Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/6

 

20.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 21

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2012 talousarvion toteutuminen

HEL 2013-000714 T 02 02 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä asuntotuotantotoimiston vuoden 2012 talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Lisäksi toimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että toimiston toimintakatteen ylimenevä osa, 152.500 euroa, siirretään asuntotuotantorahastoon asuntotuotannon riskien rahoittamiseen asuntotuotantotoimikunnan käytettäväksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi

Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioin toteutuma 31.12.2012

2

2012 jako hanke- ja yleiskulut

3

Selonteko riskien hallinnasta

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee merkitä asuntotuotantotoimiston vuoden 2012 talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Lisäksi toimikunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että toimiston toimintakatteen ylimenevä osa, 152.500 euroa, siirretään asuntotuotantorahastoon asuntotuotannon riskien rahoittamiseen asuntotuotantotoimikunnan käytettäväksi.

Esittelijä

Asuntotuotantotoimisto on nettobudjetoitu yksikkö, jolla on sitova toimintakatetavoite. Vuonna 2012 asuntotuotantotoimiston toimintakatetavoite oli 599.000 euroa. Vuoden 2012 toteutunut toimintakate oli 751.500 euroa, mikä oli 152.500 euroa enemmän kuin talousarviossa asetettu tavoite.

Asuntotuotantotoimiston tulot olivat 10,2 miljoonaa euroa, joista pääosa kertyi rakennuttajapalkkioista. Toimiston käyttömenot olivat 9,5 miljoonaa euroa. Toimiston tulot olivat 5,3 miljoonaa euroa ja menot 5,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarvio.

Suurin menosäästö kohdassa ”Muut menot” syntyi rakennusaikaisista koroista, joiden määrä oli 1,8 miljoonaa euroa talousarvion 6,8 miljoonaan euroon verrattuna. Korkomenojen pienentyminen johtui vuoden 2012 erityisen alhaisesta korkotasosta sekä käynnissä olevien hankkeiden määrän vähentymisestä kevään 2011 arvioihin verrattuna.

Toimiston palkkamenot toteutuivat 0,5 miljoonaa euroa pienempinä, sillä henkilömäärä jäi vuonna 2012 alle budjetoidun.

Toimiston irtaimen käyttöomaisuuden hankintoja tehtiin investointeihin varatun määrärahan puitteissa 46.000 eurolla.

Rakentamisen riskien rahoittamiseen käytettiin vuonna 2012 asuntotuotantorahastosta 220.000 euroa. Asuntotuotantotoimisto ottaa rakennuttamissaan kohteissa tavanomaista suuremman vastuun, joka pitää sisällään myös suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden toiminnasta aiheutuneet virhekustannukset kymmenen vuoden ajalta.  Asuntotuotantorahastoa kartutetaan asuntotuotantotoimiston toimintakatteen ylittävällä tuloksella.

Jotta asuntotuotantotoimiston kymmenen vuoden vastuut voitaisiin jatkossakin kattaa rahaston varoista, tulisi toimiston toimintakatteen ylittävä osuus siirtää asuntotuotantorahastoon asuntotuotantotoimi- kunnan käytettäväksi asuntotuotannon riskien rahoittamiseen. Tilinpäätöksen toimintakatteen ylimenevä osa on 152.500 euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi

Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioin toteutuma 31.12.2012

2

2012 jako hanke- ja yleiskulut

3

Selonteko riskien hallinnasta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566