Kokousaika

21.3.2011 kello 16.00 – 16.45 ja 16.55 – 18.07

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Puoskari, Mari

kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 307-309 §:t)

 

Halla-aho, Jussi

 

 

Kantola, Tarja

 

 

Ojala, Outi

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi osa 298-309 §:t)

 

Rissanen, Laura

 

 

Räty, Laura

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

Kopra, Ville

varajäsen

 

Peipinen, Vesa

varajäsen

 

Hellström, Sanna

varajäsen

 

Suomalainen, Nina

varajäsen

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi osa 308 ja osa 309 §:t)

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 307-309 §:t)

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 307 §)

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi osa 308 ja osa 309 §:t)

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja (paitsi 307-309 §:t)

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö (paitsi 289-290 §:t)

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi 295-309 §:t)

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri


 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Saarnio, Pekka

asiantuntija (osa 307, osa 308 ja
osa 309 §:t)

 

 

Karvinen, Marko

strategiapäällikkö (osa 307, osa 308 ja
osa 309 §:t)

 

 

Simoila, Riitta

kehittämisjohtaja (osa 307 §)

 

 

Thodén, Annikki

projektipäällikkö (osa 307 §)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Puoskari, Mari

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


289-290,


291,


293-295, 308-309, 

 Sauri

 

 

296,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


297, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


298-300, 307, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
292,


301-303, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


304-306, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

289

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

290

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

291

Kj/1

Eläintarhan johtokunnan jäsenen sekä terveyslautakunnan, sosiaalilautakunnan, opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

 

292

Sj/2

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

293

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 16.3.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

294

Kj/6

Muutos eduskuntavaalien äänestyspaikkaan

 

295

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

296

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

297

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

298

Stj/1

Selvitys hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa

 

299

Stj/2

Valtuutettu Sari Sarkomaan toivomusponsi: Päivähoidossa käytettyjen tuottavuusmittarien toimivuus

 

300

Stj/3

Valtuutettu Terhi Mäen toivomusponsi: Leikkipuistojen kerhojen kehittäminen perheiden toiminta- ja kohtaamispaikkoina

 

301

Sj/1

Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2011-2012

 

302

Sj/2

Finland Tennis Oy:n (Myllypuron tenniskeskus Oy) vuokrasopimuksen muuttaminen

 

303

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

304

Kaj/1

Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksen nähtäville asettaminen

 

305

Kaj/2

Tontin varaaminen Jätkäsaaresta Ab Invest As:lle hotellirakennuksen suunnittelua varten (tontti nro 20803/1)

 

306

Kaj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

307

Stj/4

Iltakouluasia: Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen aiesopimuksen tilannekatsaus

 

308

Kj/4

Iltakouluasia: Uudet demokratiamallit

 

309

Kj/3

Iltakouluasia: Katsaus seutuyhteistyön tilanteeseen ja seudun hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluun

 


 

289 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rädyn (varalla Kantola) ja Ylikahrin (varalla Halla-aho) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

290 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

291 - 292 §

Kaupunginvaltuuston 30.3.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

291 §

Eläintarhan johtokunnan jäsenen sekä terveyslautakunnan, sosiaalilautakunnan, opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa Sanna Aiviota Sami Heistaron uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi terveyslautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

292 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 3 ja 4 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

293 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 16.3.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 16.3.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin taidemuseota ja terveyskeskusta toimit­ta­maan osaltaan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginmuseon johtokunnalle, terveyslautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Aloite 24

 

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 27

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin aloitevastauksesta liitteineen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungille, terveyslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.   

 

 

8–12             Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13, 14           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry:lle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, opetuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, nuorisolautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, Helsingin Energia -liike-laitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

294 §

MUUTOS EDUSKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKKAAN

 

Khs 2010-2194

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa 13.12.2010 tekemäänsä päätöstä eduskuntavaalien 2011 vaalipäivän äänestyspaikoista äänestysalueen 39B osalta ja määrätä äänestysalueen 39B äänestyspaikaksi Daghemmet Staffanin.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Lindén Timo, kaupunginasiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

295 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                  14.3.2011

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

296 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

297 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta

17.3.2011

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

17.3.2011

pelastuslautakunta

15.3.2011

teknisen palvelun lautakunta

17.3.2011

yleisten töiden lautakunta

15.3.2011

ympäristölautakunta

15.3.2011

 

Ilmoitus ao. lauta- johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

298 §

SELVITYS HOITOON PÄÄSYSTÄ SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

 

Khs 2011-298

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan selvityksen hoitoon pääsyn toteutumisesta terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa:  

 

Etelä-Suomen lääninhallitus lähetti syksyllä 2007 terveyskeskukselle valvonta-asiakirjeen, jonka mukaan lääninhallitus katsoi, että suun terveydenhuolto Helsingin terveyskeskuksessa ei kaikilta osin ollut hoitotakuuvelvoitteiden mukaista. Lisäksi lääninhallitus totesi tuolloin kirjeessään, että Helsingin kaupungin tuli järjestää suun terveydenhuoltonsa kaikilta osin voimassa olevan hoitotakuulainsäädännön mukaisesti. Muutoin lääninhallitus harkitsisi, olisiko Helsingin kaupunki velvoitettava huolehtimaan näistä velvoitteistaan sakon uhalla kansanterveyslain 34 §:n 2 momentin, lääninhallituslain 8 §:n sekä uhkasakkolain nojalla. Helsingin terveyskeskukselta pyydettiin selvitystä asiaan 1.11.2007 mennessä.

 

Kaupunginhallitus lähetti selvityksensä pyydetysti lääninhallitukselle. Selvityksessä kuvattiin mm. Helsingin terveyskeskuksen suun terveydenhuollon hoitojonokäytäntö, jota on noudatettu siitä asti. Käytäntönä on ollut, että potilas saa ajan kiireettömään hoitoon 6 kuukauden kuluessa yhteydenotostaan ja siinä tapahtuvasta hoidon tarpeen arviosta. Hammaslääkärin tutkittua potilaan hänet asetetaan tarvittaessa hoitojonoon odottamaan kaikkein kiireettömintä hoidon osaa. Hoitojonossa jonotusaika ei ylitä 6 kuukautta.

 

Etelä-Suomen lääninhallitus totesi asian ratkaisussaan (25.3.2008 STU683A) seuraavaa: ”Läänihallitus toteaa, että tehdyillä toimenpiteillä on lähes saavutettu hoitotakuulainsäädännön asettamat vaatimukset suun terveydenhuollon osalta ja tilanne on parantunut oleellisesti. Lääninhallitus ilmaisee tyytyväisyytensä siitä, että toimenpiteisiin on ryhdytty tilanteen parantamiseksi.

 

Parantuneesta tilanteessa huolimatta 15.10.2007 lainvastaisesti hoitoa yli kuusi kuukautta jonottaneita oli 1 852 ja vuoden 2007 lopussa jonottavien määrä oli näillä suunnitelmilla arviolta 850. Helsingin kaupungin tulee järjestää suun terveydenhuoltonsa kaikilta osin voimassaolevan hoitotakuulainsäädännön mukaisesti. Lääninhallitus pyytää selvitystä tilanteesta 31.12.2008 mennessä. Lääninhallitus edellyttää, että tilanne on täysin lainmukainen vuoden 2008 lopussa.

 

Muutoin lääninhallitus harkitsee, onko Helsingin kaupunki velvoitettava huolehtimaan näistä velvoitteistaan sakon uhalla kansanterveyslain 43 §:n 2 momentin, läänihallituslain 8 §:n sekä uhkasakkolain nojalla.”

 

Uusi selvitys toimitettiin lääninhallitukselle niin ikään määräajassa. Selvityksessä kuvattiin tilanne, jossa hoitojonossa oloaika oli saatu lyhennettyä alle 6 kuukauteen. Lääninhallitus ei asettanut uhkasakkoa. Näin ollen terveyskeskuksella oli syy uskoa, että sen selvityksissään kuvaamansa hoitojonokäytäntö oli lääninhallituksen näkemyksen mukaan hoitotakuulainsäädännön mukainen.

 

Vuonna 2010 eduskunnan oikeusasiamies totesi kuitenkin yksilöasian ratkaisussaan, että Helsingin käytäntö ei ole ”hoitotakuulain hengen mukainen”. Tästä johtuen suun terveydenhuolto on viime vuoden lopun ja tämän vuoden aikana mm. muuttanut ajanantokäytäntöjään ja hakeutunut mukaan palvelusetelipilottiin.

 

Vastauksia esitettyihin kysymyksiin

 

1                          Miten hoitoon pääsyn odotusaikoja seurataan terveyskeskuksessanne?

 

Ensimmäinen aika annetaan yhteydenoton yhteydessä keskitetystä ajanvarauksesta. Aika annetaan 6 kuukauden sisällä. Edellä kuvatun hoitojonon jonotusaikaa seurataan Effica –potilastietojärjestelmän avulla. Tieto on saatavissa ajantasaisesti ja potilaskohtaisesti.

 

2                          Mistä pitkät odotusajat terveyskeskuksessanne johtuvat?

 

Kunnallisen suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä ylittää Helsingissä tarjonnan jatkuvasti. Hoidon jaksottaminen kiireettömään ja kaikkein kiireettömimpään on tehty, jotta kaikille hoitoon hakeutuville on pystytty antamaan ensimmäinen vastaanottoaika 6 kuukauden kuluessa. Suurin osa Suomen kunnista, joissa kysyntä myös ylittää tarjonnan, toimii toisin; eli jonotuttaa potilaita ensimmäiselle vastaanottoajalle (ruuhkatilanteissa yli hoitotakuumääräaikojenkin). Helsingin toimintamallissa on voitu taata se, että kukaan ei jonota yli hoitotakuuajan ilman, että suun ja hampaiston tilanne on tutkittu kliinisesti.

 

3                          Mihin toimenpiteisiin odotusaikojen lyhentämiseksi terveyskeskuksessanne on ryhdytty ja miten toimenpiteissä on onnistuttu?

 

Helsingin terveyskeskuksen suun terveydenhuolto on hyödyntänyt laajasti alueen yksityishammaslääkärien vapaata vastaanottokapasiteettia. Osaston budjetista lähes 15 % käytetään erilaisiin ostopalveluihin, palveluhankintoihin ja vuokratyönä ostettavaan päivystykseen (ks. kysymys 4).

 

Suun terveydenhuollossa panostetaan erityisesti helsinkiläisten suun terveydenedistämiseen ja omahoidon tukemiseen, jotta palvelujen kysyntää saataisiin tulevaisuudessa pienennettyä. Omassa toiminnassa on kehitetty mm. sähköisiä palveluja, terveyden edistämisen käytäntöjä, pääkaupunkiseudun yhteistyötä sekä työnjakoa hammaslääkäreiltä suuhygienisteille ja edelleen suuhygienisteiltä hammashoitajille, jotta hoitoaikoja olisi riittävästi tarjolla hoitotakuulainsäädännön aikamääreissä.

 

Suun terveydenhuollossa on usean vuoden ajan kehitetty sähköisiä palveluja. Tavoitteena on työajan käytön kohdistaminen potilastyöhön tukitoimien sijaan. Sähköinen asiointi etenee vaiheittain. Itseilmoittautumislaitteet asennettiin hoitoloihin vuoden 2011 alussa ja interaktiivinen esitietolomake otettaneen käyttöön loppuvuodesta. Toimintaa kehitetään edelleen digitaalisen hoitoonohjauksen palveluksi, joka mahdollistaa tietyin edellytyksin potilaan itsensä tekemän ajanvarauksen hoidon tarpeen kannalta oikea-aikaisesti. Potilastietojärjestelmätoimittajan kanssa käynnistetään hanke erillisen ajanvarauskäyttöliittymän kehittämiseksi siten, että ajanvarausosion nykyiset rajoitteet voidaan ohittaa.

 

Viime vuosien suun terveydenhuollon voimavaralisäykset ovat kohdentuneet pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yhteishankkeisiin, joissa Helsingin terveyskeskus on ns. isäntäkuntana. PARAS -lainsäädännön päätösten myötä loppuvuodesta 2009 aloitti toimintansa pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikkö ja yhteinen virka-ajan ulkopuolinen päivystys.

 

4                          Tarjotaanko jonossa oleville potilaille mahdollisuutta saada hoitoa ostopalveluna muulta palvelunantajalta?

 

Alla selvitys kolmen viime vuoden ostopalvelumäärärahan jakautumisesta:

 

 

Tämän vuoden aikana maksusitoumuksista luovutaan ja niiden tilalle otetaan käyttöön palveluseteli. 

 

5                          Otetaanko potilaaseen yhteyttä, jos odotusaika venyy aiemmin ilmoitetusta?

 

Potilaille, jotka asetetaan hoitojonoon, kerrotaan, että heille järjestetään hoito 6 kuukauden kuluessa joko omana toimintana tai ostopalveluna. Potilaat ovat saaneet hoitoajan omiin hammashoitoloihin tai maksusitoumuksen yksityishammaslääkärille 6 kuukauden sisällä.

 

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

299 §

VALTUUTETTU SARI SARKOMAAN TOIVOMUSPONSI: PÄIVÄHOIDOSSA KÄYTETTYJEN TUOTTAVUUSMITTARIEN TOIMIVUUS

 

Khs 2010-2119

Esityslistan asia Stj/2

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

300 §

VALTUUTETTU TERHI MÄEN TOIVOMUSPONSI: LEIKKIPUISTOJEN KERHOJEN KEHITTÄMINEN PERHEIDEN TOIMINTA- JA KOHTAAMISPAIKKOINA

 

Khs 2010-2125

Esityslistan asia Stj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Terhi Mäelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 4 esityslistan kolmanneksi viimeisenä asiana ennen kaupunginjohtajan asioita 3 ja 4.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

301 §

URHEILUPALKINTOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2011-2012

 

Khs 2011-436

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa kaksivuotistoimikaudeksi 1.1.2011 - 31.12.2012 urheilupalkintotoimikunnan, joka päättää vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, kunniamainintojen myöntämisestä ja muiden mahdollisten stipendien jakamisesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita toimikuntaan puheenjohtajat ja jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

 

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

Puheenjohtaja

 

Heta Välimäki

Harri Pirhonen

Varapuheenjohtaja

 

Heikki Karu

Paula Hiidenuhma-Valtonen

Jäsen

 

Juuso Marno

Teea Kemppinen

Jäsen

 

Arto Välikangas

Leila Kujanpää-Kyyhkynen

Jäsen

 

Seppo Lampela

-

Liikuntavirasto

 

Tarja Loikkanen-Jormakka

Anssi Rauramo

Hallintokeskus

 

Leena Mickwitz

Hannu Hyttinen

Helsingin urheilutoimittajat ry

 

Bror-Erik Wallenius

Riitta Närhi

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

 

Helena Tikkanen

Esko Viljanen

Suomen Työväen Urheiluliitto / Suur-Helsingin piiri ry

 

Tea Vikstedt

Heikki Virkkunen

Suomen Palloliitto ry:n Helsingin piiri ry

 

Markku Peltoniemi

Auli Vanhoja

Helsingfors Krets inom NÅID / Finlands Svenska Idrott rf

 

Kerstin Ehnholm

Kimmo Niemistö

Suomen Paralympiakomitea ry

Antti Heikkinen

-

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa liikuntavirastoa huolehtimaan toimikunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Pöytäkirjanote toimikuntaan valituille, päätöksessä mainituille järjestöille, urheilupalkintotoimikunnalle sekä liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

302 §

FINLAND TENNIS OY:N (MYLLYPURON TENNISKESKUS OY) VUOKRASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2011-437

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan muuttamaan urheilu- ja ulkoilulautakunnan ja Myllypuron Tenniskeskus Oy:n välillä 12.4.1978 tehtyä ja liikuntalautakunnan 12.10.1993 jatkamaa vuokrasopimusta, joka on liikuntalautakunnan 24.9.2002  päätöksellä siirretty Myllypuron Tenniskeskus Oy:ltä 9.12.2001 alkaen Finland Tennis Oy:n nimiin , seuraavin ehdoin:

 

1     Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) korttelin 45180 tontin 1 mukaisen 26 442 neliömetrin suuruisen alueen.

 

2     Vuosivuokra vuonna 2011 on 26 523,90 euroa. Perusvuosivuokrana vuokranvaihteluja määrättäessä pidetään virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 1 514,80 euron suuruista perusvuosivuokraa.

 

3     Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

303 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

16.3.2011

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

15.3.2011

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

3.3.2011

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

304 §

ÖSTERSUNDOMIN YHTEISEN YLEISKAAVAN LUONNOKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

 

Khs 2011-538

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

305 §

TONTIN VARAAMINEN JÄTKÄSAARESTA AB INVEST AS:LLE HOTELLIRAKENNUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN (TONTTI NRO 20803/1)

 

Khs 2011-305

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata AB Invest AS:lle Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelissa nro 20803 sijaitsevan hotellitontin nro 1 (noin 3121 m2, Jätkäsaarenlaituri 3, Tyynenmerenkatu 2, 14 800 k-m2) hotellirakennuksen suunnittelua varten 31.12.2012 saakka seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Varauksensaajan on suunniteltava tontille arkkitehtonisesti korkeatasoinen hotellirakennus yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Tontille on suunniteltava ajoluiska niin, että naapuritontilla 20803/2 sijaitsevan rakennuksen (Sonckin pohjoinen makasiinirakennus) kellarikerrokseen saadaan rasiteajoyhteys.

 

Lisäksi hotellirakennukseen on suunniteltava rakennusviraston pumppaamon tuuletusputki niin, että se ulottuu hotellirakennuksen katolle.

 

3                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei tonttia koskevaa lopullista luovutussopimusta saada tehtyä.

 

Pöytäkirjanote AB Invest AS:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

306 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

9.3.2011

rakennuslautakunta

15.3.2011

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

14.3.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

307 §

ILTAKOULUASIA: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISEN AIESOPIMUKSEN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2010-2279

Esityslistan asia Stj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen aiesopimuksen tilannekatsauksen.

 

                      Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

308 §

ILTAKOULUASIA: UUDET DEMOKRATIAMALLIT

 

Khs 2011-203

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

309 §

ILTAKOULUASIA: KATSAUS SEUTUYHTEISTYÖN TILANTEESEEN JA SEUDUN HALLITUSOHJELMATAVOITTEIDEN VALMISTELUUN

 

Khs 2011-203

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Mari Puoskari

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Laura Räty                                              Ville Ylikahri

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa  5.4.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 289, 291-292, 295-300 ja 303-309 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano) Pöytäkirjan 290 ja 293 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                            00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         289, 291-292, 295-300 och 303-309 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   290 och 293 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 


 

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

 

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.