Myllypuron

esteettömyyssuunnitelma

2006

HELSINKI KAIKILLE

ESIPUHE

Myllypuro on mainittu Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelmassa 2005–2011 kohteena, jolla käynnistetään esteettömyyden parantaminen vuosina 2006–2007. Esteettömyyskartoitus tuli ajankohtaiseksi Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry:n asukasaloitteen myötä ja se tehtiin yhteis-työssä paikallisten toimijoiden ja suunnittelijoiden kanssa syksyllä 2006. Myllypuron alueelta määriteltiin esteettömyyden erikoistasoa edellyttävät kohteet sekä kartoitettavat erikois- ja perus-tason reitit. Kartoituksen suorittivat Helsinki kaikille -projektin projektityöntekijät Anni Juutilai-nen ja Anna Ruskovaara. Kartoituksen perusteella määriteltiin kehittämis- ja toimenpide-ehdotukset ja niiden kiireellisyys. Esteettömyyskartoitus tehtiin Suraku -projektissa määriteltyjen ohjeiden mukaisesti.

SISÄLLYS

ESIPUHE.................................................................................................................2

1 NYKYTILANNE..................................................................................................4

1.1 Kartoituksen lähtökohdat....................................................................................4
1.2 Kartoitettavan alueen rajaus ja kartoitetut reitit..................................................5
1.3 Esteettömyyden nykytilanne...............................................................................8

2 ESTEETTÖMYYSTARKASTELU ALUEITTAIN........................................10

2.1 Myllypadontie–Myllypurontie............................................................................10

2.2 Orpaanporras.......................................................................................................12

2.3 Posti ja Liikuntamylly.........................................................................................15

2.4 Neulapadontie.....................................................................................................17

2.5. Myllypuron- ja Myllypadontien länsipuolen

kevyen liikenteen väylä –”Puistoreitti”.............................................................17

2.6 Myllypuron metroasema.....................................................................................21

3 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET........................................................................27

3.1 Toimenpide-ehdotukset ja vastuutahot...............................................................27

KARTAT JA LIITTEET

Kuva 1. Kartoitettavan alueen rajaus ja kartoitetut reitit..........................................5

Kuva 2. Yli 65-vuotiaiden sijoittuminen alueella.....................................................6

Kuva 3. Kartoitetut erikois- ja perustason reitit Myllypuron alueella......................7

Kuva 5. Reunakivet, joiden korkeus on yli viisi senttimetriä

ja keskisaarekkeet, joita ei ole korotettu.....................................................10

Kuva 15. Toimenpidekartta.......................................................................................29

Liite 1 Esteettömäksi leikkialueeksi ehdotetun

leikkialue Orpaanportaan kartoitus................................................................31

LÄHTEET

NYKYTILANNE

1.1 Kartoituksen lähtökohdat

Keväällä 2006 Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry:stä otettiin yhteyttä Helsinki kaikille -projektiin alueen kehittämisen tiimoilta. Yhdistys oli tehnyt asukaskyselyn, jossa kehitysehdo-tukset painottuivat pääosin Myllypurontien-Myllypadontien omakotitaloalueen puoleisen puisto-reitin esteettömyyden ja talvikunnossapidon parantamiseen. Reitti on aikaisemmin kartoitettu Helsingin kaupungin rakennusviraston silloisen viherosaston toimesta ja sen kunnostuksesta ja hoitotason parantamisesta on olemassa toimenpide-ehdotukset Myllypuron, Roihupellon ja Puo-tinharjun länsiosan viheraluesuunnitelma 2002–2011 –julkaisussa vuodelta 2001. Ehdotukset koskevat alueita Harakkamyllyntien/Myllypadontien puistometsä (julkaisussa kohde nro 22) ja Myllypurontien puistometsä (nro 27).

Kartoitettavan alueen määrittelyssä olivat mukana Myllärinlaakson Omakotiyhdistyksen yh-dyshenkilö Saara Saxen, Rakennusviraston aluesuunnittelija Birgitta Rossing sekä Helsinki kai-kille -projektin projektityöntekijät Anni Juutilainen ja Anna Ruskovaara. Kartoitettavien reittien ja esteettömyyden ongelmakohteiden määrittämiseksi oltiin yhteydessä myös Myllypuron van-husten palvelutaloihin ja alueen päiväkoteihin. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelija Jussi Jääskä kertoi suunnittelun alla olevista liikennejärjestelyistä. Kartoituksesta tiedotettiin lisäksi Kaupunkisuunnitteluviraston Myllypuron kaavoitusvastaaville arkkitehdeille Kari ja Mar-ja Piimiehelle.

1.2 Kartoitettavan alueen rajaus ja kartoitetut reitit

Kuva 1. Esteettömyyden kannalta keskeiset toimipaikat aluesuunnittelurajausten sisällä.

Kuva 2. Yli 65-vuotiaiden sijoittuminen alueella (Seutu CD 2003).

Kuva 3. Kartoitetut erikois- ja perustason reitit Myllypuron alueella.

1.3 Esteettömyyden nykytilanne

Myllypuron käytetyin kävelykatu, Orpaanporras, jonka varrella on suurin osa alueen palveluista, on pääosin esteetön reitti. Pyöräily ja jalankulku on erotettu betonikiviraidalla ja kävelykadulta risteäville teille ei ole korkeita reunakiviä. Reitin varrella on paljon levähdyspaikkoja ja penkit on asennettu kulkuväylän viereen syvennyksiin. Levähdyspaikat on merkitty kontrastimateriaa-lilla ja useimpien penkkien vieressä on tilaa pyörätuolille (kuva 4). Myllypuron kadut ovat pää-asiassa tasaisia ja tarpeeksi leveitä eikä suuria tasoeroja ole.

Kuva 4. Levähdyspaikat on merkitty hyvin kontrastimateriaalivyöhykkeellä ja pyörätuoli mahtuu penkkien väliin, vain käsinojat puuttuvat.

Orpaanportaan kanssa risteävällä kevyenliikenteenväylällä, Myllynsiivellä, on yhdistetty pyöräi-ly ja jalankulku ja kulkusuunnat on erotettu betonikiviraidalla. Pyöräily ja jalankulku omilla kaistoilla olisi turvallisempi vaihtoehto jalankulkijoiden kannalta.

Myllypurossa on kolme päiväkotia, joista päiväkoti Leipuri ja Neulanen ovat integroituja päivä-koteja. Myös päiväkoti Myllytuvassa on liikkumisesteisiä lapsia. Esteettömälle leikkipuistolle olisi tulevaisuudessa varmasti käyttöä. Myllypuron esteettömäksi leikkipuistoksi ehdotetaan leikkialue Orpaanporrasta, joka sijaitsee Orpaanportaan ja Myllynsiiven kulmassa kirkkoa vasta-päätä (liite 1).

Myllypuron sairaalan ympäristö on esteetön. Tällä hetkellä myllypurolaisten lisäksi myös mm. Vuosaaren ja Itäkeskuksen asukkaat käyttävät sairaalan fysioterapiapalveluja, joten sairaala on aktiivisessa käytössä. Pihassa on palvelulinjan pysäkki ja lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat Myllypurontiellä Myllytuvantien ja Myllynsiiven kohdalla. Sairaalaan on tulossa piharemontti vuonna 2007. Esteettömyys tulee ottaa huomioon pihan suunnittelussa ja rakennustöissä.

2 ESTEETTÖMYYSTARKASTELU ALUEITTAIN

2.1 Myllypadontie–Myllypurontie

Monessa Myllypadontien ylittävissä suojateissä reunakivien korkeus on yli viisi senttimetriä (kuva 5). Suoran reunakivien korkeuden tulisi olla kolme senttimetriä. Lisäksi tarvitaan luiskattu reunakivi, jotta pyörätuolin- ja rollaattorin käyttäjien liikkuminen on vaivatonta.

Kuva 5. Reunakivet, joiden korkeus on yli viisi senttimetriä ja keskisaarekkeet, joita ei ole korotettu.

Suurin osa Myllypurontien suojateiden reunakivistä on alle kolme senttimetriä korkeita tai reu-nakivet puuttuvat kokonaan, kuten esimerkiksi Myllypuron metroaseman lähistöllä olevissa suo-jateissä. Myllypurontien suojateiden keskisaarekkeet ovat tarpeeksi syviä (1,5 metriä), mutta koska niitä ei ole korotettu, on saareketta vaikea tunnistaa (kuvat 5 ja 6).

Osa saarekkeista on kuitenkin eri materiaalia kulkupinnan kanssa, jolloin ne ovat paremmin hahmotettavissa. Muutamissa kohdissa Myllypurontiellä on päällysteessä pieniä vaurioita ja pai-naumia, joihin kerääntyy vettä.

Kuva 6. Suojatiestä puuttuu reunakivet, keskikoroketta ei ole korotettu ja suojatie-merkintöjen jatkuminen keskisaarekkeen kohdalla vaikeuttaa sen hahmottamista.

Myllypurontien ja Harakkamyllyntien risteyksessä on paljon koululaisliikennettä ja risteykseen on toivottu liikennevaloja. Kaupunkisuunnitteluvirastossa on suunnitteilla Harakkamyllyntien risteyksen muuttaminen kiertoliittymäksi tai liikennevalojen asentaminen Orpaanportaan jatkee-na olevalle suojatielle. Myllypurontien liikenne on kuitenkin sen verran vähäistä, että jalankulki-jat eivät välttämättä malttaisi odottaa vihreän vaihtumista, joten kiertoliittymän rakentaminen on todennäköisempää. Orpaanportaan itäpäähän metroaseman kohdalle on suunniteltu korotettua suojatietä.

Toimenpide-ehdotukset:

- Suraku -ohjeiden mukaiset reunakivet asennetaan Myllypadontie kuuden kohdalle (van-hainkodilta linja-autopysäkille), Myllypurontielle Myllymatkantien risteykseen (linja-autopysäkiltä sairaalaan), Orpaanportaalta metroasemalle johtavalle suojatielle ja Harak-kamyllyntien uusittavaan risteykseen (kuva 15, toimenpidekartta, kohta 2).
- Yli viisi senttimetriä korkeat reunakivet madalletaan (kuva 5).
- Keskikorokkeet korotetaan ja asennetaan luiskattu reunakivi (kuva 5).
- Päällystevauriot korjataan (kuva 15, toimenpidekartta, kohdat 8 ja 9).

2.2 Orpaanporras

Orpaanportaalla pyöräily ja jalankulku on erotettu betonikiviraidalla. Erotteluraita katkeaa tällä hetkellä ostoskeskuksen parkkipaikan/aukion kohdalla.. Jalankulkutien puolella on poikkiraitoja noin viiden metrin välein, jotka eivät ohjaa mihinkään. Ne voisivat toimia ohjaavina raitoina levähdyspaikoille. Lisäksi ostoskeskuksen kohdalla on kulkuväylällä painaumia, joihin kertyy vettä. Ostoskeskuksen Orpaanportaan puoleisen sisäänkäynnin luiska on jyrkkä ja siitä puuttuu käsijohteet ja suojareunus (kuva 8). Sisäänkäynnin valaistus on riittämätön.

Ostoskeskus tullaan purkamaan ja sen ympäristö katualue mukaan luettuna tullaan rakentamaan kokonaan uudestaan. Katualueen pahoja päällystevaurioita korjataan ennen remonttia tilapäisesti asfaltilla (kuva 15, toimenpidekartta, kohdat 5 ja 8).

Orpaanportaan länsipäädyssä sijaitsevaan vanhustentalon asukkaidenkin käyttämään lähikaup-paan pääsee kävelykadulta esteettömästi, mutta parkkipaikan puoleisen sisäänkäynnin luiska on liian jyrkkä ja siinä ei ole käsijohteita. Käsijohteen tulee olla luiskan ja portaan välissä. Lisäksi Orpaanportaan puolella on reunakivi ja jyrkkä luiska parkkipaikan reunassa olevalle postilaati-kolle (kuva 7).

Kuva 7. Reunakivi ja sen takana oleva luiska vaikeuttavat postilaatikolle pääsyä.

Kuva 8. Ostoskeskuksen luiska on liian jyrkkä ja siitä puuttuu käsijohteet sekä suoja-reunus.

Toimenpide-ehdotukset:

- Lähikaupan luiskaan lisätään käsijohde ja suojareunus tai kaide kummallekin puolelle (kuva 15, toimenpidekartta, kohta 3).
- Osa postilaatikon edessä olevasta reunakivestä luiskataan tai postilaatikkoa siirretään lä-hemmäs kävelykatua, jotta postilaatikolle on helpompi päästä esim. rollaattorin kanssa. (kuva 15, toimenpidekartta, kohta 7).

2.3 Posti ja Liikuntamylly

Myllypurontien ja Kiviparintien risteyksessä sijaitsevan postin toimipisteen sisäänkäynti on es-teellinen. Luiskan alaosassa oleva avonainen ovi aiheuttaa törmäysvaaran ja estää sisäänpääsyn rakennukseen luiskan kautta (kuva 9). Luiska on myös liian jyrkkä.

Kuva 9. Oven avautuminen luiskan eteen estää pyörätuolin käyttäjän tai lastenvaunujen kanssa liikkuvan pääsyn postiin.

Liikuntamyllyn pääsisäänkäynnin luiska (kuva 10) on kapea, käsijohteiden väliin jäävä leveys on vain 79 senttimetriä. Alatasanne on myös ahdas, luiskan ja viereisen portaan väliin jää vain 1,19 metriä. Pyörätuolin kääntämiseen tarvitaan 1,5 metrin tila.

Luiskassa on hyvin käsijohde molemmilla puolilla 67 senttimetrin korkeudessa ja kaidetta, joka on 87 senttimetrin korkeudella, voi tarvittaessa käyttää johteena. Ylätasanteella on tilaa kääntää pyörätuoli ja ovi aukeaa automaattisesti. Oviaukossa on kynnys, joka vaikeuttaa sisäänpääsyä. Portaan käsijohteet puuttuvat ja kaiteet ovat puutteelliset eikä askelmia ole merkitty kontrasti-raidalla.

Rakennuksen toisella puolella on esteetön sisäänkäynti ja liikuntaesteisten asiakkaiden käyttöön varattu hissi. Esteetön sisäänkäynti on kuitenkin kaukana, jos Liikuntamyllyn asiakas tulee met-rolla eikä pääse autolla suoraan parkkipaikalle. Lisäksi ongelmia aiheuttaa palveluautojen ajami-nen pääsisäänkäynnin puolelle, missä ei ole varsinaista parkkipaikkaa tai liikuntaesteisen pysä-köintipaikkaa, ja muut henkilöautot seuraavat perässä.

Kuva 10. Liikuntamyllyn pääsisäänkäynnin luiska on liian kapea eikä alhaalla ole riittä-västi tilaa lastenvaunujen tai pyörätuolin kääntämiseen.

Toimenpide-ehdotukset:

- Postin ja Liikuntamyllyn portaiden askelmien reunat merkitään kontrastiraidalla.
- Portaisiin lisätään käsijohteet kummallekin puolelle 90 cm korkeuteen.
- Postin sisäänkäynnin luiskaan lisätään käsijohde 90 cm korkeudelle.
- Postin oven avautumissuunta vaihdetaan.
- Liikuntamyllyn sisäänkäynnin luiska levennetään vähintään 90 cm (suositus 120 cm) le-veäksi ja kaiteeseen lisätään alapiena tai luiskaan suojareunus (kuva 15, toimenpidekart-ta, kohta 3).

2.4 Neulapadontie

Neulapadontiellä on kaksi hidastetta ja yksi korotettu suojatie. Suojatiekorokkeen ja reunakiven väliin jäävä syvennys vaikeuttaa kulkemista pyörätuolilla tai rollaattorilla. Päiväkoti Neulasen johtaja Mikko Kuikka ja Myllypuron ala-asteen rehtori Anna Hirvonen toivoivat päiväkodin ja koulun kohdalle suojatietä. Tilanne on tällä hetkellä vaarallinen, sillä lapset ylittävät tien koulun sisäänkäynnin kohdalta eivätkä kierrä kauempana sijaitsevan suojatien kautta. Autot myös kiih-dyttävät juuri samalla kohtaa hidasteen jälkeen, mikä lisää tapaturmariskiä. Lisäksi Neulapadon-tien jalankulkuväylän päällyste on osin epätasainen.

Toimenpide-ehdotukset:

- Neulapadontielle rakennetaan suojatie päiväkodin ja koulun kohdalle tai nykyinen hidas-tekoroke muutetaan suojatieksi (kuva 15, toimenpidekartta, kohta 6)
- Epätasainen päällyste uusitaan (kuva 15, toimenpidekartta, kohta 9).

2.5 Myllypuron- ja Myllypadontien länsipuolen kevyen liikenteen väylä – ”Puistoreitti”

Puistoreitti on käsittää vuosille 2002-2011 tehdyn viheraluesuunnitelman kohteet 22 Harakka-myllyntien/Myllypadontien puistometsä ja 27 Myllypurontien puistometsä (ks. kuva 15, toimen-pidekohde 1).

Puistoreitin kautta tai poikki kulkee paljon ihmisiä Orpaanportaan päässä olevalle ostoskeskuk-selle ja metroasemalle. Puistoreittiin rajautuu seitsemän päättyvää tietä (Käsikiventie, Jalkamyl-lyntie, Vesimyllyntie, Rihlakuja, Sihtikuja, Huttumyllyntie ja Vesirattaantie), joilta omakotitalo-alueen asukkaat kulkevat myös Myllypuron- ja Myllypadontien varsilla sijaitseville linja-autopysäkeille. Pysäkkien ja linja-auton käyttö on selvästi lisääntynyt alueella, sillä terveyskes-kus- ja neuvolapalvelut on siirretty Itäkeskukseen.

Kuva 11. Kulkuväylä ei rajaudu nurmialueisiin selkeästi ja väylä kapenee paikoin reilusti alle metrin levyiseksi.

Kulkuväylän leveys on noin 1,5 metriä, mutta välillä väylä kapenee myös reilusti alle metrin levyiseksi (kuva 11). Kulkuväylän pinta on useassa kohtaa huonokuntoinen ja sateella pehmeä ja mutainen. Pinnan materiaali vaihtelee muutenkin kulkuväylällä hiekasta karkeaan soraan ja kal-lioon. Kulkuväylä ei rajaudu selkeästi nurmialueisiin ja väylä poikkeaa hetkeksi myös ajoradan viereen ilman, että välissä on viherkaistaa tms. (kuva 11). Kasvillisuus on levinnyt useassa koh-taa kulkuväylälle.

Kuva 12. Kulkuväylä ei rajaudu selkeästi nurmialueisiin. Väylä poikkeaa hetkeksi myös ajoradan viereen ilman, että välissä on viherkaistaa tai reunakiveä.

Kulkureitillä on paljon tasoeroja ja kulkuväylän pituuskaltevuus on monessa kohtaa yli 10 pro-senttia. Kulkureitin varrella on vain yksi levähdyspenkki. Valaistus on riittämätön ja valaisinpyl-väät eivät toimi ohjaavana elementtinä sillä pylväitä on vuorotellen kummallakin puolella kulku-väylää. Varsinkin risteyskohtien valaistus on huono.

Omakotitaloalueen päättyvien teiden päässä on kääntöpaikka, joka on rajattu reunakivellä. Osas-sa kääntöpaikoista reunakiveen on jätetty aukko, jotta kevyen liikenteen väylälle pääsee hel-pommin esim. lastenvaunujen kanssa. Puistoreitillä ja päättyvien teiden päässä on pollareita, kiviä, betoniporsaita ja ajonestoportteja ajoneuvoliikennettä estämässä.

Linja-autopysäkeille ei välttämättä johda kunnollista väylää, ainoastaan polku. Polku saattaa johtaa myös suoraan ajoradan reunaan. Pysäkille saattaa johtaa jyrkkä mäki, jossa ei ole käsijoh-teita (kuva 13).

Kuva 13. Käsijohteiden lisääminen helpottaa nousua linja-autopysäkille.

Toimenpide-ehdotukset:

- Kulkuväylä kunnostetaan ja rajataan selkeämmin viereisiin viheralueisiin. Päällysteenä esim. tiivistetty kivituhka on riittävän kova. Kulkuväylän siirtyessä ajoradan viereen Rih-lakujan ja Sihtikujan välisellä matkalla kulkuväylän reuna merkitään esim. luonnonkivi-raidalla, jotta ajorata ja kevyen liikenteen väylä erottuvat selkeästi.
- Kasvillisuus väylän vierestä leikataan siten, että oksat eivät tunkeudu kulkuväylälle (va-paan kulkuväylän korkeuden tulee olla 2,2 m). Kasvillisuutta myös harvennetaan.
- Valaistusta lisätään varsinkin risteyskohdissa. Valaistus toimii paremmin ohjaavana ele-menttinä, jos valaisimet on mahdollista sijoittaa samalle puolelle kulkuväylää.
- Linja-autopysäkeille johtavat polut levennetään vähintään 0,9 metrin levyisiksi. Jyrkkiin nousuihin asennetaan käsijohteet kulkuväylän molemmille puolille 0,9 metrin korkeu-teen.
- Levähdyspaikkoja lisätään 250 metrin välein mahdollisuuksien mukaan. Sihtikujan pääs-sä oleva nykyinen levähdyspaikka merkitään kontrastimateriaalilla.
- Katualueen hoito → ylläpitoluokkaan A tai B. Ajonestolaitteiden merkitseminen kontras-timateriaalivyöhykkeellä tai esteiden poisto, jos niitä ei enää tarvita. Betoniporsaat yms. ovat vaikeita talvihoidon kannalta.
- Viheralueen hoitoluokan nosto C1 → A3

2.6 Myllypuron metroasema

ASEMAN ETELÄPÄÄTY

Sisäänkäynti

Myllyaukio:

- Taksitolpalta ja parkkipaikalta on esteetön kulku sisäänkäynnille, mutta suojatiestä puut-tuu reunakivet.
- Polkupyörät ovat selkeästi omalla alueellaan katosten telineissä.
- Toisella pyöräparkilla ei ole yhtään pyörää, koska pyöräparkin sijaitseminen pensaiden keskellä saattaa altistaa pyörät ilkivallalle (pensaat on leikattu lokakuun alussa).
- Aukiolla ei ole penkkejä.
- Opastetaulut ovat pensaikossa (pensaat on leikattu lokakuun alussa).

Toimenpide-ehdotukset:

- Taksitolpalta tulevaan suojatiehen asennetaan Suraku -ohjeiden mukaiset reunakivet.
- Polkupyöräalue merkitään kontrastimateriaaliraidalla tai vyöhykkeellä (kuva 15, toimen-pidekartta, kohta 4a).

Ulko-ovet:

- Sisäänkäynnissä on lasiset liukuovet (ovat yleensä auki).
- Sisäänkäynnissä ei ole kynnystä, sisään pääsee helposti esim. pyörätuolilla ja lastenvau-nujen kanssa.
- Ulko-ovilta tulevalla reitillä on pylväs.

Toimenpide-ehdotukset:

- Lasiovet merkitään esim. tarramerkinnällä, joka asennetaan silmien korkeudelle (1,4-1,6 m).
- Pylväs merkitään samoin silmien korkeudelle (1,4-1,6 m), esim. kontrastiväriraidalla.

- Yleisöpuhelinta ei pysty käyttämään pyörätuolista, koska se on liian korkealla.

- Lippuautomaatteja ei pysty käyttämään pyörätuolista.

Esteetön wc:

- Opasteet ovat liian korkealla.
- Oven avaus kioskilta, ei opastetta. (Kioskin aukioloajat: ma-pe 10-20, la 11-20, su 14-20)
- Ovessa ei ole kynnystä, helpottaa esim. pyörätuolilla ja lastenvaunujen kanssa liikkumis-ta.
- Ovi on painava, lankavedin sisäpuolella.
- Ulko-oven oviaukon vapaa leveys 0,8 m, sisemmän (liuku)oven vapaa leveys 0,85 m (oviaukon vapaan leveyden tulee olla 0,9 m, vähintään 0,85 m). Sisäänkäynti on ahdas.
- Wc-istuimelle pääsee siirtymään pyörätuolista vain toiselta puolelta istuinta.
- Wc-istuimen korkeus on 48 cm, istuimen alla on koroke.
- Lavuaarin korkeus 80 cm, alla tilaa korkeussuunnassa 66 cm.
- Naulakon korkeus 1,44 m.
- Hätäpuhelin on oven vieressä, painonapin korkeus on 98 cm, puhelimen käytöstä on hy-vät kirjalliset ohjeet.
- Hälytysnappia vaikea löytää, mutta ulottuu kuitenkin wc-istuimelta ja lattialta.
- Käsinojat kiinnitetty hyvin seinään, toinen kääntyy sivulle pois tieltä, mutta lukitus on rikki (ja käsinoja heiluu vapaasti).
- Peili on riittävän alhaalla.
- Lattian ja seinän välillä on kontrastiväri (punainen lattia ja valkoiset seinät).
- Valaistus ei ole riittävä, toinen valaisimista ei toimi.

Toimenpide-ehdotukset:

- Ovissa olevat opasteet sijoitetaan silmien korkeudelle (1,4-1,6 m). Opasteet myös siitä, että wc:t aukaistaan kioskilta.
- Ulompaan oveen asennetaan puoliautomaattinen ovipumppu, joka helpottaa oven avaa-mista ja sisälle pääsyä.
- Väliseinä ja sisempi ovi poistetaan. Toimenpide tuo lisää tilaa sisäänkäyntiin sekä wc-istuimen ympärille helpottamaan mm. pyörätuolista istuimelle siirtymistä.
- Wc-paperiteline siirretään väliseinästä käsitukiin molemmille puolille.
- Naulakkoja asennetaan eri korkeuksille (1,1 ja 1,6 m), jolloin osa koukuista soveltuu lap-sille ja lyhytkasvuisille ja niihin ulottuu myös pyörätuolista käsin.
- Hälytysnappi merkitään kontrastivärillä.
- Käsinoja korjataan.
- Kontrasti lisätään myös seinän alaosaan, jolloin kalusteet on helpompi hahmottaa.
- Valaisin korjataan.

Hissi

- Opasteet liian korkealla.
- Kutsunappia vaikea löytää, korkeus 1,12 m.
- Painonapit samanmuotoisia, vaikea erottaa toisistaan. Kerrosnapin korkeus 1,19 m ja hä-lytysnapin korkeus 1,27 m.
- Hälytysääni, jos oven välissä ja hissi tilataan toiseen kerrokseen.
- Läpikulkuhissi, ei tarvitse kääntyä tai peruuttaa esim. pyörätuolilla tai rollaattorin kanssa.

Portaat

- Käsijohde on molemmilla puolilla, korkeus 920 mm.
- Käsijohde on kiinnitetty hyvin alapuolelta, johteella pystyy hyvin liu'uttamaan kättä.
- Ei kontrastiraitaa askelman reunassa, sivussa olevat teipit eivät erotu riittävästi eikä nä-kövammainen havaitse niiden avulla askelman reunaa.
- Lepotasanteella ja portaan ylä- ja alatasanteella on käytetty kontrastiväriä (tasanteet val-koista ja askelmat punaista laattaa).

Toimenpide-ehdotukset:

- Kontrastiraita lisätään askelmien reunaan (kuva 15, toimenpidekartta, kohta 4b).

Laiturialue

- Etelä päädyssä on lasiset liukuovet (on yleensä auki).
- Ovessa ei kynnystä, joten esim. pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa pääsee hyvin lai-turialueelle.
- Penkkejä on vain laiturialueen eteläpäädyssä.
- Penkkien korkeus on 420 mm.
- Penkkejä ei ole erotettu kulkupinnan materiaalista kontrastimateriaalivyöhykkeellä.
- Roska-astioiden korkeus on hyvä, 890 mm.
- Laiturin reunan varoittavassa reunassa on hyvä värikontrasti, mutta tuntokontrasti on huono vaikka laattojen materiaali onkin eri, kuin kulkupinnan.

ASEMAN POHJOISPÄÄTY

Sisäänkäynti

- Opastetaulu ulkona on töhritty.

- Laiturialueen alkaminen on merkitty vain ylikulkusillan seiniin, mistä sitä ei välttämättä huo-maa.

- Lippuautomaattia ei pysty käyttämään pyörätuolista.

Hissi

- Opasteet ovat liian korkealla.
- Kutsunappia vaikea löytää.
- Hälytysääni, jos on oven välissä ja hissi tilataan toiseen kerrokseen.
- Läpikulkuhissi, ei tarvitse kääntyä tai peruuttaa esim. pyörätuolilla tai rollaattorin kanssa.
- Hissille johtaa käsijohde laiturialueelta, käsijohteen korkeus on 980 mm.
- Hissin edusta on merkitty kontrastimateriaalivyöhykkeellä.

Portaat

- Käsijohde on molemmilla puolilla, korkeus 1000 mm.
- Käsijohde on kiinnitetty hyvin alapuolelta, johteella pystyy hyvin liu'uttamaan kättä.
- Toisen johteen päätä ei ole pyöristetty, kiinnitakertumisvaara (kuva 14).
- Johde jatkuu yhtenäisenä myös lepotasanteiden läpi.
- Ei kontrastiraitaa askelman reunassa, askelmien sivussa olevat keltaiset teipit eivät erotu riittävästi eikä näkövammainen havaitse niiden avulla askelman reunaa.
- Lepotasanteella ja portaan ylä- ja alatasanteella on käytetty kontrastiväriä ja -materiaalia (tasanteet valkoista ja askelmat punaista laattaa).
- Porras kääntyy hyvin lepotasanteen kohdalla.

Kuva 14. Kontrastimateriaalivyöhykkeen ansiosta portaiden tasanteet on helppo hahmot-taa. Toisen käsijohteen pää aiheuttaa kuitenkin kiinnitakertumisvaaran eikä portaissa ole kontrastiraitoja askelmien reunoissa.

Toimenpide-ehdotukset:

- Kontrastiraita lisätään askelmien reunaan.
- Käsijohteen pää pyöristetään (kuva 15, toimenpidekartta, kohta 4c).

3 MYLLYPURON TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

3.1 Toimenpide-ehdotukset ja vastuutahot

Ylläpito

1) Päällystevauriot ja epätasaisuudet korjataan (HKR).
2) Yli viisi senttiä korkea reunakivet madalletaan (HKR).

Investoinnit

1) Myllypadontien-Myllypurontien länsipuolen puistoreitti (kuva 15, yksityiskohtaiset ohjeet ks. kohta 2.5).
a. Kulkuväylä kunnostetaan, levennetään talvihoidon tarpeita vastaavasti (leveys 3 m) ja rajataan selkeämmin viereisiin viher- ja katualueisiin sekä valaistusta pa-rannetaan (HKR, HELEN).
b. Reitille tulee talvikunnossapito. Katualueen kunnossapitoluokka nostetaan luok-kaan A tai B (katualueen ulkopuoliset talvikunnossapidettävät kevyenliikenteen väylät/puistoissa olevat väylät) sekä viheralueen hoitoluokitusta nostetaan C1 → A3. (Ajonestolaitteiden merkitseminen kontrastimateriaalivyöhykkeellä tai estei-den poisto, jos niitä ei enää tarvita? Betoniporsaat yms. ovat vaikeita talvihoidon kannalta.) (HKR)
c. Linja-autopysäkeille johtavat polut levennetään (väh. 0,9 m) ja jyrkkiin nousuihin asennetaan käsijohteet 0,9 metrin korkeuteen (HKR).
d. Levähdyspaikkoja lisätään (250 metrin välein) mahdollisuuksien mukaan. Sihti-kujan päässä oleva nykyinen levähdyspaikka merkitään kontrastimateriaalilla (vi-heraluesuunnitelma) (HKR).
e. Kasvillisuutta leikataan (vapaan kulkuväylän korkeus >2,2 m) ja harvennetaan, erityisesti valaisimien ympäriltä (viheraluesuunnitelma). Mahdolliset puiden ja pensaiden istutukset tehdään viheraluesuunnitelman mukaan (HKR).
f. Harakkamyllyntien risteyksen kunnostuksen (kiertoliittymä) ja puistokäytävän kunnostuksen hankkeet yhdistetään (HKR + KSV).

2) Suojateiden keskikorokkeet korotetaan ja asennetaan luiskattu reunakivi (HKR).
3) Suraku -ohjeiden mukaiset reunakivet asennetaan Myllypadontie kuuden kohdalle (van-hainkodilta linja-autopysäkille), Myllypurontielle Myllymatkantien risteykseen (linja-autopysäkiltä sairaalaan), Orpaanportaalta metroasemalle johtavalle suojatielle ja Harak-kamyllyntien uusittavaan risteykseen. (HKR)
4) Lähikaupan, Postin toimipisteen ja Liikuntamyllyn luiskiin ja portaisiin lisätään käsijoh-teet. Liikuntamyllyn luiska levennetään 1,2 m leveäksi (Yksityiset kiinteistön omistajat). Kiinteistön omistajille toimitetaan raportti sekä saatekirje heille kuuluvista toimenpide-ehdotuksista.
5) Neulapadontielle koulun ja päiväkodin kohdalle rakennetaan suojatie tai nykyinen hidas-tekoroke muutetaan suojatieksi (KSV).
6) Metroaseman toimenpiteet (ks. kohta 2.6) (HKL).
7) Osa postilaatikon edessä olevasta reunakivestä luiskataan tai postilaatikko siirretään lä-hemmäs kävelykatua reunakiven viereen (HKR/Suomen Posti Oyj). Postin kanssa on keskusteltu postilaatikon siirtämisestä 2.1.2007.
8) Pyörätien ja jalkakäytävän erotteluraitaa jatketaan ostoskeskuksen kohdalla ostoskeskuk-sen ja sen ympäristön uusimisen yhteydessä (HKR).

Kuva 15. Toimenpidekartta.

Toimenpide-ehdotukset kartalla (kuva 15).

LIITE 1 Esteettömäksi leikkialueeksi ehdotetun leikkialue Orpaanportaan kartoitus

Paikka ja aika Myllypuro, Orpaanporras 10.11.2006

Kohteet Leikkialue Orpaanporras

Osallistujat Anni Juutilainen Helsinki kaikille -projekti

Anna Ruskovaara Helsinki kaikille -projekti

Leikkialue Orpaanporras sijaitsee Orpaanportaan ja Myllysiiven kulmassa, Myllypuron kirkkoa vastapäätä. Alue on tasainen ja avoin. Leikkialueella ei ole omaa wc:tä, mutta vastapäisessä kir-kossa on esteetön wc.

Leikkialueen pinta on riittävän kova. Orpaanportaalta leikkialueelle nousevasta luiskasta puuttuu käsijohteet. Leikkialue on aidattu matalalla aidalla (30 cm), joka toimii pääasiassa aluetta kiertä-vien istutusten suojana. Kulkuaukoissa ei ole porttia. Alueella on paljon penkkejä ja ne on sijoi-tettu kiertämään koko leikkialuetta. Penkkien korkeus on noin 40 cm. Penkeissä ei ole käsijohtei-ta. Penkkien kohdalla ei ole kontrastimateriaalivyöhykettä, joka erottuisi muusta kulkupinnasta.

Leikkivälineet:

• 2 jousikeinua
• erikoiskeinu
• hyrrä
• keinut
• pieni kiipeilyteline

Jousikeinuissa ei ole selkänojaa. Keinut on sijoitettu hyvin alueen reunaan ja aidattu köysiaidal-la. Köysiaitaan jätetyn aukon keskellä kasvaa puu, mutta puun kummallakin puolella on yli metri tilaa. Leikkivälineissä ei ole käytetty kontrastivärejä. Keinujen, kiipeilytelineen ja hyrrän alla on käytetty turva-alustaa.

Leikkialueen infotaulu on hyvin silmien korkeudella ja taulun pääsee lukemaan läheltä. Teksti on kuitenkin liian pienellä ja lasin takana, jolloin tekstiä on vaikea lukea heijastuksen takia.

Valaistus ei ole riittävä?

LÄHTEET

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma ajalle 2005-2010. Helsingin kaupunki, Raken-nusvirasto. http://www.hel.fi/static/hkr/helsinkikaikille/suunnitelma/Helsingin_kaupungin_esteettomyyssuunnitelma.pdf

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun länsiosan viheraluesuunnitelma. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 2001:28/Viherosasto. Rissanen Heli, Timo Virtanen & Mari Haikala (toim.).