Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/4

 

20.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 176

Heka Laajasalo Koirasaarentie 36 luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2013-014308 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n laatimat Heka Laajasalo Koirasaarentie 36 luonnospiirustukset.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Eero Lehtomäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 32371

eero.lehtomaki(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee hyväksyä Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n laatimat Heka Laajasalo Koirasaarentie 36 luonnospiirustukset.

Esittelijä

Heka Laajasalo Koirasaarentie 36 rakennetaan Kruunuvuorenrannan Gunillankallioon, Helsingin kaupungin korttelin 49 tontille 49047/1, osoitteeseen Koirasaarentie 36, 00870 Helsinki. Kohteeseen tulee 63 vuokra-asuntoa (4174 asm²). Asuntojen keskipinta-ala on 63,3 asm².

Asuntotuotantotoimikunta on 5.9.2012 valinnut kohteen arkkitehti-suunnittelijaksi Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n.

Rakennusosa-arviomenettelyllä luonnoksista lasketut rakennuskustannukset ovat 3.414 e/asm² (kustannustaso 9/2013, RI = 106,7). Rakennusosa-arvio alittaa tavoitehinnan 2,8 % (97 e/asm², kustannustaso 9/2013, RI = 106,7). Indeksillä korjattu tavoitehinta on 3.511 e/asm2.

Hankinta-arvo on arviolta 14,98 milj. euroa (3.590 e/asm²). Hankinta-arvo sisältää imuputkijärjestelmän liittymismaksun 63 e/asm2, valotaidemaksun 12 e/asm2, yhteiskerhotilan liittymismaksun 29 e/asm2 sekä kunnallistekniset liittymismaksut ja maapohjakustannukset.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Energiatehokkuusluokka on C ja E-luku 125.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2014 syksyllä.

Hankkeelle on myönnetty valtion korkotukilainavaraus.

Kohteen asuntojen keskimääräinen laskennallinen vuokra, ilman vuokrien tasausta on korkotukilainoitettuna 9,23 e/m2/kk, kun hoitokuluina käytetään 4,25 e/m2/kk (sisältää tontinvuokran).

Arkkitehti Kaisa Lintula esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Eero Lehtomäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 32371

eero.lehtomaki(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Hankeselostus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566