Ramboll

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma

syyskuu 2005

Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A 33101 Tampere Finland

Puhelin: 020 755 6800 www.ramboll.fi

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma (JÄNES)

syyskuu 2005

Tiivistelmä

Järvenpään kaupungin esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma kuuluu Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-hankeohjelmaan ja työn tilaajia ovat Järvenpään kaupunki ja Liikenne- ja viestintäministeriö. Työ jakaantuu esteettömyyskartoituksen pohjalta tehtyyn esteettömyyden toimenpideohjelmaan yleisille alueille ja tärkeimmille julkisille rakennuksille sekä raide-ja linjaautoliikenteen kehittämissuunnitelmaan tärkeimmille asemille ja pysäkeille esteettömyysnäkökulmasta.

Työn lähtökohtana on Ramboll Finland Oy:n 2004 syksyllä toteuttama yleisten alueiden ja julkisten rakennusten esteettömyyskartoitus. Erityispiirteenä oli kesäkuussa 2005 toteutettu käyttäjätiimi, joka tarkisti ydinkeskustan tärkeimpien kohteiden esteettömyyden. Työtä ohjasi ohjausryhmä, joka muodostui vammais- ja eläkeläisjärjestöjen edustajista, Järvenpään kaupungin viranhaltijoista, ELSA-koordinaattorista ja konsultin edustajista.

Työn tuloksena saatiin kattavat toimenpideluettelot yleisten alueiden ja julkisten rakennusten esteettömyystoimenpiteistä sekä ehdotukset raide- ja linja-autoliikenteen kehittämisestä esteettömyyden kannalta. Toimenpiteet on sijoitettu lisäksi teemakartoille paikantamisen helpottamiseksi töiden toteutusvaiheessa.

Toimenpiteiden priorisointi perustui väylän / rakennuksen tärkeyteen ja toimenpiteiden kustannuksiin. Tästä lähtökohdasta esteettömyystoimenpiteet kytkettiin Järvenpään kaupungin tiedossa oleviin kadunrakennuskohteisiin. Lisäksi helposti toteutettavat, edulliset toimenpiteet sijoitettiin listan kärkipäähän. Toimenpiteet ohjelmoitiin suurin piirtein tasasuuruisiin vuosieriin aikavälillä 2005 – 2010. Esteettömyyskriteeristönä käytettiin SuRaKu-kriteeristöä.

Yleisten alueiden toimenpiteiden jakaumassa korostui suojateiden (reunakivet, johdattavuus), päällysteiden/pintojen, kaltevuuksien, kasvillisuuden raivauksen ja väylien johdattavuuden toimenpiteiden määrä. Kustannusten kannalta suurimmat erät näistä muodostavat päällysteiden ja pintojen, kaltevuuksien ja suojateiden reunakivien korjaukset. Toteutusten osalta suositeltiin uusien SuRaKu-ohjeiden käyttöönottoa.

Suurin osa julkisten rakennusten toimenpiteistä koski esteettömän sisäänkäynnin järjestämistä. Tähän liittyi ongelmina mm. tasoerot, raskaat ovet ja ahtaat tuulikaapit. Tasoerojen osalta ehdotettiin mm. ulkoympäristön tason nostamista sisäänkäynnin tasolle, portaiden ja/tai luiskan rakentamista tai erillisen inva-sisäänkäynnin rakentamista. Raskaiden ovien osalta ehdotettiin ovien keventämistä tai aukaisunapilla / automaattisesti toimivia ovia.

Lähijunaliikenne on merkittävässä asemassa Järvenpään kaupungin joukkoliikennejärjestelmässä. Järvenpäässä on nykyisin neljä rautatieseisaketta. Lisäksi syksyllä 2006 avattava Kerava-Lahti -oikorata tuo mukanaan Järvenpäähän uuden Haarajoen seisakkeen. Järvenpään kaupungin alueella olevat rautatieseisakkeet on varustettu korkeilla laitureilla. Junatarjonnasta puolet liikennöidään matalalattiaisilla junilla. Järvenpään uusi linja-autoasema on otettu käyttöön v. 2004.

Järvenpään joukkoliikenneterminaalien ongelmia ovat lähinnä puutteet invapaikkojen tarjonnassa sekä esteettömien, portaattomien kulkuyhteyksien pituus ja puutteellinen opastus. Näkövammaisten ongelmakenttä joukkoliikenneterminaaleissa on jo selvästi laajempi. Tässä työssä näkövammaisten näkökulmasta tarkasteltiin lähinnä Järvenpään rautatieasemaa.

Linja-autopysäkkien varustelu on pääosalla pysäkeistä vaatimatonta. Pysäkkien kehittäminen esteettömiksi on yleensä luontevinta muiden katu- ja kunnallisteknisten rakentamistoimenpiteiden yhteydessä.

Toimenpiteiden toteutuksesta vastaa yleisten alueiden ja kaupungin hallinnassa olevien julkisten rakennusten osalta Järvenpään kaupunki. Rautatieseisakkeista vastaa lähinnä Ratahallintokeskus. Muilta osin toimenpide-ehdotukset lähetetään tiedoksi kiinteistön omistajalle tai muulle kohdetta hallinnoivalle toimijalle.

Jatkotoimenpiteinä ehdotetaan lisäksi projektin myötä syntyneen esteettömyystyöryhmän (ohjausryhmän) kokoontumista vähintään kerran vuodessa, tarkoituksena arvioida toteutettuja esteettömyystoimenpiteitä sekä Kuuma-kuntien (Keski-Uudenmaan kunnat) teknisten toimien yhteistyötä esteettömyysasioissa (järkevät ratkaisumallit yms.).

Alkusanat

Järvenpään kaupungin esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma on jatkoa vuotta aikaisemmin tehdylle esteettömyyskartoitukselle.

Toimenpideohjelman kohteena olivat yleiset alueet eli jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, puistot, torialueet, pysäkit ja kävelykadut sekä lisäksi 40 julkista rakennusta.

Työn tilaajia olivat Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä tekninen toimi. Hanke on osa ELSA-esteettömyysohjelmaa. Suunnittelutyötä ohjanneeseen työ

ryhmään kuuluivat:
Aki Keskinen Vammaisneuvosto
Marjut Vilja Vammaisneuvosto
Leonid Hramoff Eläkeläisten neuvottelukunta
Pekka Luuk Sosiaali- ja terveyslautakunta
Jouko Ranta Sosiaali- ja terveystoimi
Jukka Salminen Sosiaali- ja terveystoimi
Pentti Karhu Tekninen toimi
Armas Vihanto Tekninen toimi
Eino Ikonen Tekninen toimi
Jere Keskinen Tekninen toimi
Kalervo Mattila Ramboll Finland Oy
Ville Tuominen Ramboll Finland Oy
Lauri Vesanen Ramboll Finland Oy
Maija Stenvall ELSA-koordinaattori (ajalla 25.4.–31.8.2005 )
Riikka Kallio ELSA-koordinaattori (ajalla 1.9.2005-)

Konsulttina työssä toimi Ramboll Finland Oy, jossa työhön osallistuivat projektin vetäjänä dipl.ins. Kalervo Mattila, sekä toimenpideohjelman suunnittelijana/asiantuntijana dipl.ins. Lauri Vesanen ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman asiantuntijana dipl.ins. Ville-Mikael Tuominen.

Tampereella 30.9.2005.

Sisällys
1. Johdanto 1

2. Esteettömyyden edistäminen yleisillä alueilla ja rakennuksissa 2

2.1 Toimenpiteiden priorisointi 2

2.2 Esteettömyyskriteerit 3

2.3 Yleisimmät toimenpiteet 5

3. Joukkoliikenne Järvenpäässä 9
3.1 Rautatieliikenne 9

3.2 Linja-autoliikenne 10

4. Toimenpideohjelma 12
4.1 Yleiset alueet 12

4.2 Rakennukset 17

4.3 Rautatieseisakkeet 18

4.4 Linja-autoasema ja -pysäkit 29

5. Seuranta ja jatkotoimenpiteet 33

Lähteitä ja kirjallisuutta 34

Liitteet 35

Liitteet

Liite 1 Yleisten alueiden toimenpideohjelma (taulukko)
Liite 2 Toimenpidekartta
Liite 3 Rakennusten toimenpideohjelma (taulukko)

1. Johdanto

Yleisiä alueita ja rakennuksia koskevan toimenpidesuunnitelman kohteena on Järvenpään ydinkeskustan alue. Suunnitelma pohjautuu syksyllä 2004 tehtyyn esteettömyyskartoitukseen sekä kesäkuussa 2005 tehtyyn käyttäjätiimin kävelykierroksen tuloksiin.

Raportissa esitellään aluksi yleisiä esteettömyyttä edistäviä periaatteita, joita tulisi ottaa huomioon yleisten alueiden tai rakennusten toimenpiteitä toteuttaessa. Esille on pyritty tuomaan nimenomaan sellaisia toimenpideehdotuksia, jotka ovat yleisiä Järvenpään kohdalla.

Yleisten alueiden osalta toimenpide-ehdotukset perustuvat suurelta osin Su-RaKu -hankkeen tuottamiin esteettömyyskortteihin. Suraku-projekti oli sosiaali- ja terveysministeriön ja 6 kunnan (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Joensuu) rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka tuloksena syntyi yleisohjeita esteettömien julkisten ulkoalueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Kortit sekä syksyllä 2004 tehty Järvenpään esteettömyyskartoitus löytyvät tarkempaa tarkastelua varten ELSA -hankkeen internetsivuilta: http://www.elsa.fi (kohdasta ”tietopankki”).

Joukkoliikenteen esteettömyyden kehittämissuunnitelma painottuu rautatieliikenteeseen ja sen seisakkeisiin Järvenpään kaupungin alueella. Joukkoliikenteen kehittämisselvitys perustuu käyttäjätiimin kanssa Järvenpään rautatieasemalla ja Matkahuollossa tehtyihin arviointeihin, konsultin muilla Järvenpään rautatieseisakkeilla tekemiin inventointeihin ja vuonna 2004 laadittuun esteettömyyskartoitukseen.

2. Esteettömyyden edistäminen yleisillä alueilla ja rakennuksissa
2.1 Toimenpiteiden priorisointi

Priorisoinnin periaatteita

Toimenpiteiden priorisointiin on valittavana erilaisia mahdollisuuksia. Ramboll Finlandin eri kaupungeille tekemissä esteettömyyden toimenpideohjelmissa on käytetty tilanteen mukaan joko vain yhtä periaatetta tai kahta periaatetta, jotka voidaan yhdistää.

Priorisoinnin vaihtoehtoisia periaatteita ovat:

  • Kunnossapitoluokka (väylät)

   1. o Keskeisin alue: suurempi tavoitetaso / laitakaupunki: tyydyttävä taso

   2. o Tarvitaan kartta kunnossapitoluokituksesta

  • Väylän tai rakennuksen tärkeys

   1. o Keskeinen alueita yhdistävä väylä / rakennus, jossa paljon kävijöitä

   2. o Muut väylät / rakennukset, joissa vähemmän kävijöitä

   3. o Tarvitaan väylän tai rakennuksen tärkeyden määrittely

  • Kustannuksiin perustuva jako

   1. o Vuositason jako (esimerkiksi 2005…2010) tai priorisointiluokat (esimerkiksi 1…3)

   2. o Kustannusperusteisiin toimenpiteisiin voidaan lukea myös helposti toteutettavat toimenpiteet, jotka kannattaa sijoittaa toimenpideluettelon kärkipäähän

   3. o Tarvitaan teknisen toimen tiedot toteutusmahdollisuuksista sekä tarpeen mukaan kytkentä muihin suunnitelmiin

  • Kiireellisyys / puutteiden vakavuus

   1. o Priorisointiluokat (esimerkiksi 1…3)

   2. o Puutteet ovat selvillä kartoituksen perusteella

   3. o Kiireellisyydestä tarvitaan teknisen toimen mielipiteet

Edellä mainituista neljästä vaihtoehdosta voidaan löytää kilpailevia vaihtoehtoja seuraavasti:

 • Kunnossapitoluokka vs. tärkeys

 • Kustannukset vs. kiireellisyys (puutteen vakavuus)

Järvenpäässä käytettävä priorisointitapa

Mahdollisiksi priorisointivaihtoehdoiksi asetettiin seuraavat kombinaatiot:

 • Kunnossapitoluokka ja kustannukset

 • Kunnossapitoluokka ja kiireellisyys (puutteen vakavuus)

 • Tärkeys ja kustannukset

 • Tärkeys ja kiireellisyys (puutteen vakavuus)

Näiden kombinaatioiden perusteella työryhmä valitsi toteutettavaksi seuraavan priorisointitavan:

Väylän / rakennuksen tärkeys ja kustannukset ovat priorisoinnissa määräävänä tekijänä

 • Väylän tärkeys saadaan esiin esteettömyyskriteeristön mukaisella aluejaolla (perustaso/erikoistaso)

 • Rakennusten tärkeys arvioidaan käytön suuruutena

 • Vakavat puutteet huomioidaan tarpeen mukaan yksittäisinä toimenpiteinä ja sijoitetaan kärkipäähän (kustannukset huomioiden)

 • Helposti toteutettavat, edulliset toimenpiteet sijoitetaan kärkipäähän

 • Käytännössä toimenpiteet sijoitetaan tärkeyden mukaan tasasuuruisiin vuosieriin pitkällä aikavälillä

 • Toimenpiteiden toteutus voidaan ohjelmoida 6 vuoden aikajänteelle (2005-2010)

Kustannukset huomioidaan siten, että esteettömyystoimenpiteet kytketään Järvenpään kaupungin tuleviin kadunrakennushankkeisiin. Lisäksi helposti toteutettavia toimenpiteitä sijoitetaan listan kärkipäähän. Karkeiden kustannusarvioiden perusteella pyritään saamaan tasasuuruisia vuosikustannuksia. Kustannus- ja resurssitekijöiden vuoksi esteettömyystoimenpiteet jaetaan näin useammalle vuodelle (kuuden vuoden aikajänne). Rakennusten toimenpiteille ei esitetä alustavia kustannuksia, koska kustannukset riippuvat paljon toteutustavasta ja toisaalta osa rakennuksista on muiden kuin kaupungin hallinnoimia rakennuksia. Rakennusten osalta esitetään siis toimenpideehdotus.

Esteettömyyskriteeristön mukainen aluejako on esitetty kappaleessa 2.2. Kartalle sijoitetut toimenpiteet on esitetty liitteessä 2. Eri vuosille ajoittuvat toimenpiteet on kuvattu eri värillä.

2.2 Esteettömyyskriteerit

Toimenpidesuunnittelussa käytetään SuRaKu-projektin mukaista esteettömyyskriteeristöä, jossa tarkasteltava alue jaetaan kahteen esteettömyyden vaatimustasoon. Kaikkien alueiden tulisi olla vähintään perustasoa. Esteettömyyden korkeampaa tasoa tulisi toteuttaa tärkeimmiksi koetuilla väylillä ja alueilla. Järvenpään suunnittelualueen kriteerijako on esitetty seuraavassa kuvassa. Rakennukset eivät kuulu SuRaKu kriteeristöön, mutta ne on tässä työssä jaoteltu samalla tavalla kahteen vaatimustasoon. Korkeampaan esteettömyyden tasoon pyritään sellaisissa rakennuksissa, joilla on paljon liikkumis- ja toimimisesteisiä käyttäjiä. Esteettömyystaso tulisi ottaa huomioon toimenpiteiden toteutusta arvioidessa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty esimerkein muutamia SuRaKu- kortistosta poimittuja esteettömyysvaatimuksia perus- ja erikoistasolla.

Ominaisuus Perustaso Erikoistaso
Pituuskaltevuus max 8 % max 5 %
Sivukaltevuus max 3 % max 2 %
Suojatiemerkki Tiemerkinnän kohdalle tai enintään 2m ennen suojatie- tai pyörätiemerkinnän alkua. Etäisyys ajoradan reunasta max 3,5 m, jos hyvä näkyvyys Tiemerkinnän kohdalle ajoradan reunaan
Suojatien johdattavuus Ainakin toinen suojatien reuna kohtisuorassa ajorataan nähden Suojatien reunat kohtisuorassa ajorataan nähden
Portaat Väri-/ kontrastiraita ylimmän ja alimman portaan reunassa sekä ennen ja jälkeen välitasannetta Varoitusalue tai opaslaatta aina portaiden yläpäässä ja väri-/ kontrastiraita porrasaskelmien reunassa
2.3 Yleisimmät toimenpiteet

Kaltevuudet

Yli 3 % sivukaltevuudet ovat yleisiä suunnittelualueen kevytliikenneväylillä ja jalkakäytävillä etenkin tonttiliittymien kohdalla. Kaltevat kohdat vaikeuttavat pyörätuolilla liikkuvien kulkemista ja saattavat aiheuttaa liukastumisia talvella.

Tonttiliittymien kaltevuuden pienentäminen on ongelmallista, sillä ajoneuvoliittymissä on käytettävä madallettua reunakiveä (kuva 2.2), jolloin tämä kohta on aina ympäristöään kaltevampi. Ainoaksi toimenpiteeksi jää tällöin pienentää kaltevuutta seuraavan päällystystyön yhteydessä niin, että kaltevampi kohta voidaan ohittaa väylän reunaa pitkin. Tonttien ajoneuvoliittymissä tulee käyttää madallettua reunakiveä.

Pieniä sivukaltevuusylityksiä (3-5 %) on Järvenpään katuverkolla niin runsaasti, että niiden ottaminen mukaan toimenpideohjelmaan ei ole tarkoituksenmukaista. Tässä työssä kaltevuuksien loiventamista uudelleenpäällystämisen yhteydessä esitetäänkin vasta yli 5 % sivukaltevuuskohdissa.

Kuva 2.2. Kalteva kohta on ohitettavissa kulkemalla väylän oikeaa laitaa. Kuva on Mannilantieltä.

Myös maaston korkeuseroista johtuvat suuret pituuskaltevuudet ovat ongelmallisia. Mikäli kaltevuudet ylittävät säädetyt kriteeriarvot (perustaso 8 % ja erikoistaso 5 %), täytyy liikkumis- ja toimimisesteiselle olla järjestetty toinen korvaava yhteys. Pidemmillä kaltevilla osuuksilla tulisi olla välitasanteita ja penkkejä lepäämistä varten.

Kuva 2.3. Mäkisille osuuksille tulisi lisätä penkkejä sopiviin kohtiin.

Johdattavuus

Johdettavuuspuutteet ovat Järvenpäässä yleisiä varsinkin suojateillä. Useimmiten ongelmana on pyöristyskaaren säteeltä lähtevä suojatie. Tähän on ehdotettu periaatteellisesti kolmea eri toimenpidettä:

 1. Suojatien siirtäminen suoralle osalle tai reunakivilinjan oikaisu

 2. Johdettavuuden parantaminen käyttämällä ohjaavaa tunnistemateriaalia suojatien edessä

 3. Johdattavuuden parantaminen asentamalla kivireunus suojatien sivuille

On suositeltavaa, että tietyllä väylällä tai alueella käytetään yhtenäisiä ratkaisuja.

Kuva 2.4. Esimerkkejä johdattavuuden parantamisesta.

Väyläosuuksilla johdattavuusongelmat ovat harvinaisempia. Yleisin toimenpide-ehdotus väylällä on välikaistan rakentaminen. Välikaista kevyen liikenteen väylän tai jalkakäytävän reunassa lisää kontrastieroa ja parantaa johdattavuutta erityisesti suuremmissa suunnanmuutoskohdissa (kuva 2.5). Useilla katuosuuksilla Järvenpäässä kadunkalusteita on sijoitettu kevyen liikenteen väylän tai jalkakäytävän ajoradan puoleiseen reunaan. Välikaistan käyttö tällaisissa kohteissa pienentää merkittävästi näkövammaisten törmäysriskiä. Tätä tulisi harkita useilla Järvenpään katuosuuksilla. Välikaistan materiaalin valinnassa on olennaista, että se erottuu tuntumaltaan ja sävyltään kevyen liikenteen väylän päällysteestä.

Kuva 2.5. Kontrastimateriaalin avulla voidaan parantaa johdattavuutta ja estää törmäämistä kadunkalusteisiin (kuvamanipulaatio Helsingintieltä).

Suojatien reunakivet

Suojatien reunan havaittavuus on tärkeää erityisesti näkövammaisille, jotta kulkija tietää siirtyvänsä jalkakäytävältä ajoradalle. Suojatien reuna on perinteisesti havaittavissa reunakivestä, mutta korkeusero vaikeuttaa pyörillä kulkevien apuvälineiden matkantekoa.

Reunakiven parannustoimenpiteeksi ehdotetaan SuRaKu:n mukaista ratkaisua.

 • Suojatien kohdalla pystysuoran reunakiven korkeuden tulee olla 30-40 mm, minkä lisäksi suojatien reunassa tulee olla aina vähintään 90 cm leveä luiskattu reunakiviosuus.

 • Luiskaus, jossa noustaan 40 mm ajoradan tasosta 160 mm:n matkalla, tulee rakentaa huolellisesti. Samaa luiskattua reunakiveä tulee käyttää myös pyörätien kohdalla.

 • Opaslaattoja ja varoitusalueita käytetään erikoistasolla varoittamassa suojatiestä. Värin tai kontrastin tulee olla väylän päällysteestä selvästi erottuva.

Kuva 2.6. Esteetön suojatieratkaisu (lähde:SuRaKu).

Esteetön sisäänkäynti

Vaivaton ja helppo sisäänkäynti on rakennusten yksi tärkeimmistä esteettömyyden edellytyksistä. Merkittävimpiä ongelmia Järvenpäässä aiheuttavat tasoerot, raskaat ovet ja ahtaat tuulikaapit.

Tasoerojen korjaamiseksi ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

 1. Ulkoympäristön tason nostaminen sisäänkäynnin tasolle

 2. Portaiden ja/tai luiskan rakentaminen

 3. Erillisen inva-sisäänkäynnin rakentaminen (esim. rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet)

Tasonnostossa tulisi huomioida, etteivät syntyvät kaltevuudet ylitä sallittuja arvoja ja että kaltevat pinnat eivät pääse jäätymään talvella. Oven edessä olevan tasaisen alueen tulisi ulottua vähintään 1,5 metrin etäisyydelle.

Järvenpäässä lähes kaikkien rakennusten ovet vaativat paljon voimaa avau

2

tuakseen. Toimenpideohjelmassa näihin ongelmiin on ehdotettu seuraavia toimenpiteitä:

 1. Ovien keventäminen

 2. Automaattisesti napilla tai liiketunnistimella avautuvat ovet

 3. Kuten edellinen, mutta lisäksi ovityypin muuttaminen liukuoveksi.

Automaattisesti avautuva ovi tulee varustaa aina varoituskyltillä. Kaksi viimeisintä ratkaisumallia auttavat myös ahtaassa tuulikaapissa selviämiseen. Itse tuulikaapin suurentaminen onkin toimenpiteenä useimmiten liian kallis ja raskas toimenpide.

Mikäli sisäänkäyntiä ei voida tehdä täysin esteettömäksi, tulisi varmistaa, että liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö saa tarvittaessa apua rakennuksen henkilökunnalta. Erityistä huomiota tulee tällöin kiinnittää soittokellon sijaintiin ja toimivuuteen.

3. Joukkoliikenne Järvenpäässä
3.1 Rautatieliikenne

Rautateiden lähiliikenne kytkee Järvenpään tehokkaasti pääkaupunkiseutuun. Järvenpäässä on neljä rautatieseisaketta, jotka ovat etelästä pohjoiseen lueteltuna: Kyrölä, Järvenpää, Saunakallio ja Purola.

Kaikilla Järvenpään seisakkeilla pysähtyvät Helsingin ja Riihimäen välisen lähiliikenteen T- ja H-junat sekä Järvenpään rautatieasemalla lisäksi R-junat. Vuorotarjonta on Järvenpään rautatieasemalla 43–44 junavuoroa/suunta/arki-vrk ja muilla Järvenpään seisakkeilla 21–23 junavuoroa/suunta/arki-vrk. Varsinaiset kaukoliikenteen junat eivät pysähdy Järvenpäässä, mutta osa lähiliikennejunista jatkaa suorina yhteyksinä Riihimäkeä pidemmälle. Suoria junayhteyksiä lähiliikennekalustolla Järvenpään rautatieasemalta on arkisin Tampereelle 4 kpl, Lahteen 7 kpl ja Kouvolaan 4 kpl.

Vuonna 2004 Järvenpään seisakkeilta nousi yhteensä 1,55 miljoonaa junamatkustajaa, joista 81 % käytti Järvenpään rautatieasemaa. Matkustajamäärissä oli kasvua edellisvuodesta 4 %.

Kerava–Lahti -oikoradalle rakennetaan Haarajoen seisake Järvenpään kaupungin alueelle. Uusi seisake on mahdollista tehdä alusta lähtien noudattaen esteettömän liikkumisen vaatimuksia. Oikorata otetaan aikataulun mukaisen liikenteen käyttöön 3.9.2006. Oikoradalle on kaavailtu taajamajunaliikennettä 12–18 junavuoroa/arki-vrk, mikä tarkoittaa tiheimmillään noin junaa tunnin välein suuntaansa. Lisäksi oikoradalle siirtyy kaukoliikenteen idänliikenne. Kaukoliikenteen junat eivät pysähdy Haarajoella.

Matalalattiaiset Sm4-kaupunkijunat ovat liikennöineet Järvenpäässä alkuvuodesta 2005 lähtien. Järvenpäässä pysähtyvistä junavuoroista 50 % on matalalattiaisia. Paikkamäärästä 40 % on matalalattiaisissa junissa. Matalalattiajunien tarjontaan ei ole lähivuosina tulossa merkittävää muutosta. Matalalattiaiset junavuorot on mahdollista tarkistaa VR:n internet-sivujen lähiliikenteen aikataulutaulukoista.

Matalalattiaisissa Sm4-kaupunkijunissa sisäänkäynti ja eteisten välinen matkustajaosasto ovat samalla tasolla kuin asemien korotetut laituritasot. Sm4kaupunkijunissa on jokaisessa eteisessä paikka lastenvaunuille. Jokaisessa yksikössä on myös pyörätuolipaikka, jonka yhteydessä on mahdollisuus ladata sähköpyörätuolin akku. Pyörätuolipaikan lähellä on inva-WC. Sm4-junissa seuraava seisake ilmoitetaan automaattikuulutuksin ja monitoreilla.

Vuonna 2004 Järvenpään valtuustossa hyväksytyssä Järvenpään kestävän kehityksen ohjelmassa (Järkevä) on käsitelty Järvenpään rautatieaseman ongelmallisuutta pyörätuolilla ja lastenvaunujen kanssa liikkuvien kannalta.

3.2 Linja-autoliikenne

Järvenpään sisäinen liikenne hoidetaan suurelta osin yhteistyössä naapurikuntien, lähinnä Keravan ja Tuusulan kanssa. Osa liikenteestä on pidempimatkaista mm. Helsingin ja Mäntsälän välistä. Linja-autoliikenteen osalta Järvenpäässä ongelmana on kunnan pieni alueellinen koko. Kesällä paikallisliikenteen käyttäjämäärät vähenevät voimakkaasti.

Järvenpäässä linja-autoliikennettä liikennöivät seuraavat yritykset: Ventoniemi Oy, Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy, Koiviston Auto Oy, Sukulan Linja Oy, AE Koskinen & Pojat Oy, Lähilinjat ja Savonlinja-yhtiöt.

Järvenpään sisäiset linjat (21…24) alkavat rautatieasemalta. Lisäksi osa pidempimatkaisesta liikenteestä poikkeaa Järvenpään rautatieasemalla. Saunakallion seisaketta palvelevat Wärtsilänkatua liikennöivät vuorot.

Järvenpäässä bussimatkan voi maksaa kertalipulla, Matkahuollon 44-matkan sarjalipulla tai VR:n liityntälipulla. Lisäksi Matkahuolto myy Järvenpään sisäiseen liikenteeseen 30 päivän kausikorttia sekä Järvenpään ja pääkaupunkiseudun välille 44 matkan Järvenpää-lippua. Vuonna 2004 Järvenpään Matkahuolto myi lähes 4000 sarjalippua, joilla matkustetaan arviolta 40 kertaa / lippu. Linja-autoliikenteen yksittäislippuja myydään n. 1 000 kpl vuodessa.

Järvenpään kaupungin tuki kohdistuu matkalippujen hintoihin. Järvenpään näyttölippua ja työmatkoja pääkaupunkiseudulle tuetaan subventoimalla matkalipun hintaa 30 %. VR:n junalippuun saa liityntälipun HKL:n sekä Järvenpään kaupungin alueella liikennöiviin busseihin.

Linja-autoliikenteen aikataulut on saatavissa mm. internetistä sekä koteihin jaettavasta aikataulukirjasta. Aikataulut julkaistaan Keravan, Tuusulan ja Järvenpään yhteisaikatauluina.

Suurin osa Järvenpään alueen linja-autopysäkeistä on ajoratapysäkkejä. Yleisimmin matkustajien odotustilana toimii pysäkin läpi kulkeva jalkakäytävä tai kevyen liikenteen väylä. Vaatimattomimmillaan linja-autopysäkeillä on pelkkä pysäkkimerkki avo-ojan kohdalla.

Järkevä-ohjelmassa on esitetty Järvenpään sisäisen joukkoliikenteen kehittämistarpeiksi seuraavaa:

 • Bussilinjastoa tulisi selkeyttää

 • Lippujärjestelmän kehittämistä mm. kytkemällä YTV-alueen lippujärjestelmään ja liityntälippujen kytkeminen runkomatkalippuun

 • Rautatieseisakkeille tulisi olla säännöllinen liikenne

 • Joukkoliikenteen tarjonnassa ja reiteissä tulisi nykyistä paremmin ottaa huomioon lisäasutus ja uudet kaupalliset palvelut

 • Aikataulut ovat epäselviä. Palveluista tulisi tiedottaa ja mainostaa nykyistä paremmin.

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri on määritellyt kolme joukkoliikenteen laatukäytävää, jotka kulkevat Järvenpään alueella. Lahdenväylä (valtatie 4, Helsinki–Lahti moottoritie) on määritelty pikavuoroliikenteen laatukäytäväksi ja Vanha Lahdentie (mt140) vakiovuoroliikenteen laatukäytäväksi. Lisäksi vakiovuoroliikenteen laatukäytäväksi on määritelty reitti pääkaupunkiseudulta Kellokoskelle: Tuusulanväylä (Kt 45) – Järvenpääntie (mt145) – Sibeliuksenväylä – Helsingintie – rautatieasema – Mannilantie – linja-autoasema – Postikatu – Pajalantie - Pohjoisväylä (mt1456). Lahdenväylälle Haarajoen seisakkeen yhteyteen on esitetty toimenpiteenä vaihtopysäkkialueen ja liityntäpysäköinnin sähköisen paikoitustilanneopastuksen (tilaa/täynnä) toteutta-mista. Laatukäytävien kehittämistoimenpiteiden vastuutahoina ovat kunnat, Ratahallintokeskus ja Tiehallinto.

Järvenpään linja-autoliikenteen esteettömyyttä on tarkasteltu vuonna 2004 valmistuneessa ”Yleisten alueiden ja julkisten rakennusten esteettömyyskartoitus” -raportissa lähinnä keskusta-alueen, Järvenpään rautatieaseman lähiympäristön, Jampan alueen ja Vanhankylän terveyskeskuksen osalta. Kartoituksessa linja-autoliikenteen esteettömyysongelmina todettiin lähinnä perinteinen korkealattiainen kalusto, harva vuoroväli, pysäkkiaikataulujen pieni fonttikoko ja vähäinen pysäkkivarustus.

Sampo-liikenne

Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa toimii kutsuohjattu Sampo-liikenne. Sampo on tarkoitettu matkustajille, jotka liikkuvat alueelle tai alueelta, jossa ei ole muuta joukkoliikennetarjontaa sijainnista tai ajankohdasta johtuen. Sampo-kyydillä pääsee myös Hyvinkään sairaaloihin ja Peijaksen sairaalaan Vantaalle. Sampo-liikenteeseen sisältyy erikoispalvelu vammaisille.

Järvenpäässä Sampo-liikenne pysähtyy pyydettäessä kaikilla linjaautopysäkeillä ja erillisillä Sampo-pysäkeillä, joissa on Sampo-kilpi pysäkin nimineen ja numeroineen. Sampo-liikenteessä käytetään pikkubusseja ja Järvenpäässä liikennöiviä takseja. Suurin osa pikkubusseista on matalalattiaisia. Osassa tilatakseista on inva-varustus. Sampo-kyyti tilataan puhelimitse. Matkahuolto myy sarjalippuja. Vammaisten matkojen maksujärjestelyistä sovitaan kunnan sosiaalitoimiston kanssa.

4. Toimenpideohjelma
4.1 Yleiset alueet

Toimenpiteiden jakautuminen ja kustannukset

Järvenpään suunnittelualueen kulkuväylien esteettömyyteen liittyvät puutteet ja toimenpide-ehdotukset on esitetty liitteen 1 taulukossa. Toimenpiteet on numeroitu katuosuuksittain ja ne on esitetty myös kartalla liitteessä 2. Eri ajankohdille ajoittuvat toimenpiteet on kuvattu kartassa eri väreillä.

Toimenpiteitä ehdotetaan kaikkiaan 358 kappaletta. Lukumääräisesti eniten on ehdotettu päällystystöiden yhteydessä tehtäviä toimenpiteitä, kuten kaltevuuksien suoristamista ja paikkaustöitä. Nämä aiheuttavat myös eniten kustannuksia. Todellisuudessa kustannukset ovat vielä suuremmat, sillä kustannuksia ei ole toimenpideohjelmassa laskettu sellaisille toimenpiteille, jotka toteutetaan suunniteltujen kadunparantamiskohteiden yhteydessä. Mikäli toimenpide koetaan kuitenkin tärkeäksi toteuttaa ennen suunniteltua kadunparantamisajankohtaa, on siitä aiheutuvat kustannukset arvioitu.

Kuva 4.1. Erityyppisten toimenpiteiden aihepiirikohtainen jakauma (vas.) ja kustannusjakauma (oik.).

Kustannukset jakaantuvat suhteellisen tasaisesti vuosille 2005–2010. Toimenpiteet on pyritty ajoittamaan siten, että pienet, nopeat ja tärkeät työt on ajoitettu toteutettavaksi vuosina 2005–2006. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi puiden runkokorkeuden nostot ja pensaiden leikkuutyöt. Parannustoimenpiteet, joiden esteettömyyttä parantava vaikutus kustannuksiin nähden on vähäisempi, on ajoitettu toteutettavaksi vuosille 2009 - 2010.

Kustannuksien osalta tulee huomioida, että ne ovat karkean tason alustavia arvioita. Lisäkustannuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi suunnittelua vaativat lisäselvitykset.

Seuraavassa kuvaajassa on esitetty toimenpiteiden vuosittainen kustannusjakauma toimenpideluokittain eroteltuna. Ehdotettujen toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä n. 190 000 €. Keskimääräiseksi vuosikustannukseksi tulee siis noin 32 000 €.

Kuva 4.2. Toimenpiteiden kustannusjakauma eri vuosille.

Seuraavalla sivulla on esitetty kartta Järvenpään kaupungin kadunrakennuskohteista tuleville vuosille. Kartalla on myös joitakin vesihuoltokohteita. Toteuttamisajankohdat ovat osin viitteelliset.

Katusaneerausten yhteydessä tulisi ottaa huomioon seuraavia yleisiä esteettömyysnäkökohtia:

 • Pysäköinnin järjestely (mm. invapaikoitus kevyen liikenteen väylän tasolle).

 • Riittävän leveä kevyen liikenteen väylä (mahdollisesti ajoradan kaventaminen).

 • Riittävät kontrastierot väylällä (välikaistojen käyttö).

 • Reunakivilinjojen toteuttaminen mahdollisimman suorana kadunylitysten kohdalla SuRaKu -periaatteiden mukaisesti.

 • Kadun suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon esteettömyydelle asetetut sivu- ja pituuskaltevuusvaatimukset.

Kävelykatu

Kävelykadun sijainti on keskeinen Järvenpään palveluiden kannalta ja näin ollen sen sisällyttäminen kokonaisuudessaan esteettömyyskriteeristön korkeampaan luokkaan (erikoistaso) on perusteltua. Kävelykadun esteettömyyttä on kartoitettu useampaan otteeseen: aikaisemmin Vammaisneuvoston toimesta, syksyllä 2004 kartoituksen ja keväällä 2005 kävelykierroksen yhteydessä.

Kävelykadun olennaisimmat esteettömyysongelmat ja toimenpiteet on esitetty seuraavassa taulukossa ja kuvassa 4.4.

Nro Ongelma Toimenpide
1 Rakennusten sisäänkäynnit ovat katutasoa korkeammalla. Vaikuttaminen tähän vaikeaa.
2 Korkeuserot kadun poikittaissuunnassa aiheuttavat vaikeuksia liikkumis- ja toimimisesteisille. Kaiteiden rakentaminen vaarallisimpiin kohtiin ja porrasaskelmien lisääminen.
3 Väylällä sijaitsevat liikkeiden kojut ja mainoskyltit aiheuttavat törmäysvaaran. 1. tiedottaminen mainoskylteistä ja kojuista kävelykadun liikkeisiin 2. uuden opaslaatoitetun väylän rakentaminen nykyisen katoksen alle
4 Näkövammaisen valkoinen keppi saattaa jäädä jumiin kaivon kannen ritilöiden väliin Kaivon ritilöiden kääntäminen poikittain väylän kulkusuuntaan nähden

Kuva 4.4. Kävelykadun ongelmat.

Ehdotettu katoksen alla sijaitseva opaslaatoitettu väylä toimii hyvin myös talvella. Lisäksi kadun eteläpuolella sijaitseva katettu väylä näyttäisi pysyvän paremmin vapaana kojuista ja mainoksista kuin kadun pohjoispuoli. Opaslaatoituksessa käytetään väyläosuuksilla ohjaavaa laattaa. Suuremmissa suunnanmuutoskohdissa, sekä väylien risteyskohdissa käytetään varoittavaa laattaa (kuva 4.5). Opaslaattojen valinnassa tulisi olla yhteydessä näkövammaisten edustajiin. Alla olevassa kuvassa on esitetty SuRaKu-kortiston mukainen opaslaattasuositus.

Kuva 4.5. Opaslaatat (Su-RaKu).

4.2 Rakennukset

Toimenpiteiden jakautuminen

Rakennusten toimenpide-ehdotukset on koottu liitteen 3 taulukkoon, jossa ne on luokiteltu kahteen eri esteettömyystasoon rakennuksen tärkeysarvon ja käyttöasteen perusteella.

Rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet kohdistuvat pääasiallisesti rakennusten sisäänkäynteihin, tuulikaappeihin, asiakaspisteisiin ja opastukseen.

Esteettömyyskartoituksessa rakennusten suurimmiksi ongelmiksi todettiin

 • Ovet ovat raskaita avata.

 • Kohteiden opastus on sekavaa.

 • Pyörätuolia käyttävillä ei ole odotustilaa.

 • Palvelutiskit ovat liian korkeita lyhytkasvuisille ja pyörätuolia käyttäville.

 • Yhtenäisten esteettömien reittien puute rakennuksen sisällä (erityisesti kouluissa).

 • Inva-WC:t ovat huonosti merkittyjä.

Toimenpideohjelmassa rakennuksiin ehdotetaan yhteensä 233 parannustoimenpidettä. Noin puolet toimenpiteistä kohdistuu rakennuksen sisäänkäyntiin. Sisäänkäynnissä parannuskohteena on useimmiten kartoituksessakin esiin tullut raskas ulko-ovi, jonka avautumista kevennetään tai motorisoidaan. Sisäänkäynnin yhteydessä ehdotetaan myös parannettavaksi aukiolotietojen näkyvyyttä ja selkeyttä. Lisäksi sisäänkäynnin yhteydestä puuttuu usein soittokello tai sen sijainti on hankala. Toimenpiteet jakautuvat alla olevan taulukon mukaisesti.

Kohde tmp lkm tmp (%)
ulko-ovi 47 19 %
opastus 39 16 %
kynnykset 30 13 %
soittokello 23 10 %
hissi 13 6 %
inva WC 13 6 %
valaistus 11 5 %
paikoitusalue 11 5 %
luiska 9 4 %
palvelutiski 6 3 %
istuimet 5 2 %
muu toimenpide 26 11 %
Yhteensä 233 100 %
4.3 Rautatieseisakkeet

Järvenpään rautatieasema on ainoa Järvenpään seisakkeista, missä on asemarakennus, lipunostomahdollisuus, muita kaupallisia palveluja, WC:t ja hissit välilaiturille. Muilla seisakkeilla on metallisia odotuskatoksia laitureilla. Kaikkien seisakkeiden laitureilla on roskakorit, valaistus, automaattikuulutukset, laiturinäytöt ja paperi-informaatiota.

Järvenpään kaikilla seisakkeilla on korkeat (550 mm) junalaiturit, jotka mahdollistavat portaattoman kulun matalalattiaiseen Sm4-kaupunkijunaan. Laiturin reunasta varoittava suojavyöhyke on toteutettu Järvenpään rautatieasemalla valkoisella betonikiveyksellä, muilla seisakkeilla keltainen maaliviiva osoittaa suojavyöhykkeen.

Järvenpään rautatieasema

Järvenpään rautatieasema sijaitsee ydinkeskustassa, noin 150 metrin päässä kävelykatu Jannesta. Rautatieasema on Järvenpään rautatieseisakkeista matkustajamääriltään vilkkain, matkustajia oli 1,26 miljoonaa vuonna 2004.

Helsingin suunnan junat lähtevät raiteelta 1, joka on asemarakennuksen puolella. Riihimäen suunnan junat lähtevät laiturilta 3, joka on välilaiturin itäinen raide. Asemarakennuksen ja välilaiturille johtavan asematunnelin välillä ei ole hissiä. Apuvälineiden kanssa kulkevat joutuvat kiertämään tervejalkaisia pidemmän matkan keskustan puoleisen paikoin jyrkän jalkakäytävän kautta. Asematunnelista on hissi välilaiturille. Välilaiturille johtavissa portaissa ei ole pyörätuoliluiskia.

Kuva 4.6. Linja-autoilta, takseilta ja henkilöautosta on portaaton yhteys asemarakennukseen ja Helsingin suunnan laiturille. Asemarakennuksen esteettömälle, ratapihan puoleiselle, sisäänkäynnille on laitureiden suunnalta luiska. Luiskan kaltevuus on 7–9 %. Kävelijä lyhyttä luiskaa tuskin huomaa, mutta käsikäyttöisellä pyörätuolilla kulkevalla on vaikeuksia nousta sitä omin avuin.

Asemarakennus

Järvenpään asemarakennus on Suomen ensimmäisiä rautatieasemia. Se on valmistunut vuonna 1862. Arkkitehtoniset ja museaaliset tavoitteet huomioon ottaen asemarakennus on saatu hyvin esteettömäksi. Asemarakennuksessa on lipunmyynnin palvelupisteiden lisäksi mm. inva-WC, penkkejä, yleisöpuhelin, elektronin aikataulunäyttö ja kahvila.

Järvenpään asemarakennukseen on portaaton yhteys ratapihan puolelta. Portaattoman sisäänkäynnin opastuksessa muilta sisäänkäynneiltä on puutteita. Asemarakennuksen ulko-ovi on melko raskas. Sisäänpääsy tuottaa vaikeuksia pyörätuolilla ja rollaattorilla liikkuville. Ongelmia aiheuttavat ahdas tuulikaappi, ulospäin avautuva tuulikaapin ja aulan välinen ovi sekä kynnykset.

Pääkulkuyhteys asemarakennukselta ja 1. laiturilta asematunneliin on portaallinen. Vaihtoehtoinen tasoeroton reitti asematunneliin on pitkä ja puutteellisesti opastettu.

Kuva 4.7. Lipunmyynnin palvelupiste sijaitsee portaattomaan sisäänkäyntiin nähden suorassa linjassa.

Palvelutiskit ovat pyörätuoliasiakkaille ja lyhytkasvuisille turhan korkealla. Alemmalle sijoitetut laskutasot helpottavat kuitenkin asiointia. Yhden palvelutiskin sijoittaminen alemmaksi parantaisi tilannetta.

Porrasnousut

Järvenpään rautatieaseman porrasnousujen esteettömyysongelmia ovat lähinnä kaideratkaisut ja portaiden reunassa olevat sadevesikourut. Asemaalueen portaissa ei ole kontrasti-tai materiaalieroja, jotka parantaisivat askelmien hahmottamista.

Kuva 4.8. Asemarakennuksen sisäänkäynnin viereisen, linja-autoille ja taksiasemalle johtavien portaiden kaide loppuu alimman portaan kohdalla. Liian lyhyt kaide antaa virheellisen informaation näkövammaiselle alas kuljettaessa portaiden loppumisesta ja ylös aseman oville kuljettaessa portaiden alkamiskohdasta.

Kuva 4.9. Asematunneliin johtavien portaiden reunoissa on sadevesiurat, joihin on vaara astua. Ongelma on pahin asemarakennuksen yhteydessä olevilla ulkoportailla, joissa käsijohdin on kauempana portaista.

Kuva 4.10. Asemarakennukselta asematunneliin johtavissa portaissa alimmassa porrasnousussa kaide on epäyhtenäinen ja sadevesiura on erityisen leveä.

Asematunneli

Asematunnelissa on melko suuret pituuskaltevuudet, suurimmillaan 6 %. Asematunnelissa on käytetty onnistuneesti värikontrastia, joka kertoo seinän kulmista. Tunnelissa ei ole varsinaista opastusta näkövammaisille.

Asematunnelista välilaiturille johtavaa hissiä käytetään yleisenä käymälänä. Hissin pintoja on tarkoitus uusia lähiaikoina paremmin puhtaana pidettäviksi. Asematunnelin Järvenpäätalon puoleisessa päässä on kaupungin omistama hissi. Hissi on ilkivallan takia lukittu. Vaihtoehtoinen portaaton reitti Järvenpäätalolle kiertää huomattavasti pidemmän matkan portaisiin ja hissiin verrattuna. Luiskayhteys on pitkä, ilman lepotasanteita ja myös pyöräilijöiden käytössä.

Kuva 4.11. Alhaalle sijoitettu roska-astia tai muu este on yleensä havaittavissa näkövammaisen kepillä. Ylemmäksi sijoitetut esteet ovat vaarallisia. Asematunnelin seinällä on roska-astia korkealla ilman ennakkovaroitusta.

Kuva 4.12. Järvenpään rautatieasemalla, mm asematunnelin portaiden alapäissä, on kuivatusritilöitä, jotka ovat liian suurireikäisiä. Näkövammaisen keppi menee ritilän läpi ja saattaa katketa.

Kuva 4.13. Järvenpään rautatieaseman ympäristö.

JÄRVENPÄÄN RAUTATIEASEMA
Ongelma Toimenpide Vastuutaho
1. Asemarakennuksen portaaton sisäänkäynti on mm. pyörätuoliasiakkaille hankala Kynnyksien madaltaminen, tuulikaapin ja aulatilan välisen oven kätisyyden kääntäminen aulaan päin aukeavaksi ja ovien motorisoiminen Ratahallintokeskus
2. Porrasnousujen ja asemarakennuksen ulko-ovien edessä on ritilöitä, joiden silmäkoko on näkövammaisen kepille liian suuri Vaihdetaan ritilät silmäkooltaan pienemmiksi Ratahallintokeskus
3. Asema-alueen porrasaskelmien hahmottaminen on hankalaa heikkonäköiselle Askelmien reunat merkitään kontrastieroin RHK ja Järvenpään kaupunki
4. Asematunneliin johtavien portaiden kaiteissa on puutteita Täydennetään kaiteet Ratahallintokeskus
5. Näkövammaisen on vaikea suunnistaa asematunnelissa, useammassa kohdassa on törmäysvaara Toteutetaan yhtenäinen käsijohde seinille ja/tai opastava kohokuviolaatoitus lattiaan Ratahallintokeskus ja Järvenpään kaupunki
6. Asematunnelin Järvenpäätalon puoleinen hissi ei ole käytössä Kehitetään ratkaisu, jotta liikkumisesteiset voisivat käyttää hissiä (esimerkiksi kaupungilta anottava älykortti) Järvenpään kaupunki
7. Portaattomat yhteydet asematunneliin ovat pitkiä ja opastamattomia sekä asemarakennukselta että Järvenpäätalolta Parannetaan opastusta, toteutetaan lepotasanteita ja varustetaan lepotasanteet penkein Järvenpään kaupunki
8. Postikadun liittymästä asemanmäelle nousevan yhteys on päällystämätön Päällystetään yhteys ja osoitetaan kevyen liikenteen väyläksi Järvenpään kaupunki

Kyrölän seisake

Kyrölän seisake rajautuu itäpuolelta Kyrölän asuntoalueeseen ja länsipuolelta peltoon ja Ainolan urheilukenttään. Kyrölä on Järvenpään seisakkeista toiseksi käytetyin, vuonna 2004 oli 150 000 nousevaa junamatkustajaa.

Kyrölä on pohjaratkaisultaan selkeä. Seisake sijaitsee muuta maastoa korkeammalla ja se muodostuu kahdesta reunalaiturista. Helsingin suunnan junat lähtevät raiteelta 1 (läntinen laituri) ja Riihimäen suunnan junat raiteelta 2. Laitureiden päissä on radan alitukset. Seisakkeen eteläpuoliselta Poikkitien alikulkusillalta on lastenvaunuluiskattomat porrasnousut laitureille. Luiskalliset kulkuyhteydet Poikkitieltä ovat matkaltaan selvästi pidempiä, mutta kuitenkin käsikäyttöiselle pyörätuolille liian jyrkkiä. Seisakkeen pohjoispuoleiselta, Kyröläntien jatkeella olevalta alikulkukäytävältä on pitkät luiskayhteydet laitureille. Seisakkeen itäpuoliselta Horsmakadulta on suora porrasyhteys Riihimäen suunnan laiturin keskivaiheille. Portaassa ei ole lastenvaunuluiskaa. Seisakkeella ei ole hissejä eikä asemarakennusta.

Pyörätelineet ja henkilöautojen saatto- ja noutomahdollisuudet ovat laitureiden päissä. Urheilukentän yhteydessä oleva pysäköintialue on päällystämätön. Ratahallintokeskuksen esteettömyyskartoituksessa on arvioitu, että invapaikkoja ei ole Kyrölän seisakkeella riittävästi ja reitti laitureille on turvaton.

Kuva 4.14. Kyrölän seisakkeen laitureilla on sähköiset laiturinäytöt, automaattikuulutukset sekä penkillä ja roskakorilla varustettuja katoksia. Junalaitureiden suojavyöhyke on erotettu maaliviivalla muusta laiturista. Laiturit ja keskeiset kulkuyhteydet on valaistu.

Kuva 4.15. Pohjoispuoliselta alikulkukäytävältä johtaa laitureille pitkät luiskalliset yhteydet ilman lepotasanteita. Luiskien päissä on kuivatusongelmia.

Kuva 4.16. Horsmakadulta on porrasyhteys Kyrölän seisakkeen Riihimäen suunnan laiturin keskelle. Porrasnousussa ei ole lastenvaunuluiskaa. Horsmakadun varrelle seisakkeen puolelle mahtuisi kevyen liikenteen väylä ja seisaketta palvelevia pysäköintipaikkoja.

Kuva 4.17. Kyrölän seisakkeen ympäristö.

KYRÖLÄN SEISAKE
Ongelma Toimenpide Vastuutaho
1. Suora porrasyhteys Horsmankadulta laiturin keskelle on ilman luiskaa a) Rakennetaan Horsmakadulta myös luiskallinen yhteys laiturille. b) Tutkitaan mahdollisuudet toteuttaa Horsmakadun länsireunaan kevyen liikenteen väylä ja seisaketta palvelevaa pysäköintitilaa. a) Ratahallintokeskus ja Järvenpään kaupunki b) Järvenpään kaupunki
2. Laitureiden päistä on pitkät luiskayhteydet ilman lepotasanteita Tehokas talvihoito, mahdollisuuksien mukaan toteutetaan lepotasanteita ja kaiteita RHK ja Järvenpään kaupunki
3. Kuivatusongelma Kyröläntien jatkeen alikulussa Korjataan kuivatusjärjestelyt, huolehditaan puhtaanapidosta Ratahallintokeskus ja Järvenpään kaupunki

Saunakallion seisake

Saunakallion seisake palvelee lähinnä radan länsipuolista Saunakallion kaupunginosaa ja radan itäpuolisia Jampan ja Sorton kaupunginosia. Vuonna 2004 Saunakalliossa oli 108 000 nousevaa junamatkustajaa.

Saunakalliossa on neljä raidetta, joista lähiliikenne käyttää kahta. Helsingin suunnan junat lähtevät raiteelta 1 (läntinen reunalaituri) ja Riihimäen suunnan junat raiteelta 3 (välilaiturin itäinen raide). Ristikadun alikulkusillalta on porrasyhteydet kaikille laitureille, välilaiturille johtavat portaat on varustettu kumipäällysteisillä lastenvaunuluiskilla. Portaat johtavat suoraan Ristikadun alikulun kevyen liikenteen väylille. Alikulkusillan ulkopuolella on Ristikadulta reunalaitureille portaita pidemmät luiskayhteydet. Välilaiturille on portaaton yhteys seisakkeen pohjoispuoliselta alikulkukäytävältä. Välilaiturille johtava loiva luiska on kaukana liityntäpysäköinnin paikoista ja puutteellisesti opastettu Ristikadun suunnasta. Saunakallion seisakkeella on yleisenä ongelmana runsas kasvillisuus, joka peittää näkemiä ja vaikeuttaa seisakekokonaisuuden hahmottamista.

Reunalaiturien yhteydessä on henkilöautojen pysäköintitilaa ja polkupyörätelineitä. Itäisen (Helsingin suunnan) laiturin yhteydessä olevalle pysäköintialueelle on ajoyhteys Saunakalliontien kautta, opastus pysäköintialueelle puuttuu. Läntisen reunalaiturin (raide 4, ei käytössä) yhteydessä on saatto- ja noutopysäköinnin kääntöpaikka. Esteetön luiskalla varustettu yhteys välilaiturille sijaitsee kaukana pysäköintipaikoista.

Kuva 4.18. Ristikadun alikulkusillalta on porrasnousut laitureille. Alikulussa on ongelmana etuluiskista kevyen liikenteen väylille putoavat betoniset sidekivet. Syynä on todennäköisesti routiva pohja etuluiskissa.

Suuret valoisuuserot on yleinen alikulkujen päiväaikainen ongelma.

Kuva 4.19. Saunakallion seisake raiteen 1 (Helsinkiin) puolelta. Runsas kasvillisuus vaikeuttaa seisakekokonaisuuden hahmottamista. Kuvassa vasemmalla pysäköintialue, jolle ei ole opastusta katuverkolta.

Kuva 4.20. Yhteydet Saunakallion seisakkeen välilaiturille: Ristikadun alikulusta on porrasyhteys jyrkällä luiskalla (vasen kuva). Seisakkeen pohjoispuoliselta alikulkukäytävältä on loiva luiska välilaiturille. Lepotasanteiden havaittavuutta on mahdollista parantaa mm. maalaamalla seiniin ohjaavaa väritystä.

Kuva. 4.21. Saunakallion seisakkeen ympäristö.

SAUNAKALLION SEISAKE
Ongelma Toimenpide Vastuutaho
1. Ristikadun alikulku: a) Välilaiturille johtavista portaista tullaan suoraan pyörätielle b) Etuluiskista putoaa sidekiviä kevyen liikenteen väylälle a) Korostetaan porrasnousujen kohtia alikulussa valaistuksella ja materiaali- ja kontrastieroilla b) Vaihdetaan etuluiskien kerrokset ja uusitaan kiveys Ratahallintokeskus ja Järvenpään kaupunki
2. Puutteellinen opastus läntiselle pysäköintialueelle Toteutetaan opastus Ristikadulta pysäköintialueelle RHK ja kaupunki
3. Seisakkeen pohjoispuolinen alikulku: a) Puutteellinen opastus Ristikadulta b) Tilan hahmottaminen vaikeaa a) Toteutetaan esteettömästä yhteydestä kertova opastus b) Toteutetaan kontrastieroja seinä-/lattiapintoihin Ratahallintokeskus

Purolan seisake

Purola on Järvenpään seisakkeista vähiten käytetty. Vuonna 2004 Purolassa oli 32 000 nousevaa junamatkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi edellisvuodesta 40 %. Seisake palvelee lähinnä radan länsipuolista, Tuusulan puolella olevaa Purolan asuntoaluetta. Järvenpään kaupungin puolella, seisakkeen lähialueella on Wärtsilän teollisuusalue ja vähänlaisesti asutusta. Jampan alueen pohjoisosan asutus olisi lähempänä Purolan kuin Saunakallion seisaketta, mutta puuttuvat kevyen liikenteen yhteydet heikentävät Purolan seisakkeen käytettävyyttä.

Purolan seisake muodostuu kahdesta reunalaiturista. Helsingin suunnan junat pysähtyvät raiteelle 1 (läntinen laituri). Helsingin suunnan laiturin yhteydessä on päällystämätön henkilöautojen pysäköintialue. Riihimäen suunnan laiturin yhteydessä ei ole henkilöautojen saatto- ja noutomahdollisuutta.

Vähänummentie (mt1452) ylittää radan Purolan seisakkeen eteläpuolella. Ylikulkusillalta on kattamattomat, jyrkät ja pitkät lastenvaunuluiskilla varustetut metalliportaat laitureille. Pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa kulkeville kulku laiturilta toiselle tai Vähänummentielle on porrasnousujen kautta käytännössä mahdotonta. Vaihtoehtoiset kulkureitit ovat hyvin pitkiä, osin päällystämättömiä ja opastamattomia.

Kuva 4.22. Matalalattiainen Sm4kaupunkijuna Purolan seisakkeella.

Kuva 4.23. Portaaton yhteys Vähänummentieltä Helsingin suunnan junalaiturille on viitoittamaton ja päällystämätön.

Kuva 4.24. Vähänummentieltä on kattamattomat porrasnousut Purolan seisakkeen laitureille. Pysäköintialue Helsingin suunnan laiturin yhteydessä on päällystämätön (kuvassa vasemmalla).

Kuva 4.25. Purolan seisakkeen ympäristö.

PUROLAN SEISAKE
Ongelma Toimenpide Vastuutaho
1. Portaaton yhteys Vähänummentieltä ja Purolan alueelta Helsingin suunnan junalaiturille on viitoittamaton ja päällystämätön Toteutetaan viitoitus ja päällystetty kevyen liikenteen yhteys Vähänummentieltä Ankkapurontien kautta seisakkeelle Järvenpään kaupunki ja Tuusulan kunta
2. Pysäköintialue läntisen laiturin yhteydessä on päällystämätön Päällystetään pysäköintialue Ratahallintokeskus
3. Jampan alueelta ei ole suoraan yhteyttä seisakkeelle Toteutetaan radan itäpuolelle yhteys Jampan alueelta Riihimäen suunnan junalaiturille Järvenpään kaupunki ja RHK
4. Portaaton yhteys Vähänummentieltä itäiselle laiturille on pitkä ja viitoittamaton Toteutetaan viitoitus, tutkitaan mahdollisuudet toteuttaa suorempi yhteys Radanvarsitieltä itäiselle laiturille Järvenpään kaupunki ja Ratahallintokeskus
4.4 Linja-autoasema ja -pysäkit

Matkahuolto, Järvenpään linja-autoasema

Järvenpään linja-autoasema sijaitsee kaupungin keskustassa Postikadun, Vuorikadun ja rautatien rajaamalla alueella noin 400 metrin päässä Järvenpään rautatieasemasta. Järvenpään uusi linja-autoasema on otettu käyttöön

v. 2004.

Asemarakennuksen keskustan puoleisen, Vuoritien puoleisessa sisäänkäynnissä on korkeat kynnykset ja raskas ovi, jotka vaikeuttavat apuvälineitä käyttävien kulkua. Lähtölaitureiden puolella on esteetön automaattitoiminen liukuovi Matkahuollon rahtipalveluihin. Automaattiovesta pääsee myös matkustajapalvelutiloihin.

Asemarakennuksen sisätilat ovat melko ahtaat. Varsinkin pöytien ja tuolien takana olevan aikatauluinformaation luokse on vaikea päästä apuvälineiden kanssa. WC on inva-mitoituksella, vaikka siitä ei ole kerrottu opastein.

Lähtölaiturit on päällystetty betonilaatoilla. Laatoituksessa on epäjohdonmukaisuutta. Kontrastiltaan eroavaa punaista laatoitusta on käytetty lähinnä koristeena, ei näkövammaista ohjaavana elementtinä. Laiturialueen suojatiet on laatoitettu. Näkövammaisen kepillä on mahdollista seurata suojatien kulkusuuntaa laattojen reunojen avulla. Reunatuet on madallettu suojateiden kohdilta. Laiturialueelta on luiska rautatieasemalle.

Linja-autoasemalla ei ole virallisia inva-paikkoja. Rakennuksen luoteispuolella on neljä pysäköintipaikkaa, jotka olisivat riittävän lähellä rakennusta ja laitureita. Kyseiset pysäköintipaikat ovat tosin liian pitkiä, ympäröity korkealla reunakivellä ja edellyttävät peruuttamista linja-autojen kulkureitille. Invapaikkojen tulisi olla jalkakäytävän tasolla.

Kuva 4.26. Linjaautoaseman sisätiloissa aikatauluinformaatio on pyöreissä pyloneissa. Ongelmina ovat pääsy pylonien luokse apuvälineiden kanssa, valon heijastuminen kiiltävästä pinnasta ja pieni tekstikoko.

Kuva 4.27. Laiturialueen suojatieltä ei ole suoraa yhteyttä rautatieasemalle johtavalle luiskalle. Suojatien päässä saisi olla luiskalle johtavat portaat.

Kuva 4.28. Rahtipalveluissa on kynnyksetön automaattiovi.

JÄRVENPÄÄN LINJA-AUTOASEMA
Ongelma Toimenpide Vastuutaho
1. Vuoritien suunnasta puuttuu opastus laiturien puoleiselle esteettömälle automaattiovin varustetulle sisäänkäynnille Toteutetaan opastus esteettömälle sisäänkäynnille Järvenpään kaupunki
2. Linja-autoaseman sisätilat: a) WC:n inva-mitoitusta ei ole mainittu. b) Aikatauluinformaation luku on hankalaa a) Lisätään WC:n oveen inva-WC:n tunnus b) Pidetään vapaana kulkuyhteys aikatauluinformaation luokse, esitetään aikataulut suoralla pinnalla a) Järvenpään kaupunki b) Oy Matkahuolto Ab
3. Laiturialueelta ei ole opastusta ja suoraa yhteyttä rautatieasemalle johtavalle väylälle - Toteutetaan opastus - Rakennetaan portaat suojatien päähän Järvenpään kaupunki
4. Linja-autoasemalta ei ole osoitettu invapaikkoja Toteutetaan asemarakennuksen viereen invapaikka jalkakäytävän tasolle Järvenpään kaupunki

Linja-autopysäkit

Linja-autopysäkeille on määritelty kaksi esteettömyyden vaatimustasoa. Kaikkien linja-autopysäkkien tulisi olla vähintään perustasoa. Korkeampaan esteettömyyden erikoistasoon lukeutuvat keskusta-alueen keskeiset pysäkit, joukkoliikenteen terminaaleja palvelevat pysäkit sekä vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipaikkoja palvelevat linja-autopysäkit.

Tarkemmin esteettömän pysäkin kriteerejä on esitelty Paikallisliikenneliiton Esteetön bussipysäkki -infrakortissa (http://www.paikallisliikenneliitto.com/ ) ja SuRaKU-projektin Pysäkkialueet -ohjekortissa ( http://www.hel.fi/helsinkikaikille/ohjekortit.html ).

Tavoitteita esteettömän joukkoliikenteen edistämiseksi Järvenpäässä:
 • Kiireellisimmät esteettömyyspuutteet korjataan tarvittaessa erillisinä toimenpiteinä.

 • Katu- tai kunnallisteknisten töiden yhteydessä korjataan kohteessa olevien linja-autopysäkkien esteettömyyspuutteet.

 • Yleisölle luodaan helppo tapa ilmoittaa ao. vastuutaholle havaitsemistaan esteettömyysongelmista mm. jalankulualueiden, julkisten rakennusten sekä joukkoliikenteen pysäkkien ja terminaalien osalta.

 • Uutta rakennettaessa otetaan aina huomioon ratkaisujen toimivuus liikkumisesteisten henkilöiden kannalta.

 • Kerava-Lahti -oikoradalle valmistuva Haarajoen seisake suunnitellaan ja toteutetaan noudattaen esteettömän liikkumisympäristön periaatteita.

5. Seuranta ja jatkotoimenpiteet

Työssä esitettyjen toimenpide-ehdotusten ja suositusten seuranta on olennainen osa työnjälkeistä toimintaa. Toimenpidesuunnittelun puitteissa kokoontuneen esteettömyystyöryhmän tulisikin kokoontua vähintään kerran vuodessa, tarkoituksena arvioida toteutettuja esteettömyystoimenpiteitä sekä Kuuma-kuntien (Keski-Uudenmaan kunnat) teknisten toimien yhteistyötä esteettömyysasioissa. Yhteistyö voi tuoda esille järkeviä ratkaisumalleja esteettömyyden osalta.

Liikkumis- ja toimimisesteiset tulisi ottaa mukaan kadunrakennushankkeisiin jo suunnitteluvaiheessa. Vammaisjärjestöillä tulisi olla esimerkiksi mahdollisuus kommentoida kaupungin suunnittelukohteita.

Toimenpide-ehdotusten toteutumista tulisi seurata. Tämän työn osalta Teknisen toimen henkilöille ovat saaneet toimenpide-ehdotukset sähköisessä muodossa päivittämistä ja muokkaamista varten.

Esteettömyysasioiden näkyminen ja esilläolo on tärkeää. Toteutetuista kohteista tiedottaminen parantaa omalta osaltaan myös Järvenpään kaupungin imagoa.

Rakennusten osalta yksityisomisteisissa rakennuksissa toimenpiteiden toteutuminen on kiinteistönomistajan vastuulla. Selvityksen tulokset (esimerkiksi ote raportista) tulisikin jakaa suoraan kiinteistön omistajalle tai muulle sopivalle taholle kirjeitse asioiden eteenpäin viemiseksi. Kaupungin omistamien rakennusten osalta tiedot toimitetaan kiinteistöjä hallitsevalle Tilapalvelutyksikölle.

Lähteitä ja kirjallisuutta

Arviointiryhmän kokoontuminen 2.6.2005: Esteettömyysarviot Jävenpään rautatieasemasta ja Matkahuollosta

Bussiliikenteen infrakortti no 13 - Esteetön bussipysäkki. Suomen Paikallisliikenneliitto ry (PLL), syyskuu 2003. http://www.paikallisliikenneliitto.com/

Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 7/7. SuRaKu -projekti 2004.

http://www.hel.fi/helsinkikaikille/ohjekortit.html

Joukkoliikenteen laatukäytävien toimenpideselvitys. Tiehallinto, Uudenmaan
tiepiiri 2003.
Esteetöntä palvelua joukkoliikenteessä. LVM 2004.
Esteetön esimerkkilinja: Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linja 25.

http://www.elsa.fi
Järkevä - Järvenpään kestävän kehityksen ohjelma http://www.jarvenpaa.fi/
Järvenpään yleisten alueiden ja julkisten rakennusten esteettömyyskartoitus

2005. http://www.elsa.fi

Kallio, Riikka: Henkilöliikenneasemien esteettömyyskartoituksen tuloksia.
Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 4/2003.
Sampo-kutsujoukkoliikenne Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa

http://www.jarvenpaa.fi/
Invalidiliiton esteettömyyssivut internetissä: http://www.invalidiliitto.fi
Esteetön asuinrakennus, Invalidiliitto ry/VYP. 2004.
Keravan ydinkeskustan esteettömyyskartoitus ja toimenpidesuunnitelma

sekä esteettömyyskysely 2003. http://www.elsa.fi
Palvelupisteen esiselvitys 2003, Järvenpään kaupunki.
Esteetön keskusta-alue 2002, Vaasan kaupunki. http://www.elsa.fi
Esteettömyyskartoitus ja toimenpidesuunnittelu 2001-2002, Tampereen

kaupunki. http://www.elsa.fi

Suraku-kortit. Yleisohjeet esteettömien julkisten ulkoalueiden suunnitteluun,
rakentamiseen ja kunnossapitoon. http://www.elsa.fi
Esteettömyyden tila. Ohje esteettömyyskartoituksen tekemiseen tiepiireissä.

Tiehallinto. Sisäisiä julkaisuja 38/2002.

Liitteet
Liite 1 Yleisten alueiden toimenpideohjelma (taulukko)
Liite 2 Toimenpidekartta
Liite 3 Rakennusten toimenpideohjelma (taulukko)

Yleiset alueet - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 1

VÄYLÄ NRO PUUTTEET TOIMENPIDE-EHDOTUS TOTEUTUS KUSTANNUKSET MUUTA
Ammattikoulun1-5 suojatien reunakivilinja selvästi vino suojatien johdattavuuden 2007 2000
katu tai kokonaan pyöristyskaarella parantaminen (ks. kappale 2.3)
6 suojatien reunakiven korkeus 0 cm. (ei reunakiveä) SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2007 800
Arolantie 7 reikä päällysteessä reiän paikkaus 2005 50
8 pituuskaltevuus väylällä 13 % ei toimenpidettä --
9-10 suojatien reunakivilinja selvästi vino tai kokonaan pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2007 800
11 kaivon kansi alhaalla kaivon kannen nostaminen 2005 100
Asemakatu 12 suojatien reunakivilinja lievästi vino tai osittain pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2006 300
13 Suojatien reunakiven korkeus 5 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (erikoistaso) 2006 1000
Asemalaiturilta Postikadulle 14 pituuskaltevuus mäessä 15,5 % väylän loiventaminen 2006 500
15 vesi kaivanut syvän uran hiekkaan hiekkaväylän päällystäminen 2005 2000
Asemanseutu 16 inva-pysäköintipaikkojen puute Kahden inva-pysäköintipaikan 2006 100
(n.300ap, 2 inva-paikkaa), radan lisääminen
toisella puolella invapaikkoja kuite
17 mainoskyltit väylällä tiedottaminen kiinteistön omistajalle 2005 -
18 suunnanmuutos väylällä. Pyöräparkki kaventaa väylää väylän leventäminen nurmen suuntaan 2006 100
19 puusta tehty ramppi esteenä väylällä, kaivon kansi painunut rampin siirto, kaivon kannen nosto 2005 100
20 kaivon kannen kulma ylhäällä kaivon kannen laskeminen 2005 100
21 pituuskaltevuus väylällä 9,7 % ei toimenpidettä --
Asematunneli 22 asematunnelin ongelmat asematunnelin 2006 -toteutetaan valokatteen
parantamistoimenpiteet, (ks. ja laatoituksen uusimisen
kappale 4.3) yhteydessä
Hallintokatu 23 sivukaltevuus pysäköintialueen liittymässä 5,8 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 500
24 sivukaltevuus pysäköintialueen liittymässä 6,4 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 500
25 sivukaltevuus väylällä 5,6 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 700
26 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän tonttiliittymän 2009 400
kohdalla 10 % uudelleenpäällystäminen
loivemmaksi
27 suojatien reunakiven korkeus 5,5 cm betonisen reunakiven korvaaminen 2006 1000
(betonia). luonnonkivellä. SuRaKu-ohjeiden
mukainen reunakivilinja (erikoistaso)
Hallintokatu 28 suojatien reunakiven korkeus 8 cm betonisen reunakiven korvaaminen 2006 1000
(betonia). luonnonkivellä. SuRaKu-ohjeiden
mukainen reunakivilinja (erikoistaso)
29-30 suojatien reunakiven korkeus 5 cm (betonia) betonisen reunakiven korvaaminen luonnonkivellä. SuRaKu-ohjeiden 2006 2000
31 suojatien reunakiven korkeus 4,5 SuRaKu-ohjeiden mukainen 2006 1000
cm. reunakivilinja (erikoistaso)
32-33 suojatien reunakivilinja lievästi vino suojatien johdattavuuden 2009 -Toteutetaan Kartanontien
tai osittain pyöristyskaarella parantaminen (ks. kappale 2.3) kadunsaneerauksen
yhteydessä
34 pituuskaltevuus väylällä 10,9 % ei toimenpidettä 2009 -
Helsingintie 35 painuma päällysteessä päällysteen paikkaus 2008 -tehdään Helsingintien
kadunsaneerauksen
yhteydessä
36 liikennevalopylväs väylän reunassa (heikko kontrasti) materiaalieron asentaminen kevyen liikenteen väylän reunaan 2008 -
37 painumia päällysteessä päällysteen paikkaus 2008 -
38 vaahteranoksat kaventavat väylää oksien karsiminen 2005 1400
39 painuma päällysteessä päällysteen paikkaus 2008 -tehdään Helsingintien
kadunsaneerauksen
yhteydessä
40 väylän linjaus muuttuu jyrkästi materiaalieron asentaminen kevyen liikenteen väylän reunaan 2008 -

1

Yleiset alueet - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 1

VÄYLÄ NRO PUUTTEET TOIMENPIDE-EHDOTUS TOTEUTUS KUSTANNUKSET MUUTA
Helsingintie 41 valopylväs keskellä väylää, ei erotu materiaalieron asentaminen kevyen liikenteen väylän reunaan 2008 -
42 työmaa-alueen aidasta törröttää putkenpätkä työmaa-alueen suojauksen ohjeistus 2005 -
43 tuuletusputki suojatien reunassa tuuletusputken siirto 2006 1000
44 pysäköityjen autojen etuosat tulevat materiaalieron asentaminen kevyen 2008 -tehdään Helsingintien
väylälle liikenteen väylän reunaan kadunsaneerauksen
yhteydessä
45 korkea kansi väylän reunassa kannen madaltaminen jalankulkuväylän tasoon 2006 100
46 kohoumaura päällysteessä, päällysteen korjaus, sisäänkäyntien 2008 -tehdään Helsingintien
liikkeeseen johtaviin portaisiin estevaikutuksen huomioonottaminen kadunsaneerauksen
saattaa kompastua katusuunnittelussa yhteydessä
47 s-marketin sisäänkäynnin sisäänkäyntien estevaikutuksen 2008 -
asfalttikumpareen kaltevuus n 10 %. huomioonottaminen
Luiska vie tilaa lähes koko väylän katusuunnittelussa
48 mainoskyltti väylän reunassa ajoradan puolella tiedottaminen kiinteistön omistajalle 2005 -
49 korkea reunakivi reunakiven madallus invapaikan 2008 -tehdään Helsingintien
invapysäköintipaikalta. Käynti vierestä kadunsaneerauksen
väylälle suojatien kautta yhteydessä
50 liikennemerkkipylväs kapenevan väylän reunassa (heikko kontrasti) materiaalieron asentaminen kevyen liikenteen väylän reunaan 2008 -
51 kamerapylväs väylän reunassa (heikko kontrasti) materiaalieron asentaminen kevyen liikenteen väylän reunaan 2008 -
52 reikä päällysteessä reiän paikkaus 2005 50
53 koivunoksat roikkuvat väylällä oksien karsiminen 2005 100
54-56 pensaat kaventavat väylää pensaan leikkaus 2005 5000
57 päivällä pimeä tunneli, kontrastit materiaalieron asentaminen kevyen 2008 -tehdään Helsingintien
huonoja liikenteen väylän reunaan kadunsaneerauksen
yhteydessä
58 kaivon kansi korkealla n.2cm kaivon kannen laskeminen 2005 100
59 koivun oksat roikkuvat väylällä, kork. 1,8m oksien karsiminen 2005 100
60 sivukaltevuus risteävän väylän kohdalla 6,1 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 800
61 harmaa portaali väylän reunassa (heikko kontrasti) materiaalieron asentaminen kevyen liikenteen väylän reunaan 2009 300
62 sivukaltevuus pysäköintikentän vieressä väylän reunassa 8,5 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 800
63-65 suojatien reunakivilinja lievästi vino tai osittain pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2006 900
66 suojatien reunakivilinja selvästi vino tai kokonaan pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2007 400
67-68 suojatien reunakivilinja lievästi vino suojatien johdattavuuden 2008 -tehdään Helsingintien
tai osittain pyöristyskaarella parantaminen (ks. kappale 2.3) kadunsaneerauksen
yhteydessä
69 Asemalaiturille johtavista portaista Uran jyrsiminen askelmiin ja 2008 -
puuttuu värikontrastiraita täyttäminen massalla (SuRaKu,
erikoistaso)
70 Huonokuntoiset portaat Portaiden uusiminen. Rakentaminen 2008 -
SuRaKu -periaatteiden mukaisesti
(erikoistaso)
71 puun oksat roikkuvat väylällä oksien karsiminen 2005 100
Huvilakatu 72 vaahteranoksat kaventavat väylää oksien karsiminen 2005 100
73 kapea väylä, sivukaltevuus väylällä väylän sivukaltevuuden 2007 -Toteutetaan Huvilakadun
7,5 % suoristaminen vesihuollon saneerauksen
yhteydessä
74 pensaat kaventavat väylää pensaan leikkaus 2005 1400
75 vaahteranoksat roikkuvat väylällä, vapaa korkeus 1,7 m oksien karsiminen 2005 100
76 vaahteranoksat kaventavat väylää oksien karsiminen 2005 1400
77 sivukaltevuus väylällä 5 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 600
78-79 Kasvillisuutta suojatiemerkin edessä kasvillisuuden poisto 2005 70

2

Yleiset alueet - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 1

VÄYLÄ NRO PUUTTEET TOIMENPIDE-EHDOTUS TOTEUTUS KUSTANNUKSET MUUTA
Huvilakatu 80-81 Suojatien reunakiven korkeus 0-1 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2008 1600
82 Suojatien reunakiven korkeus 0-1 SuRaKu-ohjeiden mukainen 2007 -Toteutetaan mahdollisesti
cm. reunakivilinja (perustaso) Huvilakadun vesihuollon
saneerauksen yhteydessä
83 suojatien reunakivilinja selvästi vino tai kokonaan pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2007 -
84 suojatien reunakivilinja selvästi vino reunakivilinjan suoristaminen. 2007 -
tai kokonaan pyöristyskaarella. SuRaKu-ohjeiden mukainen
Reunakiven korkeus 0,5 cm. reunakivilinja
85 suojatien reunakivilinja selvästi vino tai kokonaan pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2008 400
86 painuma päällysteessä päällysteen paikkaus 2007 -Toteutetaan Huvilakadun
vesihuollon saneerauksen
yhteydessä
Järnefeltinkatu 87 vihreät pollarit, törmäämisvaara vaaleiden kontrastiraitojen lisääminen pollareihin 2006 50
Järvenpään 88 päällystevaurio päällysteen paikkaus 2008 100
yhteiskoulun
itäpuolella oleva
väylä
89 syvä vesikouru väylän reunassa kourun korvaaminen salaojaputkella 2010 -tehdään muiden töiden yhteydessä
Kansakoulun90 pysäköintialueen liittymän sivukaltevuuden vähentäminen 2010 400
katu sivukaltevuus 5,5 % seuraavan päällystystyön yhteydessä
91 jyrkkä luiska päällysteen reunassa luiskan loiventaminen pituus ja 2010 400
ajoneuvoliittymän kohdalla, leveyssuunnassa seuraavan
sivukaltevuus 25 % päällystystyön yhteydessä
92 ajoneuvoliittymän sivukaltevuus 6 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 400
93 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 5,5 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 400
94-95 väylän reunassa sivukaltevuus 14 % väylän päällystäminen ja 2010 800
loiventaminen tonttiliittymän
kohdalla
96 risteysalueen/ajoneuvoliittymän sivukaltevuuden pienentäminen 2006 -toteutetaan korotetun
sivukaltevuus 9 % liittymäalueen
rakentamisen yhteydessä
97 Pihlajapuun oksat roikkuvat väylällä. Vapaa alitus 1,7m oksien karsiminen 2005 100
98-101 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla yli 5 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 1600
102 Väylän linjaus muuttuu ja se kapenee etelästä tultaessa. väylän leventäminen mutkan kohdalta (itäpuoli) ja kontrastimateriaalin (kivetys) käyttö kadun ja ajoradan välissä (länsipuoli) 2010 150
103 Penkki väylällä, istuinkorkeus 46cm. penkin siirtäminen viherkaistalle 2005 50
104 painumia ja kuoppia päällysteessä päällysteen paikkaus seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 300
105 painuma päällysteessä päällysteen paikkaus seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 50
106 kasvillisuus kaventaa väylää pensaiden raivaus 2005 800
107 Suojatiemerkki liian kaukana suojatiemerkin siirto tiemerkinnän 2007 80
ajoradasta ja tiemerkinnästä kohdalle ajoradan/jalkakäytävän
reunaan
108-109 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2007 1600
110-111 Suojatien reunakiven korkeus 0-1 SuRaKu-ohjeiden mukainen 2008 1600
cm. reunakivilinja (perustaso)
112 Suojatien reunakiven korkeus 0-2 SuRaKu-ohjeiden mukainen 2008 800
cm (ei reunakiveä) reunakivilinja (perustaso)
113 suojatien reunakivilinja selvästi vino suojatien johdattavuuden 2007 -toteutetaan korotetun
tai kokonaan pyöristyskaarella parantaminen (ks. kappale 2.3) liittymäalueen
rakentamisen yhteydessä

3

Yleiset alueet - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 1

VÄYLÄ NRO PUUTTEET TOIMENPIDE-EHDOTUS TOTEUTUS KUSTANNUKSET MUUTA
Kansakoulun114 pysäköintialueen liittymän sivukaltevuuden vähentäminen 2010 400
katu sivukaltevuus 5,5 % seuraavan päällystystyön yhteydessä
kartanonpolku 115 suojatien reunakivilinja selvästi vino tai kokonaan pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2007 400
116 pieniä päällystevauriota päällysteen paikkaus 2010 400
Kartanontie 117 painuma päällysteessä päällysteen paikkaus 2009 -Toteutetaan Kartanontien
kadunsaneerauksen
yhteydessä
118 sivukaltevuus väylän reunassa 5 % sivukaltevuuden vähentäminen 2009 -
119 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 6 % sivukaltevuuden vähentäminen 2009 -
120-121 puun oksat roikkuvat väylällä oksien karsiminen 2005 200
122 epätasainen asfalttiluiska pihasta, päällysteen tasoittaminen, 2009 -Toteutetaan Kartanontien
sivukaltevuus 10 % sivukaltevuuden pienentäminen kadunsaneerauksen
yhteydessä
123 päällystevaurio päällysteen paikkaus 2009 -
124 pituuskaltevuus väylällä 9 % pituuskaltevuuden loiventaminen 2009 -
125 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 5 % sivukaltevuuden vähentäminen 2009 -
126 työmaa-alue, varoitettu vain toiselta Ohjeistus työmaatöiden --
puolelta, aluetta ei suojattu, varoittamisesta
pyörätuolilla ei läpikulkua
127 Suojatiemerkki liian kaukana suojatiemerkin siirto tiemerkinnän 2006 80
ajoradasta ja tiemerkinnästä kohdalle ajoradan/jalkakäytävän
reunaan
128 suojatien reunakivilinja selvästi vino tai kokonaan pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2006 400
129-131 suojatien reunakivilinja lievästi vino tai osittain pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2006 900
132 suojatien reunakivilinja lievästi vino suojatien johdattavuuden 2009 -Toteutetaan Kartanontien
tai osittain pyöristyskaarella parantaminen (ks. kappale 2.3) kadunsaneerauksen
yhteydessä
133 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 6,4 % sivukaltevuuden vähentäminen 2009 -
Kaskikuja 134 reikä päällysteessä reiän paikkaus 2005 50
Kaskitie 135 päällysteen reuna rikki reunan päällystäminen 2006 200
136 väylän linjaus muuttuu välikaistan rakentaminen 2010 240
pysäkkisyvennyksen kohdalla, ei kivetyksestä
kontrastia
137 korkea kaivon kansi (n.1-2cm) asfaltoiminen kannen reunan tasoon tai kannen lasku 2010 50
138 sivukaltevuus väylän reunassa 5,5 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 3000
139 sivukaltevuus väylällä 5 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 3000
140 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm. (ei reunakiveä) SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2007 800
141 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2007 800
142-143 suojatien reunakivilinja selvästi vino tai kokonaan pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2007 800
144 sivukaltevuus väylän reunassa 6,5 % sivukaltevuuden vähentäminen 2010 5000
seuraavan päällystystyön yhteydessä
Kirjastokatu 145 sivukaltevuus väylän reunassa ajoneuvoliittymän kohdalla 12,8 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2008 400
146 suojatien reunakiven korkeus 4-9 cm SuRaKu-periaatteiden mukaisen 2009 -Toteutetaan Myllytien
(kallistettu) reunakivilinjan rakentaminen kadunsaneerauksen
(perustaso) yhteydessä
147 suojatien reunakiven korkeus 0-1 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2008 800
148 pysäköintalueelle johtavan väylän pituuskaltevuus 11 % ei toimenpidettä --
Kotilinnantie 149 suojatien reunakiven korkeus 0 cm (ei reunakiveä) SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (erikoistaso) 2006 1000
150 kaadetun puun kanto keskellä väylää kannon poisto ja asfaltointi 2006 200
Koulupolku 151-152 painuma päällysteessä päällysteen paikkaus seuraavan 2009 100

4

Yleiset alueet - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 1

VÄYLÄ NRO PUUTTEET TOIMENPIDE-EHDOTUS TOTEUTUS KUSTANNUKSET MUUTA
päällystystyön yhteydessä
153 epätasainen päällyste päällysteen paikkaus 2009 4000
Koulupolku 154 vanhat, kuluneet betoniporsaat eivät erotu ympäristöstään betoniporsaiden korvaaminen avautuvalla portilla 2006 500
Lukiokatu 155 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 6,6 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 400
156 pensaan oksat kaventavat väylää/ puunoksat roikkuvat väylällä pensaan leikkaus, oksien karsiminen 2005 100
Lyhytsulku 157-158 pituuskaltevuus väylällä yli 10 % ei toimenpidettä --
Lääkärinkuja 159 pituuskaltevuus väylällä 11,4 % penkin sijoittaminen mäen päälle 2006 500
Mannilantie 160 kuivatusongelma kadunylityksen päällysteen paikkaus seuraavan 2007 -Tehdään Huvilakadun
kohdalla päällystystyön yhteydessä vesihuollon saneerauksen
yhteydessä
161 liikkeen mainoskyltti väylällä tiedottaminen kiinteistön omistajalle 2005 -
162-163 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 5 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 800
164 reikä päällysteen reunassa reiän paikkaus 2005 50
165 kuivatusongelma kadunylityksen kohdalla päällysteen paikkaus ja veden johtaminen viereiseen kaivoon 2010 50
166 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 5,2 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 400
167 sivukaltevuus suojatien kohdalla 6 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 500
168 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 3-6% (reunassa jyrkempi) sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 400
169 ajoneuvoliittymän sivukaltevuus 6 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 300
170 valopylväs keskellä väylää valopylvään siirto väylän reunaan 2010 500
171 terassi ja mainnoskylttejä väylän reunassa tiedottaminen kiinteistön omistajalle 2005 -
172 reikä päällysteessä (sähkökaapin vieressä, työmaa) kohdan päällystäminen 2005 50
173 epätasainen päällyste päällysteen paikkaus 2010 -Tehdään Mannilantien (Postikatu-Vuoritie) kadunsaneerauksen
yhteydessä
174 vaahteran oksat roikkuvat väylällä kork. 1,9m oksien karsiminen 2005 100
175-176 pensaat kaventavat väylää pensaan leikkaus 2005 2800
177 päällyste auki väylän keskeltä n. 30 m matkalta (väliaikainen) kohdan päällystäminen 2005 -
178 aukko päällysteessä (sähkökaapin vieressä) kohdan päällystäminen 2005 50
179 valopylväät väylän reunassa (heikko kontrasti) materiaalieron asentaminen kevyen liikenteen väylän reunaan 2010 -Toteutetaan Mannilantien (Postikatu-Vuoritie) kadunsaneerauksen
yhteydessä
180 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 6 % sivukaltevuuden vähentäminen 2009 400
181 väylän linjaus muuttuu, ei kontrastia väylän reunassa materiaalieron asentaminen kevyen liikenteen väylän reunaan 2008 -Toteutetaan Mannilantien (Helsingintie-Postikatu) kadunsaneerauksen
yhteydessä
182 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 5,3 % sivukaltevuuden vähentäminen 2008 -
183 sivukaltevuus Keskuskujan liittymässä 12 % sivukaltevuuden vähentäminen 2008 -
184 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 5 % sivukaltevuuden vähentäminen 2008 -
185 puun oksat roikkuvat väylällä oksien karsiminen 2005 100
186 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 8 % (reunassa) sivukaltevuuden vähentäminen 2008 -Toteutetaan Mannilantien (Helsingintie-Postikatu) kadunsaneerauksen
yhteydessä
187 valopylväs keskelä väylää, törmäysvaara. valopylvään siirto väylän reunaan 2008 -

5

Yleiset alueet - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 1

VÄYLÄ NRO PUUTTEET TOIMENPIDE-EHDOTUS TOTEUTUS KUSTANNUKSET MUUTA
Mannilantie 188 mainoskylttejä väylällä tiedottaminen kiinteistön omistajalle 2005 -
189 valopylväs keskelä väylää, törmäysvaara. valopylvään siirto väylän reunaan 2008 -Toteutetaan Mannilantien (Helsingintie-Postikatu) kadunsaneerauksen
yhteydessä
190 kaukolämpökannen reuna koholla, kivetys ei seuraa kaivon muotoa kivetyksen korjaaminen 2008 -
191 liikennepylväs ja mainoskyltti väylän mainoskyltin siirto rakennuksen 2008 -
reunassa (törmäämisvaara) seinänvierustalle, liikennepylvään
siirtäminen lähemmäksi ajorataa
192 sivukaltevuus 5 % sivukaltevuuden vähentäminen 2008 -Otetaan huomioon
Sibeliuksenkadun katu-
ja rakennussuunnitelmassa
193 ahdas väylä, mainoskylttejä, terassiaita, iso puu tiedottaminen kiinteistön omistajalle 2005 -
194 iso puu väylällä materiaalieron asentaminen kevyen liikenteen väylän reunaan 2008 -Toteutetaan Mannilantien (Helsingintie-Postikatu) kadunsaneerauksen
yhteydessä
195 portaali, törmäysvaara materiaalieron asentaminen kevyen liikenteen väylän reunaan 2008 -
196 sisäänkäyntiä ei ole luiskattu sivulle, kompastumisvaara tiedottaminen kiinteistön omistajalle 2006 -
197 kävelykadun betonipylväät on siirretty keskelle väylää pylväiden siirto paikalleen 2005 -
198 harmaat pylväät eivät erotu ympäristöstään kontrastiraitojen lisääminen pylväisiin 2006 50
199-200 Kasvillisuutta suojatiemerkin edessä kasvillisuuden poisto 2005 140
201 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2010 -Toteutetaan Mannilantien (Postikatu-Vuoritie) kadunsaneerauksen
yhteydessä
202 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2010 -
203-204 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm (ei reunakiveä) SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2008 1600
205-206 Suojatien reunakiven korkeus 0-1 SuRaKu-ohjeiden mukainen 2008 1600
cm. reunakivilinja (perustaso)
207-208 suojatien reunakivilinja lievästi vino suojatien johdattavuuden 2008 -Toteutetaan Mannilantien
tai osittain pyöristyskaarella parantaminen (ks. kappale 2.3) (Helsingintie-Postikatu)
kadunsaneerauksen
yhteydessä
209-212 suojatien reunakivilinja lievästi vino suojatien johdattavuuden 2008 -tehdään Helsingintien
tai osittain pyöristyskaarella parantaminen (ks. kappale 2.3) kadunsaneerauksen
yhteydessä
213 kuivatusongelma kadunylityksen kohdalla päällysteen paikkaus seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 100
Muorinpolku 214 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 6,4 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 400
215 pituuskaltevuus väylällä 14 % penkin sijoittaminen mäen päälle 2006 500
Myllytie 216 sivukaltevuus väylällä 5,5 % sivukaltevuuden vähentäminen 2009 -Toteutetaan Myllytien
kadunsaneerauksen
yhteydessä
217 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 6,3 % sivukaltevuuden vähentäminen 2009 -
218 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 6 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 400
219 halkeamia päällysteessä päällysteen paikkaus 2009 -Toteutetaan Myllytien
kadunsaneerauksen
yhteydessä
220 pituuskaltevuus väylällä 8,7 % penkin sijoittaminen mäen päälle 2010 500
221 puunoksat roikkuvat väylällä oksien karsiminen 2005 100
222-223 sivukaltevuus pysäköintialueen sivukaltevuuden pienentäminen 2010 200

6

Yleiset alueet - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 1

VÄYLÄ NRO PUUTTEET TOIMENPIDE-EHDOTUS TOTEUTUS KUSTANNUKSET MUUTA
liittymässä yli 6 % seuraavan päällystystyön yhteydessä
Myllytie 224 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän sivukaltevuuden vähentäminen 2009 400
kohdalla 7,8 % seuraavan päällystystyön yhteydessä
225 liikennemerkki väylällä (heikko kontrasti) materiaalieron asentaminen kevyen liikenteen väylän reunaan 2010 200
226 liikennemerkki väylällä kadunylityksessä (heikko kontrasti) materiaalieron asentaminen kevyen liikenteen väylän reunaan 2010 200
227 suojatiemerkki väylällä (heikko kontrasti) materiaalieron asentaminen kevyen liikenteen väylän reunaan 2010 200
228 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän sivukaltevuuden vähentäminen 2009 -Toteutetaan Myllytien
kohdalla 6,7 % kadunsaneerauksen
yhteydessä
229 Suojatien reunakiven korkeus 4-6 cm (kallistettu) SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2009 -
230 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm. (ei reunakiveä) SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2009 -
231-232 Suojatien reunakiven korkeus 4,5 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2008 1600
233 suojatien reunakivilinja selvästi vino suojatien johdattavuuden 2007 400
tai kokonaan pyöristyskaarella parantaminen (ks. kappale 2.3)
234 Suojatiemerkki liian kaukana suojatiemerkin siirto tiemerkinnän 2006 80
ajoradasta ja tiemerkinnästä kohdalle ajoradan/jalkakäytävän
reunaan
Neuvoksen235-238 suojatien reunakivilinja lievästi vino suojatien johdattavuuden 2006 1200
kuja tai osittain pyöristyskaarella parantaminen (ks. kappale 2.3)
Oikotie 239 reikä/kuoppia reiän paikkaus 2005 -tehdään Oikotien saneerauksen yhteydessä
Pajalantie 240 puunoksat roikkuvat väylällä oksien karsiminen 2005 100
241 portaalin runko väylän reunassa ei erotu kontrastimateriaalin käyttö päällysteessä sekä portaalissa 2008 200
242 aukko päällysteen reunassa kohdan päällystäminen 2006 50
243 väylän reunassa jyrkkä piennar kaiteen lisääminen väylän reunaan 2006 -Toteutetaan Pajalantien
(kaltevuus 35 %) kevyen liikenteen väylän
saneerauksen yhteydessä
244 väylä loppuu, ei suojatietä suojatien rakentaminen 2006 -
245 pensaat kaventavat väylää, kuoppia pensaan leikkaus 2006 -
246 päällyste puuttuu väylien reunan päällystäminen, liitoskohdan 2006 500
liittymäkohdasta, kalteva kohta (15 kaltevuuden loiventaminen
%)
247 pituuskaltevuus pysäkille 21,3 % uuden loivemman väylän 2006 -tehdään Pajalantien
rakentaminen pysäkille liikenneturvallisuuden
parantamisen yhteydessä
248 aukko päällysteen reunassa, kapea kohta kohdan päällystäminen 2006 -
249 reunakivetön osuus laajassa tonttiliittymässä reunakiven asentaminen ja liittymän jäsentely 2006 -
250 sivukaltevuus väylällä 5 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2006 -
251 pensaat kaventavat väylää pensaan leikkaus 2005 140
252 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2007 800
253 suojatien reunakivilinja selvästi vino tai kokonaan pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2007 400
254 pituuskaltevuus alikulussa 9,5 % kaiteen asentaminen alikulkuun 2006 -tehdään Pajalantien
johtavalle väylälle liikenneturvallisuuden
parantamisen yhteydessä
Pietolankuja 255 katuvalot väylän reunassa, törmäysvaara materiaalieron asentaminen kevyen liikenteen väylän reunaan 2010 8000
Polvipolku 256 halkeamia päällysteessä päällysteen paikkaus 2010 2500
257 halkeamia päällysteessä, routavaurioita päällysteen paikkaus 2010 400
258 sivukaltevuus väylällä 7 % sivukaltevuuden vähentäminen 2010 4000
259 Suojatiemerkki liian kaukana suojatiemerkin siirto tiemerkinnän 2006 80
ajoradasta ja tiemerkinnästä kohdalle ajoradan/jalkakäytävän
reunaan
260 Suojatiemerkki puuttuu suojatiemerkin asentaminen 2005 150
261 Pylväs vinossa pylvään suoristaminen 2005 50

7

Yleiset alueet - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 1

VÄYLÄ NRO PUUTTEET TOIMENPIDE-EHDOTUS TOTEUTUS KUSTANNUKSET MUUTA
Polvipolku 262 Suojatiemerkki liian kaukana suojatiemerkin siirto tiemerkinnän 2006 80
ajoradasta ja tiemerkinnästä kohdalle ajoradan/jalkakäytävän
reunaan
263 suojatien reunakivilinja selvästi vino tai kokonaan pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2010 400
264 suojatien reunakivilinja selvästi vino tai kokonaan pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2010 400
265 painuma päällysteessä päällysteen paikkaus 2010 50
Pormestarinkuja 266 sivukaltevuus väylällä 5 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 600
Porraskuja 267 pituuskaltevuus väylällä 9,5 %, ei välitasanteita penkin asentaminen väylän puoleenväliin 2006 500
Postikatu 268 uusi päällyste murtunut väylän kivetyksen nostaminen kevyen 2006 -Tehdään Postikadun
reunassa, kivetty välikaista liikenteen väylän tasolle saneerauksen yhteydessä
alempana kuin asfaltti
269 puiden oksat roikkuvat väylällä oksien karsiminen 2005 100
270-272 Suojatiemerkki puuttuu suojatiemerkin asentaminen 2005 450
273 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2007 800
274-275 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm (kallistettu) SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2007 1600
276-277 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm SuRaKu-ohjeiden mukainen 2007 1600
(ei reunakiveä) reunakivilinja (perustaso)
278 kaivon kansi hieman koholla asfaltoiminen kannen reunan tasoon 2006 -Tehdään Postikadun
päällysteestä (n.2cm) tai kannen lasku saneerauksen yhteydessä
Rantakatu 279 Suojatien reunakiven korkeus 0,5 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (erikoistaso) 2006 1000
280 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (erikoistaso) 2006 1000
281-282 suojatien reunakivilinja lievästi vino tai osittain pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2006 600
283 suojatien reunakivilinja lievästi vino suojatien johdattavuuden 2008 -tehdään Helsingintien
tai osittain pyöristyskaarella parantaminen (ks. kappale 2.3) kadunsaneerauksen
yhteydessä
284 Suojatiemerkki liian kaukana suojatiemerkin siirto tiemerkinnän 2006 80
ajoradasta ja tiemerkinnästä, puun kohdalle ajoradan/jalkakäytävän
oksat haittaavat näkyvyyttä reunaan
285 pihlajapuun oksat roikkuvat väylällä, kork. 1,6m oksien karsiminen 2005 100
286 rampin liitoskohdassa päällyste murtunut liitoskohdan paikkaus 2006 100
287 sivukaltevuus liittymässä 5 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 800
288 painuma päällysteessä päällysteen paikkaus seuraavan päällystystyön yhteydessä 2010 50
289 kuivatusongelma kadunylityksen päällysteen paikkaus suojatien 2006 50
kohdalla johdattavuuden parantamisen
yhteydessä
Seutulantie 290 penkki väylän reunassa (ei pahasti) kasvillisuuden karsiminen ja penkin 2005 100
siirtäminen lähemmäksi väylän
reunaa
291 sivukaltevuus väylällä 6,5 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 400
Sibeliuksen292 leveä väylä, huono johdattavuus, materiaalieron asentaminen kevyen 2008 -Otetaan huomioon
katu pysäköintiliikennettä kevyen liikenteen väylän reunaan, Sibeliuksenkadun katu-
liikenteen väylän poikki paikoituksen liikennejärjestelyt ja
rakennussuunnitelmassa
293 korkea kansi (n.3cm) kivetyksen nostaminen kannen 2006 -Tehdään
tasoon tai päinvastoin Sibeliuksenkadun
saneerauksen yhteydessä
294 valopylväs keskellä väylää pylvään siirto tai kontrastiraidan maalaaminen valopylvääseen 2006 -
295 kaivon kansi alhaalla 1-2 cm kynnyksen poistaminen laskemalla kivetystä tai nostamalla kantta 2008 -Toteutetaan Mannilantien (Helsingintie-Postikatu) kadunsaneerauksen
yhteydessä

8

Yleiset alueet - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 1

VÄYLÄ NRO PUUTTEET TOIMENPIDE-EHDOTUS TOTEUTUS KUSTANNUKSET MUUTA
Sibeliuksen296 suojatien reunakivilinja lievästi vino suojatien johdattavuuden 2008 -Otetaan huomioon
katu tai osittain pyöristyskaarella parantaminen (ks. kappale 2.3) Sibeliuksenkadun katu-
ja
rakennussuunnitelmassa
297 suojatien reunakivilinja lievästi vino tai osittain pyöristyskaarella. Reunakiven korkeus 0-1 cm. suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3). SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja 2008 -
298-299 suojatien reunakivilinja lievästi vino tai osittain pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2008 -
300 kävelykadun ongelmat kävelykadun parantamistoimenpiteet ks. kappale 4.1 2006 25000
301 mainoskylttejä ja työmaavälineitä väylällä tiedottaminen kiinteistön omistajalle, työmaa-alueen suojaus 2005 -
Sipoontie 302 routavaurioita päällysteen reunassa väylän pohjarakenteen 2009 15000
parantaminen ja päällysteen
uusiminen
Sävelkuja/ Louhelankuja 303 reikä päällysteessä reiän paikkaus 2005 50
Tupakuja 304 huonokuntoinen päällyste, painumia päällysteen paikkaus, 2009 7000
päällysteessä, korkeita kaivon kansia (päällystäminen samaan tasoon
kaivon kansien kanssa)
Tupalantie 305 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 5,4 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 400
306 mainoskylti ja valopylväs keskellä tiedottaminen kiinteistön omistajalle 2006 -Tehdään Postikadun
väylää ja valopylvään siirto viherkaistalle saneerauksen yhteydessä
307 pensas kaventaa väylää pensaan leikkaus 2005 140
308 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 6 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 400
309 huonokuntoinen kalteva reunakivi reunakiven nostaminen ja 2007 800
kaltevuuden pienentäminen,
päällysteen paikkaus
310 pensaat kaventavat väylää pensaan leikkaus 2005 1400
311 sivukaltevuus pysäköintialueen liittymässä 6 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 800
312 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 7,2 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 400
313 pensaat kaventavat väylää pensaan leikkaus 2005 140
314 sivukaltevuus pysäköintialueen liittymässä 5,3 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 400
315 sivukaltevuus sisäänkäynnin edessä 6,7 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 400
316-317 suojatien reunakivilinja lievästi vino suojatien johdattavuuden 2006 -Tehdään Postikadun
tai osittain pyöristyskaarella parantaminen (ks. kappale 2.3) saneerauksen yhteydessä
318 puusto kaventaa väylää oksien karsiminen 2005 1400
Urheilukatu 319 väylä päättyy, jatkeena suojatien rakentaminen, reunakivien 2008 2000
ajoneuvoväylä, ei alentaminen kadun toisella puolella
kadunylitysmahdollisuutta
320 männyn oksat roikkuvat väylällä, korkeus 1.7m oksien karsiminen 2005 100
321 väylä loppuu. Ei suojatietä. Korkeat suojatien rakentaminen, 2008 2000
reunakivet kadun toisella puolella. Ei reunakivikorkeuksien alentaminen
ylitysmahdollisuutta kadun toisella puolella
322 huonokuntoinen päällyste, reunakivi puuttuu päällysteen uusiminen, reunakiven asentaminen 2008 7000
323 sivukaltevuus ajoneuvoliittymässä 3reunakiven asentaminen ja 2006 400
6% (jyrkkenee reunaa kohti), päällysteen paikkaaminen
huonokuntoinen reuna
324 sivukaltevuus väylällä 7,9 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 800
325 varoituspaalu keskellä väylää, erottuu paalun siirtäminen väylän reunaan 2005 50
326 puunoksat roikkuvat väylällä oksien karsiminen 2005 100
327 Kasvillisuutta suojatiemerkin edessä kasvillisuuden poisto 2005 70
328 Suojatien reunakiven korkeus 0,5 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2008 800
329 suojatien reunakivilinja selvästi vino tai kokonaan pyöristyskaarella suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) 2008 400

9

Yleiset alueet - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 1

VÄYLÄ NRO PUUTTEET TOIMENPIDE-EHDOTUS TOTEUTUS KUSTANNUKSET MUUTA
Urheilukatu 330 suojatien reunakivilinja selvästi vino tai kokonaan pyöristyskaarella. Reunakiven korkeus 0-1 cm. suojatien johdattavuuden parantaminen (ks. kappale 2.3) SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja 2008 1200
331-333 suojatien reunakivilinja selvästi vino suojatien johdattavuuden 2007 -toteutetaan korotetun
tai kokonaan pyöristyskaarella parantaminen (ks. kappale 2.3) liittymäalueen
rakentamisen yhteydessä
334 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 6,5 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 400
Vaarinkatu 335 kuivatusongelma kadunylityksen kohdalla päällysteen paikkaus 2010 100
336 reikä päällysteessä reiän paikkaus 2005 50
Valtuustonkatu 337 katutekninen kaappi kaventaa väylää kaapin siirto, väylän leventäminen 2009 -ei tietoa kaapin sisällöstä
338 väylä loppuu, suojatien reunakiven madaltaminen 2006 250
vastakkaisella puolella korkeat
reunakivet
339 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla väylän reunassa 6,5 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 400
340 reikä päällysteessä reiän paikkaus 2005 50
341-342 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla yli 6 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 800
343 puun oksat roikkuvat väylällä, korkeus 1,6m. oksien karsiminen 2005 100
344 Suojatien reunakiven korkeus 12 cm SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2006 800
345 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm (ei reunakiveä) SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2006 800
346 suojatien reunakivilinja selvästi vino suojatien johdattavuuden 2009 -Toteutetaan Myllytien
tai kokonaan pyöristyskaarella parantaminen (ks. kappale 2.3) kadunsaneerauksen
yhteydessä
347 sivukaltevuus väylällä 8 % sivukaltevuuden vähentäminen 2009 -
Venny Soldanin348 pituuskaltevuus parkkipaikalle n. invapaikan siirtäminen 2007 400
raitti 20,5 %, poistuminen invapaikoilta maastomuodoiltaan edullisempaan
vaikeaa kohtaan (luoteeseen)
349 pituuskaltevuus liikkeeseen 12 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 600
350 pituuskaltevuus parkkipaikalle 23 %, poistuminen invapaikoilta vaikeaa ks. edellinen toimenpide 2009 -
351 venttiili keskellä väylää venttiilin siirto 2007 1000
352 mainoskytti + sisäänkäynti,kapeahko kohta tiedottaminen kiinteistön omistajalle 2005 -
353 kulunut suojatiemaalaus, suojatiemerkinnät vaalealla 2007 900
johdattavuusongelma, ylityksessä kivetyksellä
saattaa ajautua ajoradalle
Wärtsilänkatu 354 kaivon kansi raollaan (n.1 cm) kannen kiinnittäminen 2005 -
355 valopylvään rispaantunut vaijeri vaarallinen, ei erotu vaijerin uusiminen, ympärille muoviputket 2005 100
356 leveä väylä (asfalttikenttä), jossa korotetun välikaistan rakentaminen 2007 6000
pysäköintiä, johdattavuuden puute (kivetys) pysäköintialueen ja kevyen
liikenteen väylän väliin
357 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 6,7 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 400
358 pyöräpysäköinti kaventaa/tukkii väylän pysäköintipaikkojen järjestely/lisääminen 2009 200
359 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2007 800
360 jyrkkä penger väylän vieressä (kaltevuus n 50%) kaiteen rakentaminen väylän reunaan 2009 2000
Yhteiskouluntie 361 painumia ja hiekkaa asfaltissa päällysteen paikkaus, hiekan poisto 2008 400
362 Kasvillisuutta suojatiemerkin edessä kasvillisuuden poisto 2005 70
363 Suojatien reunakiven korkeus 0 cm. SuRaKu-ohjeiden mukainen reunakivilinja (perustaso) 2007 800
364 sivukaltevuus ajoneuvoliittymän kohdalla 7 % sivukaltevuuden vähentäminen seuraavan päällystystyön yhteydessä 2009 400

10

Rakennukset - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 3

RAKENNUS ONGELMA TOIMENPIDE E- TASO
1.Kaupungintalo Pääoven informaatio on liian korkealla. Aukioloaikojen siirtäminen alemmas. 1
(HUOM. Sisäänkäyntiin tehty muutoksia kartoituksen jälkeen) Ei valaistusta aivan Inva-sisäänkäynnin ovien yläpuolella. Inva-sisäänkäynnin valaistuksen tarkistaminen hämärässä ja mahdollisesti valopisteen lisääminen sisäänkäynnin yläpuolelle.
Ei varoitusta automaattisesti ulospäin avautuvasta ovesta. Inva-sisäänkäynnin eteen varoitusteksti ulospäin avautuvasta automaattiovesta
Inva-sisäänkäynnin ulko-oven kynnyksen korkeus 2,5 cm.(Maksimi 2 cm). Kynnyksen madaltaminen tai luiskaus
Automaattiovi ei avautunut sisältäpäin tullessa. Automaattioven liikeantureiden toiminnan tarkistus
Hissin ulkopuolella olevat painikkeet saattavat sekoittua vieressä oleviin valokatkaisimiin. Valokatkaisimien siirto kauemmaksi hissin kutsupainikkeista
Pääoven vasemmanpuoleinen ovi on raskas avata. (Max 10 N). Oven keventäminen
Sisäänkäynnin yhteydessä oleva informaatio ei ole sokeiden ihmisten luettavissa. Aukioloajat kohokuviolla
Invaopaste sijaitsee lasin takana. Invaopasteen siirtäminen lasin takaa pääoven sisäänkäynnin edessä olevaan pylvääseen
Hissin oviaukko on kapea, 80 cm. (Minimivaatimus on 90 cm.) Hissin oviaukon leventäminen.
2. Järvenpäätalo Korkeat reunakivet suojateillä invapaikoilta pääsisäänkäynnille johtavan reitin varrella Paikoitusalueen suojateiden reunakivikorkeuksien laskeminen 1
Pääoven sisäänkäynti himmeästi valaistu. Kirjaston puolen sisäänkäynnissä ei valaisinpistettä aivan sisäänkäynnin yläpuolella Molempien sisäänkäyntien valaistuksen riittävyyden tarkistaminen hämärässä ja tarvittaessa valopisteiden / valotehon lisääminen
Molempien sisäänkäyntien ovet ovar raskaat avata. Sisäänkäyntien ovien keventäminen
Kirjaston puoleisen sisäänkäynnin kynnyksen korkeus 4 cm. (Maksimi 2 cm). Kynnyksen madaltaminen
Sisäänkäyntien yhteydessä ei ole opastusta (aukioloaikoja tms.) Opastuksen parantaminen sisäänkäynneissä (esim. aukioloajat)
Aulatilassa olevat istuimet ovat samankorkuisia (47 cm). Erikorkuisten istuimien käyttö aulatilassa (esim. 50-55 cm lonkkavikaisille, 30 cm lyhytkasvuisille ja pienille lapsille).
Neuvontapiste huonosti havaittavissa pääovista tultaessa. Saattaa sekoittua myyntipalvelun imerkkiin Virallisen neuvontapisteen opastuksen parantaminen
Kirjaston puolen sisäänkäynnin seinällä sijaitsevat mainokset ovat suuria ja huomattavasti näkyvämpiä kuin viralliset opasteet. Virallisen informaation erottuvuuden parantaminen esim. oikealla sijoituksella ja valaistuksella
Heijastava tumma lasipinta vaikeuttaa neuvontapisteen tiskin taakse näkemistä (ja kuulemista). Neuvontapisteen alemman tumman lasipinnan poistaminen
Hissin oviaukko on kapea, 76 cm. (Minimivaatimus on 90 cm.). Hissin oviaukon leventäminen
Hissin painikkeet ovat turhan korkealla (120 cm). Hissin painikkeiden korkeuden laskeminen
3. Kirjasto Kirjastokadun invapaikka hieman ”piilossa”. Invaparkkipaikan opastaminen parkkialueella. 1
Molempien sisäänkäyntien valaistus on katoksen pystytolpassa. Sivusta tuleva valo saattaa häikäistä näkövammaista Sisäänkäyntien valaistuksen häikäisevyyden tarkistaminen ja tarvittaessa valopisteen sijoittaminen katokseen
Paljon polkupyöriä sisäänkäynnin lähellä. Saattavat kaventaa väylää/sisäänkäyntiä. Pyöräpysäköintijärjestelyjen selventäminen Järvenpäätalon sisäänkäynnin puolella
Pyörätuolilla liikkuva ei voi käyttää Kirjastokadun sisäänkäyntiä: aulassa portaat. Kirjastokadun puoleiseen sisäänkäyntiin invaopaste Järvenpäätalon sisäänkäynnille
T-silmukan toimivuus tiloissa epävarmaa. Tiskien takana ei näkyvissä mikrofonia. T-silmukan toimivuus varmistettava

1

Rakennukset - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 3

RAKENNUS ONGELMA TOIMENPIDE E- TASO
3. Kirjasto Ei opastusta neuvontapisteelle. WC opaste ja T-silmukkakyltti kaapin reunassa. Opastusta wc-tiloihin ja neuvontaan tulisi parantaa. 1
Rakennuksesta mustavalkoinen sekavanoloinen pohjakartta. Pohjakartan selventäminen (esimerkiksi ”olet tässä” -laatikon värjääminen punaiseksi)
Ei soittokelloa sisäänkäynneissä. Soittokellon asennus
Molempien sisäänkäyntien oviaukon leveys vain 85 cm. (Min. 90 cm). Ainakin Järvenpäätalon puoleisen sisäänkäynnin ovikarmien leventäminen
4. Palvelukeskus Myllytien sisäänkäynnin edusta on päivällä pimeän oloinen. Valojen pitäminen päällä katoksessa myös päiväsaikaan esim. talvisin 1
Myllytien sisäänkäynnissä teksti tarpeeksi suurikokoista, mutta erottuu lasista heikosti. Valkoinen lappu, jossa työ- ja toimintakeskuksen aukioloajat. Musta teksti. Selkeä, mutta pienikokoista tekstiä. Opastus sisäpihan sisäänkäynnille iltatilaisuuksiin tuleville. Suuri teksti ja selkeä kartta. Paljon lappuja eri puolella ovea. Myllytien sisäänkäynnissä aukioloaikojen sijoittaminen sisäänkäynnin ulkopuolelle häikäisemättömään kehykseen 140-160 cm korkeudelle.
Kellarikerroksen sisäänkäynnin soittokellon korkeus n. 120 cm. Paljon painikkeita, pientä tekstiä. Soittokellon laskeminen alemmaksi n. 80-100 cm korkeudelle ja painikkeiden opastetekstin selventäminen
Myllykadun sisäänkäynnistä tultaessa vastassa seinä, jossa paljon erilaista informaatiota. Ei opastusta neuvontaan/muihin tiloihin. Selkeä opastustaulu eri toimintojen (esim. Invawc ja neuvontapiste) sijainnista 1.krs:n seinään vastapäätä sisäänkäyntiä
Hissin painikkeet eivät erotu kovin hyvin. Hissin painikkeiden erottuvuuden parantaminen
Myllytien sisäänkäynnin yhteydessä portaat jossa käsijohde korkeudella 90 cm. Toisen käsijohteen lisääminen Myllytien portaisiin nykyisen johteen alapuolelle n. 70 cm korkeudelle.
5. Paloasema Oven edessä kivilaatta (kynnys n. 3 cm), joka rajoittaa oven edessä olevaa tilaa (vain 100 cm). Sisäänkäynnin kivilaatan suurentaminen (minimi 150 x 150 cm, laatan ja päällysteen välinen kynnys maksimissaan 2 cm) tai asfaltoiminen kivilaatan tasoon 2
Parkkialue on suuri asfalttikenttä. Ei merkintöjä päällysteessä. Ei virallisia invapaikkoja. Parkkialueen jäsennöinti ja virallisten invapaikkojen rakentaminen
Aukioloajat riittävän isolla fontilla, mutta hieman korkealla. Opastuskyltin laskeminen alemmaksi korkeudelle 140-160 cm.
Pyörätuolilla asioiminen vaikeaa: ulko-oven sisäpuolella porraskäytävä Tasohissi rappukäytävään?
Oviaukko liian kapea, 82 cm. (Min 90 cm). Oviaukon leventäminen
6. Vanhainkoti Sisäänkäynnin edusta nostettu lähes ulko-oven tasolle. Oven edessä 100 cm pitkä metalliritilä, jonka kynnys 2-3 cm. Oven edessä olevan vapaan tilan lisääminen. Nykyisen oven edessä oleva luiska korvataan askelmalla ja kaiteilla. Sisäänkäynnin oikealle puolelle rakennetaan erillinen luiska. 1
Soittokellossa kaksi mustaa painiketta. Soittokello sijaitsee korkealla Soittokellon asentaminen alemmaksi. Painikkeiden informaation parantaminen
Ulko-oven kynnys 4-5 cm.(Maksimi 2 cm). Ulko-oven kynnyksen madaltaminen tai luiskaaminen
Ulko-oven pystykahva on liian korkealla (90 cm). Ulko-oveen lisätään erillinen alemmas ulottuva käsikahva
Ulko-ovet ovat raskaat avata Ulko-ovien keventäminen
Toimistohuone sijaitsee syrjässä portaikon takana. Isompi opastuskyltti toimistohuoneisiin. Ovisummereiden laskeminen alaspäin.
Hissin käyttäminen on hankalaa: kerroslukua ennen tulee näppäillä koodiluku, jolle on oma numeronäppäimistönsä. Hissin painikkeiden laskeminen. Koodilukujärjestelmän poistaminen.
Hissin ovi on raskas avata. (Max 10 N). Hissin oven keventäminen
Tuulikaappi ei ole tarpeeksi syvä ja ovet avautuvat tuulikaappiin. (Min 1,4 m + oven leveys). Ulko- ja sisäoven muuttaminen automaattisesti aukeavaksi, lisätään varoitus automaattiovesta.
Aulassa tavalliset WC:t WC:n muuttaminen inva-asiakkaille sopivaksi ja sijainnin opastaminen ja merkitseminen
Ulko-oven oviaukon leveys 83 cm. (Min 90 cm). Ulko-oven leventäminen

2

Rakennukset - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 3

RAKENNUS ONGELMA TOIMENPIDE E- TASO
7a. Terveyskeskus, alue 2 Rakennusten toiminnot lasissa valkoisella tekstillä, vaikea havaita: heijastuu lasista. Paljon ilmoituksia/lappuja eri puolella sisäänkäyntiä. Informaation kerääminen sisäänkäynnissä yhteen tauluun ja olennaisen informaation erottaminen muista tiedotteista 1
Ulko-oven kynnys 3 cm. (Maksimi 2 cm). Ulko-oven kynnyksen madaltaminen tai luiskaaminen
Korkealla olevat vaakakahvat ovessa vaikeuttavat oven avaamista esim. pyörätuolista. Vaakakahvojen korvaaminen pystykahvalla tai pystykahvan lisääminen oven alaosaan.
Paljon samankorkuisisa istuimia (42 cm). Lisätään odotustilaan erikorkuisia istuimia
Lääkärinvastaanottotiski on erotettu aulasta sermillä. Keltainen ja sininen johdatusviiva lattiassa kulkee sermin ali. Siirretään /uusitaan lattiassa olevat johdatusviivat
Ei soittokelloa sisäänkäynnissä Soittokellon asentaminen
7b. Terveyskeskus, alue 3 Soittokellossa kaksi erillistä kytkintä, joiden toiminta/tarkoitus ei selviä. Sijaitsee nurkassa. Ovisummerin painikkeiden selkeyttäminen ja siirtäminen väh. 40 cm päähän nurkasta 1
Sisäänkäynnissä informaatio on hajallaan Sisäänkäynnin informaation kokoaminen yhteen esim tauluun sisäänkäynnin seinään oikealle puolelle. Vain tärkein informaatio oveen.
Ulko-oven oviaukon leveys 75 cm. (Min 90 cm). Ulko-oviaukon leventäminen
Ulko-oven kynnys 5 cm. (Maksimi 2 cm). Ulko-oven kynnyksen madaltaminen
Vastaanottopiste sijaitsee sisäänkäyntiin nähden syrjässä (jyrkästi vasemmalla). Parannetaan informaatiota ja johdattavuutta sisäänkäynniltä vastaanottopisteelle.
Yleisö WC ahdas ja oviaukko kapea. Käytettävä alueen 3 Inva-wc:tä Inva-wc:n rakentaminen alueelle 3 tai alue 2:n Inva-wc:n opastaminen alueelta 2.
Invapaikkoja ei ole riittävästi, jos alueen 3 asiakkaat käyttävät alueen 2 invapaikkaa. Uusien invapaikkojen rakentaminen
7c. Terveyskeskus, neuvola Neuvolan pääsisäänkäynti ei sovellu pyörätuoliasiakkaalle. Liikuntavammaiset ja pyörätuolia käyttävät asiakkaat johdetaan alue 2 sisäänkäynnin kautta, josta opastus neuvolan ovelle (alue 3:n tuulikaapissa). Ovi ei saa olla lukossa (muuten oven viereen asennettava soittokello). Käytännöstä tulisi tiedottaa alueen asukkaille. 1
Alueen 3 tuulikaapista neuvolaan johtavan oven kynnys on 4 cm. (Maksimi 2 cm). Alueen 3 tuulikaapissa olevan oven kynnyksen madaltaminen.
Inva-wc:stä ei ole merkintää ovessa Inva-wc -symbolin kiinnittäminen oveen
8. Järvenpään asemarakennus Laitureiden puoleisen sisäänkäynnin yläpuolella ei ole valopistettä. Lisäselvitys valaistuksen riittävyydestä. 1
(HUOM. Asema-aluetta ja laitureita koskevat parannusehdotukset on esitetty kappaleessa 4.3). Aukioloaikainformaatio selkeää, mutta pientä. Aukioloaikainformaation suurentaminen.
Laitureiden puoleisen ulko-oven kynnys 6-7 cm. (Maksimi 2 cm). Sisäänkäynnin kynnyksen madaltaminen (esim. metalliramppi).
Laitureiden puoleinen tuulikaappi on ahdas. (Min 1,4 m + oven leveys). Sisäoven aukeavalla puolella on liian vähän tilaa (n. 30 cm). Ovien motorisoiminen ja aulatilan välisen oven kätisyyden kääntäminen sisäänpäin aukeavaksi.
Lyhytkasvuiset ja pyörätuolilla liikkuvat eivät ylety korkeille palvelutiskeille. (114 cm) Rakennetaan uusi tai muutetaan yksi palvelupiste matalammalle.
Sisätiloissa samankorkuisia istuimia. Lisätään erikorkuisia istuimia.
Ei soittokelloa sisäänkäynnissä. Soittokellon asennus (etenkin, jos ovea ei motorisoida).
9. Valtion virastotalo Yhteiskouluntien puoleinen luiska on liian jyrkkä eikä siinä ole välitasannetta tai kaiteita (kaltevuus 8,3 %, leveys 2 m, pituus 8,5 m.) Yhteiskouluntien puoleisen luiskan loiventaminen (välitasanne 6 m välein, mikäli kaltevuus on 5 %) ja kaksijohteisten kaiteiden rakentaminen molemmin puolin luiskaa 2
Portaan kaiteissa on vain yksi käsijohde. Toisen käsijohteen lisääminen portaan kaiteisiin
Soittokello sijaitsee liian ylhäällä Soittokellon laskeminen alemmaksi
Tuulikaapin syvyys on 1,7m. (Min 1,4 m + oven leveys). Yhden sisäänkäynnin ovien automatisointi.
Hissin oviaukko on liian kapea (79 cm). (Minimivaatimus on 90 cm.) Hissin oviaukon uusiminen/muuttaminen leveämmäksi.
Työvoimatoimiston palvelupisteet ovat liian korkealla pyörätuoliasiakkaille. Ainakin yhden palvelutiskin korkeuden alentaminen n 75-80 cm korkeudelle.
Jonotusautomaatti on liian korkea (107 cm) pyörätuoliasiakkaille ja lyhytkasvuisille. Teksti sekavaa. Jonotusautomaatin laskeminen alemmaksi ja painikkeiden selventäminen.
Ulko-oven oviaukko kapea, 80 cm. (Min 90 cm). Ulko-oven leventäminen

3

Rakennukset - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 3

RAKENNUS ONGELMA TOIMENPIDE E- TASO
10. Invalidien Sisäpihan katos ei ole valaistu Sisäpihan katoksen valaiseminen 1
koulutuskeskus Automaattioven avauskytkimen sijainti on hyvä, mutta oven toiminta saattaa jäädä epäselväksi ensikertalaiselle Automaattioven avauskytkimien parempi opastus
Info-piste sivussa. Käynti automaattioven kautta. Ovenavauspainikkeet toimivat, mutta painikkeiden löytäminen vaatii opettelemista. Tiskin korkeus n. 90 cm. Opastusta Info-pisteelle tulisi parantaa. Automaattioven avauskytkimien parempi opastus. Tiskin korkeuden laskeminen.
Inva-wc:stä ei ole merkintää ovessa Inva-wc:n merkitseminen.
11. Seurakuntakeskus Lasin takana oleva opastetaulu heijastaa ja sijaitsee liian korkealla (alareuna 1,5 m). Opastustaulun laskeminen alemmaksi ja siirtäminen sisäänkäynnin ulkopuolelle 2
Ulko-oven kynnys 2,5 cm. (Maksimi 2 cm). Ulko-oven kynnyksen pienentäminen
Automaattioven painonappi sijaitsee Lisätään automaattioven aukioloaikaa.
avautuvaan oveen nähden hankalassa paikassa oven vieressä. Pyörätuolilla liikkuvan on nappia painettuaan peruutettava ennen kuin voi edetä sisäänkäynnistä. Ovet pysyvät auki n. 25 sekuntia. Painonapin ja soittokellon siirtäminen sisäänkäynnin toiselle puolelle
Ei varoitusta automaattiovesta Kiinnitetään oveen varoitusteksti automaattiovesta
Neuvontaluukku sijaitsee liian korkealla (120 cm) ja lasi-ikkuna voi heikentää äänen voimakkuutta. Neuvontapisteen luukun uudelleenmuotoilu
12. Kirkko Ei virallisia invapaikkoja. Jyrkät mäet virallisilta parkkialueilta. Invapaikkojen rakentaminen kirkon sisäänkäynnin läheisyyteen. Invapaikoille tulee olla myös opastus. 2
Oven edustalla kynnys 4 cm. (Maksimi 2 cm). Kynnyksen madaltaminen tai luiskan rakentaminen
Ei soittokelloa sisäänkäynnissä Soittokello sisäänkäynnin yhteyteen
Ei aukioloaikoja, mutta informaatiota tilaisuuksista ym. lasin takana. Vaihteleva tekstinkoko. Heijastava lasi. Informaatiotaulun siirtäminen ikkunan ulkopuolelle. Olennainen informaatio tarpeeksi isokokoisella tekstillä sijoitettuna tarpeeksi alas.
Ulko-oven kynnys kaksiosainen. Suurempi kynnys 2,5 cm. (Maksimi 2 cm). Ulko-oven kynnyksen madaltaminen tai luiskaaminen
Ovi on melko raskas avata, 40-50 N. (Max 10 N).Tuulikaappi ei ole tarpeeksi syvä, 1,8 m. (Min 1,4 m + oven leveys). Ulko-oven automatisoiminen painonapilla toimivaksi. Painonapin sijoittaminen oven oikealle puolelle n. 1 metrin korkeudelle.
Ei Inva-wc -tiloja / opastusta tiloihin Inva-wc -tilojen rakentaminen. Opastus tiloihin esim. sisäänkäyntiä vastapäätä olevaan betoniseen seinään.
13. Yhteiskoulu Pihan puolen sisäänkäynti johtaa portaikkoon. Pyörätuolilla liikkuvan on käytettävä pääsisäänkäyntiä (remontissa), josta yhteys hissille. Pääsisäänkäynnin tekeminen esteettömäksi vähintään hissille saakka. 2
Liikuntasaleihin johtavan oven edessä tilaa 120 cm, sivusuunnassa oven leveys. Ei soittokelloa. Tuulikaapin oviaukon leveys n. 80 cm. (Min 90 cm). Ovenkahva korkealla. Korkeat kynnykset ulko- ja sisäovissa. (Maksimi 2 cm). Pukuhuoneisiin ja juhlasaliin johtavan sisäänkäynnin porrasaskelman korottaminen, leventäminen (väh. 150 x 150 cm). Loivemman ja leveämmän luiskan rakentaminen. Sisäänkäynnin varustaminen soittokellolla. Tuulikaapin oviaukon leventäminen.
15. Keskustan päiväkoti Päiväkodissa 4 sisäänkäyntiä, joista 1 varustettu hyvällä luiskalla ja muissa porras tai jyrkkä luiska. Mustikoiden ja Mansikoiden ovelta opastus Mesimarjojen ovelle ja Mesimarjojen sisäänkäynnin muuttaminen kokonaisuudessaan esteettömäksi. 2
Mesimarjojen ulko-ovessa 5 cm kynnys. (Maksimi 2 cm). Mesimarjojen oven kynnyksen madaltaminen
Mesimarjojen ulko-oven leveys 85 cm Oven leventäminen 90 cm leveäksi
Tuulikaappien syvyys 1,67 m. (Min 1,4 m + oven leveys). Mesimarjojen tuulikaapin laajentaminen
Inva-wc:stä ei ole merkintää ovessa Inva-wc:n merkitseminen oveen
Ovilla ei ole soittokelloa tai se näyttää rikkinäiseltä. Sisäänkäyntien varustaminen soittokellolla
16. Keskustan koulu Rakennuksen sisälle pääsee vain portaita pitkin. Portaat pääsisäänkäynnin ulkopuolella, muilla sisäänkäynneillä sisäpuolella. Sisäänkäynnin varustaminen soittokellolla portaiden alapäässä. 2
Rakennuksen sisällä liikkuminen portaiden vuoksi hankalaa. Tarvittaessa yksi luokkatila, jonne esteetön käynti. Esim. portaiden varustaminen hissillä sekä sisäänkäynnissä tarpeelliset muutokset: oven leveys, kynnyksen korkeus, tuulikaapin syvyys, avaamisessa tarvittava voima

4

Rakennukset - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 3

RAKENNUS ONGELMA TOIMENPIDE E- TASO
17. Juholan koulu Oven edustalla oleva kivetys 5,5 cm maanpinnan tasosta. Maanpinnan korottaminen kivetyksen tasolle. 2
Ei varoitusta automaattiovesta Kiinnitetään oveen varoitusteksti automaattiovesta
Ei soittokelloa sisäänkäynnissä Normaaliovisen sisäänkäynnin varustaminen soittokellolla.
Normaalin ulko-oven avaamisessa tarvittava voima 50 N. Normaalioven keventäminen.
Inva-wc:stä ei ole merkintää ovessa. Inva-wc:n merkitseminen.
18. Urheilukenttä Pysäköintialueella ei virallisia invapaikkoja Virallinen merkitty invapaikka (2) pysäköintialueelle. 2
Lipunmyyntitiskit ovat korkealla Yhden lipunmyyntitiskin laskeminen n. 75-80 cm korkeudelle. Seinään invamerkintä.
19. Posti Sisäänkäyntiä ei ole valaistu Sisäänkäynnin valaiseminen 2
Kenttäkiven ja metalliritilän välillä kynnys 3 cm. (Maksimi 2 cm). Metalliritilän kynnyksen luiskaaminen tai metalliritilän upottaminen kivetykseen
Sisäänkäynnin tasolle nostettu kivetys on liian jyrkkä. Sisäänkäynnin edustan nousun loiventaminen pidemmälle matkalle.
Sisätiloissa ei ole kuin yksi tuoli Tuolien lisääminen.
20. Apteekki Sisäänkäynnin oviaukko on liian ahdas, 77cm. (Min 90 cm). Oviaukon leventäminen 2
Tuulikaappi on liian ahdas (syvyys 155 cm). (Min 1,4 m + oven leveys). Ulko-oven ja tuulikaapin oven automatisointi
Keskiraskaat ovet 30-50 N. (Max 10 N). Ovien keventäminen
Sisätiloissa vain 9 tuolia. Asiakkaat saattavat joutua seisomaan Tuolien lisääminen
21. Linja-autoasema Ei virallisia invapaikkoja. Invapaikoituksen järjestäminen ja suunnitteleminen mahdollisimman lähelle rakennusta. 1
Rautatienkadun sisäänkäynti soveltuu hyvin pyörätuoliasiakkaille. Vuoritien puolelta ei ole opastusta tälle sisäänkäynnille. Toteutetaan opastus esteettömälle sisäänkäynnille.
Laiturialueelta ei ole opastusta ja suoraa yhteyttä rautatieasemalle johtavalle väylällä. Toteutetaan opastus ja rakennetaan portaat suojatien päähän.
Aikataulut kahdessa kuperassa lasitaulussa. Pientä tekstiä. Lasi heijastaa. Pidetään vapaana kulkuyhteys aikatauluinformaation luokse, näytetään aikataullut suoralla pinnalla.
Inva-wc-tiloja ei ole merkitty Lisätään WC:n oveen inva-WC:n tunnus
22. Päiväkoti Loutti Päiväkodissa 4 sisäänkäyntiä, joissa kaikissa puutteita Yhden sisäänkäynnin muuttaminen esteettömäksi: 2
Sisäänkäyntien edessä betonilaatta, jolle porras 12 cm. Oven eteen erillinen luiska tai asfaltilla maan korottaminen betonilaatan tasoon. Muilta ohjaus ko. ovelle.
Ulko-oven kynnys 4 cm. (Maksimi 2 cm). Oven kynnyksen madaltaminen.
Ulko-ovi keskiraskas, avaamiseen tarvittava voima n. 55 N. (Max 10 N). Oven keventäminen.
Rakennuksessa ei ole Inva-wc:tä. Rakennuksen varustaminen Inva-wc:llä
23. Sosiaalitoimi Sisäänkäynnin edessä oleva luiska on liian jyrkkä 10,3 % Luiskan kaltevuuden loiventaminen ja mahdollisen välitasanteen rakentaminen (jos pituus yli 6 m). 2
Soittokello sijaitsee oven avautumissuuntaan nähden väärällä puolella ja liian ylhäällä. Soittokellon toiminta epäselvää. Soittokellon siirtäminen alemmaksi ja sisäänkäynnin vasemmalle puolelle. Opastuksen lsääminen.
Ulko-oven kynnys 5 cm. (Maksimi 2 cm). Ulko-oven kynnyksen madaltaminen tai luiskaaminen
Ei opastusta Inva-wc-tiloihin. Opastuksen lisääminen
Pyäköintialue on kenttämäinen. Ei virallisia invapaikkoja. Pysäköintialueen jäsennöinti.
24. Musiikkiopisto Oven edustalla helposti kasaantuva nyppylämatto Oven edustan nyppylämaton korvaaminen esimerkiksi kumiritilämatolla 2
Liian vähän tilaa (30 cm) oven avautuvalla puolella. Oven avautumisuunnan muuttaminen ja sisäänkäynnin vasemmalla puolella olevan penkin siirtäminen.
Soittokello ja ovikello sijaitsevat liian ylhäällä (147 ja 150 cm). Soittokellon ja ovikellon laskeminen alemmaksi
Tuulikaappi on liian ahdas, syvyys 18 cm, ovi ei avaudu tuulikaappiin. (Min 1,4 m) Tuulikaapin oven pitäminen avoinna aukioloaikoina.
Keskiraskaat ovet (ulko-ovi 30-40 N, sisäovi 4050 N). Ovien keventäminen
Aulassa himmeä valaistus Aulan valaistuksen tarkistus ja mahdollista lisävalaistusta varten
Ei opastusta aulassa Opastus aulasta eri tiloihin (luokkahuoneet, kanslia, Inva-wc ym.) keskeisessä paikassa.
Jyrkät mäet parkkialueelta pääsisäänkäynnille Erillisen inva-sisäänkäynnin ja hissin rakentaminen.

5

Rakennukset - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 3

RAKENNUS ONGELMA TOIMENPIDE E- TASO
25. Pikkuvanhan päiväkoti Rakennukseen yksi luiskallinen lähes esteetön sisäänkäynti Opastus muilta sisäänkäynneiltä luiskalliseen sisäänkäyntiin. 2
Oviaukon leveys 80 cm. (Min 90 cm). Oviaukon leventäminen.
Ulko-ovi raskas, avaamiseen tarvittava voima n. 80 N. (Max 10 N). Oven keventäminen
26. Ortodoksikirkko Rakennuksen sivustassa on luiska, jonka keskikohdassa on kynnys (5-6 cm) (Maksimi 2 cm). Kynnyksen tasoittaminen/poisto luiskassa 2
Sisäänkäynnin yhteydesssä ei ole soittokelloa. Soittokellon asentaminen pääoveen.
Ovien kynnykset ovat korkeita. (Maksimi 2 cm). Ovien kynnyksien madaltaminen tai luiskaamine
Juhlasaliin pääsisi hissillä, mutta se on poissa toiminnasta. Vahtimestari / muu henkilökunta auttaa tarvittaessa. Hissin käyttöönottaminen
Ei Inva-wc -tiloja Inva-wc -tilojen rakentaminen.
27. Tekninen keskus (Seutulantalo) Sisäänkäynnin yhteydessä oleva luiska on liian jyrkkä Uuden luiskan rakentaminen sisäänkäynnin yhteyteen (suunnitelmat tehty). 2
Soittokello sijaitsee liian ylhäällä. Soittokellon laskeminen alemmaksi
Aukioloajat ovat lasin sisäpuolella (lasi heijastaa). Aukioloaikojen siirtäminen lasin ulkopuolelle.
Ulko-oven kynnys 4 cm. (Maksimi 2 cm). Ulko-oven kynnyksen laskeminen tai luiskan rakentaminen kynnyslistaan.
Raskaat ovet (n.70 N), mikäli ovi avataan käsin. Oven avautumisen keventäminen.
Automaattiovien painikkeet ovat huomaamattomat. Ovien aukioloaika liian lyhyt. Automaattioven painikkeen huomattavuutta parannetaan opastetaululla. Aukioloajan pidentäminen.
Aulasta ei ole opasteita Inva-wc-tiloihin Opasteet WC-tiloihin.
Kapeahko hissi (79 cm). (Minimivaatimus on 90 cm.) Hissin uusiminen.
Palvelupisteen oviaukot ovat ahtaat, 80 cm. (Min 90 cm). Palvelupisteen oviaukkojen leventäminen.
Kaikki istuimet ovat aulassa samankorkuisia. Pyörätuoliasiakkaalle ei ole suunniteltu odotustilaa. Eri korkuisien istuimien lisääminen odotustilaan. Myös pyörätuoliasiakkaille varataan tila odottamista varten.
28. Jää-/ liikuntahalli Ovien kynnykset ovat korkeita, mutta niitä varten on rakennettu väliakaiset luiskat Pysyvien luiskien rakentaminen sisäänkäyntiin 2
Sisäovi raskas, jos viereinen ovi on lomittain sisäoven päällä. (Max 10 N). Vasemmanpuoleisimman oven automatisointi
Ei kunnollista opastusta WC-tiloihin WC-tiloihin johtavan opastuksen parantaminen
Hissin edustan valaistus on hieman himmeä Hissin edustan valaistuksen tarkistaminen ja tarvittaessa parantaminen.
Ei soittokelloa sisäänkäynnissä Soittokellon asentaminen sisäänkäynnin yhteyte
29. Uimahalli Oven edessä olevan metalliritilän kynnys 3,5 cm. (Maksimi 2 cm). Kynnyksen ja oven välissä tilaa vain 120 cm. Oven edustan korottaminen kynnyksettömäksi ja metalliritilän upottaminen laatoitukseen 2
Ovien vaakakahvat ovat korkealla. Vähintään yhden ovenkahvan muuttaminen pystykahvaksi tai erillisen pystykahvan lisääminen oven alaosaan.
Keskiraskaat ulko-ovet (n. 50N). Ulko-ovien avautumisen keventäminen
Palvelutiski sijaitsee korkealla (101 cm). Erillinen alempana sijaitseva neuvontaluukku pyörätuoliasiakkaille
Ei soittokelloa sisäänkäynnissä Soittokellon lisääminen sisäänkäynnin yhteyteen
30. Pajalan koulu Sisäänkäynnin edustalla betonilaatta ja metalliritilä, kaksi n. 5 cm kynnystä. Korkea kynnys ulko-ovessa [7 cm (5+2)]. (Maksimi 2 cm). Oven edustan nostaminen sisäänkäynnin tasoon ja metalliritilän upottaminen laatoituksen tasolle. 2
Soittokello sijaitsee liian ylhäällä ja avautuvan oven saranapuolella. Soittokellon siirtäminen sisäänkäynnin toiselle puolelle alemmaksi.
Pehmeähkö kululnut punosmatto tuulikaapissa vaikeuttaa pyörätuolilla kulkemista. Korkea kynnys tuulikaapin ovessa. Punosmaton korvaaminen kumiritilämatolla (riittävän paksu matto, jotta kynnyksen korkeudet eivät ylitä 2 cm).
Ulko-ovessa lyhyt vaakakahva korkeudella 100 cm. Pystykahvan lisääminen oven alaosaan
Keskiraskaat ovet 50-60 N. Oven avautumisen keventäminen.
Ei Inva-wctä Inva-wc -tilojen rakentaminen.
Ei hissiä. Hissin rakentaminen.
31. Kartanon koulu Oven edessä punainen kivetys ja metalliritilä, kynnys 4 cm. (Maksimi 2 cm). Oven edessä tilaa 63 cm. Pidemmän (vähintään 150 cm) metalliritilän asentaminen sisäänkäynnin yhteyteen. Ritilän ja kynnyksen sekä ritilän ja kivetyksen väliset tasoerot luiskataan. 2
Keskiraskaat ovet. (Ulko-ovet n. 50 N. Sisäovet n. 60 N.) Oven avautumisen keventäminen

6

Rakennukset - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 3

RAKENNUS ONGELMA TOIMENPIDE E- TASO
33. Lukio Pääsisäänkäynnin yhteydessä oven avaamista vaikeuttaa edustalla sijaiseva n.1m pituinen metalliritilä, jonka kynnys 2 cm Ritilän upottaminen kivetyksen tasoon ja kivetyksen nostaminen tarvittaessa 2
Pääsisäänkäynnin ovet ovat raskaat avata (80N). Sivusisäänkäynnin ovet ovat keskiraskaat (45-60 N). Ovien keventäminen
Hissiaulan yläpuolella ei ole valopistettä Hissiaulan valaistuksen tarkistaminen
34. Ammattikoulu Pääoven yhteydessä ei virallisia invapaikkoja Virallisten invapaikkojen suunnitteleminen pääoven läheisyyteen 2
Pääoven luiska on liian jyrkkä (9,7%). Luiskan loiventaminen
Ei soittokelloa sisäänkäynnissä Soittokellon asentaminen sisäänkäynnin yhteyteen
Musta teksti keltaisella pohjalla lasin takana (A4). Pientä tekstiä. Oleellisen informaation kokoaminen yhteen pisteeseen esim. sisäänkäynnin vasemmalle puolelle tarpeeksi alas ja isokokoisella tekstillä.
Ulko-oven kynnys 3 cm. (Maksimi 2 cm). Ulko-oven kynnyksen madaltaminen tai kynnyksen luiskaaminen
Keskiraskaat ovet (40N). Oven avautumisen keventäminen
Ei Inva-wc-tiloja Inva-wc-tilojen rakentaminen
Tasoerottoman reitin suunnittelu hissiin
35. Saunakallion koulu, Oven edessä kalteva (20 %) ritiläramppi, jossa 9,5 cm:n kynnys. (Maksimi 2 cm). Kaltevan ritilätason nostaminen vaakatasoon askelmaksi 2
rakennus A Tuulikaapissa kulunut nyppyläkumimatto. Kuluneen kumimaton korvaaminen kumiritilämatolla
Ulko-oven kahvan korkeus maasta on 94 cm. Ovenkahvan pidentäminen tai toisen kahvan lisääminen nykyisen kahvan alapuolelle
35. Saunakallion koulu, Ei valaistusta aivan sisäänkäynnin ovien yläpuolella Sisäänkäynnin valaistuksen tarkistaminen 3
rakennus B Ulko-oven kynnys 3 cm. (Maksimi 2 cm). Ulko-oven kynnyksen madaltaminen/luiskaaminen
Ulko-oven kahvan korkeus maasta on 92 cm. Ovenkahvan pidentäminen tai toisen kahvan lisääminen nykyisen kahvan alapuolelle
Keskiraskaat ulko-ovet (n. 60N). Ovien keventäminen
35. Saunakallion koulu, rakennus C Sisäänkäynnin yhteydessä kenttäkivestä tehty luiska, jonka kaltevuus 8-9%. Ei katosta luiskan päällä. Katoksen ulkopuolinen alue talvella liukas. Sisäänkäynnin edustan katoksen jatkaminen pihan katokseen saakka. Katoksen leventäminen sisäänkäynnin vieressä olevan luiskan päälle 2
Ulko-oven kaksiosainen kynnys 2+2 cm. (Maksimi 2 cm). Vähintään toisen kynnyksen madaltaminen/luiskaus
Ulko-oven kahvan alareuna 112 cm korkeudella. Ylimääräisen ovikahvan lisääminen oviin lukkojen alapuolelle
Keskiraskaat ulko-ovet (50-60N). Oven avautumisen keventäminen
37. Englantilainen leikkikoulu Keskiraskaat ulko-ovet (n. 50 N). Oven avautumisen keventäminen. 2
Alimmaisen porrasaskelman nousu 25 cm. Portaisiin lisäaskelman rakentaminen madaltamaan alimmaisen portaan nousua.
Portaissa ei ole kaiteita Portaisiin kaiteiden rakentaminen molemmin puolin.
Rakennukseen johtavilla ovilla portaat. Myös pääoven tuulikaapin sisällä askelma. Rakennukseen johtavan luiskan rakentaminen mahdollisuuksien mukaan pääovelle. Edellyttää ylätasanteen leventämistä eli portaiden kokonaan uusimista. Myös muut vaihtoehtoiset sijoituspaikat tutkittava, sillä pääovella oleva korkeusero edellyttää 12,5 m pitkän luiskan rakentamista. Myös tuulikaappiin luiska ennen sisäovea.
Sisäänkäynnissä ei ole soittokelloa. Oven varustaminen soittokellolla. Sijainti portaiden alatasossa, jollei luiskaa rakenneta.
38. Nuorisotalo Numerovalo ulko-oven yläpuolella. Valaisun riittävyyden tarkistaminen oven edustalla 2
Ei soittokelloa sisäänkäynnissä Soittokellon asentaminen
Keltainen lappu ovessa lasin takana (A4). Pientä tekstiä. Oleellisen informaation kokoaminen yhteen pisteeseen esim. sisäänkäynnin vasemmalle puolelle tarpeeksi alas ja isokokoisella tekstillä.
Ulko-ovessa kaksiosainen kynnys 2+2,5 cm Ainakin toisen kynnyksen madaltaminen tai luiskaaminen
Ei virallisia invapaikkoja. Invapysäköintipaikkojen suunnittelu ja merkintä.
Oviaukon leveys 82 cm.(Min. 90 cm). Oviaukon leventäminen (harkinnan mukaan)
Luiskan leveys 79 cm ja kaltevuus 8-9% (ei katosta). Nykyisen luiskan korvaaminen leveämmällä luiskalla

7

Rakennukset - TOIMENPIDEOHJELMA LIITE 3

RAKENNUS ONGELMA TOIMENPIDE E- TASO
39. Järvenpään kaupungin nuorisotila Ulko-oven kynnys 9 cm. (Maksimi 2 cm). Oven kynnyksen madaltaminen 2
Ulko-ovi keskiraskas. n. 60 N, sisäovi keskiraskas, n. 40 N. (Max 10 N). Ovien avautumisen keventäminen
Tuulikaapin syvyys on 2 m. (Min 1,4 m + oven leveys). Tuulikaapin laajentaminen
40 a. Päiväkoti Mylläri Soittokello 122 cm korkeudella Soittokellon madaltaminen 2
Oviaukon leveys 84 cm. (Min. 90 cm). Oviaukon leventäminen (harkinnan mukaan)
Ulko-ovessa kynnys 12 cm. (Maksimi 2 cm). Oven kynnyksen madaltaminen
Ulko-ovi keskiraskas n. 50 N. (Max 10 N). Oven avautumisen keventäminen
40 b. Puistolan päiväkoti Ulko-oven leveys 80 cm ja kynnys 6,5 cm. (Maksimi 2 cm). Sisäänkäynnillä 1 oviaukon leventäminen ja oven kynnyksen madaltaminen. 2
Sisäänkäynnissä 2 jyrkät portaat. Sisäänkäynnillä 2 opastus ovelle 1.
40 c. Avoin päiväkoti Soittokello 136 cm korkeudella Soittokellon madaltaminen 2
Keltasirkku Oviaukon leveys 74 cm. (Min 90 cm). Oviaukon leventäminen
Ulko-ovessa kynnys 13 cm (Maksimi 2 cm) ja tuulikaapissa porras 12 cm Oven kynnyksen madaltaminen
Ulko-ovi raskas n. 80 N. (Max 10 N). Oven avautumisen keventäminen
Oven edessä olevien portaiden yhteydessä ei ole luiskaa. Selvitettävä mahdollisuus luiskan toteuttamiselle. Edellyttää oven edustalle lisää tilaa sekä myös tuulikaapissa olevan portaan varustamista luiskalla. Vaatimusarvot: 63 cm korkeuserossa luiskan pituus 12,5 m.

8