Kokousaika

Keskiviikko 20.6.2007 klo 14.00–22.22

 

 

Kokouspaikka

Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

 

 

Läsnä

Saapuvilla oli kokouksen alussa toimitetusta nimen­huudosta 79 valtuutettua liitteenä olevan läsnäololistan mukaisesti.

 

 

Puheenjohtaja

Hiltunen, Rakel

 

Bogomoloff, Harry, 170 §:ssä käydyn keskustelun 8–25 puheenvuorojen aikana ja 183 §:ssä käydyn keskustelun 6–25 puheenvuorojen aikana.

 

 

Muut

Pajunen, Jussi, kaupunginjohtaja

 

Korpinen, Pekka, apulaiskaupunginjohtaja

 

Björklund, Ilkka-Christian, apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka, apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula, apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Hallintokeskus

Ratasvuori, Eila, hallintojohtaja

 

Vanne, Pertti, kansliapäällikkö

 

Summanen, Juha, osastopäällikkö

 

Hakala, Hannu, osastopäällikkö

 

Frantsi, Anneli, kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli, kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena, kaupunginsihteeri

 

Ollinkari, Matti, kaupunginsihteeri

 

Raunila, Marjatta, kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja, kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja, kaupunginsihteeri

 

Saarinen, Erja, apulaiskaupunginsihteeri

 

Waronen, Eero, viestintäpäällikkö

 

Katajamäki, Paula, vs. lehdistöpäällikkö

 

Raivio, Tarja, tiedottaja

 

Djupsjö, Stefan, ylikielenkääntäjä

 

Teppo, Tiina, vs. hallintosihteeri

 

 

Talous- ja suunnittelu-
keskus

Korhonen, Tapio, rahoitusjohtaja

 

 

Asiantuntijat

Jarnila, Rauno, opetustoimen johtaja

 

Sermilä, Paula, kehittämisjohtaja

 

Nygård, Margareta, linjanjohtaja

 

Salo, Outi, linjanjohtaja

 

Kirveskari-Tähtinen, Tuija, linjanjohtaja

 

Aaltonen, Katri, palvelupäällikkö

 

Kansanen, Pekka, ympäristöjohtaja

 

Hakanpää, Pirjo, tarkastusjohtaja

 

Virta Oiva, tarkastuslautakunnan sihteeri

 

Jäppinen, Tuula, taloushallintopäällikkö

 

 

Pöytäkirjanpitäjät

Pöytäkirjan laati allekirjoittanut kansliapäällikkö Pertti Vanne ja häntä avustivat osastopäällikkö Hannu Hakala, kaupunginsihteerit Tanja Sippola-Alho ja Leena Mickwitz ja osastopäällikkö Juha Summanen.

 

 

Yleisliite

Kaupunginhallituksen ehdotukset 13/2007.

 

Tarkastuslautakunnan ehdotukset 1/2007.

 

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 

 

 

 §

Asia

 

 

167

Pj/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Namnupprop, laglighet och beslutförhet

 

168

Pj/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Val av protokolljusterare

 

169

Kj/3

Terveyslautakunnan varajäsenen valinta

Val av ersättare i hälsovårdsnämnden

 

170

Kj/4

Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen

Anställning av innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet

 

171

Talk/5

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006, vuoden 2006 tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2006

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2006, revisionsberättelsen för år 2006 och ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2006

 

172

Kj/6

Vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyminen

Bokslutet för år 2006

 

173

Kj/7

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön takauspäätöksen muuttaminen

Ändring av ett beslut om borgen till stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem

 

174

Kj/8

Takauksen myöntäminen Sininauhasäätiölle

Borgen till Sininauhasäätiö

 

175

Kj/9

Erään määrärahan siirto

Överföring av ett anslag

 

176

Kaj/10

Sopimus Kiinteistö Oy Sompasaaren Tukoekan kanssa Kalasataman vuokra-alueen vuokra-ajan lyhentämisestä ja siihen liittyvistä järjestelyistä

Avtal med Kiinteistö Oy Sompasaaren Tukoeka om förkortning av arrendetiden för ett arrendeområde i Fiskehamnen och om därtill anslutna arrangemang

 

177

Kaj/11

Osto-option sisällyttäminen sopimukseen Metsälän toimistotontin 28311/1 pitkäaikaisesta vuokraamisesta Kiinteistö Oy CTA:lle

Köpoption i avtalet om långfristig utarrendering av kontorstomten 28311/1 i Krämertsskog till Kiinteistö Oy CTA

 

178

Kaj/12

Sörnäisten korttelin nro 10574 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä korttelin nro 290 ym. alueiden (Sörnäisten rantatie ja rantapuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 10960)

Detaljplan för kvarteret nr 10574 m.fl. områden och detaljplaneändring för kvarteret nr 290 m.fl. områden i Sörnäs (Sörnäs strandväg och strandparken) (nr 10960)

 

179

Kaj/13

Länsisataman tontin 20122/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11663)

Detaljplaneändring för tomten 20122/2 i Västra hamnen (nr 11663)

 

180

Kaj/14

Konalan tonttien 32013/16 ja 20 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11613)

Detaljplaneändring för tomterna 32013/16 och 20 och för gatuområden i Kånala (nr 11613)

 

181

Kaj/15

Tuomarinkylän erityisalueen (Paloheinän jokamiesgolfkenttä) asemakaavan muuttaminen (nro 11519)

Detaljplaneändring för specialområde i Domarby (allemansgolfbanan i Svedängen) (nr 11519)

 

182

Kaj/16

Vuosaaren korttelin 54287 ja tonttien 54288/5 ja 6 ym. alueiden (Solvik ja korttelitalo Kanava) asemakaavan muuttaminen (nro 11598)

Detaljplaneändring för kvarteret 54287 och tomterna 54288/5 och 6 m.fl. områden i Nordsjö (området vid Solviksparken och kvartersgården Kanava) (nr 11598)

 

183

Sj/17

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

Val av nämndemän vid tingsrätten

 

184

Sj/18

Koulu- ja oppilaitosverkoston tarkistaminen vuosina 2008 - 2010

Justering av nätet av skolor och läroanstalter åren 2008 - 2010

 

185

Ryj/19

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluja koskevan yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Samarbetsavtal mellan Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda om tjänster för undersökning av livsmedels-, vatten- och miljöprover

 

186

Ryj/20

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2006

Miljörapport för Helsingfors stad 2006

 

187

 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 12 aloitetta

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 12 motioner

 


167 §

NIMENHUUTO, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Nimenhuuto ja estyneet

 

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen tämän kokouksen osalta olivat jättäneet läsnäololistassa mainitut valtuutetut ja heidän tilalleen oli kutsuttu listasta ilmenevät varavaltuutetut.

 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous oli kutsuttu koolle kuntalain ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen edellyttämässä järjestyksessä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

 

Läsnäolomuutokset

 

Valtuutetut Sirkku Ingervo ja Arto Bryggare sekä varavaltuutetut Laura Rissanen ja Henrika Zilliacus-Tikkanen saapuivat kokoukseen 169 §:n käsittelyn aikana.

 

Valtuutettu Stefan Johansson saapui kokoukseen 170 §:n käsittelyn aikana.

 

Valtuutettu Sari Sarkomaa saapui kokoukseen 170 §:n käsittelyn aikana, jolloin varavaltuutettu Laura Rissanen poistui kokouksesta.

 

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara saapui kokoukseen 170 §:n käsittelyn aikana, jolloin varavaltuutettu Pia Pakarinen siirtyi valtuutettu Jere Lahden tilalle, joka poistui kokouksesta.

 

Valtuutettu Arhinmäki saapui kokoukseen 170 §:n käsittelyn aikana, jolloin varavaltuutettu Miina Kajos siirtyi valtuutettu Sirpa Puhakan tilalle ja varavaltuutettu Eija Loukoila poistui kokouksesta.

 

Valtuutettu Tatu Rauhamäki poistui kokouksesta 171 §:n käsittelyn päätyttyä, jolloin varavaltuutettu Riina Storhammar saapui kokoukseen.

 

Valtuutettu Antti Vuorela poistui kokouksesta 171 §:n käsittelyn päätyttyä, jolloin varavaltuutettu Zahra Osman-Sovala saapui kokoukseen.

 

Valtuutettu Ulla-Marja Urho poistui kokouksesta 171 §:n käsittelyn päätyttyä, jolloin varavaltuutettu Risto Ranki saapui kokoukseen.

 

Valtuutettu Sari Sarkomaa poistui kokouksesta 171 §:n käsittelyn päätyttyä, jolloin varavaltuutettu Michael Sandbacka saapui kokoukseen.

 

Valtuutettu Anni Sinnemäki poistui kokouksesta 180 §:n käsittelyn päätyttyä, jolloin varavaltuutettu Ville Ylikahri saapui kokoukseen.

 

 

LIITE

Läsnäololista

 

168 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Terhi Peltokorpi ja Pauli Leppä-aho sekä varatarkastajiksi valtuutetut Sirkka-Liisa Vehviläinen ja Reijo Kaunola.

 

 

169 §

TERVEYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA

 

Khs 2007-1308

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

 

1                          myöntää Hannes Relanderille va­pautuksen terveyslautakunnan varajäsenen luot­tamustoimesta sekä

2                          valita Martin Renlundin Gunvor Brettschneiderin uudeksi henkilökoh­taiseksi vara­jäseneksi terveyslautakuntaan vuo­den 2008 lopussa päättyväksi toimikau­dek­si.

 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöy­täkirjan tämän asian osalta heti.

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

170 §

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMEN APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2007-1202

Esityslistan asia Kj/4

 

Puheenjohtaja totesi, että Tuovi Allén on peruuttanut hakemuksensa.

 

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että kansanedustaja Tuula Haatainen on antanut suostumuksensa tulla otetuksi apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen ja esittänyt selvityksen kelpoisuudestaan.

 

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä käsittelyjärjestys kuului seuraavasti:

 

Asiassa sallitaan ensin keskustelu.

 

Mikäli valtuusto on yksimielinen, voidaan valinnas­ta päättää ilman varsinaista vaalitoimitusta.

 

Vaali on kunta­lain 60 §:n 4 momentin nojalla vaa­dittaessa toimi­tettava sulje­tuin lipuin.

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Kai Kalima valtuutettu Risto Rautavan kannattamana ehdottanut, että apulaiskaupunginjohtajan virkaan otettaisiin kansanedustaja Tuula Haatainen seitsemän vuoden määräajaksi.

 

Koska muita ehdotuksia ei tehty, kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa kansanedustaja Tuula Haataisen sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi.

 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että viran palkka on 10 813,69 euroa kuukaudelta.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli otetuksi tulee henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä vir­kaan otettaessa, ottaminen on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli otetuksi tulee henkilö, joka saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen seitsemän vuoden määräajan umpeen kulumista, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun virkaan otettu saavuttaa 68 vuoden iän.

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti määrätä virkaan otetun hoitamaan sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä.

 

Lopuksi kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta todeta, että Tuula Haatainen ottaa viran vastaan ja ryhtyy virantoimitukseen 1.8.2007 lukien.

 

Tämän jälkeen valtuuston kokous keskeytettiin uuden apulaiskaupunginjohtajan onnittelemista varten.

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 310 36009

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

171 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006, VUODEN 2006 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2006

 

Khs 2007-721

Esityslistan asia Talk/5

 

Merkittiin, että puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 5 ja 6 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä kumpaistakin asiaa koskevat ehdotukset.

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat toivomusponnet:

 

Valtuutettu Mari Puoskari oli ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat toivomusponnet, joista valtuutettu Sole Molander on kannattanut numerolla 1 ja 2 olevia toivomusponsia:

 

1                    Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus asettaa omassa talousarvioesityksessään sitovia tavoitteita kaupunkisuunnitteluvirastolle ja kiinteistövirastolle sosiaalisen asuntotuotannon turvaamiseksi.

 

2                   Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus asettaa omassa talousarvioesityksessään ympäristöpolitiikan toteutumista seuraavia sitovia tavoitteita.

 

Valtuutettu Sole Molander oli ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että tilinpäätöksen toimintakertomuksen sisältöä kehitetään siten, että kaupungin toimintaa ja taloutta koskeva kokonaiskuva tulee selkeämmäksi.

 

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat toivomusponnet, joista valtuutettu Hanna-Kaisa Siimes on kannattanut numerolla 1 ja 2 olevia toivomusponsia ja valtuutettu Elina Moisio numerolla 3 olevaa toivomuspontta:

 

1                    Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo valtuuston käsittelyyn selvityksen sisäisten vuokrien kehityksestä verrattuna muihin kaupunkeihin ja selvityksen mahdollisuuksista kohtuullistaa sisäisiä vuokria kaupungin omista peruspalveluista.

 

2                    Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus esittää Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle ja valtioneuvostolle toimia, joilla edistetään kunta-alan palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamista valmisteilla olevissa työehtosopimuksissa. Lisäksi valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus varautuu palkkauksen parantamiseen Helsinki-lisällä.

 

3                    Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet edistää joukkoliikenteen käyttöä lippujen hintoja alentamalla ja muilla tavoilla.

 

Valtuutettu Maija Anttila oli valtuutettu Astrid Gartzin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi näin kuuluvan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus huolehtii henkilöstön saatavuudesta varaamalla riittävät määrärahat kilpailukykyisen palkkauksen ja työolojen kehittämiseksi. Näin turvataan tärkeät kunnan palvelutehtävät.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

 

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti tarkastuslautakunnan ehdotuksen.

 

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Sole Molanderin ehdottamaa toivomuspontta ollut kannatettu, joten se raukesi.

 

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys kuului seuraavasti: Toivomusponsista äänestetään jokaisesta erikseen.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä ensimmäinen äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Mari Puoskarin numerolla 1 ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti ­31 jaa-ääntä, minkä lisäksi 49 valtuutettua äänesti tyhjää ja 5 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto ei ollut  hyväksynyt valtuutettu Mari Puoskarin numerolla 1 ehdottamaa toivomuspontta.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä toinen äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Mari Puoskarin numerolla 2 ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 42 jaa-ääntä, minkä lisäksi 38 valtuutettua äänesti tyhjää ja 5 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto ei ollut  hyväksynyt valtuutettu Mari Puoskarin numerolla 2 ehdottamaa toivomuspontta.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kolmas äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen numerolla 1 ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 21 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä, minkä lisäksi 54 valtuutettua äänesti tyhjää ja 6 valtuutettu oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen numerolla 1 ehdottamaa toivomuspontta.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä neljäs äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen numerolla 2 ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 30 jaa-ääntä ja 2 ei-ääntä, minkä lisäksi 48 valtuutettua äänesti tyhjää ja 5 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen numerolla 2 ehdottamaa toivomuspontta.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä viides äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen numerolla 3 ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 42 jaa-ääntä ja 1 ei-ääni, minkä lisäksi 37 valtuutettua äänesti tyhjää ja 5 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen numerolla 3 ehdottamaa toivomuspontta.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kuudes äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Maija Anttilan ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 33 jaa-ääntä, minkä lisäksi 47 valtuutettua äänesti tyhjää ja 5 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Maija Anttilan ehdottamaa toivomuspontta.

 

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti

 

1                            merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2006 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten hallintokuntien lausunnot

 

2                            kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2007 lop­puun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toi­menpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

 

3                            merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2006

 

4                            myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväk­syttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2006 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hakanpää Pirjo, tarkastusjohtaja, puhelin 310 36480

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Äänestyslistat

 

Liite 3

Liitteet 3-5

 

172 §

VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-721

Esityslistan asia Kj/6

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat toivomusponnet:

 

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli ehdottanut hyväksyttäväksi näin kuuluvan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo valtuustoon esityksen lisätalousarviosta, jolla viime vuoden ylijäämistä ohjataan lisää varoja peruspalvelujen rahoitukseen ja henkilöstön palkkauksen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen.

 

Valtuutettu Kauko Koskinen oli valtuutettu Arja Karhuvaaran kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi näin kuuluvan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että virastojen ja laitosten kirjanpidosta vastuussa olevien henkilöiden talousosaamista vahvistetaan.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

 

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta ollut kannatettu, joten se raukesi.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Kauko Koskisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti ­49 jaa-ääntä ja 2 ei-ääntä, minkä lisäksi 28 valtuutettua äänesti tyhjää ja 6 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kauko Koskisen ehdottaman toivomusponnen.

 

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

 

1                    hyväksyä vuoden 2006 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 395 334 636,85 euroa,

2                    hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

 

Helsingin Energian ylijäämä, 220 295 153,88 euroa peruspääoman tuloutuksen jälkeen, siirretään teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energian taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin Veden tilikauden ylijäämä, 4 531 006,28 euroa, siirretään tek­nisen lautakunnan esityksen mukaisesti Helsingin Veden taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin Sataman tilikauden yli-/alijäämä on 0,00 euroa.

 

Liikennelaitoksen tilikauden yli-/alijäämä on 0,00 euroa.

 

Helsingin Tekstiilipalvelun tilikauden alijäämä –15 660,18 euroa, siirretään liikepalvelulautakunnan esityksen mukaisesti Helsingin Tekstiilipal­velun taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin kaupungin Palvelukeskuksen tilikauden ylijäämä 6 128 891,21 euroa, siirretään liikepalvelulautakunnan esityksen mukaisesti Palvelukeskuksen taseen omaan pääomaan.

 

Asuntolainarahaston ylijäämä 1 375 223,24 euroa, asuntotuotantorahaston alijäämä –17 489 804,61 euroa, urheilu- ja ulkoilurahaston ylijäämä 699 337,96, vakuutusrahaston ylijäämä 656 338,83 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä –1 872 517,16 siirretään rahastojen sääntöjen mukaan niiden rahastopääomiin.

 

3                    hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

 

Kamppi–Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan rahaston sääntöjen mukaisesti Kamppi–Töölönlahti-alueen investointimenoja vastaava määrä 4 953 215,74 euroa. Kamppi–Töölönlahti-alueen inves­tointirahastoon siirretään Kamppi–Töölönlahti-alueen maan myynneistä kertyneet tulot 2 490 980 euroa.

 

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä 5 357 814,04 euroa.

 

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksestä asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta 190 000 euroa.

 

Kallion virastotalon investointivarauksesta syntynyttä poistoerovarausta tuloutetaan 840 939,63 euroa.

 

Muun toiminnan tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, –56 724 595,13 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että Helsingin Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti 150 000 000 euroa kirjattavaksi Helsingin kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että virastojen ja laitosten kirjanpidosta vastuussa olevien henkilöiden talousosaamista vahvistetaan. (Kauko Koskinen)

 

Lisätiedot:
Jäppinen Tuula, taloushallintopäällikkö, puhelin 310 25100
Voutilainen Maija, palvelupäällikkö, puhelin 310 25240

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Äänestyslista

 

173 §

HELSINGIN KAUPUNGIN 400-VUOTISKOTISÄÄTIÖN TAKAUSPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2006-2230

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, muuttaen 15.11.2006 tekemäänsä päätöstä, oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan kaupungin omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta Helsingin kaupungin 400-vuotis­koti­säätiön Krankantie 2:ssa sijaitsevan vanhusten asuintalon enintään 7 200 000 euron suuruisen korkotukilainan, sen korkojen ja perimiskulujen maksamisen vakuudeksi.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

174 §

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SININAUHASÄÄTIÖLLE

 

Khs 2007-245

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan kaupungin omavelkaisen takauksen Sininauhasäätiölle Mäkelänkatu 50:ssa sijaitsevien asunnottomien asuntojen hankinnan ja peruskorjauksen rahoittamiseen tarkoitettujen enintään 4 045 000 euron suuruisten korkotuki- ja mahdollisten muiden lainojen, niiden korkojen ja perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ehdolla, että säätiö panttaa takauksen vastavakuudeksi riittävän määrän em. asuntojen hallintaan oikeuttavia osakkeita tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

175 §

ERÄÄN MÄÄRÄRAHAN SIIRTO

 

Khs 2007-1091

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti siirtää vuoden 2007 talousarvion kohdasta 8 07 08, Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, 150 000 euron määrärahan kohtaan 8 07 09, Rastilan leirintäalue, huoltorakennusten ja Rastilan kartanon kunnostamiseen sekä leirintämökkien suunnitteluun ja rakentamiseen, määrärahan käyttötarkoitusta samalla muuttaen.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

176 §

SOPIMUS KIINTEISTÖ OY SOMPASAAREN TUKOEKAN KANSSA KALASATAMAN VUOKRA-ALUEEN VUOKRA-AJAN LYHENTÄMISESTÄ JA SIIHEN LIITTYVISTÄ JÄRJESTELYISTÄ

 

Khs 2007-1299

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Sompasaaren Tukoekan (jäljempänä yhtiö) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman (jäljempänä Varma) kanssa sopimuksen ja esisopimuksen, joilla yhtiö ja kaupunki sopivat yhtiölle Sörnäisistä vuokratun noin 24 582 m2:n suuruisen vuokra-alueen (sataman sopimus nro 2641) ja siihen liittyvän noin 785 m2:n vuokra-alueen (sataman sopimus nro 4694) vuokra-ajan lyhentämisestä, siihen liittyvistä järjestelyistä sekä korvauksista seuraavaa:

 

1

Vuokra-ajan lyhentäminen

 

Yhtiölle Sörnäisistä tuoretukkuvarastoa varten vuokratun yhteensä
noin 25 367 m2:n suuruisen vuokra-alueen vuokra-aika merkitään
päättymään 31.12.2008 nykyisen 30.9.2015 sijasta, ellei jäljempänä
4 kohdasta muuta johdu.

 

Yhtiö purkaa vuokra-alueella sijaitsevan rakennuksen perustuksineen puolen vuoden kuluessa vuokra-ajan päätyttyä.

 

Yhtiöllä on oikeus käyttää vuokra-alueella olevaa rakennusta myös muuhun varastotarkoitukseen kuin Helsingin sataman kautta tulevien ja lähtevien tavaroiden varastointiin.

 

2

Aluejärjestelyt                   Kaupunki sitoutuu myymään Varmalle taikka kokonaan sen määräysvallassa olevalle yhtiölle nykyisen vuokra-alueen länsiosasta ja liikennealueesta Hermannin rantatien varrelta Sörnäistenrannan–Herman­ninrannan osayleiskaavaehdotuksen mukaisen toimitilakorttelin (P/C), jonka rakennusoikeus on noin 25 000 k-m2 uuden liike- ja toimitilaraken­nuksen suunnittelua ja rakentamista varten.

 

Alueen suunnittelun tulee tapahtua yhteistyössä kiinteistöviraston, kaupunkisuunnitteluviraston ja alueen toteutusprojektin kanssa. Varman tulee osallistua Kalasataman alueen yhteismarkkinointiin.

 

Toimitilakorttelin kauppahinta määräytyy yksikköhinnan 450 euroa/k-m2 mukaan. Kauppahinnan alennuksena huomioidaan nykyisten vuokrasopimusten vuokra-ajan lyhentämisestä maksettavana korvauksena 4 200 000 euroa. Alennettuun kauppahintaan lisätään 3,5 %:n vuotuinen korko po. korttelin asemakaavan lainvoimaisuudesta kaupantekopäivään saakka.

 

3

Maaperän puhdistusvastuu

 

Kaupunki vastaa luovuttamansa toimitilakorttelin maaperän puhdistamiskustannuksista, mikäli jäljempänä olevasta ei muuta johdu. Yhtiö vastaa vuokra-alueen itäosassa havaitun öljyllä pilaantuneen alueensa puhdistamiskustannuksista. Mikäli vuokra-alueelta havaitaan muuta vuokra-aikana tapahtunutta maaperän pilaantumista, yhtiö vastaa myös siitä aiheutuvista puhdistamiskustannuksista.

 

4

Toteuttaminen                  Tämän sopimuksen mukaiset vuokrasopimuksen vuokra-ajan lyhentämistä koskeva vuokrasopimusmuutos ja toimitilakorttelia koskeva kauppakirja allekirjoitetaan samanaikaisesti viimeistään 31.12.2008. Mikäli yhtiölle luovutettavalla toimitilakorttelilla ei ole tuolloin lainvoimaista asemakaavaa, niin edellä mainittu sopimusmuutos ja kauppakirja allekirjoitetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun mainittu asemakaava on saanut lainvoiman. Maanvuokrasopimus merkitään tässä tapauksessa päättymään kauppakirjan allekirjoittamispäivänä.

 

Mikäli vuokra-alueen nykyiselle toiminnalle toteutettavien korvaavien tilojen rakentaminen viivästyy rakennusluvasta, kiinteistön vuokralaisesta tai muusta hakijasta riippumattomasta syystä, osapuolet sopivat, että vuokra-alueen vuokra-aika merkitään päättymään 31.12.2009 ja kohdassa 2 mainittu vuokra-ajan lyhentämisestä maksettava korvaus on tällöin 3 800 000 euroa. Mikäli hanke edellä mainituista syistä tai nykyisestä huoneenvuokrasopimuksesta johtuen vielä viivästyy mainitusta ajankodasta, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan vuokra-ajan jatkamisesta edellä mainitun ajankohdan jälkeenkin ja vastaavasti vuokra-ajan lyhentämisestä maksettavan korvauksen pienentämisestä.

 

5

Sopimuksen raukeaminen

 

Mikäli tässä sopimuksessa tarkoitettu asemakaava ei ole saavuttanut lainvoimaa 31.12.2011 mennessä, raukeaa tämä sopimus, ellei toisin erikseen sovita. Mikäli sopimus edellä mainituista syistä raukeaa, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan keskenään Kalasataman tontteja koskevan tai muun yhteisesti sovittavan kiinteistöjärjestelyn, jossa otetaan kauppahintaa alentavana tekijänä vuokrasopimuksen vuokra-ajan lyhentämisestä yhtiölle tai sen osakkeenomistajille aiheutuva vuokratulomenetys joka on enintään 4 200 000 euroa.

 

6

Erimielisyydet                   Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ja riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse sopimalla. Mikäli sovintoa ei kuitenkaan pystytä saavuttamaan, erimielisyydet ja riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, elleivät osapuolet erikseen sovi riidan saattamisesta välimiesoikeuden ratkaistavaksi.

 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään edellä olevaan sopimukseen pienehköjä korjauksia ja tarkistuksia, tekemään sopimuksen mukaiset vuokrasopimusmuutokset ja kiinteistökaupan sekä hyväksymään kaupan lisäehdot.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

177 §

OSTO-OPTION SISÄLLYTTÄMINEN SOPIMUKSEEN METSÄLÄN TOIMISTOTONTIN 28311/1 PITKÄAIKAISESTA VUOKRAAMISESTA KIINTEISTÖ OY CTA:LLE

 

Khs 2007-1224

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen ehdottanut kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen, että kaupunginvaltuusto

päättäisi palauttaa esityksen uudelleen valmisteltavaksi niin, että pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen ei sisälly osto-optiota.

 

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen palautusesitystä  ollut kannatettu, joten se raukesi.

 

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan lisäämään 28. kaupunginosan korttelin nro 28311 tontin 1 vuokrasopimukseen seuraavan osto-optioehdon:

 

-                                       Vuokralaisella on oikeus ostaa vuokra-alue kaupungilta sen jälkeen, kun se on kokonaan rakennettu ja käyttöönotettavaksi hyväksytty. Tontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 25,23 euro/k-m2. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.

 

Mikäli osto-optiota ei ole käytetty kolmen vuoden kuluessa vuokrakauden alkamisesta lukien, raukeaa osto-optio.

 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään osto-option mukaisen kiinteistökaupan ja hyväksymään kaupan ehdot.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

178 §

SÖRNÄISTEN KORTTELIN NRO 10574 YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN SEKÄ KORTTELIN NRO 290 YM. ALUEIDEN (SÖRNÄISTEN RANTATIE JA RANTAPUISTO) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 10960)

 

Khs 2006-2337

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 10. kaupunginosan korttelin nro 10574 sekä liikenne-, katu- ja vesialueen asemakaavan ja korttelin nro 290 sekä katu-, puisto- ja liikennealueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 31.5.2001 päivätyn ja 21.3.2002, 28.9.2006 ja 19.4.2007 muutetun piirustuksen nro 10960 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-10

 

179 §

LÄNSISATAMAN TONTIN 20122/2 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11663)

 

Khs 2007-597

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 20. kaupunginosan korttelin nro 20122 tontin nro 2 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 22.2.2007 päivätyn piirustuksen nro 11663 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-7

 

180 §

KONALAN TONTTIEN 32013/16 JA 20 SEKÄ KATUALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11613)

 

Khs 2004-1534

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 32. kaupunginosan korttelin nro 32013 tonttien nro 16 ja 20 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 9.11.2006 päivätyn ja 26.4.2007 muutetun piirustuksen nro 11613 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-15

 

181 §

TUOMARINKYLÄN ERITYISALUEEN (PALOHEINÄN JOKAMIESGOLFKENTTÄ) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11519)

 

Khs 2006-2090

Esityslistan asia Kaj/15

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Kimmo Helistö oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä esityksen Paloheinän jokamiesgolfkentän asemakaavasta.

 

Lisäksi keskustelun kuluessa valtuutettu Matti Enroth oli valtuutettu Olli Sademiehen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että golf-alueen toteuttamiseen ei käytetä verovaroja.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

 

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys kuului seuraavasti: Ensin asetetaan valtuutettu Kimmo Helistön hylkäys­esitys kaupunginhallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi. Mikäli valtuutettu Kimmo Helistön ehdotus hyväksytään, raukeaa ehdotettu toivomusponsi. Jos kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään, äänestetään seuraavaksi ehdotetun toivomusponnen hyväksymisestä.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä ensimmäinen äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Kimmo Helistön hylkäys­ehdotus hyväksytty.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 64 jaa-ääntä ja 15 ei-ääntä, minkä lisäksi 2 valtuutettua äänesti tyhjää ja 4 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä toinen äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Matti Enrothin toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 34 jaa-ääntä, minkä lisäksi 47 valtuutettua äänesti tyhjää ja 4 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Matti Enrothin ehdottamaa toivomuspontta.

 

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 35. kaupunginosan erityisalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 17.8.2006 päivätyn ja 26.4.2007 muutetun piirustuksen nro 11519 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Äänestyslistat

 

Liite 3

Liitteet 3-14

 

182 §

VUOSAAREN KORTTELIN 54287 JA TONTTIEN 54288/5 JA 6 YM. ALUEIDEN (SOLVIK JA KORTTELITALO KANAVA) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11598)

 

Khs 2006-2486

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 54. kaupunginosan korttelin nro 54287 ja korttelin nro 54288 tonttien nro 5 ja 6 ja sekä puisto-, leikkikenttä- ja katualueen (muodostuu uusi kortteli 54289) asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 12.10.2006 päivätyn piirustuksen nro 11598 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-12

 

183 §

KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA

 

Khs 2007-324

Esityslistan asia Sj/17

 

                                            Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1                          myöntää Henry Strengille ja Pii Huuskolle va­pautuksen kärä­jäoi­keuden lautamie­hen tehtävästä ja

2                          valita lastenhoitaja Esko Pajusen (s. 13.6.1954) ja Maarit Miettisen (s. 28.1.1954) kärä­jäoi­keuden lauta­mie­hiksi vuoden 2008 lopus­sa päättyväksi toimikaudek­si.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

184 §

KOULU- JA OPPILAITOSVERKOSTON TARKISTAMINEN VUOSINA 2008 - 2010

 

Khs 2007-1023

Esityslistan asia Sj/18

 

                      Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Paavo Arhinmäki valtuutettu Pia Pakarisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat vastaehdotukset:

 

1                    Kaupunginvaltuuston päätösehdotuksesta poistetaan kohta 5, Pukinmäen ala-asteen koulun ja Pukinmäen peruskoulun yhdistäminen.

 

2                    Kaupunginvaltuuston päätösehdotuksesta poistetaan kohta 2, Jakomäen ala-asteen ja ylä-asteen hallinnollinen yhdistäminen.

 

Valtuutettu Reijo Kaunola oli valtuutettu Miina Kajoksen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto muuttaa kaupunginhallituksen esitystä siten, että kohta 6 hylätään.

 

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli ehdottanut, että kaupunginvaltuusto muuttaa kaupunginhallituksen esitystä siten, että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen kohdat 1 ja 4 ja että kohdat 2, 3, 5 ja 6 hylätään.

 

Lisäksi keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat toivomusponnet:

 

Valtuutettu Hannele Luukkainen oli valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon  kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi näin kuuluvan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet perustaa luontokoulu Santahaminan koulun yhteyteen.

 

Valtuutettu Jyrki Lohi oli valtuutettu Heli Puuran kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi näin kuuluvan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että tulevissa kouluverkkoratkaisuissa pyritään niille lukioille, jotka vielä toimivat yhdessä peruskoulun kanssa, järjestämään oma koulurakennus.

 

Valtuutettu Hanna Miettinen oli valtuutettu Sirkku Ingervon kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi näin kuuluvan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kouluverkkotarkistuksen yhteydessä selvitetään mahdollisuutta varata asianmukaiset kerhotilat kaikille niille kouluille joissa toteutetaan aamu- ja iltapäivätoimintaa.

 

Valtuutettu Kauko Koskinen oli valtuutettu Tarja Tenkulan kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat kolme toivomuspontta: 

 

1                    Kaupunginvaltuusto edellyttää, että mikäli Malmin ala-asteen (Kirkonkyläntie 25) koulukäyttö päättyy, selvitetään mahdollisuus perustaa vapautuviin tiloihin mm. nuorisoasiankeskuksen alueellinen toimintakeskus.

 

2                    Kaupunginvaltuusto edellyttää, että mikäli Pukinmäen ala-asteen koulukäyttö loppuu ja rakennus jää kaupunkisuunnitteluviraston ehdotuksen mukaan julkiseen käyttöön, tulee sen tiloja tarjota myös Pukinmäen taidetalolle ja paikallisille järjestöille.

 

3                    Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ennen kuin Pukinmäen ja Malmin ala-asteen (Kirkonkyläntie 25) koulurakennuksista luovutaan, varmistetaan vielä niiden tarve koulukäytössä.

 

Valtuutettu Johanna Sydänmaa oli valtuutettu Terttu Savolaisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi näin kuuluvan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kouluverkkoa pyritään edelleen kehittämään koulutuspoliittisten linjausten mukaisesti niin, että toisen asteen oppilaitoksilla on mahdollisuus toimia omissa rakennuksissaan.

 

Valtuutettu Tuomas Rantanen oli valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi näin kuuluvan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että erilaisia palveluverkkoja kehitettäessä selvitetään aina myös kaupungin kiinteistötaloudellinen kokonaisetu, etteivät yksittäisen hallintokunnan säästötavoitteet kannustaisi tekemään kaupungin kokonaisedun vastaisia päätöksiä.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

 

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotusta ollut kannatettu, joten se raukesi.

 

Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysjärjestyksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi: Ensin asetetaan vastakkain kaupunginhallituksen ehdotus ja ehdotetut vastaehdotukset, joista äänestetään jokaisesta erikseen. Sen jälkeen äänestetään toivomusponsista jokaisesta erikseen.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä ensimmäinen äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Paavo Arhinmäen numerolla 1 ehdotettu vastaehdotus hyväksytty.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 67 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä, minkä lisäksi 2 valtuutettua äänesti tyhjää ja 5 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä toinen äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Paavo Arhinmäen numerolla 2 ehdotettu vastaehdotus hyväksytty.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 69 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä, minkä lisäksi 5 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kolmas äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Reijo Kaunolan vastaehdotus hyväksytty.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 68 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä, minkä lisäksi 1 valtuutettu äänesti tyhjää ja 5 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä neljäs äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Hannele Luukkaisen toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 38 jaa-ääntä, minkä lisäksi 42 valtuutettua äänesti tyhjää ja 5 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Hannele Luukkaisen ehdottamaa toivomuspontta.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä viides äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Jyrki Lohen toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 23 jaa-ääntä ja 8 ei-ääntä, minkä lisäksi 49 valtuutettua äänesti tyhjää ja 5 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Jyrki Lohen ehdottamaa toivomuspontta.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kuudes äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Hanna Miettisen toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 65 jaa-ääntä, minkä lisäksi 15 valtuutettua äänesti tyhjää ja 5 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto oli hyväksynyt valtuutettu Hanna Miettisen ehdottaman toivomusponnen.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä seitsemäs äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Kauko Koskisen numerolla 1 ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 48 jaa-ääntä, minkä lisäksi 31 valtuutettua äänesti tyhjää ja 6 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kauko Koskisen numerolla 1 ehdottaman toivomusponnen.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kahdeksas äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Kauko Koskisen numerolla 2 ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 46 jaa-ääntä, minkä lisäksi 34 valtuutettua äänesti tyhjää ja 5 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kauko Koskisen numerolla 2 ehdottaman toivomusponnen.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä yhdeksäs äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Kauko Koskisen numerolla 3 ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 25 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä, minkä lisäksi 48 valtuutettua äänesti tyhjää ja 6 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Kauko Koskisen numerolla 3 ehdottamaa toivomuspontta.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä 10. äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Johanna Sydänmaan ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 21 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä, minkä lisäksi 52 valtuutettua äänesti tyhjää ja 5 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Johanna Sydänmaan ehdottamaa toivomuspontta.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä 11. äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 73 jaa-ääntä, minkä lisäksi 7 valtuutettua äänesti tyhjää ja 5 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto oli hyväksynyt valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen.

 

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että

 

1.8.2009 lukien

 

1                    Etu-Töölön yläasteen koulu, Arkadiankatu 26, yhdistetään hallinnollisesti yhtenäiseksi peruskouluksi Taivallahden peruskoulun, Et. Hesperiankatu 38, kanssa

 

2                    Jakomäen yläasteen, Somerikkopolku 6, ja ala-asteen, Huokotie 3, koulut yhdistetään hallinnollisesti yhtenäiseksi peruskouluksi

 

3                    Laajasalon lukio, Koulutanhua 1, yhdistetään Etu-Töölön lukioon, Arkadiankatu 26, ja 267 opiskelijapaikkaa siirtyy Etu-Töölön lukioon

 

4                    Tölö gymnasium ja Helsingfors Aftongymnasium yhdistetään hallinnollisesti ja Helsingfors Aftongymnasium muuttaa Töölön torin varrella sijaitsevaan koulurakennukseen.

 

1.8.2010 lukien

 

5                    Pukinmäen ala-asteen koulu, Pieksupolku 5, ja Pukinmäen peruskoulu, Kenttäkuja 12, yhdistetään hallinnollisesti yhtenäiseksi peruskouluksi

 

5                            Malmin ala-asteen koulu, Kirkonkyläntie 17, ja Malmin yläasteen koulu, Talvelantie 1, yhdistetään hallinnollisesti yhtenäiseksi peruskouluksi.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat neljä toivomuspontta:

 

1                          Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kouluverkkotarkistuksen yhteydessä selvitetään mahdollisuutta varata asianmukaiset kerhotilat kaikille niille kouluille joissa toteutetaan aamu- ja iltapäivätoimintaa. (Hanna Miettinen)

 

2                          Kaupunginvaltuusto edellyttää, että mikäli Malmin ala-asteen (Kirkonkyläntie 25) koulukäyttö päättyy, selvitetään mahdollisuus perustaa vapautuviin tiloihin mm. nuorisoasiankeskuksen alueellinen toimintakeskus. (Kauko Koskinen)

 

3                          Kaupunginvaltuusto edellyttää, että mikäli Pukinmäen ala-asteen koulukäyttö loppuu ja rakennus jää kaupunkisuunnitteluviraston ehdotuksen mukaan julkiseen käyttöön, tulee sen tiloja tarjota myös Pukinmäen taidetalolle ja paikallisille järjestöille. (Kauko Koskinen)

 

4                          Kaupunginvaltuusto edellyttää, että erilaisia palveluverkkoja kehitettäessä selvitetään aina myös kaupungin kiinteistötaloudellinen kokonais-etu, etteivät yksittäisen hallintokunnan säästötavoitteet kannustaisi tekemään kaupungin kokonaisedun vastaisia päätöksiä. (Tuomas Rantanen)

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Äänestyslistat

 

Liite 3

Liite 3

 

185 §

ESPOON, HELSINGIN, KAUNIAISTEN JA VANTAAN ELINTARVIKE-, VESI- JA YMPÄRISTÖNÄYTTEIDEN TUTKIMUSPALVELUJA KOSKEVAN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-565

Esityslistan asia Ryj/19

 

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

 

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Miina Kajos valtuutettu Tiia Aarnipuun kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että selvitetään tarkemmin vaihtoehto, jossa laboratoriotoimintaa jatketaan virastomallisessa organisaatiossa.

 

Selonteko todettiin oikeaksi.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Miina Kajoksen palautusehdotus hyväksytty.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 64 jaa-ääntä ja 10 ei-ääntä, minkä lisäksi 11 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

 

Puheenjohtajan julistettua keskustelun itse asiassa päättyneeksi kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluja koskevan yhteistyösopimuksen esityslistan tämän asian erillisen liitteen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Äänestyslista

 

Liite 3

Liitteet 3-8

 

186 §

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI VUODELTA 2006

 

Khs 2007-1328

Esityslistan asia Ryj/20

 

                                            Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu valtuutettu Sanna Perkiö valtuutettu Mari Puoskarin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi näin kuuluvan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että seuraavassa Helsingin kaupungin ympäristöraportissa esitetään myös Helsingin Energiaa koskevat toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

 

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sanna Perkiön ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei.

 

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänestyslistan mukaisesti 38 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä, minkä lisäksi 30 valtuutettua äänesti tyhjää ja 13 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten valtuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Sanna Perkiön ehdottamaa toivomuspontta.

 

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2006.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Äänestyslista

 

Liite 3

Liite 3

 

187 §

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSESSA JÄTETTIIN SEURAAVAT 12 ALOITETTA

 

Khs 2007-1567, 2007-1570, 2007-1560, 2007-1574, 2007-1568, 2007-1563, 2007-1561, 2007-1572, 2007-1569, 2007-1564, 2007-1571, 2007-1573

 

1                          Vt Kauko Koskisen ym. aloite sähköpostiosoitteen lisäämisestä esityslistojen valmistelijatietoihin

 

2                          Vt Risto Rankin ym. aloite hidasvaikutteisten toimien asemasta määrärahakilpailussa ja toiminnan ohjauksessa

 

3                          Vt Antti Vuorelan aloite suojatiestä ja keskikorokkeesta Malminkaarelle Fallkullan koirapuiston kohdalle

 

4                          Vt Sari Näreen ym. aloite kaupunkitilan kaupallista käyttöä koskevien ohjeiden laatimisesta

 

5                          Vt Päivi Lipposen ym. aloite kaksikielisyyteen kasvattamisesta kouluja yhdistettäessä

 

6                          Vt Päivi Lipposen ym. aloite koulujen ympäristökasvatuksen tehostamisesta

 

7                          Vt Antti Vuorelan aloite opetusviraston urheiluseuroja koskevasta laskutuksesta

 

8                          Vt Sari Näreen ym. aloite iltapäiväperuskoulun perustamisesta

 

9                          Vt Kauko Koskisen ym. aloite Harkkoraudantie 2:n kiinteistön sadevesiongelmien ratkaisemisesta

 

10                       Vt Päivi Lipposen ym. aloite suurten roska-astioiden lisäämisestä keskustassa

 

11                       Vt Tarja Tenkulan ym. aloite kävelysillasta Keravanjoen yli

 

12                       Vt Sanna Hellströmin ym. aloite Arabianrannan koirapuistosta

 

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

Tid

Onsdag 20.6.2007 kl. 14.00–22.22

 

 

Plats

Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

 

 

Närvarande

Från namnuppropet i början av sammanträdet var 79 ledamöter när­varande enligt den bifogade närvarolistan.

 

 

Ordförande

Hiltunen, Rakel

 

Bogomoloff, Harry, vid diskussionen under 170 §, 8–25 anförandet och vid diskussionen under 183 §, 6–25 anförandet.

 

 

Övriga

Pajunen, Jussi, stadsdirektör

 

Korpinen, Pekka, biträdande stadsdirektör

 

Björklund, Ilkka-Christian, biträdande stadsdirektör

 

Sauri, Pekka, biträdande stadsdirektör

 

Kokkonen, Paula, biträdande stadsdirektör

 

 

Förvaltningscentralen

Ratasvuori, Eila, förvaltningsdirektör

 

Vanne, Pertti, kanslichef

 

Summanen, Juha, avdelningschef

 

Hakala, Hannu, avdelningschef

 

Frantsi, Anneli, stadssekreterare

 

Hari, Olli, stadssekreterare

 

Mickwitz, Leena, stadssekreterare

 

Ollinkari, Matti, stadssekreterare

 

Raunila, Marjatta, stadssekreterare

 

Sippola-Alho, Tanja, stadssekreterare

 

Vallittu, Anja, stadssekreterare

 

Saarinen, Erja, biträdande stadssekreterare

 

Waronen, Eero, kommunikationschef

 

Katajamäki, Paula, stf. presschef

 

Raivio, Tarja, informatör

 

Djupsjö, Stefan, övertranslator

 

Teppo, Tiina, stf. förvaltningssekreterare

 

 

Ekonomi- och planeringscentralen

Korhonen, Tapio, finansdirektör

 

 

Sakkunniga

Jarnila, Rauno, utbildningsdirektör

 

Sermilä, Paula, utvecklingsdirektör

 

Nygård, Margareta, linjedirektör

 

Salo, Outi, linjedirektör

 

Kirveskari-Tahtinen, Tuija, linjedirektör

 

Aaltonen, Katri. servicechef

 

Kansanen, Pekka, miljödirektör

 

Hakanpää, Pirjo, revisionsdirektör

 

Virta, Oiva, sekreterare för revisionsnämnden

 

Jäppinen, Tuula, ekonomiförvaltningschef

 

 

Protokollförare

Protokollet fördes av undertecknad, kanslichef Pertti Vanne, biträdd av avdelningschef Hannu Hakala, stadssekreterarna Tanja Sippola-Alho och Leena Mickwitz och avdelningschef Juha Summanen.

 

 

Allmän bilaga

Stadsstyrelsens förslag 13/2007.

 

Revisionsnämndens förslag1/2007

 

Beslutet motiveras med texten för ärendet på föredragningslistan och denna text utgör bilaga 1.

 

 

 

 

§

Asia

 

 

167

Pj/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Namnupprop, laglighet och beslutförhet

 

168

Pj/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Val av protokolljusterare

 

169

Kj/3

Terveyslautakunnan varajäsenen valinta

Val av ersättare i hälsovårdsnämnden

 

170

Kj/4

Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen

Anställning av innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet

 

171

Talk/5

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006, vuoden 2006 tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2006

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2006, revisionsberättelsen för år 2006 och ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2006

 

172

Kj/6

Vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyminen

Bokslutet för år 2006

 

173

Kj/7

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön takauspäätöksen muuttaminen

Ändring av ett beslut om borgen till stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem

 

174

Kj/8

Takauksen myöntäminen Sininauhasäätiölle

Borgen till Sininauhasäätiö

 

175

Kj/9

Erään määrärahan siirto

Överföring av ett anslag

 

176

Kaj/10

Sopimus Kiinteistö Oy Sompasaaren Tukoekan kanssa Kalasataman vuokra-alueen vuokra-ajan lyhentämisestä ja siihen liittyvistä järjestelyistä

Avtal med Kiinteistö Oy Sompasaaren Tukoeka om förkortning av arrendetiden för ett arrendeområde i Fiskehamnen och om därtill anslutna arrangemang

 

177

Kaj/11

Osto-option sisällyttäminen sopimukseen Metsälän toimistotontin 28311/1 pitkäaikaisesta vuokraamisesta Kiinteistö Oy CTA:lle

Köpoption i avtalet om långfristig utarrendering av kontorstomten 28311/1 i Krämertsskog till Kiinteistö Oy CTA

 

178

Kaj/12

Sörnäisten korttelin nro 10574 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä korttelin nro 290 ym. alueiden (Sörnäisten rantatie ja rantapuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 10960)

Detaljplan för kvarteret nr 10574 m.fl. områden och detaljplaneändring för kvarteret nr 290 m.fl. områden i Sörnäs (Sörnäs strandväg och strandparken) (nr 10960)

 

179

Kaj/13

Länsisataman tontin 20122/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11663)

Detaljplaneändring för tomten 20122/2 i Västra hamnen (nr 11663)

 

180

Kaj/14

Konalan tonttien 32013/16 ja 20 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11613)

Detaljplaneändring för tomterna 32013/16 och 20 och för gatuområden i Kånala (nr 11613)

 

181

Kaj/15

Tuomarinkylän erityisalueen (Paloheinän jokamiesgolfkenttä) asemakaavan muuttaminen (nro 11519)

Detaljplaneändring för specialområde i Domarby (allemansgolfbanan i Svedängen) (nr 11519)

 

182

Kaj/16

Vuosaaren korttelin 54287 ja tonttien 54288/5 ja 6 ym. alueiden (Solvik ja korttelitalo Kanava) asemakaavan muuttaminen (nro 11598)

Detaljplaneändring för kvarteret 54287 och tomterna 54288/5 och 6 m.fl. områden i Nordsjö (området vid Solviksparken och kvartersgården Kanava) (nr 11598)

 

183

Sj/17

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

Val av nämndemän vid tingsrätten

 

184

Sj/18

Koulu- ja oppilaitosverkoston tarkistaminen vuosina 2008 - 2010

Justering av nätet av skolor och läroanstalter åren 2008 - 2010

 

185

Ryj/19

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluja koskevan yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Samarbetsavtal mellan Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda om tjänster för undersökning av livsmedels-, vatten- och miljöprover

 

186

Ryj/20

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2006

Miljörapport för Helsingfors stad 2006

 

187

 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 12 aloitetta

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 12 motioner

 


167 §

NAMNUPPROP, LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

 

Namnupprop och förhinder

 

Ordföranden konstaterade att förhinder för detta sammanträde hade anmälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på närvarolistan och att de ersättare som framgår av listan hade kallats i deras ställe.

 

Laglighet och beslutförhet

 

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och stadsfullmäktiges arbetsordning förutsätter. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

 

Ändringar i närvaron

 

Ledamöterna Sirkku Ingervo och Arto Bryggare och ersättarna Laura Rissanen och Henrika Zilliacus-Tikkanen anlände till sammanträdet under behandlingen av 169 §.

 

Ledamoten Stefan Johansson anlände till sammanträdet under behandlingen av 170 §.

 

Ledamoten Sari Sarkomaa anlände till sammanträdet under behandlingen av 170 §, varvid ersättaren Laura Rissanen lämnade sammanträdet.

 

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara anlände till sammanträdet under behandlingen av 170 §, varvid ersättaren Pia Pakarinen flyttade till ledamoten Jere Lahtis plats, som lämnade sammanträdet.

 

Ledamoten Paavo Arhinmäki anlände till sammanträdet under behandlingen av 170 §, varvid ersättaren Miina Kajos flyttade till ledamoten Sirpa Puhakkas plats och ersättaren Eija Loukoila lämnade sammanträdet.

 

Ledamoten Tatu Rauhamäki lämnade sammanträdet efter behandlingen av 171 §, varvid ersättaren Riina Storhammar anlände till sammanträdet.

 

Ledamoten Antti Vuorela lämnade sammanträdet efter behandlingen av 171 §, varvid ersättaren Zahra Osman-Sovala anlände till sammanträdet.

 

Ledamoten Ulla-Marja Urho lämnade sammanträdet efter behandlingen av 171 §, varvid ersättaren Risto Ranki anlände till sammanträdet.

 

Ledamoten Sari Sarkomaa lämnade sammanträdet efter behandlingen av 171 §, varvid ersättaren Michael Sandbacka anlände till sammanträdet.

 

Ledamoten Anni Sinnemäki lämnade sammanträdet efter behandlingen av 180 §, varvid ersättaren Ville Ylikahri anlände till sammanträdet.

 

 

BILAGA

Närvarolista

 

168 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

 

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Terhi Peltokorpi och Pauli Leppä-aho till protokolljusterare med ledamöterna Sirkka-Liisa Vehviläinen och Reijo Kaunola som ersättare.

 

 

169 §

VAL AV ERSÄTTARE I HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

 

Stn 2007-1308

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

                                            Stadsfullmäktige beslöt i enlighet med stadsstyrelsens förslag

 

1                          bevilja Hannes Relander befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i hälsovårdsnämnden

2                          välja Martin Renlund till ny personlig ersättare för Gunvor Brettschneider i hälsovårdsnämnden för den mandattid som utgår med år 2008.

Stadsfullmäktige beslöt samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

 

Tilläggsuppgifter:
Help Raili, kanslinotarie, telefon 310 36012

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Bilaga 2

 

170 §

ANSTÄLLNING AV INNEHAVARE AV TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR FÖR BILDNINGS- OCH PERSONALVÄSENDET

 

Stn 2007-1202

Ärende Kj/4 på föredragningslistan

 

Ordföranden konstaterade att Tuovi Allén har återtagit sin ansökan.

 

Dessutom konstaterade ordföranden att riksdagsledamoten Tuula Haatainen har gett sitt samtycke till att bli anställd för tjänsten som biträdande stadsdirektör och har lämnat in en utredning om sin behörighet.

 

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande handlägg­nings­ordning:

 

I ärendet tillåts först diskussion.

 

Om fullmäktige är enhälliga, kan valet avgöras utan egentlig valförrättning.

 

Med stöd av 60 § 4 mom. i kommunallagen skall valet, då så yrkas, för­rättas med slutna sedlar.

 

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Kai Kalima understödd av ledamoten Risto Rautava under diskussionen hade föreslagit att riksdagsledamoten Tuu­la Haatainen skulle väljas till innehavare av tjänsten som biträ­dan­de stadsdirektör för sju år.

 

Eftersom inga andra förslag hade framställts hade stadsfullmäktige enhälligt beslutat anställa riksdagsledamoten Tuula Haatainen till innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för sju år.

 

Stadsfullmäktige beslöt samtidigt att lönen för tjänsten skall uppgå till 10 813,69 euro i månaden.

 

Stadsfullmäktige beslöt också att anställningen skall vara villkorlig om den som anställs inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsomässiga förutsättningar är tillgängliga i valsituationen, att villkorligheten skall gälla tills stadsstyrelsen har fått en utredning om hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna och att utredningen skall lämnas in inom två månader räknat från den dag personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

 

Stadsfullmäktige beslöt vidare att i det fall att den som anställs uppnår åldern för ålderspension innan de sju åren gått skall tjänsteförhållandet pågå längst till den dag personen fyller 68 år.

 

Stadsfullmäktige beslöt dessutom förordna den som anställts att handha de uppgifter som enligt instruktionen för stadsstyrelsen hör till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet.

 

Till sist beslöt stadsfullmäktige på förslag av ordföranden konstatera att Tuula Haatainen tar emot tjänsten och börjar handha den räknat från 1.8.2007.

 

Därefter avbröts fullmäktigesammanträdet för att den nya biträdande stadsdirektören skulle kunna gratuleras.

 

Tilläggsuppgifter:
Vanne Pertti, kanslichef, telefon 310 36009

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Bilagorna 2-5

 

171 §

REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2006, REVISIONSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2006 OCH ANSVARSFRIHET FÖR DE REDOVISNINGSSKYLDIGA FÖR ÅR 2006

 

Stn 2007-721

Ärende Talk/5 på föredragningslistan

 

Det antecknades att stadsfullmäktige på förslag av ordföranden godkände som förfarande att diskussionen om ärendena 5 och 6 förs samtidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framställas under diskussionen.

 

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

 

Ledamoten Mari Puoskari understödd av ledamoten Sole Molander har föreslagit följande hemställningsklämmar:

 

1                          Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen i sitt eget budgetförslag ställer upp bindande mål för stadsplaneringskontoret och fastighetskontoret i syfte att trygga den sociala bostadsproduktionen.

 

2                          Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen i sitt eget budgetförslag ställer upp bindande mål för uppföljning av hur miljöpolitiken utfaller.

 

Ledamoten Sole Molander har föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att innehållet i bokslutets verksamhetsberättelse utvecklas så att helhetsbilden av stadens verksamhet och ekonomi framgår tydligare.

 

Ledamoten Yrjö Hakanen har föreslagit följande hemställningsklämmar, av vilka ledamoten Hanna-Kaisa Siimes har understött klämmarna nr 1 och 2 och ledamoten Elina Moisio har understött klämmen nr 3:

 

3                          Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen förelägger fullmäktige en utredning och de interna hyrornas utveckling jämfört med andra städer och en utredning om möjligheterna att göra de interna hyrorna skäliga i fråga om stadens egna bastjänster.

 

4                          Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen föreslår Kommunala arbetsmarknadsverket och statsrådet åtgärder som främjar en tillrättaläggning av eftersläpningen i de kommunala lönerna i de kollektivavtal som är under beredning. Stadsfullmäktige förutsätter dessutom att stadsstyrelsen bereder sig på att förbättra lönerna med ett Helsingforstillägg.

 

5                          Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att främja användningen av kollektivtrafik genom sänkta biljettpriser och på andra sätt.

 

Ledamoten Maija Anttila understödd av ledamoten Astrid Gartz har föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen ombesörjer personaltillgången genom att reservera tillräckliga anslag i syfte att nå konkurrenskraftiga löner och utveckla arbetsförhållandena. På det sättet tryggas viktig kommunal service.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

 

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först revisionsnämndens förslag enhälligt.

 

Ordföranden konstaterade att ledamoten Sole Molanders hemställnings­kläm inte hade understötts, varvid den förföll.

 

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Varje hemställningskläm tas särskilt upp till omröstning.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande första omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mari Puoskaris förslag till hemställningskläm nr 1 röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 31 ja-röster, varutöver 49 ledamöter röstade blankt och 5 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således inte godkänt ledamoten Mari Puoskaris förslag till hemställningskläm nr 1.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande andra om­röst­­ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mari Puoskaris förslag till hemställningskläm nr 2 röstar ja; den som mot­sätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 42 ja-röster, varutöver 38 ledamöter röstade blankt och 5 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stadsfullmäktige hade således inte godkänt ledamoten Mari Puoskaris förslag till hemställningskläm nummer 2.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande tredje om­röst­ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm nr 1 röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 21 ja-röster och 4 nej-röster, varutöver 54 ledamöter röstade blankt och 6 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stadsfullmäktige hade således inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm nr 1.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande fjärde om­röstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm nr 2 röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 30 ja-röster och 2 nej-röster, varutöver 48 ledamöter röstade blankt och 5 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stadsfullmäktige hade således inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm nr 2.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande femte om­röstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm nr 3 röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 42 ja-röster och 1 nej-röst, varutöver 37 ledamöter röstade blankt och 5 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stadsfullmäktige hade således inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm nr 3.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande sjätte om­röstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Maija Anttilas förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 33 ja-röster, varutöver 47 ledamöter röstade blankt och 5 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stadsfullmäktige hade således inte godkänt ledamoten Maija Anttilas förslag till hemställningskläm.

 

Stadsfullmäktige beslöt i enlighet med revisionsnämndens förslag

 

1                    till kännedom anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2006 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och förvaltningarna i fråga avgett om denna

 

2                          uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december 2007 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen

 

3                          anteckna revisionsberättelsen för år 2006 till kännedom

 

4                    på basis av det som i revisionsberättelsen anges om bokslutets godtagbarhet bevilja de ledamöter i organ och de ledande tjänsteinnehavare inom arbetsfälten som handhaft stadens förvaltning och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2006.

 

Tilläggsuppgifter:
Hakanpää Pirjo, revisionsdirektör, telefon 310 36480

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Röstningslistor

 

Bilaga 3

Bilagorna 3-5

 

172 §

BOKSLUTET FÖR ÅR 2006

 

Stn 2007-721

Ärende Kj/6 på föredragningslistan

 

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

 

Ledamoten Yrjö Hakanen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen förelägger fullmäktige en framställning om en tilläggsbudget, med vilken mer medel ur fjolårets överskott används för att finansiera bastjänster och rätta till eftersläpningen i personalens löner.

 

Ledamoten Kauko Koskinen understödd av ledamoten Arja Karhuvaara har föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det ekonomiska kunnandet hos de personer som är ansvariga för förvaltningarnas bokföring stärks.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

 

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

 

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens hemställningskläm inte hade understötts, varvid den förföll.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 49 ja-röster och 2 nej-röster, varutöver 28 ledamöter röstade blankt och 6 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således godkänt ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm.

 

Stadsfullmäktige beslöt i enlighet med stadsstyrelsens förslag

 

6                          godkänna bokslutet för år 2006 med 395 334 636,85 euro som räkenskapsperiodens resultat före förändringar i reserver och fonder

7                          i enlighet med ett förslag från stadsstyrelsen godkänna att räkenskapsperiodens resultat behandlas på följande sätt i fråga om affärsverken och fonderna utanför budgeten:

Helsingfors Energis överskott, 220 295 153,88 euro efter inkomstföring till grundkapitalet, läggs enligt tekniska nämndens förslag till eget kapital i Helsingfors Energis balansräkning.

 

Helsingfors Vattens överskott för räkenskapsperioden, 4 531 006,28 euro, läggs enligt tekniska nämndens förslag till eget kapital i Helsingfors Vattens balansräkning.

 

Helsingfors Hamns över-/underskott för räkenskapsperioden är 0,00 euro.

 

Trafikverkets över-/underskott för räkenskapsperioden är 0,00 euro.

 

Helsingfors Textiltjänsts underskott för räkenskapsperioden,
–15 660,18 euro, läggs enligt affärstjänstnämndens förslag till eget kapital i Helsingfors Textiltjänsts balansräkning.

 

Helsingfors stads servicecentrals överskott för räkenskapsperioden, 6 128 891,21 euro, läggs enligt affärstjänstnämndens förslag till eget kapital i Servicecentralens balansräkning.

 

Bostadslånefondens överskott 1 375 223,24 euro, bostadsproduktionsfondens underskott –17 489 804,61 euro, fonden för idrotts- och friluftsanläggningars överskott 699 337,96 euro, försäkringsfondens överskott 656 338,83 euro samt innovationsfondens underskott ‑1 872 517,16 euro läggs i enlighet med fondernas stadgar till deras respektive fondkapital.

 

8                          i enlighet med ett förslag från stadsstyrelsen godkänna att räkenskapsperiodens resultat för övrig verksamhet behandlas på följande sätt:

 

Ur investeringsfonden för Kampen–Tölöviken intäktsförs enligt fondens stadgar ett belopp som motsvarar investeringarna i Kampen–Tölöviken, 4 953 215,74 euro. Till investeringsfonden för Kampen–Tölöviken läggs 2 490 980 euro som utgör inkomst från försäljning av tomter i Kampen–Tölöviken.

 

Ur förortsfonden intäktsförs ett belopp som motsvarar användningen, 5 357 814,04 euro.

 

Till bostadsproduktionsfonden överförs enligt bostadsproduktionsbyråns förslag 190 000 euro av bostadsproduktionsfondens resultat för räkenskapsperioden.

 

Den avskrivningsdifferens på 840 939,63 euro som uppstått vid upplösning av investeringsreserven för ämbetshuset i Berghäll intäktsförs.

 

Underskottet för den övriga verksamheten efter reserver och fonder,

–56 724 595,13 euro, upptas under stadens eget kapital, över-/under­skott från tidigare räkenskapsperioder.

 

Stadsfullmäktige beslöt samtidigt att 150 000 000 euro av vinstmedlen i Helsingfors Energis balansräkning enligt tekniska nämndens förslag upptas under Helsingfors stads eget kapital, över-/under­skott från tidigare räkenskapsperioder.

 

Vidare godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det ekonomiska kunnandet hos de personer som är ansvariga för förvaltningarnas bokföring stärks. (Kauko Koskinen)

 

Tilläggsuppgifter:
Jäppinen Tuula, ekonomiförvaltningschef, telefon 310 25100
Voutilainen Maija, servicechef, telefon 310 25240

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Röstninslista

 

173 §

ÄNDRING AV ETT BESLUT OM BORGEN TILL STIFTELSEN HELSINGFORS STADS 400-ÅRSHEM

 

Stn 2006-2230

Ärende Kj/7 på föredragningslistan

 

                                            Stadsfullmäktige beslöt i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen att för stadens räkning utan att kräva säkerhet bevilja proprieborgen för ett lån på högst 7 200 000 euro som stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem upptar för ombyggnad av pensionärshuset vid Kranksvägen 2, varvid borgen utöver själva lånet skall omfatta räntor och indrivningskostnader.

 

Tilläggsuppgifter:
Venetkoski-Kukka Eija, lånechef, telefon 310 36329

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Bilaga 2

 

174 §

BORGEN TILL SININAUHASÄÄTIÖ

 

Stn 2007-245

Ärende Kj/8 på föredragningslistan

 

                                            Efter att ordföranden förklarat diskussionen avslutad beslöt stadsfullmäktige i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen att för stadens räkning bevilja Sininauhasäätiö proprieborgen för räntestödslån och eventuella andra lån på högst 4 045 000 euro för förvärv av lokaler vid Backasgatan 50 och ombyggnad av dessa till bostäder för bostadslösa, varvid borgen utöver själva lånen skall omfatta räntor och indrivningskostnader, på villkor att stiftelsen som säkerhet för borgen pantsätter ett tillräckligt antal aktier som berättigar till innehav av bostäderna eller ställer någon annan säkerhet som godkänns av ekonomi- och planeringscentralen.

 

Tilläggsuppgifter:
Venetkoski-Kukka Eija, lånechef, telefon 310 36329

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Bilaga 2

 

175 §

ÖVERFÖRING AV ETT ANSLAG

 

Stn 2007-1091

Ärende Kj/9 på föredragningslistan

 

                                            Stadsfullmäktige beslöt i enlighet med stadsstyrelsens förslag ändra anslagsdisponeringen och överföra 150 000 euro av anslaget på momentet 8 07 08, Planering, byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser, i 2007 års budget till momentet 8 07 09, Rastböle campingplats, med tanke på renovering av servicebyggnader och Rastböle gård och planering och byggande av campingstugor.

 

Tilläggsuppgifter:
Sauramo Vesa, ledande planerare, telefon 310 36276

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Bilaga 2

 

176 §

AVTAL MED KIINTEISTÖ OY SOMPASAAREN TUKOEKA OM FÖRKORTNING AV ARRENDETIDEN FÖR ETT ARRENDEOMRÅDE I FISKEHAMNEN OCH OM DÄRTILL ANSLUTNA ARRANGEMANG

 

Stn 2007-1299

Ärende Kaj/10 på föredragningslistan

 

                                            Stadsfullmäktige beslöt i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga fastighetsnämnden att med Kiinteistö Oy Sompasaaren Tukoeka (nedan bolaget) och Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma (nedan Varma) träffa ett avtal och ett föravtal genom vilka bolaget och staden kommer överens om det nedanstående med avseende på förkortning av arrendetiden för ett område på ca 24 582 m² (Helsingfors Hamns avtal nr 2641) och för ett därtill anslutet område på ca 785 m² (Helsingfors Hamns avtal nr 4694), vilka utarrenderats till bolaget i Sörnäs, och med avseende på därtill anslutna arrangemang och ersättningar.

 

1

Förkortning av arrendetiden

Arrendetiden för det område på ca 25 367 m² i Sörnäs som utarrenderats till bolaget med tanke på ett partilager för färskvaror ändras så att arrendetiden går ut 31.12.2008 i stället för 30.9.2015, om inte annat följer av punkt 4 nedan.

 

Bolaget river byggnaden inom arrendeområdet med fundament inom ett halvt år efter att arrendetiden har gått ut.

 

Bolaget har rätt att använda arrendeområdet också för andra lagerändamål än för lagring av varor som transporteras till och från lagret via Helsingfors hamn.

 

2

Områdesregleringar        Staden förbinder sig att till Varma eller till ett bolag som Varma helt och hållet har bestämmanderätt över sälja ett i förslaget till delgeneralplan för Sörnässtranden–Hermanstadsstranden upptaget kvarter för verksamhetslokaler (P/C) i västra delen av det nuvarande arrendeområdet och i ett trafikområde vid Hermanstads strandväg. Kvarteret, som har byggrätt för ca 25 000 m² vy, reserveras för planering och uppförande av en ny affärs- och verksamhetsbyggnad.

 

Planeringen av området skall ske i samråd med fastighetskontoret, stadsplaneringskontoret och projektgruppen för området. Varma skall medverka i den gemensamma marknadsföringen av Fiskehamnen.

 

Köpesumman för kvarteret för verksamhetslokaler bestäms enligt priset 450 euro/m² vy. Som nedsättning av köpesumman beaktas 4 200 000 euro i ersättning för att arrendetiden i de gällande arrendeavtalen förkortas. Till den nedsatta köpesumman läggs en årlig ränta på 3,5 % från den dag en detaljplan för kvarteret vinner laga kraft till den dag köpebrevet undertecknas.

 

3

Ansvar för marksanering

Staden står för kostnaderna för marksanering i det kvarter för verksamhetslokaler som staden överlåter, om inte annat följer av det nedanstående. Bolaget står för kostnaderna för rengöring av det område i östra delen av arrendeområdet som har konstaterats vara nedsmutsat av olja. Om det upptäcks att marken i andra delar av arrendeområdet har blivit nedsmutsad under arrendetiden, står bolaget också för de rengöringskostnader som detta medför.

 

4

Genomförande                Den ändring i arrendeavtalet som gäller förkortning av arrendetiden och det köpebrev som gäller kvarteret för verksamhetslokaler i enlighet med detta avtal undertecknas samtidigt, senast 31.12.2008. Om det då inte finns någon lagakraftvunnen detaljplan för det kvarter för verksamhetslokaler som överlåts till bolaget, undertecknas avtalsändringen och köpebrevet inom tre månader efter att detaljplanen i fråga har vunnit laga kraft. I detta fall antecknas det att arrendeavtalet utlöper den dag då köpebrevet undertecknas.

 

Om byggandet av ersättande lokaler för den nuvarande verksamheten i arrendeområdet fördröjs av något som inte beror på bygglovet, arrendetagaren på fastigheten eller sökanden i övrigt, kommer parterna överens om att arrendetiden för arrendeområdet går ut 31.12.2009 och att den i punkt 2 avsedda ersättningen för att arrendetiden förkortas då är 3 800 000 euro. Om projektet av orsakerna ovan eller på grund av det nuvarande hyresavtalet ytterligare fördröjs från den nämnda tidpunkten, förbinder sig parterna att underhandla om en förlängning av arrendetiden också efter denna tidpunkt och om minskning av ersättningen för att arrendetiden förkortas.

 

5

Upphävande av avtalet

Om den detaljplan som avses i detta avtal inte har vunnit laga kraft senast 31.12.2011, förfaller detta avtal, såvida det inte särskilt överenskoms om någonting annat. Om avtalet upphävs av orsakerna ovan, förbinder sig parterna att sinsemellan underhandla om ett fastighetsarrangemang för tomterna i Fiskehamnen eller om något annat gemensamt fastighetsarrangemang, där de hyresinkomster som bolaget eller dess aktieägare går miste om på grund av att arrendetiden i arrendeavtalet förkortas, dock högst 4 200 000 euro, beaktas såsom en faktor som sänker köpesumman.

 

6

Meningsskiljaktigheter   Eventuella meningsskiljaktigheter och tvister med anledning av detta avtal skall i första hand avgöras genom underhandlingar. Om någon förlikning inte kan uppnås, avgörs meningsskiljaktigheterna och tvisterna i Helsingfors tingsrätt, såvida inte parterna särskilt kommer överens om att hänskjuta tvisten till en skiljedomstol.

 

 

Stadsfullmäktige beslöt samtidigt bemyndiga fastighetsnämnden att göra smärre korrigeringar och justeringar i avtalet ovan, att göra de överenskomna arrendeavtalsändringarna och fastighetsaffären i enlighet med avtalet och att godkänna tilläggsvillkor för affären.

 

Tilläggsuppgifter:
Venesmaa Riitta, biträdande stadssekreterare, telefon 310 36028

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Bilaga 2

 

177 §

KÖPOPTION I AVTALET OM LÅNGFRISTIG UTARRENDERING AV KONTORSTOMTEN 28311/1 I KRÄMERTSSKOG TILL KIINTEISTÖ OY CTA

 

Stn 2007-1224

Ärende Kaj/11 på föredragningslistan

 

                                            Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ord­föranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen avvikande från stadsstyrelsens förslag hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera framställningen för ny beredning utgående från att det långfristiga arrendeavtalet inte skall innehålla någon köpoption.

 

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.

 

Stadsfullmäktige beslöt i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga fastighetsnämnden att införa följande villkor om en köpoption i arrendeavtalet för tomten nr 1 i kvarteret nr 28311 i 28 stadsdelen:

 

-                                       Arrendetagaren har rätt att köpa arrendeområdet av staden då området blivit bebyggt och det godkänts att byggnaden tas i bruk. Tomtpriset baserar sig på att poängtalet 100 för levnadskostnads­index motsvaras av priset 25,23 euro per kvadratmeter våningsyta. Köpesumman bestäms utifrån à-priset justerat enligt det vid tidpunkten för köpet senast offentliggjorda poängtalet för index.

 

Om köpoptionen inte utnyttjats inom tre år räknat från början av arrendetiden förfaller den.

 

Stadsfullmäktige beslöt samtidigt bemyndiga fastighetsnämnden att göra en sådan fastighetsaffär som köpoptionen gäller och att godkänna villkor för affären.

 

Tilläggsuppgifter:
Venesmaa Riitta, biträdande stadssekreterare, telefon 310 36028

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Bilaga 2

 

178 §

DETALJPLAN FÖR KVARTERET NR 10574 M.FL. OMRÅDEN OCH DETALJPLANEÄNDRING FÖR KVARTERET NR 290 M.FL. OMRÅDEN I SÖRNÄS (SÖRNÄS STRANDVÄG OCH STRANDPARKEN) (NR 10960)

 

Stn 2006-2337

Ärende Kaj/12 på föredragningslistan

 

                                            Efter att ordföranden förklarat diskussionen avslutad beslöt stadsfullmäktige i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplan för kvarteret nr 10574 och trafik-, gatu- och vattenområden och detaljplaneändring för kvarteret nr 290 och gatu-, park- och trafikområden i 10 stadsdelen enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 10960, daterad 31.5.2001 och ändrad 21.3.2002, 28.9.2006 och 19.4.2007.

 

Tilläggsuppgifter:
Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 310 36024

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Bilagorna 2-10

 

179 §

DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMTEN 20122/2 I VÄSTRA HAMNEN (NR 11663)

 

Stn 2007-597

Ärende Kaj/13 på föredragningslistan

 

                                            Efter att ordföranden förklarat diskussionen avslutad beslöt stadsfullmäktige i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för tomten nr 2 i kvarteret nr 20122 i 20 stads­delen enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 11663, daterad 22.2.2007.

 

Tilläggsuppgifter:
Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 310 36024

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Bilagorna 2-7

 

180 §

DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMTERNA 32013/16 OCH 20 OCH FÖR GATUOMRÅDEN I KÅNALA (NR 11613)

 

Stn 2004-1534

Ärende Kaj/14 på föredragningslistan

 

                                            Efter att ordföranden förklarat diskussionen avslutad beslöt stadsfullmäktige i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för tomterna nr 16 och 20 i kvarteret nr 32013 och för gatuområden i 32 stads­delen enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 11613, daterad 9.11.2006 och ändrad 26.4.2007.

 

Tilläggsuppgifter:
Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 310 36024

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Bilagorna 2-15

 

181 §

DETALJPLANEÄNDRING FÖR SPECIALOMRÅDE I DOMARBY (ALLEMANSGOLFBANAN I SVEDÄNGEN) (NR 11519)

 

Stn 2006-2090

Ärende Kaj/15 på föredragningslistan

 

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ord­föranden såsom redogörelse att ledamoten Kimmo Helistö understödd av ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta detaljplaneändringen för allemansgolfbanan i Svedängen.

 

Vidare hade ledamoten Matti Enroth understödd av ledamoten Olli Sademies under diskussionen föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att skattemedel inte används för utvidgningen av golfbanan.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

 

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Först ställs ledamoten Kimmo Helistös förslag om förkastande som motförslag mot stadsstyrelsens förslag. Vinner ledamoten Kimmo Helistös förslag, förfaller den föreslagna hemställningsklämmen. Vinner stadsstyrelsens förslag, tas den föreslagna hemställningsklämmen upp till omröstning.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande första omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Kimmo Helistös förslag om förkastande godkänts.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 64 ja-röster och 15 nej-röster, varutöver 2 leda­möter röstade blankt och 4 ledamöter var frånvarande vid omröst­ningen. Stads­fullmäktige hade således godkänt stadsstyrelsens förslag.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande andra omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Matti Enroths förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 34 ja-röster, varutöver 47 ledamöter röstade blankt och 4 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således inte godkänt ledamoten Matti Enroths förslag till hemställningskläm.

 

Stadsfullmäktige beslöt i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för specialområde i 35 stadsdelen enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 11519, daterad 17.8.2006 och ändrad 26.4.2007.

 

Tilläggsuppgifter:
Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 310 36024

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Röstningslistor

 

Bilaga 3

Bilagorna 3-14

 

182 §

DETALJPLANEÄNDRING FÖR KVARTERET 54287 OCH TOMTERNA 54288/5 OCH 6 M.FL. OMRÅDEN I NORDSJÖ (OMRÅDET VID SOLVIKSPARKEN OCH KVARTERSGÅRDEN KANAVA) (NR 11598)

 

Stn 2006-2486

Ärende Kaj/16 på föredragningslistan

 

                                            Stadsfullmäktige beslöt i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för kvarteret nr 54287, tomterna nr 5 och 6 i kvarteret nr 54288 och park‑, lekplats- och gatuområde i 54 stadsdelen (det nya kvarteret 54289 bildas) enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 11598, daterad 12.10.2006.

 

Tilläggsuppgifter:
Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 310 36024

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Bilagorna 2-12

 

183 §

VAL AV NÄMNDEMÄN VID TINGSRÄTTEN

 

Stn 2007-324

Ärende Sj/17 på föredragningslistan

 

                                            Efter att ordföranden förklarat diskussionen avslutad beslöt stadsfullmäktige i enlighet med stadsstyrelsens förslag

 

1                          bevilja Henry Streng och Pii Huusko befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

2                          välja barnskötare Esko Pajunen (f. 13.6.1954) och Maarit Miettinen (f. 28.1.1954) till nämndemän vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2008.

 

Tilläggsuppgifter:
Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Bilagorna 2-3

 

184 §

JUSTERING AV NÄTET AV SKOLOR OCH LÄROANSTALTER ÅREN 2008 - 2010

 

Stn 2007-1023

Ärende Sj/18 på föredragningslistan

 

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Pia Pakarinen under diskussionen hade framställt följande motförslag:

 

1                    Punkt 5 i beslutsförslaget stryks: Pukinmäen ala-asteen koulu och Pukinmäen peruskoulu sammanslås.

2                    Punkt 2 i beslutsförslaget stryks: Jakomäen ala-asteen koulu och Jakomäen ylä-asteen koulu sammanslås administrativt.

 

Ledamoten Reijo Kaunola understödd av ledamoten Miina Kajos hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle ändra stadsstyrelsens förslag så att punkt 6 förkastas.

 

Ledamoten Yrjö Hakanen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle ändra stadsstyrelsens förslag så att punkterna 1 och 4 i stadsstyrelsens förslag godkänns och punkterna 2, 3, 5 och 6 förkastas.

 

Vidare hade följande hemställningsklämmar föreslagits under diskussionen:

 

Ledamoten Hannele Luukkainen understödd av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att inrätta en naturskola i anslutning till Santahaminan ala-asteen koulu.

 

Ledamoten Jyrki Lohi understödd av ledamoten Heli Puura hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att i kommande skolnätsfrågor tas sikte på att de gymnasier som fortfarande verkar tillsammans med en grundskola får ett eget skolhus.

 

Ledamoten Hanna Miettinen understödd av ledamoten Sirkku Ingervo hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till justeringen av skolnätet utreds om det är möjligt att reservera vederbörliga klubblokaler i alla skolor med morgon- och eftermiddagsverksamhet.

 

Ledamoten Kauko Koskinen understödd av ledamoten Tarja Tenkula hade föreslagit följande tre hemställningsklämmar:

 

9                          Stadsfullmäktige förutsätter att om Malmin ala-asteen koulu (Kyrkobyvägen 25) inte längre används som skola, utreds möjligheterna att öppna bl.a. ett regionalt verksamhetscenter för ungdomscentralen i de lediga lokalerna.

 

10                       Stadsfullmäktige förutsätter att om Pukinmäen ala-asteen koulu inte längre används som skola och huset enligt stadsplaneringskontorets förslag förblir i offentligt bruk, skall lokalerna erbjudas också Pukinmäen taidetalo och lokala organisationer.

 

11                       Stadsfullmäktige förutsätter att innan skolhusen med Pukinmäen ala-asteen koulu och Malmin ala-asteen koulu (Kyrkobyvägen 25) överlåts, skall det säkerställas huruvida de behövs för skolbruk.

 

Ledamoten Johanna Sydänmaa understödd av ledamoten Terttu Savolainen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att skolnätet fortsättningsvis utvecklas enligt de skolpolitiska riktlinjerna så att läroanstalterna på andra stadiet har möjlighet att verka i egna byggnader.

 

Ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att då olika servicenät utvecklas utreds alltid också stadens fastighetsekonomiska helhetsintresse så att en enskild förvaltnings sparmål inte uppmuntrar till beslut i strid med stadens helhetsintresse.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

 

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens motförslag inte hade understötts, varvid det förföll.

 

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Först ställs motförslagen som motförslag mot stadsstyrelsens förslag och varje motförslag tas särskilt upp till omröstning.

 

Varje hemställningskläm tas därefter särskilt upp till omröstning.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande första omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Paavo Arhinmäkis motförslag nr 1 godkänts.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 67 ja-röster och 11 nej-röster, varutöver 2 ledamöter röstade blankt och 5 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således godkänt stadsstyrelsens förslag.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande andra omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Paavo Arhinmäkis motförslag nr 2 godkänts.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 69 ja-röster och 11 nej-röster, varutöver 5 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således godkänt stadsstyrelsens förslag.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande tredje omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Reijo Kaunolas motförslag godkänts.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 68 ja-röster och 11 nej-röster, varutöver 1 ledamot röstade blankt och 5 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således godkänt stadsstyrelsens förslag.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande fjärde omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Hannele Luukkainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 38 ja-röster, varutöver 42 ledamöter röstade blankt och 5 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således inte godkänt ledamoten Hannele Luukkainens förslag till hemställningskläm.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande femte omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Jyrki Lohis förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 23 ja-röster och 8 nej-röster, varutöver 49 ledamöter röstade blankt och 5 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således inte godkänt ledamoten Jyrki Lohis förslag till hemställningskläm.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande sjätte omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Hanna Miettinens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 65 ja-röster, varutöver 15 ledamöter röstade blankt och 5 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således godkänt ledamoten Hanna Miettinens förslag till hemställningskläm.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande sjunde omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm nr 1 röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 48 ja-röster, varutöver 31 ledamöter röstade blankt och 6 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således godkänt ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm nr 1.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande åttonde omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm nr 2 röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 46 ja-röster, varutöver 34 ledamöter röstade blankt och 5 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således godkänt ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm nr 2.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande nionde omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm nr 3 röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 25 ja-röster och 6 nej-röster, varutöver 48 ledamöter röstade blankt och 6 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således inte godkänt ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm nr 3.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande tionde omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Johanna Sydänmaas förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 21 ja-röster och 7 nej-röster, varutöver 52 ledamöter röstade blankt och 5 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således inte godkänt ledamoten Johanna Sydänmaas förslag till hemställningskläm.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande elfte omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 73 ja-röster, varutöver 7 ledamöter röstade blankt och 5 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således godkänt ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm.

 

Stadsfullmäktige beslöt i enlighet med stadsstyrelsens förslag följande:

 

räknat från 1.8.2009

12                       Etu-Töölön yläasteen koulu, Arkadiagatan 26, och Taivallahden peruskoulu, Södra Hesperiagatan 38, sammanslås administrativt till en enhetlig grundskola

13                       Jakomäen yläasteen koulu, Klapperstensstigen 6, och Jakomäen ala-asteen koulu, Drågvägen 3, sammanslås administrativt till en enhetlig grundskola

14                       Laajasalon lukio, Skoltået 1, sammanslås med Etu-Töölön lukio, Arkadiagatan 26, och 267 studerandeplatser överförs till Etu-Töölön lukio

15                       Tölö gymnasium och Helsingfors Aftongymnasium sammanslås administrativt och Helsingfors Aftongymnasium flyttar till skolhuset vid Tölötorg

 

räknat från 1.8.2010

 

16                       Pukinmäen ala-asteen koulu, Pjäxstigen 5, och Pukinmäen peruskoulu, Fältgränden 12, sammanslås administrativt till en enhetlig grundskola

17                       Malmin ala-asteen koulu, Kyrkobyvägen 17, och Malmin yläasteen koulu, Talvelavägen 1, sammanslås administrativt till en enhetlig grundskola.

 

Vidare godkände stadsfullmäktige följande fyra hemställningsklämmar:

 

18                       Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till justeringen av skolnätet utreds om det är möjligt att reservera vederbörliga klubblokaler i alla skolor med morgon- och eftermiddagsverksamhet (Hanna Miettinen)

 

19                       Stadsfullmäktige förutsätter att om Malmin ala-asteen koulu (Kyrkobyvägen 25) inte längre används som skola, utreds möjligheterna att öppna bl.a. ett regionalt verksamhetscenter för ungdomscentralen i de lediga lokalerna. (Kauko Koskinen)

 

20                       Stadsfullmäktige förutsätter att om Pukinmäen ala-asteen koulu inte längre används som skola och huset enligt stads­planeringskontorets förslag förblir i offentligt bruk, skall lokalerna erbjudas också Pukinmäen taidetalo och lokala organisationer. (Kauko Koskinen)

 

4                    Stadsfullmäktige förutsätter att då olika servicenät utvecklas utreds alltid också stadens fastighetsekonomiska helhetsintresse så att en enskild förvaltnings sparmål inte uppmuntrar till beslut i strid med stadens helhetsintresse. (Tuomas Rantanen)     

 

Tilläggsuppgifter:
Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Röstningslistor

 

Bilaga 3

Bilaga 3

 

185 §

SAMARBETSAVTAL MELLAN ESBO, HELSINGFORS, GRANKULLA OCH VANDA OM TJÄNSTER FÖR UNDERSÖKNING AV LIVSMEDELS-, VATTEN- OCH MILJÖPROVER

 

Stn 2007-565

Ärende Ryj/19 på föredragningslistan

 

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

 

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Miina Kajos understödd av ledamoten Tiia Aarnipuu under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny beredning med tanke på en noggrannare utredning av det alternativ enligt vilket laboratorieverksamheten fortsätter i en organisation av ämbetsverksmodell.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Miina Kajos förslag om återremiss godkänts.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 64 ja-röster och 10 nej-röster, varutöver 11 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stadsfullmäktige hade således beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

 

Efter att ordföranden förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad beslöt stadsfullmäktige i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna samarbetsavtalet mellan Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda om tjänster för undersökning av livsmedels‑, vatten- och miljöprover enligt en separat bilaga till detta ärende på föredragningslistan.

 

Tilläggsuppgifter:
Saarinen Erja, biträdande stadssekreterare, telefon 310 36102

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Röstningslista

 

Bilaga 3

Bilagorna 3-8

 

186 §

MILJÖRAPPORT FÖR HELSINGFORS STAD 2006

 

Stn 2007-1328

Ärende Ryj/20 på föredragningslistan

 

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Sanna Perkiö understödd av ledamoten Mari Puoskari under diskussionen hade föreslagit följande hemställ­ningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors stads nästa miljörapport också upptar åtgärder som gäller Helsingfors Energi för stävjande av klimatförändringen.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

 

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stads­styrelsens förslag enhälligt.

 

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande första omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sanna Perkiös förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

 

Vid den med omröstningsapparat verkställda omröstningen avgavs enligt röstningslistan 38 ja-röster och 4 nej-röster, varutöver 30 ledamöter röstade blankt och 13 ledamöter var frånvarande vid omröstningen. Stads­fullmäktige hade således inte godkänt ledamoten Sanna Perkiös förslag till hemställningskläm.

 

Stadsfullmäktige beslöt i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna miljörapporten för Helsingfors stad 2006.

 

Tilläggsuppgifter:
Saarinen Erja, biträdande stadssekreterare, telefon 310 36102

 

BILAGOR

Bilaga 1

Beslutsmotivering

 

Bilaga 2

Röstningslista

 

Bilaga 3

Bilaga 3

 

187 §

VID STADSFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE INLÄMNADES FÖLJANDE 12 MOTIONER

 

Stn 2007-1567, 2007-1570, 2007-1560, 2007-1574, 2007-1568, 2007-1563, 2007-1561, 2007-1572, 2007-1569, 2007-1564, 2007-1571, 2007-1573

 

21                       Motion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om e-post­adress till beredarna på föredragningslistan

 

22                       Motion av ledamoten Risto Ranki m.fl. om åtgärder med långsam verkan vid anslagskonkurrens och verksamhetsstyrning

 

23                       Motion av ledamoten Antti Vuorela om ett övergångsställe och en mittrefug på Malmbågen vid Fallkulla hundpark

 

24                       Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om utarbetande av direktiv för kommersiell användning av stadsrummet

 

25                       Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om fostran till tvåspråkighet vid sammanslagning av skolor

 

26                       Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om effektivare miljöfostran i skolan

 

27                       Motion av ledamoten Antti Vuorela om utbildningsverkets fakturering av idrottsföreningar

 

28                       Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om om en eftermiddagsgrundskola

 

29                       Motion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om lösande av dagvattenproblemen vid Tackjärnsvägen 2

 

30                       Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om flera stora skräpkorgar i centrum

 

31                       Motion av ledamoten Tarja Tenkula m.fl. om en gångbro över Kervo å

 

32                       Motion av ledamoten Sanna Hellström m.fl. om hundrastgårdar i Arabiastranden

 

Stadsfullmäktige beslöt remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

 

 

Rakel Hiltunen                                      Pertti Vanne

puheenjohtaja                                       pöytäkirjanpitäjä

ordförande                                              protokollförare

 

Pöytäkirja tarkastettu 25.6.2007

Protokollet justerat

 

 

 

 

________________________           _______________________

 

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 29.6.2007 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityö­päivänä pöytä­kirjan nähtävänäpitämisestä.

 

Protokollet har hållits offentligt framlagt på förvaltningscentralen 29.6.2007 och det beslut som gäller vederbörande har postats därpåföljande arbetsdag.

 

 

 

Pertti Vanne

kansliapäällikkö

kanslichef

 1
VALITUSOIKEUS

 

 

 

Valtuuston päätökseen haetaan muutosta valittamalla.

 

 

 

Valituksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Sen lisäksi päätökseen, joka koskee yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä valituksen saa tehdä

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

 

 

 

 

2

valtuusto on ylittänyt toimivaltansa; tai

 

 

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

kunnallisen kansanäänestyksen toimittamista (kuntalaki 99 §)

 

 

 

 

virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 


2
VALITUSVIRANOMAINEN

 

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

3
VALITUSAIKA

 

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

 

 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräai­kaan.

 

 

 

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennel­lä, saa valituksen toimittaa ensim­mäisenä sen jäl­keisenä arkipäivänä.

 

 

 

4
VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

5
VALITUSKIRJELMÄN TOIMITTAMINEN

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeus
Ratapihantie 9
00520 HELSINKI

 

 

 

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

 

 

 

Valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

6
VALITUKSEN KÄSITTELYN MAKSULLISUUS

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 

 

 

 

 1
BESVÄRSRÄTT

 

 

 

Ändring i ett beslut som fattats av fullmäktige söks genom besvär.

 

 

 

Besvär får anföras

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt på­verkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Besvär över ett beslut som gäller godkännandet av en generalplan, en detalj­plan och en byggnadsordning får dessutom anföras

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i planen eller byggnads­ordningen har konsekvenser

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

2

fullmäktige har över­skridit sina befogen­heter

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

Besvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kom­munallagen)

 

 

 

 

ordnande av en kommunal folkomröstning (99 § i kom­munal­lagen)

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollek­tivavtal avsedda ärenden.

 

 

 

2
BESVÄRSMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

3
BESVÄRSTID

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från del­fåendet av beslutet.

 

 

 

 

En part anses ha fått del av be­slutet sju dagar efter att brevet av­sändes, om inte något annat på­visas. De som saken gäller anses dock ha fått del av ett beslut som gäller godkännandet av en general- eller detaljplan eller en byggnadsordning när protokollet har lagts fram offentligt.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har ­lagts fram räknas inte in i den be­stämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas för­sta var­dagen där­efter.

 

 

 

 

4
INNEHÅLL I BESVÄRSSKRIFTEN

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärs­skriften.

 

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

5
INLÄMNANDE AV BESVÄRSSKRIFT

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till besvärs­myndigheten, Helsingfors förvaltningsdomstol, på adressen:

 

 

 

 

Helsingfors förvaltningsdomstol
Bangårdsvägen 9
00520 HELSINGFORS

 

 

 

 

Besvärsskriften kan på ändringssökandens ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före ut­gången av be­svärstiden.

 

 

 

 

Besvären kan också skickas per telefax. Då skall bes­värsskriften utan dröjsmål inlämnas i origi­nal

 

 

 

6
AVGIFTER FÖR HANDLÄGGNING AV BESVÄR

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgifts­beloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.