Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2013

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/9

 

26.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 120

Heka Kansanasunnot Kortteli 824 (Puu-Käpylä) arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja töiden tilaaminen

HEL 2013-008198 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotoimiston tilaamaan Heka Kansanasunnot  Kortteli 824 (Puu-Käpylä) arkkitehtisuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta  ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä Rautiola Rautiola Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 128.100,00 euroa.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Risto Mykkänen

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Arviointitaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa asuntotoimiston tilaamaan Heka Kansanasunnot  Kortteli 824 (Puu-Käpylä) arkkitehtisuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta  ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä Rautiola Rautiola Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 128.100,00 euroa.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 25. kaupunginosassa (Käpylä), 00610 Helsinki ja seuraavissa osoitteissa: Pellervontie 21, Pellervontie 19, Pellervontie 17, Pellervontie 15, Sampsantie 15, Sampsantie 13 B, Sampsantie 13 D, Sampsantie 13 E, Sampsantie 13 C, Sampsantie 13 A, Sampsantie 11, Väinölänkatu 20, Väinölänkatu 22, Väinölänkatu 24, Väinölänkatu 26, Väinölänkatu 28.

Asuinrakennuksia on 16 kpl. Kaikki ovat 2 -kerroksisia puutaloja, joista 15 on huopakatteisia ja yksi peltikatteinen. Huoltorakennus on kivi- ja puurakenteinen ja huopakatteinen (150 m2).  Huoltorakennuksessa on lämmönjakohuone, korttelisauna, pesula, harrastetila ja kerhohuone.

Korttelin 824 asuntojen lukumäärä on 85 ( n. 5180 asm2). Rakennukset ovat valmistuneet v. 1923.

Rakennukset tulee suunnitella hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelman laadinta sisältyy tähän toimeksiantoon. Hankesuunnitelmassa tulee määritellä korjaustoimenpiteet kaikille rakennusosille ja taloteknisille (LVISA) järjestelmille. Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin arkkitehtisuunnittelusta seuraavilta toimistoilta:

-        Arkkitehtitoimisto Erat Oy

-        ark-byroo

-        Arkkitehtitoimisto C & Co Oy

-        Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy

-        Studio U2 - Arkkitehdit Oy

-        ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä Rautiola Rautiola Oy

-        Stadionark Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson

-        KS-Arkkitehtitoimisto Karhumaa Ky

Tarjous saatiin kaikilta pyydetyiltä.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 5.6.2013 kohteesta saadut tarjoukset ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -menetelmät, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 80 % ja hintapisteisiin, painoarvolla 20 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien arvosanojen keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimisto sai maksimi laatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet määräytyivät suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyväksyttävissä oleva tarjous sai maksimi hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet määräytyivät siten, että kaksi kertaa halvin hinta antoi 0 hintapistettä ja väliarvot interpoloitiin.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti Arkkitehdit Kiiskilä Rautiola Rautiola Oy.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Arviointitaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566