Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/16

 

22.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 96

Kokouksessa esille tulevat muut asiat

Päätös

Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.

 

Käsitellään kokouksessa esille tulevat muut mahdolliset asiat.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Päätösehdotus

Käsitellään kokouksessa esille tulevat muut mahdolliset asiat.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256.6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00380

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi

+358 9 310 32337

 

F102012566