S AATT E E K S I

M E N E S TY K S E K K Ä Ä L L E K A R T O I T U S - J A A R V I O I N T I TY Ö L L E

KÄSITTEISTÄ

Rakennettu ympäristö’ kuten suuri osa luonnonympäristöäkin toimii päivittäisen elämän tapahtumapaikkana. Rakennettu ympäristö muodostuu rakennuksista ja ulkoalueista, kulku- ja liikenneväylistä, rakenteista, varusteista ja laitteista sekä kasvillisuudesta.

Kaikille soveltuvassa’ ja ‘esteettömässä ympäristössä’ suuret kokonaisuudet ja niiden yksittäiset osat toimivat moitteettomasti ja palvelevat jokaista käyttäjää turvallisesti eri tilanteissa.

SuRaKu -kartoitusohjelma käsittää viisi osaa eli ‘aluetta’. Sisällöltään osin päällekkäiset alueet jäsentyvät vastuutahojensa mukaisiin osakokonaisuuksiin;

 1. KADUT

 2. VIHERALUEET

 3. JULKISET RAKENNUKSET

 4. LIIKUNTAPAIKAT

 5. TYÖMAAT

Kunkin ‘alueen’ sisällä tarkastellaan jokapäiväistä liikkumista ja toimintaa palvelevia osia eli ‘kohteita’; katutilaa, toria, aukiota, rakennuspaikkaa, sisäänkäyntialuetta, pihaa, puistoa, ulkoilu- ja virkistys-, urheilu- ja harrastusalueita. ‘Kohteet’ pitävät sisällään tässä ‘varusteiksi’ kutsuttuja rakennetun ympäristön osatekijöitä; rakennuksia, rakenteita, kalusteita, varusteita ja kasvillisuutta. ‘Varuste’ saattaa aiheuttaa ‘ongelman’. ‘Ongelmia’ arvioidaan niiden liikkumiselle ja toiminnalle aiheuttaman vaaran, esteen tai haitan mukaisesti.

Ks. 6. Liite SuRaKu -internetsivujen mukainen Varusteet -luettelo YLEISTÄ

SuRaKu (Suunnittelu, Rakentaminen ja Kunnossapito) -kartoitusohjelma yhdessä Suomalaisen Insinööritoimiston (SITO) laatimien ESTEETÖN YMPÄRISTÖ -suunnitteluohjekorttien ja SuRaKu -esteettömyyskriteerien kanssa auttaa arvioimaan, suunnittelemaan, rakentamaan, huoltamaan ja ylläpitämään yhteisen ympäristömme esteettömyyttä, turvallisuutta ja soveltuvuutta kaikille käyttäjille. Esteettömän ympäristön toteuttamisen tavoitteena on parantaa ympäristön miellyttävyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta. Onnistunut toteutus on kaikkien toimintaa tukeva ympäristö.

Esteetön ympäristö -suunnitteluohjekortit ja SuRaKu -esteettömyyskriteerit antavat keskeisiä periaateohjeita julkisten ulkotilojen ja rakennusten sisäänkäyntialueiden nykytilan tarkastelua, sekä uuden tai korjaus- ja parannustoimenpiteiden suunnittelua varten. Korteissa on viitteet muihin käytössä oleviin suunnitteluohjeisiin. Suunnittelun ja rakentamisen ohjeet ja säädökset löytyvät kattavasti Rakennustietosäätiön (RTS) RT-kortistosta. Lisätietoa eri osakokonaisuuksien esteettömyydestä saa niitä käsittelevistä julkaisuista.

Tämä Ulkotilojen esteettömyyden SuRaKu -kartoitus- ja arviointiopas ei ole suunnitteluohje, vaan valottaa esteettömän ympäristön saavuttamiseksi tarkistettavia asioita ja ongelmakohtia kartoitus- ja arviointityössä.

SuRaKu -projektia rahoitti Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). SuRaKu -työskentelyyn ovat osallistuneet yhteistyökumppanikaupungit Espoo, Joensuu, Tampere, Turku ja Vantaa. Johtoryhmään ovat kuuluneet Helsingin kaupungin eri hallintokunnat sekä yritykset ja yhteisöt, eri vammais- ja vanhustyönliitot ja -järjestöt sekä Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtiosaston Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti (SOTERA). Tämän SuRaKu -kartoitus ja arviointioppaan toimituskuntaan ovat kuuluneet Pirjo Tujula ja Sirpa Linnola Helsingin kaupungin rakennusvirastosta (HKR) sekä SOTERA:n työryhmä Pirjo Sipiläinen,Irma Verhe ja Satu Åkerblom.

Esteetön ympäristö suunnitteluohjekortit ja SuRaKu -esteettömyyskriteerit ovat luettavissa internetsivuilta: www.hel.fi /helsinkikaikille PERIAATE

Kartoitus tai arviointi aloitetaan aluekokonaisuudesta ALUE. Edetään sen KOHDE -osatekijöiden kautta aina pienimpiin VARUSTE -osan yksityiskohtiin saakka. Näin kaikki keskeiset esteettömyyteen vaikuttavat seikat tulevat esiin kussakin kartoituksessa ja kuntoarvioinnissa. Kartoitettavassa tai analysoitavassa kohteessa liikkuminen reittiä pitkin paikasta toiseen ja toimiminen kohteessa tuovat esiin ONGELMAn tai useita puutteita, ja tätä kautta haasteita ylläpidolle.

Liikkumista tarkastellaan jalankulkijan, liikkumisen apuvälineiden avulla sekä harrastusvälineiden kanssa liikkujan näkökulmasta. Tarkasteluun kuuluvat eri kulkutavat ja kulkuvälineen (polkupyörä, henkilöauto, taksi, invataksi sekä julkiset liikennevälineet; bussi, raitiovaunu, metro, juna, laiva ja lentokone) vaihdon onnistuminen. Lähtökohtana on turvata esteetön toiminta kussakin ’kohteessa’ vähentämällä rakennetun ympäristön käyttäjilleen aiheuttamia haittoja. Arvioidaan onko liikkuminen paikasta toiseen, pääsy perille ja palveleviin sisätiloihin sekä ulkona lepo-, virkistys-, harrastus- ja liikuntapaikoille mahdollista.

Edellä mainitun ohella pohditaan sujuuko kaikki turvallisesti. Tarkoituksena on estää vaaratilanteiden syntyminen, esimerkiksi näkö- tai kuulovammaisten henkilöiden joutuminen epähuomiossa ajoradalle tai keinun alle, törmääminen yläpuolisiin rakenteisiin, kasvillisuuteen tai eteentuleviin esteisiin.

Ympäristön havainnollisuutta lisäävät esimerkiksi toimintaa helpottavat ohjaavat ja opastavat väri- ja materiaalikontrastimerkinnät ja kulkua helpottavat rakenteet.

Alue, jolla on vähän, tai ei ollenkaan, ongelmia tukee toimintaa parhaiten. Selkeä, johdonmukaisesti rakentuva ympäristö, jonka eri komponentit erottuvat ja osat toimivat sekä yhdessä että erikseen, muodostaa onnistuneen aluekokonaisuuden. Hyvä esteetön ympäristö mahdollistaa kaikkien liikkumisen, edistää sitä, sekä innostaa ja kannustaa itsenäiseen toimintaan.

INTERNET -ALOITUSSIVU KAUPUNKIVALIKKOINEEN

ALUEVALIKKO JA RAPORTOINTI -KARTTAPOHJA

KOHDEVALIKKO JA KARTAN OSASUURENNOS

VARUSTEVALIKKO JA KARTAN TARKENNUS

ONGELMA

Kunkin ‘varuste’ -alanimikkeen kohdalla tulee mahdollisesti vastaan eriasteisia ongelmia, jotka arvioidaan käymällä läpi koko valikko. Ympäristön ongelma - epäkohta tai ylläpidon heikkous - vaikeuttaa, estää tai vaarantaa liikkumista ja toimintaa. Ovatko kaikki osat kunnossa, puuttuuko jotain tai voiko jotakin mahdollisesti parantaa? Ongelmalista kunkin alanimikkeen alla pysyy sisällöltään aina samana.

‘Ongelma’ saattaa olla esimerkiksi:

-rakenne, pinta tai niiden osa, toiminta-alue tai -tila, kaluste, varuste, valaistus, ohjaava- tai opastava merkintä puuttuu

-alue, alueen reuna tai toimintakohta ei erotu, ääniohjaus tai kuulutus on epähavainnollinen, kontrasti on harhaanjohtava

-
rakenne, varuste, kasvillisuus tai näiden osa on esteenä kulkuväylällä tai toiminta-alueella, on häiriöksi sijaitessaan liian lähellä kulkuväylää, tai muodostaa näkemäesteen
-
rakenne, pinta tai niiden osa, varuste, opastava- tai ohjaava merkintä, etäisyys, rakenteen tai laitteen toiminta, valaistus tai kasvillisuus on vajavainen (niukka, puutteellinen), mitoiltaan sopimaton (ylimitoitettu) tai vaarallinen

-pinta, alue, rakenne, kaluste tai varuste on vailla puhdistusta tai huoltoa, vahingoittunut tai epäkunnossa

-tapauskohtaisesti esimerkiksi paikka voi olla vaikeasti valvottavissa, ratkaisu epäterveellinen tai liike liian nopea

Ympäristön ‘ongelmia’ voidaan kartoittaa ja listata esimer
kiksi niiden haitallisuusjärjestyksessä (I - IV). Priorisointi
edesauttaa osaltaan kunnostuksen, korjaamisen tai poista
misen kiireellisyyden arviointia.

I AIHEUTTAA VAARAN
Esimerkiksi kohdan VARUSTE vajavaisuudesta johtuen ai
heutuu putoamis-, törmäys-, kompastumis-, liukastumis-,
myrkytys-, allergia- tai takertumisvaara.

II ESTÄÄ KULKUA TAI TOIMINTAA
Esimerkiksi kohdan VARUSTE puuttumisesta, sopimatto
masta etäisyydestä / korkeudesta, huonokuntoisuudesta tai
huonosta saavutettavuudesta aiheutuu este toiminnalle.

III VAIKEUTTAA KULKUA TAI TOIMINTAA
Esimerkiksi kohdan VARUSTEessa on sopimaton tasoero
tai kaltevuus, kohteen toimintapaikkojen liiallinen keskinäi
nen etäisyys, heikko kunto tai kulunohjauksen puuttuminen
vaikeuttaa toimintaa.

IV MUU ONGELMA
Kuvaile itse.

EI ONGELMAA

S I S Ä L LY S

ALKUSANAT Saatteeksi menestyksekkäälle kartoitus- ja arviointityölle

SuRAKu www-sivujen mukainen jaottelu

ALUE KOHDE JA VARUSTE sivu

1. KADUT 6

1.1 Katu, tori ja aukio 6

1.2 Suojatien kallistettu reunakivi 8

1.3 Suojatie ja kulkua ohjaava kaide 8

2. VIHERALUEET 9

2.1 Kevyenliikenteen väylä 10

2.2 Levähdyspenkki ja valaistu puistometsäpolku 11

2.3 Opastustaulu ja luontopolku virkistysalueella 12

2.4 Puupintainen polku, luontopolun opaste ja levähdyspaikka 13

3. JULKISET RAKENNUKSET 14

4. LIIKUNTAPAIKAT

5. TYÖMAAT

6. LIITE Varusteluettelo

3.1 Rakennuksen sisäänkäyntialue 14

3.2 Julkisen liikenteen laiturialue 16

3.3 Loivat portaat 17

3.4 Loiva luiska 17

18

4.1 Liikuntapaikka-alue 18

4.2 Asiakaspalvelutiski 20

4.3 Katsomo 21

4.4 Uima- ja venelaituri sekä puupintainen yhdyssilta 22

4.5 Luiskayhteys veteen puupintaiselta polulta 23

24

5.1 Työmaan ohitus, jalankulkuväylä 24

5.2 Työmaakaivannon ylitys, kevyt jalankulkusilta 25

26

SuRaKu www-sivujen mukainen

1. K AD U T

1.1 KATU, TORI JA AUKIO

Selkeä ja johdonmukainen, esteetön ja turvallinen reitti hah-Ohjaava ja opastava merkintä:
mottuu jalankulku- tai kevyenliikenteen väylää pitkin paikas-Näkyvä ja tuntuva, nauhamainen, väri- ja materiaalieroraita
ta toiseen. Vastaavasti reitti aukion tai torin poikki löytyy vai-kulkuväylän pinnassa ohjaa esim. näkövammaisten kulkua.
vatta; eksymättä, törmäämättä, putoamatta, kompastumatta Tummalla asvaltilla voidaan käyttää vaaleaa, kulkuväylän
tai liukastumatta. Tasoeroissa on sekä portaat että luiska. suuntaisesti uritettua, 600 mm leveää laattaa.
Yli metrin korkuisissa tasoeroissa on hissi ja tarvittaessa
liukuportaat. Hissin ovi erottuu kuten julkisten rakennusten Varoittava merkintä:
sisäänkäyntiovi. Kulkuväylän muutos- ja vaarakohdista kulkua ohjaavalla

nauhapinnalla kertova näkyvä ja tuntuva materiaalieroalue. Eri kulkutapojen vaihdot ja kadunylityspaikat ovat sujuvia ja Vaalean urituspinnan varoitusmerkintänä voidaan käyttää suojatiet turvallisia. Bussi- ja raitiovaunupysäkit sijoitetaan uritusalueen poikki menevää, samanväristä, 600 mm syvää helposti lähestyttäviksi ja merkitään havaittavasti. Liikenne-kupolinystypintaista laatta-aluetta. merkit, -valot, opasteet ja osoitekyltit erottuvat vaivattomasti taustastaan. Erottava alue ja erottelualue:

Näkyvä ja tuntuva alueiden pinnan väri- ja materiaaliero Kulkua ohjataan ja kulkuväylän muutoskohdista varoitetaan erottaa alueen, esim. kadun varusteiden sijoitusalueen tai maanpinnan näkyvillä ja tuntuvilla ohjaavilla, varoittavilla kalustealueen toisistaan tai kulkuväylästä. Asvaltista erot-ja erottavilla merkinnöillä sekä esim. liikennevalojen ääni-tuvat laatta- ja luonnonkiveys, harmaasta kivituhkapinnasta merkeillä. Törmäysten välttämiseksi liikennemerkit, tolpat, vaalea tai punertava kiviaines sekä sahanpuru. valaisinpylväät, puut ja opasteet sijaitsevat erottelualueilla. Polkupyörien pysäköinti- ja kalustealueiden jäsentely poik-Erotteluraita: keaa muusta pinnasta. Näkyvä ja tuntuva, kapea, nauhamainen väri- ja materiaa

lieroraita kulkuväylän pinnassa erottaa kulkuväylän eri osat muodostamatta tasoeroa, esim. jalankulkuväylän ja polkupyörätien toisistaan. Asvaltilla, kivilaatta- ja kivituhkapinnalla voidaan käyttää erotteluun luonnonkiviraitaa.

RAKENNUKSET

1 rakennus katutilaa rajaavat rakennukset ja niiden si-säänkäynnit

ks. 3.1 Rakennuksen sisäänkäyntialue

KULKUVÄYLÄT JA ALUEET

2 katutila rakennukset, ajorata, kulkuväylä, kadunka- lusteet ja -varusteet

pysäkki kadunvarsipysäkki, sisäänvedetty pysäkki, raitiovaunupysäkki, pyörätuolin pyörähdys- tila, valaistus

taksitolppa kuten pysäkki

autopaikka kadunvarsipaikka, pysäköintialuepaikka, inva-autopaikka, pääsy / luiskaus jalankul-kuväylälle

3 tori / aukio oleskelu, jalankulku ohjataan aukion yli 4 kulkuväylä jalkakäytävä jalankulkualue ja -kulkuväylä 5 kevyenliikenteen väylä; jalankulkuväylä ja pyörätie 6 risteys 7 suojatie suojatiemerkintä, -merkki, reunakivi ja kal-

listettu reunakivi

vapaa leveys jalankulkuväylällä vähintään 1800 mm, koneellisesti huollettavalla min. 2300 mm, tarkistetaan tapauskohtaisesti

vapaa korkeus jalankulkuväylällä vähintään 2200 mm, tar- kistetaan tapauskohtaisesti kaltevuus pituuskaltevuus kuten luiskissa poikittaiskaltevuus enintään 2 %

tasonvaihdot porras ja luiska, hissi, liukuporras ja -käy-tävä ovat kulkuväylän osia varsinaisen kul- kuväylän ulkopuolella

pintamateriaalit kulkupinta tasainen ja luistamaton, raot ja hammastus enintään 5 mm

ohjaava tai varoittava alue; ohjaavat, opastavat, varoittavat ja erottavat merkinnät kulkuväylällä, sekä erottelu- ja kalustealueet kulkuväylän vie-rellä

kontrastit näkyvät ja tuntuvat väri- ja materiaalierot em. merkinnöissä

ks. 1.2 Suojatien kallistettu reunakivi

3.1 Rakennusten sisäänkäyntialue

3.2 Julkisen liikenteen laiturialue

 1. Loivat portaat ja 3.4 Loiva luiska

 2. Liikuntapaikka-alue

Kirjallisuutta:

Suomen paikallisliikenneliitto ry: Esteetön bussipysäkki, Pysäkkisyvennys, Vaihtopysäkki, Pysäkkien suunnittelu kunnossapidon kannalta ja Sähköisen näyttötaulun sijoittaminen pysäkille -ohjekortit, www.paikallisliikenneliitto.com

Tiehallinto: Esteettömyyden tila, Ohje esteettömyyskartoituksen tekemiseen tiepiireissä. Sisäisiä julkaisuja 38/2002.

RT-kortisto, Rakennustietosäätiö (RTS), Rakennustieto Oy RAKENTEET

8 reunakivi reunan hahmottaminen, kulkuväylän rajau-tuminen, ajoradan erottaminen 9 koroke keski- ja suojakoroke kuten suojatie ja reu-nakivi 10 kiskot, kourut, ritilät, raitiotiekiskot ja kaivokannet; pinnan tasossa

11 reunatuki reunatuki tai -kallistus laiturialueen reunal-ta poispäin estää pyörätuolin tai lastenvau-nujen valumisen epähuomiossa veteen

12 katos korkeus, rakenteet, valaistus pysäkkikatos ja -seinäke, ks pysäkki

13 kioski kioskit ja kojut kulkuväylän ulkopuolella, ei-vät aiheuta törmäysvaaraa, palvelutiski pyörätuolinkäyttäjän ulottuvuudella

ohjaavat suojakaide, kaide, käsijohde, aita, pollari,

rakenteet reunatuki, alapiena ohjaavat ja turvaavat kulkua

rajaavat seinä- ja kattopinta, katos, arkadi, seinäke,

rakenteet alikulkutunneli, aita, sisäänkäynti, portaat ja luiska eivät aiheuta vaaraa kulkuväylällä

tilaa jäsentävät istutusaltaat, vesiaiheet, taideteokset kul-kuväylän ulkopuolella kontrastimateriaali-vyöhykkeellä tai merkittynä kulkutasoon, eivät aiheuta törmäys- tai putoamisvaaraa

ks. 1.2 Suojatien kallistettu reunakivi

 1. Suojatie ja kulkua ohjaava kaide

 2. Viheralueet

 3. Rakennuksen sisäänkäyntialue

 1. Julkisen liikenteen laiturialue

 2. Madallettu asiakaspalvelutiski

KALUSTEET JA VARUSTEET

kaikki kalusteet ja varusteet, kuten tolpat, pollarit, merkit ja taulut sijaisevat kulku- väylän ulkopuolisella erottelualueella

14 ohjausmerkit, liikennemerkit ja ohjaavat taulut sekä lii-kennevalot, jalankulkuväylä-, pyörätie-, py-säkki-, taksiasema-, autopaikka- ja inva- autopaikka- ja suojatiemerkki automaatti pysäköintimaksuautomaatti erottelualueel- la pyörätuolinkäyttäjän ulottuvissa opasteet opastustaulu, opaste, koho-opaste, kadun nimi, osoitenumero, aikataulu, erottuvat tulosuunnassa, riittävä kirjasinkoko ja kont-rasti valo-opasteet, näyttötaulut ja monitorit

15 valaistus kulkua ohjaava, tasainen, muutos- ja huo-miokohtia korostava, häikäisemätön

ks. 1.2 Suojatien kallistettu reunakivi

 1. Suojatie ja kulkua ohjaava kaide

 2. Viheralueet

 3. Julkiset rakennukset

3.2 Julkisen liikenteen laiturialue

1.2 SUOJATIEN KALLISTETTU REUNAKIVI

1.3 SUOJATIE JA KULKUA OHJAAVA KAIDE

KULKUVÄYLÄT, ALUEET JA RAKENTEET

1 ajorata

2 jalkakäytävä, jalankulkuväylä

3 kevyenliikenteen väylä, jalankulkuväylä ja pyörätie

4 suojatie suojatiemerkinnät ja -merkki, raidoitusmer- kinnät ajoradan pinnassa

5 varoitusalue suojatien varoitusalueena näkyvä ja tuntuva väri- ja materiaalierovyöhyke esim. ku- polinystypintainen laattavyöhyke ennen suojatietä, koko suojatien leveydeltä, min. 600 mm syvänä. Varoitusalueet myös kes- kikorokkeen molemmilla laidoilla.

6 erottelualue näkyvä ja tuntuva väri- ja materiaalierovyö- hyke ajoradan ja kevyenliikenteen väylän tai jalankulkualueen välillä. Erottelualueel- la sijaisevat liikennemerkit, valaisintolpat ja kadun puut.

7 kaide suojatien ohjauskaide johtaa kulkua risteyksen suojateille, käsijohteet 900 mm ja 700 mm korkeudella, alapiena 100 mm:n korkeudella maanpinnasta

8 reunakivi suojatien reunakivi, korkeus 30 - 40 mm, suorassa kulmassa ajoradan ylitykseen nähden

9 kallistettu reunakivi suojatien reunassa, nousu 40 mm, leveys min. 900 mm, (jonka lisäksi suojatien normaalireunakivellinen osa). Reunakiven tasaisen osan syvyys on 40 mm ja kaltevuus 5 %, jotta reunakivi liittyy saumattomasti jalkakäytävään. Suoran reunakiven sivuttaiskaltevuus on enintään 2%. Myös keskikorokkeella on kallistetut reunakivet molemmin puolin.

10 ajoradan reunakivi

ks. 1.1 Katu, tori ja aukio

8 © HKR & SOTERA

13

11 3

7 1 212

9 5

86

10 4

© SOTERA KALUSTEET, VARUSTEET JA KASVILLISUUS

11 suojatiemerkki sijaitsee erottelualueella ennen suojatie-tä ja tarvittessa leveällä suojatiellä myös sen toisella laidalla (ks. Tieliikennelaki)

12 liikennevalojen painonappi (liikennevalot kuva-alueen ulkopuolella) joko liikennemerkkitolpassa tai omassa pollarissa, erottelualueella kulkuväylän ulkopuolella, kontarastimateri-aalivyöhykkeellä, ei aiheuta törmäysvaa raa, pyörätuolinkäyttäjän ulottuvissa. äänimerkki liikennevalot voidaan varustaa kulkua oh-jaavalla äänimerkkilaitteella helpottamaan näkövammaisten kadunylitystä

13 puut ja istutukset; kadun puut ja istutukset sijaitsevat erotteluvyöhykkeellä kulkuväylän ja näke- mäalueen ulkopuolella

ks. 1.1 Katu, tori- ja aukio

2.0 Viheralueet

RT-kortisto, Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy

HUOM!

kallistettu reunakivi inva-autopaikalta Luiskaus autopaikalta voidaan toteuttaa käyttämällä kallistettua reunakiveä kadun varressa, sisäänkäynnin läheisyydessä tai saattopaikan yhteydessä. Vaihtoehtoisesti sijoitetaan inva-autopaikat luiskatun suoja- tien viereen.

2. V I H E R A L U E E T

PUISTOT, PUUTARHAT JA VIRKISTYSALUEET

Puistot, puutarhat ja virkistysalueet tarjoavat päivittäisen mahdollisuuden leikkiin ja virkistäytymiseen eri harrastusten parissa. Alueet ovat helposti saavutettavissa selkeitä, johdonmukaisia, esteettömiä ja turvallisia jalankulku- ja kevyenliikenteen väyliä pitkin. Väylät, jotka virkistysalueilla muuttuvat tyypiltään eri ulkoilumuotoja palveleviksi ulkoilureiteiksi, jatkuvat katkeamatta samalla periaatteella alueen sisällä.

Virkistysalaueille pääsee myös autolla. Julkisen liikenteen pysäkit ja autojen pysäköintipaikat sijaisevat alueelle johtavan kadun tai tien päätepisteessä.

Puistot ja puutarhat ovat lähiulkoilu-, lepo- ja virkistyspaikkoja. Poluston, monipuolisen kasvillisuuden, istutus- ja vesialtaiden ja -aiheiden kunnosta huolehditaan. Lepopenkit sijaisevat aurinkoisissa ja varjoisissa, rauhallisissa ja tapahtumien seuraamiseen soveltuvissa kohdissa sekä maisemallisesti kiinnostavilla paikoilla.

Virkistysalueilla ja niiden asteittain pitenevästi toimivalla, esteettömällä ja turvallisella reitistöllä on katkeamaton ja johdonmukainen opastus. Lisäksi alueista ja reiteistä on saatavana ennakkotietoa.

Virkistysalueita palvelevat tilat; wc:t, kioskit ja kahvilat sisäänkäynteineen ovat esteettömiä.

LEIKKIALUEET JA -PUISTOT

Leikkipaikat ja -puistot tarjoavat seikkailua ja elämyksiä. Alueella on esteetöntä tilaa; peli- ja leikkialuenurmikko, kiipeily-, keinu- ja liukumäkirakenteet ja -rakennelmat, suuri hiekkakasa, vesiaihe ja muokattavia luonnonmateriaaleja rakennusleikkejä varten. Leikkialueen jäsentely ja leikkivälinesuunnittelu estää törmäykset ja rakenteiden alle joutumisen.

Leikkipaikoilla on saattajille ja tapahtumien seuraajille varattuja penkkejä. Pikkulapset eivät ulotu avaamaan aidatun alueen veräjää tai porttia.

Leikkialueilla vältetään myrkyllisiä, allergisoivia (siitepöly ja tuoksuvat kukat) ja kosketusetäisyydellä lisäksi piikkisiä kasveja.

Puutarhanhoitoratkaisuna nostetut istutustasot ja -pöydät palvelevat liikkumisesteisiä harrastajia. Tasojen alla on jalka- ja polvitilaa istuen työskentelyä varten.

Ks. Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku, OPM:n liikunta- paikkajulkaisu 85, Rakennustieto Oy, 2003.

KASVILLISUUS

Luonnonvarainen kasvillisuus pidetään poissa kulkuväyliltä ja niiden näkemäalueilta. Istutuksista, puista, pensaista, maanpeite- ja vesikasveista sekä kesäkukista, maassa, istutusaltaissa ja -astioissa, kulkuväylän, oleskelu- tai leikkipaikan reunalla huolehditaan. Istutettavat kasvit eivät ulotu kulkuväylälle, kun lajit ovat helposti huollettavia ja istutusetäisyys kulkuväylän reunasta on riittävä.

Talvihuollon vaatimat aurauslumen keräyspaikat sijoitetaan viheralueille kulkuväylien esteettömyys ja kasvillisuus silmälläpitäen.

Ks. 2.1 Kevyenliikenteen väylä

2.2 Levähdyspenkki ja valaistu puistometsäpolku

RT-kortisto, Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy

ESIMERKKIKOHTEITA

Maunulan vanhustenpolku, valmistumisvuosi 2004 Suursuontie, 00630 Helsinki

Kilon päiväkoti, leikkipiha, valmistumisvuosi 2004 Aspelinintie 3 D, 02630 Espoo

Marketanpuisto Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo

Luontoliikuntapuiston luontopolku, valmistumisvuosi 2004 Siuntion Kylpylä Lepopirtintie 60, 02570 Siuntio

2.1 KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ

KULKUVÄYLÄT JA ALUEET

Kevyenliikenteen väylä toimii ulkoilureittinä tai sen osana.

1 jalankulkuväylä leveys, korkeus, kaltevuus, tasonvaihdot pituus asteittain pitenevä rengasreitti, vaikeusaste eri osilla kerrotaan opasteessa etukäteen pinta tasainen, tiivis pintamateriaali, jalankulku-ja polkupyörätiellä voi olla eri pinnoite

2 pyörätie merkitään selkeästi ja riittävän tiheästi sen sijaintipaikan turvallisuustarpeen mukaan

3 lepopaikka istuimineen lähireitillä 50 - 100 m (- 200 m) välein, maisemallisesti kiinnostavalla pai-kalla, erottuva kalustealue ja erotteluraita, esim. vanhusten asuntojen läheisyydessä tiheästi lepopaikkoja

4 kalustealue näkyvä ja tuntuva väri- ja tummuusero kul-kuväylän pintamateriaaliin verrattuna, pyö-rähdys- ja levähdystilaa pyörätuolille ja lastenvaunuille

ks. 1.0 Kadut

3.0 Julkiset rakennukset

3.3 Loivat portaat, 3. 4 Loiva luiska

RT-kortisto, Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy

© HKR & SOTERA

RAKENTEET

5 käsijohde ja / tai kaide ja reunaeste kulkuväylän reunalla, ohjaamassa kulkua, estämässä putoamista ja joutumista har-haan, käsijohteen kolo- tai nystytunnisteet varoittavat muutoksista ja ohjaavat esim. levähdyspaikalle ja taukopenkille

6 erotuskaista; näkyvä ja tuntuva väri- ja materiaalieroraita ilman tasoeroa, esim. suorakaidekiveys jalankulku- ja pyörätien sekä kulkuväylän ja levähdyspaikan kalustealueen välissä ohjaa kulkua

7 reunatuki kevyenliikenteenväylän rajaus esim. puis-tosta, näkyvä ja tuntuva väri- ja materiaali-ero ohjaa kulkua, voidaan korvata selkeällä, tunnistettavalla nurmikon reunalla

8 reunaerotusvyöhyke; näkyvä ja tuntuva väri- ja materiaaliero ohjaa kulkua ja rajaa kulkuväylän luonnosta, esim. katu- tai luonnonkivistä ladotulla vyöhykkeellä

9 risteysmerkintä; pintamateriaalin näkyvä ja tuntuva vä-ri- ja tummuusero raitana tai kulkuväylän poikki menevänä vyöhykkeenä. Ohjausmerkintä esim. lepopaikan kaluste-alueelle tehdään samalla tavalla.

10 ’majakka’ selkeä hahmoltaan erottuva maamerkki tai kiintopiste, joka helpottaa orientoitumista. Esim. veistos, katos, paviljonki, suuri puu tai mieleenpainuva maiseman kohokohta. muut rakenteet reitillä; käsijohteet, kaiteet, lankkusillat ja opasteet

ks. 2.3 Opastustaulu ja luontopolku virkistysalueella

2.4 Puupintainen polku

2.2 LEVÄHDYSPENKKI JA VALAISTU PUISTOMETSÄPOLKU

KALUSTEET JA VARUSTEET

11 penkki tukeva lepopenkki sijaitsee kulkuväylän ulkopuolella (myös torilla aukioilla ja leikki-paikalla), sopiva yleiskorkeus jäykkänivelisille 500 mm, lapsille 300 mm; eri istuinkorkeuksia eri käyttäjäryhmille (400 - 500 -550 mm), käsinojat ja keskikäsinoja, ilman käsinojia pyörätuolinkäyttäjille, istuin erottuu väri- ja tummuuseron avulla taustasta pöytä korkeus 750 - 800 mm, pyörätuolipaikan leveys min. 900 mm, alla vapaa polvi- ja jalkatila, syvyys min. 600 mm, korkeus min. 670 mm, ympärillä pyörätuolin pyö-rähdystilaa, pöydän pinta erottuu väri- ja tummuuseron avulla taustastaan ja istui-mista

12 roska-astia kannelliset roska-astiat lasten ja pyörätuo- linkäyttäjän ulottuvissa, enintään 1200 mm korkeudella, kulkuväylän ulkopuolella ja kalustealueen reunalla

13 valaisimet tolpat ja pollarit kulkuväylän ulkopuolella, sen yhdellä reunalla ohjaavat kulkua valaistus ohjaava, häikäisemätön, tasainen, muu-tos- ja huomiokohtia korostava opasteet näkyvät ja tunnusteltavat opasteet kulku-väylän ulkopuolella, valaistaan hyvin

ks. 2.3 Opastustaulu ja luontopolku virkistysalueella

 1. Puupintainen polku, luontopolun opaste ja
  levähdyspaikka

 2. Julkiset rakennukset

RT-kortisto, Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy

KASVILLISUUS

14 kadun puut, rajaavat istutukset ja pensaat kulkuväylän ja näkemäalueen ulkopuolella tai ohjaus- ja varoitusmateriaalilla sekä ohjaavalla rakenteella merkittynä kulkuta-sossa, vältetään allergisoivia sekä piikkisiä ja myrkyllisiä kasveja kosketusetäisyydellä

15 luonto luonnonvarainen kasvillisuus pidetään poissa kulkuväylältä ja näkemäalueelta

ks. 2.0 Viheralueet

2.3 OPASTUSTAULU JA LUONTOPOLKU

VIRKISTYSALUEELLA

KULKUVÄYLÄT ALUEET JA RAKENTEET

1 luontopolku jalankulkijoille, hiihtäjille leveys ja korkeus mitoitetaan käyttäjämäärän ja paikan luonteen mukaan, ohituspaikat tarvittaessa kaltevuus kuten luiskassa pinta tasainen, luistamaton esim. tiivistetty kivi - tuhka

2 puupolku puupintainen polku kosteikon, louhikon tai jyrkänteen ohi, leveys muun polun mukaisesti (min. 1200 mm), ohituspaikat kuten luontopolulla (lev. min. 1800 mm), kääntöpaikat (Ø min. 2500 mm) ja kaltevuudet kuten luiskassa

3 opastusalue kulkuväylän ulkopuolella, tilaa pyörätuolin kääntymiselle, näkyvä ja tuntuva väri- ja materiaaliero, esim. puupinnoite, materiaa-livaihdos ohjaa kulkua

4 lepopaikka levähdysalue kulkuväylän ulkopuolella, erotetaan esim. kulkupinnan näkyvällä ja tunnustellen havaittavalla raidalla, tilaa pyörätuolille ja lastenvaunuille

5 opastustaulu selkeä, tukeva rakenne, heijastamaton pinnoite, katettu, valaistulla reitillä häikäi- semätön valaistus alapiena 100 mm korkeudella, havaittavissa valkoi- sella kepillä koko riittävä, suhteessa havaintoetäisyyteen korkeus n. 2200 mm, alareuna n. 900 mm

6 opaste luontopolun kohdeopaste havaintopaikalla, tarvittaessa myös tunnusteltavat opasteet, opastuskohtien kolo- tai nystymerkintä kä¨sijohteessa kertoo siajinnin ja esim. nau-halta kuunneltavan opastuksen kohdat opastusteksti lyhyet, helppolukuiset lauseet, joita kuvasymbolit ja värit täydentävät, esim. wc-opasteissa ukko, eukko ja pyörätuoli kirjasintyyppi esim. Helvetica Medium, pienet kirjaimet (gemena) helppolukuisia lukukorkeus seisten 1400 - 1600 mm istuen / lapset 1150 - 1250 mm kirjasinkoko läheltä luettava kilpi 15 - 40 mm etäämmältä luettava kilpi 25 - 40 mm viitta tai katukilpi et. 1 - 3 m 70 - 100 mm ja yli 2 m:n korkeudella 100 mm väritys teksti ja kuviot näkyvät väri- ja tummuuse-ron avulla taustastaan, tumma (musta, tai tummansininen) - vaalea (taitettu valkoinen, keltainen) ja päinvastoin ympäristön mukaan valaistus katu-, tori- aukio-, piha- ja puistoalueilla kaikki opasteet valaistaan hyvin 7 tunnusteltava opaste sekä seisovan että pyörätuolin-käyttäjän ulottuvissa, alla polvitila 670 mm tunnusteltavat pistekirjoitusopasteet voidaan toteuttaa vastaavasti kallistaen ne ergonomisesti luettaviksi päinvastaiseen suuntaan

2.4 PUUPINTAINEN POLKU, LUONTOPOLUN

OPASTE JA LEVÄHDYSPAIKKA

8 käsijohteet 900 mm ja 700 mm korkeudella, tarvittaes- sa kaide lisäämään turvallisuutta, kolo- tai nystytunnisteet ohjaavat lepo- ja opastus-paikoille

kaide mikäli on putoamisvaara

9 reunaeste korkeus 50 mm, havaittavissa kepillä, es-tää pyörän luiskahtamisen pois kulkuväy-lältä tai palvelevalta alueelta, opastus- ja lepopaikoille ohjaavat tunnisteet kuten kä-sijohteissa

10 reunapuu reunatunnisteena luonnossa esim. pyörö-puu vrt. reunatuki, reunakivi

11 lintutorni tai näkötorni; luonnontarkkailupiste esteettö-män polun varrella tai kääntöpisteessä, väljä pyörätuolitasanne, matala ja syvä kaide tai läpinäkyvä kaideratkaisu vedenottopaikan reunaratkaisu estää putoamisen

ks. 1.3 Suojatie ja kulkua ohjaava kaide

2.1 Kevyenliikenteen väylä

 1. Levähdyspenkki ja valaistu puistometsäpolku

 2. Loiva luiska

 3. Liikuntapaikka-alue

4.3 Katsomo,

4.4 Uima- ja venelaituri sekä puupintainen yhdyssilta

4.5 Luiskayhteys veteen puupintaiselta polulta

RT-kortisto, Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy

KALUSTEET, VARUSTEET JA KASVILLISUUS

12 lepopenkki levähdyspaikalla kulkuväylän ulkopuolellla, maisemallisesti kiinnostavalla ja luonnon tarkkailuun soveltuvalla kohdalla 50 - 200 metrin välein

13 luonto puut ja pensaat sekä niiden oksat pide- tään poissa kulkuväylältä ja näkemäalu-eelta

ks. 2.0 Viheralueet

2.1 Kevyenliikenteen väylä

2.2 Levähdyspenkki ja valaistu puistometsäpolku

3. J U L K I S E T R A K E N N U K S E T

3.1 RAKENNUKSEN SISÄÄNKÄYNTIALUE

hoidetaan hissin ja liukuportaiden avulla. Jalkasäleikön tai ritiläkynnyksen raot ovat alle 5 mm:n levyisiä.

Kalusteet, varusteet, istutusastiat ja polkupyörien pysäköintialueet ovat kulkuväylän ulkopuolella, tarvittaessa pintamateriaaliltaan ja väriltään eroavalla kaluste- tai kontrastimateriaalialueella.

Sisäänkäyntiovi julkisivun ulkopinnassa, sisäänvedettynä ja hississä, erottuu ympäröivästä seinäpinnasta väri- ja tummuuseron, sekä pimeänä aikana valaistuksen avulla.

Oven tunnusteltava nimikyltti, ovikello tai oven avauspainike sekä vedin tai painike sijoitetaan pyörätuolinkäyttäjän ulottuville, 900 - 1 200 mm:n korkeudelle maasta. Vastaavastii lippu-, pysäköinti-, ruoka- ja juoma-automaattien käyttöalue, painonapit ja raha-aukko on samalla korkeudella.

Sekä metro- että rautatieasemilla laiturin reuna merkitään havainnolliseti, tuntuvalla ja näkyvällä väri- ja materiaalieroalueella erityisesti näkövammaisten raiteille putoamisen estämiseksi.

Julkiset rakennukset ovat esteettömästi saavutettavissa jalan, polkupyörällä, henkilöautolla ja useinmiten julkisilla liikennevälineillä. Yhtenäinen selkeä kulkureitti jatkuu tieltä, kadulta, pysäkiltä ja autopaikoilta tontin tai piha-alueen poikki sisäänkäynnille.

Mikäli rakennuskokonaisuus on suuri, käytetään opastamisessa apuna opastustaulua ja eri kohteisiin ohjaavia opasteita ja viittoja. Asema- ja terminaalirakennuksissa käytetään lisäksi valo-opasteita, näyttötauluja ja kuulutuksia. Selkeät värit, äänen laatu ja akustiikka ovat tärkeitä. Sisäänkäynnille voidaan ohjata lisäksi äänen avulla.

Julkinen rakennus on tunnistettavissa hahmonsa perusteella. Sisäänkäynti, joka on valaistu pimeänä aikana erottuu rakennusmassasta. Rakennuksen osoite, katunumero ja ovitunniste erottuvat kulkuväylälle.

Sisäänkäynneille voidaan ohjata kulkuväylältä tai saattopaikalta esim. kulkupinnan ohjaavien (väri- ja materiaalikontrasti-) merkintöjen, katoksen ja valaistuksen avulla. Sisäänkäynnillä vältetään turhia tasoeroja. Tasonvaihdoissa käytetään sekä porrasta että luiskaa ja yli metrin tasoerot

HUOM!
Hyvä sisäänkäynti toteutetaan ilman tasoeroa. Yli yhden
metrin suuruiset tasoerot hoidetaan tasonvaihtolaitteilla,
hissillä ja liukuportailla.

RAKENNUKSET

Liike-, toimisto-, terveydenhoito-, palvelu-, liikenne-, koulu-
ja päivähoito sekä kulttuurirakennukset

1 rakennus on tunnistettavissa hahmonsa perusteella

2 sisäänkäynti ja ovet erottuvat helposti, ovien avautumistila on kulkuväylän ulkopuolella; sivuille liukuvat automaattiovet ovat suositeltavia

ks. 1.0 Kadut

4.0 Liikuntapaikat

RAKENTEET

3 katos sisäänkäyntikatos jäsentää ulkotilaa, ohjaa ja suojaa jalankulkijoita, hyvä valaistus, mahdolliset maahan tulevat rakenteet kul- kuväylän ulkopuolella

4 portaat ja luiska sisäänkäynnille sekä loivat portaat että loi-va luiska, mikäli käyntiä ei voida järjestää ilman tasoeroa. Askelmien yläetureunassa väri- ja materiaaliero- sekä liukuestemer-kinnät, portaissa ja luiskassa käsijohteet. Varoitusalueet ennen porrassyöksyä ja luiskaa.

5 tasanne väljä sisäänkäyntitasanne, tilaa ovien avaamiselle / avautumiselle ja pyörätuolin kääntymiselle (pyörähdysalueen halkaisija min. 1500mm)

ks. 3.2 Julkisen liikenteen laiturialue

 1. Loivat portaat ja 3.4 Loiva luiska

 2. Liikuntapaikka-alue

RT-kortisto, Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy KULKUVÄYLÄT JA ALUEET

6 saattopaikka ajoradan päätteenä, sisäänkäynnin välit - tömässä läheisyydessä

7 odotusalue saattoliikenteen odotuspaikalla varoitus- ja ohjausmerkinnät helpottamassa kulkua saattopaikan ja sisäänkäynnin välillä

8 kulkuväylä jalankulkuväylällä varoittavat ja ohjaavat merkinnät, luistamaton tasainen pintama teriaali, vesikourujen ja viemärien kannet eivät hammasta

9 ohjausraita sisäänkäynnille ohjaava, näkyvä ja tuntuva materiaaliraita, esim. uralaatta kulkusuunnassa, leveys 300 mm

10 varoitusalue varoittava, muutoskohdan osoittava, näky- vä ja tuntuva kontrastimateriaalialue, esim. kupolinystypintalaattavyöhyke kulkuväylän poikki, syvyys 600 mm

11 reunakivi tasoero (min. 30 -40 mm), väri- ja materi-aaliero erottavat jalkakäytävän ajoradasta

12 erottelualue valaisinpollarit ja liikennemerkit sijoitetaan kulkuväylän ulkopuolelle erottelualueelle

13 inva-ap:t inva-autopaikat sijaitsevat sisäänkäynnin yhteydessä, merkitään paikan (3 600 mm x 5 000 mm) pintaan ja opastein, kallistettu reunakiven luiskaus autopaikalta jalankul-kualueelle

14 pp-paikat polkupyöräpaikat kulkuväylän ulkopuolella kontrastimateriaalialueella, riittävän etäällä sisäänkäyntiovista

15 kalustealue odotuspenkki ja ulkokahvilan kalusteet kulkuväylän ulkopuolella kontrastimateriaali-alueella

ks. 1.0 Kadut

 1. Viheralueet

 2. Julkisen liikenteen laiturialue

 3. Liikuntapaikat

4.1 Liikuntapaikka-alue

KALUSTEET, VARUSTEET JA KASVILLISUUS

16 tunniste rakennuksen nimi ja / tai ovitunniste erot-tuvat kulkuväylälle ja ajotielle

17 opasteet kulkuväylän ulkopuolella erottelualueella

18 mainokset mainoslaitteet ja ilmoituspinnat kulkuväy-

län ulkopuolella erottelualueella 19 pollarit ja valaisinpollarit ja inva-autopaikkamerkit merkit sekä muut liikennemerkit erottelualueella

20 lukitustolpat polkupyörien lukitustolpat kulkuväylän ulkopuolella, polkupyörien säilytykseen merkityllä kontrastimateriaalialueella

21 penkki odotuspenkki ja roska-astia kalustealueel-la, tuulen- ja sateensuojassa

22 kalusteet ulkokahvilan kalusteet, pöydät ja istuimet, kulkuväylän ulkopuolella kalustealueella

23 kasvillisuus puut ja pensaat kulkuväylän ja ajoradan sekä vapaan näkemäalueen ulkopuolella

ks. 1.0 Kadut,

 1. Viheralueet

 2. Julkisen liikenteen laiturialue

 3. Liikuntapaikat

3.2 JULKISEN LIIKENTEEN LAITURIALUE

LIIKENNERAKENNUKSET JA TERMINAALIT rautatieasemat, metroasemat, linja-auto- ja bussiasemat, lentoasemat, laivaliikenteen terminaalit ja laivalaiturit

RAKENTEET, KULKUVÄYLÄT JA ALUEET

1 tasoerot katos seinäke laiturialueen tasonvaihdot; hissit, portaat, luiskat ja liukuportaat, kulkuväylän ulko-puolella odotuskatos, hyvin valaistu, kantavat ra-kenteet maan pinnalla näkyvällä, tuntuvalla väri- ja materiaalierovyöhykkeelläsuojaseinäke, selkeästi havaittavissa, ala-reunan tunniste enintään 100 mm korkeu-
della maasta

2 saattopaikka, reunakivi ja varoitusalue jalankulkualu

een reunassa

autopaikat jäsennettynä alueena

inva-ap:t inva-autopaikat laiturialueen välittömässä

läheisyydessä 3 pp-paikat polkupyöräpaikat näkyvällä ja tuntuvalla väri ja materiaalierovyöhykkeellä 4 kulkuväylä jalankulkualue, ohjaavat ja varoittavat mer-kinnät huolto huoltoliikenneväylät, välttäen turhaa risteä-mistä jalankulun kanssa 5 odotusalue laiturilla lepopenkkeineen näkyvällä ja tuntuvalla väri- ja materiaalierovyöhykkeellä

6 reuna laiturin reuna-alue, näkyvä ja tuntuva ma-teriaali- ja värieroalue ennen reunaa, kal-listus poispäin reunasta

ks. 1.1 Katu, tori ja aukio

3.1 Rakennuksen sisäänkäyntialue

KALUSTEET, VARUSTEET JA KASVILLISUUS

7 opasteet opastustaulut ja aikataulut, selkeitä ja hyvin valaistuja, näkyvällä ja tuntuvalla väri- ja materiaalierovyöhykkeellä, opastus asemalle ja kulkuväylille jatkuvaa

8 näytöt näyttötaulut ja monitorit, selkeitä, riittävän

suuri kirjasinkoko viitat raideopasteet, riittävän suuri kirjasinkoko ääni ohjaus kaiuttimet, kuulutukset ja ääniopastus

selkeitä automaatit lippu-, ruoka- ja juoma-automaatit kontras-tialueella 9 istuimet penkit kalustealueella 10 roska-astiat kontrastivyöhykkeellä mainokset mainoslaitteet ja ilmoituspinnat kontrasti-alueella 11 kasvillisuus kulkuväylän ja näkemäalueen ulkopuolella

ks. 2.1 Kevyenliikenteen väylä

2.2 Levähdyspenkki ja valaistu puistometsäpolku

2.3 Opastustaulu ja luontopolku virkistysalueella

RT-kortisto, Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy

3.3 LOIVAT PORTAAT

PORRASSYÖKSY, kolme nousua ja kaksi etenemää. alla olevassa luiskassa sama nousu

Porras sijoitetaan kulkuväylän ulkopuolelle ja merkitään kulkupinnan varoittavalla väri- ja materiaalierolla, sekä valaistaan hyvin. Askelman yläpinnan etureunat varustetaan havaitsemista helpottavalla väri- ja materiaalieroraidalla. Portaan yhteydessä on loiva luiska. Yli 1 000 mm tasoeroissa käytetään tasonvaihtolaitetta hissiä tai liukuportaita.

3.4 LOIVA LUISKA

LUISKA nousee samalle tasolle kuin yllä oleva porras.

Luiska sijoitetaan kulkuväylän ulkopuolelle ja merkitään kulkupinnan varoittavalla väri- ja materiaalierolla, sekä valaistaan hyvin. Luiskan yhteydessä on loiva porras. Yli 1 000 mm tasoeroissa käytetään tasonvaihtolaitetta, hissiä.

1 nousu esteetön nousu enintään 120 mm

2 etenemä 420 mm - 400 mm

3 askelma yläpinnan etureunassa varoittava kontras-ti- ja liukuesteraita

4 käsijohde 700 mm ja 900 mm korkeudella, syöksyn molemmin puolin, 300 mm ohi portaan alku- ja loppupisteen

5 varoitusalue kupolinystypintainen kontrastivärinen laatta, syvyys vähintään 600 mm

6 kulkuväylä

1 nousu tässä 300 mm - 360 mm

2 pituus kalteva osuus 6 000 mm

3 kaltevuus 1:12,5 eli 8% + lepotasot 6 000 mm välein tai 1:20 eli 5%

4 käsijohde 700 mm ja 900 mm korkeudella, luiskan molemmin puolin, 300 mm ohi luiskan alku- ja loppupisteen

5 varoitusalue kupolinystypintainen kontrastivärinen laatta, syvyys vähintään 600 mm

6 kulkuväylä

4. L I I K U N TA PA I K AT

4.1 LIIKUNTAPAIKKA - ALUE

Liikuntapaikat voivat olla sijaintinsa perusteella eri tavoin suuntautuneita suuria liikuntakeskuksia; esim. veneilykeskuksia, golfkenttiä, talviurheilukeskuksia tai ympärivuotista monipuolista toimintaa tarjoavia ulkoilu- ja urheilupaikkoja, virkistyskylpylöitä ja ratsastustalleja, jne. Suurissa keskuksissa on tarjolla myös erityyppisiä majoituspalveluita.

Liikuntapaikalle tullaan sekä ulkoilijana ja urheilijana liikkumaan että katsojana seuraamaan tapahtumia ja kilpailuja.

Liikuntapaikka-alue on yleensä saavutettavissa autolla ja julkisilla liikennevälineillä tietä tai katua pitkin ja jalan tai polkupyörällä, omiksi väylikseen erotettua kevyenliikenteen väylää pitkin. Saaristossa sijaitsevat kohteet ovat venematkan ja mahdollisten vesibussi- ja yhteysvenevuorojen päässä.

Julkisen liikenteen / bussipysäkki ja autopaikat sijatsevat sisääntuloalueen läheisyydessä. Pääsisääntuloalueella ovat saattopaikka, inva-autopaikat ja polkupyörille osoitettu säilytysalue.

Alueen opastustaulu kertoo kokonaisuudesta ja ohjaa kulkua eri kohteisiin, sekä ulko- että sisätiloihin, yhdessä kohdeopasteiden ja viittojen sekä sisäänkäyntiopasteiden kanssa. Opastus jatkuu katkeamattomana myös sisätilois

© HKR & SOTERA

sa. Opastustaulua ja muita opasteita täydentävät havainnolliset koho-opasteet. Sisääntuloalueen tai sisäänkäynnin katos ohjaa perille ja suojaa tulijoita. Katoksen alla tai siihen liittyvässä sisätilassa ovat asiakaspalvelu- tai tiedotuspiste, mahdollinen lipunmyytipaikka.

Reitit eri toimintapaikoille suunnitelllaan ja toteutetaan kuten kulkuväylät, välttäen tasoeroja. Tarvittaessa rakennetaan loivat portaat ja luiska ja yli metrin tasoeroihin hissiyhteys.

Luontopolkujen, ulkoilu- ja retkeilyreitistön opastustaulu sijaitsee reittien lähtöpisteessä katoksen alla, sateelta ja auringonpaahteelta suojassa. Eri reittityypit; patikointi-, hiihto-, maastopyörä- tai moottorikelkkareitit, ja vesireitit, sekä niiden varrella olevat lepo- ja tauko- ja näköalapaikat erottuvat kartalta omalla merkinnällään.

Asteittain pitenevistä reiteistä kerrotaan niiden pituudet, vaikeusaste, lepopaikkojen etäisyydet ja mielenkiintoisten kohteiden sijainti. Lisäksi mainitaan tarvittavasta varustuksesta ja hätätilanteessa avun saamisesta. Opastusta täydentävät reittien varrella, poluston risteyksissä ja eri pisteissä sekä luontokohteissa olevat viitat, taulut ja kohdeopasteet.

Yksityiskohtaista tietoa eri liikuntapaikoista ja -muodoista tarjoavat Opetusmnisteriön (OPM) liikuntapaikkasarjan julkaisut sekä Suomen Invalidien Urheiluliiton (SIU) oppaat.

RAKENNUKSET

1 halli suuri sisäliikuntahalli, esteetön rakennus 2 salit liikuntasalit ja sisäpelikentät, esteetön rakennus 3 pukutilat puku-, pesu- ja wc-tilat, esteettömiä ja

pyörätuolimitoitus 4 ravitsemustilat, ravintola ja kahvila, kaikille soveltuvia 5 pukukopit uimapukukopit ja wc-tilat, esteettömiä ja

pyörätuolimitoitus
6 vajat kevytvenevajat (kanootit, soutuveneet ja

purjejollat)
7 kioski veneilykeskuskioski (retkiveneilijät)
8 pukutilat veneilijöiden puku-, pesu- ja wc-tilat

ks. 3.1 Rakennuksen sisäänkäyntialue

 1. Loivat portaat ja 3.4 loiva luiska

 2. Asiakaspalvelutiski, jossa madallettu tiskinosa

RAKENTEET

9 katos katokset ja esteettömät sisäänkäynnit, hy

vä valaistus 10 katsomo pyörätuolipaikat, valaistus 11 katsomo maavallikatsomo, pyörätuolipaikat, valais-

tus 12 terassi kaikille soveltuva, pyörätuoliyhteys ja -pai-kat

13 laituri kalastuslaituri, pyörätuoliyhteys 14 lintutorni luonnontarkkailu- ja lintutorni, pyörätuolita-sanne 15 näkötorni näköalapaikka tai -torni, pyörätuolitasanne

16 uimalaituri ponttonilaituri uimareille, veteenmenopor taat, pyörätuoliyhteys, käsijohteet ja penkki 17 uimaluiska veteenmenoluiska, pyörätuoliyhteys ja

käsijohteet 18 venelaituri pyörätuoliyhteys ja käsijohteet 19 ponttoni kevytveneponttoni 20 venelaiturit laiturin reunassa varoittava vyöhyke, va-

laistus 21 aallonmurtaja ja loisto, valaistus

ks. 2.4 Puupintainen polku, luontopolun opaste ja levähdyspaikka

3.1 Rakennuksen sisäänkäyntialue

 1. Loivat portaat ja 3.4 loiva luiska

 2. Asiakaspalvelutiski

4.3 Katsomo

4.4 Uima- ja venelaituri sekä puupintainen yhdyssilta

4.5 Luiskayhteys veteen puupintaiselta polulta KULKUVÄYLÄT JA ALUEET

22 ajotie jalankulun ylityspaikoissa suojatiet, valais-tus

23 kevyenliikenteen väylä, jalankulku- ja polkupyörätie erotettu toisistaan, valaistus

24 autopaikat jäsenneltyinä alueina, valaistus

25 inva-ap:t inva-autopaikat sisäänkäynnillä, valaistus

26 saattopaikka, saattoliikenteen pysähdyspaikka, reuna- kivi ja varoitusmateriaalialue

27 etuaukio hyvin valaistu

28 bussipaikat

29 pp-paikat polkupyöräpaikat omalla alueellaan kont- rastimateriaalialueella, kiinnitystolpat

30 kenttä suuri pelikenttä, talvella luistinrata, valais-tus

31 kentät pienet pelikentät, talvella jääkiekkokauka- lo, valaistus

32 kentät rantapelikentät; esim. rantalentopallo

33 mäki rinteessä talvella pulkkamäki

34 puupolku puupintainen polku rannalle ja laiturille, käsijohteet

35 hiekkaranta leikki-, lepo- ja auringonottoalue

36 meri, järvi tai muu vesistö

37 polku asteittain pitenevä kaikille soveltuva luon-topolku, opasteeet ja lepopaikat, lumisena aikana hiihtoreitti

38 huoltoajotie jalankulun risteämiset merkitty

39 laiturialue reuna-alueella varoittava vyöhyke

40 ‘board walk’ levähdyspenkkeineen, jäsentely kontrasti- materiaalien avulla, valaistus

ks. 1.1 Katu, tori ja aukio

1.2 Suojatien kallistettu reunakivi

 1. Suojatie ja kulkua ohjaava kaide

 2. Viheralueet

2.1 Kevyenliikenteen väylä

2.3 Opastustaulu ja luontopolku virkistysalueella

 1. Puupintainen polku, luontopolun opaste ja
  levähdyspaikka

 2. Rakennuksen sisäänkäyntialue

3.2 Julkisen liikenteen laiturialue

3.3 Loivat portaat ja 3.4 loiva luiska

KALUSTEET JA VARUSTEET

41 opaste alueen valaistu opastustaulu, kontrastima-teriaalialueella, rakennuksen sisäänkäynneillä ja eri alueiden, kuten kenttien ja katsomoiden lähestymissuunnassa opasteet ja koho-opasteet sekä hyvä valaistus

42 opaste luontopolun opastustaulu ja lähtöpiste, polun varrella reitti- ja etäisyys-, kohde- ja luonto-opasteet

43 lepopaikka pöytä-penkkiyhdistelmä

44 lepopenkki levähdyspaikka ja penkki

45 poijut uima-alueen rajapoijut

ks. 2.2 Levähdyspenkki ja valaistu puistometsäpolku

2.3 Opastustaulu ja luontopolku virkistysalueella

2.4 Puupintainen polku, luontopolun opaste ja
levähdyspaikka

RT-kortisto, Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy

© HKR & SOTERA 19

4.2 ASIAKASPALVELUTISKI, JOSSA
MADALLETTU TISKINOSA

RAKENNUKSET

julkiset liikunta-, liikenne-, terminaali-, palvelu- ja kulttuurirakennukset

RAKENTEET, KULKUVÄYLÄT JA ALUEET

1 lasiseinä palvelutiskillä avattava lasiseinä, esim. liukulasi, palvelupisteissä hyvä äänen kulku seinän eri puolille

2 pilarit rakennuksen tai katoksen kantavat raken- teet kulkuväylän ulkopuolella pinnat vaakapinta (kulkuväylä tai lattia) erottuu pystypinnoista (seinistä) näkyvän värieron avulla puheen ja kuulutusten ymmärtämiselle so-piva akustiikka esim. kattopinnan vaimen- nuksen avulla

3 kulkuväylä palvelutiskille, kulkua ohjaava näkyvä ja tuntuva väri- ja materiaalieroraita

4 odotusalue jalankulkualueen ulkopuolella

5 palvelupiste palvelupistealue, jalankulkualueen ulko-puolella

ks. 1.1 Katu, tori ja aukio

3.1 Rakennuksen sisäänkäyntialue

 1. Julkisen liikenteen laiturialue

 2. Katsomo

KALUSTEET, VARUSTEET JA KASVILLISUUS

6 palvelutiski korkeus 1100 mm, palvelupisteen leveys vähintään 900 mm / henkilö

7 madallettu palvelutiskin osa; korkeus 750 mm - 800 mm, jalkatilan pyörätuolimitoitus, syvyys vähin-tään 600 mm, soveltuu myös käsinojalli-selle tuolille, hyvä ja häikäisemätön valais-tus jonotuskaide tarvittaessa, riittävä liikkumis- ja käänty- mistila pyörätuolille vuoronumeroautomaatti; helppokäyttöinen, pyörätuolin käyttäjän ulottuvilla

8 vuoronumerotaulu; helposti luettavalla korkeudella, selkeä, lukuetäisyyteen nähden riittävä kirja-sinkoko sekä numeron ja taustan väriero vuoronumeroäänimerkki ja mahdollinen kuulutus induktiosilmukka; vakiovarusteena julkisissa palvelupis- teissä, merkitään T-symbolilla

istutukset ja huonekasvit; vältetään allergisoivia ja myrkyllisiä kasveja yleisöpalvelutiloissa

ks. 2.0 Viheralueet

2.2 Levähdyspenkki ja valaistu puistometsäpolku

2.3 Opastustaulu ja luontopolku virkistysalueella

RT-kortisto, Rakennustietosäätiö, Rakennustieto oy

4.3 KATSOMO, JOSSA PYÖRÄTUOLI JA TUOLIPAIKKOJA

RAKENNUKSET

urheilu-, liikunta- ja kulttuuritapahtumapaikat

RAKENTEET, KULKUVÄYLÄT JA ALUEET

1 katsomo istuma- ja seisomapaikat

2 pt-katsomo pyörätuolipaikat ja korkeatuolipaikat, tilaa pyörätuolinkäyttäjille ja avustajille

3 kenttä urheilu- tai pelikenttä tai näyttämöalue

4 tasoerot kulkuportaat ja luiskat, sekä hissit ja liuku-portaat; kulkuväylän ulkopuolella, varoitta-vat, näkyvät, tuntuvat väri- ja materiaali-eroalueet

5 kaiteet käsijohteet ja kaiteet sekä alapiena tai reunaeste, näkyvyys säilyy jyrkässä katso-mossa, kun kaiteella on korkeuden sijaan syvyyttä tai läpinäkyvyyttä

6 katos katsomon katos, häikäisemätön valaistus

7 seinät seinäpinnat ja seinäkkeet

8 kulkuväylät vapaat kulkuväylät ja poistumistiet, riittävä valaistus aulatilat estettömät, väljät ja valoisat sisäänkäynti-, odotus- ja taukoalueet

ks. 3.1 Rakennuksen sisäänkäyntialue

3.2 Julkisen liikenteen laiturialue

 1. Loivat portaat, 3.4 Loiva luiska

 2. Asiakaspalvelutiski

KALUSTEET, VARUSTEET JA KASVILLISUUS

9 penkki katsomoistuimet tai penkit 10 irtotuolit käsinojalliset tukevat tuolit esim. jäykkäni-velisille valaistus valonheittimien häikäisy katsomossa es-

tetty kaiuttimet selkeä äänentoisto näyttötaulut ja monitorit, selkeitä, riittävä kirjasinkoko opasteet katsomon ja kentän opasteet

kentän varusteet; maalit, telineet, verkot, liput kulku- väylien ulkopuolella

jalkapallonurmi

ks. 2.0 Viheralueet

2.2 Levähdyspenkki ja valaistu puistometsäpolku

 1. Opastustaulu ja luontopolku virkistysalueella

 2. Rakennuksen sisäänkäyntialue

 1. Julkisen liikenteen laiturialue

 2. Asiakaspalvelutiski

RT-kortisto, Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy

4.4 UIMA-JA VENELAITURI SEKÄ PUUPINTAINEN YHDYSSILTA

KULKUVÄYLÄT, ALUEET JA RAKENTEET KALUSTEET, VARUSTEET JA KASVILLISUUS

1 uimalaituri ponttonilaituri, joka seuraa vedenpinnan korkeusvaihtelua, tilaa pyörätuolin liikkumi-selle ja uinnin aikaiselle säilytykselle, raot kulkuväylän poikkisuuntaan, leveys enintään 5 mm, pinnasta ei irtoa tikkuja

2 vene- ja kalastuslaituri; ponttonilaituri, jossa on veneen mentävä syvennys, väljää tilaa pyörätuolin kääntymistä, veneilyn aikaista säilytystä ja kalastajia varten, reunaeste kiertää syven nyksen ympäri

3 yhdyssilta loivana luiskana toimiva yhdyssilta rannan tiivispintaiselta polulta laiturille, riittävän pitkä, jotta säilyy loivana myös matalan (-500 mm) ja korkean (+ 500 mm) veden aikana

4 portaat loivat veteenmeno- / vedestänousuportaat, jotka alkavat n. 500 mm laiturin pinnan yläpuolelta, ulottuvat uimasyvyiseen veteen, kaide ulottuu vedenalaiselle tasan-teelle

5 käsijohteet 900 mm ja 700 mm korkeudella, pyörätuo- likalastusalueella käsijohteessa katkoja, jotta voi valita sopivan ongintakorkeuden

kaiteet tarvittaessa lisäämään turvallisuutta 6 reunaeste koko laiturin ympäri, esim. laiturin pinnasta 50 mm korotettu reunalankku

7 syvennys vedestänousupaikka käsivoimin ylös pun-nertautuville, reunaeste kiertää ympäri

8 tukitanko avattava (kääntyvä tai nouseva) veneen ylittävä tukipuu veneeseennousua helpottamaan

9 penkki istuskelu- ja pukeutumispenkki 10 istuin tukeva istuin veneeseenmenoa helpotta-maan 11 tikkaat veteenmeno- / nousutikkaat nostin suosituilla veneilylaitureilla veneeseenmeno hoidetaan nostimen avulla

äänimajakka opastamassa näkövammaiset uimarit takaisin laiturille, toinen uima-alueen käänty-mispisteessä

12 pelastusrengas, johon on kiinnitetty köysi

13 poijut rajaavat uima-alueen vesikasvit ja levät; kaislat ja pitkävartiset vedenalaiset ruohot poistetaan laiturin välittömästä lä-heisyydestä, vedenalaiset portaat ja tik-kaat puhdistetaan levästä, jotteivät ne tule liukkaiksi

ks. 2.0 Viheralueet

2.2 Levähdyspenkki ja valaistu puistometsäpolku

 1. Puupintainen polku, luontopolkuopaste ja
  levähdyspaikka

 2. Loivat portaat, 3.4 Loiva luiska

4.5 LUISKAYHTEYS VETEEN PUUPINTAISELTA POLULTA

KULKUVÄYLÄT ALUEET JA RAKENTEET KALUSTEET VARUSTEET JA KASVILLISUUS

uimaranta meren, järven, lammen, joen tai muun ve- sistön rannalla

polku tiivispintainen, tarvittaessa puupintainenpolku hiekkarannan yli uimaanmenoluiskalle ja laiturille, (polku kuva-alueen ulko-puolella)

1 uimaluiska puupintainen veteenmenoluiska, joka johtaa uimasyvyyteen saakka, vedenalaisellatasantella tilaa uinnin aikaiselle pyörätuolien säilytykselle, leveys 900 mm, jotta luiskaa pitkin pääsee omatoimisesti ylösHUOM! pyörätuolin kelaaminen vedenalaista luiskaa ylös on raskasta, joten on varauduttava liikkumaan avustajan kanssahissi tai nostin; Vilkkailla uimarannoilla ja maauimaloissa veteenmeno hoidetaan nostimella. Tällöin pyörätuolit säilytetään uimaalueen laidalla,kuivalla, niille varatulla alueella. luiska puupinnan raot kulkusuunnan poikki, leveys enintään 5 mm, pinnasta ei irtoa tikkujaeikä se ole liukas, alussa ja lopussa levennys pyörätuolin kääntymistä ja uinnin ai kaista säilytystä varten

2 käsijohteet molemmin puolin 900 mm ja 700 mm kor- keudella kaiteet tarvittaessa lisäämään turvallisuutta reunaeste tarvittaessa estämään pyörien luiskahta-mista

penkki lepo- ja pukeutumispenkki rannalla, kulkuväylän ulkopuolella kalustealueella (kuva alueen ulkopuolella)

3 poijut uima-alueen rajapoijut osoittavat uimareillevaratun alueen, jolla ei veneillääänimajakka opastamassa näkövammaiset uimarit ta-kaisin luiskalle vesikasvit ja levät; kaislat ja pitkävartiset vedenalaisetruohot poistetaan laiturin välittömästä lä-heisyydestä, vedenalaiset portaat ja tikkaat puhdistetaan levästä, jotteivät ne tuleliukkaiksi

ks. 2.0 Viheralueet

2.2 Levähdyspenkki ja valaistu puistometsäpolku

 1. Puupintainen polku, luontopolun opaste ja
  levähdyspaikka

 2. Loivat portaat, 3.4 Loiva luiska

 3. Uima- ja venelaituri sekä puupintainen yhdyssilta

RT- kortisto, Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy

Kirjallisuutta:
Vammaiset vesille. Ohjeita pienten matkustaja-alusten, hu
viveneiden sekä venesatamien soveltamisesta vammais
käyttöön. Suomen Invalidien Urheiluliitto, SIU. 1993.

5. TY Ö M AAT

5.1 TYÖMAAN OHITUS, JALANKULKUVÄYLÄ

TYÖMAASTA TIEDOTTAMINEN JA KULKUVÄYLÄT

Pitkäkestoisesta työmaasta, sen aiheuttamista muutoksista kulkuväyliin, liikenneyhteyksiin, julkisen liikenteen pysäkki-en sijainnille ja pysäköintijärjestelyihin tiedotetaan etukäteen eri tavoin.

Työmaalle pystytetään opastustaulu ja opasteet ohjaamaan kulkua ja kertomaan esim. jalankulkuväylien, pysäkkien ja pysäköintipaikkojen siirrosta. Lisäksi kerrotaan työmaan arvioidusta kestoajasta ja vastuullisesta rakentaja- tai rakennuttajatahosta yhteystietoineen.

Selkeä ja johdonmukainen, esteetön ja turvallinen reitti ohjataan työmaan ohi jalankulku- tai kevyenliikenteenväylää pitkin. Kulkuväylä on turvallinen, hyvin valaistu ja sitä pitkin voidaan kulkea eksymättä, törmäämättä, putoamatta, kompastumatta tai liukastumatta. Tasonvaihdoissa on sekä portaat että loiva luiska, yli metrin korkuisissa tasoeroissa käytetään hissiä.

Liikennemerkit, -valot ja opasteet erottuvat vaivattomasti. Puomit, suoja-aidat, katokset, liikennemerkit, tolpat, valaisinpylväät ja opasteet sijoitetaan kulkuväylän ulkopuolelle niin ettei synny törmäysvaaraa.

Eri kulkutapojen ja kulkuneuvojen risteämiset, kuten työmaa-ajoneuvoliittymät, kadunylityspaikat ja suojatiet ovat turvallisia ja sujuvia.

Esim. kaivannon reuna, kuoppa ja risteävä työmaan huoltoajotie merkitään ja rajataan tukevalla, putoamisen estävällä rakenteella; lippusiimoja ja keiloja ei käytetä henkilöliikenteen ohjaamiseen.

ks. 1.0 Kadut

 1. Viheralueet

 2. Julkiset rakennukset

 3. Viheralueet RT-kortisto, Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy

Kirjallisuutta:

Kadulla tehtävät työt. Lupamenettelyn kehittäminen. Liikenne- ja viestintäministeriö. Mietintöjä ja muistioita B 28/2002.

Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella. Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 19/99.

TYÖMAAKAIVANNON YLITYS, KEVYT JALANKULKUSILTA

RAKENTEET, VARUSTEET JA KASVILLISUUS

4 kulkupinta väliaikainen, osin mutkitteleva ja luiskattu
5 kulkusilta väliaikainen
6 käsijohteet
7 kaiteet
8 kaide- ja aidantolpat
9 suoja-aita

suojapuomi sulkee ajoreitin työmaalle10 suojaseinä tai seinäke11 suojakatos12 opastus- ja tiedotustaulu13 opasteet ja viitat14 valaisimet 15 varoitus- ja huomiovalot

kasvillisuus suojataan työmaa-aikana vaurioitumisenestämiseksi

ks. 2.3 Opastustaulu ja luontopolku virkistysalueella

2.4 Puupintainen polku, luontopolun opaste ja
levähdyspaikka

Kohteen valmistuttua alue siistitään työmaan jäljiltä ja varmistetaan lopputuloksen estettömyys.

© HKR & SOTERA 25

RAKENNUKSET

työmaa rakennustyömaat, rakenteiden rakennus-ja kunnostystyöt sekä katutyöt sekä maan-pinnalla että maan alla tehtävät kunnallis- ja tietoliikennetekniikkatyöt

KULKUVÄYLÄT JA ALUEET

1 kulkuväylä työmaan ohi, maanpinnalla tai korotettuna2 kulkusilta kaivannon yli

leveys vapaa leveys vähintään sama kuin kulku-väylällä, jonka työmaa järjestely korvaa;mutkissa lisäksi kaarreväljyys

korkeus vapaa korkeus vähintään 2200 mm, tarkis- tetaan tapauskohtaisestipinta sileä, tiivis, luistamaton, ei koloja tai ham-mastusta kaltevuus kuten kulkuväylällä ja luiskassa

3 työmaa-alue kokonaan aidattu, työmaa ja rakennusmateriaali ja -tarvikkeet sekä työkoneet aita- uksen sisällä

ks. 1.1 Katu, tori ja aukio

 1. Suojatie ja kulkua ohjaava kaide

 2. Kevyenliikenteen väylä

 3. Rakennuksen sisäänkäyntialue

3.2 Julkisen liikenteen laiturialue

3.3 Loivat portaat, 3.4 Loiva luiska

RT-kortisto, Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy

6. LIITE 1 VARUSTELUETTELO

SuRaKu www-sivujen mukainen vD UXVWHOLVWDXVRQRWVLNRLWXS¦¦W\\SHLWW¦LQ KHOSRWWDPDDQNDUWRLWXVWDMDDQDO\VRLQ WLD

9DUXVWH RQ NRKWHHQ RVDWHNLM¦ .DLNNL YDUXVWHHW HLY¦W HVLLQQ\ DOXHHOOD VD PDQDLNDLVHVWL

.V6DDWWHHNVLPHQHVW\NVHNN¦¦OOH NDUWRLWXVMDDUYLRLQWLW\¸OOH

 .8/.83,17$-$$/8((13,17$

0$7(5,$$/,SLQWDPDWHULDDOLNXONXY¦\O¦QSLQWDDOXHHQSLQWD

5(81$ UHXQDNLYLUHXQDWXNLN\QQ\V ULWLO¦ NDLYR

7$62(52 OXLVND OXLVNDXV SRUWDDW NHVNLNRURNH VXRMDNRURNH S\V¦NNLNRURNH  KLVVL OLXNXSRUWDDW OLXNXN¦\W¦Y¦

.8/812+-$86RKMDDYDWPHUNLQQ¦W YDURLWWDYDWPHUNLQQ¦W HURWWHOXUDLWD HURWXVDOXH NRQWUDVWLPDWHULDDOLY\¸K\NH RSDVWHNXONXSLQQDVVD 

3$/9(/(9$5$.(1186

+82/725$.(1186ZF LQYDZFSXNXKXRQHSHVXKXRQHVDXQDY¦OLQHYDUDVWRSXXYDMD

7(.1,1(17,/$ PXXQWDMDWDLV¦KN¸NDDSSL

3$/9(/8-$0<<17,3,67(QHXYRQWDOLSXQP\\QWLSLVWHNLRVNL NDKYLOD UDYLQWRODYXRNUDDPR P\\P¦O¦

5$.(11(

.8/.8$2+-$$9$5$.(111(NDLGHWDLVXRMDNDLGH N¦VLMRKGH DLWD SROODUL UHXQDWXNLDODSLHQD

.8/.89†</††5$-$$9$ 5$.(11(VHLQ¦SLQWDS\V¦NNLNDWRVMDWDLVHLQ¦NH NDWRVMDDUNDGL DOLNXONXWXQQHOLDLWD

9†/,77†9†5$.(11(VLOWD SLWNRVSXX OXRQQRQWDUNNDLOXSDLNNDWDLWRUQLXLPDWDLYHQHODLWXULSRUWWLYHU¦M¦WDLRYL

7,/$$-†6(17†9†5$.(11(LVWXWXVDVWLDWDLDOODV YHVLDOODVWDLYHVLDLKH WDLGHWHRV +$55$67867$3$/9(/(9$5$.(11(

38887$5+$1+2,725$.(11(QRVWHWWXLVWXWXVWDVRNDVYLHQKRLWRS¸\W¦WDVR

/(,..,3$,..$5$.(11(YDSDDOHLNNLMDSHOLDOXHMRNDRQWDOYHOODOXLVWLQUDWDKLHNNDOHLNNLSDLNND NHLQXWHOLQHNLLSHLO\SDLNND OLXNXP¦NL UDNHQQXVOHLNNLSDLNNDNDKOXXSDLNND YHVLOHLNNLMDNRURWHWWXYHVLOHLNNLSDLNND

78/,6,-$ WXOHQWHNRSDLNNDJULOOLWDLWDNND

9('(127723$,..$NDLYRO¦KGHWDLSXUR

7$3$+780,(16(85$$0,1(1NDWVRPR

85+(,/83$,..$5$.(11(XUKHLOXMDSHOLNHQWW¦MRNDRQWDOYHOODOXLVWLQUDWDMXRNVXUDWD K\SS\SDLNNDSLWXXVMDNROPLORLNND NRUNHXVK\SS\SDLNND NXXODQW\¸QW¸SDLNND NLHNRQKHLWWRSDLNNDNHLK¦¦QKHLWWRSDLNNDNXQWRLOXSDLNND

8,0$$//$6 XLQWLDOXHYHWHHQPHQRSDLNNDK\SS\WRUQL

.$/867(

/(32$-$582.$,/8$3$/9(/(9$.$/867(LVWXLQWXROLSHQNNLUHXQDWDVRWDLSXXWDUKDNHLQX

6(85867(/8$3$/9(/(9$.$/867(S¸\W¦WDVRS¸\W¦WDLUHXQDWDVR

</(,6˜†3$/9(/(9$.$/867(SDOYHOXMDWDLWDUMRLOXWLVNL

9$5867(

.8/.8$2+-$$9$9$5867(OLLNHQQHPHUNNLRPDPHUNNL OLLNHQQHYDORWOLLNHQQHYDORMHQSDLQRQDSSL

23$67(RSDVWXVWDLQ¦\WW¸WDXOX PRQLWRULRSDVWHWDLYLLWWD NRKGHRSDVWHWDLUHLWWLPHUNNL NRKWHHQRSDVWXVWDXOXMDNRKRRSDVWHDLNDWDXOX ULYL SDLNNDQXPHURMDNRKRRSDVWH¦¦QLRSDVWHWDLNXXOXWXV¦¦QLRKMDXV

3$/9(/(9$9$5867(-$/$,7(VRLWWRNHOOR RYHQDYDXVSDLQLNHSRONXS\¸U¦QOXNLWXVWROSSDDXWRQO¦PPLW\VWROSSD PDNVXDXWRPDDWWL UXRNDMDWDLMXRPDDXWRPDDWWL NHQW¦QWDLUDGDQYDUXVWHDXULQJRQYDUMRWDLPDUNLLVLM¦WHWDLURVNDDVWLD

9$/$,6786 YDODLVLQWROSDWMDSROODULWYDORQO¦KWHHW

.$69,//,6886

,678786 SXX SHQVDVLVWXWXVMDQXUPLPDDVVDLVWXWXVDOWDDVVDWDLDVWLDVVD

/8211219$5$,1(1.$69,//,6886SXX SHQVDVWDLPDDQSHLWHNDVYLYHVLNDVYL

08872,0,17$$+$,77$$9$5$.(11(

 Y¦OLDLNDLQHQNXONXY¦\O¦W\¸PDDQRKL

NXONXDK¦LULWVHY¦UDNHQQHNDOXVWHYDUXVWHWDLKXROWRDXWR