Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

4

Kaupunginvaltuuston 16.2.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


4

KAUPUNGINVALTUUSTON 16.2.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 16.2.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote poliisin neuvottelukunnalle, Helsingin poliisilaitokselle sekä päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginmuseota toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginmuseon johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tilakeskukselle, tukkutorille, rakennusvirastolle, taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (Juha Viljakainen).

 

15                 Kaupunginjohtaja ottanee aloitteen 3 uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloitteet 5, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28 ja 32 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 2.3.2011.

 

16–23           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

24, 25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

26                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelu­lautakun­nalle, rakennusvirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, ympäristökeskukselle ja liikennelaitos-liikelaitokselle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Kalervo Laineelle, Munkkivuoren Ostoskeskus Oy:lle ja Juhani Rinteelle ym.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja rakennusvirastolle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

12, 13           Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Antero Enäjärvelle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

27–29           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012