Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/6

 

14.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Kokouksessa esille tulevat muut asiat

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta keskusteli asuntokaupan nykytilanteesta ja erityisesti myymättömien Hitas-asuntojen tilanteesta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää käsitellä mahdolliset muut asiat.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256.6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00380

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi

+358 9 310 32337

 

F102012566