Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

4

Kaupunginvaltuuston 2.3.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


4

KAUPUNGINVALTUUSTON 2.3.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 2.3.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, liikennelaitoksen johtokunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, rakennusvirastolle, rakentamispalvelulle, sosiaalivirastolle, opetusvirastolle, kaupungin taidemuseolle, nuorisoasiainkeskukselle, pelastuslaitokselle, tukkutorille, hankintakeskukselle, henkilöstökeskukselle, taloushallintopalvelu-liikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

 

5                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja laatimaan ja allekirjoittamaan takaussitoumuksen.

 

Pöytäkirjanote takauksensaajalle, sosiaalilautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, sen suomenkieliselle jaostolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Toivomusponsi aloitteeseen 11 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen 14 uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloitteet 24, 25, 27, 28 ja 32 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 16.3.2011.

 

15–74           Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakentamispalvelua julistamaan rakentamispalvelun toimitusjohtajan viran haettavaksi rakentamispalvelun johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja niin, että hakuilmoituksessa viran hakijoita pyydetään esittämään palkkatoivomus.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee määrätä DI Hannu Halkolan hoitamaan avoinna olevaa rakentamispalvelun toimitusjohtajan virkaa 6912,00 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin siihen saakka kunnes virkaan valittu ottaa tehtävän vastaan, nyt tehtävällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 29.9.2011 saakka.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Mauri Suuperkolle.

 

Pöytäkirjanote Hannu Halkolalle, rakentamispalvelulle ja henkilöstökeskukselle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa julistamaan kiinteistöviraston virastopäällikön viran julkisesti haettavaksi kiinteistötoimen johtosäännössä mainituin pätevyysvaatimuksin, kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Mikael Nordqvistille.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

10                 Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1–6 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

11                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Oy Transmeri Ab:lle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, liikennelaitoksen johtokunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012