Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/6

 

20.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 178

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab /Asunto Oy Pieni Villasaarentie 2 peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakoitsijan valinta

HEL 2013-014299 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tekemään Oy Helsingin Asuntohankinta Ab / Asunto Oy Pieni Villasaarentie 2 peruskorjauksen urakkasopimuksen Consti Julkisivut Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen hintaan 7.178.386 euroa, kuitenkin enintään asunto-osakeyhtiön hyväksymän urakkahinnan mukaisena.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Tarjousten avauspöytäkirja

2

Urakkatarjousten vertailulomake

3

Peruskorjauskustannusten jakautuminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tekemään Oy Helsingin Asuntohankinta Ab / Asunto Oy Pieni Villasaarentie 2 peruskorjauksen urakkasopimuksen Consti Julkisivut Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen hintaan 7.178.386 euroa, kuitenkin enintään asunto-osakeyhtiön hyväksymän urakkahinnan mukaisena.

Esittelijä

Kohde on valmistunut vuonna 1965 ja sijaitsee Vuosaaressa, tontilla 54063/2, osoitteessa Pienen Villasaaren tie 2 ja 6. Kohteessa on 80 vuokra-asuntoa (4194 asm2).

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt Esko Hyvärinen & Co Ky:n laatimat luonnospiirustukset 3.4.2013.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt urakkatarjoukset on avattu 30.10.2013.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

-        Consti Julkisivut Oy

-        Lapin Teollisuusrakennus Oy

-        Rakennustoimisto Kenno-Rakenne Oy

-        Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy

-        Lujatalo Oy

-        Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy

Tarjous saatiin muilta paitsi Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy ja Rakennustoimisto Kenno Rakenne Oy eivät vastanneet.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Consti Julkisivut Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, hyväksyttäväksi esitettävät peruskorjauskustannukset ovat 8.116.116 euroa (1.935 e/asm2).

Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset alittavat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kustannukset 16,5 % (382 e/asm2, kustannustaso 9/2013, RI = 121,9).

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:

-  käytöstä ja ikääntymisestä aiheutuvat kustannukset 1468 e/asm2 ja

-  teknisen ja/tai toiminnallisen laatutason nostamisesta aiheutuvat kustannukset (mm. koneellinen tulo-poisto-ilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla, vesimittarit, parvekelasitus,  tilajakomuutokset, yleiskaapelointi) 468 e/asm2.

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus peruskorjauskustannuksista on 8,3 % (161 e/asm2).

Korjausaste on 52 %, kun laatutason parantamisesta aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon.     

Hankkeen rahoitus muodostuu pääosin rahalaitoslainasta, jonka lisäksi hankkeelle haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta perusparannuksen käynnistysavustusta (avustusta myönnetään 10 % hyväksymistä peruskorjauskustannuksista).

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi maaliskuussa 2014.

Kiinteistöyhtiö on hyväksynyt peruskorjauskustannukset 18.11.2013.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Tarjousten avauspöytäkirja

2

Urakkatarjousten vertailulomake

3

Peruskorjauskustannusten jakautuminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566