Kokousaika

7.3.2011 kello 16.00 - 16.35

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi 241-242 §:t)

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Halla-aho, Jussi

 

 

 

Helistö, Kimmo

(paitsi osa 253 §)

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Kontio, Timo

varajäsen

 

 

Andersson, Annika

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Pohjaniemi, Marju

vs. henkilöstöjohtaja

 

 

Pennanen, Sari-Anna

vs. johtava kaupunginasiamies

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Sauri


241-242,

 

243,


245-248, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


249-251, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Haatainen
-,

 

252-254, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen 

-,

 

255-257, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
244,


258-263, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

241

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

242

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

243

Kj/1

Kaupungin taidemuseon johtokunnan ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

 

244

Kaj/2

Kluuvin puisto- ja katualueiden (Kaisaniemenpuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 11808)

 

245

Kj/3

Pelastuspalveluneuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2011-2012

 

246

Kj/4

Kaupunginvaltuuston 2.3.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

247

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

248

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

249

Ryj/1

Lausunnon antaminen Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Vantaan Energia Oy, Långmossebergenin jätevoimalahanke)

 

250

Ryj/2

Lausunnon antaminen Espoon ympäristökeskukselle ehdotuksesta Espoon hulevesiohjelmaksi

 

251

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

252

Stj/1

Vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen ja vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2011-2012

 

253

Stj/2

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetukseksi terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta ja sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnit

 

254

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

255

Sj/1

Virkojen perustaminen opetusvirastoon

 

256

Sj/2

Sopimus kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2011-2014

 

257

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

258

Kaj/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Käpylän tontin 878/1 asemakaava-asiassa (nro 11942)

 

259

Kaj/2

Kiinteistö-osakeyhtiö Ruoholahdenkatu 4:n poikkeamishakemus

 

260

Kaj/3

Helsingin Energian poikkeamishakemus

 

261

Kaj/4

28.2.2011 pöydälle pantu asia

Kluuvin vesialueen (Kaisaniemenlahden asuntolaivat) asemakaavan muuttaminen (nro 11803)

 

262

Kaj/5

28.2.2011 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Talosaaren huoltolaiturin kunnostustyötä ja uimarannan siistimistä koskevasta poikkeamishakemuksesta

 

263

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

241 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Pajamäen (varalla Oker-Blom) ja Ylikahrin (varalla Asko-Seljavaara) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

242 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

243 - 244 §

Kaupunginvaltuuston 16.3.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

243 §

Kaupungin taidemuseon johtokunnan ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

244 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 28.2.2011 pöydälle pantu asia
Kluuvin puisto- ja katualueiden (Kaisaniemenpuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 11808)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

245 §

PELASTUSPALVELUNEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2011-2012

 

Khs 2011-243

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa pelastuspalveluneuvottelukunnan toimikaudeksi 2011-2012.

 

Pelastuspalveluneuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Helsingin kaupungin pelastuspalvelun toimeenpano-organisaatioon kuuluvien viranomaisten, laitosten ja vapaaehtoisten järjestöjen suuronnettomuuksien torjuntaa koskevaa suunnittelua ja yhteistoimintaa sekä tarvittaessa avustaa pelastustoimien johtajaa toimintatilanteessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä pelastuspalveluneuvottelukunnan jäseniksi viranhaltijan aseman perusteella

 

puheenjohtajaksi

kaupunginjohtaja

varapuheen-
johtajaksi

rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja

jäseniksi

pelastuskomentaja

 

sosiaalijohtaja

 

terveyskeskuksen toimitusjohtaja

 

kaupungininsinööri

 

Staran toimitusjohtaja

 

ympäristökeskuksen ympäristöjohtaja

 

Helsingin Sataman toimitusjohtaja

 

Palmian toimitusjohtaja

 

HKL:n toimitusjohtaja

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimitusjohtaja

 

HSY Veden toimialajohtaja

 

Helsingin Energian toimitusjohtaja

 

poliisikomentaja

 

Suomenlahden merivartioston komentaja

 

Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja

 

Kaartin Jääkärirykmentin komentaja

 

Suomenlahden Meripuolustusalueen komentaja

 

HUS:n operatiivisen tulosyksikön johtaja, sekä

 

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja.

 

Estyneen sijaisena toimii hänen sijaisensa virassa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi hallintokeskuksen hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön yksikön päällikön ja valmiuspäällikön sekä pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan asiantuntijoita ja tarvittaessa toimimaan jaostoihin jakaantuneena.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa pelastuslaitoksen osoittamaan neuvottelukunnalle sihteerin.

 

Pöytäkirjanote pelastuspalveluneuvottelukunnalle, neuvottelukuntaan valituille, pelastuslautakunnalle, pelastuslaitokselle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

246 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 2.3.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 2.3.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, liikennelaitoksen johtokunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, rakennusvirastolle, rakentamispalvelulle, sosiaalivirastolle, opetusvirastolle, kaupungin taidemuseolle, nuorisoasiainkeskukselle, pelastuslaitokselle, tukkutorille, hankintakeskukselle, henkilöstökeskukselle, taloushallintopalvelu-liikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

 

5                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja laatimaan ja allekirjoittamaan takaussitoumuksen.

 

Pöytäkirjanote takauksensaajalle, sosiaalilautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, sen suomenkieliselle jaostolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Toivomusponsi aloitteeseen 11 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen 14 uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloitteet 24, 25, 27, 28 ja 32 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 16.3.2011.

 

15–74           Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakentamispalvelua julistamaan rakentamispalvelun toimitusjohtajan viran haettavaksi rakentamispalvelun johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja niin, että hakuilmoituksessa viran hakijoita pyydetään esittämään palkkatoivomus.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä DI Hannu Halkolan hoitamaan avoinna olevaa rakentamispalvelun toimitusjohtajan virkaa 6912,00 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin siihen saakka kunnes virkaan valittu ottaa tehtävän vastaan, nyt tehtävällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 29.9.2011 saakka.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Mauri Suuperkolle.

 

Pöytäkirjanote Hannu Halkolalle, rakentamispalvelulle ja henkilöstökeskukselle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa julistamaan kiinteistöviraston virastopäällikön viran julkisesti haettavaksi kiinteistötoimen johtosäännössä mainituin pätevyysvaatimuksin, kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Mikael Nordqvistille.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

10                 Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1–6 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

11                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Oy Transmeri Ab:lle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, liikennelaitoksen johtokunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kohdan 13 loppuun lisätään ”sekä valitusosoituksin Oy Transmeri Ab:lle”.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

247 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                           2.3.2011

konsernijaosto                                                                  28.2.2011

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta       28.2. ja 2.3.2011

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                       3.3.2011

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

248 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

249 §

LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA (VANTAAN ENERGIA OY, LÅNGMOSSEBERGENIN JÄTEVOIMALAHANKE)

 

Khs 2011-26

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Vantaan Energia Oy:n Långmossebergenin jätevoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Dnro UUDELY/59/07.04.2010):

 

Kaupunginhallitus toteaa, että jätevoimalan alue, Vantaan Långmossebergen, on osa aluetta, jolle laaditaan Helsingin, Vantaa ja Sipoon yhteistä yleiskaavaa. Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristövaikutusten arvioinnissa on otettava erityisesti huomioon käynnissä oleva yleiskaavatyö.

 

Jätevoimalan lähiympäristöön on valmisteilla olevassa kuntien yhteisessä yleiskaavassa suunnitteilla uusia asuinalueita. Ongelmajätteen mahdollinen poltto ei saa estää niiden sijoittumista ja toteuttamisedellytyksiä. Arvioinnissa tulee tarkastella vaikutukset tulevien asuinalueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta kattavasti ja huolella riittävän laajalta alueelta.

 

Arviointiselostuksessa tulee kuvata maankäyttö sekä nykyiset ja arvioidut asukasmäärät tulevasta koko vaikutusalueella. Erityisesti on tarkasteltava hankkeen liikenne-, melu- ja ilmapäästövaikutuksia herkkiin kohteisiin kuten päiväkoteihin.

 

Arviointiohjelman mukaan ongelmajätteiden poltto ei merkittävästi muuttaisi jätevoimalan ympäristövaikutuksia. Arviointiselostuksessa vaikutukset on kuitenkin syytä tarkastella huolellisesti erityisesti ongelmatilanteissa, jolloin ympäristöön on mahdollista päästä myrkyllisiä yhdisteitä. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että hankkeen vaikutukset ilmanlaatuun selvitetään tarkasti.

 

Ongelmajätteen poltto osana muun jätteen polttoa ei muuttane laitoksen fyysistä toimintaa oleellisesti aiemmin suunnitellusta. Koska laitos sijaitsee vain 250 metrin etäisyydellä Fazerilan ensimmäisen luokan pohjavesialueesta, tulee erityistä huomiota kiinnittää pohjaveteen kohdistuviin vaikutuksiin.

 

Arviointiohjelman mukaan vaikutusten selvittämisen yhteydessä laaditaan ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelman sisällöksi. Seurannassa keskeistä on ilmanlaatuvaikutusten seuranta. Kaupunginhallitus toteaa, että jätevoimalan suorien ympäristövaikutusten lisäksi tarvitaan tietoa myös jätteiden energiahyödyntämisen vaikutuksista jätteen synnyn ehkäisylle ja jätteiden materiaalihyödyntämiselle, joita tulee jatkuvasti kehittää.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-6

 

 

250 §

LAUSUNNON ANTAMINEN ESPOON YMPÄRISTÖKESKUKSELLE EHDOTUKSESTA ESPOON HULEVESIOHJELMAKSI

 

Khs 2011-73

Esityslistan asia Ryj/2

 

Kaupunginhallitus päätti antaa Espoon ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon ehdotuksesta Espoon hulevesiohjelmaksi:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin hulevesistrategian 20.10.2008. Kaupunginhallitus katsoo, että Espoon hulevesiohjelma on periaatteiltaan hyvin samanlainen kuin Helsingin kaupungin hulevesistrategia. Espoon hulevesiohjelmassa on lueteltu suuri joukko yksittäisiä toimenpiteitä hulevesien hallinnan parantamiseksi. Hulevesiohjelma on selkeä, vastuut on ositettu hyvin ja toimenpiteet ovat tarpeellisia.

 

Ohjelman esityksen mukaan päävastuu hulevesien hallinnasta on Espoon kaupungilla. Kaupunginhallitus toteaa, että kuntien välinen yhteistyö hulevesien käsittelyn ja johtamisen osalta mm. kuntien välisillä valuma-alueilla on tärkeää.

 

Helsingin kaupungilla on ns. hulevesiryhmä, jonka tehtävänä on edistää Helsingin kaupungin hulevesistrategian täytäntöönpanoa sekä seurata strategian toimenpiteiden toteuttamista ja hulevesiasioiden kehitystä. Kaupunginhallitus kannattaa Espooseen perustettavan hulevesityöryhmän ja Helsingin hulevesiryhmän välistä yhteistyötä yhteisten toimenpiteiden edistämiseksi.

 

Hulevesiohjelman toimenpiteiden toteuttaminen ehdotetussa aikataulussa vaikuttaa haasteelliselta. Ohjelman mukaan vuosien 2011 ja 2012 aikana on tarkoitus toteuttaa noin 30 eri hanketta hulevesiin liittyen. Osa hankkeista on aikataulutettu pitemmälle ajalle, mutta niidenkin käynnistäminen ajoittuu vuodelle 2011. Tämä edellyttää, kuten ohjelmassa on todettukin, huomattavasti lisäresursseja ja -koulutusta.

 

Vesihuoltolakia ollaan päivittämässä. Yksi keskeisimmistä muutoksista kuntien kannalta nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna olisi periä maksuja hulevesien hallinnasta. Espoon hulevesiohjelmassa on ennakoitu tulevaa lakimuutosta mm. ehdottamalla kokonaisvastuun osoittamista kaupungille sekä tavoitteellisena toimenpiteenä hulevesimaksujen rakenteen muuttamista.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kunkin jäsenkaupungin ja HSY:n välinen vastuun- ja kustannustenjako hulevesien hallinnassa tulisi perustua yhteisesti sovittuihin periaatteisiin. Periaatteita ollaan valmistelemassa kaupunkien ja HSY:n yhteistyönä vireillä oleva vesihuoltolain muutos huomioon ottaen. Kaupunginhallitus katsoo, että Espoon hulevesiohjelmassa nyt määritellyt vastuut kaupungin ja HSY:n kesken tulisi voida tarpeen mukaan tarkistaa yhteisesti sovittavien periaatteiden mukaisiksi.

 

Ehdotuksessa Espoon hulevesiohjelmaksi luetellaan kuusi päätavoitetta. Kaupunginhallitus toteaa, että toimenpiteisiin voisi harkita lisättäväksi mm. hulevedestä riippuvaisten luonto- ja virkistyskohteiden kartoituksen. Nykyisestä rakentamisesta aiheutuneet mahdolliset esteet hulevesien johtumiselle voisi selvittää. Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että tulvareittien merkitystä pitäisi korostaa jo kaavoitusvaiheessa. Asemakaavassa pitäisi määritellä tarvittavien tulvareittien tilavaraukset.

 

Pöytäkirjanote Espoon kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@espoo.fi), ympäristökeskukselle, pelastuslaitokselle, rakennusvirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-7

 

 

251 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta

1.3.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

252 §

VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖN MUUTTAMINEN JA VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2011-2012

 

Khs 2010-1983

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

253 §

LAUSUNTO LUONNOKSISTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA JA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSESTA JA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI LAADUNHALLINNASTA JA POTILASTURVALLISUUDEN TÄYTÄNTÖÖNPANON SUUNNIT

 

Khs 2011-334

Esityslistan asia Stj/2

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta sekä luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmasta:

 

Aluksi Helsingin kaupunginhallitus lausuu näkemyksenään, että järjestämissuunnitelman ja järjestämissopimuksen sisällöt on kuvattava asetuksessa, ei sen perusteluissa. Sen sijaan laadunhallintaa ja potilasturvallisuutta koskeva asetus tarvitsee tuekseen perusteluosan, jossa pykälien sisältöä avataan tarkemmin.

 

 

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta

 

Järjestämissuunnitelma

 

Kaupunginhallitus suhtautuu erittäin kriittisesti luonnokseen järjestämissuunnitelmasta ja järjestämissopimuksesta. Asetuksessa on sama keskeinen puute kuin niissä lainkohdissa, joiden perusteella asetus annetaan: se ei ota huomioon metropolialueen erityisolosuhteita.  Asetus ei myöskään tuo mitään uutta vastaaviin lakipykäliin verrattuna ja jättää edelleen epäselväksi useita laissa säädettyjä seikkoja.

 

Järjestämissuunnitelman laatiminen on laissa vastuutettu kunnille ja kuntayhtymän kanssa on neuvotteluvelvoite. Sairaanhoitopiiri hyväksyy suunnitelman. Päätöksentekoprosessi jää asetuksessa yhtä epämääräiseksi kuin laissa, kun järjestämissuunnitelman laatimisen käynnistämisprosessia ja vetovastuuta prosessissa ei säädetä.

 

Suomen suurimman sairaanhoitopiirin HUSin 26 hyvin erikokoisen kunnan on mahdotonta laatia sellainen yhtenäinen järjestämissuunnitelma, joka aidosti edistäisi lain ja asetuksen tavoitteita. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että tulevassa terveydenhuollon järjestämislainsäädännössä mahdollistetaan sairaanhoitoaluekohtainen sopiminen. Todettakoon tässä yhteydessä, että STM:n ja HYKS-alueen kuntien kesken on solmittu aiesopimus, jonka perusteella suunnitellaan useita metropolialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevia hankkeita.

 

Sairaanhoitopiirissä sijaitsevan perusterveydenhuollon yksikön rooli järjestämissuunnitelman laatimisessa on epäselvä. Yhtäältä terveydenhuoltolain 35 §:ssä todetaan, että yksikkö tukee järjestämissuunnitelman laatimista. Toisaalta asetusluonnoksen 7 §:n mukaan järjestämissuunnitelmassa on sovittava perusterveydenhuollon yksikön vastuut ja tehtävät järjestämissuunnitelman laatimisessa.

 

Asetusluonnoksen 8 §:n mukaan suunnitelmassa on sovittava, miten palvelut toteutetaan ensisijaisesti avohoidossa. Asetuksessa tulee erikseen todeta, että avohoito voi olla kunnan tai sairaanhoitopiirin järjestämää ts. myös sairaanhoitopiirin on tarjottava avohoitoa.

 

Asetuksen 11 §  koskee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Perustelumuistion 11 §:n ensimmäisen kappaleen toiseen virkkeeseen ehdotetaan lisäystä ”Tämä voi koskea esimerkiksi yhteistyötä sosiaalipalvelujen kanssa vanhusten palveluissa, lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palveluissa, päihdepalveluissa sekä työvoimaviranomaisten palveluista pudonneiden henkilöiden työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa”.

 

Järjestämissuunnitelman laatiminen vaatii runsaasti hallinnollista työtä, mikä on huomioitava lainsäädännön taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa.

 

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien välinen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

 

Pykälissä 12–17 säädetään erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien välisestä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta. Myöskään tässä asetusluonnoksen kohdassa ei oteta huomioon Helsingin huomattavan laajaa omaa erikoissairaanhoitoa (80 % psykiatriasta ja yli puolet helsinkiläisten sisätautien erikoisalan palveluista).  Helsingin erikoissairaanhoidosta ei voida sopia sairaanhoitopiirien kesken.

 

Asetuksessa pitäisi ottaa huomioon pienten vammaisryhmien, kuten kehitysvammapsykiatrian ja autismikirjoon kuuluvien ei-kehitysvammaisten henkilöiden, palvelujen tai hoitoketjujen järjestäminen.

 

Sinänsä on kannatettavaa, että järjestämissuunnitelma ja järjestämissopimus ovat samassa asetuksessa.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmasta

 

Kaupunginhallitus toteaa sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnoksesta laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmasta, että se on edellä käsiteltyä järjestämissuunnitelmaa ja -sopimusasetusluonnosta konkreettisempi.

 

Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanoa varten laadittu asetus on välttämätön, koska itse terveydenhuoltolaissa on aiheesta lausuttu ainoastaan velvoite terveydenhuollon toimintayksiköille laatia suunnitelma.

 

Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden asetusluonnos on kattava ja monipuolinen. Siinä käsitellään potilasturvallisuutta eri näkökulmista, mikä luo hyvän perustan potilasturvallisuussuunnitelman laatimiselle. Asetuksella tuetaan vuonna 2009 julkaistua kansallisen potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa.

 

Kaupunginhallitus pitää hyvänä, että asetuksessa laadunhallinta, potilasturvallisuus ja riskienhallinta nähdään kokonaisuutena, jota kehitetään yhteistyössä alueen eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa sekä osana toimintayksikön johtamis- ja toimintajärjestelmää jatkuvan parantamisen periaatteisiin pohjautuen.

 

Potilasturvallisuus systemaattisena kokonaisuutena on uutta Suomessa ja sen vuoksi asetuksen perusteluilla varmennetaan terveydenhuollon toimintayksiköiden käyttävän yhdenmukaisia käsitteitä ja periaatteita.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että eräät asetuksen velvoitteet ovat haasteellisia Suomen suurimman terveyskeskuksen potilasturvallissuunnitelman laatimisessa.

 

Ensimmäisenä haasteellisena kokonaisuutena on asetuksen velvoite siitä, että suunnitelmassa on ilmettävä laadunhallintaa ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanoa käsittävä yhteistyö sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisessä.

 

Lisäksi asetuksessa määritellään, että potilasturvallisuussuunnitelman tulee kattaa perinteisten sairauksien tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen lisäksi myös terveyttä edistävät palvelut ja sairauksien ehkäisyn laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden osa-alueet.

 

Kolmantena haasteena on luoda potilaille ja heidän läheisilleen toimivat potilasturvallisuuteen liittyvät yhteistyömuodot.

 

Laadunhallinta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpano on yhtä tärkeää sekä sosiaalipalveluiden terveydenhuollon kaltaisissa toiminnoissa (mm. päihdehoito ja vanhustenhoito) että sairaaloissa ja terveysasemilla.

 

Seurannassa tulee hyödyntää valtakunnan tasolla kehitettyä mittaristoa, jotta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden tilaa ja kehittymistä voidaan vertailla toimintayksiköiden kesken.

 

Kaupunginhallitus toteaa, toisin kuin asetusluonnoksen lopussa todetaan, että toimeenpanosuunnitelman laatimisella, läpiviennillä ja seurannalla on ainakin ensi vaiheessa kunnan kustannuksia nostava vaikutus.  

 

Perusteluissa todetaan, että asetuksilla ei ole vaikutuksia valtion tai kuntien talouteen. Jos kuitenkin esimerkiksi moniammatillinen perusterveydenhuollon yksikkö pitää perustaa nykyisen toiminnan lisäksi, merkitsee se luonnollisesti lisäkustannuksia kunnille. Erilaisia sopimuksia ja suunnitelmia valmistellaan ja hyväksytään useissa päätöksentekoelimissä, mikä merkinnee valmistelun huomattavaa lisääntymistä ja mahdollisesti tarvetta voimavarakohdennuksiin. On myös otettava huomioon, että varsinaiset kustannusvaikutukset tulevat varsinaisen lainsäädännön kautta, mutta niitä ei ole kyetty arvioimaan.

 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että terveydenhuollon sisältölaki on jo käsitelty erikseen ja tulee voimaan 1.5.2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelevan työryhmän väliraportista kaupunginhallitus on antanut lausuntonsa 24.1.2011. Olisi toivottavaa, että uudistusten sisällöt olisivat tarkasteltavina yhtäaikaisesti. Nyt esimerkiksi sairaanhoitopiirien hyväksymien järjestämissuunnitelmien velvoittavuus suhteessa kunnan omaan päätöksentekoon jää epäselväksi ja tulevassa lainsäädännössä määriteltäväksi. Järjestämislaki määrittänee tulevaisuudessa järjestämistavan ja järjestämis-, rahoitusvastuun sekä järjestämissuunnitelmien ja – sopimusten sitovuustason.

 

Asetusluonnoksissa ei oteta huomioon metropolinäkökulmaa eikä suurien kaupunkien riittävää väestöpohjaa ja  esimerkiksi Helsingin valmiutta valmistella järjestämissuunnitelma HYKS-alueen kuntien kanssa.

 

Pöytäkirjanote sosiaali- ja terveysministeriölle (myös sähköisenä kirjaamo.stm(at)stm.fi), terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.    

 

Jäsen Ojala teki vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon väliotsikon ”Järjestämissuunnitelma” toiseksi kappaleeksi lisätään seuraava kappale:

                     

Kaupunginhallitus toteaa, että järjestämissuunnitelmaa ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta valmisteltaessa ei ole otettu huomioon yksityisen terveydenhuollon vaikutusta palvelujärjestelmään.

 

Jäsen Ojalan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Jäsen Ojala ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

254 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta

1.3.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

255 §

VIRKOJEN PERUSTAMINEN OPETUSVIRASTOON

 

Khs 2011-315

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa opetusvirastoon seuraavat virat:

 

1.3.2011 alkaen

-                                       uusi erityssuunnittelijan virka

 

1.8.2011 alkaen

-                                       uusi apulaisrehtorin virka

-                                       21 uutta lehtorin virkaa

-                                       2 uutta opinto-ohjaajan virkaa.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

256 §

SOPIMUS KAUPUNKITUTKIMUS- JA METROPOLIPOLITIIKKA -YHTEISTYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISESTA VUOSINA 2011-2014

 

Khs 2011-416

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2011 - 2014.

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja hyväksymään siihen vähäisiä tarkistuksia

Pöytäkirjanote tietokeskukselle, Helsingin yliopistolle, Aalto-yliopistolle, Diakonia-ammattikorkeakoululle, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Oy:lle, Metropolia Ammattikorkeakoululle, Hanken Svenska handelshögskolanille, Vantaan kaupungille, Espoon kaupungille, Lahden kaupungille, liikenne- ja viestintäministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle, ympäristöministeriölle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

257 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

1.3.2011

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

1.3.2011

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

17.2.2011

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

258 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA KÄPYLÄN TONTIN 878/1 ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11942)

 

Khs 2010-96

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginvaltuusto on 8.12.2010 (285 §) hyväksynyt 25. kaupunginosan (Käpylä) korttelin nro 878 tontin nro 1 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava­osaston 3.12.2009 päivätyn ja 7.10.2010 muutetun piirustuksen nro 11942 mukaisena.

 

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty yksi valitus Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Valituksen keskeinen sisältö

 

Xxxx Xxxxxx on vaatinut Helsingin hallinto-oikeutta kumoamaan kau­pun­­ginvaltuuston päätöksen Käpylän korttelin nro 878 tontin nro 1 ase­makaavan muuttamisesta (nro 11942). Xxxxxx on lisäksi vaatinut, että Helsingin hal­linto-oikeus tekee katselmuksen kohteessa sellaisena vuodenaikana, kun lehdet ovat puissa ja kaava-alue vehreä.

 

Valituksen keskeiset perustelut

 

1                    Asemakaavan esittelyaineistossa on virheellisesti ilmoitettu, että kaa­vamuistutuksen olisi tehnyt Nyyrikki-korttelin talotoimikunta.

 

2                    Kaavamuutos toteutuessaan johtaa siihen, että asuintalot peittävät suurimmalta osin sen kalliomaaston, puuston ja kasvillisuuden, jotka pitäisi säilyttää. Rakentaminen on siten ristiriidassa kaupunki­suunnittelulautakunnan (7.10.2010), yleisten töiden lautakunnan (6.4.2010), kaupunginhallituksen (22.11.2010) ja kaupunginval­tuuston (8.12.2010) päätöksissä edellytettyjen maisemallisten ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden kanssa.

 

3                    Kaavamuutosalueen kohdealue on tosiasiallisesti osa Taivaskal­liota.

 

4                    Ammattioppilaitoksen länsipuolelle suunnitellun tontin eteläpuolelle suunnitellut 12 pysäköintipaikkaa tuhoavat toteutuessaan alueen suurimpia puita.

 

5                    Suurten asuintalojen rakentaminen merkitsee liikenteen lisäänty­mistä. Kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunginhallitus ja kaupun­ginvaltuusto ovat päätöksissään vähätelleet kaavamuutoksen ja ra­kentamisen Osmontielle tuomaa lisäliikennettä. Asemakaavan muutoksessa ei tosiasiallises­ti ole esitetty minkäänlaista ratkaisua Osmontien nykyisiin tai rakentamisen aiheuttamiin lisäongelmiin.

 

6                    Päätöksen esittelyssä on virheellisesti mainittu, että kaavamuutok­sen vireilletulosta ilmoitettiin vuoden 2006 ja uudelleen vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa. Kuitenkaan vuoden 2006 kaavoitus­katsauksessa ei mainita sanallakaan kyseisestä kaavamuutoksesta. Kaa­voitus­katsauk­sessa kohde on harhaanjohtavasti määritelty.

 

Vastine esitettyihin väitteisiin

 

Kaupunginhallitus viittaa asiassa kaupunginvaltuuston 8.12.2010 päätök­sen perusteluihin ja toteaa, että valitus tulisi hylätä ja jättää osin tutkimatta jäljempänä mainituin perustein.

 

Valituksen laillisuus ja valitusosoitus

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188 §:n mukaan valtuuston päätök­sestä valitetaan hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään, eli 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiset saavat päätöksestä tiedon silloin, kun päätös asetetaan yleisesti nähtäville. Pää­tös on asetettu yleisesti nähtäville 17.12.2010. Valitus on toimi­tet­tu hallinto-oikeudelle 17.1.2011. Valitus on siten tehty määräajassa ja oi­kealle viranomaiselle. Valittajalla on asiassa valitusoikeus.

 

Muistutuksen käsittely

 

Asemakaavan muutosta koskevat muistutukset on otettu huomioon kaavatyössä normaalin käytännön mukaisesti. Muistutuksesta on annettu MRL:n 65 §:n mukainen kunnan perusteltu kannanotto 22.11.2010. Valituksessa esitetty huomio muistutuksen tekijästä ei ole tältä kannalta olennainen.

 

Maisemalliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet

 

Asemakaavan muutos koskee tonttia, joka on merkitty voimassa ole­vassa asemakaavassa käyttötarkoitukseltaan opetustoimintaa palvele­vien rakennusten korttelialueeksi. Tontin länsireuna on muutettu asuin­kerrostalojen korttelialueeksi, joka on esitetty jaettavaksi kolmeen tont­tiin. Tontilla sijaitsevassa rakennuksessa toimiva ammattioppilaitoksen Käpylän koulutusyksikkö säilyy alueella.

 

Asumiseen muutettu tontinosa sijaitsee koulurakennuksen luoteispuo­lella Osmontien varrella Panuntien kulmauksessa ja toimii osittain op­pi­laitoksen nykyisen piha-alueen osana. Tällä osalla on koulua palvelevia pysäköintipaikkoja ja kulkuteitä sekä luonnonvaraista puus­toista kalliota.

 

Rakentamista ei ole osoitettu korkeussuhteiltaan ja luonto-olosuhteil­taan merkittävälle kallioalueelle. Panuntieltä Osmontielle saakka ulot­tuva alkuperäinen kalliomaasto, puusto ja kasvillisuus ovat kaavamuu­toksessa tonteilla 878/5, 7 ja 8 merkitty säilytettäväksi ja hoidettavaksi siten, että alueen vehreä ominaisluonne ja kaupunkikuvallinen merkitys säilyvät (kaavamerkintä s).

 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä asuntorakentamismah­dollisuuksia ja täydentää kaupunkirakennetta alueella, jolla on ole­mas­sa tarvittavat lähipalvelut ja hyvät liikenneyhteydet sekä virkistys­mah­dollisuudet.

 

Rakennusten arkkitehtuuri ja mittasuhteet on pyritty suunnittelemaan käpyläläisittäin jaksottuviksi lamelleiksi, joiden kerroslukumäärä nou­dattelee alueelle tyypillisiä kerroslukumääriä. Myös asuinkerrostalojen korttelialueen tehok­kuus­luku e = 1.7 noudattaa alueella olemassa olevaa rakentamistehok­kuut­ta. Tuusulanväylän ja rautatien aiheuttaman melun vuoksi raken­nukset on käännetty yhtäjaksoisesti kulman ympäri sekä Osmontien ja Panuntien kulmassa että Osmontien ja Kullervonkadun jatkeen kul­massa siten, että suojaisia oleskelualueita syntyy piha-alueelle.

 

Asuinkorttelin tonteille osoitettu rakentaminen on kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti pyritty tarkoin harkitsemaan kokonaisuutena. Kaavan toteuttaminen eheyttää kaupunkikuvaa ja täydentää kaupunkiraken­net­ta sekä parantaa asuntojen tarjontaa alueella.

 

Yleisten töiden lautakunta piti lausunnossaan tärkeänä, että asuinker­rostalot suunnitellaan korkeatasoisesti ja että alkuperäistä kalliomaas­toa sekä puustoa ja kasvillisuutta kunnioitetaan. Näitä tekijöitä otetaan huomioon asemakaavan toteuttamisvaiheessa. Tarpeellisia ehtoja voi­daan sisällyttää tontinluovutusehtoihin ja rasitesopimuksiin.

 

Kaavamuutosalueen kohdealue

 

Taivaskallion alue ei sisälly asemakaavan muutoksen aluekokonai­suu­teen.

 

Liikenteen lisääntyminen

 

Osmontie 43:n tulevaksi asukasmääräksi on arvioitu noin 300 asu­kas­ta.  Asuinrakentaminen lisää jonkin verran ajoneuvoliikennettä alu­eella. Liikennemäärän kasvu on Osmontiellä arviolta noin 100–120 ajoneuvoa vuorokaudessa. Muutos ei ole merkittävä verrattuna nykyiseen noin 1 500 ajo­neuvoon vuorokaudessa. Siten asukasmäärän lisäys ei tule aiheuttamaan alueelle valituksessa esitettyjä hallitsemattomia liikenne- ja liikenneturvallisuus­ongelmia.

 

Pysä­köintipaikkojen sijoittaminen maan alle luo edellytykset viihtyisän piha-alueen järjestämiselle maantasoon. Asumiseen muutettavan korttelialueen pysäköinti (noin 95 autopaikkaa) sijoittuu maanalaiseen yksi- tai kaksitasoiseen pysäköintilaitokseen tonttien 878/6–8 alueille. Maanalaiseen pysäköintiin kulkeva lii­kenne suuntautuu Osmontielle. Pysäköintitilan sisään­ajo on merkitty kaavakarttaan likimääräisenä Osmontien varrelle asuin­rakennusten kautta toteutettavaksi.

 

Valituksessa esitetyt Käpylän läpiajoliikenteen ongelmat tai pysäköinnin järjestäminen Osmontiellä eivät kuulu käsiteltävänä olevan asemakaavan muutoksen alueeseen. Asemakaavan muutoksen aiheuttama liiken­teen lisäys ei ole läpiajoliikennettä vaan alueelle kuuluvaa liikennettä.

 

Pysäköintialueen vaikutus puustoon

 

Asumiseen muutettavalla tontinosalla sijaitsee yhteensä 34 autopaik­kaa, jotka ovat oppilaitoksen käytössä. Enintään 12 autopaikkaa näistä rakentamisen myötä poistuvista korvattavista auto­paikoista saa asemakaavamääräyksen mukaan sijoittaa oppilaitoksen tontin 878/5 eteläosaan siten, että olemassa olevaa puustoa säilyte­tään.

 

Autopaikkojen määrät ovat oppilaitosta varten 1 autopaikka/vähintään 280 k-m2 ja enintään 220 k-m2. Oppilaitoksen autopaikkojen vähimmäismäärä­yksen mukaiset autopaikat voidaan sijoittaa olemassa olevia pysäköin­tipaikkoja laajentamalla ja sijoittamalla enintään 12 uutta autopaikkaa oppilaitoksen tontin eteläosaan, jossa pysäköintiin tarvittava pinta-ala on noin kolmasosa rakentamisen myötä poistuvan oppilaitoksen pysä­köintialueen pinta-alasta. Autopaikkojen sijoittuminen ratkaistaan tar­kemmin jatkosuunnittelun yhteydessä.

 

Tieto kaavan vireilletulosta

 

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupun­kisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lä­hetettiin MRL:n 63 §:n mukainen osallistu­mis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 27.12.2006). Vi­reilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2006 ja uudelleen vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa.

 

Vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2006 kaavoituskatsauksessa koh­dassa asemakaavakohteet kartalla muiden kohdealueen pienien hank­keiden tavoin, ilman erillistä hankekuvausta. Hanke on valmisteltu päätöksentekoa varten kaksivaiheisena, joista ensimmäinen koski asemakaavan muutosluonnoksen valmistelua ja jälkimmäinen asema­kaavan muutosehdotuksen valmistelua.

 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi­suunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut esillä kaupunkisuunnitteluvirastossa, kaupunkisuunnitteluviraston www-sivuilla ja Käpylän kirjastossa 8.–31.1.2007. Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Käpylän kirjas­tossa 2.–20.4.2007.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 29.11.2007 Käpylän tontin 878/1 (Osmontie 43) asemakaavan muutosluonnok­sen jatkosuunnittelun pohjaksi. Asemakaavan muutosluonnoksen suunnittelua on jatkettu tämän päätöksen pohjalta huomioon ottaen kaavamuutoksen val­mis­te­luun liittyvät mielipiteet.

 

Asemakaavan muutosehdotuksen valmistelusta ilmoitettiin vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa, jossa asemakaavakohteet kartalla ilmoi­tusta täydensi kirjallinen hankekuvaus: Käpylä, Osmontie 43; Käpylän aseman läheisyydessä Osmontien ja Panuntien kulmauksessa sijaitse­valle ammattikoulun tontille suunnitellaan asuinkerrostaloja.

 

Asemakaavan muutosehdotus oli kaupunkisuunnitteluvirastossa julkisesti nähtävillä 29.1.–1.3.2010 (MRL 65 §). Ehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta ja lähetettiin yksi muistutusta koskeva kirje.

 

Yhteenveto                       Valituksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perus­teella asemakaa­vapäätös tulisi kumota. Tarkoituksenmukaisuuskysy­myksistä tehdyt vaatimukset tulee jättää tutkimatta. Kaava täyttää MRL:n sisältövaati­mukset ja menettely­säännökset. Kaava perustuu MRL:n edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

 

Kaupunginhallitus pyytää MRL:n 188 pykälän 2 momentin perusteella käsittelemään valituksen kiireellisenä.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

259 §

KIINTEISTÖ-OSAKEYHTIÖ RUOHOLAHDENKATU 4:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-2305

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-2305/526 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

260 §

HELSINGIN ENERGIAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2011-246

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

261 §

28.2.2011 pöydälle pantu asia

KLUUVIN VESIALUEEN (KAISANIEMENLAHDEN ASUNTOLAIVAT) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11803)

 

Khs 2008-2213

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti palauttaa 2. kaupunginosan (Kluuvin) vesialueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 5.6.2008 päivätyn ja 3.6.2010 muutetun piirustuksen nro 11803 mukaisena kaupunkisuunnittelulautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi kaavan toteutusedellytysten puuttumisen vuoksi.

 

Kaupunginhallitus velvoittaa pikaisella aikataululla selvittämään asuntolaivojen sijoittamisen väliaikaisesti satama- tai ranta-alueelle, esimerkiksi Kalasatamaan tai Hietalahden satama-altaisiin.

 

Pöytäkirjanote Siltasaariseura ry:lle, Xxxxx Xxxxxxxxxxx ym., Xxx Xxxxxxxx ym., Xxxx Xxxxxxx, Asunto Oy Siltarannalle, Xxxx Xxxxxxxx, Xxx ja Xxxx Xxxxxxxxx, Xxx XXxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx-Xxxxxx ym., kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakun­nalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupun­ginmuseon johtokunnalle, HSY Vedelle ja Helsingin Energia ‑liikelaitokselle.

 

Jäsen Helistö teki jäsen Ojalan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisätään:

 

Kaupunginhallitus velvoittaa pikaisella aikataululla selvittämään asuntolaivojen sijoittamisen väliaikaisesti satama- tai ranta-alueelle, esimerkiksi Kalasatamaan tai Hietalahden satama-altaisiin.

 

Suoritetussa äänestyksessä Helistön vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Bryggare, Hakola, Halla-aho, Oker-Blom ja Rautava.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

262 §

28.2.2011 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE TALOSAAREN HUOLTOLAITURIN KUNNOSTUSTYÖTÄ JA UIMARANNAN SIISTIMISTÄ KOSKEVASTA POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2011-133

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Talosaaren huoltolaiturin kunnostustyötä ja uimarannan siistimistä koskevasta poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Helsingin kaupungin liikuntavirasto pyytää (17.11.2010) poikkeamislupaa 57. kaupunginosan (Talosaari) tilalle RN:o 1:58 (Husön kärki).

 

Toimenpidelupaa haetaan huoltolaiturin kunnostamistyölle sekä uimarannan siistimiselle. Hankkeelle tarvitaan ELY-keskuksen poikkeamispäätös, sillä hanke sijoittuu ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa. Hakemus koskee aluetta, jolla on vireillä yleiskaavan laatiminen ja alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto ja 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

 

Hakijan mukaan hanke ei ole ristiriidassa maankäyttö- ja rakennuslain 172 § sisältämille ehdottomille rajoituksille poikkeamiselle. Suunnitelma sisältyy jo vuonna 1988 alueelle laadittuun ulkoilu- ja virkistysaluesuunnitelmaan, jota on osittain toteutettu.

 

Selostus                            Aluetta koskevat kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.12.2008 hyväksymät suunnitteluperiaatteet, joihin kuuluu tavoite avata rantaviivaa nykyistä enemmän jokamiehen saavutettavaksi. Hanke on tämän tavoitteen mukainen.

 

Hakijan tarkoituksena on kunnostaa Helsingin kaupungin omistamalla maalla jo sijaitseva uimapaikka ja laituri. Suunnitelmat on tehty tiiviissä yhteistyössä liikuntaviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kesken.

 

Aikaisemmat lausunnot

 

ELY-keskus toteaa lausunnossaan 28.9.2010 rakennusvalvontavirastolle, että hanke tarvitsee vesilain mukaisen luvan sekä maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioimiseksi poikkeamispäätöksen.

 

Kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto ovat puoltaneet hakemusta aikaisemmissa lausunnoissaan rakennusvalvontavirastolle.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja muille, joihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston kirjeellä (7.9.2010).

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry on 23.9.2010 jättänyt rakennusvalvontavirastolle huomautuksen, jossa ehdotetaan lupahakemuksen hylkäämistä. Lisäksi Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry on 31.1.2011 antanut kaupunginhallitukselle huomautuksen, jossa esitetään edelleen, ettei hakijalle tulisi myöntää lupaa poiketa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta.

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että hanke on hyväksyttyjen suunnitteluperiaatteiden mukainen, edistää julkisten rantojen saavutettavuutta esteettömästi sekä lisää virkistysmahdollisuuksia alueella. Toimenpideluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytölle. Haettu toimenpide ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Alue on voimassa olevassa Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa merkitty retkeily- ja virkistysalueeksi, joten hanke ei ole ristiriidassa kaavan käyttötarkoituksen kanssa.

 

Myönteiselle poikkeamispäätökselle on erityisiä edellytyksiä. Hanke edistää sellaista käyttötarkoitusta, johon tuleva kaavoitus tähtää. Hanke edistää Husön kartanon kulttuurimaisemaan kuuluvan, 1860-luvulla rakennetun kivilaiturin maisemanhoitoa. Hanke edistää myös virkistyskäyttöön soveltuvan julkisen rannan hyödyntämistä, jota Östersundomissa on niukasti. Korvaavaa sijaintia julkiselle uimapaikalle ei ole muualta osoittaa. Virkistyskäytön suunnitelmallinen ohjaaminen Talosaaressa edistää alueen suojeluarvojen säilymistä, kun kulku ja oleskelu ohjataan suojelualueiden ulkopuolelle, kuten suunnitelmassa on esitetty. Suunnitelman mukaan kulku laiturille on esteetön, jota se nykytilanteessa ei ole. Näin hanke palvelee nykyisiä ja tulevia asukkaita parantaen esteetöntä virkistyskäyttöä.

 

Hankkeesta on laadittu viranomaisyhteistyössä Natura-arvion tarveharkinta, jossa arvioidaan suunnitelman työmaa-aikaisia ja käytön aikaisia vaikutuksia läheiseen Torpvikenin Natura 2000 -alueeseen. Rakennusaikaiset vaikutukset todettiin lyhytkestoisiksi ja niiden aiheuttamat häiriöt vähäisiksi, kun rakennustyöt ajoittuvat pesimäkauden ulkopuolelle. Käytön aikaiset vaikutukset eivät merkittävästi muuta nykytilaa. Virkistyskäyttö on ohjattu pois luonnonsuojelualueelta eikä ajoneuvoliikenne lisäänny.

 

Toimenpidelupaa haetaan nyt vielä kevyemmälle alueen käsittelylle, kuin mitä Natura-arvion tarveharkinnan kohteena ollut suunnitelma sisälsi. Aikaisemmasta suunnitelmasta on karsittu pois kokonaan rannan ruoppaus, pukukoppi, käymälä, uimarannan kunnostaminen sekä luonnonkiviset oleskelupaikat. Maankäytölliset ja ympäristölliset vaikutukset ovat erittäin vähäiset. Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin kaupungin liikuntavirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:lle.

 

Jäsen Ylikahri teki jäsen Ojalan kannattaman palautusehdotuksen, jonka mukaan asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiaan annetaan kielteinen lausunto.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ylikahrin palautusehdotuksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Helistö, Kontio, Moisio, Ojala, Andersson ja Ylikahri.

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

263 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

1.3.2011

kaupunkisuunnittelulautakunta

24.2.2011

kiinteistölautakunta

22.2.2011

rakennuslautakunta

1.3.2011

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

28.2.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Osku Pajamäki                                      Ville Ylikahri

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa  15.3.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 241, 243-244, 247-254, 257-258 ja 260-263 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano) Pöytäkirjan 242 ja 246 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


(Hallintovalitus, poikkeamispäätöksen tekeminen)

 

VALITUSOSOITUS

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

 

Pöytäkirjan 259 §

 

Valitusoikeus

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta valituksella

 

-                                       se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös välittömästi vaikuttaa

-                                       viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija

-                                       sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa

-                                       se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa

-                                       kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa

-                                       toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen

-                                       Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

-                                       muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

Valitusaika

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusviranomainen

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postiosoite:                       PL 120

                                            00521 HELSINKI

 

Faksinumero:                   010 36 42079

 

Käyntiosoite:                    Ratapihantie 9

 

Puhelinnumero:              010 36 42000

 

Valituksen muoto ja sisältö

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta

-                                       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-                                       perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan

puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava

myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 


Valitukseen on liitettävä

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-                                       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta

-                                       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron oikeudenkäyntimaksun.

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 


 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         241, 243-244, 247-254, 257-258 och 260 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   242 och 246 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 


ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.


 

(Förvaltningsbesvär, undantagsbeslut)

 

BESVÄRSANVISNING

 

Ändring i beslutet söks genom förvaltningsbesvär.

 

259 § i protokollet

 

Besvärsrätt

 

I ett ärende gällande undantagsbeslut får ändring genom besvär sökas

 

-                                       av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet

-                                       av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

-                                       av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

-                                       av den vars boende, arbete eller övriga förhållanden betydligt kan påverkas av projektet

-                                       av kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar

-                                       inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

-                                       av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

-                                       av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.

 

Besvärstid

 

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Besvärsmyndighet

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postadress:                       PB 120

                                            00521 HELSINGFORS

 

Faxnummer:                     010 36 42079

 

Besöksadress:                 Bangårdsvägen 9

 

Telefonnummer:              010 36 42000

 

Formen för och innehållet i besvärsskriften

 

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller

                    till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som söks

                    på vilka grunder ändring söks.

 

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

 

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet och intakthet.

 

Till besvärsskriften ska fogas

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia

                    ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

                    de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

Rättegångsavgift

 

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 89 euro för behandlingen av ärendet.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Norra esplanaden 1113

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.