta on 28.5.2014 hylännyt HASO Kiviparin urakkatarjouksen liian kalliina, ja oikeuttanut toimiston käyttämään neuvottelumenettelyä urakoitsijavalinnassa. Urakasta solmitaan esisopimus kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa.

Asuntotuotantotoimisto on neuvotellut Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa liitteenä olevan esisopimusluonnoksen, jonka mukaisesti urakoitsija rakentaa kohteen rakenne- ja elementtisuunnittelun sisältävänä kokonaisurakkana mikäli hankkeen kustannukset on mahdollista saada ARA:n hintarajoihin toimiston edellyttämien laatutavoitteiden mukaisesti.

Urakkasopimus tehdään, kun esisopimuksen ehdot täyttyvät. Hankkeen käynnistäminen ja urakkasopimuksen tekeminen tuodaan toimikunnan päätettäväksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Esisopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhakukielto, valmistelu

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566