Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/5

 

20.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 177

Heka Pukinmäki Sunilantie 9 arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen

HEL 2013-014118 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Heka Pukinmäki Sunilantie 9 arkkitehtisuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 109.142,32 euroa (11,27 e/asm2).

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Arviointitaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Heka Pukinmäki Sunilantie 9 arkkitehtisuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 109.142,32 euroa (11,27 e/asm2).

Esittelijä

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 37. kaupunginosassa, tontilla 37008/3, osoitteissa Säterintie 10, Jokipellontie 7-11, Sunilantie 7-9, 00820 Helsinki.

Kohteen rakennusvuosi on 1967. Kohteessa on kuusi 3-4 kerroksista asuinkerrostaloa ja asuntoja 56 kpl (9682,5m2). Tilavuus on 43.030 m3.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

-        Karves Suunnittelu Oy

-        Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy & Visionar Arkkitehdit Oy

-        Wise Group Finland Oy

-        Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky

-        Arkkitehtitoimisto Ahonen Veikko Oy

-        Vahanen Oy

Tarjoukset saatiin muilta paitsi Arkkitehtitoimisto Ahonen Veikko Oy ja Vahanen Oy eivät vastanneet.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 4.11.2013 kohteesta saadut tarjoukset ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -menetelmät, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 80 % ja hintapisteisiin, painoarvolla 20 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien arvosanojen keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimisto sai maksimi laatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet määräytyivät suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyväksyttävissä oleva tarjous sai maksimi hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet määräytyivät siten, että kaksi kertaa halvin hinta antoi 0 hintapistettä ja väliarvot interpoloitiin.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Arviointitaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566