Kokousaika

17.1.2011 kello 16.00 – 18.07

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Kopra, Ville

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 36 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja (paitsi 40-51 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 47-51 §:t)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 47 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Gallen-Kallela-Sirén, Janne

taidemuseon johtaja (osa 32 §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


30-31,


33-35, 37,


38,


39-40, 32,

 

 Sauri

 

 

 

41,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,
42-46,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,
47,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,
48-49,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
36,
50-51,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

30

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

31

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

32

Kj/6

Sopimus Guggenheim -museon perustamismahdollisuuksia sekä museon toimintaa koskevan konsepti- ja kehitysselvityksen laatimisesta

 

33

Kj/1

Talonrakennusmäärärahan siirto ja käyttötarkoituksen muuttaminen uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen vuoden 2010 talousarviossa

 

34

Kj/2

Eräiden vuoden 2010 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, erään toimintakatteen vahvistaminen, määrärahojen siirtäminen ja eräiden määrärahojen käyttötarkoituksen muuttaminen

 

35

Kj/3

Vuonna 2010 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2011 talousarvioon

 

36

Kaj/4

Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun järjestäminen ja kortteleiden myyntiperusteiden vahvistaminen

 

37

Kj/5

Selvitys Helsingin ja Vantaan mahdollisen yhdistymisen eduista ja haitoista

 

38

Kj/1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

 

39

Kj/3

Esitys valtiovarainministeriölle harmaan talouden torjuntaan liittyvistä toimenpiteistä

 

40

Kj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

41

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

42

Ryj/1

Rakentamispalvelun talonrakennuksen yksikön johtajan viran täyttäminen

 

43

Ryj/2

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi: Pintaveden tilan seuranta

 

44

Ryj/3

10.1.2011 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi: Vesiensuojelusäännöksien tiukentaminen Vantaanjokeen päästettävien puhdistamattomien jätteiden osalta

 

45

Ryj/4

20.12.2010 ja 10.1.2011 pöydälle pantu asia

Maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella / kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu yleisten töiden lautakunnan päätös 26.10.2010 § 562

 

46

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

47

Stj/1

10.1.2011 pöydälle pantu asia

Terveyskeskuksen johtajalääkärin viran täyttäminen

 

48

Sj/1

Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle henkilöstökeskuksen ohjeesta tupakoinnin kieltämisestä työaikana

 

49

Sj/2

10.1.2011 pöydälle pantu asia

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Suur-Helsingin Golf Oy:n kanssa Luukin golfkenttäalueesta

 

50

Kaj/1

20.12.2010 ja 10.1.2011 pöydälle pantu asia

Asunto-osakeyhtiö Meritullinkatu 12:n poikkeamishakemus

 

51

Kaj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

30 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ojalan (varalla Räty) ja Ylikahrin (varalla Krohn) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

31 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

Käsiteltyään kaupunginhallituksen esityslistalta kaupunginjohtajan asiat 1 ja 2 kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginhallituksen esityslistan asioista kaupunginjohtajan asian 6.

 

Tämän jälkeen kaupunginhallitus päätti palata esityslistojen mukaisiin käsittelyjärjestyksiin käsittelemään ensin kaupunginvaltuustoon 31.1.2011 menevien asioiden esityslistaa, toiseksi kaupunginvaltuustoon 19.1.2011 menevää kiireellistä lisälistaa ja viimeiseksi kaupunginhallituksen asioiden esityslistaa.

 

 

 

32 §

SOPIMUS GUGGENHEIM -MUSEON PERUSTAMISMAHDOLLISUUKSIA SEKÄ MUSEON TOIMINTAA KOSKEVAN KONSEPTI- JA KEHITYSSELVITYKSEN LAATIMISESTA

 

Khs 2011-103

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Solomon R. Guggenheim -säätiön ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen Guggenheim -museon perustamismahdollisuuksia sekä museon toimintaa koskevan konsepti- ja kehitysselvityksen laatimisesta liitteen 1 mukaisesti oikeuttaen kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja hyväksymään siihen teknisiä tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan myöntämään selvitystyön rahoittamiseen vuoden 2011 talousarvion kohdalta

1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi enintään euromäärän, joka vastaa 2,5 milj. US dollaria (ilman veroja).

 

Pöytäkirjanote liitteineen Helsingin kaupungin taidemuseolle, Solomon R. Guggenheim-säätiölle, Suomen Kulttuurirahastolle, Svenska kulturfondenille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

33 - 37 §

Kaupunginvaltuuston 31.1.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

33 §

Talonrakennusmäärärahan siirto ja käyttötarkoituksen muuttaminen uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen vuoden 2010 talousarviossa

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

34 §

Eräiden vuoden 2010 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, erään toimintakatteen vahvistaminen, määrärahojen siirtäminen ja eräiden määrärahojen käyttötarkoituksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Jaakkola Timo, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 70869
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

35 §

Vuonna 2010 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2011 talousarvioon

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

36 §

Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun järjestäminen ja kortteleiden myyntiperusteiden vahvistaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Kaupunginjohtaja

 

37 §

Selvitys Helsingin ja Vantaan mahdollisen yhdistymisen eduista ja haitoista

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

38 §

Kaupunginvaltuuston 19.1.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

38 §

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

 

 

39 §

ESITYS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAAN LIITTYVISTÄ TOIMENPITEISTÄ

 

Khs 2011-91

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti tehdä valtiovarainministeriölle liitteenä olevan esityksen harmaan talouden torjuntaan liittyvien toimenpiteiden tehostamisesta.

 

Pöytäkirjanote liitteineen valtionvarainministeriölle, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus päättänee tehdä valtiovarainministeriölle liitteenä olevan esityksen harmaan talouden torjuntaan liittyvien toimenpiteiden tehostamisesta.

 

Pöytäkirjanote liitteineen valtionvarainministeriölle, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille.

 

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perustelutekstien viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Esittelijä toteaa edelleen, että valtiovarainministeriölle tehtävää esitystä on käsitelty pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa 13.1.2011, jossa esitykseen suhtauduttiin myönteisesti ja todettiin, että Helsinki voi tehdä esityksen myös muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien puolesta.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

40 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                          11.1.2011

-                                        Taloushallintopalvelu                                     13.1.2011

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

41 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

42 §

RAKENTAMISPALVELUN TALONRAKENNUKSEN YKSIKÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2010-2273

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa insinööri (AMK) Kari Haapaniemen rakentamispalvelun (Stara) talonrakennuksen yksikön johtajan virkaan 1.2.2011 lukien 5 632 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valitulle sekä oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, teknisen palvelun lautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

43 §

VALTUUTETTU PIA PAKARISEN TOIVOMUSPONSI: PINTAVEDEN TILAN SEURANTA

 

Khs 2010-1661

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.9.2010 hyväksymän toivomusponnen (Pia Pakarinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Pia Pakariselle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2- 3

 

 

44 §

10.1.2011 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU OSKU PAJAMÄEN TOIVOMUSPONSI: VESIENSUOJELUSÄÄNNÖKSIEN TIUKENTAMINEN VANTAANJOKEEN PÄÄSTETTÄVIEN PUHDISTAMATTOMIEN JÄTTEIDEN OSALTA

 

Khs 2010-1659

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus katsoo, että Vantaanjoen luonto- ja virkistysarvot ovat merkittäviä ja joen vesiensuojelua tulee parantaa. Kaupunginhallitus kehottaa Helsingin edustajia Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksessä toimimaan niin, että vesiensuojelun säädöksiä tiukennetaan.

 

Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 8.9.2010 hyväksymän toivomusponnen (Osku Pajamäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Osku Pajamäelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotukseen ensimmäiseksi kappaleeksi lisätään seuraava kappale:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Vantaanjoen luonto- ja virkistysarvot ovat merkittäviä ja joen vesiensuojelua tulee parantaa. Kaupunginhallitus kehottaa Helsingin edustajia Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksessä toimimaan niin, että vesiensuojelun säädöksiä tiukennetaan.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

45 §

20.12.2010 ja 10.1.2011 pöydälle pantu asia

MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA / KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTU YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 26.10.2010 § 562

 

Khs 2010-552, 2010-2155

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että sotainvalidien kesämaja-alueella olevat majanpaikat vuokrataan suoraan helsinkiläisille sotainvalideille tai heidän leskillensä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä sotainvalidien ja heidän leskiensä kanssa tehtävissä maanvuokrasopimuksissa noudatettavat seuraavat periaatteet:

1                          Majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja heidän leskiinsä.

2                          Vuokramiehellä ei ole oikeutta ilman katu- ja puisto-osaston kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeutta toiselle ja sen voi luovuttaa vain helsinkiläiselle sotainvalidille tai toisaalta siirtymään joutuville kesämajalaisille.

3                          Sotainvalidien ja heidän leskiensä vuokrataso säilytetään nykyisellä tasolla.

4                          Vuokra-aika on 1.1.2010–31.12.2015.

 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n omistamien rakennusten (asuinrakennus, veljesmaja ja sauna) maa-alat vuokrataan eri sopimuksella, kun Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n lopettamisesta ja sen omaisuuden siirrosta on tehty yhdistyslain mukaiset päätökset.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Jäsen Ojala teki jäsen Rädyn kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä asian yleisten töiden lautakunnan tekemän päätöksen 26.10.2010 § 562 mukaisesti.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ojalan vastaehdotuksen äänin 12-3. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Ojala ja Räty.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

46 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

11.1.2011

ympäristölautakunta

11.1.2011

teknisen palvelun lautakunta

13.1.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

47 §

10.1.2011 pöydälle pantu asia

TERVEYSKESKUKSEN JOHTAJALÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2010-2400

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

48 §

LAUSUNTO EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHELLE HENKILÖSTÖKESKUKSEN OHJEESTA TUPAKOINNIN KIELTÄMISESTÄ TYÖAIKANA

 

Khs 2010-280

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

49 §

10.1.2011 pöydälle pantu asia

PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN SUUR-HELSINGIN GOLF OY:N KANSSA LUUKIN GOLFKENTTÄALUEESTA

 

Khs 2010-2292

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

50 §

20.12.2010 ja 10.1.2011 pöydälle pantu asia

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ MERITULLINKATU 12:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1901

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Esittelijän peruutettua ehdotuksensa asia poistettiin esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

51 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

11.1.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Outi Ojala                                                Ville Ylikahri

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   25.1.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

 

(Asian valmistelu)

Pöytäkirjan 30, 33-41, 43-44 ja 46-51 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

 

(Asian täytäntöönpano)

Pöytäkirjan 31 §

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

 

 


 

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 


Postiosoite:                       PL 10

                                                                 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113                                           

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         30, 33-41, 43-44 och 46-51 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   31 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 


 

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.