Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2013

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/12

 

26.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 123

Eräiden korkotukilainojen kilpailuttaminen

HEL 2013-008634 T 02 08 02 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä rahoituskilpailun tulokset tiedoksi ja esittää Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle ja Kiinteistö Oy Helsingin palveluasunnoille lainojen ottamista käydyn kilpailutuksen perusteella edullisimman tarjouksen antaneelta Kuntarahoitus Oyj:ltä.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Risto Mykkänen

Lisätiedot

Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Vertailumalli

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen antaneet

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee merkitä rahoituskilpailun tulokset tiedoksi ja esittää Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle ja Kiinteistö Oy Helsingin palveluasunnoille lainojen ottamista käydyn kilpailutuksen perusteella edullisimman tarjouksen antaneelta Kuntarahoitus Oyj:ltä.

Esittelijä

Asuntotuotantotoimiston 10.6.2013 päättyneessä lainakilpailutuksessa korkotukilainatarjoukset pyydettiin seuraaville uudiskohteelle:

Heka Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 + Majakka

alustava hankinta-arvo

13.738.319 e

asuntoja

67 kpl

korkotukilainamäärä

11.689.129 e

tertiäärilaina, alv-palautus,investointiavustus

  2.049.190 e

 

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Oy, Siltamäen palvelukoti

alustava hankinta-arvo

4.414.511 e

asuntoja

20 kpl

korkotukilainamäärä

1.784.200 e

alv-palautus, investointiavustus

2.630.311 e

 

Asuntotuotantotoimiston 10.6.2013 päättyneessä lainakilpailutuksessa korkotukilainatarjous pyydettiin seuraavalle peruskorjauskohteelle:

Heka Puistola Suuntimontie 16

alustava hankinta-arvo

1.830.009 e

asuntoja

30 kpl

korkotukilainamäärä

1.465.000 e

omarahoituslainamäärä

   365.009 e

 

Korkotukilainatarjoukset pyydettiin Kuntarahoitus Oyj:ltä, Danske Bank Oyj:ltä, Pohjola Pankki Oyj:ltä ja Nordea Pankki Oyj:ltä. Nordea Pankki Oyj ja Danske Bank Oyj eivät jättäneet lainatarjouksia.

Kilpailun tulos:
Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjous euribor 6 kk + marginaali 0,9 % - yksikköä oli kokonaisedullisin. Pohjola Pankki Oyj:n lainatarjous oli euribor 6 kk + marginaali 1,0 % - yksikköä.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Lisätiedot

Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Vertailumalli

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen antaneet

Muutoksenhakukielto, hankinnat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566