Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/11

 

22.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 91

Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen

HEL 2013-006665 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 arkkitehtisuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 113.088 euroa (15,46 e/htm2).

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Lisätiedot

Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Arviointitaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 arkkitehtisuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 113.088 euroa (15,46 e/htm2).

Esittelijä

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 24. kaupunginosassa (Kumpula), korttelissa 24949 tontilla 3, osoitteessa Sofianlehdonkatu 10.

Asuntoja on yhteensä 127 kpl neljässä rakennuksessa. Asuinrakennuksissa kerrosala on yhteensä 9886,5 kem2 ja 7317 asm2 (vanhojen suunnitelmien mukaan). Peruskorjauksen jälkeen asuntoja on 128 kpl, 7747,5 asm2.

Lisäksi tontilla on ullakkotiloja (saunat ja kerhotilat) 299 km2, teknisiä- ja varastotiloja 309 m2, sekä sisäpuolisilta osiltaan peruskorjauksen ulkopuolelle jätettävä päiväkoti (395 km2).

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

-        Arkkitehtitoimisto Erat Oy

-        Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-Marttunen Oy

-        FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

-        Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky

-        Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy

-        ARRAK arkkitehdit Kiiskilä Rautiola Rautiola Oy

-        Ympäristösuunnittelu OK

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä.

Toimisto on avannut 10.5.2013 kohteesta saadut tarjoukset ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -menetelmät, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 80 % ja hintapisteisiin, painoarvolla 20 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien arvosanojen keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimisto sai maksimi laatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet määräytyivät suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyväksyttävissä oleva tarjous sai maksimi hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet määräytyivät siten, että kaksi kertaa halvin hinta antoi 0 hintapistettä ja väliarvot interpoloitiin.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Lisätiedot

Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Arviointitaulukko

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566