3

ESITYKSEN TEKEMINEN KAUPUNGINHALLITUKSELLE TOIMISTO- JA LIIKETONTIN MYYMISEKSI UPM-KYMMENE OYJ:LLE (TÖÖLÖNLAHTI, TONTTI 2016/1)

 

Kv 2010-1807

Karttalehti G3T3, Alvar Aallon katu 1

 

EHDOTUS                        Kiinteistölautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutettaisiin myymään ja luovuttamaan UPM-Kymmene Oyj:lle Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan (Kluuvi, Töölönlahti) korttelin nro 2016 tontti nro 1 yhtiön pääkonttoria varten 17 950 000 euron suuruisella kauppahinnalla sekä muutoin liitteenä olevasta kauppakirjasta ilmenevillä ehdoilla.

 

Samalla lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi lautakunnan tekemään kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia.

 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

 

Lisätiedot:
Nordqvist Mikael, virastopäällikkö, puhelin 310 36435
Stauffer Jaakko, apulaisosastopäällikkö, puhelin 310 36440

 

 

LIITTEET

Liite 1

Tontin sijainti

 

Liite 2

Asemakaavakartta

 

Liite 3

Kauppakirja

 

ESITTELIJÄ

 

Tiivistelmä                         Töölönlahden alueella oleva toimisto- ja liiketontti 2016/1 esitetään myytäväksi UPM-Kymmene Oyj:lle konsernin uutta pääkonttoria varten. Tontin rakennusoikeus on 13 800 k-m2 ja kauppahinta on 17 950 000 euroa eli 1 300,72 euroa/k-m2.

 

Rakennushankkeen suunnittelusta on järjestetty arkkitehtuurikutsukilpailu yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailun tulosta ei ole toistaiseksi julkistettu. Rakentaminen voidaan käynnistää välittömästi sen jälkeen, kun hankkeelle on myönnetty rakennuslupa ja uusi rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään kesällä 2013.

 

Suunniteltu pääkonttorihanke tukee osaltaan kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista ja on samalla merkittävä avaus Töölönlahden pohjoisten kortteleiden korkealaatuiselle toteuttamiselle.

 

Varauspäätös

 

Kaupunginhallitus päätti 6.8.2007, § 1000 varata UPM-Kymmene Oyj:lle Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan (Kluuvi, Töölönlahti) korttelin nro 2016 suunnitellun tontin nro 1 yhtiön pääkonttorin suunnittelua ja hanketta koskevan arkkitehtuurikilpailun järjestämistä varten 1.12.2008 saakka päätöksestä tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

 

Kaupunginhallitus päätti sittemmin 2.3.2009, 315 § jatkaa varausta 1.1.2009 - 30.6.2010 väliseksi ajaksi entisillä ehdoilla.

 

Ostaja                                UPM-Kymmene Oyj on maailman johtava biometsäteollisuusyritys. Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Yhtiön tuotteet perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä.

 

Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa ja sen palveluksessa on noin 23 000 työntekijää, joista noin puolet Suomessa. Osakkeet noteerataan Helsingin pörssissä.

 

UPM:n liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään, joita ovat energia ja sellu, paperi sekä tekniset materiaalit. Yhtiöllä on tuotantoa 15 maassa ja maailmanlaajuinen myyntiverkosto. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Eurooppa, Aasia ja Pohjois-Amerikka.

 

UPM on lisäksi tunnettu monikulttuurisesta taustastaan ja siihen liittyvästä kansainvälisesti merkittävästä kulttuuriperinnöstä, johon kuuluu muun muassa tehdasmuseoita ja arkkitehtonisesti merkittäviä arvorakennuksia.

 

Asemakaavatiedot

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.2.2002 Töölönlahden alueen asemakaavan muutoksen nro 10920 ja se tuli lainvoimaiseksi 2.4.2004. Rakennusoikeutta kaava-alueella on yhteensä 124 690 k-m2, josta yleisten rakennusten kerrosalan osuus on 49 690 k-m2 ja toimisto- ja liikekerrosalan osuus 75 000 k-m2.

 

Tontti 2016/1 on merkitty kuulumaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen. Tontin pinta-ala on noin 3 841 m2 ja rakennusoikeus on maanpäälisissä kerroksissa 11 800 k-m2 ja maanalaisissa kerroksissa 2 000 k-m2.

 

Asemakaavaan merkitty rakennusten korkeus on viisi maanpäällistä kerrosta. Tontilla 2016/1 rakennusten puistonpuoleisten sekä aukionpuoleisten rakennusosien ensimmäinen kerros on varattava myymälä-, kahvila-, ravintola- ja muiksi asiakaspalvelutiloiksi. Osalla tonttia on mahdollista sijoittaa myös asuntoja rakennuksen kahteen ylimpään kerrokseen.

 

Tontille on kaavassa merkitty Alvar Aallon katu, joka läpäisee tontin pohjois-etelä suunnassa. Kadun molemmin puolin olevat rakennusmassat on yhdistettävä toisiinsa ylimmän kerroksen tasolla kadun yli rakennettavalla osittain läpinäkyvällä ulokkeella.

 

Asemakaavan mukaan Töölönlahden kortteleissa 2016 - 2018 viereiselle kaavassa ma -merkitylle katualueella saa sijoittaa maanalaisia pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja, jotka saadaan liittää viereisiin rakennuksiin. Tontin 2016/1 pohjoispuolella on katuaukio, jolle on merkitty maanalaista rakennusoikeutta 700 k-m2.

 

Tontille 2016/1 on asemakaavassa merkitty maanalainen huoltokäytävä, joka palvelee myös tontin pohjoispuolelle kortteleiden 2017 ja 2018 alueelle rakennettavia rakennuksia.

 

Kaupan kohteen olevan tontin autopaikat on pääosin sijoitettava Töölönlahden alueelle rakennettavaan yleiseen pysäköintilaitokseen, joka toimii myös väestönsuojana. Autopaikoista saadaan tontille sijoittaa enintään yksi kolmasosa. Kaikki autopaikat on sijoitettava maanalaisiin tiloihin. Autopaikkanormi on toimisto- ja ravitsemistiloissa 1ap/500 k-m2, myymälätiloissa 1 ap/200 k-m2 ja asuintiloissa 1 ap/140 k-m2.

 

Tonttitiedot

 

Tontin 2016/1 omistaa kaupunki, jolle se siirtyi valtiolta Kamppi-Töölönlahti-alueen maapoliittisen periaatesopimuksen nojalla 25.4.2007 allekirjoitetussa aluejärjestelyssä.

 

Tontin pinta-ala on 3 841 m2. Tontin rekisteröinti on vireillä ja se tehdään ennen esitetyn kiinteistökaupan tekemistä.

 

 

Maaperätiedot

 

Töölönlahden alueella on tehty useita pilaantuneisuustutkimuksia, jotka ovat ulottuneet myös tontin 2016/1 alueelle. Tontilla 2016/1 havaitut
pitoisuudet ovat olleet alle valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen alempien kynnys- ja ohjearvojen, joten kohteessa ei siten katsota olevan maaperän pilaantuneisuudesta aiheutuvaa kunnostustarvetta.

 

Mikäli tällaista myöhemmin rakennustöiden yhteydessä ilmenisi, kunnostuskustannuksista vastaa vakiintuneen käytännön mukaisesti kaupunki.

 

Kaupan tärkeimmät ehdot

 

./.                   Kauppakirja on esityksen liitteenä.

 

Kauppahinta

 

Ostajan ja kaupungin välillä käytyjen neuvottelujen perusteella tontin kauppahinnaksi esitetään 17 950 000 euroa eli 1 300,72 euroa/k-m2. Ottaen huomioon tontin sijainti, käyttötarkoitus ja rakennusoikeuden sijoittuminen tontilla, esittelijä pitää edellä mainittua hintaa hyväksyttävänä ja kyseessä olevassa kohteessa käypää hintaa vastaavana.

 

Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä, jolloin tontin omistusoikeus siirtyy samalla ostajalle.

 

Tontti myydään kiinnityksistä ja muista rasituksista vapaana.

 

Tontille rakennettava rakennus

 

Tontille on sijoitettava UPM:n pääkonttoritoimintoja.

 

Kaupan kohteeseen rakennettava rakennus ja sitä ympäröivät tontin rakentamattomat alueet on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja rakennusviraston kanssa. Rakennus on suunniteltava ostajan ja myyjän kohteessa yhdessä järjestämän arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen perustuen.

 

Rakennustyöt tontilla on aloitettava 30.6.2011 mennessä ja saatettava valmiiksi kahden vuoden kuluessa mainitusta päivämäärästä. Perustellusta syystä kaupunki voi myöntää mainittuihin määräaikoihin pidennystä.

 

Rasitteet                            Asemakaavan muutokseen nro 10920 sisältyviä rasitteita lukuun ottamatta kaupan kohteeseen ei kohdistu muita rasitteita.

 

Kaupungilla on oikeus korvauksetta pitää, rakentaa, käyttää ja ylläpitää kaupankohteen alueelle asemakaavassa merkittyä Alvar Aallon kadun katualuetta. Ostaja ottaa rakenteet huomioon rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa sillä tavoin, kuin siitä sovitaan erikseen ostajan ja rakennusviraston välillä.

 

Kaupan kohteena olevalle tontille nro 2016/1 on alueella voimassa olevassa asemakaavan muutoksessa merkitty sekä tonttia nro 2016/1 että Töölönlahden tontteja nro 2017/1 - 2 ja 2018/1 - 2 palveleva yhteinen maanalainen huoltoyhteys. Ostaja ottaa huoltoyhteyden huomioon tontille rakennettavan toimisto- ja liikerakennuksen suunnittelussa ja sopii muun muassa sen rakentamisesta, rahoittamisesta, käytöstä ja ylläpidosta sekä niistä aiheutuvien kustannusten jakamisesta yhteyttä käyttävien muiden tonttien kanssa.

 

Tontin väestönsuojapaikat ja velvoiteautopaikat

 

Kaupunki osoittaa kaupan kohteeseen rakennettavaa rakennusta varten väestönsuojapaikat Töölönlahden pysäköintilaitoksen yhteyteen varustettavasta yhteisväestönsuojasta. Väestösuojapaikkojen osoittamisesta tehdään ostajan ja kaupungin välillä erikseen väestönsuojasopimus kaupungin käyttämillä tavanomaisilla ehdoilla.

 

Ostaja maksaa väestönsuojapaikkojen osoittamisesta kaupungille korvauksen, joka lasketaan kaupunginvaltuuston 14.4.2004 (asia nro 12) päättämien maksuperusteiden mukaisesti. Mainitun suuruinen korvaus kattaa vss-paikkojen osittamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset kokonaisuudessaan.

 

Tontin ulkopuolelle sijoitettavat velvoiteautopaikat kaupunki osoittaa edellä mainitusta Töölönlahden alueelle rakennettavasta yleisestä pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitoksen omistaa Töölönlahden Pysäköinti Oy, jonka koko osakekannan omistaa Helsingin kaupunki. Pysäköintilaitos valmistuu vuoden 2011 lopulla.

 

Ostaja liittyy Töölönlahden alueella toteutettavaan alueelliseen pysäköintijärjestelyyn kaupungin erikseen päättämien periaatteiden mukaisesti, allekirjoittaa järjestelyn edellyttämät sopimukset sekä suorittaa niissä erikseen mahdollisesti määritellyt liittymis- ja muut maksut.

 

Maaperäehto                    Tontin maaperä on sillä suoritetuissa tutkimuksissa todettu puhtaaksi. Mikäli tontilla tehtävien rakennustöiden yhteydessä kuitenkin havaittaisiin pilaantuneisuutta, puhdistuskustannuksista vastaa kaupunki vastaavissa tapauksissa noudatetun tavanomaisen käytännön mukaisesti.

 

Muut ehdot                       Muilta osin voitaneen noudattaa kauppakirjasta ilmeneviä ehtoja.

 

Kaupan perustelut

 

Töölönlahden alueella on parhaillaan käynnissä sekä musiikkitalon että Töölönlahden pysäköintilaitoksen rakentaminen. Kumpikin hanke valmistuu vuonna 2011. Lisäksi puheena olevan Töölönlahden korttelin nro 2016 pohjoispuolella olevassa korttelissa 2017 suunnittelu on käynnistynyt ja korttelin rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuonna 2011. Korttelissa 2018 rakennustyöt käynnistyisivät sen jälkeen kun alueella nykyisin oleva autopikajunien lastausasema siirtyy Keski-Pasilaan vuonna 2012.

 

Esittelijä toteaa, että UPM:n uusi pääkonttorihanke on ollut vireillä jo useamman vuoden ja hankkeen käynnistyminen edistää osaltaan merkittävästi kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista. Samalla hanke on myös tärkeä avaus Töölönlahden pohjoisten kortteleiden korkealaatuiselle rakentumiselle ja alueella voimassa olevan asemakaavan toteutumiselle.