Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/15

 

22.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 95

Asuntotuotantotoimikunnan kokoontuminen syyskaudella 2013

Pöydälle 22.05.2013

HEL 2013-007091 T 00 00 02

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Lisätiedot

Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee kokoontua syyskaudella 2013 keskiviikkoisin alkaen klo 16.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4 seuraavasti: 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 20.11., 4.12 ja
18.12. Asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia kokous voidaan perua tai muuttaa toiseen ajankohtaan.

Samalla asuntotuotantotoimikunta päättänee, että

-        asuntotuotantotoimikunnan kokouksissa kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokouksesta seuraavana kahdeksantena arkityöpäivänä yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa ja

-        asuntotuotantotoimikunnan kokousajoista ja mainituista

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssölä

Lisätiedot

Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566