Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/8

 

20.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 180

Heka Kansanasunnot Kortteli 819 kokonaisurakkaan kuulumattomat työt

HEL 2013-011300 T 02 08 03 01

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kansanasunnot Kortteli 819 kokonaisurakkaan kuulumattomia lisätöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä 44.674,66  eurolla (alv 24 %) siten, etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Käpylässä, tonteilla 25819/1 ja 25810/1, seuraavissa seuraavissa osoitteissa:

Kortteli 819

-        Pohjolankatu 9, 11, 13, 15

-        Sampsankatu 26, 28,  30, 32

-        Pellervonkatu 10, 12

-        Osmontie 23, 25, 27

Kortteli 810

-        Tapiolantie 1

-        Osmontie 33

Kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja urakkasopimus on laadittu 6.3.2013. Sopimuksen mukainen hinta on 7.584.832 euroa.

Työn aikana, purkutöiden jälkeen on ilmennyt talon 3 yläpohjassa ja ulkoseinissä laho- ja mikrobivaurioita. Esitetyt korjaustyöt eivät ole kuuluneet urakkaan.

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy on antanut tarjoukset em. lisätöistä yhteiseen lisähintaan 44.674,66 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä 29.265,61 euroa ja asuntotuotantotoimikunnan päätöksellä
61.482,91 euroa eli yhteensä 90.748,52 euroa. Esitetyt työt eivät ole kuuluneet urakkaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566