Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/4

 

14.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksesta

HEL 2014-004186 T 00 03 00

Lausunto

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksen kohdista 2.2, 3.2, 4.1.2 ja 4.1.3:

2.2  Sitovien toiminnallisten tavoitteiden seurannan ja dokumentoinnin puutteet

Tarkastuslautakunta toteaa, että

-        kaikkien hallintokuntien tulee tallentaa tilinpäätöstyötilaan tilinpäätösohjeistuksen mukaisesti sellaiset dokumentit, joiden perusteella sitovien tavoitteiden toteutuminen voidaan varmentaa koko vuoden ajalta.

-        sosiaali- ja terveysvirastolle on asetettava sitovat tavoitteet siten, että niiden toteutuminen voidaan dokumentoidusti osoittaa. Viraston tulee varmistaa, että tavoitteen toteutumisen varmentava tieto saadaan tietojärjestelmistä kattavasti.

-        kulttuurikeskuksen tulee kehittää toiminnanohjausjärjestelmäänsä ja sen käyttöä siten, että järjestelmästä saadaan suoritetietojen osalta luotettavaa tietoa.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että asuntotuotantotoimisto tallentaa sitovan toiminnallisen tavoitteen dokumentointia varten sekä dokumentointikuvauksen että toteutuman todentavan rakennushankekohtaisen raportin.

3.2  Talousarvioraamin ohjausvaikutus ja sitovien taloudellisten tavoitteiden sitovuus

Tarkastuslautakunta toteaa, että

-        lauta- ja johtokuntien tulee sitoutua kaupunginhallituksen päättämään talousarvioraamiin ja kaupunginvaltuuston päättämään sitovaan määrärahatasoon. Päätökset viraston talouden tasapainottamiseksi tulee tehdä heti, kun määrärahojen ylitystarveriski havaitaan.

-        lauta- ja johtokuntien tulee raportoida mahdolliset ylitystarpeet ja niiden johdosta aiheutuvat talouden sopeuttamisen toimenpiteet talouden toteutumisennusteiden yhteydessä kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että asuntotuotantotoimisto on nettobudjetoitu yksikkö ja sen sitova tavoite on talousarviossa vahvistettu toimintakate. Toimintakatetavoite on ylitetty vuosittain ja ylityksellä on kartutettu asuntotuotantorahastoa.

4.1.2  Hankinta- ja kilpailuttamisosaaminen palveluhankinnoissa

Tarkastuslautakunta toteaa, että

-        kaupunginhallituksen tulee perustaa hankintastrategian mukaisesti ohjausryhmä vastaamaan hankintojen yleisestä ohjauksesta ja koordinoinnista.

-        hankintaprosessin sujuvoittamiseksi hallintokuntien tulee olla yhteydessä hankintakeskukseen jo varhaisessa vaiheessa käynnistäessään merkittäviä palveluhankintoja.

-        hankintakeskuksen, oikeuspalvelujen ja Oiva Akatemian on varmistettava palveluhankintojen osaaminen jatkuvalla ja päivittyvällä täsmäkoulutuksella hallintokuntien asiantuntijoille.

-        hankintakeskuksen ja oikeuspalvelujen tulee lisätä tiedottamista hankintoihin liittyvästä neuvonnasta. Hallintokunnille tulee tarjota väline hankintatarpeistaan ja   -suunnitelmistaan tiedottamiseen siten, että mahdollisuus tehdä hankintayhteistyötä ja yhteiskilpailutuksia paranee.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että asuntotuotantotoimiston perustehtävä on rakentamis- ja suunnittelupalveluiden hankkiminen. Toimisto huolehtii myös hankintaosaamisen ylläpitämisestä sekä henkilökunnan kouluttamisesta. Mikäli tarvitaan muita toimintaa tukevia palveluja kuten mainospalveluja, niissä käytetään hankintakeskuksen asiantuntemusta hyväksi.

4.1.3  Virastojen tietojärjestelmähankkeet

Tarkastuslautakunta toteaa, että

-        hallintokuntien tulee arvioida ja seurata tietojärjestelmähankkeidensa kustannuksia ja hyötyjä riippumatta siitä, koetaanko hanke pakolliseksi.

-        kaupunginkanslian tulee huomioida tietotekniikkaohjelman valmistelussa toimittajariippuvuuden keventämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että asuntotuotantotoimistolla ei ole omia suuria tietojärjestelmähankkeita, vaan sen toiminta tukeutuu kaupungin yhteisiin tietojärjestelmiin. Mahdollisten omien tietojärjestelmien hankkiminen perustuu kustannus- ja hyötyanalyysiin.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta hyväksyi 16.4.2014 (43 §) arviointikertomuksen vuodelle 2013.

Kertomuksesta tulee  hankkia tarkastussäännön 8.2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot valtuustolle toimitettaviksi.

Tarkastuslautakunta pyytää 21.5.2014 mennessä asuntotuotantotoimikunnan lausuntoa kertomuksen kohdista 2.2., 3.2. ja 4.1.2-4.1.3.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 16.04.2014 § 43

HEL 2014-004186 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2013 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot 21.5.2014 mennessä
toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen
kanssa.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566