1. PERUSTIEDOT

Koulun numero

1.1 Koulun nimi

Suunnitelma

Vuoniityn peruskoulu

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/vuoniityn-peruskoulu

Kotisivujen päivittäjät

Jesse Jarva (luokat 5-9) jesse.jarva@edu.hel.fi

Janne Kettunen(luokat 1-9) janne.kettunen@hel.fi

 

 

Yhteystiedot

Rehtori Jukka Isohanni

puh. 09 31086811
jukka.isohanni(at)hel.fi

Virka-apulaisrehtori Janne Kettunen

puh. 050 3285086

janne.kettunen(at)hel.fi

Johtavat opettajat

Olli-Pekka Autere (Koukkusaarentien toimipiste luokat 5-9)

olli-pekka.autere(at)hel.fi

Johanna Hirvonen (Heteniityntien toimipiste luokat 1-4)

johanna1.hirvonen(at)edu.hel.fi

Kirsi Hamunen (Venemestarintien toimipiste luokat 1-4)

kirsi.hamunen(at)edu.hel.fi

Heteniityntie 4

Koulusihteeri  Katja Pohjolainen
katja.pohjolainen(at)hel.fi
puh. 09 310 86787, 040 334 8164
faksi 310 86784

Venemestarintie 14 ja Koukkusaarentie 9

Koulusihteeri Tanja Landén
puh. 09 310 86882

Kouluisäntä Koukkusaarentie Roi Bertula
puh. 040 336 0228

Kouluisäntä Venemestarintie Victor Molodchinin
puh. 050 401 3100

Kouluisäntä Heteniitty Lari Salo

puh. 050 401 3867

Koulukuraattori Severi Saihomaa
puh. 050 401 3326  ke-pe Koukkusaarentie, ma Heteniityntie, ti Venemestarintie

Terveydenhoitaja Anne Sandsröm
puh. 050 310 5625  ma-ke Koukkusaarentie, to-pe Venemestarintie

Terveydenhoitaja Riitta Hyttinen

puh. 040 334 5292 Heteniityntien toimipisteessä ma/to

Psykologi Mari Ojanen
puh. 040 763 3437  ma-ti ja ke aamupäivä Koukkusaarentie, to Heteniityntie ja pe Venemestarintie

 

1.2 Oppilasmäärä 20.9.

Suunnitelma

892

1.3 Koulun toiminta-ajatus

Suunnitelma

LAPSEN EDUN ENSISIJAISUUS  (kts. myös luku oppilashuolto)

Jokaisella on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen että sivistymiseen. Kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Kaikilla on mahdollisuus kasvaa vastuullisena yhteisön jäsenenä ja vaikuttaa yhteisiin asioihin.

KESTÄVÄ TULEVAISUUS

Tuemme oppilaan kasvua itseään ja muita arvostavaksi ihmiseksi. Tarjoamme oppilaille mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin sekä toimia aktiivisena ja vastuullisena kouluyhteisön jäsenenä. Sitoudumme kestävään kehitykseen ja otamme vastuuta ympäristöstä ja tulevaisuudesta.

 RAKENTAVA YHTEISÖLLISYYS

Koulutyössä edistetään tasa-arvoa, kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa ja pidetään yhdessä huolta myönteisestä ilmapiiristä. Tällainen turvallinen ilmapiiri syntyy, kun kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti eikä hyväksytä väkivaltaa, rasismia tai syrjintää. Opetamme kaikessa toiminnassa arjen vuorovaikutustaitoja, hyviä tapoja ja muiden huomioimista. Luomme mahdollisuuksia yhteisölliseen, oppiainerajoja ylittävään opettamiseen ja oppimiseen. Kasvatamme oppilaita ottamaan vastuuta omasta työskentelystään ja koulunkäynnin säännöllisyydestä. Koulun toimintakulttuuri tukee oppilaiden osallisuutta.

RIKASTUVA MONIMUOTOISUUS

Huomioimme monikulttuurisuuden kaikessa opetuksessa ja kasvatuksessa. Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen opettaa oppilaille suvaitsevaisuutta ja kannustaa erilaisten arvojen ja kulttuurien yhteensovittamiseen. Arvostava vuorovaikutus perustuu koulussamme ymmärrykseen ja tietouteen eri kulttuureista. Koulumme toimintakulttuuri tukee eri kulttuureista tulevien oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Kasvamme ja kasvatamme yhdessä keskinäiseen kunnioittamiseen ja rakentavaan vuorovaikutukseen yhteistyössä kotien kanssa. Vuosaaren alue on vahvasti monikulttuurinen ja erilaiset kulttuurit ja niiden tuoma rikkaus ovat koulujen arkea. Tästä monikulttuurisuudesta johtuen vuosaarelaisten koulujen yhtenä keskeisenä kasvatustavoitteena on tukea oppilasta arvostamaan omaa kulttuurista identiteettiään ja juuriaan. Samalla opitaan kunnioittamaan erilaisuutta ja erilaisia maailmankatsomuksia sekä arvostamaan toisia.

1.4 Työ- ja loma-ajat

Suunnitelma

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).

Työaika alkaa syksyllä 9.8.2018 (to) ja päättyy 21.12.2018 (pe).

Syysloma on viikolla 42 15.10.2018 (ma) - 19.10.2018 (pe).

Joululoma on 22.12.2018 (la) - 7.1.2019 (su).

Työpäivä la 1.9.2018, pidetään vapaapäivä pe 7.12.2018

Työaika alkaa keväällä 8.1.2019 (ma) ja päättyy 1.6.2019 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 18.2.2019 (ma) - 22.2.2019 (pe).

 

1.5 Koulun toiminnan rakenteet

Suunnitelma

3 toimipistettä:Heteniityntien (Hettari),Koukkusaarentien (Koukkis),Venemestarintien (Venemestari)

johtaminen

Rehtori Jukka Isohanni, kiertävä rehtori eli pyrkimys päivittän käydä jokaisessa toimipisteessä.

virka-apulaisrehtori Janne Kettunen (Koukkusaarentie)

vararehtori Kirsi Hamunen (Venemestari)

vararehtori Johanna Hirvonen (Hettari)

vararehtori Olli-Pekka Autere (Koukkis)

Rehtoria sijaistaa virka-apulaisrehtori, jos molemmat ovat pois koulusta, niin heitä sijaistavat kunkin rakennuksen vararehtorit. Jos vararehtorit ovat pois yksiköistään, niin heitä sijaistavat muut johtoryhmän jäsenet, jos hekin ovat pois, niin sijaistamisen hoitaa virkaiältään vanhin yksikön opettaja.

Johtoryhmä, JORY:

Rehtori, virka-apulaisrehtori, vararehtorit ja yhden kehitysryhmän johtaja.

Rehtorien työnjako:

Rehtori

Johtokunta kokouksen esityslista, pöytäkirjat,talous: budjetin laadinta, talousennusteen laatiminen, talouden seuranta,henkilöstöhallinto, viranhoitomääräykset, opettajien ilmoitukset rekryyn ja prosessin päättäminen,haastattelut, kehityskeskustelut jaetaan, virkavapaat, työvapaat, lupa koulutukseen,henkilökunnan yhteistyösuunnitelma, hyvinvointi, tyhy-päivät, veso-päivät,henkilökunnan tilaisuudet

laajennetun joryn kokoukset,opetuksen järjestäminen, opetussuunnitelma, työjärjestykset, luokkatilat, oman äidinkielen opetus,katsomusaineiden opetus, tet-jaksojen opettajien tunnit

toimintasuunnitelma,tulevien 7 info, 1.luokkalaisten kouluun ilmoittautuminen, koko koulun vanhempainilta, luokanvalvojien infot, vanhempainvartit, tukiopetusyhteenveto / kerhot, oppilasasiat

oppilaaksiotto,—todistukset.

Virka-apulaisrehtori

Sijainen, uusien perehdyttäminen,avustajien lähiesimies, työsopimukset,avustajien ilmoitukset rekryyn ja prosessin päättäminen,kehityskeskustelut jaetaan,avustajien työjärjestykset

laajennetun joryn kokoukset, sijaiskansiot, vastuulistat,erityisluokka-asiat,syystiedote,toimintakertomus,kieli-info,tulevien pienluokkien tutustuminen, tulevien 3. tutustuminen, pulpetit, oppilaskaapit

sisäinen tiedottaminen jaetaan sovitusti,wilma-tiedotteet,yhteistyö Palmian kanssa,korjaukset yms. , koordinointi rakennuksittain (Pakki-järjestelmä), päiväkotiyhteistyö, yhteistyökumppanit

vanhempainyhdistys,vieraat,kv-asiat.

Kehittämisryhmät, KERYt:

Turvallisuus ja hyvinvointi:

Turvallisuussuunnitelma
erilaiset harjoitukset
työyhteisön pelisäännöt
turvakävelyt
väestönsuojat
ea-välineet
tyhy-toiminta
henkilökunnan muistaminen
laaja-alaiset osaamisen taidot, ilmiö

toimintasuunnitelma

luku 3luku 4.4.3luku 4.1laaja-alaiset osaamisen taidot, ilmiö

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen:

Koulun it-laitteiston ylläpito

Koulun blogi, kotisivut, Vuoniityn peruskoulu somessa

Koulun tvt-suunnitelma

Koulun tapahtumien tallentaminen

Ohjaaminen ja auttaminen digimaailmassa

laaja-alaiset osaamisen taidot, ilmiö

toimintasuunnitelma

luku4.4.3

luku 3.3

Osallistuminen, osallisuus, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen:

Oppilaskunta, tukioppilaat, kummitoiminta

Liikkuva koulu

Vertaisoppimisen päivä

Ympäristösuunnitelma

monilukutaito

monialaiset opetuskokonaisuudet
toimintasuunnitelma

luku 3.3, 3.4,luku 4.1,luku 4.2,luku 4.4.1. 4.4.3

laaja-alaiset osaamisen taidot, ilmiö

Vuorovaikutus:

vahvuuspedagogiikan näkyväksi tekeminen

Kulttuuritapahtumat

Kulttuurisuunnitelma

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Vanhempainyhdistys

Yhteistyö päiväkotien kanssa

luku 3.4,luku 4.2,luku 4.3.2,luku 4.4.2,luku 4.4.3

laaja-alaiset osaamisen taidot, ilmiö

Oppilashuoltoryhmä:

Koukkusaarentie luokat 5-9 virka-apulaisrehtori, kuraattori, koulupsykologi, tervydenhoitaja, opinto-ohjaaja, johtoryhmän jäsen, laaja-alainen erityisopettaja

Venemestarintie luokat 1-4 rehtori, vararehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi, laaja-alainen erityisopettaja

Heteniityntie luokat 1-4 rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi, laaja-alainen erityisopettaja

Kriisiryhmä:

Elokuu 2018

Virka-apulaisrehtori: Janne Kettunen

Turvallisuusvastaava: Olli-Pekka Autere

Apulaisturvallisuusvastaava: Piia Mäki, Petri Luiskari

Muut opettajajäsenet:

Johanna Hirvonen

Kirsi Hamunen

Jani Parkkinen

Jonna Huovinen

Terveydenhoitajat: Anna Sandström, Riitta Hyttinen

Muun henkilökunnan edustaja: Jutta Nordberg

Henkinen kriisiryhmä:

Johanna Hirvonen

Kirsi Hamunen

Jani Parkkinen

Jonna Huovinen

Kriisiryhmä (OHR + apulaisrehtori ja varaturvallisuusjohtaja)

 

Rehtori                              Jukka Isohanni                    310 86811 /  050 5976534

Apulaisrehtori                  Janne Kettunen                    310 86881 /  050 3285086

Turvallisuusjohtaja/vararehtori

                                         Johanna Hirvonen                               040 1924027

Varaturvallisuusjohtaja     Petri Luiskari                                          040 5297093

Terveydenhoitaja             Riitta Hyttinen                                        040 3345292

Kuraattori                         Severi Saihomaa                                  050 4013326

Koulupsykologi                Mari Ojanen                                        040 7633437

 

 

 

1.6 Tiedottaminen

Suunnitelma

Lukuvuoden aikainen sisäinen tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti sähköpostin ja o365 opehuoneen vältyksellä. Opettajahuoneessa on valkotaulu viikkotietoja ja muita nopeita tiedotteita ja muistutuksia varten.

Rehtorin vastuut tiedottamisessa:

·         Rehtori vastaa kaikesta koulun ulkoisten ja sisäisten tiedotteiden sisällöstä

·         Koulun toimintaan kiinteästi liittyvät asiat (kokouskutsut, toimintaohjeet, tiedotteet, koulutukset)

·         Lukuvuoden aikana Wilmaan koko koulua koskevia sekä alueelliset tiedotteet

Virka-apulaisrehtorin vastuut tiedottamisessa:

·         Opettajien poissaoloihin ja sijaistuksiin liittyvät asiat

·         Kehittämisryhmäasiat henkilökunnalle

Opettajat tiedottavat luokkiaan omilla viikkotiedotteillaan Wilman välityksellä. Opettajat tiedottavat kollegoita lukuvuoden aikana nousevista tempauksista ja yhteistyöteemoista.
Heteniityntien ja Venemestarintien toimipisteissä pidetään välitunti-info tiistaisin. Koukkusaarentiellä pidetään välitunti-infoja tarvittaessa.

 

 

1.7 Toimintasuunnitelman käsittely ja arviointi

Suunnitelma

Toimintasuunnitelmaa on työstetty ys-kokouksissa  06.08., 07.08. ,16.08., 23.08. , 30.08., 06.09., 20.09. ja 05.10. Johtoryhmä on jakanut kehittämisryhmille toimintasuunnitelman lukuja työstettäväksi, Kehittämisryhmien vetäjät ovat edelleen jakaneet heille osoitettuja toimintasuunnitelman lukuja kehittämisryhmän jäsenille, kehittämisryhmät lukevat toistensa toimintasuunnitelmatekstejä ja kommentoivat niitä. Toimintasuunnitelmasta tehdään opettajan työn apuväline ja sitä käsitellään koko koulun opettajienkokouksissa lukuvuoden aikana. Koulun henkilökunta tulee tekemään toimintasuunnitelman väliarvioinnin tammikuussa

Johtokunnan hyväksyntä kokouksessa

§

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

2. ARVOT JA STRATEGIAT

Suunnitelma

2.1 Kaupungin arvot, visio ja strategiaohjelma

Suunnitelma

Käsittely syksyn aloitusvesoissa elokuussa.

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

2.2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimalan arvot, visio ja strategiat

Suunnitelma

Käsittely syksyn aloitusvesoissa elokuussa.

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

2.3 Koulun kehittämisen painopisteet lukuvuoden aikana

Suunnitelma

Katso luvut 2.4, 2.5 ja 2.6 sekä 4.4.3

2.3.1 Digitalisaatio ja syrjäytyminen: Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella

Suunnitelma

Portfolio Oppimisen talo. Talossa on laaja joukko ominaisuuksia, jotka erityisesti auttavat jokapäiväistä opetusta.

Opettaja pääsee tarkastelemaan niin yksittäisen oppilaan edistymistä kuin ryhmän edistymistä helposti. Tämä taas tehostaa opetuksen suuntaamista niin yksilön kuin ryhmän tarpeita vastaavaksi.

Ryhmänäkymän kautta opettaja pääsee havainnoimaan oppilaiden etenemistä yksilö- ja ryhmätasolla. Ikkunan sälekaihdin näyttää koosteen koko ryhmän kyseissä aineessa asetetuista tavoitteista. Alempi verho kuvaa ryhmän etenemisen suhteessa tavoitteen. Parvekkeella oleva purkki taas koostaa ryhmän kaikkien aineiden tavoitteet ja niissä etenemisen. Oppilaan omassa Talossaan vastaava näkymä näyttää omat henkilökohtaiset tavoitteet ja niissä etenemisen.

 Ainehuoneessa oikean yläkulman purkki koostaa ryhmän kyseisen oppiaineen tavoitteet ja niissä etenemisen. Oppilas pääsee taas omassa Talossaan tarkastelemaan omia henkilökohtaisia oppiainekohtaisia tavoitteita ja niissä etenemistä vastaavasti.

 

 

Kertomus

Suunnitelma ei toteutunut.

Arviointi ja johtopäätökset

Oppimisen taloa oli mahdollista käyttää muiden arviointialustojen ohella, mutta käyttö hiipui. 

2.3.2 Tilat: Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Suunnitelma

Koko Vuosaari harrastaa-päivä 1.9.18.Koululaisia oli liikkeellä reilu 3000 ja henkilökuntaa n. 300. Harrastusten (n.40) ja toiminnan esittelijöitä on satakunta. Muuta yleisöä ja huoltajia oli kahdensadan nurkilla.

Pikaisen palautteen mukaan päivä oli hyvin onnistunut muutamasta sadekuurosta huolimatta. Tärkeintä on ollut luoda mahdollisuus lapsille ja nuorille tutustua alueen toimintaan. Alueen koulujen rooli on tällaisen suurtapahtuman järjestämisessä keskeinen, samoin nuorisotoimen panostus tapahtuman koordinointiin sekä Vuosaaren urheilutalon osallisuus ansaitsee suurkiitoksen. Vuosaari näytti mallia muulle Helsingille, miten alueen toimijat tuodaan yhteen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Yhteistyöprojekti Vuosaaren seurakunnan ja muiden alueen toimijoiden kanssa, jonka tavoitteena on tarjota kouluille tukea sosiaalisten ja empatiataitojen sekä ryhmätyöskentelytaitojen opettamisessa. Eri toimijat yhteistyössä työskentelevät kouluilla ja koulurakennuksen ulkopuolella omissa toimipisteissään tavaten henkilökohtaisesti lapsia ja nuoria oppimistuokioiden yhteydessä. Toiminnan on tarkoitus vastata uuden opetussuunnitelman vaatimuksia tuoden koulun toimintaan lisää ilmiöoppimisen ja laaja-alaisen oppimisen toimintamalleja.

Klaari yhteistyön eri muodot.

Katso luku 3.1.3. ja 4.4.

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

Arviointi ja johtopäätökset

Katso luvut 3.1.1. ja 3.1.2.

2.3.3 Syrjäytyminen: Pidämme jokaisen nuoren mukana ja ehkäisemme syrjäytymistä

Suunnitelma

Operaatio Pulssi! Idän toiminta alkaa Vuosaaresta. Operaatio Pulssi! Itä kokoaa Vuosaaren alueen nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimijat yhteen Pulssin työryhmäksi. Se suunnittelee ja tuottaa poikkihallinnollisesti yhdessä nuorten kanssa toimintaa. Työryhmä hyödyntää ja etsii aktiivisesti yhteistyötahoja, jotta nuorten mahdollisuudet vahvistuisivat.

 Operaatio Pulssi! Itä kerää ja jakaa tietoa. Yksi tapa on toki kasvokkain tapahtuva kohtaaminen niin aikuisten kuin nuorten kanssa. Operaatio Pulssi! viestii toiminnoista monikanavaisesti. Merkittävinä välineinä toimivat Pulssin nettisivut, esite ja julisteet. Operaatio Pulssi! Idän sivujen rakennus on käynnissä. Sivuille kootaan monipuolisesti eri toimijoilta 12 – 18 vuotiaille suunnattuja toimintoja (mm. kursseja, kerhoja, tapahtumia, kokeiluja). Operaatio Pulssi! vahvistaa nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa alueen toimintaan. Tästä syystä on luonnollista, että toiminnat painottuvat nuorten ideoihin/toiveisiin (esim. Rubufest, asiakaskysely), suunnitelmiin ja/tai nuorten tuottamiin toimintoihin. Nettisivut ja esite toimivat myös hyvinä kanavina kerätä nuoria johonkin suunnittelu/toteutusryhmään. Osallistuminen toimintaan tulee olla nuorille avointa, yhdenvertaista ja pääasiassa maksutonta. Operaatio Pulssi! itä nettisivuja odotellessa voitte katsella makupaloja muiden alueiden sivustoilta osoitteesta pulssi.munstadi.fi. Operaatio Pulssi! itä saa ensimmäisen esitteensä tammikuussa 2019. Aineisto tähän esitteeseen tulee toimittaa 5.11. mennessä.

Suomen mielenterveysseuran ”Hyvän mielen koulu”, koulutus 14.11. ja jonka tarkoituksena on vahvistaa koulun aikuisten ymmärrystä ja osaamista oppilaiden mielenterveyden edistämiseen koulussa. Jokainen aikuinen saa käyttöönsä käsikirjan, sähköisen materiaalin ja muita työvälineitä. Toisesta koulutuspäivästä sovitaan myöhemmin.

Koulutus: Ratkaisukeskeinen työote ja positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan perusteet, oppilaan kohtaaminen ratkaisukeskeisesti syyslukukaudella. Yhteensä neljä (4) kahden (2) päivän mittaista koulutusta syyskuussa 2018.

Helsingin Kouluraittuspiirin Täältä tullaan-ohjelma nuorten sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen 4.-6. luokkien oppilaille. Ohjelmassa pyritään kohtaamaan oppilaat yksilöllisesti, antamaan oppilaille itsetuntoa vahvistavia onnistumisen tunteita sekä herättämään keskustelua ennakkoluuloista.. Työskentelymenetelminä painotetaan erityisesti itseilmaisua, luovaa toimintaa sekä yhteistoiminnallista oppimista.

 

Koulussa noudatetaan opetusviraston ohjetta poissaoloihin puuttumiseen koulussa sekä oppilaan säännöllisen koulunkäynnin turvaamiseen ja tukemiseen.

Koulun aikuisten tehtävä on tukea tasapuolisesti jokaista oppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä kohti hyvää aikuisuutta. Paljon koulusta poissaoleva lapsi tarvitsee usein koko kouluyhteisön tukea. Hänelle tulee antaa aikaa ja tilaa tulla uudelleen yhteisön jäseneksi, mahdollisuus tulla kuulluksi ja tuntea, että hänestä välitetään. Runsaat poissaolot haittaavat koulutyötä syystä riippumatta. Tällaisessa tilanteessa pääsääntö on, että opettaja/luokanohjaaja kutsuu lapsen ja huoltajan keskustelemaan koulunkäynnin järjestelyistä. Lisäksi paikalle pyydetään tarpeen mukaan koulun moniammatillisen työn edustajia

Koulun moniammatillisen työryhmän jäsenet vierailevat luokissa sekä keskustelevat oppilaiden lisäksi luokkia opettavien opettajien ja koulunkäyntiavustajien kanssa.

Luokat tekevät omat luokan säännöt lukuvuosittain. 

Koulun vanhempainyhdistys toimii itsenäisesti huoltajien vetämänä kuitenkin yhteistyössä koulun kanssa. Yhdistys suunnittelee sekä toteuttaa tapahtumia, hankintoja koulun oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Minun silmin, Sinun silmin - koulutus, jossa harjoitellaan konfliktin ratkaisutaitoja, reflektion kehittymistä ja tunteiden säätelyä.

Miten MiSi tukee opetussuunnitelman mukaista opetusta:

"nimeämään kohtaamiaan arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös kriittisesti, oppilaita tuetaan rakentamaan omaa arvoperustaansa"

•"sivistykseen kuuluu taito käsitellä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti"

•"olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä, oppilaitaohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin"

"taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella"

•"osaa käyttää tietoa kriittisesti"

•"vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta"

•"asioita opitaan näkemään toisten elämäntilanteista ja olosuhteista käsin"

 

 

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

Arviointi ja johtopäätökset

Minun Silmin, Sinun Silmin -koulutus pidettiin 9B ja 9E luokille kevätlukukaudella.

Ratkaisukeskeiseen koulutukseen on osallistunut useita koulumme opettajia.

2.4 Kehittämishankkeet, joissa koulu on mukana

Suunnitelma

Alueellinen kehittäminen 2018-2020

Kyseessä on 3-vuotinen aluehanke, johon liittyvät kaikki koulussa työskentelevät ja opiskelevat. Hanke etenee prosessinomaisesti, tavoitteita tarkennetaan ja toimenpiteitä suunnitellaan edellisien vuosien toteutumisen ja arvioinnin perusteella.

Kehittämishankkeen vastuuhenkilöt 2018-2019

Aluehankkeen työryhmään kuuluvat rehtori Katja Verta Kontulan ala-asteelta, rehtori Jutta-Riina Karhunen Itäkeskuksen peruskoulusta, rehtori Ritva Tyyskä Vartiokylän ala-asteelta, virka-apulaisrehtori Tarja Alamäki Myllypuron peruskoulusta ja virka-apulaisrehtori Kimmo Paavola Merilahden peruskoulusta

Hankkeen teemana on 1) erityinen tuki/oppimisen tuki, 2) Digitalisaatio ja 3) Kieliohjelma/kielenopetuksen kehittäminen

Erityinen tuki/oppimisen tuki

·         Koko opettajakunnalle yhden iltapäivän mittainen koulutus: Ratkaisukeskeisen työskentelyn perusteita sekä positiivisen pedagogiikan ajatuksia, neljä tilaisuutta kouluryppäittäin.

·         Johtoryhmille kahden päivän mittainen koulutus: Ratkaisukeskeinen työote ja positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan perusteet, oppilaan kohtaaminen ratkaisukeskeisesti, neljä kokonaisuutta

Digitalisaatio

Lauantai-kiky syksyllä  6.10.2018​

​Koulukohtainen osuus koulun valitsemalla teemalla, tutor-opettajat koordinoivat​

·         pajoja kouluryppäittäin       

·         esim. Badgejen suorittamiseen liittyvää aikaa, alueellinen yhteistyö esim. tason 3 badgejen suorittamiseen​

Oppilaiden osallistaminen – yhdessä oppiminen ja tekeminen digitekniikkaa hyödyntäen. Toteutuksessa voi yhdistyä varhennettu kielenopetus ja inklusiivisuus

·         Koulujen välinen kutsukilpailu, esitys video- tai muulla esitystekniikalla, max. 2min esityksiä ​

·         Ensin koulun sisällä​

·         Sitten alueella​

·         Tuomareina aluepäällikkö ja apulaispormestari ​

Kieliohjelma, kielen varhentaminen

·         Rehtorien workshop A1-kielen varhentamiseen liittyvistä opetusjärjestelyistä.​​

·         Workshopin vetäjänä suomalais-venäläisen koulun apulaisrehtori Niina Sinkko.​    ​

 Innovatiiviset koulut -hanke

·         Koulun arviointikulttuurin kehittäminen digitalisaation keinoin (Heteniityntien yksikössä)

·         Portfolio-oppiminen arvioinnin tukena

·         Vastuuhenkilöt: Petri Luiskari, Tiina Lehtonen, Johanna Hirvonen, (Vili Väisänen ja Tuomas Vaara). Tavoitteena levitä myös Vuoniityn kaikkiin yksiköihin.

Kulttuuri- ja taideyhteistyö

Vuoniityn peruskoulu pääsi lukuvuoden 2018/19 ajaksi pilottikouluksi Opetusministeriön Utelias luokka -kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa koululaisten luovaa ja kriittistä ajattelua oppitunneilla ja harrastustunneilla opettajien ja taiteen ammattilaisten yhteistyöllä. Utelias luokka -kokeilu liittyy OECD:n luovan ja kriittisen ajattelun tutkimushankkeeseen. Hankkeen ansiosta koulussamme toimii alaluokkalaisten sarjakuvakerho ja työpajatoimintaa, ja yläkoulun puolella eri oppiaineissa tietyt luokat opiskelevat sarjakuvan keinoin. Hankkeen taidetoiminnasta vastaa lukuvuoden ajan Annantalon palkkaama sarjakuvaopettaja Simo Koivunen.

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

Arviointi ja johtopäätökset

Utelias luokka -hankkeen sarjakuvaopetus toteutui syyslukukaudella ja kevätlukukauden alussa suunnitellunlaisena, mutta maaliskuusta eteenpäin opetus muuttui kerhomuotoiseksi niin, että Koukkusaarentien toimipisteessä toimi tuntiopetuksen sijaan maaliskuusta lähtien sarjakuvakerho 5.-9.-luokkalaisille.

2.5 Koulukohtainen kehittäminen

Suunnitelma

Oppilaiden osallisuuden lisääminen luokilla 5-9:

Jokainen Koukkusaarentien toimipisteen oppilas pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan koulun toimintaan osallisuusryhmien kautta. 
Oppilas valitsee lukuvuoden alussa vähintään yhden osallisuusryhmän, jonka toimintaan osallistuu lukuvuoden ajan. Osallisuusryhmät kokoontuvat läpi lukuvuoden joka kuun ensimmäinen torstai klo 9.30-10.00. Osallisuusryhmät suunnittelevat ja järjestävät toimintaa lukuvuoden aikana.​ Kevätlukukaudella osallisuusryhmät esittelevät, mitä ovat vuoden aikana tehneet ja toteuttaneet. 

Osallisuusryhmien vetäjinä toimivat kaikki Koukkusaarentien opettajat ja hankkeen vastuuhenkilöinä ovat osallisuus ja kestävä kehitys-kehittämisryhmästä Jonna Huovinen, Susanna Vanhanen ja Heidi Astikainen.

Työhyvinvointivisio vuosille 2018 -20

Vuoniityn peruskoulussa tehdään kunkin yksikön kohdalla perusteellinen kartoitus henkilökunnan työhyvinvoinnista ja viihtyvyydestä otsikolla "Vuoniityn peruskoulussa on kolmen vuoden päästä toimiva ja viihtyisä työyhteisö, jolla on samansuuntaiset tavoitteet ja jossa oppilaat ja henkilökunta viihtyvät hyvin. " Tämä on koulumme visio kolmen vuoden päähän. Syksyllä tehdään tarkka kartoitus sähköisen henkilökuntakyselyn avulla kussakin yksikössä. Tulokset esitellään, puretaan ja voitteet ja keinot tavoitteisiiin pääsemiselle määritellään. Tavoitteissa etenemistä seurataan koko ajan kolmen vuoden päähän säännöllisesti toistuvilla kyseleillä. Henkilökunta on tietoinen siitä, että edistyminen näin merkittävässä visiossa tapahtuu askel ja vaihe  kerrallaan. Hanketta vetää Turvallisuus ja Hyvinvointi- kery. Teemu Taruvuori on luonut pohjat hankkeelle.

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

Arviointi ja johtopäätökset

Vuoniityn peruskoulu otti osaa kansainväliseen Europe in Perspective -hankkeeseen yhteistyössä Annantalon kanssa; äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Paula Degerman osallistui yhdessä Annantalon kulttuurituottaja Roi Ruuskasen kanssa koulutukseen Kreikassa, jossa opettajat ja taidekasvattajat 12 eri maasta kouluttautuivat taidekasvatuksen ja kulttuurien moninaisuuden saralla.

2.6 TUPA: Pedagogiikan ja digitaalisuuden tavoite: Digitalisaation tilan itsearviointi ja kehittämiskohteet

Suunnitelma

Itsearviointi tehty toukokuussa 2018.

1. Digitalisaation jalkauttaminen kouluun käyttäen ohjelmia ja laitteistoa tehokkaasti oppimisen tukena (esim. henkilöstön digilauantai 6.10.)

2. Kaikki koulun tilat ovat oppimisympäristöjä. Opettajia rohkaistaan esimerkkien avulla ottamaan joustavasti koko koulu käyttöönsä. Opettajat pystyvät joustavasti jakamaan opetettavan luokan erilaisiin kokoonpanoihin, eriyttämään ja hajauttamaan opetusta. Opettajia rohkaistaan laajentamaan oppimisympäristöä koulun ulkopuolelle. Tabletit, mobiililaitteet ja muut digitaaliset laitteet edesauttavat oppimisympäristöjen käyttöönotossa. Koulun langatonta verkkoa parannetaan, joka mahdollistaa paremmin koko koulun käyttöä oppimisympäristönä. Oppilaat otetaan mukaan oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppilaiden kanssa keskustellaan ko. asioista opetuksen yhteydessä opetusta suunniteltaessa. Oppilaskunta osallistuu oppimisympäristöjen ja ilmiöpohjaisen oppimisen suunnitteluun ja auttaa niiden toteuttamisessa toteuttamisessa. Vuosaari on luontonsa puolesta ja kaupunkikehityksensä puolesta loistava oppimisympäristö. Helsingin vanhempaan kulttuurikerrostumaan tutustutaan keskustavierailuilla museoihin ja Senaatintoriin, kauppatoriin ja Seurasaareen. Koko ajan mukana kulkevat iPadit, joista löytyy tehtäviä linkkejä ja jotka toimivat elämysten tallentamisvälineinä. 

Vuoniityn peruskoulun yhteinen hanke on sähköinen portfolio arvioinnin tukena.

Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019

Tavoitteena on Innovatiivisten koulujen- hankkeen läpivienti Heteniityn yksikössä ja kaikissa Vuoniityn peruskoulun yksiköissä. Tämä edellyttää arviointikulttuurin kehittämistä: keskusteluja ja pohdintaa luokkatasoittain ja aineryhmittäin.

Osaamistavoitteina on kehittää opettajien taitoja ohjata oppilasta portfolio-oppimisessa sekä lisätä oppilaiden digitaitoja oman sähköisen osaamiskansion laatimisessa (ks. Innovatiivisten koulujen toimintasuunnitelma ).   

ePortfolio-työryhmään (Johanna Hirvonen, Tiina Lehtonen ja Petri Luiskari) valittin kaksi jäsentä uusista toimipisteistä: Tuomas Vaara ja Vili Väisänen.  

Innovatiivisten kokeilukoulujen koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuu yllämainituista henkilöstä koostuva ryhmä. 

Työryhmä jakaa tiedot digikehitysryhmässä, joiden jäsenet vievät tietoa omiin yksiköihin.

Jokainen Vuoniityn peruskoulun opettaja valitsee  vähintään yhden oppiaineen tai aihekokonaisuuden myös lukuvuonna 2018-2019, josta oppilas laatii itselleen sähköisen portfolion. Soveltuvan portfolioalustan voi kukin opettaja valita oman aineen ja sähköisen alustan ominaisuuksien mukaan.  

Sähköinen alusta edellyttää arkistointi/dokumentointi mahdollisuutta ohjelmistosta ja laitteista riippumatta. Alustan käyttö edellyttää: 

·         Opettajan osaamista portfolio-oppimiseen. 

·         Oppilaiden kouluttaminen alustojen käyttöön.

 

Oppimisen talon portfolio-osuudesta hankitaan kokemuksia.  

·         Digikehittämisryhmä selvittää Oppimisen talon digiversion portfolio-osion toimivuutta. 

·         Digikehittämisryhmä tutustuu muiden koulujen portfoliokokeiluhin

Fyysinen ympäristö: 

Selvitetään ja kehitetään toimipisteiden yhdenvertaisuutta laitteistojen, verkon ja henkilöstön ja oppilaiden osaamisen suhteen.  

·         Langattoman verkon toimivuus eri yksiköissä 

·         Tukiasemat 

·         Laitekanta 

·         Esitystekniikka ja siihen liittyvä osaaminen 

 

Digitaalisuus 

Lukuvuonna 2018-2019 tavoitteena on digitaalisuuden lisääminen ja oppimispolkujen kehittäminen mm. Ville-oppimisjärjestelmän avulla.  

Opettajien osaamisen kehittäminen yksilöllisesti ja koulutustilaisuuksissa tutor-toiminnan kautta ja vertaisoppimisen kautta.  

Oppilaiden vertaisoppimista vahvistetaan Digikummien välityksellä. Digikummitoiminnan kehittäminen kaikissa yksiköissä.  

Digitaalisuuden kehittäminen oppimisen ja arvioinnin tukena. Oppimisen talo-ohjelma on kaikilla oppilailla käytössä. Oppimisen talo sisältää myös portfoliomahdollisuuden.  

Lukukauden alun vesopäivässä järjestettiin Oppimisen talon koulutushetki koko henkilökunnalle. 

 

Digikehitysryhmän tavoitteina lukuvuodelle 2018-2019

Pedagoginen keskustelu digitalisaatiosta yksiköiden välillä.

Digikehitysryhmän yhteistoiminta mm. digikikyn suunnitteluun.

Laitteiden ja välineiden toimivuuden tai tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu. 

Koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen: 

Opetuksessa koulun sisä- ja ulkopuolella käytetään monipuolisesti koulun omistamia TVT-ohjelmia ja välineitä. Näiden lisäksi oppilailla on myös mahdollisuus käyttää omia mobiililaitteitaan. Tavoitteena on opittujen digitaitojenhyödyntäminen erilaisissa oppimistehtävissä paikasta ja ajasta rippumattomasti

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui osittain.

Arviointi ja johtopäätökset

Portfolioryhmään liittyi myös 5.-6.-luokkien opettajana Mikko Nieminen.

Oppimisen talon käyttö jäi lopulta hyvin vähälle. Muiden portfolio-työkalujen käyttöä lisätty selkeästi (mm. o365- ja GSE-pohjaisten). Portfolio-oppimisen pedagogiikkaa edistetty opettajien keskuudessa ja erilaisia toimintamalleja jaettu ys-ajoilla.

Digikummitoiminta oli vielä vähäistä, mutta asiaa on selvitetty ja mahdollisuuksia kartoitettu.

3. KOULUN TOIMINNAN KUVAUS JA OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

Suunnitelma

3.1 Opetusjärjestelyt

Suunnitelma

3.1.1 Koulujen ja muiden toimijoiden kanssa yhteiset järjestelyt sekä verkostoissa toimiminen

Suunnitelma

Vuoniityn peruskoulu osallistuu Vuosaaren lasten ja nuorten toimijaverkoston tapaamisiin.

8D osallistuu Suomen Valokuvataiteen museon kummiluokkatoimintaan valmistamalla näyttelyn Vuotaloon. Myös Vuotalo on yhteistyökumppanina näyttelyhankkeessa. Näyttely tehdään 5.9. ja 11.9. - 14.9. Neljän päivän valmistelutyön aikana ei osallistuta muuhun opetukseen. Näyttelyn avajaisia vietetään 30.10.

Yhteistyö Vuosaaren seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa 5. luokkalaisille suunnatussa sosiaalisten ja empatiataitojen sekä ryhmätyöskentelytaitojen opettamisen hankkeessa.

Ehyt ry:n kanssa yhteistyössä järjestetään päihdekasvatuskokonaisuus kaikille 8. luokkalaisille. Kokonaisuuteen kuuluu myös vanhempainilta ja koulutus koulun henkilökunnalle.

Koulumme on mukana Utelias luokka-hankkeessa, jossa yhteistyössä Annantalon kanssa kouluumme on palkattu sarjakuvaopettaja 8-9 tunniksi viikossa tuomaan sarjakuva työvälineeksi opetukseen.

9D-medialuokka osallistuu Vuosaaren Joulupolku-tapahtumaan joulukuussa 2018.

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

Arviointi ja johtopäätökset

26.8. 7.- ja 8.-medialuokka osallistuivat Vuosaaren Satamapäivään pystyttämällä oman esittelypisteen, tekemällä uutisia ja dokumentoimalla tilaisuutta.

26.10. Alma-median toimittaja Hanna Eskola vieraili 7. medialuokan tunnilla kertomassa journalistin työstä ja valeuutisista

1.12. 9.-medialuokka osallistui Vuosaaren Joulupolkuun

 

 

3.1.2 Leirikoulut ja opintokäynnit

Suunnitelma

Leirikoulut koskevat 6.luokkia

6C luokka menee leirikouluun 15.-17.5.2018, Ilorantaan, Hauholle.

6D oli leirikoulussa 22.-24.8.2018  Suomenlinnassa.

6C luokka on liikuntaleirikoulussa 10.-12.9.2018, Espoon Solvallassa.

6A luokka leirikoulussa keväällä 2019, mahdollisesti Helsingin ulkopuolella.

6B luokka leirikoulussa keväällä 2019, mahdollisesti Helsingin ulkopuolella.

 

Vuoniityn peruskoulun Kulttuuripolkua 1. luokasta aina peruskoulun loppuun asti kehitetään lukuvuoden 2018-2019 aikana. Opettajien yhteisen suunnitelun alustaksi luotu dokumentti löytyy Outlookin OneDrivesta nimellä Vuoniityn Kulttuuripolku.

 

9. luokkalaiset tutustuvat toisen asteen oppilaisten koulutustarjontaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa sekä itsenäisesti vierailemalla oppilaisten tutustumistilaisuuksissa. JOkaisella 9.-luokkalaisella on mahdollisuuus vierailla viidessä tutustumistilaisuudessa koulupäivän aikana. Vierailua varten oppilas täyttää yhdessä huoltajan kanssa vierailusuunnitelman, joka toimitetaan opinto-ohjaajalle.

6A osallistui luontokouluun Harakan saarella 14.8. Opiskeluaiheena oli Itämeren luonto, meren biologia ja rannan linnut ja hyönteiset.

8D osallistuu Suomen Valokuvataiteen museon kummiluokkatoimintaan valmistamalla näyttelyn Vuotaloon. Myös Vuotalo on yhteistyökumppanina näyttelyhankkeessa. Näyttely tehdään 5.9. ja 11.9. - 14.9. Neljän päivän valmistelutyön aikana ei osallistuta muuhun opetukseen. Näyttelyn avajaisia vietetään 30.10.

5C osallistuu pilottihankkeeseen Luonto lisää liikettä. Telttayö ja monipuolista luonnossa tapahtuvaa oppimista ammattilaisten ohjaamana Liesjärven kansallispuistossa 10-11.9. Toinen yön yli menevä retki  tulossa ensi talvena (päivämäärä selviää myöhemmin).

6B Meriharjun luontokoulussa 20.9. Sisältönä tutkivan oppimisen projekti ravintoketjusta.

Kaikki 7. - 9. luokkien kotitalouden ryhmät tekevät elokuussa metsäretken Mustavuoreen. Kevätlukukaudella mahdollisuuksien mukaan retki Uutelaan.

Kaikki 7. luokan kotitalouden ryhmät tekevät syys-/lokakuussa opintokäynnin Hakaniemen torille ja kauppahalliin sekä tammi-/helmikuussa Helen Oy:lle.

Kaikki 9. luokan valinnaisen kotitalouden ryhmät tekevät opintokäynnin Fazer Oy:lle Fazerilaan mahdollisuuksien mukaan.

Kaikki 8. luokan valinnaisen kotitalouden ryhmät tekevät opintokäynnin leipomoon mahdollisuuksien mukaan.

Kaikki 9 -luokkalaiset vierailevat eduskunnassa ja käräjäoikeudessa

8B tekee opintokäynnin Fazer Oy:lle Fazerilaan kevätlukukaudella.

5-6.luokan lyhytvalinnaiskurssi "Muotoilu ja design" yhteyteen on suunnitteilla yritysvierailu materiaalin kiertoa ja uudelleen jalostukseen erikoistuneen yrityksen toimintaan tutustumiseksi. Retki on mahdollisesti Helsingin ulkopuolelle.

6A käy syyslukukaudella Heurekassa tutustumassa energia-aiheiseen opintokokonaisuuteen Heurekan ja Henry Fordin säätiön kummiluokkana.

Kaikki 6-luokat osallistuvat kevätlukukaudella Yrityskylään.

Joulukuussa 2018 medialuokat tutustuvat Amos Rexin immersiiviseen näyttelyyn oppaan johdolla.

Toukokuussa 2019 9A-musiikkiluokka ja 9D-medialuokka luokkaretkellä ulkomailla.

 

Arviointi ja johtopäätökset

9.11. kaksi 9.-medialuokan oppilasta kävi Rabbit Filmsillä koehaastattelussa Haluatko Miljonääriksi Jr. ohjelmaa varten.

22.11. 7B-luokka tutustui 8.-medialuokan Helposti-syttyvää -valokuvanäyttelyyn Vuotalolla.

27.11. 8. luokan valinnaisen kuvataiteen ryhmä tutustui Valontaivuttajat -näyttelyyn ja osallistui siihen liittyvään valotaide-pajaan Stoassa

11.12. 8. luokan valinnaisen kuvataiteen ryhmä osallistui VTS-pajan Suomen valokuvataiteen museolla (Visual Thinking Strategies, kolmivuotinen yhteistyöprojekti)

14.12. 7., 8. ja 9. -medialuokat tutustuivat oppaan johdolla Amos Rexin immersiiviseen näyttelyyn 

 

 

3.1.3 Oppimisympäristot

Suunnitelma

Kaikki koulun tilat ovat oppimisympäristöjä. Opettajia rohkaistaan esimerkkien avulla ottamaan joustavasti koko koulu käyttöönsä. Opettajat pystyvät joustavasti jakamaan opetettavan luokan erilaisiin kokoonpanoihin, eriyttämään ja hajauttamaan opetusta. Opettajia rohkaistaan laajentamaan oppimisympäristöä koulun ulkopuolelle. Tabletit, mobiililaitteet ja muut digitaaliset laitteet edesauttavat oppimisympäristöjen käyttöönotossa. Koulun langatonta verkkoa on parannettu, joka mahdollistaa paremmin koko koulun käyttöä oppimisympäristönä. Oppilaat otetaan mukaan oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppilaiden kanssa keskustellaan ko. asioista opetuksen yhteydessä opetusta suunniteltaessa. Oppilaskunta osallistuu oppimisympäristöjen ja ilmiöpohjaisen oppimisen suunnitteluun ja auttaa niiden toteuttamisessa toteuttamisessa. Vuosaari on luontonsa puolesta ja kaupunkikehityksensä puolesta loistava oppimisympäristö. Helsingin vanhempaan kulttuurikerrostumaan tutustutaan keskustavierailuilla museoihin ja Senaatintoriin, kauppatoriin ja Seurasaareen. Koko ajan mukana kulkevat iPadit, joista löytyy tehtäviä linkkejä ja jotka toimivat elämysten tallentamisvälineinä. 

Tavoitteena on Innovatiivisten koulujen- hankkeen aloittaminen ja hankkeen tavoitteiden läpivienti kaikissa Vuoniityn peruskoulun yksiköissä. 

Osaamistavoitteina on kaikkien yksiköiden opettajien taidot ohjata oppilasta portfolio-oppimisessa sekä oppilaiden osallisuus oman sähköisen osaamiskansion laatimisessa (ks. Innovatiivisten koulujen toimintasuunnitelma ).   

ePortfolio-työryhmään (Johanna Hirvonen, Tiina Lehtonen ja Petri Luiskari) valittin kaksi jäsentä uusista toimipisteistä: Tuomo Vaara ja Vili Väisänen.  

Innovatiivisten kokeilukoulujen koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuu yllämainituista henkilöstä koostuva ryhmä. 

Työryhmä jakaa osaamistaan oman kehittämisryhmän sisällä ja koordinoi tiedon ja osaamisen jakamisen oppilaille ja henkilökunnalle. 

Jokainen Vuoniityn peruskoulun opettaja tulee valitsemaan vähintään yhden oppiaineen tai aihekokonaisuuden, josta oppilas laatii itselleen sähköisen portfolion. Soveltuvan portfolioalustan voi kukin opettaja valita oman aineen ja sähköisen alustan ominaisuuksien mukaan.  

Sähköinen alusta edellyttää arkistointi/dokumentointi mahdollisuutta ohjelmistosta ja laitteista riippumatta. Alustan käyttö edellyttää: 

·         Opettajan osaamista portfolio-oppimiseen. 

·         Oppilaiden kouluttaminen alustojen käyttöön. 

 

Fyysinen ympäristö: 

Selvitetään ja kehitetään toimipisteiden yhdenvertaisuutta laitteistojen, verkon ja henkilöstön ja oppilaiden osaamisen suhteen.  

·         Langattoman verkon toimivuus eri yksiköissä 

·         Tukiasemat 

·         Laitekanta 

·         Esitystekniikka ja siihen liittyvä osaaminen 

 

Digitaalisuus 

Lukuvuonna  tavoitteena on digitaalisuuden lisääminen ja oppimispolkujen kehittäminen.  

Opettajien osaamisen kehittäminen yksilöllisesti ja koulutustilaisuuksissa tutor-toiminnan kautta ja vertaisoppimisen kautta.  

Oppilaiden vertaisoppimista vahvistetaan Digikummien välityksellä. Digikummitoiminnan kehittäminen kaikissa yksiköissä.  

Digitaalisuuden kehittäminen oppimisen ja arvioinnin tukena. Oppimisen talo-ohjelma otetaan kaikilla oppilailla käyttöön vuodeksi. Oppimisen talo sisältää myös portfoliomahdollisuuden.  

Koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen: 

Opetuksessa koulun sisä- ja ulkopuolella käytetään monipuolisesti koulun omistamia TVT-ohjelmia ja välineitä. Näiden lisäksi oppilailla on myös mahdollisuus käyttää omia mobiililaitteitaan. Tavoitteena on opittujen digitaitojen hyödyntäminen erilaisissa oppimistehtävissä paikasta ja ajasta rippumattomasti

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

3.1.4 Varhennettu A1 -kieli

Suunnitelma

Varhennettua englannin opetusta on 1. vuosiluokalla 2 vuosiviikkotuntia. Opetuksen tavoitteena on innostaa oppilaita englannin kielen oppimiseen  toiminnallisin työtavoin turvallisessa sekä kannustavassa ilmapiirissä. Lähestymme kieltä ennen kaikkea puheen sekä kuuntelun kautta. Opetusta toteutamme muun muassa laulujen, leikkien, lorujen, pelien ja tarinallisuuden sekä draaman keinoin unohtamatta digitaalisuutta, esim. iPadien avulla, tai koodausta, esim. Beepottien avulla.

Varhennettua A1-kielen opetusta toteutetaan eri tavoin eri luokissa, eri opettajien toimesta. Pääsääntöisesti toinen oppitunti on 45 minuuttia ja toinen vuosiviikkotunti on ripoteltu kouluarjen joukkoon. Oppilailla ei ole omia oppikirjoja vaan opetus tapahtuu toiminnallisesti ja kirjalliset tehtävät erilisten monisteiden ja digilaitteiden avulla.

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

3.1.5 Joustava perusopetus (JOPO)

Suunnitelma

Joustava perusopetus (JOPO) on työelämäpainotteinen ja toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulun 8.-9.luokka.  Vuoniityn peruskoulun JOPO- luokkien toiminnassa vuorottelevat työssäoppiminen (4 työssäoppimisjaksoa, yhteensä noin 80 päivää, 3-5 työpäivää/vko) sekä lähiopetus (3-4vkon jaksoja). Työssäoppimispaikat valikoituvat oppilaiden omien kiinnostusten, taitojen ja tulevaisuudensuunnitelmien mukaan. Ensimmäinen työssäoppimisviikko on oppilailla 3-5pv mittainen, jonka jälkeen oppilas opiskelee koulussa 2pv/vko ja työpaikalla 3pv/vko. JOPO-työntekijät seuraavat ja tukevat tiiviisti oppilaiden työssäoppimisjaksojen sujumista (työpaikan hakuprosessi, työpaikkakäynnit, arviointikeskustelut, yhteydenpito puhelimitse, yhteistyö oppilaan, huoltajan ja mentorin kanssa). Työssäoppimisjaksojen aikana oppilaat suorittavat päivittäisten työtehtävien lisäksi yksilöllisesti sovittuja työpaikkatehtäviä (opiskelutehtäviä). Työssäoppimisen ja luokkaopiskelun lisäksi JOPO-luokan toimintaan läpi lukuvuoden kuuluu erilaisia tutustumis- ja opintokäyntejä, työpajoja, retkiä sekä leirejä. Joustavassa perusopetuksessa koko kaupunkia hyödynnetään aktiivisesti oppimisympäristönä.

Ensimmäinen työssäoppimisjakso 4.9.2018 - 13.10.2018

Toinen työssäoppimisjakso 12.11.2018 - 14.12.2018

Kolmas työssäoppimisjakso 28.1.2019 - 15.3.2019

Neljäs työssäoppimisjakso 8.4.2019 - 17.5.2019

Vuoniityn ja Puistopolun peruskoulujen aineenopettajat opettavat JOPO-oppilaita lukuvuoden 2018-2019 aikana seuraavissa oppiaineissa: tekninen työ Jesse Jarva, liikunta Teemu Taruvuori, liikunta Terhi Taavitsainen, musiikki Allan Saar, kuvaamataito Taina Meriläinen, kotitalous Paula Schildt-Pohjalainen, matematiikka Anne Ranta-Nilkku ja tekstiilityö Riikka Raute. Musiikkia ja kotitaloutta JOPO-oppilaat opiskelevat omana ryhmänään ja muissa oppiaineissa he opiskelevat omien vahvuuksiensa ja kiinnostustensa mukaan integroituna yleisopetuksen ryhmiin. JOPO-oppilaiden opiskelua aineenopettajien oppitunneilla tuetaan JOPO-työntekijöiden toimesta. Opiskelu aineenopettajien oppitunneilla saattaa vaikuttaa oppilaan työssäoppimisjaksojen aikataulujen järjestämiseen. Vuoniityn peruskoulun opinto-ohjaaja Anu Japisson tekee yhteistyötä sekä JOPO-oppilaiden että JOPO-työntekijöiden kanssa oppilaiden 2.asteelle siirtymiseen ja kevään 2019 yhteishakuun liittyen. 

Lukuvuoden 2018-2019 toimintaa:

JOPO-luokkien vanhempainilta 22.8.2018

JOPO-luokkien ryhmäytysleiri Matasaaressa 28.-29.8.2018

Vuoniityn peruskoulun liikuntapäivä ja Seikkailutalo 3.9.2018

Next Level - messut 14.9.2018

Nuorisopalveluiden (KuVa) kanssa tehtävä yhteistyö 9.10, 23.10, 16.11, 14.12, 30.11 (Harjun nuorisotalo ja HAM), yhteistyö jatkuu kevätlukukaudella

Vierailuja ja koulutuskokeiluja toisen asteen oppilaitoksiin oppilaiden kiinnostusten mukaan syys- ja kevätlukukaudella, entisten JOPO-oppilaiden esittelykierroksia oppilaitoksissa/vierailuja JOPO-luokassa

Liikuntaa syys- ja kevätlukukauden aikana Myllypuron Liikuntamyllyssä, lisäksi liikuntaa myös muissa toimipaikoissa mm. minigolf (Puotila), keilaus (Helsingin Urheilutalo), Vuosaaren uimahalli, thaiboxing (Kontulan Luuppi), Myllypuron Arena Center

Talvileiri Vihdissä (Enä-Sepän leirikeskus ja Vihti Ski) helmikuu 2019 

Tutustumis - ja opintokäyntejä eri opintokokonaisuuksiin liittyen mm. käräjäoikeus, museokäyntejä, ammattivierailuja, Dokkino-tapahtuma

Yhteistyö Päiväkoti Mainingin kanssa (vierailupäivät eskareiden kanssa)

JOPO-esittelyä kiinnostuneille oppilaiden toimesta (vierailijat, käynnit lähikouluilla)

Mahdolliset tulityö-, hygieniapassi- ja ensiapukoulutukset JOPO-oppilaille

Loppuleiri Matasaaressa toukokuussa 2019

JOPO-toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan lukuvuoden aikana JOPO-oppilaiden opiskelumotivaation vahvistamisen ja opiskelun tukemisen näkökulmasta. Oppilaiden oppimispolut ovat yksilöllisiä ja JOPO-toiminnalla pyritään tukemaan oppilasta kokonaisvaltaisesti yhteistyössä huoltajien ja mahdollisten verkostojen kanssa. Peruskoulun päättötodistus ja oppilaan tulevaisuudensuunnitelmien rakentuminen (hakeutuminen 2.asteelle/ja työelämään) ovat Joustavan perusopetuksen toiminnan keskeisinä tavoitteina. 

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

3.2 Oppimisen tuki

Suunnitelma

Vuoniityn peruskoulussa on neljä laaja-alaista erityisopettajaa. Mari Laukkanen työskentelee Venemestarintien toimipisteessä, Mari Thure-Sivola Venemestarintien ja Koukkusaarentien, Johanna Hirvonen Heteniityntien toimipisteessä ja Jonna Huovinen Koukkusaarentien toimipisteessä luokilla 7-9. Konsultoivana erityisopettajana on Mari Thure-Sivola, joka työskentelee pääasiassa Venemestarintien ja Koukkusaarentien toimipisteissä.

Erityisopetusresurssin kohdentamisesta päättää moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Resurssien jaossa otetaan huomioon se, kuinka moni kunkin luokan oppilaista on tehostetun tai erityisen tuen piirissä ja kuinka moni saa S2 –opetusta. Osa-aikaisen erityisopetuksen muodoista ja sisällöstä keskustellaan koulun moniammatillisessa työryhmässä ja se suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa vastaamaan oppilaan tarvetta ja oppimisen tavoitteita. Erityisopetus toteutetaan pienryhmässä, yksilöopetuksena tai samanaikaisopetuksena luokassa.

Vuoniityn peruskoulussa työskentelee 13 koulunkäyntiavustajaa sekä yksi henkilökohtainen avustaja. Koulun virka-apulaisrehtori vastaa koulun koulunkäyntiavustajaresurssien jakamisesta. Resurssien kohdentaminen perustuu oppilaiden tuen tarpeeseen. Tarvetta voidaan tarkastella lukuvuoden aikana. Koululla on kolme toimipistettä ja avustajien työpiste voi vaihdella tarpeen mukaan. Avustajaresurssi on kohdennettu pääsääntöisesti pienryhmiin ja iltapäivätoimintaan sekä alkuopetukseen ja reppu-opetuksen luokkiin.

Koulu on mukana Buddy School- toiminnassa, jossa vanhemmat oppilaat tukevat pienempiä oppilaita. Varsinkin maahanmuuttajataustaisia esim. "reppuoppilaita."

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

Arviointi ja johtopäätökset

Kevätlukukaudella Heteniityn ja Koukkusaarentien toimipisteissä työskenteli resurssilaaja-alaisena Eetu Nieminen.

3.3 Opetussuunnitelman tarkennukset

Suunnitelma

3.3.1 Oppilasarvioinnin prosessi

Suunnitelma

Vuoniityn peruskoulussa on käytössä Oppimisen talo. Luokanopettajat ja - valvojat käyvät pohjakerroksen läpi oppilaiden kanssa ja oppilaat asettavat itselleen tavoitteet. Oppilaat asettavat itselleen oppiainekohtaisia tavoitteita oppiaineiden huoneisiin. Huoltajat pääsevät tutustumaan oman lapsensa tavoitteisiin. Oppilaat arvioivat omaa oppimistaan talon avulla.

Lukuvuoden alussa oppilaiden kanssa käydään ohjauskeskustelu, jossa suunnitellaan ja täsmennetään vuosiluokan tavoitteet. Luokilla 1-6 väliarviointi tapahtuu kevätlukukauden alussa viikoilla 6-8 järjestettävässä palautekeskustelussa, jossa ovat mukana opettaja, oppilas sekä hänen huoltajansa. Tällöin arvioidaan oppilaan syksyllä asettamien tavoitteiden saavuttamista ja mietitään tavoitteet kevääksi. Oppilaat eivät luokilla 1-6 saa erillistä välitodistusta. Luokilla 1-6 oppilas saa lukuvuositodistuksen kevätlukukauden lopussa. Luokilla 7-9 oppilas saa vuosittain välitodistuksen (syyslukukauden lopussa) ja lukuvuositodistuksen (kevätlukukauden lopussa).

Vuoniityn peruskoulussa käytetään sanallista arviointia luokilla 1-3, sanallisen ja numeroin annettavan arvioinnin yhdistelmää luokilla 4-6 ja numeroin annettavaa arviointia luokilla 7-9.

Kertomus

Suunnitelma toteutui osittain.

Arviointi ja johtopäätökset

Oppimisen talon käyttäminen loppui kevätlukukaudella 2019. Itsearviointia ja vertaisarviointia kehitettiin portfolio-arvioinnin kehittämisen kautta.

3.3.2 Monialaisten opintojen toteuttaminen esim. ilmiöt

Suunnitelma

Luokilla 1-4 monialaisuus on luonnollisen osa opetuksen suunnittelua ja toteutuu päivittäisessä opetuksen toteuttamisessa. Monialaisuutta suunnitellaan yhteistyössä muiden opettajien ja luokka-asteiden kanssa.

Luokilla 5-9 monialaisia kokonaisuuksia järjestetään ainakin yksi keväällä ja yksi syksyllä. Nämä voidaan toteuttaa esimerkiksi ilmiöviikkona, pidempinä ainerajat ylittävinä kokonaisuuksina, tai yksittäisinä päivinä säännöllisin väliajoin.

Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia toteuttaa monialaisia kokonaisuuksia yhteisesti ja yhdenaikaisesti. Tällainen työskentely vahvistaa tietoteknisten laitteiden käyttötaitoa ja ryhmätyötaitoja. Tuotokset voidaan tehdä sähköisesti ja myös fyysiset tuotokset voidaan digitalisoida.

Luokilla 5-9 ilmiön aiheet otetaan laaja-alaisen osaamisen taidoista. Opettajat suunnittelevat muutaman oppiaineen yhteisen laaja-alaista taitoa harjoittavan ilmiön yhdessä oppilaiden kanssa. Arviointi suunnitellaan ja toteutetaan valittuun aiheeseen sopien.

Luokka-asteiden 5-9 ilmiöaiheet

5. luokka:

syyslukukausi: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

kevätlukukausi: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

6. luokka:

syyslukukausi: Monilukutaito (L4)

kevätlukukausi: Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

7. luokka:

syyslukukausi: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) ja Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7): kotitalous, historia, 7lk:n lv:t

kevätlukukausi: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2): musiikki, kuvataide, käsityö

8. luokka:

syyslukukausi: Monilukutaito (L4): fysiikka, äidinkieli, katsomusaineet

kevätlukukausi: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3): terveystieto, opo, kielet

9. luokka:

syyslukukausi: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5): kielet, biologia/maantieto, liikunta

kevätlukukausi: Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6): opo, yhteiskuntaoppi, matematiikka

 

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

3.3.3 Valinnaisaineiden toteuttaminen

Suunnitelma

Oppilaat valitsevat vuosiluokilla 4–6  omana valintana toteutettavia valinnaisaineita kolmesta valinnaisainekokonaisuudesta. Kokonaisuudet ovat 1) Kielelliset ja ilmaisutaidolliset aineet, 2) Kuvalliset aineet ja 3) Taidolliset aineet. Valinnaisaineiden sisällöt ja tavoitteet johdetaan eri oppiaineiden sisällöistä ja tavoitteista sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteista.  Valinnaisaineiden opetus toteutetaan yhden vuosiviikkotunnin (1 vvh) kursseina siten, että oppilas valitsee lukuvuosittain kaksi valinnaisainetta, jotka toteutetaan kahden jakson aikana.  Oppilaat valitsevat seuraavan lukuvuoden valinnaisaineensa valinnaisainetarjottimelta edellisenä keväänä.

Heteniityntien toimipisteessä 4.luokalla lukuvuonna 2017-18 oppilaiden valintojen perusteella toteutuvat valinnaisainekurssit ovat:

Pesäpallo, matikkapelit, bändi, saksan kieli, viron kieli, elokuvia iPadilla, pulmapaja, oma musaa iPadilla, sarjakuvat.

 

Venemestarintien toimipisteessä 4.luokalla lukuvuonna 2018-19 oppilaiden valintojen perusteella toteutuvat  valinnaisainekurssit ovat:

Kielelliset ja ilmaisutaidolliset aineet:

IMovie:Tehdään käsikirjoitus lyhytelokuvaan ja kuvataan se. Lyhytelokuva/traileri tehdään iMovie-sovelluksella.

Kuvalliset aineet:

Muotoilu: Kurssilla tutustutaan muotoilutekniikoihin ja materiaaleihin. Tehdään oma työ savesta tai muusta muotoiluun soveltuvasta materiaalista.

Taidolliset aineet:

Palloilu: Tutustutaan eri palloilulajeihin ja pelataan!

Pelit ja koodaus: Tutustutaan koodaukseen ja erilaisiin oppimispeleihin. Kurssilla käytössä mm. speropallot ja Lego Minestorms.

Kokkaus: Kurssilla kokataan terveellistä välipalaa ja pieniä herkkuja sekä harjoitellaan arjen tärkeitä keittiötaitoja.

 

Luokilla 5 ja 6 lukuvuonna 2018-2019 oppilaiden valintojen perusteella toteutuvat valinnaisainekurssit ovat:

Kuvalliset aineet:

Savi ja keramiikka: Kurssilla tutustutaan saven muotoiluun ja kolmiulotteiseen hahmottamiseen omin käsin. Kurssi keskittyy kokeilemalla oppimiseen ja aiheet valitaan yhdessä ryhmän kiinnostuksen mukaan.  

Tavatonta taiteilua: Kurssilla tutkitaan kuvan tekemistä grafiikan, piirtämisen ja maalaamisen avulla. Kurssilla keskitytään ryhmän kiinnostuksen mukaiseen aiheeseen ja tekniikkaan. 

Muotoilu-Design: Sukelletaan muotoilun ja designin maailmaan omin käsin rakentamalla pienoismalleja ja 3D-suunnitelmia. 

Mediasukellus: Tutustumme mediataiteen maailmaan erilaisia välineitä kokeillen. Ryhmän toiveista riippuen valokuvataan oikeilla järjestelmäkameroilla, 

opetellaan digitaalista maalaamista tai käsitellään kuvia green screeniä hyödyntäen. 

Maalauskurssi: Tavoitteena on tutustua maalaamisen tekniikoihin, välineisiin ja maalattuun taiteeseen. Maalataan erilaisia pienempiä töitä ja tehdään oma taulu. 

Taidolliset aineet:

Pallopelit: Pelataan eri pallopelejä ryhmän toiveiden mukaan.  

Mailapelit: Pelataan eri mailapelejä ryhmän toiveiden mukaan. 

Kehonhallinta (voimistelu/ parkour): Tutustutaan ja kehitetään kehonhallintaa. 

Kamppailulajit / Itsepuolustus: Tutustutaan itsepuolustuslajeihin. 

Rokkibändi-kurssi: Bändisoiton salat tutuiksi.

Arjen taidot: Harjoitellaan kodin töitä ja valmistetaan pientä purtavaa. 

DIY-korukurssi: Oppilas suunnittelee ja toteuttaa koruja erilaisia materiaaleja sekä tekniikoita käyttäen. 

Akvaariot:  Kurssilla tutustutaan erilaisiin akvaarioihin ja niiden eliöyhteisöihin sekä tekniikkaan ja vaatimuksiin. Kurssilla perustetaan akvaario, jota tarkkaillaan. Tutustutaan vesieliöiden anatomiaan (rakenteisiin ja elintoimintoihin). Pyritään järjestämään omakustanteinen opintomatka yleiseen akvaarioon (esim. Sea Life). Kurssin jälkeen oppilaalla on kohtuulliset valmiudet myös oman akvaarion perustamiseen.  

Valinnaisaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Lisäksi valinnaisaineen opettaja voi antaa sanallisen arvion.

Valinnaisaineet luokilla 8-9 jakautuvat kahteen eri valinnaisainetyyppiin, joista oppilas valitsee itselleen mieluisat. Valintojen määrä riippuu oppilaan mahdollisesta painotetusta opetuksesta. Valinnaisaineita valitaan taide- ja taitoaineiden valinnaisista aineista ja valinnaisista aineista. Taide- ja taitoaineiden valinnaisaineet luokilla 8-9: käsityö, kuvataide, musiikki, liikunta ja kotitalous. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset arvioidaan osana kaikille pakollisten taide- ja taitoaineiden oppimäärää ja ne voivat nostaa, pitää ennallaan tai laskea pakollisen aineen arvosanaa. Valinnaisaineet luokilla 8-9: teknisen työn menetelmät käsityössä, tekstiilityön menetelmät käsityössä, kuvataide, musiikki, liikunta, ilmaisutaito, tietotekniikka, ranska, saksa, venäjä ja kotitalous.Nämä valinnaisaineet arvioidaan omina kokonaisuuksinaan arvosanoilla mikäli oppilaan ko. aineen oppimäärä on väh. 2 vuosiviikkotuntia.

Oppilas valitsee valinnaisaineet 7. luokan keväällä. 

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

3.3.4 Yhteiset opetusjärjestelyt muiden koulujen kanssa

Suunnitelma

Vuoniityn peruskoulussa tehdään yhteistöytä Vuosaaren lukion, Puistopolun peruskoulun ja muiden alueen koulujen kanssa (esim. JOPO-toiminnassa). Kouluilla on yhteisiä opettajia ja opetusta voi olla muiden alueen koulujen tiloissa tarvittaessa.

3.3.5 Muut mahdolliset opetussuunnitelman tarkennukset

Suunnitelma

3.4 Osallisuus

Suunnitelma

3.4.1 Yhteisöllinen toiminta ja työskentely

Suunnitelma

Viikottain YS-aikaa käytetään 45-90 min vuoroviikoin koko koulun kokouksiin, toimipisteiden kokouksiin, kehittämisryhmien tapaamisiin tai pedagogisiin kahviloihin. Opettajat käyttävät kiky-aikaa yhteissuunnitteluun ja kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Koulunkäyntiavustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan talokokouksiin.

Koulussa on neljä kehittämisryhmää ja koulunkäyntiavustajien tiimi.. Kehittämisryhmien vetäjinä toimivat johtoryhmän jäsenet. Jokainen opettaja kuuluu johonkin kehittämisryhmään.

Vuorovaikutus(vetäjänä Kirsi Hamunen): mm. kodin ja koulun välinen yhteistyö, kulttuuritapahtumat, vanhempainyhdistys, yhteistyö päiväkotien kanssa

Turvallisuus ja hyvinvointi (vetäjänä Olli-Pekka Autere): mm. turvallisuussuunnitelma, poistumis- ja sisällesuojautumisharjoitusten järjestäminen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus, työyhteisön pelisäännöt, turvakävelyt, ea-välineet, tyhy-toiminta

Osallisuus ja kestävä kehitys (vetäjänä Jonna Huovinen): mm. oppilaiden osallisuusryhmien vetäminen, ympäristösuunnitelma, vertaisoppimisen päivä

Digi (vetäjänä Johanna Hirvonen): mm. koulun it-laitteiston ylläpito, digipedagogiikka, pelipedagogiikka, koulun blogi, kotiviut ja some, koulun oma tvt-suunnittelu, koulun tapahtumien tallentaminen

Olennainen osa koulun toimintakulttuuria ovat koulun aikuisten ja oppilaiden vuorovaikutussuhteet. Tärkeää on se, miten aikuinen kohtaa oppilaan ja miten oppilas tulee kuulluksi. Yhteisöllisessä toimintakulttuurissa kaikki tuntevat vastuunsa koulun fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta oppimisympäristöstä. Käytännössä se tarkoittaa, että oppilaat ja opettajat yhdessä suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat koulun toimintaa. On tärkeää, että oppilaat osallistuvat koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen yhdessä koulun aikuisten kanssa.

Oppilaiden osallisuutta lisätään kuuntelemalla ja toteuttamalla heiltä tulleita ideoita – kuitenkaan unohtamatta perusopetusta. 

Koulun yhtenäisyyttä edistetään toimipisteiden välisellä yhteistyöllä ja yhteisillä tapahtumilla. Suunnitteilla on järjestää ainakin yksi koko koulun juhla lukuvuoden aikana.

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

3.4.2 Oppilaiden osallisuuden toteuttaminen

Suunnitelma

Oppilaskuntatoiminta

Koukkusaarentien toimipisteen oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Veera Hatakka. Heteniityntien toimipisteen oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimivat Nea Nurmi ja Emmi Siippola. Venemestarintien toimipisteen oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii LInda Manner. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen, jossa on edustaja jokaiselta yläkoulun luokalta ja kaksi edustajaa jokaiselta alakoulun luokalta. Hallitukseen kuuluvat luottamusoppilaat, jotka valitaan luokissa vaaleilla. Oppilaskunnan hallitus toimii oppilaskunnan äänenä koulun yhteisistä asioista päätettäessä ja välittää oppilaiden toiveita ja ajatuksia opettajille ja muulle henkilökunnalle. Koulun johtokunnassa on kaksi oppilasjäsentä.

Heteniityn toimipiste:

Oppilaat pyörittävät välituntilainaamoa ja toimivat ulkovalvojina välitunneilla. Oppilaskunnan hallituksen vetäjinä toimivat Nea Nurmi ja Emmi Siippola. Kestävä kehitys -vastaava on Soila Tyni.

Venemestarintien toimipiste:

Oppilaskunta ja ympäristöraati toimivat yhdessä.

Kirjastotiimin vetäjänä toimii Fanni Keskikiikonen. Vastuutetaan oppilaita kirjastovälituntien vetäjiksi ja pidetään lukuvälitunteja.

Suunnitellaan  liikuntavälkkää esim. perioideissa.

Koulutoimituksemme tekee lehden syys- ja kevätlukukaudella.

Venemestarintien ja Heteniityntien toimipisteissä neljäsluokkalaiset toimivat kummioppilaina koulunsa aloittaville oppilaille. Ohjaajina toimivat luokanopettajat. Kummit mm. leikittävät ekaluokkalaisia ja lukevat heille sekä auttavat koulun arjessa.

Koukkusaarentien toimipiste:

Jokainen Koukkusaarentien toimipisteen oppilas pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan koulun toimintaan osallisuusryhmien kautta. 
Oppilas valitsee lukuvuoden alussa vähintään yhden osallisuusryhmän, jonka toimintaan osallistuu lukuvuoden ajan. Osallisuusryhmät kokoontuvat läpi lukuvuoden joka kuun ensimmäinen torstai klo 9.30-10.00. Osallisuusryhmät suunnittelevat ja järjestävät toimintaa lukuvuoden aikana.​ 
Kevätlukukaudella osallisuusryhmät esittelevät, mitä ovat vuoden aikana tehneet ja toteuttaneet. 

Osallisuusryhmät 5.-9. luokkalaisille 

Oppilaskunnan hallitus (Veera Hatakka) Oppilaskunnan hallitukseen valitaan joka luokalta kaksi edustajaa (luokilta 5-6 kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, luokilta 7-9 yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen). Oppilaskunnan hallitus on oppilaiden keino järjestäytyä, tulla kuulluksi sekä osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu osallisuusryhmätapaamisten lisäksi 1-2 kertaa kuukaudessa.

Tukioppilaat (Jonna Huovinen, Susanna Vanhanen) Tukioppilaat ovat 8. ja 9. -luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä, edistävät toiset huomioivaa käyttäytymistä ja torjuvat yksinäisyyttä. Tukioppilaat koulutetaan tukemaan ja kannustamaan muita koulun oppilaita. Tukioppilaat ovat mukana ryhmäytyksissä ja järjestävät ohjelmaa varsinkin omalle kummiluokalleen. Tukioppilaat tapaavat osallisuusryhmätapaamisten lisäksi kerran viikossa.

AV-ryhmä (Susanna Hallaste, Heli Sandström, Anne Ranta-Nilkku) Ryhmä vastaa koulun tilaisuuksien äänentoistosta, valoista, esitystekniikasta ja esitysten taltioinnista. 

Somistusryhmä (Anu Japisson, Anne Lindström, Laura Pelli) Ryhmä vastaa koulun joulu- ja kevätjuhlan somistuksesta ja rekvisiitasta. 

Graafisen suunnittelun ryhmä (Taina Meriläinen) Koulun markkinointiin, informointiin, juhliin ja erilaisiin tempauksiin liittyvä graafinen suunnittelu.  

Ympäristöryhmä (Heidi Astikainen, Maarit Mukala) Ryhmä vastaa ympäristökartoituksesta ja jätteiden lajittelusta. Ryhmä toteuttaa erilaisia teemapäiviä, joilla lisätään tietoisuutta ympäristöasioista. 

Viihtyvyysryhmä (Minna Grönberg, Aleksi Mäkelä)Ryhmä vastaa kouluympäristön siisteydestä: koulun käytävät, ilmoitustaulut, vitriinit, Koukkusaarentien roskat… 

Kunnossapitoryhmä (Arvi Hakanen, Mikko Nieminen) Fyysisen ja henkisen työympäristön kunnossapito. Harrastusvälineet, turnaukset, ulko- ja sisätilat, korjaus ja rakentaminen, turnausten tms. tapahtumien järjestäminen, liikuntavälineiden rakennus ja huolto jne. 

Someryhmä (Jesse Jarva) Ryhmässä toimijat osallistuvat koulun nettisivujen päivittämiseen, ajanmukaistamiseen ja tiedottamiseen tätä kautta. Yhteistyössä Koulutoimituksen ja markkinointiryhmän kanssa. 

Tapahtumaryhmä (Anna Lyytinen, Janne Karhunen) Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa ohjelmaa erilaisiin erityispäiviin esim. ystävänpäivä, vappu. 

Koulutoimitus (Arto Alho, Mari Skog) Koulutoimituksen tehtävänä on uutisoida koululla tapahtuvista ajankohtaisista asioista ja muista toimittajia kiinnostavista aiheista. Koulutoimitus ottaa osaa myös Yle Uutisluokka -hankkeeseen. Viikoittainen info päivän polttavista asioista.  

Liikkuva koulu -ryhmä (Teemu Taruvuori, Mari Valtonen, Terhi Taavitsainen) Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa erilaisia välituntiaktiviteetteja. Ryhmän jäsenet toimivat oppilasvalvojina (opettajavalvojan apuna) liikuntavälitunneilla. 

Digiryhmä (Tuomas Vaara, Joni Alvajärvi) Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa, miten digilaitteita voi hyödyntää välituntitoiminnassa. On digivastaavan apuna laitteiden järjestämisessä ja ohjelmistopäivityksissä. 

Tarina- ja kirjastoryhmä (Paula Degerman, Annika Nevala) Ryhmä järjestää kirjastoon ja tarinoihin liittyviä tapahtumia, vastaa kirjaston valikoiman ajantasaisuudesta sekä kirjaston siisteydestä ja järjestyksestä opettajien johdolla. Ryhmän jäsenet toimivat kirjastonhoitajina opettajien apuna.  

Ruokalaryhmä (Anne Rissanen, Olli-Pekka Autere) Ryhmä toimii yhteistyössä ruokalahenkilökunnan kanssa. Ryhmä esimerkiksi toteuttaa teemapäiville sopivaa somistusta ruokalaan. Ryhmän tavoitteena on lisätä kouluruokailun suosiota ja saada oppilaat viihtymään ruokalassa. Ryhmästä jokainen on ruokalavalvojan apuna varavalvojana keskittyen siisteyteen ja astianpalautuspisteen toimintaan. 

Musaryhmä (Jarno Raukko) Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa musavälitunteja (ei välttämättä musaluokassa vaan tavallisessa luokassa musiikkia kuunnellen). 

Katsomusryhmä (Jani Parkkinen) Ryhmä suunnittelee uskonnonopettajien kanssa kirkollisiin juhlapyhiin liittyvien tapahtumien toteuttamista (esim. adventti, joulu- ja kevätkirkko, pääsiäinen). Ryhmä suunnittelee myös muiden uskontokuntien edustajien sekä kirkkoon kuulumattomien toimintaa kirkollisten tapahtumien aikana. 

Puvustoryhmä (Peppi Laukkanen) Ryhmä toimii koulun pukuvaraston hyväksi: säilytyksen organisointia, vaatteiden huoltoa, ilmaisutaidon ja musiikkijuttujen toiveiden täyttämistä & pelisääntöjen luomista pukuvaraston käyttöön. 

Kulttuurit ja kielet (Juha Helvelahti, Pirjo Vesanen) Ryhmä suunnittelee koulussa opiskeltavia kieliä ja kulttuureja esitteleviä tapahtumia ja tietoiskuja. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa kielten kulttuuritapahtumiin ja juhlapäiviin liittyvää ohjelmaa, näyttelyitä ja aamunavauksia.  

Osallisuusryhmiä esitellään Helsinki Educational week yhteydessä Koukkusaarentiellä asiasta kiinnostuneille viikolla 45.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

Arviointi ja johtopäätökset

2.10. Graafisen suunnittelun osallisuusryhmä suunnitteli, mainosti ja toteutti Halloweens Hamburger Hunt - hirviömetsästyksen koulun oppilaille välitunnilla

25.10. 9. medialuokka ja 9. musiikkiluokka järjestivät 1.-9.-luokkalaisille Halloween GLOW-tapahtuman

19.11. Graafisen suunnittelun osallisuusryhmän Ketlin Leuska suunnitteli ja piirsi vektorigrafiikka-ohjelmalla koulun uuden logon

syys-marraskuussa 8. ja 9. valinnaisen kuvataiteen ryhmät (n. 65 oppilasta) suunnitteli ja toteutti ryhmätöinä seinämaalauksia koulun sisäseinille aiheena yhdistyneen koulun uusi nimi: Vuoniitty

25.3. Tarina- ja kirjastoryhmä järjesti Koko koulu lukee -tunnin, jonka aikana oppitunneilla eri aineissa luettiin ja edistettiin näin lukutaitoa ja sen merkityksen painottamista.

3.4.3 Kodin ja koulun yhteistyö

Suunnitelma

Kodin ja koulun ensisijainen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti Wilman välityksellä. Tarvittaessa opettaja ja huoltaja keskustelevat puhelimitse tai henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Koulun vanhemmille tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen opettajan kanssa vähintään kerran lukukaudessa. Luokkien 1-6 luokanopettajat tapaavat huoltajat arviointikeskusteluissa kevätlukukaudella 2019 ennen talvilomaa. 

Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä myös laadittaessa erilaisia oppilaan oppimista tukevia asiakirjoja, joita ovat mm. erityistä tukea tarvitseville  tehtävä henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (päivitetään 30.10. mennessä)valmistavan opetuksen päättymisen jälkeen laadittava oppimisuunnitelma ja inkluusio-oppilaille laadittava opinto-ohjelma kolmen kuukauden aikana inkluusio-opetuksen alkamisesta .

Vuosittain  järjestetään vähintään yksi luokkakohtainen vanhempainilta. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua koulun yhteisiin tapahtumiin ja juhliin. Lisäksi vanhemmat voivat osallistua yhteisille retkille, leirikouluihin ja erilaisiin tapahtumapäiviin. Opintojen nivelvaiheisiin liittyviä informaatiotilaisuuksia pidetään KASKO:n aikataulun mukaisesti kevätlukukaudella. Kielivalinnoista järjestetään koko koulun yhteinen informaatiotilaisuus tammikuussa. Koulu osallistuu 28.9. valtakunnalliseen Kodin ja koulun päivään.

Koulussa toteutetaan Unicef-kävely keväällä 2019, johon myös vanhemmat voivat osallistua.

Opettajat tutustuvat Vanhempainilta.fi-sivustoon, josta saa paljon ajankohtaisia ideoita vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Vuoniityn peruskoulussa on vanhempaintoimikunta. Yhteyshenkilönä toimii Anu Japisson.

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

3.5 Perusopetusta tukeva muu toiminta

Suunnitelma

3.5.1 Kerhotoiminta

Suunnitelma

Venemestarintien ja Heteniityntien yksiköiden kerhot lukuvuonna 2018-19

Rytmimajakan tanssikerho ja bänditoiminta, sarjakuvakerho (Annantalo), palloilukerho, shakkikerho (Shakkilinna), englannin kerho kakkosluokkalaisille ja soitinryhmä (Vuosaaren musiikkikoulu).

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

Arviointi ja johtopäätökset

Koukkusaarentien toimipisteessä toimi maaliskuusta 2019 lähtien nuorten sarjakuvakerho 5.-9.-luokkalaisille (Annantalo - Sarjakuvakeskus).

3.5.2 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Suunnitelma

Vuoniityn peruskoulussa toimii iltapäiväkerho Peuhis ry. Heteniityntien toimipisteessä. Kerho toimii piharakennuksen tiloissa yläkerrassa. Kerholla on mahdollisuus käyttää erikseen sopien koulun liikuntasalia sekä kieli- ja musiikkiluokkaa. Lapsia toiminnassa noin 60.

Venemestarintien toimipisteessä iltapäivätoiminta on Kaskon ja Leikkipuiston ylläpitämää. Toiminnan ohjaamisesta huolehtii neljä koulunkäyntiavustajaa Kaskon ryhmässä, vastaavana Valentina Hirvi ja kaksi ohjaajaa Leikkipuiston ryhmässä. Iltapäiväkerho toimii pihapaviljongissa, jonka lisäksi käytössä on laaja piha-alue sekä välipalan syöntiä varten ruokala. Ohjattu toiminta pitää sisällään mm. askartelua, vapaata leikkiä ja ulkoilua. Sali on Leikkipuiston käytössä mahdollisuuksien mukaan. Iltapäiväkerhossa on mahdollisuus läksyjen tekoon. Lapsia mukana toiminnassa noin 70.

Koulun alkuopetuksen opettajat tiedottavat iltapäiväkerhon ohjaajia poikkeavista koulupäivistä. Koulun rehtori on ohjeistanut iltapäiväkerhon toimijoita koulun toimintakulttuuria ja sääntöjä koskevissa asioissa.  Iltapäivätoiminnan laatua ja uusien toimintapaikkojen perustamista koordinoi aluekoordinaattori Elina Kauppinen p. 040 728 5607.

Aamutoimintaa tarjotaan joka arkipäivä klo 8:15- 9:45 Heteniityntien ja Venemestarintien toimipisteissä. Ohjaajina toimipisteessä toimivat pääsääntöisesti koulun koulunkäyntiavustajat ja tarvittaessa opettajat.

 

3.6 Tapahtumakalenteri

Suunnitelma

Löytyy Outlookin kalenterista nimellä Tapahtumakalenteri

 

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

Arviointi ja johtopäätökset

Luonto lisää liikettä -pilotointi. 4D. Vähintään kolme pilotointia Forssan Tammelassa (Eerikkilän urheiluopisto/hämeen luontokoulu, perustettava lasten ja nuorten luontoliikuntakeskus). 2.-3.5., syksyllä 2018 ja talvella 2019.

5C museoretki Tampereelle 15.5. Luokka voitti Päivälehti -museon Seppo.io -alustalla käydyn pelin. Palkintona matka Tampereelle. Ystävyysluokka Tampereen Kansainvälisestä koulusta, jonka kanssa lisäksi toimintaa myös ensi vuonna.

3.7 Koulun toiminnan arviointi

Suunnitelma

Vuoniityn peruskouluun on rakennettu selkeä oman toiminnanarvioinnin tapa. Toimintaa arvioidaan koko ajan koulun arjessa; henkilöstön keskusteluissa, kehitysryhmissä, johtoryhmässä, oppilashuollossa sekä rehtoreiden työssä. Toimintasuunnitelman onnistumista arvioidaan toimintakertomuksessa. Erilaisissa koulutuksissa yms. koulun henkilökunta arvio koulun arjen sujuvuutta ja hakee parrannuksia ideoimalla ja muiden koulujen kokemuksia kuuntelemalla.

Lisäksi Kaskon ohjaamat hyvinvointikyselyt, Kunta 10, terveyskyselyt ja palvelukyselyt tehdään ajallaan. Kaikkia tuloksia käytetään toiminnan parantamiseksi Vuoniityn peruskoulun yhteisissä yt-/YS-kokouksissa. Koulun oma työhyvinvointikysely tehtiin elokuussa 18 ja kootuista vastauksista tehtiin yhteinen tavoitesopimus.

Oppilaskunta ja vanhempientoimikunnan osallisuus on oleellinen osa onnistunutta yhteistyötä koulun toiminnan arvioinnissa. Huoltajilta saadaan palautetta erilaisissa kohtaamisissa ja esim. Wilman kautta. Näiden pohjalta tehdään tarvittavia muutoksia koulun toiminnassa.

Oppilailta kerätään tietoa mm. luokkakukkasten ja ilmapiirikyselyiden kautta. Niitä käsitellään oppilaiden kanssa esim. oppilashuoltoryhmässä.

 

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui osittain.

Arviointi ja johtopäätökset

Kaikille luokille ei ehditty tehdä palutekyselyä luokan laatimista tavoitteista ilmapiirin parantamiseksi.

4. KOULUN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT SUUNNITELMAT

Suunnitelma

4.1 Turvallisuus (vrt. turvallisuuskansio)

Suunnitelma

4.1.1 Pelastussuunnitelma

Suunnitelma

Opa ja Jukka päivittää

4.1.1.1 Lukuvuoden tarkennukset

Suunnitelma

 

Päivitetty 1.10. 2018

Heteniityntien toimipisteen turvallisuussuunnitelma ja sen mukainen toiminta

Heteniityntien toimipisteessä järjestetään poistumisharjoitus ja sisäänsuojautumisharjoitus lukuvuoden aikana. Molemmat harjoitukset järjestetään syyslukukauden aikana. Oppilaiden kanssa käydään ennen harjoitusta turvakävelyllä, jossa tutustutaan poistumisreitteihin ja oppilaiden turvallisuuden kannalta oleellisiin kohteisiin. Koulun rehtori tai vararehtori ohjeistaa henkilökunnan poistumisharjoitusta varten ja antaa ohjeet siihen liittyviin toimintatapoihin. Myös henkilökunta suorittaa turvakävelyn ennen oppilaiden harjoitusta.

Koulussa toimii turvallisuustiimi. Koulun yleisestä turvallisuudesta ensimmäisenä vastaa koulun rehtori Jukka Isohanni. Turvallisuusvastaava on Elisa Latvala ja varavastaava Irina Siimes. Koulun muu turvallisuusorganisaatio löytyy koulun turvakansiosta, josta jokaisen on tarkistettava oma tehtävänsä tällä lukukaudella.

Turvallisuusvastaavat päivittävät koulun turvallisuuskansion yhdessä koulun rehtorin kanssa syyskuun aikana. Henkilökunta tutustuu kansioon, korjaa tarvittaessa itseään koskevat tiedot ja kuittaa sen luetuksi allekirjoituksellaan. Koko henkilökunta on vastuussa turvallisuuspoikkeamien ilmoittamisesta ja turvallisuuskansioon tutustumisesta.

Henkilökunta käy ensiapukoulutuksessa mahdollisuuksien mukaan. Myös muihin turvallisuuteen liittyviin koulutuksiin, kuten Pelastuslaitoksen turvakortti-koulutukseen, osallistutaan tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan.

Heteniityntien toimipisteessä ei pystytä huomioimaan esteettömyysnäkökohtia. Rakennuksessa ei ole esimerkiksi hissiä.

 

 Koukkusaarentien toimipisteen turvallisuussuunnitelma ja sen mukainen toiminta

Koulun turvallisuusvastaava ja Turvallisuus ja hyvinvointi -kehitysryhmä pyrkii järjestämään puolikkaan koulutuspäivän  turvallisuusasioista ( turvakävelyt, turvallisuuspoikkeamat, hankala tilanne oppilaan kanssa), Turvallisuusvastaava järjestää syksyllä ja keväällä poistumisharjoitukset, kertoo missä koulun Turvakansioon voi tutustua ja velvoittaa opettajat perehtymään siihen. Kriisi - ja Turvallisuusssuunnitelma ja muut akuutit ohjeet ovat päivitettyinä OneDrivessä Vuoniityn peruskoulun opehuone> Turvakansio   Katso luku 4.1.

Rehtori esittelee opettajakunnalle sähköisen Työsuojelukalupakin, jonne henkilökunta merkitsee työssään ilmenevät turvallisuuteen liittyvät epäkohdat. Tutkitaan henkilökunnan mahdollisuuksia saada turvallisuus- ja ensiapukoulutusta.

Turvallisuusvastaava ohjeistaa henkilökunnan, miten koulurakennuksesta poistutaan (tai suojaudutaan sisälle)  tulipalon tai muun vaaratilanteen syntyessä. Poistumisharjoitukset ovat syksyllä ja keväällä

Syksyisin turvallisuusvastaava ilmoittaa virastoon EA-koulutuksiin haluavat henkilökunnan edustajat. Turvallisuusvastaava tarkastaa vuosittain yhdessä kouluisännän kanssa väestönsuojan varustuksen ja toimintavalmiuden.

Koukkusaarentien Pelastussuunnitelma löytyy Onedrivesta: Vuoniityn peruskoulun opehuone> TURVAKANSIO   ( klikkaa Tallenna>Avaa> word-tiedosto)

Venemestarintien toimipisteen turvallisuussuunnitelma

Koulun yleisestä turvallisuudesta ensimmäisenä vastaa koulun rehtori Jukka Isohanni. Venemestarintien turvallisuusvastaavat ovat Laura Hiltunen ja Piia Mäki.

Venemestarintien toimipisteessä järjestetään poistumisharjoitus syyskuussa ja sisäänsuojautumisharjoitus kevätlukukaudella. Poistumisharjoituksen yhteydessä oppilaat käyvät koulun aikuisten johdolla läpi poistumisreitit. Henkilökunta perehtyy tämän lisäksi sammutustyökalujen sijaintiin ja suorittavat turvakävelyn omatoimisesti työpareittain. Ennen poistumis- ja sisäänsuojautumisharjoitusta henkilökunta pitää luokissa turvallisuustuokion, jossa keskustellaan ja käydään läpi harjoitusten yleiset ohjeet ja toimintamallit. Harjoituksista ilmoitetaan oppilaiden huoltajille edellisen viikon viikkoviestissä.

Venemestarintien turvallisuusvastaavat ohjeistavat Venemestarintien työntekijät poistumis- ja sisäänsuojautumisharjoitusta varten ja tekevät harjoitusta varten tarvittavat järjestelyt yhteistyössä kouluisännän kanssa. Harjoitusten jälkeen turvallisuusvastaavat antavat lyhyen palautteen ja kertovat poistumiseen tai sisään suojautumiseen käytetyn ajan. Talokokouksessa puretaan harjoitus yhdessä henkilökunnan kanssa. Turvallisuusvastaavat tekevät poistumis- ja sisäänsuojautumisharjoituksesta ilmoituksen päiväkodille ja Palvelukeskusken henkilökunnalle. Harjoituksen kulkua suunniteltaessa on otettava huomioon, että pistuminen tapahtuu kahdesta erillisestä rakennuksesta (pääkoulu ja parakki).

Venemestarintien henkilökunta tutustuu toimipisteen turvakansioon, jonka päivittämisestä ovat vastuussa turvallisuusvastaavat. Turvallisuuskansio päivitetään syyskuun aikana. Turvallisuuskansiosta löytyy tieto siitä, mikä on kunkin henkilökunnan jäsenen tehtävä hätätilanteen sattuessa.

Opettajat käyvät ensiapukoulutuksessa mahdollisuuksien mukaan. Myös muihin turvallisuuteen liittyviin koulutuksiin, kuten Pelastuslaitoksen turvakortti-koulutukseen, osallistutaan tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan.

Kertomus

Suunnitelma toteutui osittain.

Arviointi ja johtopäätökset

Heteniityntien ja Venemestarintien toimipisteissä ei ole lukuvuoden aikana järjestetty sisäänsuojautumisharjoitusta.

4.1.2 Kriisisuunnitelma

Suunnitelma

Vuoniityn Koukkusaarentien Kriisisuunnitelma löytyy OneDrive> Vuoniityn peruskoulun opehuone > Koukkiksen kriisisuunnitelma

Vuoniityn Heteniityntien Kriisisuunnitelma löytyy OneDrive> Vuoniityn peruskoulun opehuone >Heteniityn kriisisuunnitelma

4.1.2.1 Lukuvuoden tarkennukset

Suunnitelma

Päivitetty 1.10. 2018

Neljä opettajaa Jonna Huovinen, Kirsi Hamunen, Teemu Taruvuori , Anne Jakonen) on käynyt Hetipurku - koulutuksen syksyllä 2018.Hetipurku=uhka- ja vaaratilanteiden kollektiivinen käsittely

Koukkusaarentien kriisiryhmän muodostavat   rehtori Jukka Isohanni, virka-apulaisrehtori Janne Kettunen, turvallisuusjohtaja Olli-Pekka Autere, terveydenhoitaja Anna Sandström, kuraattori Severi Saihomaa, koulupsykologi Mari Ojanen , erityisopettaja Jonna Huovinen, opinto-ohjaaja Anu Japisson, varaturvallisuusjohtaja Jesse Jarva.       

Kriisisuunnitelman sisältö esitellään henkilökunnalle ja heidät velvoitetaan perehtymään siihen ( löytyy One drive> Vuoniityn peruskoulu opehuone > TURVAKANSIO)                 
 

Heteniityntien toimipisteen kriisiryhmän muodostavat rehtori Jukka Isohanni, virka-apulaisrehtori Janne Kettunen, turvallisuusvastaava Johanna Hirvonen, varaturvallisuusvastaava Petri Luiskari, terveydenhoitaja Riitta Hyttinen, kuraattori Severi Saihomaa, koulupsykologi Mari Ojanen

Kriisisuunnitelman sisältö esitellään henkilökunnalle ja heidät velvoitetaan perehtymään siihen (löytyy opettajanhuoneen Turvakansiosta ja koulun Y-asemalta kansiosta -> Hettari -> Turvallisuuskansio). 

Venemestarintien toimipisteen kriisiryhmän muodostavat rehtori Jukka Isohanni, virka-apulaisrehtori Janne Kettunen, turvallisuusvastaava Piia Mäki, varaturvallisuusvastaava Laura Hiltunen, terveydenhoitaja Anna Sandström, kuraattori Severi Saihomaa, koulupsykologi Mari Ojanen
     

       

                            

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

Arviointi ja johtopäätökset

Heteniityntien tomipisteestä Hetpurku-koulutuksen on lisäksi suorittanut Hannele Kaikkonen.

4.1.3 Järjestyssäännöt

Suunnitelma

 

Vuoniityn peruskoulun järjestyssäännöt 

1.     Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

·         Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata koulutyön häiriötön sujuminen sekä edistää koko kouluyhteisön turvallisuutta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä.  

·         Säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa.  

·         Liitteenä kartta koulun toimipisteiden alueista (ulkoalueiden rajat) 

 

1.     Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet   

Oppilaan oikeudet 

·         Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä sekä oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 

(Perustuslaki § 6, 7 ja 10, perusopetuslaki § 29 ja 30) 

Oppilaan velvollisuudet 

·         Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 

(Perusopetuslaki § 35) 

1.     Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Hyvä käytös 

·         Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti:  

Otan toiset huomioon ja kunnioitan heidän ideoitaan, ajatuksiaan, tavaroitaan, töitään sekä fyysistä koskemattomuuttaan.  

Annan kaikille työrauhan: oppilaille ja koulun aikuisille.  

Noudatan aikuisten antamia ohjeita.  

Kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti. 

Käytän asiallista kieltä.  

·         En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työni lähteet näkyviin.  

·         Ruokaillessani teen yhteisestä ruokailuhetkestä miellyttävän noudattamalla hyviä ruokailutapoja. Muistan kiittää ruuasta.      

·         Oppitunneille saavun ajoissa tarvittavat oppikirjat ja muut varusteet mukana.  

·         Olen kaikkien kaveri enkä hyväksy kiusaamista tai osallistu siihen missään muodossa. Kerron kiusaamisesta aikuisille.  

 

Oleskelu ja liikkuminen 

·         Jätän koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut välineet koulupäivän ajaksi niille osoitetuille paikoille.  

·         Liikun koulun käytävillä rauhallisesti. 

·         Ulkovaatteet jätän siististi naulakkoon oppituntien ja ruokailun ajaksi. 

·         Pihalla liikun ja leikin turvallisesti. 

·         En poistu koulun alueelta ilman lupaa. 

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

·         Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa.  

·         Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle.  

·         Ilmoitan rikkoutuneista välineistä tai koulurakennuksen korjausta vaativista asioista koulun henkilökunnalle.  

·         Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa.   
 

Turvallisuus 

·         Jokaisella on koulussa oikeus tuntea olonsa turvalliseksi.  

·         Kukaan ei saa vahingoittaa toista. 

·         Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla.  

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

·         Oppitunnilla käytän puhelinta ainoastaan opettajan luvalla.  

·         En ota muista kuvia tai videoita ilman lupaa. 

·         En julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.  

 

Päihteet ja vaaralliset aineet 

Oppilaiden tupakointi, päihteiden ja huumeiden käyttö on ehdottomasti kielletty. 

Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihtyneenä työssään. 

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen 

esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. Nämä tarkoittavat mm. 

alkoholia, tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, 

voimakkaita laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita. 

 

Kurinpito 

Vuoniityn peruskoulussa käytetään laissa säädettyjä kurinpito-ja ojentamiskeinoja (perusopetuslaki § 35–36). Näitä ovat: 

·         siivousvelvoite 

·         kasvatuskeskustelu 

·         jälki-istunto 

·         oppilaan määrääminen poistumaan 

·         oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen 

·         oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään koulupäivän jälkeen 

·         kirjallinen varoitus  

·         määräaikainen erottaminen 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. 

Rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle. 

 

1.     Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

Järjestyssäännöt julkaistaan koulun kotisivuilla. Lisäksi ne ovat nähtävillä toimipisteiden ilmoitustauluilla ja koulun lukuvuositiedotteessa. 

Järjestyssäännöt käydään läpi jokaisen lukuvuoden alussa oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa. 

Koska säännöt koskevat kaikkia kouluyhteisön jäseniä, on säännöistä myös yhteisesti sovittava. Koulun henkilökunta, oppilaat ja heidän huoltajansa voivat osallistua sääntöjen kehittämiseen.  Järjestyssääntöjen ajankohtaisuutta ja toimivuutta arvioidaan lukuvuosittain oppilaskunnan hallituksen kokouksessa ja koulun henkilökunnan kokouksessa.  

Vuosaaren peruskoulun ja Heteniityn ala-asteen johtokunnat ovat hyväksyneet Vuoniityn peruskoulun järjestyssäännöt kokouksessaan 31.5.2017. 

=====

https://hkiopev.sharepoint.com/sites/vuosaarenperuskoulunopehuone/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc=%7Be50a44ed-3866-4f67-b57a-8ff9e8869599%7D&action=edit&uid=%7BE50A44ED-3866-4F67-B57A-8FF9E8869599%7D&ListItemId=412&ListId=%7B020A6369-8BC0-46A3-802F-05F6CD0A07AF%7D&env=prod

Koulun viralliset järjestyssäännöt ( jotka päivitettiin keväällä 2016) on johtokunta hyväksynyt. Luokanvalvoja/luokanopettaja käy ne läpi lukuvuoden alussa luokkansa kanssa. Jos sääntöjä halutaan muuttaa, tehdään asiasta esitys johtokunnalle. Uusi 7. luokan oppilas saa syksyllä säännöistä oman kappaleen.

Koulun toimintakulttuuriin kuuluu myös sääntöjä ja ohjeita. Ne käsitellään lukuvuoden alussa luokanvalvojan/luokanopettajan kanssa. Uusi 7. luokan oppilas saa niistä kappaleen itselleen syksyn alussa. Syyslukukauden alussa luokilla 1-6 laaditaan oppilaiden kanssa luokkasäännöt. Koulun ojentamiskäytänteet ovat esillä opettajienhuoneessa ja Koukkusaarentien ilmoitustaululla koulun pääkäytävällä.

Jos oppilaat haluavat muutosta johonkin järjestyssääntöjen tai toimintakulttuurin kohtaan, he vievät asian luokkansa luottamusoppilaan kautta koulun oppilaskunnan hallitukselle. Oppilaskunnan hallitus pohtii asiaa ja vie sen tarvittaessa eteenpäin opettajien käsiteltäväksi.

Koukkusaarentien Työrauhan portaat : OneDrive> Vuoniityn peruskoulun opehuone> Yläkoulun syksy >Työrauhan portaat

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

4.1.4 Vaarojen arviointi

Suunnitelma

 

- kartoitetaan henkilökunnan EA- osaaminen

-poistumisharjoitukset sekä syksyllä että keväällä (poistuminen sisälle)

-turvakävelyt henkilökunnalle 

-turvallisuuspoikkeamia koskevien ohjeistusten ( kullekin opettajalle laminoitu versio luokkaan/ mukaan

-sijaisten ohjeisiin huomiot vaaratilanteiden varalle

-lähipoliiisin vierailu:  8-luokkalaiset ja päihteet

-palotarkastajan vierailu

 

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui osittain.

Arviointi ja johtopäätökset

Heteniityntien toimipisteessä on henkilökunnan kesken järjestetty pedagogisia kahviloita, joiden aiheina ovat olleet oppilaiden turvataidot ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemnen

Osa koko koulun turvallisuuskoulutuksesta jäi toteutumatta. Aiheeseen palataan syksyllä 16.8 järjestettävässä koko koulun turvallisuusiltapäivässä. Tapahtuman järjestää Turvallisuus - ja hyvinvointi kehitysryhmä kaikissa kolmessa yksikössä pidettävillä koulutuksilla.

4.2 Hyvinvointi

Suunnitelma

4.2.1 Oppilashuoltosuunnitelma

Suunnitelma

Koulun moniammatillinen toiminta

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulupsykologi, laaja-alainen erityisopettaja, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja koulukuraattori. Vuoniityn peruskoulussa jokaisessa toimipisteessä on oma oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu viikoittain. Ryhmä toimii myös kriisiryhmänä. Yhteisöllisessä oppilashuollossa opettajilla on keskeinen rooli arvioitaessa oppilaiden hyvinvointia, turvallisuuden tunnetta ja kouluviihtymistä.

Moniamatillisen oppilashuoltoryhmän kokouskalenterissa on varattu joka viikko aika akuuttien asioiden käsittelylle.

Vuoniityn peruskoulun oppilashuoltosuunnitelma 2018-19 

Yhteisöllinen oppilashuolto 

Syyslukukausi: 

·         luokat 1-6 ja 9 tekevät luokkakukkasen, jonka oppilaat käyvät esittelemässä erillisen aikataulun mukaisesti oppilashuoltoryhmälle 

·         luokat 7-8 täyttävät ilmapiirikartoituksen ja oppilashuoltoryhmän jäsenet käyvät sen tulokset luokan kanssa läpi jollain oppitunnilla. 8. luokkien kohdalla vertaillaan viime vuonna tehdyn kyselyn tuloksiin 

·         9. luokkien luokkakukkia vertaillaan viime vuonna tehtyjen ilmapiirikartoitusten tuloksiin 

·         kaikki luokat valitsevat 1-2 luokan yhteistä kehittämiskohdetta, joihin oppilaat sitoutuvat (erillinen lomake) 

·         kevätlukukaudella seurataan luokkien kehittämiskohteiden toteutumista 

Tuen tarpeen arvioinnin vuosikello 

·         Syksyn puolivälissä opettaja käy läpi, mitä tukitoimia käyttää luokalla / milläkin luokalla > kirjaa ne sähköiselle lomakkeelle (lomake lähetetään esim. kaikille 7. luokkien opettajille > täyttävät mitä käyttävät ja minkä luokan kanssa (pohjana tukitoimien tsekkauslista) 

·         Luokka-asteella käytössä olevat tukitoimet käydään läpi YHR:n tapaamisessa luokanopettajien/-valvojien kanssa 

·         Varataan aikaa pedagogisessa kahvilassa luokka-asteittain käytävään yksittäisiä luokkia koskevaan keskusteluun 

·         Kevätlukukaudella tsekkaus: tuen vaikuttavuus, senhetkinen tuen tarve 

Yksilökohtainen oppilashuolto 

·         Luokanopettaja/-valvoja on tarvittaessa yhteydessä johonkin oppilashuoltoryhmän jäseneen ja yhdessä pohditaan, keiden olisi hyvä osallistua yksilökohtaiseen oppilashuoltoon 

·         Huoltajien ja oppilaan suostumus tarvitaan 

·         Tapaamisista täytetään oppilashuoltokertomus (sähköisenä wilmassa: muistio-välilehti) 

·         Oppilashuoltokertomuksen täyttää tapaamisen koollekutsuja 

Kertomus

Suunnitelma toteutui osittain.

Arviointi ja johtopäätökset

Kevätlukukauden yhteisöllisen oppilashuollon luokkien asettamien tavoitteiden seuranta ei toteutunut henkilöstövaihdosten vuoksi.

4.2.2 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suunnitelma

Vuoniityn peruskoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2018–2019  

1 Johdanto 

 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman perimmäinen tarkoitus on lisätä hyvinvointia. Henkilöt ovat lähtökohtaisesti toimintakykyisempiä ja voivat paremmin, kun he pystyvät olemaan yhteisön jäseninä omina itsenään peittelemättä mitään ominaisuuksiaan tai identiteetin osiaan. 

Koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin. Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. Yhdenvertaisuuslaki määrää edistämään oppilaitosten syrjimättömyyttä tavoitteellisesti. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.Kaikilla tulee olla samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä syrjimättömään opiskeluympäristöön

Tasa-arvolla tarkoitetaan laissa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lain edessä siis niin miesten naisten kuin sukupuoleltaan moninaisten henkilöiden tulee tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti. 

Yhdenvertaisuus terminä viittaa samanarvoisuuteen eri ihmisryhmien välillä. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Näitä kutsutaan syrjintäperusteiksi. 

Tässä suunnitelmassa määritellään Vuoniityn peruskoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteet sekä toimenpiteet. Suunnitelmaa täydennetään lukuvuoden 2018–2019 aikanatarvittaessa

 2 Nykytilan kuvaus 

Vuoniityn peruskoulussa ei ole toteutettu toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa Vuosaaren kouluverkkouudistuksen jälkeen; suunnitelmaa ei ole käyty yhdessä läpi, eikä sen toimenpiteistä ja seurannasta ole tiedotettu.  

 3 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely 

 Vuoniityn peruskoulun Koukkusaarentien toimipisteessä on toteutettu keväällä 2016 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Kyselyyn vastasi kuitenkin vain yksi kuudes ja yksi yhdeksäs luokka sekä muutama oppilas viidenneltä ja kahdeksannelta luokalta. Kyselyyn vastanneita oli yhteensä 54. Tuloksista ei siis voi tehdä yleistyksiä.  

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely toteutetaan lukukauden 2018–2019 aikana uudelleen, jotta tavoitteet ja toimenpiteet voidaan määritellä todellisen tilanteen, ei oletusten, pohjalta. Tavoitteena on, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskartoitus tehdään joka luokalla. Ennen kyselyn toteuttamista pidetään oppilaille tilaisuus, jossa avataan kyselyyn liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä. Tilaisuuteen pyritään saamaan ulkopuolinen puhuja. Henkilökunnalle toteutetaan erillinen kysely. 

 4 Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 

Vuoniityn peruskoulussa ei ole toteutettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyä, jonka otanta olisi riittävän kattava toimenpiteiden määrittelyä varten.  
Syyslukukauden 2018 aikana toteutetaan kysely oppilaille ja henkilökunnalle. Toimenpiteet määritellään kyselyn tulosten pohjalta ja täydennetään tähän suunnitelmaan. Oppilaskunnan hallitus ja tukioppilaat osallistuvat tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyyn. 

Tavoitteet ja toimenpiteet: 
Tavoite 1: Kaikki koulun henkilökunnan jäsenet ovat tietoisia, mitä koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan on kirjattu 

·         Toimenpide: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käydään yhdessä läpi ys-ajalla. 

 Tavoite 2: Koulun henkilökunnan ymmärrys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä ja sen merkityksestä lisääntyy 

·         Toimenpide: Henkilökunnalle järjestetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta (alustavasti Veera Hatakka sopinut erään asiantuntijaopettajan kanssa). 

 Tavoite 3: Oppilaiden ymmärrys tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkityksestä lisääntyy 

·         Toimenpide: Jokaiselle luokalle pidetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevä oppitunti. 

 Tavoite 4: Saadaan käsitys koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 

·         Toimenpide: Teetetään henkilökunnalle ja oppilaille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Kyselyt toteutetaan koulutuksen ja oppituntien jälkeen, jotta kaikki vastaajat ymmärtävät mahdollisimman hyvin, mistä on kyse. Pienemmille oppilaille kysely voidaan toteuttaa ryhmäkeskusteluina. 

 Tavoitteiden toteutumista arvioidaan syrjinnän vastaisella viikolla (viikko 12) keväällä 2019.  

 5 Tiedottaminen, arviointi ja tulevaisuus 

 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset käsitellään koulun henkilökunnan kanssa henkilöstönkokouksessa. Kukin luokanopettaja ja luokanvalvoja esittelee luokalleen yhteenvedon tuloksista. Tämä suunnitelma jaetaan huoltajille koulun sähköisten viestintäkanavien kautta, kun toimenpiteet on määritelty. 

Tulevaisuudessa koulussamme tehdään vähintään joka kolmas vuosi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely, jonka avulla arvioidaan sen hetkinen tilanne ja edellisen suunnitelman kehittämiskohteiden toteutumista. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö pyritään vakiinnuttamaan osaksi koulun arkea ja rakenteita.

Kertomus

Suunnitelma toteutui osittain.

Arviointi ja johtopäätökset

Ei toteutunut vuosiluokkien 1-4 osalta.

4.2.2.1 Lukuvuoden työtä koskevat tarkennukset

Suunnitelma

Teetetään henkilökunnalle ja oppilaille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Kyselyt toteutetaan koulutuksen ja oppituntien jälkeen, jotta kaikki vastaajat ymmärtävät mahdollisimman hyvin, mistä on kyse. Pienemmille oppilaille kysely voidaan toteuttaa ryhmäkeskusteluina. Vastuuhenkilöinä Koukkusaarentien toimipisteessä Veera Hatakka, Venemestarintien toimipisteessä Linda Manner ja Heteniityntien toimipisteessä Soila Tyni.

4.2.3 Työhyvinvointisuunintelma

Suunnitelma

Työhyvinvointivisio 2018-2021

Vuoniityn peruskoulussa tehdään kunkin yksikön kohdalla perusteellinen kartoitus henkilökunnan työhyvinvoinnista ja viihtyvyydestä otsikolla "Vuoniityn peruskoulussa on kolmen vuoden päästä toimiva ja viihtyisä työyhteisö, jolla on samansuuntaiset tavoitteet ja jossa oppilaat ja henkilökunta viihtyvät hyvin. " Tämä on koulumme visio kolmen vuoden päähän. Syksyllä tehdään tarkka kartoitus sähköisen henkilökuntakyselyn avulla kussakin yksikössä. Tulokset esitellään, puretaan ja voitteet ja keinot tavoitteisiiin pääsemiselle määritellään. Tavoitteissa etenemistä seurataan koko ajan kolmen vuoden päähän säännöllisesti toistuvilla kyseleillä. Henkilökunta on tietoinen siitä, että edistyminen näin merkittävässä visiossa tapahtuu askel ja vaihe  kerrallaan. Hanketta vetää Turvallisuus ja Hyvinvointi- kery. Teemu Taruvuori on luonut pohjat hankkeelle.

Kehityskeskustelut

Rehtori käy kehityskeskusteluja opettajien ja avustajien kanssa lukuvuoden aikana. Rehtori tapaa jokaisen opettajan ja avustajan kerran lukuvuoden aikana, pääsääntöisesti keväällä. Kehityskeskusteluissa keskustellaan henkilökohtaisella tasolla työn kehitysnäkymistä, yhteistyöstä, työssäjaksamisesta ja tuesta.

Työhyvinvointiin kuuluu henkilökunnan yhteiset illanvietot ja tapahtumat. Illanviettoja suunnitellaan kehittämisryhmissä ja niihin pyritään saamaan mahdollisimman moni aina paikalle. Koulumme tiloissa on hyvät mahdollisuudet erilaiselle liikkumiselle yhdessä tai yksin. Koukkusaarentien kuntosali on henkilökunnan vapaassa käytössä ilmaiseksi ja torstaisin kaikki liikuntatilat ( myös saunat) on varattu koulumme henkilökunnan käyttöön iltaan asti. Tällöin on mahdollista järjestää mm. peli-iltoja pallosalissa; joogaa, sulkapalloa, biljarditurnausta jne.  

Työhyvinvointia kartoittavat kyselyt  ( esim. 2018 -19 KUNTA10-kysely) tulokset käsitellään ensin johtoryhmässä ja sen jälkeen opettajainkokouksessa. Tulosten perusteella valitaan asia, jota kehittämällä työhyvinvointia ja työssäjaksamista voidaan parantaa esim. yhteisten tapahtumien ja tempausten avulla. Viime vuonna Vuosaaren peruskoulun Kunta 10 tulosten pohjalta havaittiin että henkilökunnan mielestä työhyvinvointia kohentamaan kaivataan  mm. täydennyskoulutusta ja kehityskeskusteluja myös aineryhmittäin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui osittain.

Arviointi ja johtopäätökset

Koulun visio työhyvinvoinnin parantamisesta seuraavan kolmen vuoden sisällä pyörähti tänä  lukukauden alussa käyntiin. Koukkusaarentien yksikössä tehtiin kolme laajaa kyselyä aiheesta ja ne purettiin ys-ajalla avoimissa keskusteluissa. Visiota jatketaan ensi syksynä hieman näkökulmaa ja painopistettä vaihtaen.

Rehtorin pitämät kehityskeskustelut siirtyvät lukuvuoteen 2019-2020. Keskustelut pidetään ryhminä luokka- ja ainetasolla.

4.2.4 Kiusaamisen vastainen toimintamalli

Suunnitelma

KiusaaKi         Kiusaamistilanteen sattuessa kuka tahansa aikuisista on velvollinen puuttumaan siihen ja siihen puututaan ja välittömästi keskustelemalla niin kiusaajan ja kiusatun.         Syytä on ennen kaikkea myös kiusaamistilanteen mahdollistajien eli paikallaolijoiden kanssa. Kiusaamistilanteen osapuolia ohjataan katsekontaktissa tapah anteeksipyyntöön, sekä sanalliseen anteeksiantoon. Ristiriitatilanteet pyritään selvittämään puhumalla.  

Toistuvista kiusaamistapahtumista keskustellaan aina kaikkien kiusaamiseen liittyvien osapuolten huoltajien kanssa ja niitä selvitetään avoimesti yhdessä. Tämä huoltajien kutsuminen kasvatuskeskusteluun tehdään hyvin varhaisessa vaiheessa, kun kiusaaminen (myös kun muu koulunkäynnin ongelma) ilmenee. 
 

Kiusaamistilanteen ratkaisemisessa kiinnitetään huomiota nuorten vuorovaikutukseen toisten nuorten ja aikuisten kanssa. Pyritään painottamaan, että toiset ihmiset on otettava huomioon ja heille puhutaan ystävällisesti. Hyvät käytöstavat ovat tärkeitä ja ne helpottavat vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Käytöstavoista opetetaan ainakin tervehtiminen, kiittäminen, anteeksipyytäminen, hyvät ruokatavat, sekä oman vuoron odottaminen.
 

Edellä mainitun lisäksi opetetaan, ettei toisten omaisuuteen kosketa ilman lupaa, ei oteta tavaroita, eikä toista satuteta sanallisesti tai fyysisestijärjestelyillä, esim. ruokailupaikat ja istumapaikat luokassa, estetään kiusaamistilanteiden syntyä. Yhteistyökykyä voidaan kehittää pienimuotoisia ryhmätöitä tekemällä ja erilaisia pelejä ja leikkejä pelaamalla. Nuorten sosiaalisia taitoja tulisikin mahdollisimman paljon kehittää ryhmäytysten avulla. Koulumme tukioppilaat tutustuttavat uudet 7 – luokkalaiset toisiinsa erilaisin leikein. Tärkein tavoite on sosiaalinen kasvatus ja että nuorelle kehittyy terve itsetunto. Hän tietää, että hänet hyväksytään sellaisenaan. Aikuiset voivat omalla esimerkillään opettaa, että jokainen nuori on tärkeä, häntä kunnioitetaan ja kuunnellaan.

Koukkusaarentien Työrauhan portaat : OneDrive> Vuoniityn peruskoulun opehuone> Yläkoulun syksy >Työrauhan portaat

 

 

4.2.4.1 Lukuvuoden tarkennukset

Suunnitelma

Toimenpiteet kiusaamisen ehkäisemisessä 

Koulun toiminta-ajatuksena on luoda ilmapiiristä osallistava ja kaikki sitouttava. Tähän pyritään keskustelemalla oppilaiden kanssa toisten kohtaamiseen liittyvistä asioista: miten toiselle puhutaan, miten leikitään yhdessä, miten ongelmia ratkotaan yhdessä, miten vaikeista tilanteista voitaisiin yhdessä oppia.

Ajatus on, että vastuu koulun hengestä kuuluu kaikille. Kun itse voi hyvin, on helppo olla mukava kaveri myös toiselle. Yhdessä keskustellaan, millaisia erilaisia tapoja tarvitsemme toistemme kohtaamiseen, miten jokaisella on mielipiteen vapaus ja vastuu, oikeus fyysiseen koskemattomuuteen sekä oikeus ja velvollisuus käydä koulua. Kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukaisuuden kokemus rakentavat luottamusta.

Työyhteisössä on keskinäinen sopimus siitä, että kaikkien aikuisten on puututtava oppilaiden välisiin erimielisyyksiin ja kiusaamistilanteisiin. Kuuntelemme kaikkien osapuolten näkemyksen tapahtuneesta, jonka jälkeen käydään yhdessä aikuisen kanssa kasvatuskeskustelu. Luokanopettajan apuna riitatilanteiden selvittelyssä toimii myös koulun johtaja/vararehtori mahdollisuuksien mukaan kirjaten tapahtuneen ylös. Rangaistuksia olennaisempana on pyrkiä näkemään lapsen motiivi ei-toivotun käytöksen takana ja kyetä näin auttamaan lasta tarjoten tälle mahdollisuuksia toimia toisin vastaavassa tilanteessa. Keskeisenä on ajatus siitä, ettei yksittäinen lapsi ole ongelmallinen, vaan lapsen käytöksen taustalla on aina syy, jonka toteuttamiseksi lapsi valitsee ei-toivotun käytösmallin. Kun yhteisö tukee, on lapsen turvallista muuttaa toimintaansa. Samalla tarjoutuu tilaisuus aikuiselle tarkistaa näkemyksiään siitä, mitä on erilaisuus tai normaalius ja miten voisimme toimia turvallisina aikuisina esimerkkiä näyttäen olemalla silti armollisia itseämme kohtaan.

Koulun toiminnassa korostetaan koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Toimivia malleja voivat perheestä riippuen olla tapaamiset kasvokkain, keskustelu puhelimitse tai Wilman kautta. Tärkeintä on ajatus siitä, että toimimme samalla puolella huoltajien kanssa lapsen hyväksi ja lasta kuunnellen. Tähän pyritään tekemällä aktiivisesti yhteistyötä kodin kanssa ja koulun puolella esimerkiksi oppilaskunnan yhteisöllisyyttä koskevin painotuksin. Mikäli tarvetta ilmenee, voidaan järjestää tilanteesta riippuen oppilaiden ja vanhempien yhteisiä tapaamisia, joissa voi olla läsnä tarpeen mukaan koulun johtaja, kuraattori, psykologi tai muu viranomainen.

Koukkusaarentien toimipisteelle laadittiin syksyllä 2017   (tarkennus tehty 2018)  Työrauhan portaat, jossa korostetaan hyviä käytöstapoja, tuntityörauhan tärkeyttä ja jokaisen ihmisen koskemattomuutta (katso linkki Työrauhan portaatja Tasa-arvosuunnitelma. (OneDrive). 

4.2.5 Päihdesuunnitelma

Suunnitelma

EHKÄISEVÄ TYÖ

Päihdekasvatus on osa koulun opetus- ja kasvatustyötä. Koulun opetussuunnitelma sisältää tapa- ja terveyskasvatusta, joita käsitellään eri oppiaineissa. 

Koulun toiminta-ajatuksen mukaisesti teemme yhteistyötä vanhempien kanssa. Vanhempien ja kodin roolia lasten kasvun tukijoina vahvistetaan ja selkiytetään. Koulussa järjestetään vanhempainiltoja, joihin kutsutaan asiantuntijoita puhumaan päihteistä. Kodin ja koulun yhteistyömuotona on myös vanhempainyhdistys.

Koulu tekee tiivistä yhteistyötä terveys-, sosiaali-, nuorisotoimen ja poliisin kanssa. Myös seurakunta ja Klaari-projekti ovat mukana koulun päihdekasvatustyössä. Nuorisopoliisi pitää vuosittain laillisuuskasvatusta ja päihdevalistusta kaikille luokka-asteille. Oppilashuoltoryhmä tekee yhteistyötä alueen nuorisotalojen kanssa ja järjestää muun muassa 7.-luokkalaisten ryhmäyttämisen lukuvuoden alussa.

Koulussa terveydenhoitaja haastattelee kaikki 7.-luokkalaiset ja arvioi nuorten päihteiden käyttöä. 

 

HAVAITSEMINEN JA PUUTTUMINEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÖN

 

Tupakointi

Ensimmäisestä kiinnijäämisestä keskustellaan oppilaan kanssa ja luokanvalvoja soittaa oppilaan kotiin. Oppilas saa jälki-istuntoa yhden tunnin.Seuraavista kiinnijäämisistä tulee tunti jälki-istuntoa. Asiasta keskustellaan oppilaan kanssa.

Alkoholi ja huumaavat aineet hallussapito

Jos oppilaan havaitaan pitävän hallussaan alkoholia tai huumaavia aineita, haetaan koulun toinen työntekijä avuksi. Aineet takavarikoidaan välittömästi. Opettaja/ rehtori / oppilashuoltohenkilö keskustelee oppilaan kanssa. Asiasta ilmoitetaan huoltajalle. Oppilashuoltoryhmä seuraa tilannetta. 

Päihtynyt oppilas

Jos oppilas on koulussa päihteiden vaikutuksen alaisena, haetaan koulun toinen työntekijä avuksi. Päihdyttävät aineet takavarikoidaan oppilaalta. Oppilas viedään terveydenhoitajalle. Jos terveydenhoitaja ei ole paikalla, oppilas viedään rehtorin tai apulaisrehtorin luo. Jos näistä kukaan ei ole paikalla, aikuiset arvioivat tilanteen. Asiasta tiedotetaan välittömästi huoltajalle. Huoltaja hakee oppilaan kotiin. Oppilasta ei jätetä yksin.

Jos huoltajaa ei saada kiinni tai oppilaan tila vaatii, hänet viedään terveysasemalle tai päivystyspoliklinikalle. (terv.asema Albatrossi Iiluodontie 17 A, 3. kerros)

Aikuinen arvioi, viedäänkö oppilas taksilla vai ambulanssilla terveysasemalle. Aikuinen lähtee koululta mukaan ja on nuoren kanssa siihen saakka, kunnes huoltaja saapuu.

Uhkaavassa tilanteessa soitetaan hätänumeroon 112, jotta saadaan toimintaohjeita. Nuoren tila saattaa heiketä nopeasti.

Asiasta ilmoitetaan lastensuojeluun. Huoltajalle kerrotaan lastensuojeluilmoituksesta. Asiaa käsitellään oppilashuoltoryhmässä ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

epäily alkoholin tai huumaavien aineiden myynnistä tai välityksestä

Jos epäillään nuoren välittävän tai myyvän päihteitä, ilmoitetaan asiasta poliisille. Otetaan yhteyttä huoltajaan ja lastensuojeluun. Huoltajalle kerrotaan lastensuojeluilmoituksesta. Oppilashuoltoryhmä seuraa asiaa.

 

HOITOONOHJAUS JA SEURANTA

Hoitoonohjauksella tarkoitetaan henkilön ohjaamista ongelmien ja häiriöiden tasoa vastaavaan hoitoon. Laitoshoidon osalta hoitoonohjaus edellyttää lääkärin tekemää hoidon tarpeellisuuden arviointia. Oppilaan hoitoonohjauksessa tärkeää on motivointi, yhteydenotot huoltajiin ja hoitopaikkaan.

Opiskelun keskeytymisen aikana seurantavastuu on hoitoyksiköllä. Lähtökohtana tulee olla oppilaan hoidontarpeen selvittäminen, hoitoonohjaus ja opintojen suorittamisen mahdollisuus.

 

Ennen kuin oppilas jatkaa opintojaan koulussa, koulun on saatava luotettava tieto oppilaan koulukuntoisuudesta. Hoitoyksikön on hyvä olla huoltaja luvalla yhteydessä koulun oppilashuoltoryhmään ja luokanvalvojaan. Koulussa sovitaan oppilashuollon tukitoimista koulunkäynnin onnistumiseksi. Oppilaan huoltajiin pidetään tiivistä yhteyttä.

 

MUUTA TÄRKEÄÄ

Koulun henkilökunnan on syytä kirjata muistiin kaikki havainnot, tapahtumat ja ajankohdat, jotka liittyvät päihteiden käyttöön. Oppilashuoltokertomus. Näillä tiedoilla voi olla merkitystä silloin, kun asioita myöhemmin selvitellään eri tahojen kanssa.

Koulukuraattorilla, terveydenhoitajalla, opettajilla ja muulla koulun henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus (Laki kunnan opetustoimen hallinnosta 3.8.1992/706§ 6-7) ja ilmoitusvelvollisuus (Lastensuojelulaki 8 luku §40)

Koulussa on oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, kouluterveydenhoitaja, kuraattori, opinto-ohjaaja, erityisopettajat sekä yksi opettajajäsen. Tämän lisäksi kaikki opettajat tekevät oppilashuoltotyötä ja ovat vastuullisia aikuisia koulussa.

Kertomus

Suunnitelma toteutui osittain.

4.3 Ohjaus ja yhteistyö

Suunnitelma

4.3.1 Ohjaussuunnitelma

Suunnitelma

Vuoniityn peruskoulun ohjaussuunnitelma

4.3.1.1 Lukuvuoden tarkennukset

Suunnitelma

Oppilaanohjauksen oppitunnit pidetään opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaisesti. Oppilaiden suuntautumista toisen asteen opintoihin tuetaan työelämään tutustumisjaksoilla. Vuoniityn peruskoulussa toteutetaan työelämään tutustumista TET-jaksoilla vuosiluokilla 7-9. Seitsemännellä luokalla työelämään tutustuminen tapahtuu koulun oppilasravintolassa kaksi päivää kerrallaan. 8. ja 9. luokalla TET-jaksot ovat viikon mittaisia. 8.-luokkalaisten TET-viikot ovat viikot 4.-8.3.2019 ja 11.-15.3.2019 9.-luokkalaisten TET-viikot ovat 24.-28.9.2018 ja 1.-5.10.2018.

 

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

4.3.2 Nivelsuunnitelmat mm. esi- ja alkuopetuksen yhteistyösuunnitelma

Suunnitelma

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön tavoitteena on tutustuttaa esikoululaiset koulurakennukseen ja joihinkin koulun tapahtumiin edistäen näin sujuvaa ja turvallisen tuntuista koulun aloitusta. 

Venemestarintien toimipisteessä yhteistyössä ovat mukana Karavaanin ja Keulan päiväkotien esikouluryhmät sekä ensimmäisen luokan oppilaat. Heteniityntien toimipisteessä yhteistyötä tehdään Meritähden päiväkodin kanssa. Toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaavat esikoulun ja alkuopetuksen opettajat.

Lukuvuoden toiminta suunnitellaan ensimmäisessä tapaamisessa syyslukukauden alussa. Ensimmäisellä kerralla sovitaan seuraavien tapaamisten ajankohdat.  

Yhteisiä tapahtumia järjestään muutamia lukuvuoden aikana. Lisäksi toukokuussa järjestetään tiedonsiirtopalaveri, johon osallistuvat esikoulunopettajat, laaja-alainen erityisopettaja ja mahdollisuuksien mukaan tulevat ekaluokkien opettajat.

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

4.3.2.1 Esi- ja alkuopetuksen yhteistoimintasuunnitelma:

Suunnitelma

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön tavoitteena on tutustuttaa esikoululaiset koulurakennukseen ja joihinkin koulun tapahtumiin edistäen näin sujuvaa ja turvallisen tuntuista koulun aloitusta. 

Venemestarintien toimipisteessä yhteistyössä ovat mukana Karavaanin ja Keulan päiväkotien esikouluryhmät sekä ensimmäisen luokan oppilaat. Heteniityntien toimipisteessä yhteistyötä tehdään Meritähden päiväkodin kanssa. Toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaavat esikoulun ja alkuopetuksen opettajat.

Lukuvuoden toiminta suunnitellaan ensimmäisessä tapaamisessa syyslukukauden alussa. Ensimmäisellä kerralla sovitaan seuraavien tapaamisten ajankohdat.  

Yhteisiä tapahtumia järjestään muutamia lukuvuoden aikana. Lisäksi toukokuussa järjestetään tiedonsiirtopalaveri, johon osallistuvat esikoulunopettajat, laaja-alainen erityisopettaja ja mahdollisuuksien mukaan tulevat ekaluokkien opettajat.

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

4.3.2.1.1 Lukuvuoden tarkennukset

Suunnitelma

Venemestarintien toimipisteen toiminta:

- Tonttuaamu marraskuussa koululla.
- Helmikuussa ekaluokkalaiset käyvät vierailulla Karavaanin ja Keulan eskariryhmissä pelaamassa lautapelejä.
- Maaliskuussa eskarit vierailevat ekaluokkalaisten oppitunnilla. Keulan eskarit tutustuvat samalla kouluruokailuun.
- Huhtikuussa eskarit tulevat tutustumaan Vuoniityn peruskoulun tiloihin kouluseikkailussa kolmasluokkalaisten johdolla.
- Toukokuussa ekaluokkalaiset kutsutaan tutustumaan tulevaan kouluun. Vanhemmille samaan aikaan infotilaisuus.

Heteniityn toimipisteen toiminta:

- Esikoululaisten välituntivierailu marraskuussa Heteniityn toimipisteessä
- Esi- ja alkuopetuksen yhteiset joululaulajaiset Heteniityn toimipisteessä
- Helmi-maaliskuun vaihteessa esikoululaiset vierailevat oppitunneilla
- Huhtikuussa alkuopetusluokat vierailevat Meritähden pihalla ulkoleikkien merkeissä
- Toukokuussa esikoululaiset vierailevat alkuopetuksen oppitunneilla
- Toukokuussa ekaluokkalaiset kutsutaan tutustumaan tulevaan kouluun.

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui osittain.

4.3.2.3 Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaihe

Suunnitelma

Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilas suuntautuu jatko-opintoihin ja tekee päätöksiä koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtymä edellyttää suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisimman hyvät valmiudet edetä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä turvata opiskelun edellytykset ja hyvinvointi.

Oppilaiden suuntautumista toisen asteen opintoihin tuetaan työelämään tutustumisjaksoilla. Vuoniityn peruskoulussa toteutetaan työelämään tutustumista TET-jaksoilla vuosiluokilla 7-9. Seitsemännellä luokalla työelämään tutustuminen tapahtuu koulun oppilasravintolassa kaksi päivää kerrallaan. 8. ja 9. luokalla TET-jaksot ovat viikon mittaisia. 8.-luokkalaisten TET-viikot ovat viikot 4.-8.3.2019 ja 11.-15.3.2019 9.-luokkalaisten TET-viikot ovat 24.-28.9.2018 ja 1.-5.10.2018.

Oppilas tarvitsee runsaasti tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista sekä monipuolista ohjausta niin opinto-ohjaajalta kuin eri oppiaineiden opettajiltakin. On tärkeä varata aikaa keskustella oppilaiden kanssa heidän suunnitelmistaan ja auttaa oppilaita ymmärtämään jatko-opintojen asettamia vaatimuksia sekä tekemään realistisia valintoja.

Ohjauksessa ja oppilaanohjauksen oppitunneilla käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti oppilaiden yksilölliset sekä ryhmäkohtaiset tarpeet ja valmiudet huomioiden. Ohjausmuotoina ovat yksilöllisiin kysymyksiin syventyvä henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus ja luokkamuotoinen ohjaus. Ryhmiä muodostetaan joustavasti ohjauksen sisältö ja vertaistuen mahdollisuudet huomioiden.  Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintaansa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Opinto-ohjaaja tapaa henkilökohtaisesti kahdeksannen luokan oppilaat maalis-toukokuussa 2019 ja yhdeksännen luokan oppilaat ennen yhteishaun alkamista.

Peruskoulun päättövaiheessa ohjauksen keskeinen teema on yhteishakuun valmistautuminen. Oppilaat saavat tietoa toisen asteen opintomahdollisuuksista oppitunneilla, vierailuilla, oppilaitosten avoimien ovien päivissä sekä erilaisissa yhteishakuun liittyvissä tilaisuuksissa. Huoltajille järjestetään vanhemapainiltoja päättöarvioinnista a jatko-opintoihin hakeutumisesta. 8.-luokkalaisten huoltajien ilta on 4.9.2018 ja 9.luokkalaisten huoltajille järjestetään tiedotustilaisuuksia 5.9.2018 ja 30.10.2018  Opinto-ohjaaja järjestää tarvittaessa 9.-luokkalaisille ja ja heidän huoltajilleen henkilökohtaisia tapaamisia, joissa voidaan keskustella kunkin oppilaan yksilöllisistä jatko-opintosuunnitelmista.

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

4.4 Oppimisympäristö

Suunnitelma

4.4.1 Ympäristösuunnitelma

Suunnitelma

Uusien osallisuusryhmien kautta tapahtuva ympäristötoiminta vuoden aikana.

Ilmiöissä tehtävät työt kohdistuvat myös kestävään kehitykseen.

Kettu-kehittämissuunnitelman kartoitus, oppilaiden ympäristöryhmän perustaminen, kummikoulu (HSY) -ohjelman toteutus. Toimipisteiden ympäristöraatien vuoden aikana toteuttamat projektit, esim. "syö lautanen tyhjäksi" viikot.

TAVOITE 2: AKTIIVINEN TOIMINTA YHTEISTYÖKUMPPANIEN KANSSA

Toimenpiteet: Lukuvuoden aikana mietitään kullekin luokka-asteelle sopiva yhteistyökumppani.

Arviointi: Osallisuuskehitysryhmä arvioi toteutumisen toukokuussa.

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui osittain.

Arviointi ja johtopäätökset

Osallisuusryhmät ovat toteuttaneet mm. ruokahävikin seurantaa sekä energian säästöviikon ja jäteastioiden kartoituksen. Yhteistyökumppaneiden kanssa ei ole ollut aktiivista toimintaa.

4.4.2 Kulttuurisuunnitelma

Suunnitelma

Linkki Helsingin kulttuurikavatuksen käsikirjaan

http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/VHzxVF9c55H7

7D toimii Suomen Valokuvataiteen museon kummiluokkana ja toteuttaa erilaisia yhteistyöprojekteja museolla ja koulussa.

Vuoniityn peruskoulu pääsi lukuvuoden 2018/19 ajaksi pilottikouluksi Opetusministeriön Utelias luokka -kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa koululaisten luovaa ja kriittistä ajattelua oppitunneilla ja harrastustunneilla opettajien ja taiteen ammattilaisten yhteistyöllä. Utelias luokka -kokeilu liittyy OECD:n luovan ja kriittisen ajattelun tutkimushankkeeseen. Hankkeen ansiosta koulussamme toimii alaluokkalaisten sarjakuvakerho ja työpajatoimintaa, ja yläkoulun puolella eri oppiaineissa tietyt luokat opiskelevat sarjakuvan keinoin. Hankkeen taidetoiminnasta vastaa lukuvuoden ajan Annantalon palkkaama sarjakuvaopettaja Simo Koivunen.

Vuorovaikutukseen ja kulttuuuriin painottunut opettajien kehitysryhmä pyrkii laatimaan lukuvuoden aikana koululle kulttuuripolkusuunnitelman, jonka ansiosta erilaisia kulttuurikäyntejä pystytään tarjoamaan jokaiselle luokalle yhä järjestelmällisemmin. 

Lukuvuoden aikana koulumme luokkia osallistuu Helsingin kaupungin kulttuurin toimialan tarjoamille kulttuuri- ja taidekursseille, ja oppilaita pyritään viemään näyttelyihin, elokuviin, kirjastoon ja teatteriin osana opetusta.

 

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui.

4.4.3 oppimisympäristön kehittämissuunnitelma hankekouluille (fyysinen ympäristö, digitaalisuus, koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen):

Suunnitelma

 

Kaikki koulun tilat ovat oppimisympäristöjä. Opettajia rohkaistaan esimerkkien avulla ottamaan joustavasti koko koulu käyttöönsä. Opettajat pystyvät joustavasti jakamaan opetettavan luokan erilaisiin kokoonpanoihin, eriyttämään ja hajauttamaan opetusta. Opettajia rohkaistaan laajentamaan oppimisympäristöä koulun ulkopuolelle. Tabletit, mobiililaitteet ja muut digitaaliset laitteet edesauttavat oppimisympäristöjen käyttöönotossa. Koulun langatonta verkkoa parannetaan, joka mahdollistaa paremmin koko koulun käyttöä oppimisympäristönä. Oppilaat otetaan mukaan oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppilaiden kanssa keskustellaan ko. asioista opetuksen yhteydessä opetusta suunniteltaessa. Oppilaskunta osallistuu oppimisympäristöjen ja ilmiöpohjaisen oppimisen suunnitteluun ja auttaa niiden toteuttamisessa toteuttamisessa. Vuosaari on luontonsa puolesta ja kaupunkikehityksensä puolesta loistava oppimisympäristö. Helsingin vanhempaan kulttuurikerrostumaan tutustutaan keskustavierailuilla museoihin ja Senaatintoriin, kauppatoriin ja Seurasaareen. Koko ajan mukana kulkevat iPadit, joista löytyy tehtäviä linkkejä ja jotka toimivat elämysten tallentamisvälineinä. 

Vuoniityn peruskoulun yhteinen hanke on sähköinen portfolio arvioinnin tukena.

Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019

Tavoitteena on Innovatiivisten koulujen- hankkeen läpivienti Heteniityn yksikössä ja kaikissa Vuoniitynperuskoulun yksiköissä. Tämä edellyttää arviointikulttuurin kehittämistä: keskusteluja ja pohdintaa luokkatasoittain ja aineryhmittäin.

Osaamistavoitteina on kehittää opettajien taitoja ohjata oppilasta portfolio-oppimisessa sekä lisätä oppilaiden digitaitoja oman sähköisen osaamiskansion laatimisessa (ks. Innovatiivisten koulujen toimintasuunnitelma ).   

ePortfolio-työryhmään (Johanna Hirvonen, Tiina Lehtonen ja Petri Luiskari) valittin kaksi jäsentä uusista toimipisteistä: Tuomas Vaara ja Vili Väisänen.  

Innovatiivisten kokeilukoulujen koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuu yllämainituista henkilöstä koostuva ryhmä. 

Työryhmä jakaa tiedot digikehitysryhmässä, joiden jäsenet vievät tietoa omiin yksiköihin.

Jokainen Vuoniityn peruskoulun opettaja valitsee  vähintään yhden oppiaineen tai aihekokonaisuuden myös lukuvuonna 2018-2019, josta oppilas laatii itselleen sähköisen portfolion. Soveltuvan portfolioalustan voi kukin opettaja valita oman aineen ja sähköisen alustan ominaisuuksien mukaan.  

Sähköinen alusta edellyttää arkistointi/dokumentointi mahdollisuutta ohjelmistosta ja laitteista riippumatta. Alustan käyttö edellyttää: 

·         Opettajan osaamista portfolio-oppimiseen. 

·         Oppilaiden kouluttaminen alustojen käyttöön.

 

Oppimisen talon portfolio-osuudesta hankitaan kokemuksia.  

·         Digikehittämisryhmä selvittää Oppimisen talon digiversion portfolio-osion toimivuutta. 

·         Digikehittämisryhmä tutustuu muiden koulujen portfoliokokeiluhin

Fyysinen ympäristö: 

Selvitetään ja kehitetään toimipisteiden yhdenvertaisuutta laitteistojen, verkon ja henkilöstön ja oppilaiden osaamisen suhteen.  

·         Langattoman verkon toimivuus eri yksiköissä 

·         Tukiasemat 

·         Laitekanta 

·         Esitystekniikka ja siihen liittyvä osaaminen 

 

Digitaalisuus 

Lukuvuonna 2018-2019 tavoitteena on digitaalisuuden lisääminen ja oppimispolkujen kehittäminen mm. Ville-oppimisjärjestelmän avulla.  

Opettajien osaamisen kehittäminen yksilöllisesti ja koulutustilaisuuksissa tutor-toiminnan kautta ja vertaisoppimisen kautta.  

Oppilaiden vertaisoppimista vahvistetaan Digikummien välityksellä. Digikummitoiminnan kehittäminen kaikissa yksiköissä.  

Digitaalisuuden kehittäminen oppimisen ja arvioinnin tukena. Oppimisen talo-ohjelma on kaikilla oppilailla käytössä. Oppimisen talo sisältää myös portfoliomahdollisuuden.  

Lukukauden alun vesopäivässä järjestettiin Oppimisen talon koulutushetki koko henkilökunnalle.  Lisäksi 6.10. järjestetään yhteinen digi-päivä yhdessä Puistopolun peruskoulun kanssa, jolloin tutustutaan eri työpajoissa erilaisiin digipedagogiikan mahdollisuuksiin. Lisäksi ohjelmassa on yhteinen paneelikeskustelu, johon osallistuu apulaispormestari Pia Pakarinen.

 

Digikehitysryhmän tavoitteina lukuvuodelle 2018-2019

Pedagoginen keskustelu digitalisaatiosta yksiköiden välillä.

Digikehitysryhmän yhteistoiminta mm. digikikyn suunnitteluun.

Laitteiden ja välineiden toimivuuden tai tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu. 

Koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen: 

Opetuksessa koulun sisä- ja ulkopuolella käytetään monipuolisesti koulun omistamia TVT-ohjelmia ja välineitä. Näiden lisäksi oppilailla on myös mahdollisuus käyttää omia mobiililaitteitaan. Tavoitteena on opittujen digitaitojen hyödyntäminen erilaisissa oppimistehtävissä paikasta ja ajasta rippumattomasti

Helsinki Educational week; osallistuminen tapahtumiin ja oman tapahtuman järjestäminen Vuotalolle 6.11.18. HR-todellisuus opetuksen ja oppimisen tukena.

 

 

 

Kertomus

Suunnitelma toteutui osittain.

Arviointi ja johtopäätökset

Oppimisen Taloa kokeiltiin osana portfolio-oppimista. Sen käyttö lopetettiin tammikuussa 2019.

Helsinki Education Week tapahtumia pidettiin kaksi: maanantaina 05.11. esiteltiin Koukkusaarentien osallisuusryhmien toimintaa ja tiistaina 06.11. Vuosaaren lukion tilossa AR-käyttöä oppimateriaalin rikastajana (Augmented reality = Lisätty todellisuus) Jesse Jarvan ja Anne Ranta-Nilkun voimin.  Vuoniityn peruskoulun AR-paja palkittiin myöhemmin koko HEW-viikon suosituimpana pajana.

Koulun digitalisuus on edennyt lukuvuonna 2018-2019: laitekanta on parantunut, langatoman verkon kapasiteettia on kasvatettu, IP-avaruutta laajennettu ja opettajat ovat ottaneet monipuolisesti käyttöön erilaisia laitteita ja alustoja. Kannettavien tietokoneiden käyttö on jo luonteva osa koulun arkea.

Oppimisentaloa kokeiltiin osana portfolio-oppimista. Sen käyttö lopetettiin tammikuussa 2019.

Helsinki Education Week tapahtumia pidettiin kaksi: maanantaina 05.11. esiteltiin Koukkusaarentien osallisuusryhmien toimintaa ja tiistaina 06.11. Vuosaaren lukion tilossa AR-käyttöä oppimateriaalin rikastajana (Augmented reality = Lisätty todellisuus) Jesse Jarvan ja Anne Ranta-Nilkun voimin.  Vuoniityn peruskoulun AR-paja palkittiin myöhemmin koko HEW-viikon suosituimpana pajana.

Koulun digitalisuus on edennyt lukuvuonna 2018-2019: laitekanta on parantunut, langatoman verkon kapasiteettia on kasvatettu, IP-avaruutta laajennettu ja opettajat ovat ottaneet monipuolisesti käyttöön erilaisia laitteita ja alustoja. Kannettavien tietokoneiden käyttö on jo luonteva osa koulun arkea.