Kokousaika                      11.12.2015 8:30 - 10:26

 

Kokouspaikka                  Ryhmähuone 234 (SDP), Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

 

Läsnä

 

Jäsenet

 

Rantala, Marcus              kaksikielisyystoimikunnan puheenjohtaja

Berner, Michael              

Gayer, Gunborg

Moring, Anna

Roos, JP

Vallittu, Anja

Wallgren, Thomas

Holma, Mikael                  varajäsen

Tiusanen, Pekka             varajäsen

 

Muut

 

Peltonen, Antti                 hallintopäällikkö

                                            Andersson, Henrik          kielenkääntäjä

                                            Saarinen, Susanna        kielenkääntäjä

 

Puheenjohtaja

 

                                            Marcus Rantala               kaksikielisyystoimikunnan puheenjohtaja

                                                                                       1 – 4 §:t

 

Esittelijä

 

                                            Antti Peltonen                  hallintopäällikkö

                                                                                       1 – 4 §:t

 

Pöytäkirjapitäjä

 

                                            Henrik Andersson           kielenkääntäjä

                                                                                       1 – 4 §:t


§                    Asia

 

1                    1                    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä

pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

2                    2                    Kaksikielinen Helsinki –raportti

 

3                    3                    Kaksikielisyystoimikunnan tehtävät ja työsuunnitelma vuodelle 2016

 

4                    4                    Kaksikielisyystoimikunnan kokoontuminen vuonna 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä

pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

Päätös

 

Kaksikielisyystoimikunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Samalla kaksikielisyystoimikunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi

Michael Bernerin ja Pekka Tiusasen.

 

Päätösehdotus

 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

 

Esittelijä

hallintopäällikkö

Antti Peltonen

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


 

§ 2

Kaksikielinen Helsinki –raportti

 

Päätös

 

Kaksikielisyystoimikunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan Kaksikielinen Helsinki –työryhmän kaksikielisyysselvityksen ja toimenpide-ehdotukset.

 

Päätösehdotus

 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

 

Esittelijän perustelut

 

Kaupunginjohtaja asetti 18.12.2013, 113 § Kaksikielinen Helsinki –työryhmän.

 

Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa kaksikielisyyden edistämistarpeita kaupungin hallinnossa ja palveluissa kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman 2013-2016 mukaisesti henkilöstön ruotsin kielen osaamisen ja ruotsinkielisten palvelujen näkökulmasta ja tehdä kartoituksen pohjalta niitä koskevia kehittämisehdotuksia.

 

Työryhmässä oli 16 jäsentä, jotka edustivat 11 Helsingin kaupungin virastoa.

 

Työryhmä antoi raporttinsa, Kaksikielinen Helsinki: Kaksikielisyysselvitys ja toimenpide-ehdotukset, 8.1.2015.

 

Työryhmän puheenjohtaja, toimikunnan jäsen Gunborg Gayer selostaa työryhmän toimintaa ja esittelee raporttia kokouksessa.

 

Esittelijä

hallintopäällikkö

Antti Peltonen

 

Lisätiedot                          Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

                                                                                       antti.peltonen@hel.fi

 

Liitteet

 

1                       Kaksikielinen Helsinki -raportti

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


 

§ 3

Kaksikielisyystoimikunnan tehtävät ja työsuunnitelma vuodelle 2016

 

Päätös

 

Kaksikielisyystoimikunta päätti käydä ja merkitä tiedoksi lähetekeskustelun toimikunnan tehtävistä ja työsuunnitelmasta vuodelle 2016.

 

Tehtävien priorisointi on välttämätöntä komitean verrattain lyhyestä, 1,5 vuotta kestävästä toimiajasta johtuen. Komitea huolehtii, että kaksikielisyysasiat huomioidaan johtamisjärjestelmän uudistuksessa. Lisäksi komitea vaikuttaa nostamalla esiin kaksikielisyysasioita seuraavaa strategiaohjelmaa laadittaessa.


Käsittelyn selkeyttämiseksi kaksikielisyysselvityksessä esitetyt toimenpide-ehdotukset jaetaan ryhmiin, esimerkiksi jaolla nopeasti hoidettavissa olevat asiat, helposti hoidettavissa olevat asiat sekä strategiaan liittyvät asiat.

 

Komitean työn pääasialliset painoalueet jakautuvat seuraavasti: Kaksikielisyys suomenkielisissä kouluissa, kaksikielisyysasiat sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kaksikielisyyden rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa.

 

Päätösehdotus

 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

 

Esittelijän perustelut

 

Kaupunginhallitus päätti 19.10.2015, 986 § asettaa jäljellä olevaksi toimikaudekseen 9- jäsenisen kaksikielisyystoimikunnan, jonka tehtävänä on

 

-        seurata ja arvioida kaksikielisyyden toteutumista kaupungin tarjoamien palvelujen osalta sekä kaupungin henkilöstön piirissä

-        toimia yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä kaksikielisyyden suunnitelmallista edistämistä niiden toiminnassa kielilain ja kaupunginvaltuuston päättämien tavoitteiden pohjalta

-        tehdä esityksiä kaksikielisyyden edistämiseksi ja toteuttamiseksi

-        raportoida kaksikielisyyden toteutumisesta ja kaupungin palveluiden ja henkilöstön kielivarannon kehittämistyöstä toimikunnan määrittelemillä kohdealueilla.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaksikielisyystoimikunnan

puheenjohtajaksi ja jäseniksi sekä henkilökohtaisiksi varajäseniksi

 

Marcus Rantala (puheenjohtaja)           Gunvor Brettschneider

Gunborg Gayer                                         Björn Månsson

Michael Berner                                         Arja Karhuvaara

Anna Moring                                             Lena Sjöberg

Thomas Wallgren                                     Kaarin Taipale

Meri Vennamo                                          Pekka Tiusanen

Jeja-Pekka Roos                                      Maarit Fredlund

Moa Thors                                                  Mikael Holma

Anja Vallittu                                               Victor Andersson

 

Esittelijä katsoo, että toimikunta voisi toimia lähinnä neljällä osa-alueella.

 

Toimikunta voisi tarkastella nykyisen strategiaohjelman kirjauksia kaksikielisyydestä ja tarkastella, ovatko strategiakirjaukset toteutuneet ja ovatko ne vielä toteutettavissa, sekä pohtia kaksikielisyyteen liittyviä strategiapainopisteitä valtuustostrategiaan 2017-21.

 

Lisäksi toimikunta voisi perehtyä Kaksikielinen Helsinki –työryhmän toimenpide-ehdotuksiin, priorisoida niitä ja pohtia, olisivatko toimenpiteet toteutettavissa ja millä aikataululla.

 

Toimikunta voisi tarkastella myös, miten kaksikielisyysasiat voidaan ottaa huomioon johtamisjärjestelmäuudistuksessa ja uuden kuntalain mukaisen hallintosäännön valmistelussa.

 

Vielä toimikunta voisi kartoittaa kielilain ja kaupungin sääntöjen noudattamista eri hallintokuntien toiminnassa konkreettisella tasolla.

 

Strategiaohjelman 2013-2016 mukaan Helsinki on vahvasti kaksikielinen. Ohjelmassa todetaan:

 

Helsingin kaltaisessa pohjoismaisessa hyvinvointikaupungissa kaksikielisyys on valttia. Helsingin pitää olla maamme paras kaupunki – också på svenska! Tämä edellyttää niin toimivia palvelukokonaisuuksia, sekä johdonmukaista strategista työtä. Palveluverkkoa kehitettäessä huomioidaan ruotsinkielisten palveluiden tarve, jotta palvelut voidaan mitoittaa tarkoituksen mukaisesti.

 

Toimenpiteet:

Kehitetään kaupungin henkilökunnan kielivarantoa.

Palvelusetelit luovat myös mahdollisuuden täydentää kaupungin omaa tuotantoa varsinkin niillä alueilla missä tällä hetkellä on palveluiden suhteen aukkoja.

 

Esittelijä

hallintopäällikkö

Antti Peltonen

 

Lisätiedot                          Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

                                                                                       antti.peltonen@hel.fi

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

 

 


 

§ 4

Kaksikielisyystoimikunnan kokoontuminen 2016

 

Päätös

 

Kaksikielisyystoimikunta päätti pitää kokouksensa kaupungintalolla vuonna 2016

 

12.1. klo 14.00 (huom., aikaistettu)

3.3. klo 14.00

15.4. klo 14.00

 

Samalla kaksikielisyystoimikunta päätti, että puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

 

Vielä kaksikielisyystoimikunta päätti, ettei sen tarkastettua pöytäkirjaa pidetä yleisesti nähtävänä.

 

Päätösehdotus

 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

 

Esittelijän perustelut

 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

 

Kuntalain (365/1995) 62 §:n mukaan muun viranomaisen kuin valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

 

Ottaen huomioon kaksikielisyystoimikunnan tehtävät ja toimivallan ei ole tarpeellista päätösten tiedoksiantamisen vuoksi pitää pöytäkirjaa yleisesti nähtävänä.

 

Esittelijä

hallintopäällikkö

Antti Peltonen

 

Lisätiedot                          Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

                                                                                       antti.peltonen@hel.fi

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

Pöytäkirjan 1 – 4 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian

valmistelua tai täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

 

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1 - 4  § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen


 

 

 

 

KAKSIKIELISYYSTOIMIKUNTA

 

TVÅSPRÅKIGHETSKOMMITÉN

 

 

 

 

 

Marcus Rantala

puheenjohtaja

ordförande

 

 

 

 

Henrik Andersson

pöytäkirjanpitäjä

protokollförare

 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Protokollet justerat

 

 

 

 

 

Michael Berner                                         Pekka Tiusanen