Kokousaika

10.1.2011 kello 16.00 – 17.05

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 1 – 2 §:t)

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

(paitsi 1 – 2 §:t)

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Kopra, Ville

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja (paitsi 1 – 2 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Kari, Tapio

vs. viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi osa 12 – 29 §:t)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri (paitsi 1 – 2 §:t)

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1 – 2,


3 – 4,


6 – 14, 

 Sauri

 

 

15,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


16 – 19, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


20 – 21, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


22 – 24, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
5,


25 – 29, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

2

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

3

Kj/1

Lausunto Helsingin seudun liikennejärjestelmäluonnoksen HLJ 2011 kehittämisohjelmasta ja ympäristöselostuksesta

 

4

Kj/2

Eron myöntäminen varavaltuutetulle

 

5

Kaj/3

Kruununhaan tonttien 11/6, 14/6 ja 12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 (arvokkaat porrashuoneet) asemakaavan muuttaminen (nro 11944)

 

6

Kj/3

Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuonna 2011

 

7

Kj/4

Vuoden 2011 talousarvion kohdalle 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, merkityn avustusmäärärahan jakaminen

 

8

Kj/5

Lainan myöntäminen Vanhan Käpylän VPK ry:lle

 

9

Kj/6

Vuoden 2011 talousarviossa olevien kaupunginhallituksen käyttöön merkittyjen talonrakennusmäärärahojen myöntäminen tilakeskukselle

 

10

Kj/7

Eron myöntäminen Hannu Hakalalle turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikön virasta

 

11

Kj/8

Pääomalainan myöntäminen Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle

 

12

Kj/9

13.12.2010 ja 20.12.2010 pöydälle pantu asia

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 17.-18.2.2011

 

13

Kj/10

Yleiset ennakkoäänestyspaikat

 

14

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

15

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

16

Ryj/1

Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi: Vesiensuojelusäännöksien tiukentaminen Vantaanjokeen päästettävien puhdistamattomien jätteiden osalta

 

17

Ryj/2

Esitys sosiaali- ja terveysministeriölle kemikaalien markkinavalvonnan siirtämisestä valtion viranomaisen hoidettavaksi

 

18

Ryj/3

Tapio Wirkkalan puiston puistosuunnitelman hyväksyminen, Toukola

 

19

Ryj/4

20.12.2010 pöydälle pantu asia

Maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella / kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu yleisten töiden lautakunnan päätös 26.10.2010 § 562

 

20

Stj/1

Terveyskeskuksen johtajalääkärin viran täyttäminen

 

21

Stj/2

Eräiden virkojen perustaminen terveyskeskukseen

 

22

Sj/1

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Suur-Helsingin Golf Oy:n kanssa Luukin golfkenttäalueesta

 

23

Sj/2

Työnantajan edustajan nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan Marja Leena Toukosen tilalle vuodeksi 2011

 

24

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

25

Kaj/1

Arabianrannan asuinkerrostalotontin myyminen tarjouskilpailun perusteella

 

26

Kaj/2

Kulosaaren tontin 42014/7 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12028)

 

27

Kaj/3

20.12.2010 pöydälle pantu asia

Kannanotto muistutuksiin Kruununhaan tonttien 11/6, 14/6 ja 12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 asemakaava-asiassa (nro 11944)

 

28

Kaj/4

20.12.2010 pöydälle pantu asia

Asunto-osakeyhtiö Meritullinkatu 12:n poikkeamishakemus

 

29

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Ojala) ja Pajamäen (varalla Moisio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

2 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

3 - 5 §

Kaupunginvaltuuston 19.1.2011 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

3 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 20.12.2010 pöydälle pantu asia
Lausunto Helsingin seudun liikennejärjestelmäluonnoksen HLJ 2011 kehittämisohjelmasta ja ympäristöselostuksesta

 

 

Jäsen Moisio teki jäsen Pajamäen kannattamana lausuntoon seuraavat neljä vastaehdotusta:

 

1)    Lausunnon alaotsikon ”Kehittämisohjelma” toisen kappaleen viimeiseksi virkkeeksi lisätään:

 

Helsinki kannattaa HLJ:ssa lausuttua tavoitetta joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden lisäämisestä.

                                             

2)    Lausunnon alaotsikon ”Vaikutusten arviointi (ympäristöselostus)” viidennen kappaleen kaksi viimeistä virkettä, jotka alkavat sanoin ”Herkkyystarkastelussa havaittiin…” ja ”Tämä havainto…”  poistetaan.

 

3)    Lausunnon alaotsikon ”Liikenneinfrastruktuurin ja kehittämistoimien rahoitus ja toteutusjärjestys” kuudennen kappaleen ensimmäisen virkkeen toinen ja kolmas lause, jotka alkavat sanoin ”, mikäli siihen voidaan…” ja ”, joiden hyötykustannussuhde…” sekä sitä seuraava virke, joka alkaa sanoin ” Hankkeessa tulisi painottaa…” poistetaan.

 

4)    Vastaehdotuksessa kolme poistettavaksi ehdotettujen lauseiden ja virkkeen tilalle lisätään seuraava virke:

 

Hankkeessa tulisi painottaa erityisesti seuraavia toimenpidekokonaisuuksia: Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuri, Älyliikenteen infrastruktuuri, Liityntäpysäköintiä ja liityntäyhteydet, Meluntorjunnan erillishankkeet.

 

Lisäksi jäsen Pajamäki teki jäsen Ojalan kannattamana seuraavat kaksi vastaehdotusta:

 

1)    Lausunnon alaotsikon ”Kehittämisohjelma” viidennen kappaleen viimeiseksi lauseeksi lisätään:

 

Myös Jokeri-linjan siirto raiteille tulee toteuttaa vuoteen 2020 mennessä ja valtion tulee osallistua näihin kustannuksiin samoin periaattein kuin metrohankkeissa.

 

2)    Lausunnon alaotsikon ”Vaikutusten arviointi (ympäristöselostus)” neljännen kappaleen viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Ruuhkamaksuselvityksiä tulee jatkaa tavoitteena maksujärjestelmä, joka edistää joukkoliikenteen käyttöä koko seudulla.

 

Vielä jäsen Ojala teki jäsen Rissasen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan Lausunnon alaotsikon ”Kehittämisohjelma” viimeisen kappaleen viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kehä I ja Kehä III:n pullonkaulojen poistaminen edellyttää sitä että kehäteille perustetaan tiheät bussilinjat ja niille sujuvat vaihtoyhteydet sisääntuloväylien busseihin ja kevyen liikenteen väylille.

 

Lisäksi jäsen Peltokorpi teki vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon alaotsikon ”Kehittämisohjelma” kolmannen kappaleen toisen virkkeen sana ”metron” korvataan sanalla ”raideliikenteen” sekä lausunnon alaotsikon ”Liikenneinfrastruktuurin ja kehittämistoimien rahoitus ja toteutusjärjestys” viidennen kappaleen ensimmäisen virkkeen sana ”Itämetron” korvataan sanalla ”raideliikenteen”.

 

Peltokorven vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Ensimmäisessä suoritetussa äänestyksessä laitettiin vastakkain Moision ensimmäinen vastaehdotus ja esittelijän ehdotus. Suoritetussa äänestyksessä Moision ensimmäinen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 15-0.

 

Toisessa suoritetussa äänestyksessä laitettiin vastakkain Moision toinen vastaehdotus ja esittelijän ehdotus. Suoritetussa äänestyksessä Moision toinen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Hakola, Oker-Blom, Rissanen, Räty ja Rautava.

 

Kolmannessa suoritetussa äänestyksessä laitettiin vastakkain Moision kolmas vastaehdotus ja esittelijän ehdotus. Suoritetussa äänestyksessä Moision kolmas vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8-7.

Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Rissanen, Räty ja Rautava.

 

Neljännessä suoritetussa äänestyksessä laitettiin vastakkain Moision neljäs vastaehdotus ja esittelijän ehdotus. Suoritetussa äänestyksessä Moision neljäs vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10-5. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Hakola, Rissanen, Räty ja Rautava.

 

Viidennessä suoritetussa äänestyksessä laitettiin vastakkain Pajamäen ensimmäinen vastaehdotus ja esittelijän ehdotus. Suoritetussa äänestyksessä Pajamäen ensimmäinen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9-5-1 tyhjä. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Hakola, Rissanen, Räty ja Rautava. Tyhjää äänesti Oker-Blom.

 

Kuudennessa suoritetussa äänestyksessä laitettiin vastakkain Pajamäen toinen vastaehdotus ja esittelijän ehdotus. Suoritetussa äänestyksessä Pajamäen toinen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10-5. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Hakola, Oker-Blom, Räty ja Rautava.

 

Seitsemännessä suoritetussa äänestyksessä laitettiin vastakkain Ojalan vastaehdotus ja esittelijän ehdotus. Suoritetussa äänestyksessä Ojalan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 14-1. Vähemmistöön kuului Oker-Blom.

 

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

4 §

Eron myöntäminen varavaltuutetulle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

5 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 20.12.2010 pöydälle pantu asia
Kruununhaan tonttien 11/6, 14/6 ja 12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 (arvokkaat porrashuoneet) asemakaavan muuttaminen (nro 11944)

 

 

Jäsen Räty teki jäsen Ojalan kannattamana palautusehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että hissien rakentaminen porraskäytäviin sallitaan, mikäli se on teknisesti mahdollista. Hissit on toteutettava rakennusteknisesti niin, että ne sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöönsä.

                                           

                                            Suoritetussa äänestyksessä Rädyn vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Moisio, Oker-Blom, Pajamäki, Puoskari ja Ylikahri.

                                           

Jäsenet Krohn, Moisio, Pajamäki ja Puoskari ilmoittivat asiasta eriävän mielipiteensä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

6 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJAT SEKÄ PÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN TIETOON VUONNA 2011

 

Khs 2010-2428

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille seuraavat ohjeet:

 

Esityslistat

Ennen sähköisen asianhallintajärjestelmän (Ahjo) käyttöönottoa kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta, toimitettava erikseen sovitulla tavalla esityslistansa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen toimielimeen valitsemalle edustajalle, kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Ahjon käyttöönoton jälkeen edellä mainitut henkilöt saavat käyttöoikeuden lukeakseen esityslistat sähköisen asianhallintajärjestelmän kokoussovelluksessa.

 

Toimielinten päätösten sekä ottokelpoisten viranhaltijapäätösten ilmoittaminen

 

Ennen Ahjon käyttöönottoa pikayhteenveto kokousten päätöksistä on mahdollisimman pian kokouksen jälkeen tallennettava kaupungin sisäiseen tietoverkkoon tai toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Ahjon käyttöönoton jälkeen pikayhteenvedosta luovutaan, mutta tiedottajan laatima päätöstiedote julkaistaan kaupungin verkkosivuilla mahdollisimman pian toimielimen kokouksen jälkeen.

 

Kolmen päivän kuluessa kokouksesta on kopio toimielimen pöytäkirjasta toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan lautakunnan alaisten viranomaisten päättämissä asioissa lukuun ottamatta lautakuntien jaostojen päättämiä asioita. Kaupunginhallitus ei myöskään käytä otto-oikeuttaan niiden liikelaitosten johtokuntien alaisten viranomaisten päättämissä asioissa, joille on johtosäännössä myönnetty otto-oikeus.

 

 

Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden on kolmen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava ottoharkintaan kuuluvista päätöksistä kaupunginhallitukselle.

 

Kaupunginjohtajalle ja asianomaisille apulaiskaupunginjohtajille tulevat toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat sekä mahdolliset pikayhteenvedot toimitetaan tai ilmoitetaan sähköpostitse toimialoittain seuraaviin sähköpostiosoitteisiin:

 

  KJ, kaupunginjohtajan toimiala        kj.rooteli@hel.fi

  RYJ, rakennus- ja ympäristötoimi    ryj.rooteli@hel.fi

  STJ, sosiaali- ja terveystoimi             stj.rooteli@hel.fi

  SJ, sivistys- ja henkilöstötoimi          sj.rooteli@hel.fi

  KAJ, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

                      kaj.rooteli@hel.fi

 

Kaupunginhallitus ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun kaupunginhallitus on saanut asianomaisen viranomaisen päätöksestä tiedon, otetaanko asia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätösten pitäminen nähtävänä

 

Toimielimen ja viranhaltijan on tehtävä päätös siitä, milloin ja missä pöytäkirja on yleisesti nähtävänä siltä osin kuin pöytäkirjan pitäminen kuntalain 63 §:n mukaan on tarpeen.

 

Pöytäkirjojen nähtävänä pitämistä koskevista päätöksistä samoin kuin toimielinten kokousajoista ja -paikoista on ilmoitettava hallintokeskuksen tietopalveluyksikölle (Reija Ruotsalainen) viimeistään 4.2.2011 mennessä yhteiskuulutuksen julkaisemista varten.

 

Lauta- ja johtokuntien kokousaikojen muutokset tulee ilmoittaa hallintokeskuksen tietopalveluyksikölle (Reija Ruotsalainen).

 

Muut kokoukset ja tilaisuudet

 

Muita kokouksia ja tilaisuuksia ei pidä järjestää samanaikaisesti kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousten eikä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ryhmäkokousten kanssa.

 


Pöytäkirjanote kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä hallintokeskuksen tietopalveluyksikölle (Reija Ruotsalainen).

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

7 §

VUODEN 2011 TALOUSARVION KOHDALLE 1 39 05, YHTEISÖJEN TUKEMINEN, KHN KÄYTETTÄVÄKSI, MERKITYN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN

 

Khs 2010-845, 2010-871, 2010-854, 2010-920, 2010-875, 2010-830, 2010-915, 2010-885, 2010-916, 2010-878, 2010-918, 2010-636, 2010-884, 2010-872, 2010-908, 2010-789, 2010-354, 2010-898, 2010-914

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jakaa avustuksia vuoden 2011 talousarvion kohdalta 1 39 05 yhteensä 1 594 600 euroa seuraavasti:

 

 

Avustus 2011

 

euroa

 

 

Alvar Aalto Säätiö

5 060

Kotitalon ylläpitoon

 

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry

7 895

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry

95 000

Vuotuisavustus

44 300

Kotikatutoiminta

50 700

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry

34 910

Vuotuisavustus

6 110

Vuokra-avustus

28 800

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry

94 650

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

167 010

Vuotuisavustus

9 150

Vuokra-avustus

157 860

Helsinki-Seura – Helsingfors-Samfundet ry

16 180

Hyötykasviyhdistys ry

44 500

Annalan puutarhakeskuksen vuokriin

 

Jyty Helsinki ry

229 790

Vuotuisavustus

9 470

Vuokra-avustus

220 320

Kansainvälisen kaupunkiyhteistyön tukeminen

8 660

Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors r.f.

6 560

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry

2 100

Krematoriosäätiö – Krematoriestiftelsen r.s.

6 510

KTN:n Helsingin paikallisyhdistys

14 110

Vuotuisavustus

6 910

Vuokra-avustus

7 200

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry

3 880

Sibelius-Akatemia (Kirkkomusiikin osasto)

5 500

Kahden urkukonsertin järjestämiseen

 

Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry

15 600

Vuokra-avustus

 

Suomen Retkeilymajajärjestö–SRM ry

58 866

Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry

53 275

Vuotuisavustus

4 275

Vuokra-avustus

49 000

Svenska Finlands folkting

2 940

Avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 610

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, kaupunginjohtajan käytettäväksi

659 200

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

2 525

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 410

Pika-ajuritoimintaan, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 870

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 610

Kj:n käyttöön

20 039

Yhteensä

1 594 600

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastoa lähettämään kirjeen vuoden 2011 avustuksen myöntämisestä ja vuodelle 2012 mahdollisesti haettavan avustuksen hakumenettelystä päätöksessä mainituille sekä niille järjestöille, jotka on mainittu vuoden 2011 talousarvion liitteessä 1 em. talousarviotilin kohdalla ja lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle, Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle (Sirpa Koivisto) talous- ja suunnittelukeskukselle (Katja Bosisio-Hillberg) ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Bosisio-Hillberg Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25707

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

8 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN VANHAN KÄPYLÄN VPK RY:LLE

 

Khs 2010-1065

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Vanhan Käpylän VPK ry:lle 500 000 euron suuruisen lainan paloaseman uudisrakennushankkeen rahoittamiseen talousarvion kohdalta 9 01 02 27, Laina Vanhan Käpylän VPK ry:lle, seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että lainansaaja sitoutuu maksamaan Valtiollisen Palosuojelurahaston hankkeeseen myöntämän 40 %:n avustusosuuden lainan lyhennykseksi välittömästi saatuaan avustuksen.

 

Lainan korko: Lainasta maksetaan peruskoron suuruinen korko.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi palokuntakiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta- arvosta.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 19.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Vanhan Käpylän VPK ry:lle, pelastuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

9 §

VUODEN 2011 TALOUSARVIOSSA OLEVIEN KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖÖN MERKITTYJEN TALONRAKENNUSMÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN TILAKESKUKSELLE

 

Khs 2010-2445

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää tilakeskukselle vuoden 2011 talousarvion kohdalta 8 02 04, kaupungintalokorttelien kehittäminen

 

10 010 000 euroa kaupungintalokorttelien hankkeiden toteuttamiseen talousarvion mukaisesti ja yhteistyössä Helsingin Leijona Oy:n kanssa

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, tilakeskukselle, taloushallintopalvelu -liikelaitokselle (Heljä Huusko) ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

10 §

ERON MYÖNTÄMINEN HANNU HAKALALLE TURVALLISUUS- JA VALMIUSOSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRASTA

 

Khs 2010-2274

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Hannu Hakalalle eron turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikön virasta 1.3.2011 lukien.

 

Pöytäkirjanote Hannu Hakalalle ja taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

11 §

PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:LLE

 

Khs 2010-2191

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle 3 500 000 euron suuruisen pääomalainan vuoden 2011 talousarvion kohdalta 9 01 02 03, pääomalaina Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle, seuraavin ehdoin:

 

Lainan korko on kaupungin omanpääoman ehtoisista asuntolainoista (ns. tertiäärilainat) kulloinkin veloitettavan koron suuruinen. Korko on lainan myöntämishetkellä 4,5 %. Korko on maksettava samanaikaisesti lainan takaisinmaksun kanssa.

 

Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Jos pääomalainalle tulevaa korkoa ei voida maksaa, korko siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa.

 

Mikäli lainansaaja asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai yhtiö puretaan, maksamaton pääoma ja korko saadaan maksaa lainanantajalle vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Yhtiön pääomalainoilla on yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin saataviensa pääomamäärien suhteessa.

 

Lainansaaja ei anna lainanantajalle takausta eikä muutakaan vakuutta lainan tai koron takaisinmaksusta. Sopijapuolet eivät saa käyttää tässä sopimuksessa tarkoitettuja suorituksia minkään nykyisen tai tulevan saatavan kuittaukseen toiselta osapuolelta.

 

Sopimuksen ehtoina sovelletaan edellä esitettyjen ehtojen lisäksi osakeyhtiölain 12 luvun pääomalainaa koskevia määräyksiä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

12 §

13.12.2010 ja 20.12.2010 pöydälle pantu asia

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN TAMPEREELLA 17.-18.2.2011

 

Khs 2010-2135

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Tampereella 17.- 18.2.2011 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

 

Harry Bogomoloff

Risto Rautava

Ulla-Marja Urho

Outi Ojala

Risto Kolanen

 

Pöytäkirjanote nimetyille ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

13 §

YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

 

Khs 2010-2194

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti yleisistä ennakkoäänestyspaikoista 20.12.2010 päätetyn lisäksi määrätä Itäkeskuksen kauppakeskuksen tilan (Piazza, 2. krs., numero 278) yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi eduskuntavaaleissa 2011 liitteestä ilmenevänä aikana.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että jos tästä päätöksestä aiheutuu ylitystarvetta keskusvaalilautakunnan määrärahoihin, kaupunginhallitus tulee saattamaan asian kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Lindén Timo, kaupunginasiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

14 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 1 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

15 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 1 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

16 §

VALTUUTETTU OSKU PAJAMÄEN TOIVOMUSPONSI: VESIENSUOJELUSÄÄNNÖKSIEN TIUKENTAMINEN VANTAANJOKEEN PÄÄSTETTÄVIEN PUHDISTAMATTOMIEN JÄTTEIDEN OSALTA

 

Khs 2010-1659

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

17 §

ESITYS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE KEMIKAALIEN MARKKINAVALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ VALTION VIRANOMAISEN HOIDETTAVAKSI

 

Khs 2010-2180

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan esityksen:

 

Kaupunginhallitus esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö selvittää mahdollisuuksia siirtää kunnallinen kemikaalien markkinavalvonta kunnilta valtion viranomaiselle. Perusteluinaan kaupunginhallitus esittää seuraavaa:

 

Valtion viranomaisten toimivaltajako

 

Kemikaalivalvonta on jaettu Suomessa usean eri viranomaisen kesken. Valvontaa tehdään valtakunnallisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla. Kemikaalivalvonnan ylin johto ja ohjaus terveyshaittojen sekä palo- ja räjähdysvaarojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle ja kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta ympäristöministeriölle.

 

Kemikaalilain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista koskeva valmistettavien ja markkinoille saatettavien kemikaalien ja kemikaaleja sisältävien esineiden ja biosidivalmisteiden valvonta sekä toimeenpanon ja kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen valtakunnallinen ohjaus kuuluu sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira), kun on kyse kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen sekä palo- ja räjähdysvaarojen ehkäisemisestä ja torjumisesta.

 

Vastaavasti toimivalta kuuluu Suomen ympäristökeskukselle (SYKE), kun on kyse kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta. Lisäksi Valvira vastaa aluehallintovirastojen valvonnan valtakunnallisesta ohjauksesta lukuun ottamatta työsuojelun vastuualueen valtakunnallista ohjausta.

 

Aluehallintoviraston työsuojelun tehtäviä hoitava vastuualue valvoo kemikaalin työssä käyttämisestä aiheutuvan terveyshaitan sekä palo- ja räjähdysvaaran ehkäisemistä ja torjumista koskevien, tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista.

 

Turvatekniikan keskus (Tukes) valvoo kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia valvovia laitoksia. Sen lisäksi työsuojeluviranomaiset vastaavat kemikaaleista aiheutuvan työperäisen altistuksen ehkäisemisestä ja torjunnasta.

 

Vuoden 2011 alusta Valvira, Tukes ja Suomen ympäristökeskuksen kemikaalivalvonta yhdistyvät Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi. Yhdistymisen tarkoituksena on kemikaalivalvonnan tehostaminen Suomessa.

 

Edellä olevan perusteella kemikaalivalvonta on jo nyt valtaosin valtion viranomaisten vastuulla.

 

Paikalliset viranomaiset

 

Kemikaalilain mukaan kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena toimii kunnanhallitus, jollei tehtävää ole johtosäännössä määrätty lautakunnalle tai muulle toimielimelle. Valtakunnallisesti kemikaalien käyttö- ja olosuhdevalvonta on siirretty vuonna 2005 lainsäädännöllä palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien lisäksi myös terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien osalta pelastusviranomaiselle vähäisessä määrin kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien laitosten osalta. Kemikaalien markkinoille saattamisen ja vähittäismyynnin valvonta on Helsingissä johtosäännön mukaan ympäristölautakunnalla.

 

Helsinki on merkittävä kemikaalien maahantuontipaikkakunta, josta kemikaaleja saatetaan markkinoille koko maahan. Helsingissä kemikaalivalvonnan kohteena on noin 200 kemikaalien markkinoillesaattajaa. Vuosittain niistä tarkastetaan valvontasuunnitelman mukaan 50 kohdetta. Kemikaalien markkinoille saattamisen valvontaan on käytettävissä noin yksi henkilötyövuosi.

 

Kemikaalien markkinavalvonnan nykytilan epäkohtia

 

Markkinavalvontaa ohjaavia säädöksiä on lukuisa määrä ja ne ovat osittain erittäin yksityiskohtaisia. Lisäksi ylikansallinen sääntely on ollut ja on edelleen voimakkaasti muuttumassa, kun EY-asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelystä (REACH) on saatettu voimaan Euroopan unionin alueella ja CLP-asetuksen (asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä, ja pakkaamisesta) soveltaminen on alkamassa. Säädösten soveltaminen edellyttää vankkaa ammattitaitoa. Kun kunnat ja kuntayhtymät panostavat tällä hetkellä kemikaalien markkinavalvontaan hyvin erisuuruisilla resursseilla ja valvontaa tehdään yleisesti muiden tehtävien ohella, tehdään valvontaa hyvin eri tavalla eri kunnissa ja eri puolilla maata. Kemikaalilainsäädännön tulkinnat poikkeavat suuresti eri kuntien välillä. Seurauksena on, että kemikaalien markkinavalvonta ei tapahdu yhdenmukaisen linjan mukaan. Näin tapahtuu huolimatta valtakunnallisesta ohjauksesta, jota tehdään valtion viranomaisten laatiman kemikaalivalvontaohjelman avulla.

 

Missä tahansa kunnassa toimivan kemikaaleja markkinoille saattavan yrityksen markkina-alue on käytännössä koko valtakunnan alue. Tämän vuoksi kunnallinen kemikaalivalvontaviranomainen on samalla myös valtakunnallinen viranomainen. Tällainen tilanne saattaa olla kunnallisen valvontaviranomaisen ja viranhaltioiden kannalta kohtuuton, koska kaikissa kunnissa kemikaalivalvontaan ei edellä mainitulla tavalla panosteta asian merkittävyyteen verrattuna riittävästi, eikä kunnissa välttämättä ole valvonnan edellyttämää asiantuntemusta etenkään, kun CLP-astuksen soveltaminen muuttuu erilaisten siirtymäaikojen myötä ainoaksi lainsäädännöksi.

 

Kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen kemikaalien valvonnan epäyhtenäisyys aiheuttaa riskejä ihmisten terveydelle, ympäristölle ja omaisuudelle. Kemikaalipakkauksen puutteelliset tai virheelliset merkinnät muodostavat terveysriskin kemikaalin käyttäjälle. Pahimmillaan kemikaalivalvonnan puuttuminen voi johtaa tilanteeseen, jossa toiminnanharjoittaja ei ole tehnyt kemikaali-ilmoitusta Valviran ylläpitämään kemikaalirekisteriin. Tällöin kemikaalin käytössä tapahtuneen vahingon seuraukset voivat olla kohtalokkaat, koska hätäkeskuksella ei ole kemikaalitietoja käytettävissään.

 

Lisäksi valvonnan epäyhtenäisyys asettaa toiminnanharjoittajat eriarvoiseen asemaan. Lainsäädännön asettamat vaatimukset aiheuttavat kustannuksia toiminnanharjoittajille ja tällöin kunnallisen kemikaalivalvonnan epäyhtenäisessä tilanteessa ne toiminnanharjoittajat, jotka eivät piittaa kemikaalilainsäädännön velvoitteista, saavat kilpailuetua samalla, kun velvoitteistaan huolehtivat yrittäjät menettävät kilpailukykyään. On merkkejä myös siitä, että kunnista, joissa kemikaalivalvonnasta huolehditaan, ovat yksittäiset yritykset vaihtaneet kotipaikkakuntaansa. Tästä seuraa kunnalle yhteisöverotulojen menetystä.

 

Vielä edellä esitetyn lisäksi kemikaalien markkinavalvonnan toteuttaminen kuntatasolla aiheuttaa vaikeuksia alalla toimiville asiantuntijoille, jotka saavat toimeksiantoja eri kunnissa toimivilta toiminnanharjoittajilta. Esimerkiksi kemikaalipakkausten merkintävaatimusten yhdenmukaisuuden puuttuminen on konsulteille vaikeasti ymmärrettävä asia.

 

Yhteenveto                       Yhteenvetona kaupunginhallitus toteaa, että kemikaalivalvontaa voidaan tehostaa lisäämällä resursseja kunnalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen valvontaan. Tehokkain, yksinkertaisin ja toimivin keino kemikaalien markkinavalvonnan tehostamiseen ja toiminnanharjoittajien tasapuolisen kohtelun parantamiseen on siirtää valvontatoiminta kokonaisuudessaan kunnilta valtion viranomaiselle. Tällöin valvonnan yhdenmukainen linjaus on helpointa toteuttaa yhdenmukaisella ja tasapuolisella sekä kuluttajien kannalta turvallisella tavalla.

 

Pöytäkirjanote sosiaali- ja terveysministeriölle sekä ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

18 §

TAPIO WIRKKALAN PUISTON PUISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, TOUKOLA

 

Khs 2010-1947

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tapio Wirkkalan puiston puistosuunnitelman (nro VIO 5596) ja siihen sisältyvän ympäristötaideteoksen siten, että puiston rakentamiskustannukset taideteos mukaan lukien ovat yhteensä 1,3 milj. euroa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti osoittaa kaupungin taidemuseolle taideteoksen toteuttamista varten 1,15 milj. euron määrärahan vuoden 2011 talousarvoista talousarvion kohdasta 8 29 04, kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

19 §

20.12.2010 pöydälle pantu asia

MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA / KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTU YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 26.10.2010 § 562

 

Khs 2010-552, 2010-2155

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

20 §

TERVEYSKESKUKSEN JOHTAJALÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2010-2400

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

21 §

ERÄIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN TERVEYSKESKUKSEEN

 

Khs 2010-2356

Esityslistan asia Stj/2

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti perustaa terveyskeskukseen seuraavat virat 15.1.2011 lukien:

 

Kotihoito

 

Kaakkoinen alue:

 

Lukumäärä

 

2

Nimike

 

kotihoidon ohjaaja

Tehtäväkohtainen palkka e/kk

 

2663,00

 

Läntinen alue:

 

1

kotihoidon ohjaaja

2663,00

 

Kaupunginsairaala

 

Lukumäärä

 

1

1

Nimike

 

apulaisylilääkäri

terveyskeskuslääkäri

Tehtäväkohtainen palkka e/kk

 

4914,00

4277,00

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle. 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

22 §

PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN SUUR-HELSINGIN GOLF OY:N KANSSA LUUKIN GOLFKENTTÄALUEESTA

 

Khs 2010-2292

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

23 §

TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTOIMIKUNTAAN MARJA LEENA TOUKOSEN TILALLE VUODEKSI 2011

 

Khs 2008-906

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan johtavahammaslääkäri Seija Hiekkasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkosen vuodeksi 2011.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille ja henkilöstötoimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Kuutamo Sari, työmarkkina-asiantuntija, puhelin 310 70838

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

24 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 ja 1 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

16.12.2010

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

25 §

ARABIANRANNAN ASUINKERROSTALOTONTIN MYYMINEN TARJOUSKILPAILUN PERUSTEELLA

 

Khs 2010-2202

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Rakennusyhtiö Rand ja Tuulberg Oy:lle (Y-tunnus 2356923-2) perustettavan asunto-osakeyhtiön tai perustettavien asunto-osake­yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin 23. kaupunginosan (Toukola) korttelin nro 23124 tontti nro 44 (os. Kaanaankatu 9) seuraavin ehdoin:

 

1                    Tontin kauppahinta määräytyy tontille rakennettavien asuinrakennusten ym. velattoman kokonaismyyntihinnan sekä ostajan ostotarjouksessaan ilmoittaman 28,210 suuruisen prosenttiosuuden perusteella siten, että tontin kauppahinta on tontille rakennettavien asuinrakennusten ym. velaton kokonaismyyntihinta kerrottuna edellä sanotulla prosenttiluvulla.

 

Tontin kauppahinnan tarkempi muodostuminen on määritelty liitteenä 1 olevan esisopimuksen kohdassa ”Kauppahinta ja lopullisen kiinteistökaupan tekeminen”.

 

Ostaja on maksanut käsirahan eli viisisataatuhatta (500.000) euroa kaupungin pankkitilille nro 200118-205059 /Nordea (maksutunnus To 5596). Käsiraha on maksettu lopullisen kauppakirjan ehtojen noudattamisen vakuudeksi ja se lasketaan osaksi lopullista kauppahintaa.

 

Kaupassa noudatetaan ilmoitettua tonttikohtaista hintaa (arvio) 30.9.2011 saakka. Mikäli kaupunki myöntää ostajalle hakemuksesta perustellusta syystä kaupan tekemiseen lisäaikaa, kauppahintaa (arvio) tarkistetaan laskemalla kauppahinnalle 1.10.2011 alkaen kaupantekopäivään saakka kolmen (3) % suuruinen vuotuinen korko.

 

Ostaja suorittaa myyjälle tontin kauppahinnan (arvio) ja sen mahdollisen tarkistuksen kokonaisuudessaan kaupungin pankkitilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

 

Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoituksin ehdolla, että edellä mainittu kauppahinta tarkistuksineen on suoritettu sitä ennen edellytetyllä tavalla.

 

Kaupungilla on oikeus periä tontista lisäkauppahintaa ostajalta esisopimuksessa mainituin ehdoin. Kaupunki ei ole kuitenkaan velvollinen esisopimuksen perusteella palauttamaan mahdollisesti liikaa suoritettua kauppahintaa ostajalle. 

 

Mainittu oikeus lisäkauppahinnan perimiseen koskee myös poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen mahdollistamia lisärakentamistilanteita.

 

2                    Tontin kauppakirja on tehtävä ja allekirjoitettava viimeistään 30.9.2011, ellei kaupunki myönnä ostajalle hakemuksesta perustellusta syystä mainittuun määräaikaan pidennystä.

 

3                    Muilta osin kiinteistökaupassa noudatetaan esisopimuksen ehtoja, kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja sekä kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan hyväksymään kaupungin ja Rakennusyhtiö Rand ja Tuulberg Oy:n tai sen toimesta perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden välillä liitteen 1 mukainen 11.11.2010 allekirjoitettu ostajaa yksipuolisesti velvoittava kiinteistökaupan esisopimus ja sen perusteella tekemään lopullinen kauppakirja, sekä tekemään esisopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia sekä hyväksymään lopullisen kaupan ehdot.

 

Pöytäkirjanote Rand ja Tuulberg Oy:lle, kiinteistölautakunnalle sekä kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan sivulle 61 alaotsikon ”Ostotarjouskilpailu” viimeiseksi kappaleeksi lisätään seuraava kappale:

 

Esittelijä toteaa, että emoyhtiö AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg sitoutuu (sitoumus 17.12.2010) yhteisvastuullisesti tytäryhtiönsä Rakennusyhtiö Rand ja Tuulberg Oy:n kanssa vastaamaan tonttia 23124/44 koskevan esisopimuksen ja lopullisen kauppakirjan mukaisten ehtojen ja velvoitteiden täyttämisestä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

26 §

KULOSAAREN TONTIN 42014/7 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 12028)

 

Khs 2010-2418

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin nro 42014 tontin nro 7 rakennuskieltoaikaa 16.1.2013 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

27 §

20.12.2010 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO MUISTUTUKSIIN KRUUNUNHAAN TONTTIEN 11/6, 14/6 JA 12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 JA 23/10 ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11944)

 

Khs 2009-2713

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, että vastauksen antaminen raukeaa kaavan palautuksen johdosta.

 

Pöytäkirjanote Xxxxx X. Xxxxxxx, Xxxxx X. Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Asunto Oy Solmulle, Xxxx Xxxxxx, Asunto Oy Kristian 17:lle, Xxxx ja Xxxx Xxxxxxxxxx, Bostadsaktiebolaget Norra Kajen 10:lle, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx ja Xxxx Xxxxxxxx, Xxx-Xxxx Xxxxxxxxx, Asunto Oy Kruununhaankatu 4:lle, Xxxxxx Xxxxxxxxx ym. ja Asunto Oy Meritullinkatu 12:lle.

 

Esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus päättänee todeta, että vastauksen antaminen raukeaa kaavan palautuksen johdosta.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

28 §

20.12.2010 pöydälle pantu asia

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ MERITULLINKATU 12:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1901

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

29 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

4.1.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Ville Ylikahri                                           Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  18.1.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 1, 3-6, 14-17, 19-20, 22, 24 ja 27-29 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano)      Pöytäkirjan 2 §

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


 

 

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                                                 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113                                           

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 


 

(Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen)

 

VALITUSOSOITUS

 

                      Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

                     

Pöytäkirjan 26 §

 

Valitusoikeus

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Nähtäville asettamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen.

 

Valitusviranomainen

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköposti:                       helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postiosoite:                       PL 120

                                                                  00521 HELSINKI

 

Faksinumero:                   010 36 42079

 

Käyntiosoite:                     Ratapihantie 9

 

Puhelinnumero:              010 36 42000

 

                      Valituksen muoto ja sisältö

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

                    päätös, johon haetaan muutosta

                    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

                    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

                      Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä

 

                    päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä

                    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta

                    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron oikeudenkäyntimaksun.

 


Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                                                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 


 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         1, 3-6, 14-17, 19-20, 22, 24 ja 27-29 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 

(Verkställighet)                   2 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

 


 

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

-                                        

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.


 

(Förvaltningsbesvär, utfärdande och förlängning av byggförbud)

 

BESVÄRSANVISNING

 

Ändring i beslutet söks genom förvaltningsbesvär.

 

26 § i protokollet

 

Besvärsrätt

 

Ändring i ett beslut som gäller utfärdande och förlängning av byggförbud får genom besvär sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).

 

Besvärstid

 

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Besvärsmyndighet

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.hao@oikeus.fi

 

Postadress:                       PB 120

                                            00521 HELSINGFORS

 

Faxnummer:                     010 36 42079

 

Besöksadress:                 Bangårdsvägen 9

 

Telefonnummer:              010 36 42000

 

Formen för och innehållet i besvärsskriften

 

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller

                    till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som söks

                    på vilka grunder ändring söks.

 

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

 

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet och intakthet.

 

Till besvärsskriften ska fogas

 

                    det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia

                    ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

                    de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

Rättegångsavgift

 

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 89 euro för behandlingen av ärendet.

 


Protokoll

 

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Norra esplanaden 1113

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.