Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/10

 

20.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 25

Kokouksessa esille tulevat muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Käsitellään kokouksessa esille tulevat mahdolliset muut asiat.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256.6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00380

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi

+358 9 310 32337

 

F102012566