Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/12

 

22.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 92

Heka Puistola Suuntimotie 16 peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2013-006666 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tekemään Heka Puistola Suuntimotie 16 peruskorjauksen urakkasopimuksen Consti Julkisivut Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen hintaan 1.429.961 euroa, kuitenkin enintään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän urakkahinnan mukaisena.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Vertailulomake

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tekemään Heka Puistola Suuntimotie 16 peruskorjauksen urakkasopimuksen Consti Julkisivut Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen hintaan 1.429.961 euroa, kuitenkin enintään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän urakkahinnan mukaisena.

Esittelijä

Kohde on valmistunut vuonna 1985 ja sijaitsee Puistolassa, tontilla 41259 /1, osoitteessa Suuntimotie 16. Peruskorjauksessa talojen lämmitysmuoto muutetaan sähköstä kaukolämpöön. Vesijohdot uusitaan pääosin, pattereiden taakse lisätään uudet tuloilmaventtiilit ja pohjaviemäreiden kannatus uusitaan. Asuntoihin lisätään huoneistokohtainen vedenmittaus.  

Asuntojen ja yhteistilojen pintarakenteet uusitaan lukuun ottamatta vuonna 2007 korjattuja keittiöitä. Ikkunat, ikkunaovet ja väliovet kunnostetaan. Pihoille tehdään suunniteltuja LVIS-muutosten edellyttämiä kaivu- ja täyttötöitä.

Asuntotuotantotoimikunta on 6.2.2013 hyväksynyt Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky:n laatimat luonnospiirustukset.

Hankintalain mukaisella menettelyllä pyydetyt urakkatarjoukset on avattu 26.4.2013.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

-        MN-Rakennus- ja Kiinteistöpalvelu Oy

-        Consti Julkisivut Oy

-        NHK Rakennus Oy

-        Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy

-        HRT Yhtiöt Oy

Tarjous saatiin seuraavilta urakoitsijoilta: MN-Rakennus- ja Kiinteistöpalvelu Oy ja Consti Julkisivut Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Consti Julkisivut Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle hyväksyttäväksi esitettävät peruskorjauskustannukset ovat 1.830.009 euroa (953 e/asm2).

Urakkatarjouksen perusteella lasketut peruskorjauskustannukset ylittävät luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kustannukset  22,5 % (175 e/asm2, kustannustaso 3/2013, RI = 122). Ylitys johtuu tarkentuneista suunnitelmista ja urakoitsijoiden tarjoushalukkuudesta (2 tarjousta).         

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:

-  kaukolämmön siirtymisestä aiheutuvat kustannukset 412 e/asm2

-  muista peruskorjaustöistä aiheutuvat kustannukset 541 e/asm2.

Kun kaukolämmön siirtymisestä aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon, on korjausaste 27 %.                           

Rahoitussuunnitelma:

- korkotukilaina

1 464.000 e

- omarahoitusosuus

   366.009 e

Rahoitus yhteensä

1.830.009 e

 

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi elo-syyskuussa 2013.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on hyväksynyt peruskorjauskustannukset 16.5.2013.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Vertailulomake

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566