Kokousaika

30.5.2011 kello 16.00 - 16.46

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Halla-aho, Jussi

 

 

 

Helistö, Kimmo

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

(paitsi 548 §)

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 545-osa 550 §:t)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 550-563 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Saxholm, Tuula

vs. rahoitusjohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Katajamäki, Paula

tiedottaja

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö

(paitsi osa 552-563 §:t)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna Hilkka

Saarinen, Erja

vs. kaupunginsihteeri

kaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


545-546
547-549, 552-555, 557, 

 Sauri

 

 

556,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


558-559, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Haatainen


560, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen

 

561, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä

 

550-551, 562-563, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

545

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

546

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

547

Kj/1

Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen

 

548

Kj/2

Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen

 

549

Kj/3

Sosiaalilautakunnan varajäsenen valinta

 

550

Kaj/4

Lapinlahden sairaalan säilyttävän korjauksen hankesuunnitelma

 

551

Kaj/5

Vuokrausperusteet yhdelletoista Myllypuron puukaupungin asuinpientalotontille (Vartiokylä, Myllypuro, tontit 45568/10 - 13, 45570/1 ja 2, 45572/1, 45573/11 - 14)

 

552

Kj/3

Lausunnon antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) luonnoksesta "Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia"

 

553

Kj/4

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettava palkkio

 

554

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 25.5.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

555

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

556

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

557

Kj/8

Linjaukset kerjäläisongelman käsittelemiseksi Helsingissä

 

558

Ryj/1

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi: Raportointi ulkoterassilupia koskevista neuvotteluista

 

559

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

560

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

561

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

562

Kaj/1

Asuinkerrostalotontin myynti Malmin Ormuspellosta (Malmi, Ala-Malmi, tontti 38277/1)

 

563

Kaj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

545 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                      Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ojalan (varalla Kantola) ja Ylikahrin (varalla Moisio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

 

 

 

546 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

547 - 551 §

Kaupunginvaltuuston 8.6.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

547 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.5.2011 pöydälle pantu asia
Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen

 

 

Jäsen Ojala teki jäsen Ylikahrin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8 §:n lisätään uusi, kolmas momentti:

 

Tarkastuslautakunta voi arviointikertomuksen lisäksi laatia valtuustolle erillisiä raportteja. Näistä hankitaan kaupunginhallituksen ja asianomaisen toimielimen lausunnot ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ojalan vastaehdotuksen äänin 8-6-1 poissa. Vähemmistöön kuuluivat Halla-aho, Helistö, Ojala, Oker-Blom, Puoskari ja Ylikahri. Poissa Bryggare.

 

Jäsen Ojala ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä ja siihen seuraavat perustelut:

 

Tarkastuslautakunnan ehdotus 8 §:n uudeksi momentiksi on kannatettava ehdotus. Kuntalaki ei kiellä tällaista mahdollisuutta. Ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnoissa (mm. Kuntaliitto ja Kauko Heuru sekä Erkki Eskola) ei ole suljettu pois tarkastuslautakunnan mahdollisuutta antaa erillisiä raportteja.

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

548 §

Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Räty esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

549 §

Sosiaalilautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

550 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.5.2011 pöydälle pantu asia
Lapinlahden sairaalan säilyttävän korjauksen hankesuunnitelma

 

 

Jäsen Asko-Seljavaara teki asiaan seuraavan vastaehdotuksen:

                                           

Terveydenhuoltolaki edellyttää kunnan laativan terveydenhuollon suunnitelman yhteistyössä sosiaalitoimen ja sairaanhoitopiirin kanssa. Lisäksi Deloitten laatima loppuraportti tulee syksyllä valtuuston käsittelyyn. Tämän vuoksi Lapinlahtisuunnitelma tulee siirtää syksyyn ja tehdä yhteistyössä em. tahojen kanssa.

 

Asko-Seljavaaran vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Jäsen Asko-Seljavaara ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä ja siihen vastaehdotuksensa mukaiset perustelut.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

551 §

Vuokrausperusteet yhdelletoista Myllypuron puukaupungin asuinpientalotontille (Vartiokylä, Myllypuro, tontit 45568/10 - 13, 45570/1 ja 2, 45572/1, 45573/11 - 14)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

552 §

LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄLLE (HSY) LUONNOKSESTA "PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN STRATEGIA"

 

Khs 2011-290

Esityslistan asia Kj/3

 

                      Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

553 §

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJALLE MAKSETTAVA PALKKIO

 

Khs 2011-991

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa maksettavaksi 4 350 euroa palkkiona keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Juha Viertolalle eduskuntavaalien yhteydessä hoitamistaan tehtävistä talousarvion luvulta 1 01 (Vaalit, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi).

 

Pöytäkirjanote Juha Viertolalle, keskusvaalilautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

554 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.5.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 25.5.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

9                    Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Timo Martiskaiselle sekä muutoksenhakuosoituksin muille virkaa hakeneille.

 

Pöytäkirjanote rakentamispalvelulle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

10                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11, 12           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jaakko Staufferille sekä muutoksenhakuosoituksin muille virkaa hakeneille.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

7                    Kaupunginhallitus päätti

                     

-                                       kehottaa ottamaan hankkeen jatkosuunnittelussa huomioon, että rakennukseen sijoitettavan päiväkodin laajuus tulee perustaa 105 tilapaikan hoitotarpeeseen, ja

 

-                                       kehottaa sosiaalivirastoa viipymättä ilmoittamaan tilakeskukselle kaikista mahdollisista päivähoitotarpeen muutoksista, jotka koskevat suunnitteluvaiheessa olevia päiväkoteja.

 

-                                       kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa viipymättä käynnistämään Kulosaaren korttelitalon nykyisen tontin asemakaavan muuttamisen asuntotuotannon mahdollistamiseksi.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, sosiaalivirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

555 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                         23.5.2011

konsernijaosto                                                                  23.5.2011

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  25.5.2011

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                     25.5.2011

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

556 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

557 §

LINJAUKSET KERJÄLÄISONGELMAN KÄSITTELEMISEKSI HELSINGISSÄ

 

Khs 2010-776

Esityslistan asia Kj/8

 

                      Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

558 §

VALTUUTETTU KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI: RAPORTOINTI ULKOTERASSILUPIA KOSKEVISTA NEUVOTTELUISTA

 

Khs 2011-612

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.3.2011 hyväksymän toivomusponnen (Kimmo Helistö) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Kimmo Helistölle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

559 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta

26.5.2011

pelastuslautakunta

24.5.2011

teknisen palvelun lautakunta

26.5.2011

yleisten töiden lautakunta

24.5.2011

ympäristölautakunta

24.5.2011

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

560 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta

24.5.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

561 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

23.5.2011

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

26.5.2011

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

24.5.2011

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

24.5.2011

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

562 §

ASUINKERROSTALOTONTIN MYYNTI MALMIN ORMUSPELLOSTA (MALMI, ALA-MALMI, TONTTI 38277/1)

 

Khs 2011-941

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään NCC Rakennus Oy:lle (Y-tunnus 1765514-2) tai sen määräämälle Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin nro 38277 tontin nro 1 (pinta-ala 3 447 m2) seuraavin ehdoin:

 

1                    Tontin kauppahinta on 2 301 200 euroa. Kauppahinta maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

 

Kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 30.12.2011.

 

2                          Mikäli tontille rakennettavien rakennusten kerrosalan määrä ylittää asemakaavaan nro 11465 merkityn myytävän tontin rakennusoikeuden kerrosalaneliömetrimäärän (4 400
k-m2), ostaja on velvollinen maksamaan ylityksen osalta lisäkauppahintaa. Lisäkauppahinnan perusteena on yksikköhinta 523 euroa/kerrosneliömetri korjattuna lisäkauppahinnan määräämishetkellä viimeksi julkaistulla elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100 pisteluvulla.

 

Lisäkauppahintaa ei peritä siltä osin kuin edellä mainittu asemakaava sallii rakentamisen kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi. Tästä poiketen asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien liike- ja myymälätilojen osalta peritään kuitenkin samansuuruista kauppahintaa kuin asuinrakennusoikeuden osalta.

 

Lisäkauppahinnalle maksetaan kolmen (3) prosentin suuruinen vuotuinen korko 1.1.2012 alkaen lisäkauppahinnan maksupäivään saakka.

 

Myyjän oikeus saada edellä olevan mukaisesti lisäkauppahintaa on voimassa, kunnes rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt tontille rakennusluvan mukaisesti rakennetut rakennukset käyttöön otettaviksi.

 

Ostaja on velvollinen mahdollisen lisäkauppahinnan määrittämistä varten toimittamaan kahden kuukauden kuluessa kohteen rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta tiedon kohteen lopullisesta kerrosalamäärästä.

 

3                    Myytävälle tontille on rakennettava vapaarahoitteisia omistus- ja/tai vuokra-asuntoja, joiden osalta ei noudateta asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä.

 

Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava tontille 31.12.2013 mennessä. Perustellusta syystä myyjä voi myöntää ostajan hakemuksesta mainittuun määräaikaan pidennystä.

 

4                    Tontilla on suoritettu maaperätutkimukset vuonna 2008, joista on laadittu raportit (Malmi, Teerisuontie, tontit 38092/16–41 (3–6) ja 38277/1, maaperän haitta-ainetut-kimus, 4.2.2008, FCG sekä Malmi, Teerisuontie, tontit 38092/16–41 (3–6) ja 38277/1, maaperän haitta-ainepitoi-suuden lisätutkimus, 31.3.2008, FCG). Tutkimusten perusteella alueella ei ole kunnostustarvetta.

 

Mikäli alueella kuitenkin havaitaan maaperän pilaantumista, ostaja on velvollinen välittömästi ottamaan yhteyttä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosastoon puhdistamiseen liittyvien toimenpiteiden sopimiseksi.

 

Kaupunki korvaa pilaantumisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikista puhdistamiseen liittyvistä toimenpiteistä on sovittu tonttiosaston kanssa ennen niiden toteuttamista.

 

5                    Ostaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan uudis-rakentamisen edellyttämässä laajuudessa tontilla tai sen maaperässä mahdollisesti olevat rakennus- tai muut jätteet ja vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät, asfaltoinnin, perustukset tai muut vastaavat.

 

6                    Myyjä ei vastaa ostajalle viivästyksestä johtuvista vahingoista, joita ostajan hankkeelle saattaa aiheutua tontin maaperän puhdistamisesta tai tontilla tai sen maaperässä olevien rakenteiden, jätteiden tai muiden vastaavien poistamisesta.

 

7                    Helsingin kaupungilla ja sen määräämillä on oikeus korvauksetta toteuttaa tontille maanalaisia hankkeita sekä käyttää, ylläpitää ja uudistaa niitä edellyttäen, etteivät nämä estä eivätkä rajoita tontin asemakaavan mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä.

 

8                    Jos ostaja ei noudata tämän kauppakirjan ehtoja, ostaja on velvollinen suorittamaan kaupungille mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi sopimussakkoa kulloinkin enintään 200 000 euroa.

 

9                    Muuten noudatetaan tavanomaisia kiinteistökaupan ehtoja.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

563 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

23.5.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Elina Moisio                                                                 Outi Ojala

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa  8.6.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 545, 547-552, 555-561 ja 563 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano)      Pöytäkirjan 546 ja 554 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         545, 547-552, 555-561 och 563 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   546 och 554 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

 

 

 


ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.