HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

7 - 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstikehys: Ehdotukset
e-mail: khs.ehdotukset@hel.fi

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

21.2.2011 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n osakas- ja runkosopimukset

3

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa tehtävä sopimus joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta ja jakamisesta

6

 

2

Lausunto Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemalleista

20

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Esityksen tekeminen sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalitoimen ja terveystoimen yhteistoiminnan edistämiseksi tietosuojalainsäädäntöä muuttamalla

35

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan asettaminen

39

 

2

Khn käsiteltäväksi otettu opetuslautakunnan 14.12.2010 päätös § 337, Vetoomus koulujen ja opiskelijoiden terveellisten työolojen puolesta

41

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Valtuutettu Jorma Bergholmin toivomusponsi: Kaupungin investointiohjelman asuntorakentamista tukevien investointien toteuttaminen

42

 

2

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: Valtion kanssa neuvotteleminen korjausavustusten jatkamiseksi

45

 

3

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi: Asumisoikeuslainsäädännön uudistaminen ja asumisoikeusasuntojen tuotanto

48

 

4

Valtuutettu Lasse Männistön toivomusponsi: Tontinluovutuksesta rakentamisen käynnistymiseen kuluvan ajan lyhentäminen

50

 

5

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi: Autottomien vuokrakohteiden toteuttaminen uusille alueille

54

 

6

Valtuutettu Antti Vuorelan toivomusponsi: Savuttomien kaupungin vuokratalojen rakentaminen

57

 

7

Matti Kokkosen puutarha Oy:n poikkeamishakemus

58

 

8

7.2.2011 ja 14.2.2011 pöydälle pantu asia
Esiselvitys Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden omistuksen, hallinnon ja hoidon järjestämiseksi

62

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Oker-Blomin (varalla Bryggare) ja Asko-Seljavaaran (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


3

GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY:N OSAKAS- JA RUNKOSOPIMUKSET

 

Khs 2011-288

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä

 

-                                       Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:tä koskevan osakassopimuksen liitteen 1 mukaisesti

 

-                                       Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:tä koskevan runkosopimuksen vuosille 2011-2013 liitteen 2 mukaisesti

 

-                                       vuosittain erikseen hyväksyttävän taloussuunnitelman vuodelle 2011 ja Helsingin maksuosuuden 947 250 euroa liitteen 3 mukaisesti, sekä

 

-                                       runkosopimuksen ulkopuolisiin Greater Helsinki Promotion  Ltd Oy:n toteuttamiin markkinointi- ja muihin erillistoimenpiteisiin käytettäväksi enintään 462 750 euroa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan Helsingin kaupungin vuoden 2011 maksuosuuden 947 250 euroa (ilman arvonlisäveroa) ja runkosopimuksen ulkopuolisiin markkinointi- ja muihin toimenpiteisiin käytettävät enintään 462 750 euroa (ilman arvonlisäveroa) vuoden 2011 talousarvion kohdalta 1 04 02 käyttövarat, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

 

Lisätiedot:
Tuominen Nyrki, elinkeinopäällikkö, puhelin 310 36255

 

 

LIITTEET

Liite 1

Osakassopimus 2011

 

Liite 2

Runkosopimus 2011-2013

 

ESITTELIJÄ                      Greater Helsinki Promotion Ltd Oy (GHP) on pääkaupunkiseudun kuntien sekä Uudenmaan Liiton yhteisesti omistama, vuonna 2006 perustettu pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen elinkeinomarkkinointiyhtiö. Yhtiön rahoitus kuntakohtaisesti on sovittu vuosittain erikseen ja toiminnan seurannasta on huolehtinut pääkaupunkiseudun elinkeinoryhmä.

 

Yhtiön toimintamallin ja rahoituksen selkeyttämiseksi pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous on 19.8.2010 päätynyt esittämään yhtiön tehtävien määrittämistä uusittuun osakassopimukseen sekä runkosopimukseen pohjautuvaksi sekä rahoituksen vahvistamista vuosittain samalla tavoin kuin seudullisen kehitysyhtiön, Culminatum Innovation Ltd Oy:n toimintakin.

 

Seurannasta vastaisi edelleen kaupunginjohtajien asettama Pks-elinkeinoryhmä. Lisäksi GHP raportoisi omistajien viestintäjohtajille.

 

Kaupunginjohtajien esittämä toimintamalli on seuraava:

 

-                                       Osakassopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi. Siihen sisältyy toimeksianto hoitaa seudun elinkeinomarkkinointia ja kansainvälistä yleismarkkinointia. Lisäksi siinä sovitaan osakkaiden välisistä suhteista, kuten osakkeiden luovutuksesta, hallituksen kokoonpanosta, ja päätöksentekojärjestyksestä,

 

-                                       Runkosopimus tehdään kolmeksi vuodeksi mallina Culminatumin ja pääkaupunkiseudun kaupunkien välinen runkosopimus. Runkosopimuksen pohjalta yhtiö tuottaisi omistajilleen ns. peruspalvelut sekä erillisiä ns. myyntiohjelmia. Peruspalvelut sisältävät omistajien yleisen elinkeinomarkkinoinnin markkinointi- ja viestintämateriaalien kehittämisen, ulkomaisiin investointeihin liittyvän liiketoimintatiedon hallinnan, yhteisten myyntiohjelmien ulkopuolella syntyvien investointiprojektien konsultoinnin, koko yhtiön toimintaa koskevan raportoinnin sekä seudullisen yhtiön toimintaedellytysten turvaamisen (= osa henkilöstökuluista sekä muut kiinteät kulut).

 

Erilliset myyntiohjelmat ovat vuosittaisia toimenpidekokonaisuuksia, joilla haetaan kohdennetusti ulkomaisia sijoituksia ja yrityksiä pääkaupunkiseudulle.

 

GHP:n vuoden 2011 taloussuunnitelman mukaisesti peruspalveluiden arvo vuonna 2011 on 1 350 000 euroa jakautuen rahoitusosuuksiin osakkuuksien suhteessa seuraavasti:

 


Helsinki (45 %) 607 500 euroa (+ alv)

Espoo (23,5 %) 317 250 euroa (+ alv)

Vantaa (19 %) 256 500 euroa (+ alv)

Uudenmaan liitto (10 %) 135 000 euroa (+ alv)

Kauniainen (2,5 %) 33 750 euroa (+ alv)

 

Peruspalvelut laskutetaan toimintavuoden alussa yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi.

 

Erillisten myyntiohjelmien tavoitteena on kaksinkertaistaa osakkaiden rahoitusosuus ulkopuolisten kumppanien avulla. Näiden palveluiden arvo omistajille on 1 587 000 euroa ja Helsingin osuus näistä on osakasosuuden mukaisesti 339 750 euroa (+alv).

 

Lisäksi Helsinki voi ostaa GHP:ltä muita markkinointitoimenpiteitä, joissa kumppaneina voi olla kussakin tapauksessa erikseen yksi tai useampi GHP:n osakkaista sekä ulkopuolisia tahoja. Näitä erillisiä toimenpiteitä ei ole sisällytetty osakassopimuksen mukaiseen toimintaan eikä niitä rahoiteta runkosopimuksen suhteessa kaikkien osakkaiden kesken.

 

 

 

 


1

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN KANSSA TEHTÄVÄ SOPIMUS JOUKKOLIIKENNEINFRAN KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA JA JAKAMISESTA

 

Khs 2010-2262

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa liikennelaitos -liikelaitoksen tekemään Helsingin joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta ja kustannusten jakamisesta HSL-kuntien kesken sopimuksen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa esityksen mukaisesti niin, että vuositasolla (vuonna 2010) HSL maksaa HKL:lle joukkoliikenteen infran kustannusten korvauksena 57,0 miljoonaa euroa (ennuste, täsmentyy tilinpäätösvaiheessa) ja niin, että Helsingille maksettavaksi tulee vastaavasti samalta ajalta joukkoliikenneinfran käyttömaksuja yhteensä 50,6 milj. euroa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että lähtökohtana vuoden 2011 jälkeen noudatettavien infrakorvausten jakoperusteiden osalta tulee olla kustannusten jakaminen liikennemuodoittain, nousuittain ja kunnittain.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitos -liikelaitokselle ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ote kuntayhtymän hallituksen tarkastamattomasta pöytäkirjasta 23.11.2010

 

Liite 2

Sopimusluonnos 23.11.2010

 

Liite 3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamista ja jakamista koskevan sopimuksen tekemisestä Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymän kanssa.

 

./.                   Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös on liitteessä 3 (päätöshistoria).

 

./.                   Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt sopimusluonnoksen 23.11.2010. Ote kuntayhtymän hallituksen tarkastamattomasta pöytäkirjasta 23.11.2010 sekä sopimusluonnos ovat liitteinä 1 ja 2.

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys on seuraavanlainen:

 

1.    Yleistä

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL:n) perussopimuksessa on määritelty periaatteet, joita noudatetaan joukkoliikenteen perusinfrastruktuurin eli ns. joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisessa ja kustannusten jakamisessa HSL:n jäsenkuntien kesken


Perussopimus 2 §

      

Kuntayhtymän tehtävänä on:

-       suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä
==

-       osallistua joukkoliikenteen infran kehittämis- ja ylläpitoinvestointien suunnitteluun yhdessä kuntien ja asianomaisten muiden tahojen kanssa
==

 

Perussopimus 26 §

 

Jäsenkuntien kuntayhtymän käyttöön erillisillä sopimuksilla osoittaman joukkoliikenneinfraomaisuuden käytöstä maksettavan käyttöoikeuskorvauksen laskentaperusteena käytetään infraomaisuuden tarkistettua käypää arvoa.
==

 

Joukkoliikenteen lipputulojen ja joukkoliikenteen järjestämisestä aiheutuvien kulujen kohdistamisessa jäsenkunnille noudatetaan seuraavia periaatteita:

==

 

Infrakulut

-       liikennemuodoittain nousujen suhteessa

 

Infrakulut lasketaan käypien arvojen perusteella. Kuluihin sisältyvät 50 % pääoman poistoista ja koroista sekä täysimääräisesti infran hallinto- ja ylläpitokulut. Infran hallinto- ja ylläpitokuluista neuvotellaan kuntayhtymän ja jäsenkuntien kesken vuosittain.

 

Jäsenkuntien uusien joukkoliikenneinvestointien osalta otetaan huomioon myös rakennusaikaiset korot. Määriteltäessä jäsenkuntien vanhojen joukkoliikenneinvestointien käypää arvoa ei rakennusaikaisia korkoja kuitenkaan jälkikäteen oteta huomioon.

 

Vantaan kehärata ja tulevat muut kaupunkiratahankkeet sisällytetään infrakustannuksiin, mutta ei vanhojen kaupunkiratojen kustannuksia.

 

Kustannusten jaossa käytettävä kysyntätieto (nousut ja matkustuskilometrit liikennemuodoittain ja kunnittain) perustuu lippulajitutkimuksiin ja matkakorttijärjestelmän keräämiin tietoihin. Kysyntätieto päivittyy raitiovaunun ja metron osalta syksyllä 2008 valmistuvan lippulajitutkimuksen perusteella. Käytettävä kysyntätieto ei saa olla kolmea (3) vuotta vanhempaa, ellei kuntayhtymän hallitus muuta päätä.

 

Kuntayhtymän hallitus päättää edellä selostettujen periaatteiden mukaisesti yksityiskohtaiset laskentaperiaatteet järjestämänsä joukkoliikenteen lipputulojen ja menojen kohdentamisesta jäsenkunnille.

Siirtymäsäännökset

 

Mikäli vuonna 2010 kuntakohtaiset nettokustannukset (kunnan netto-osuus joukkoliikenteen alijäämän kattamisesta) muuttuvat merkittävästi vuodesta 2009, sovelletaan tällöin siirtymäaikaa siten, että vuonna 2010 muutoksesta otetaan huomioon 33 %, vuonna 2011   67 % ja vuonna 2012   100 %.

 

2.    Sopimus

 

HSL:n jäsenkunnat ovat neuvotelleet kunkin kunnan joukkoliikenneinfran (jl-infra) pääoma- ja käyttökustannusten korvaamisesta HSL:n kanssa niin, että HSL perii infrakustannukset inframaksuina käytön mukaan eli sen mukaan, miten kunkin kunnan asukkaat käyttävät joukkoliikenneinfraa. Joukkoliikenneinfrasopimuksesta käydyissä neuvotteluissa Helsinkiä on edustanut apulaiskaupunginjohtajan päätöksen nojalla HKL.

 

Sopimuksen valmistelua on koordinoinut ohjausryhmä, jota valmistelussa ovat avustaneet sopimusryhmä ja talousryhmä. Sopimusryhmän sihteeristö valmisteli sopimuksen pohjaversion.

 

Sopimusjärjestelyn lähtökohtana on, että kukin HSL:n jäsenkunta tekee erillisen sopimuksen HSL:n kanssa omistamansa jl-infran käytöstä noudattaen HSL:n perussopimuksen periaatteita.

 

Ohjausryhmässä saavutettiin neuvottelutulos infrasopoimuksesta kuitenkin niin, että inframaksujen jakoperusteen osalta neuvottelutulos koskee vain vuosia 2010 ja 2011.

 

3.    Sopimuksen laajuus

 

Jl-infralla tarkoitetaan kunnan omistamaa ja HSL:n järjestämää liikennettä palvelevia rakenteita, rakennuksia ym. Jl-infraan kuuluvat näin metro- ja raitiovaunuradat, metroasemat, joukkoliikenteen terminaalit, junaliikenteen radat ja asemat siltä osin, kun ne ovat kuntien omistamia, yms. 

 

Jl-infraan ei lueta liikkuvaa kalustoa, varikkoinfraa eikä myöskään joukkoliikenteen staattiseen ja sähköiseen informaatioon liittyvää infraa, kuljettajien sosiaalitiloja, liityntäpysäköintiin liittyvää infrarakennetta eikä myöskään metroasemien liiketiloja eikä mainospaikkoja.

 

Jl-infra jakautuu infrasopimuksessa (1) vanhaan ja (2) uuteen jl-infraan.

 

Vanhaan jl-infraan luetaan kaikki jl-infra, joka on otettu käyttöön 31.12.2009 mennessä, myös esimerkiksi siihen mennessä käyttöön otetut jl-infran täydennys- ja peruskorjausinvestoinnit.

 

Uutta jl-infraa ovat uusinvestoinnit sekä täydennys- ja peruskorjausinvestoinnit, jotka on otettu käyttöön 1.1.2010 tai sen jälkeen.

 

Jl-infraa käsitellään infrasopimuksessa joukkoliikennemuodoittain. Infrasopimuksessa jl-infra on eritelty liikennemuodoittain (1) bussi-, (2) juna, (3) metro-, (4) raitio- ja (5) lauttaliikenneinfraan. Tarvittaessa sopimusta voidaan täydentää myös mahdollisten muiden joukkoliikennemuotojen osalta sopimuksen mukaisin menettelyin.

 

4.    Vanha jl-infra

 

Vanhaan jl-infraan kuuluvat metro- ja raitioliikenteen infra kokonaisuudessaan. Lisäksi vanhaan jl-infraan kuuluvat erikseen nimetyt bussiterminaalit.

 

Vanhasta jl-infrasta kunnat perivät HSL:ltä käytöstä korvausta niin, että laskentaperusteena käytetään infraomaisuuden sopimuksen voimaantulohetkeen 1.1.2010 tarkistettua käypää arvoa. Kunnat ovat käyttäneet tarkistettua käypää arvoa määritettäessä ulkopuolista konsulttia (Catella Oy) niin, että arvon määritys tehdään yhtäläisin periaattein kaikkien kuntien osalta. Vanhaan jl-infraan eivät kuulu joukkoliikenteen käytössä oleva pysäkki- ja katosinfra lukuun ottamatta raitioliikennejärjestelmään kuuluvia erillisiä raitioliikenteen pysäkkejä.

 

Perussopimuksen periaatteiden mukaan kunnat laskuttavat vanhan jl-infran osalta HSL:ltä puolet käypään arvoon tarkistetun jl-infran laskennallisista pääoman poistoista ja koroista.

 

Kunnat laskuttavat vanhan jl-infran osalta HSL:ltä täysimääräisesti tämän infraomaisuuden hallinto- ja ylläpitokulut niin kuin jäljempänä esitetään.

 

4.1.      Pääomakustannukset

 

Vanhan jl-infran pääomakustannukset (poistot ja korot) ovat laskentapohjassa määriteltäessä kuntien HSL:ltä perimää infrakorvausta. HSL:ltä perittävät kustannukset eivät sisällä kuluja, jotka eivät kohdistu vanhaan jl-infraan.

HSL:ltä perittävät infrakorvaukset eivät sisällä pääomakustannuksia siltä osin, kun kyse on pääomakustannuksista, joista kunta saa erillisen korvauksen HSL:ltä tai muulta viranomaiselta erillisten sopimusten mukaan.

 

Jl-infran laskennalliset pääoman poistot ja korot kunta laskuttaa HSL:ltä puolesta määrästään (50 %). Toinen puolisko näistä kunnan jl-infran kustannuksista jää näin ao. kunnan suoraan maksettavaksi.

 

4.1.1.   Käyvän arvon määrittely

 

Vanha jl-infran omaisuus arvostetaan Helsingin osalta niin, että ulkopuolinen konsultti (Catella Oy) on laskenut 31.12.2008 mennessä käyttöön otetulle omaisuudelle laskennallisen käyvän arvon. Näin määritellyt jl-infran omaisuusarvot on tarkistettu indeksillä ja ikäalennuksilla tilanteeseen 31.12.2009. Ajalla 1.1. - 31.12.2009 käyttöön otetusta infraomaisuudesta käytetään HSL:ltä laskutettavaa jl-infrakorvausta määritettäessä kirjanpidon mukaisia omaisuusarvoja.

 

Ns. vanhaa jl-infraomaisuutta määritettäessä ei ole otettu huomioon rakennusaikaisia korkoja, eikä maanhankinnasta ja omistamisesta aiheutuvia kuluja eikä arvonlisäveroa. Ulkopuolinen konsultti (Catella Oy) määritti kaikelle Helsingin omistamalle vanhalle jl-infralle käyvät arvot tekemällä kattavan tarkastelun ja arvioinnin tilanteessa 31.12.2008. Tästä jl-infraomaisuudesta perittävät pääomakorvaukset lasketaan näin konsultin määrittämien käypien arvojen perusteella kunnan jl-infran jäljellä olevan elinkaaren ajan.

 

4.1.2.   Poistojen ja koron laskeminen                    

 

Vanhan jl-infran infrakustannusten korvauslaskelmassa käytettävät poistot perustuvat edellä olevan mukaisesti määriteltyihin käypiin arvoihin. Käyvät arvot määritellään kertaluonteisesti koko vanhan jl-infran jäljellä olevaa elinkaarta varten.

 

Mikäli jonkin vanhan jl-infraan kuuluvan kohteen jäljelle oleva poistoaika on yli viisi (5) vuotta, noudatetaan infrakorvausta määrittävässä poistolaskelmassa jäljellä olevaa kirjanpidollista poistoaikaa. Mikäli jonkin vanhan omaisuuskohteen jäljellä jäävä poistoaika on kuitenkin alle viisi (5) vuotta 1.1.2010 alkaen, lisätään poistoaikaa niin, että omaisuuskohde poistetaan 5 vuodessa (31.12.2014 mennessä). Poistotapana on tasapoisto.

 

Koron määrittelyssä käytettävä korkokanta on 5 %. Korko lasketaan edellisen vuoden infraomaisuuden arvosta.

 

4.2.      Hallinto- ja ylläpitokustannukset

 

Kunnat laskuttavat HSL:ltä kaikki vanhan jl-infran hallinto- ja ylläpitokustannukset täysimääräisesti.

 

Kunta laskuttaa HSL:ltä myös sellaisen vanhan jl-infran hallinto- ja ylläpitokustannukset, joita pääomakustannusten osalta ei lueta vanhaan jl-infraan. Tällaista muissa kuin pääomakustannuksissa vanhaan jl-infraan luettavaa ennen 1.1.2010 käyttöön otettua jl-infraa ovat esimerkiksi kuntien omistamat lähijunaliikenteen asemat samoin kuin Suomenlinnan lauttaliikenteen terminaalit ja lauttaliikennelaiturit. Näiden jl-infraomaisuuserien osalta siis kunnat laskuttavat infrakorvauksessa hallinto- ja ylläpitokustannukset.

 

5.    Uusi jl-infra

 

Uuteen jl-infraan kuuluu kaikki HSL:n järjestämän joukkoliikenteen käytössä oleva jl-infraomaisuus liikennemuodosta riippumatta eli koko raitioliikenteen ja metroliikenteen jl-infra, samoin kuin kaupunkiratojen jl-infra ja lauttaliikenteen terminaali- ja laiturirakenteita koskeva infra sekä erikseen nimetyt bussiliikenneterminaalit ja joukkoliikennekadut, -tunnelit ja -sillat. Myöskään uuteen jl-infraan eivät kuitenkaan kuulu joukkoliikenteen pysäkki- ja katosinfra lukuun ottamatta erillisiä raitioliikennejärjestelmään kuuluvia pysäkkejä.

 

Kunnat perivät uudesta jl-infrasta infrakorvausta niin, että siihen sisältyy pääomakustannuksina puolet jl-infran kirjanpidon mukaisista poistoista ja koroista.

 

Myös uuden jl-infran osalta kunnat laskuttavat jl-infran hallinto- ja ylläpitokustannukset täysimääräisesti HSL:ltä niin kuin jäljempänä tarkemmin selvitetään.

 

5.1.      Pääomakustannukset

 

Uuden jl-infran pääomakustannusten osalta käyttökorvaus perustuu kunnan kirjanpidon mukaiseen infraomaisuusluetteloon.

 

Kunnan uudesta jl-infrasta HSL:ltä perimän infrakorvauksen laskentapohjaan luetaan tämän infraomaisuuden pääoman poistot, korot sekä rakennusaikaiset korot puolesta määrästään (50 %) sen jälkeen kun omaisuus on otettu joukkoliikenteen käyttöön.

 

Kunta perii HSL:ltä pääomakustannukset edellä selvitetyn periaatteen mukaisesti sekä joukkoliikenteen uusinvestoinneista että täydennys- ja peruskorjausinvestoinneista.

 

Kunta voi periä HSL:ltä pääomakorvausta vain sellaisesta jl-infrasta, joka infrasopimuksen mukaan luetaan uuteen jl-infraan. Kuntien perimät infrakorvaukset eivät näin sisällä uuden jl-infran pääomakustannuksia siltä osin, kun on kysymys jl-infrasta, josta kunta saa erillisen korvauksen HSL:ltä tai muulta viranomaiselta muiden sopimusten mukaan.

 

5.1.1.   Uuden jl-infran arvon määrittely

 

Uusi jl-infra arvostetaan infrakorvauslaskelmassa kirjanpitoarvoonsa. Uuden jl-infran osalta otetaan huomioon myös tämän jl-infran pääoma-arvoa lisäävät pääomitetut rakennusaikaiset korot, niin kuin seuraavassa kohdassa on selvitetty.

 

Rakennusaikainen korko lasketaan viiden (5) prosentin korkokannan mukaan.


 

5.1.2.   Poistojen ja korkojen laskeminen

 

Uuden jl-infran HSL:ltä laskutettavat poistot kohdistuvat perussopimuksen mukaiseen infraomaisuuteen. Poistotapana on tasapoisto.

 

Poistojen laskenta alkaa investoinnin käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen.

 

Uuden jl-infran pääoman korko lasketaan viiden (5) prosentin mukaan. Koron laskenta alkaa investoinnin käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Rakennusaikaiset korot otetaan huomioon myös viiden (5) prosentin korkokannan mukaan ja lisätään kirjanpidossa rakennusaikana osaksi hankkeen pääomakustannusta. Poistot lasketaan sitten pääomitetuilla rakennusaikaisilla koroilla lisätyn uuden jl-infraomaisuuden kirjanpitoarvon mukaan.

 

5.2.      Hallinto- ja ylläpitokustannukset

 

Hallinto- ja ylläpitokustannuksilla tarkoitetaan välittömiä, jl-infraan liittyviä kustannuksia, jotka kertyvät infraomaisuuden huoltamisesta, korjaamisesta, ylläpidosta ja hallinnoinnista. Hallinto- ja ylläpitokulujen laskenta suoritetaan niin, että kunkin kunta laskee HSL:ltä laskutettavan hallinto- ja ylläpitokulunsa samojen periaatteiden mukaisesti. Kuntien HSL:ltä laskutettavat hallinto- ja ylläpitokustannukset määrittyvät suoraan kunnan kirjanpidosta saatujen tietojen mukaan tai kirjanpidon perusteella tehtyjen laskelmien pohjalta.

 

Kunnan HSL:ltä laskuttamat hallinto- ja ylläpitokustannukset eivät sisällä sellaisia kunnan kustannuksia, jotka kohdistuvat jl-infraomaisuuteen, josta kunta saa erillisen korvauksen muualta tai HSL:ltä erillisten sopimusten mukaan. HSL:ltä laskutettavia hallinto- ja ylläpitokustannuksia eivät myöskään esimerkiksi ole sellaiset kustannukset, jotka kohdistuvat metroasemien liiketiloihin tai muihin sellaisiin tiloihin, joista kunta saa käypää vuokraa.

 

Hallinto- ja ylläpitokulut huomioidaan kunnan infrakorvauslaskelmassa täysimääräisesti (100 %).


 

6.    Muut sopimusehdot

 

6.1.      HSL:ltä laskutettavat jl-Infrakorvaukset

Kunta toimittaa HSL:lle vuosittain huhtikuun loppuun mennessä seuraavia kolmea (3) vuotta koskevan laskelman

     vanhan jl-infran laskennallisista pääomakustannuksista ja arvioiduista hallinto- ja ylläpitokustannuksista sekä

     käyttöomaisuuskirjanpitoon perustuvan laskelman uuden jl-infran kirjanpidon mukaisista pääomakustannuksista sekä arvioiduista hallinto- ja ylläpitokustannuksista

 

Edellä tarkoitettu laskelma tehdään liikennemuodoittain ja uuden jl-infran osalta myös hankkeittain.

 

Kunta ilmoittaa kunakin vuonna HSL:lle em. laskelmat jättäessään myös edellisenä vuonna laskutetun jl-infrakorvauksen mahdollisen laskennallisen yli- tai alijäämän verrattuna toteutuneisiin jl-infrakustannuksiin.

 

HSL vahvistaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä maksettavien jl-infrakorvausten määrän.

 

HKL laskuttaa HSL:ltä infrasopimuksen jl-infrakustannukset kuukausittain tasaerinä (1/12) siten, että laskun eräpäivä on kuukauden 15. päivä. Mikäli HKL:n toteutuvat jl-infrakustannukset poikkeavat HSL:n vahvistetun talousarvion mukaisesta, ottaa HSL HKL:n ilmoituksen perusteella mahdollisen yli- ja alijäämän huomioon tilinpäätösvuotta seuraavana vuonna laadittavassa talousarviossaan.

 

Esimerkiksi HKL:lle vuonna 2010 mahdollisesti syntyneen alijäämän HSL ottaa huomioon vuoden 2012 talousarviossa. 

 

6.2.      Jl-infrakorvausten mukaisten inframaksujen kohdistaminen jäsenkunnille

 

Kuntien HSL:ltä laskuttamat jl-infrakorvaukset jaetaan HSL:n kustannusjakoihin liittyvässä clearausprosessissa kuntien kesken käytön mukaan seuraavasti:

 

     Bussiliikenteen jl-infrakulut kohdistetaan jäsenkaupungeille/kunnille linjastoittain nousujen suhteessa. Bussiliikenneterminaalien osalta kulut kohdistetaan ensin linjastoille terminaalista tehtyjen lähtöjen suhteessa.

 

     Junaliikenteen jl-infrakulut kohdistetaan jäsenkaupungeille/kunnille junaliikenteeseen tehtyjen nousujen suhteessa.

 

     Lauttaliikenteen jl-infrakulut kohdistetaan jäsenkaupungeille/kunnille lauttaliikenteeseen tehtyjen nousujen suhteessa.

 

     Metroliikenteen jl-infrakulut kohdistetaan jäsenkaupungeille/kunnille metroliikenteeseen tehtyjen nousujen suhteessa.

 

     Raitioliikenteen jl-infrakulut kohdistetaan jäsenkaupungeille/kunnille raitioliikenteeseen tehtyjen nousujen suhteessa.


Infrasopimuksen neuvotteluprosessissa sovittiin, että vuonna 2012 noudatettavista menettelyistä sovitaan erikseen alkuvuonna 2011.

 

6.3.      Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen

 

Infakorvausten jakoperiaatteiden osalta infrasopimus käsittää vasta vuodet 2010 ja 2011 niin kuin edellä on mainittu ja kohdassa 7 tarkemmin selvitetty.

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se tulee voimaan sopijapuolten allekirjoitettua sopimuksen 1.1.2010 alkaen. Sopimukseen ei sisälly irtisanomisehtoa.

 

HSL tekee yhteneviä periaatteita noudattaen sopimukset kaikkien jäsenkuntien kanssa.

 

Mikäli sopimusta muutetaan yhden jäsenkunnan kanssa, on sopimusta muutettava vastaavalla tavalla kaikkien jäsenkuntien kanssa.

 

Mikäli sopimukseen tehdään muutoksia, joilla on merkittävä vaikutus muiden jäsenkuntien maksuosuuksiin, tulee tällaiset muutokset hyväksyttää kaikilla jäsenkaupungeilla/kunnilla ja kaikkien jäsenkaupunkien/kuntien sopimuksiin tulee tehdä vastaavat muutokset.

.

7.    Infraohjausryhmän linjaus koskien jl-inframaksujen jakamista kuntien kesken

 

HSL:n ja kuntien infraohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 7.11.2010 kunnille jaettavien inframaksujen jakamista perussopimuksen periaatteiden mukaisesti käytön mukaan.

 

Helsinki esitti infraohjausryhmässä, että jakoperusteena on kustannusten jakaminen (1) liikennemuodoittain, nousuittain ja kunnittain eikä (2) liikennemuodoittain, nousuittain ja koko HSL-alue.

 

Helsingin esittämä vaihtoehto (1) tarkoittaa, että kun kukin kunta toteuttaa, rakentaa ja rahoittaa omalla alueellaan olevan joukkoliikenneinfran, on myös perusteltua ja tarkoituksenmukaista, että kukin kunta saa myös korvausta muilta HSL-kunnilta oman joukkoliikenneinfransa käytöstä sen mukaan, kuinka paljon muiden kuntien asukkaat asianomaisen kunnan joukkoliikenneinfraa käyttävät. Käytännössä tämä vaihtoehto (1) merkitsee, että HSL suorittaisi jl-inframaksujen clearauksen kunnittain sen mukaan, miten kunkin kunnan jl-infran käyttö jakaantuu jl-infran omistajakunnan asukkaiden ja muiden kuntien asukkaiden kesken.

 

Mikäli jakoperusteena olisi vaihtoehto (2), se merkitsisi, että mm. Helsingin joukkoliikenteen korkeampi käyttöaste ja helsinkiläisten Helsingissä tekemien matkojen suuri määrä dominoisi sillä tavoin koko seudulla tehtyjen matkojen määrässä, että Helsingistä tulisi päämaksaja myös muiden kuntien toteuttamissa joukkoliikenneinfrahankkeissa.

 

HSL:n ennakkolaskelmat osoittavat, että laskennallinen ero vaihtoehtojen (1) ja (2) välillä Kehäradan ja länsimetron toteuduttua on Helsingin osalta noin 10 milj. euroa eli että Helsinki maksaisi vaihtoehdossa (2) tämän verran enemmän infran käyttömaksuja HSL:lle verrattuna vaihtoehtoon (1).

 

HSL:n ja kuntien infraohjausryhmä totesi kokouksessaan 7.11.2010, että Helsingin esittämä infran käyttömaksujen jakotapa on oikeudenmukaisempi vaihtoehto. Lopullinen inframaksujen jakoperusteesta päättäminen siirrettiin kuitenkin suoritettavaksi vasta ohjausryhmän jatkotyössä, joka aikataulutettiin alkuvuodelle 2011. Ohjausryhmä suositti tässä vaiheessa HSL:n esittelijälle, että infrakorvaussopimuksesta päätetään ensi vaiheessa vain vuosien 2010 ja 2011 osalta ja pidempiaikainen infrakorvaussopimus tehdään vasta ohjausryhmän vuoden 2011 alkupuolella antaman esityksen pohjalta.

 

HSL:n hallitus päätti kokouksessaan 23.11.2010, edellä olevan mukaisesti, infrakorvausten periaatteista infrakustannusten jakamisesta kuntien kesken vain vuosien 2010 ja 2011 osalta ja ilmoitti, että inframaksujen jakoperuste vuodesta 2012 eteenpäin ratkaistaan alkuvuonna 2011 käytävissä neuvotteluissa.

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa mm., että liikennelaitos
-liikelaitoksen johtokunnan esitys Helsingin kaupungin ja HSL:n väliseksi sopimukseksi perustuu jäsenkuntien ja HSL:n keskinäiseen neuvottelutulokseen.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että HSL:ltä perittävän infraomaisuuden käyttöoikeuskorvauksen määräytyminen on esityksessä perussopimuksen periaatteiden mukainen, eikä siihen ole huomautettavaa.

 

HSL:n maksamien käyttöoikeuskorvausten jakamisessa jäsenkunnille käytettävän jakoperusteen osalta nyt tehtävä sopimus koskee vain vuosia 2010 ja 2011. Tähän on päädytty jakoperustetta koskevien näkemyserojen vuoksi. Pidempiaikainen sopimus jakoperusteen osalta on tarkoitus tehdä vuonna 2011.

 

HSL:n ja jäsenkuntien neuvotteluissa esillä olleet vaihtoehtoiset käyttöoikeuskorvausten jakoperusteet ovat: (1) liikennemuodoittain, nousuittain ja kunnittain ja (2) liikennemuodoittain, nousuittain ja koko HSL-alue. Vaihtoehto (1) tarkoittaa esim. länsimetron osalta, että Helsingille kohdistetaan länsimetron Espoon puolen infrakustannuksista osuus joka vastaa helsinkiläisten matkustusosuutta (noin 30 %) Espoon alueen metroliikenteessä. Vaihtoehdossa (2) Helsingille kohdistuisi länsimetron Espoon puolen infrakustannuksista osuus, joka vastaa helsinkiläisten matkustusosuutta (noin 80 %) koko HSL-alueen metroliikenteessä.

 

HSL:n laskelmien mukaan vaihtoehdon (2) mukainen jakoperuste tarkoittaisi noin 10 milj. euron vuosittaista lisäkustannusta Helsingille länsimetron (noin 8 milj.) ja kehäradan (noin 2 milj.) valmistuttua verrattuna vaihtoehtoon (1). Jakoperusteella on siis erittäin huomattava vaikutus tulevaisuudessa kustannusten jakautumiseen kuntien kesken. Länsimetron osalta vaihtoehdon (2) lopputulema olisi, että Helsinki maksaisi 40 % länsimetron Espoon osuuden investointikustannuksista. (HSL:n perussopimuksen mukaan puolet infrakustannuksista jää ao. kaupungin vastattavaksi ja puolet laskutetaan käyttöoikeuskorvauksina HSL:ltä. Näin länsimetron Espoon osuuden kokonaiskustannuksista kohdistuisi Helsingille 80 %/50 % eli 40 %).

 

Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että infrakustannusten kohdistamista koskevaa perussopimuksen sopimusehtoa tulkittaessa tulee ottaa huomioon perussopimuksen yleisperiaate, jonka mukaan kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut kohdistetaan jäsenkunnille palvelujen käytön mukaisesti. Talous- ja suunnittelukeskuksen näkemyksen mukaan em. yleisperiaate tarkoittaa, että kukin kunta osallistuu muiden kuntien infrakustannuksiin sillä osuudella, jolla kunkin kunnan asukkaat toisen kunnan joukkoliikenneinfraa käyttävät, mikä tarkoittaa jakoperusteen (1) käyttämistä. Talous- ja suunnittelukeskus pitää välttämättömänä, että jatkosopimus neuvotellaan kustannusten jakoperusteen osalta vaihtoehdon (1) pohjalta, niin kuin Helsinki on kantanaan neuvotteluissa esittänytkin.

 

Vuosien 2010 ja 2011 osalta infrakorvausten jakoperusteeksi on neuvottelussa sovittu vaihtoehto (2). Nykytilanteessa vaihtoehdoilla ei ole olennaista vaikutusta kustannusten jakaantumiseen kuntien kesken, joten menettely on vuosien 2010 ja 2011 osalta hyväksyttävissä.

 

./.                   Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto kokonaisuudessaan on liitteessä 3 (päätöshistoria).

 

Esittelijän kannanotot

 

Esittelijä toteaa, että joukkoliikenneinfraa koskeva sopimus on neuvottelutuloksen mukaisena hyväksyttävissä.

 

Esittelijä toteaa, että sopimusta valmistelevassa ohjausryhmässä ei saavutettu käytettävissä olevan tiedon pohjalta vielä yksimielisyyttä siitä, miten infrakulut tulisi kohdistaa sen jälkeen, kun Länsimetro ja Kehärata on otettu käyttöön. Esillä olleiden vaihtoehtojen (liikennemuodoittain, nousuittain ja kunnittain taikka liikennemuodoittain, nousuittain ja koko HSL-alue) vaikutusero Helsingille on huomattava, kuten talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnosta hyvin ilmenee.

 

HSL:n hallituksen pöytäkirjasta käy ilmi, että bussiliikenteen infrakulujen kohdistamisen osalta valmistelussa on saavutettu yksimielisyys, mutta erityisesti metro- ja junaliikenteen infrakulujen kohdistamisesta ei ole saavutettu yksimielisyyttä. Näin ollen sopimusluonnoksessa on ehto, että vuonna 2012 tai sen jälkeen käyttöön otettavien, merkittävien joukkoliikenneinvestointien johdosta infrakulujen kohdistamisesta kunnille sovitaan erikseen. Selvyyden vuoksi sopimusluonnoksessa todetaan lisäksi, että tarkoitus ei ole kuitenkaan muuttaa takautuvasti infrakulujen kohdistamista.


 

Esittelijä yhtyy liikennelaitos -liikelaitoksen sekä talous- ja suunnittelukeskuksen käsityksiin siitä, että jatkosopimus käyttöoikeuskorvausten jakamisesta on neuvoteltava kustannusten jakoperusteen osalta vaihtoehdon (1) pohjalta.

 

 

 

 


2

LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN 2014 VYÖHYKEMALLEISTA

 

Khs 2010-2381

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemalleista Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle seuraavan lausunnon:

 

Yleisenä havaintona Helsingin kaupunki toteaa, että Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemalleja koskeva selvitys on vielä monilta osin keskeneräinen, esimerkkitarkastelut viitteellisiä ja siten todellisilta vaikutuksiltaan vaikeasti hahmotettavia. Ongelmat liittyvät erityisesti kehitettyyn kaarimalliin, jonka vyöhyke-, hinnoittelu- ja subventiotarkastelut edellyttäisivät nyt tehtyä tarkempaa tarkastelua.

 

Alla on tarkasteltu molempia päämalleja, kehitettyä nykymallia ja kehitettyä kaarimallia, sekä lopuksi Helsingin käsitystä vyöhykemallin valinnasta.

 

Kehitetty nykymalli

 

Kehitetty nykyjärjestelmä ei toisi merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen nähden. Asukkaat voisivat edelleen matkustaa kaupungin sisällä alueelta toiselle samalla hinnalla. Asiakkaan näkökulmasta kuntarajoihin perustuva malli on myös helposti hahmotettavissa ja omaksuttavissa.

 

Nykyinen taksa- ja lippujärjestelmä on ollut sinänsä toimiva järjestelmä. Lyhyisiin kuntarajat ylittäviin seutumatkoihin liittyvät epäkohdat, jotka nykyjärjestelmässä on erityisesti koettu ongelmaksi, on mahdollista korjata melko helposti. Hinnoittelun epäsuhtaa sisäisten ja seutumatkojen välillä voitaisiin korjata tasaamalla sisäisen ja seutulipun välistä hintaporrasta. Tasaaminen kohdentuisi melko tasaisesti kuntien matkustajiin, koska seutulipun käyttö jakaantuu lähes tasan espoolaisten, helsinkiläisten ja vantaalaisten kesken. Myös vyöhykelisälipun käyttö toisi tarvittavaa joustavuutta kuntarajat ylittävään matkustamiseen.

 

Kehitetystä nykyjärjestelmästä aiheutuva lisärahoituksen tarve kunnille on esimerkkilaskelmien valossa esitetyistä vaihtoehdoista pienin. Kuntarajoihin perustuvassa mallissa Helsingin sisäisen lipun hintojen korotus jäisi kaarimallia pienemmäksi ilman Helsingin verorahoitusosuuden lisäystä.

 

Etuna on myös se, että kunnat voisivat jatkossakin vaikuttaa sisäisten lippujensa hinnoitteluun, mikä kaarimallissa on käytännössä vaikeampaa. Kaupunginhallitus edellytti 12.10.2009 joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustavasta kuvauksesta antamassaan lausunnossa, että taksa- ja lippujärjestelmän tulee mahdollistaa, että kaupunki voi halutessaan ohjata lisää rahoitusta lippujen hintojen alennuksiin esimerkiksi sisäisiin kausilippuihin, vaikka muut kunnat eivät haluaisi alentaa omien sisäisten lippujensa hintoja.

 

Vaikutukset maankäyttöön ovat helpommin ennakoitavissa kuin kaarimallissa.

 

Kaarimalli

Myös kaarimalli ratkaisee lyhyisiin kuntarajat ylittäviin seutumatkoihin liittyvät epäkohdat. Myös tässä mallissa hyöty koskisi sekä helsinkiläisiä että espoolaisia ja vantaalaisia, koska seutuliikenteen käyttö jakaantuu kaupunkien kesken lähes tasan.

 

Kaarimalli on seudun laajenemisen, kuntarajoista riippumattoman työssäkäynnin ja palvelujen käytön kannalta teoriassa kehitettyä nykymallia parempi vaihtoehto. Lippujen hinnoittelua ja verorahoitusta sekä niitä koskevaa päätöksentekoa sekä kuntien yhteistyötä ajatellen kaarimalli on kuitenkin haasteellisempi kuin kehitetty nykyjärjestelmä.

 

Helsingin kannalta kaarimalleissa keskeisenä ongelmana on lippujen hintojen jyrkkä nousu sisäkaarilla. Esitettyjen hinnoitteluesimerkkien valossa joukkoliikenteen käyttö tulisi helsinkiläisille nykyistä kalliimmaksi, hintatarkasteluissa lipun hinta olisi jopa 6 – 10 % kalliimpi kuin nykyisin. Antaessaan 12.9.2009 HSL:lle lausuntonsa taksa- ja lippujärjestelmän alustavasta kuvauksesta Khs edellytti, että ”taksa- ja lippujärjestelmä tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei helsinkiläisten joukkoliikenteen käyttö kallistu. Helsinki noudattaa joukkoliikennemyönteistä liikennepolitiikkaa, minkä tulee jatkossakin näkyä hyvän palvelutarjonnan lisäksi edullisina lippujen hintoina.”

 

Kaikissa kaarimalleissa joukkoliikennettä subventoidaan kokonaisuudessaan nykyistä enemmän (kasvua noin 8 – 21 milj. euroa mallista riippuen). Erityisesti raportissa yhteiskuntataloudellisesti parhaaksi katsottu vaihtoehto 1a edellyttää vuositasolla tuntuvaa subvention lisäystä (noin 21 milj. euroa). Tässä vaihtoehdossa Helsingin subventiotarve kasvaa vuositasolla noin 5,1 milj. euroa ja Espoon sekä Vantaa vieläkin enemmän.

 

Kaarimallin käyttöönotto edellyttäisikin, että Helsinki ja muut kunnat olisivat valmiita rahoittamaan joukkoliikenteen lipun hinnoittelua verovaroin selvästi nykyistä enemmän. Kaupungin taloudellinen tilanne huomioon ottaen subvention merkittävä lisääminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Todellista subventiotarpeen suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon, että lipun hintojen korotustarve kaarimallien hinnoitteluesimerkkien mukaan olisi varsin tuntuva verrattuna viimeaikaisiin Helsingin sisäisten lippujen hinnankorotuksiin. Mikäli lippujen hinnoittelu halutaan pitää maltillisena, on kuntien subventiotarve suurempi.

 

Helsingin kaupunki toteaakin, että kehitetyn kaarimallin valinta jatkokehittämisen pohjaksi edellyttää hinnoittelun ja hintaporrastuksen perusteellista tarkastelua.

 

Hinnan noususta johtuva Helsingin sisäisten matkojen väheneminen olisi kaarimallissa raportin mukaan 1 - 2 % -yksikön luokkaa. HSL on arvioinut, että lyhyitä matkoja siirryttäisiin kulkemaan nykyistä useammin jalan tai polkupyörällä. On toisaalta myös mahdollista, että henkilöauton käytön houkuttelevuus lyhyillä matkoilla lisääntyy, mikä ei olisi suotava kehityssuunta.

 

Valittavan järjestelmän tulee tukea Helsingin kaupungin strategisia linjauksia. Helsingin yhtenä strategisena painopisteenä on liikennejärjestelmän kehittäminen kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Liikennejärjestelmää kehitetään pääosin raideliikenteeseen perustuen, joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia lisäämällä.

 

Kaarimalli vaatisikin välttämättä vyöhykerajojen tarkistamista edellä mainittujen strategisten linjausten mukaisiksi. A-vyöhykkeen tulisi kattaa koko nykyinen raitioliikenteen verkko. Lisäksi Helsingin kaupunki pitää välttämättömänä, että kaarimallissa vyöhyke B ulotettaisiin nykymetron ja länsimetron koko pituudelle. Tällaiset määrittelyt tukevat raideliikenteeseen perustuvaa joukkoliikennepolitiikkaa. Metron tulevat laajennukset voisivat ulottua myös C-alueelle.

 

Kaarimallissa ongelmana on yleensäkin se, miten rajojen määrittely onnistuttaisiin tekemään maankäytön kannalta luontevasti ja tasapuolisesti kuntarajojen estämättä, mutta toisaalta pystyttäisiin ottamaan huomioon peruslähtökohta, joka on matkojen pituuteen perustuva järjestelmä. Erityistä huomiota joudutaan kiinnittämään myös siihen, että vyöhykerajojen fyysinen sijainti pystytään informoimaan matkustajille selkeästi ja ymmärrettävästi. Viime kädessä ongelmat ratkeavat luopumalla kuntarajoista.

 

Kahden kaaren minimiostos -periaate sisäkaarilla (AB) saattaa olla helsinkiläisille vaikeasti ymmärrettävissä ja hyväksyttävissä oleva ratkaisu. Kahden kaaren minimiostos on kuitenkin hyväksyttävää, mikäli hinnoittelu pysyy kohtuullisena.

 

Kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmä perustuu pitkälti raitioliikenteeseen ja kantakaupungin joukkoliikennematkat ovat pääsääntöisesti lyhyitä. Kaarimallissa taksa- ja lippujärjestelmään tulisikin sisältyä vain A-vyöhykkeelle kelpaava, kertaliput ja arvoliput sisältävä ”city-lippu”, joka palvelee satunnaista liikkumista kantakaupungin raitioverkostolla.

 

Kaarimallissa matkojen hinnoittelu perustuu matkan pituuteen Helsingin keskustasta. Kaarella ei ole poikittaissuunnassa rajoja, mikä tarkoittaa, että yhden kaaren maksulla voi matkustaa poikittaissuunnassa Espoon länsireunalta Vantaa itäreunalle. Nykyisin pitkät poikittaismatkat tehdään paljolti Pasilan kautta junalla (osin myös metrolla) vaihtaen toiseen junaan, jolloin matka kaarimallissa ulottuu kolmelle vyöhykkeelle. Alueen joukkoliikenteen selkäranka on raideliikenne, joka palvelee tehokkaasti suuria matkustajamääriä. Kaarimalliin perustuvan lippujen hinnoittelun vaarana on, että se kannustaa raideliikenteen sijasta matkustamaan poikittaisilla bussiyhteyksillä, mikä olisi liikennejärjestelmän tehokkaan käytön kannalta ei-toivottava kehitys. Ennusteiden mukaan poikittaiset matkat kasvavat tulevina vuosina seudulla eniten. Hinnoittelulla tulisi pyrkiä vaikuttamaan siihen, että poikittaissuunnan kasvava matkustus kanavoituu joukkoliikennejärjestelmän kannalta taloudellisimpiin ja palvelukyisimpiin liikennemuotoihin. Nyt tehdyt selvitykset eivät anna riittävää varmuutta asiaan.

 

Yhteenveto

Uuden taksa- ja lippujärjestelmän tulee tukea Helsingin kaupungin strategisia linjauksia, joiden eräs oleellinen osa on raideliikennemyönteinen politiikka niin joukkoliikenteessä kuin maankäytöllisissä ratkaisuissa. Valittavan järjestelmän tavoitteena tulee lisäksi pitää joukkoliikenteen matkustajamäärien merkittävää kasvua.

 

Kaarimallissa hinnoittelu perustuu nykymallia enemmän matkan pituuteen. Tämä vastaa nykyistä paremmin kustannusten jakautumista kuntien kesken, koska liikenteen operointikustannukset kohdennetaan kuntalaisten tekemien matkustajakilometrien mukaan. Tässä mielessä se on myös käyttäjien kannalta oikeudenmukaisempi hinnoittelumalli. Kehitetyssä nykymallissa puolestaan on monia hyviä puolia, ja järjestelmä on pääosin toiminut hyvin nykyisessä kuntaympäristössä.

 

Kaarimalli vaatii vielä huomattavaa jatkokehittämistä tässä lausunnossa esitetyn mukaisesti. Varsinkin maksualueiden rajojen sijainnin määrittely ja lippujen hintaportaista sopiminen kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla ovat vaikeita tehtäviä.

 

Sopivan tasapainon löytäminen lippujen hinnoittelun ja sitä kautta lipputulokertymän sekä subvention kesken on uudessakin järjestelmässä tärkeää. Khs edellytti taksa- ja lippujärjestelmän alustavasta kuvauksesta antamassaan lausunnossa, että taksa- ja lippujärjestelmän uudistuksessa on varmistettava riittävä lipputulokertymä. Koska tässä vaiheessa lippujen hinnat esimerkkilaskelmissa ovat vain hyvin viitteellisiä, ja vyöhykejakojen määrittely vaikuttaa merkittävästi matkustajamääriin ja lipputuloihin, on lipputulokertymän ja subventiotarpeen todellinen arviointi esitetyillä tiedoilla vaikeaa. Hinnoittelua ja hintaportaita koskevat olettamukset ovat lisäksi HSL:n selvityksen perusvaihtoehdoissa toisistaan poikkeavat, jolloin jää epäselväksi, missä määrin liikenteelliset vaikutukset johtuvat itse vyöhykemallista ja missä määrin lippujen hinnoittelusta ja erosta kuntien rahoituksessa. Asia edellyttää tarkempia selvityksiä.

 

HSL-alueen joukkoliikenteen rahoituksesta noin puolet katetaan kuntien rahoitusosuuksina. Tämä tekee kuntarajoista riippumattoman vyöhykemallin rahoitusta ja lippujen hinnoittelua koskevan päätöksenteon kannalta haasteelliseksi. Kuntarajoista riippumaton vyöhykemalli edellyttää, että kunnat sopivat yhteisesti kuntien rahoituksen tason ja lippujen hinnoittelun. Kun Helsinki nykyisellään subventoi joukkoliikennettä suhteellisestikin selvästi naapurikaupunkeja enemmän (vuonna 2010 Helsingin maksuosuus HSL:lle on noin 260 euroa/asukas, Espoossa noin 180 euroa ja Vantaalla noin 170 euroa), tarkoittaa yhtenäinen hinnoittelu muiden kuntien valmiutta lisätä merkittävästi joukkoliikenteen rahoitustaan.

 

HSL:n tekemässä raportissa on tarkasteltu vyöhykemallivaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia matkustukseen, yhdyskuntarakenteeseen ja talouteen. Selvityksessä tarkastelluille vaihtoehdoille on mahdollista laskea yhteiskuntataloudelliset tunnusluvut. Raportissa ei kuitenkaan tehty eri vaihtoehdoista varsinaisia yhteiskuntataloudellisia laskelmia. Laskelmien tekeminen auttaisi tarkastelemaan paremmin kaarimallien vaikutusta joukkoliikenteen kilpailukykyyn, vaikkakin raportissa oletetaan kaikkien kaarimallivaihtoehtojen lisäävän joukkoliikenteellä tehtävien matkojen määrää.

 

Käsillä olevan selvityksen pohjalta ei vielä voida tehdä lopullisia johtopäätöksiä vyöhykemallista, varsinkin kun kuntien taloudellinen tuki on nimenomaan kaarimallissa merkittävin reunaehto vaihtoehtojen liikenteellisten vaikutusten kannalta. Helsingin kaupunki katsoo, että tarvitaan lisätietoa vaihtoehtojen vaikutuksista kaikkien liikennemuotojen kulkumuoto-osuuksiin koko alueella ja kunnittain. Tarkemman tarkastelun tulee pitää sisällään myös kuntien rahoitusta, lippujen hinnoittelua ja vyöhykejakoja koskevat tarkastelut.

 

Helsingin kaupunki edellyttää, että lausuntojen pohjalta tarkennetut vaihtoehdot sekä niitä koskevat vaikutus- ja hyötytarkastelut tuodaan vielä erikseen kuntiin lausunnolle ennen lopullista mallin valintaa.

 

Helsingin kaupunki pitää tarpeellisena, että mallista riippumatta kuntien ja HSL:n kesken voitaisiin määritellä pidemmän aikavälin tavoitteet lippujen hinnoittelulle ja rahoitukselle.

 

Pöytäkirjanote Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitos –liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän lausuntopyyntö 14.12.2010

 

Liite 2

Ote HSL:n hallituksen pöytäkirjasta 14.12.2010

 

Liite 3

Esittelykalvot: TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

 

Liite 4

Raportti: Helsingin seudun joukkoliikenteen 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

 

Liite 5

Lausunto Helsingin seudun joukkoliikenteen... - Päätöshistoria

 

 ESITTELIJÄ                     Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (HSL) pyytää lausuntoa Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykemalleista 15.2.2011 mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 28.2.2011 saakka.

 

./.                   Lausuntopyyntö ja ote HSL:n hallituksen tarkastamattomasta pöytäkirjasta ovat liitteinä 1 ja 2. Esittelykalvot ’TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu’ on liitteenä 3 sekä raportti ’Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu’ liitteenä 4.

 


Raportti on myös luettavissa HSL:n sivuilta:

 

www.hsl.fi -> Mikä on HSL? -> Julkaisut -> ’Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu (2010/31).

 

HSL:n hallitus pyytää jäsenkuntien lausuntoa siitä,

 

1)    toteutetaanko tulevaisuuden taksa- ja lippujärjestelmä nykytyyppisen, kuntarajoihin perustuvan vyöhykemallin mukaan tai HSL:n hallituksen linjausten mukaan kehitetyn uudenlaisen, kuntakaarimallin vai kuntarajoista riippumattoman kaarimallin mukaan

2)    miten kaarimallia tulisi kehittää, jotta se palvelisi parhaiten kunnan maankäytön ja liikenteen kehittämistavoitteita (mm. vyöhykerajojen määrittely, vyöhykelippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet).

 

Taustaa

Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmän uudistaminen liittyy matkakorttijärjestelmän uudistamiseen. Lippu- ja informaatiojärjestelmä 2014-hankkeessa (LIJ2014) uusitaan seudun matkakorttijärjestelmä ja rakennetaan ajantasainen seudullinen matkustajainformaatiojärjestelmä. Teknisen järjestelmän elinikä on 10–15 vuotta, joten sen elinkaari ulottuu vuoden 2030 tienoille. Samalla uusitaan seudun taksa- ja lippujärjestelmä, jonka tulee olla kasvavan Helsingin seudun tarpeisiin soveltuva, hyvin toimiva ja asiakkaan kannalta oikeudenmukainen ja selkeä järjestelmä, jota voidaan sen elinkaaren aikana helposti laajentaa vaiheittain.

 

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän tavoitteena on ottaa uusi matkalippujärjestelmä käyttöön vuosina 2014 - 2015.

 

Selvitykset käynnistyivät vuonna 2006. YTV:n ja kuntien yhteistyönä on laadittu useita erilaisia vaihtoehtoja ja tarkasteltu niiden vaikutuksia. Jatkoon on valittu parhaiksi arvioidut vaihtoehdot. Vuonna 2009 valmistui alustava kuvaus järjestelmästä, jossa arvoliput perustuvat matkan pituuteen ja muut liput nykytyyppisesti vyöhykkeisiin.

 

./.                   Kaupunginhallitus antoi alustavasta kuvauksesta lausuntonsa 12.10.2009. Lausunto on liitteessä 5 (päätöshistoria).

 

HSL:n hallitus päätti 23.3.2010, että taksa- ja lippujärjestelmän perusratkaisuksi valitaan järjestelmä, jossa kaikkien päälippulajien eli kausi-, arvo- ja kertalippujen hinnoittelu perustuu vyöhykkeisiin. Päätös perustui useisiin aiempiin selvityksiin ja kuntien ja sidosryhmien niiden pohjalta antamiin lausuntoihin.

 

Matkan pituuteen ja sisään –ulos –leimauksiin perustuvaa järjestelmää(ns. check-in - check-out-järjestelmä)., joka oli vielä järjestelmän alustavassa kuvauksessa mukana, ei em. päätöksen jälkeen näin ollen ole nyt tarkasteltavana olevissa vaihtoehdoissa mukana. HSL:n hallituksen esityslistalta 23.3.2010 ilmenevän mukaan perusteluina on todettu mm., että ’matkan pituuteen perustuva järjestelmä olisi tuonut arvolipun käyttäjille parannuksen nykyjärjestelmän pahimpana koettuun epäkohtaan, lyhyiden kuntarajat (vyöhykerajat) ylittävien matkojen kalleuteen. Tämä olisi todennäköisesti lisännyt arvolippujen käyttöä. merkittävästi. Tällaista järjestelmää ei kuitenkaan ole vielä missään vastaavanlaisessa toimintaympäristössä käytössä. Hollannin ja Tanskan järjestelmien toteutuksessa on ajauduttu vaikeuksiin. Järjestelmän ylläpitokustannukset muodostuvat vyöhykejärjestelmää korkeammiksi reklamaatioiden suuren määrän vuoksi. Järjestelmän 10-15 vuoden elinkaaren aikana kustannusero on merkittävä.’

 

HSL:n hallitus päätti 14.12.2010 merkitä taksa- ja lippujärjestelmän 2014 valmistelutilanteen sekä tehdyt lisäselvitykset tiedoksi. Lisäksi HSL:n hallitus päätti todeta, että kaarimalli on kehityskelpoinen vaihtoehto nykytyyppiselle kuntarajoihin perustuvalle taksa- ja lippujärjestelmälle.

 

Nykyinen malli

 

Nykyinen lippujärjestelmä perustuu vyöhykkeisiin, jotka määräytyvät kuntarajojen mukaan. Kuntien sisäiset liput ovat yhtenäiset (vuonna 2010 hinta 30 pv:n mukaan 43 euroa) lukuun ottamatta Vantaata, jonka hintataso on korkeampi (49,50 euroa). Kahden vyöhykkeen seutulippujen hinnat ovat kaksinkertaiset sisäisiin hintoihin nähden (89 euroa).

 

Järjestelmää on arvosteltu eniten siitä, että lyhyitä kuntarajan ylittäviä matkoja tekevät maksavat matkastaan lähes kaksinkertaisen hinnan verrattuna niihin, jotka matkustavat kunnan sisällä.

 

Vyöhykemallit ja hinnoittelu

 

Pääperiaatteiltaan vaihtoehtoiset taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykemallit ovat kehitetty nykymalli sekä kaarimalli. Nykytyyppisessä mallissa vyöhykkeet perustuvat kuntarajoihin. Kaarimallissa vyöhykkeet eivät perustu kuntarajoihin.

 

HSL on alustavasti verrannut kehitetyn nykyjärjestelmän ja kehitetyn kaarimallin vaikutuksia joukkoliikenteen talouteen, matkustukseen ja yhdyskuntarakenteeseen. Vertailun perustaksi on muodostettu esimerkkejä vyöhykerajoista ja lippujen hinnoittelusta. Esimerkit havainnollistavat vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutuksia. Toteutettavista vyöhykerajoista ja hinnoittelusta päätetään myöhemmin, kun perusratkaisu on valittu.

 

Tehdyt tarkastelut koskevat vain kausilippua, joka on vallitsevin lipputyyppi.

 

Molempiin vaihtoehtoihin ehdotetaan toteutettavaksi kausi- ja arvolipun yhdistelmä, ns. vyöhykelisälippu, jolloin kausilipun käyttäjät hyötyvät lipustaan myös sen kelpoisuusalueen ulkopuolelle ulottuvilla satunnaisilla matkoilla.

 

Kehitetty nykymalli

 

Kehitetyssä nykymallissa vyöhykerajat muodostuvat edelleen kuntarajoista. Hintaportaita on loivennettu nostamalla hieman sisäisten lippujen hintoja ja laskemalla seutulippujen hintoja. Ongelmallisiksi koettujen lyhyiden seutumatkojen hinnat pysyvät kuitenkin varsin korkeina.

 

Selvityksessä tarkasteltu kuntakaarimalli on lähinnä nykymallin muunnelma. Mallissa vyöhykekaarien ulkorajat muodostuvat kuntarajoista, mutta kaarien sisällä ei välirajoja. Siten kuntakaarimallin suurin muutos nykyiseen on kuntakohtaisten sisäisten lippujen poistuminen muiden kuin Helsingin osalta.

 

HSL:n alueen laajentuessa nykytyyppisen lippujärjestelmän ongelmaksi muodostuu erityisesti maksuvyöhykkeiden suuri määrä. Matkojen hinnoittelua on vaikeaa hahmottaa ja järjestelmän käyttöliittymästä tulee erityisesti arvolippujen osalta monimutkainen. Matkojen joustava hinnoittelu vaikeutuu. Mahdolliset kuntaliitokset vaikeuttaisivat hinnoittelua edelleen.

 

Kehitetty kaarimalli

 

Kehitetyssä kaarimallissa vyöhykkeet sijoittuvat kaarimaisesti laajeten Helsingin keskustasta nykyiselle HSL-alueelle sekä lähi- ja kehyskuntiin. Vyöhykekaarien rajojen lähtökohtana on etäisyys Helsingin keskustasta. Vyöhykerajat voidaan sijoittaa melko vapaasti maankäytön, joukkoliikenneverkon ja merkittävien liikenneväylien perusteella. Vyöhykekaaren ulkorajat voivat paikoin seurata myös kuntarajoja, jos se on perusteltua. Kaarien sisällä ei ole vyöhykerajoja poikittaissuunnassa. Vyöhykkeiden määrä on perusteltua pitää melko pienenä, jotta matkakorttilaitteet säilyvät helppokäyttöisinä.

 

Kaarimallissa lyhyiden vyöhykerajan ylittävien matkojen hinnoitteluongelmaa voidaan merkittävästi vähentää määräämällä sisimpien vyöhykkeiden osalta vähimmäisostokseksi kaksi vyöhykettä.

 

HSL:n teettämien tarkastelujen perusteella Helsingin esikaupunkialueet tulisivat kaarimallissa houkuttelevimmiksi paikoiksi työpaikkojen sijoittumiselle, koska niihin olisi edullisempaa matkustaa naapurikunnista. Toisaalta itäisessä Espoossa sijaitseville työpaikka-alueille olisi entistä helpompaa matkustaa joukkoliikenteellä Helsingistä.

 

Kaarimallissa on tarkasteltu eri alavaihtoehtoja (1a – 3). Tarkempi kuvaus malleista on liitteissä.

 

Saadut lausunnot

 

Asiasta on saatu lausunnot kaupunkisuunnittelulautakunnalta, liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnalta sekä talous- ja suunnittelukeskukselta. Lausunnot ovat liitteenä 5 (päätöshistoria).

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä kaarimalliin perustuva vyöhykejärjestelmä antaa hyvät mahdollisuudet joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän kehittämiseen tulevaisuudessa. Kaupunkisuunnittelulautakunta kiinnittää kuitenkin huomiota mm. vyöhykerajojen määrittelyn ja lippujen hinnoitteluvaihtoehtojen jatkoselvittämistarpeeseen sekä hinnoittelun epäkohtien vähentämiseen. Uuden taksa- ja lippujärjestelmän on lisättävä merkittävästi joukkoliikenteen matkustajamääriä. Lisäksi tarvitaan lisätietoa vaihtoehtojen vaikutuksista kaikkien liikennemuotojen kulkumuoto-osuuksiin koko alueella ja kunnittain.

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta toteaa mm., että kuntarajoista riippumattomaan kaarimalliin siirtyminen on oikea suunta uudistettaessa nykyistä taksa- ja lippujärjestelmää Helsingin seudun työssäkäyntialueella. Myönteinen kehitys Helsingin joukkoliikennepalvelujen käytössä ei saa taksa- ja lippujärjestelmän muutoksen myötä vaarantua. Lisäksi johtokunta pitää tarpeellisena vain A-vyöhykkeelle kelpaavaa, arvoliput ja kertaliput sisältävää lippua sekä B-vyöhykkeen määrittelyä siten, että koko nykyinen metro ja Länsimetro ovat B-vyöhykkeen sisällä.

 

Talous- ja suunnittelukeskus on kiinnittänyt huomiota hinnoitteluun ja kuntien rahoitusosuuden kasvuun erityisesti kaarimallissa. Kaupungin taloustilanne ei mahdollista joukkoliikenteen verorahoituksen kasvattamista. Kaarimallissa lippujen hinnoittelu pohjautuu nykyistä enemmän matkan pituuteen eli se lisää kustannusvastaavuutta lippujen hinnoittelussa ja on tässä mielessä asiakkaan näkökulmasta nykymallia oikeudenmukaisempi hinnoittelumalli. Kuntarajoista riippumattomaan kaarimalliin liittyy kuitenkin talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä ongelmia lippujen hinnoittelun ja verorahoituksen, näitä koskevan päätöksenteon sekä kuntalaisten tasavertaisuuden näkökulmasta.

 

Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että ennen lopullista vyöhykemallin valintaa, tulisi vaihtoehtoisten vyöhykemallien, erityisesti kaarimallin liikenteelliset vaikutukset selvittää yhteistyössä kuntien kanssa vielä nyt tehtyä selvitystä tarkemmin.

 

./.                   Lausunnot kokonaisuudessaan ovat liitteessä 5 (päätöshistoria).

 

Esittelijän kannanotot

 

HSL:n budjetissa 2010 lipputulot olivat noin 240 milj. euroa, josta Helsingin osuus (sisäinen liikenne ja seutuliput) oli noin 145 milj. euroa (60 %). Liikenteen operointikustannukset olivat noin 386 milj. euroa, josta Helsingin osuus oli 226 milj. euroa. HSL:n budjetissa 2010 kuntaosuudet (tariffituki) oli noin 230 milj. euroa, josta Helsingin osuus oli noin 145 milj. euroa (63 %).

 

Helsingin sisäisten lippujen osuus koko HSL-alueen lipputuloista on noin puolet. Pääkaupunkiseudun sisäisillä matkoilla voimassa oleva seutulippu tuottaa kokonaisuudessaan vajaa 40 % lipputuloista. Seutulipun käyttö jakautuu lähes tasan espoolaisten, helsinkiläisten ja vantaalaisten kesken.

 

Valittavalla vyöhykemallilla on Helsingin kannalta suuri merkitys, koska Helsingin osuus pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä on suuri.

 

Kehitetty nykymalli

 

Kehitetty nykyjärjestelmä ei merkitsisi merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen. Asukkaat voisivat edelleen matkustaa kaupungin sisällä alueelta toiselle samalla hinnalla. Järjestelmä on helppo omaksua.

 

Hinnoittelun epäsuhtaa sisäisten ja seutumatkojen välillä voitaisiin korjata tasaamalla sisäisen ja seutulipun välistä hintaporrasta. Tasaaminen kohdentuisi melko tasaisesti kuntien matkustajiin, koska seutulipun käyttö jakaantuu lähes tasan espoolaisten, helsinkiläisten ja vantaalaisten kesken. Hintasuhteiden parantaminen lisäisi erityisesti espoolaisten ja vantaalaisten joukkoliikenteen käyttöä, mikä nostaa näiden kaupunkien rahoitusosuutta. Helsingin liikennöintikustannukset ja rahoitusosuus laskisivat esimerkkihinnoittelulla.

 

Kehitetystä nykyjärjestelmästä aiheutuva lisärahoituksen tarve kunnille on esitetyistä vaihtoehdoista pienin. Etuna on myös se, että kunnat voisivat jatkossakin vaikuttaa sisäisten lippujensa hinnoitteluun. Vaikutukset maankäyttöön ovat helpommin ennakoitavissa kuin kaarimallissa.

 

Kaarimalli

 

Kaarimalli on kuntarajoista riippumatonta työssäkäyntiä ja palvelujen käyttöä ajatellen käyttäjille hyvä vaihtoehto, jonka vyöhykerajojen omaksuminen tosin voi olla vaikeampaa kuin kuntarajaan perustuva. Kaarimallissa hinnoittelu perustuu nykyistä enemmän matkan pituuteen. Tämä vastaa nykyistä paremmin kustannusten jakautumista kunnille, koska liikenteen operointikustannukset kohdennetaan kuntalaisten tekemien matkustajakilometrien mukaan.

 

Matkustaminen kuntarajojen yli ja palvelujen saavutettavuus kuntarajoista riippumatta on helpompaa. Lyhyillä seutumatkoilla lipun hinta laskisi esimerkkihinnoittelujen mukaan huomattavastikin. Joukkoliikenteen käyttö näillä matkoilla voisi lisääntyä merkittävästi. Erityisesti itäinen Espoo ja Vantaan Länsimäki, jotka kaikissa hinnoitteluesimerkeissä sijaitsevat edullisimmalla vyöhykkeellä, hyötyisivät kaarimalleissa.

 

Kaarimallissa vaikutukset liikkumiseen, maankäyttöön ja ympäristöön ovat esimerkkimallien mukaan kaikkiaan merkittävämmät kuin kehitetyssä nykymallissa. Maksuvyöhykkeiden lisääminen sekä hinnoittelu voidaan kaarimallissa tehdä seudun laajentuessa joustavammin kuin kuntarajoja noudattavassa mallissa.

 

Kaarimalli lisää seudullista matkustamista sekä pääkaupunkiseudulla että koko HSL -seudulla, hinnoitteluesimerkeissä 5 ja 10 % -yksikön välillä. Kaarimallissa poikittaisliikenteen matkustaminen on säteittäisten vyöhykerajojen puuttuessa helppoa, mutta ongelmaksi voi tulla poikittaisen bussiliikenteen voimakas lisääntyminen tai lisäystarve joukkoliikennejärjestelmän kannalta järkevämmän ja palvelukykyisemmän raideliikenteen kustannuksella.

 

Helsingin kannalta kaarimalleissa ongelmana on lippujen hintojen suuri nousu sisäkaarilla. Esitettyjen hinnoitteluesimerkkien valossa joukkoliikenteen käyttö tulisikin helsinkiläisille nykyistä kalliimmaksi, hintatarkasteluissa lipun hinta olisi jopa 6 – 10 % kalliimpi kuin nykyisin. Antaessaan 12.9.2009 HSL:lle lausuntonsa taksa- ja lippujärjestelmän alustavasta kuvauksesta Khs edellytti, että ”taksa- ja lippujärjestelmä tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei helsinkiläisten joukkoliikenteen käyttö kallistu. Helsinki noudattaa joukkoliikennemyönteistä liikennepolitiikkaa, minkä tulee jatkossakin näkyä hyvän palvelutarjonnan lisäksi edullisina lippujen hintoina.”

 

Mikäli kehitetty kaarimalli valitaan, tulisi esittelijän mielestä hinnoitteluun ja hintaporrastukseen jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Kehitetyssä kaarimallissa yksittäisen kunnan mahdollisuus vaikuttaa hinnoitteluun ja samalla myös subventiotasoon on vähäisempi kuin nykyisessä tilanteessa. Hinnoittelu edellyttää yhteistyötä vyöhykkeen kuntien kesken, mikä mm. kuntien taloudellinen tilanne huomioon ottaen voi olla haasteellista.

 

Esittelijä pitää kaupunkisuunnittelulautakunnan tapaan tarpeellisena sitä, että kuntien ja HSL:n kesken voitaisiin määritellä pidemmän aikavälin tavoitteet lippujen hinnoittelulle ja rahoitukselle. Tämä tulisi tehdä, valittiinpa vaihtoehdoista kumpi tahansa.

 

Hinnan noususta johtuva Helsingin sisäisten matkojen väheneminen olisi raportin mukaan 1 - 2 % -yksikön luokkaa. HSL on arvioinut, että lyhyitä matkoja siirryttäisiin kulkemaan nykyistä useammin jalan tai polkupyörällä. On toisaalta myös mahdollista, että henkilöauton käytön houkuttelevuus lyhyillä matkoilla lisääntyy. Esittelijä yhtyy kaupunkisuunnittelulautakunnan näkemykseen siitä, että eri vaihtoehtojen vaikutuksia kaikkien liikennemuotojen kulkumuoto-osuuksiin täytyy vielä selvittää paremmin, jotta valinta eri vaihtoehtojen välillä voitaisiin tehdä.  Uuden taksa- ja lippujärjestelmän tavoitteena tulee pitää joukkoliikenteen matkustajamäärien merkittävää kasvua.

 

Helsingin eräänä strategisena painopisteenä on liikennejärjestelmän kehittäminen kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Liikennejärjestelmää kehitetään pääosin raideliikenteeseen perustuen, joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia lisäämällä.

 

Kantakaupungin joukkoliikennematkat ovat pääsääntöisesti lyhyitä, ja toisaalta kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmä perustuu pitkälti raitioliikenteeseen. Esittelijä on samaa mieltä liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan kanssa siitä, että taksa- ja lippujärjestelmään tulisi kaarimallissa sisältyä vain A-vyöhykkeelle kelpaava ”city-lippu”. A-vyöhykkeen tulee kattaa koko nykyinen raitioliikenteen verkko ja B-vyöhykkeen nykymetron ja länsimetron koko pituus. Tällainen määrittely tukee raideliikenteeseen perustuvaa joukkoliikennepolitiikkaa.

 

Lausunnossa on mainittu vyöhykerajojen määrittelyyn liittyvistä ongelmista. Viime kädessä ongelmat ratkeaisivat luopumalla kuntarajoista.

 

Joukkoliikenteen käytön lisääntyessä liikenteen palvelutasoa on lisättävä, mikä merkitsee liikennöintikustannusten kasvua. Kaikissa kaarimallivaihtoehdoissa joukkoliikenteen liikennöintikustannukset kasvavat (kasvua 6,9 – 10,3 milj. euroa), erityisesti vaihtoehdoissa 1a ja 1b. Liikenteen operointi rahoitetaan lipputuloilla ja kuntien maksamilla kuntaosuuksilla (subventio). Lipputulot pienenevät (vähennystä 1,3 - 10.7 milj. euroa), erityisesti vaihtoehdoissa 1a ja 3.

 

Kaikissa kaarimalleissa joukkoliikennettä subventoidaan kokonaisuudessaan nykyistä enemmän (kasvua noin 8 – 21 milj. euroa mallista riippuen). Erityisesti raportissa yhteiskuntataloudellisesti parhaaksi katsottu vaihtoehto 1a edellyttää vuositasolla tuntuvaa subvention lisäystä (noin 21 milj. euroa). Tässä vaihtoehdossa Helsingin subventiotarve kasvaa vuositasolla noin 5,1 milj. euroa ja Espoon sekä Vantaa vieläkin enemmän.

 

Kaarimallin käyttöönotto edellyttäisikin, että Helsinki ja muut kunnat olisivat valmiita rahoittamaan joukkoliikenteen lipun hinnoittelua verovaroin selvästi nykyistä enemmän. Tämä on keskeisin kysymys tulevaa mallia valittaessa.

 

Kaupungin taloudellinen tilanne huomioon ottaen subvention merkittävä lisääminen on vaikeaa. Todellista subventiotarpeen suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon, että lipun hintojen korotustarve kaarimallien hinnoitteluesimerkkien mukaan olisi varsin tuntuva verrattuna viimeaikaisiin Helsingin sisäisten lippujen hinnankorotuksiin. Mikäli lippujen hinnoittelu halutaan pitää maltillisena, kasvaa subventiotarve entisestään. Toisaalta Khs edellytti taksa- ja lippujärjestelmän alustavasta kuvauksesta antamassaan lausunnossa, että taksa- ja lippujärjestelmän uudistuksessa on varmistettava riittävä lipputulokertymä.

 

Vielä esittelijä toteaa, että HSL:n tekemässä raportissa on tarkasteltu vyöhykemallivaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia matkustukseen, yhdyskuntarakenteeseen ja talouteen. Selvityksessä tarkastelluille vaihtoehdoille on mahdollista laskea yhteiskuntataloudelliset tunnusluvut. Raportissa ei kuitenkaan tehty eri vaihtoehdoista varsinaisia yhteiskuntataloudellisia laskelmia. Yhteiskuntataloudellisten laskelmien tekeminen auttaisi tarkastelemaan paremmin kaarimallien vaikutusta joukkoliikenteen kilpailukykyyn.

 

Esittelijä toteaa johtopäätöksenään, että kaarimalli sisältää monia epävarmuustekijöitä, joita on käsitelty lausunto-osassa sekä saaduissa lausunnoissa. Kehitetyllä nykyjärjestelmällä puolestaan on monia etuja, joten valinta kehitetyn nykyjärjestelmän ja kaarimallin välillä edellyttää vielä lisäselvittelyjä ennen lopullista valintaa mallien välillä.

 

 

 

 


1

ESITYKSEN TEKEMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE SOSIAALITOIMEN JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINNAN EDISTÄMISEKSI TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNTÖÄ MUUTTAMALLA

 

Khs 2010-2161

 

VS STJ                                                   Kaupunginhallitus päättänee tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan esityksen sosiaalitoimen ja terveystoimen yhteistoiminnan edistämiseksi tietosuojalainsäädäntöä muuttamalla:

 

Kaupunginhallitus yhtyy tietosuojavaltuutetun sosiaali- ja terveysministeriölle 23.10.2009 tekemässä aloitteessa asiakastietojen ja potilastietojen käsittelyä koskevien säännösten selkeyttämiseksi sosiaalihuollon palveluissa esitettyihin näkemyksiin. 

 

Lainsäädäntöön tulisi sisällyttää nykyistä selkeämmät säännökset yhteisissä palveluissa syntyvien asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn. Sosiaalihuollon asiakastietojen ja potilastietojen käsittelyä koskevassa lainsäädännössä ei tällä hetkellä ole riittävästi huomioitu sellaisia sosiaalihuollon palveluita, joihin sisältyy potilaan hoitoa.

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välisestä tietojen antamisesta ja oikeudesta tiedon saamiseen olisi säädettävä erikseen.

Edellä mainitun sääntelyn sisällön tulisi vastata sitä, mitä kotihoidon kokeilulaissa on säädetty.

Jos lainsäädännön muutoksia voidaan harkita vain yksittäisiin lainkohtiin, tulisi potilaslain 13 §:ää täydentää siten, että siihen lisättäisiin sosiaalihuollon asiakaslain 17 §:ää vastaavat säännökset. Tällöin terveydenhuollon toimintayksikkö olisi oikeutettu oma-aloitteisesti antamaan potilaan hoitamisessa tarvittavia tietoja.

 

Vastaavasti sosiaalihuollon asiakaslain 20 §:ää tulisi täydentää siten, että sosiaalihuollossa (esim. vanhainkodissa) työskentelevällä terveydenhuollon ammattihenkilöltä olisi oikeus saada terveyskeskuksessa työskentelevältä terveydenhuollon ammattihenkilöltä potilastietoja.

 

Vastaavasti sosiaalihuollon asiakaslain 17 §:n luetteloa tarkoituksista, joihin salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa, tulisi täydentää siten, että tietoja voidaan luovuttaa myös sellaisista sosiaalihuollon palveluun kuuluvista potilastiedoista, joita käsitellään potilaslain mukaisesti.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 §:ää tulisi täydentää siten, että tietoja voitaisiin luovuttaa toisen terveydenhuollon palvelun antajan lisäksi sosiaalihuollon antajalle.

 

Tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden välityksellä tulisi lainsäädännössä sallia tilanteissa, joissa tiedon käyttötarkoitus eri rekistereissä on asiakkaan hoidon ja huollon selvittäminen, järjestäminen tai toimeenpano. Tämä edellyttäisi, että sosiaalihuollon asiakaslain 21 §:ään lisättäisiin säännökset, joiden mukaan sosiaalihuollon viranomainen voi saada sosiaalihuollon ja terveydenhuollon viranomaisilta teknisen käyttöyhteyden avulla näiden henkilörekistereissä olevia asiakaslain 20 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä henkilötietoja asiakkaan suostumuksesta riippumatta, kun tiedon käyttötarkoitus on asiakkaan hoidon, huollon selvittäminen, järjestäminen tai toimeenpano.

 

Vastaavasti potilaslakiin tulisi lisätä säännökset, joiden mukaan terveydenhuollon viranomainen voi saada sosiaalihuollon viranomaiselta tämän henkilörekisterissä olevia potilaslain 13 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä henkilötietoja potilaan suostumuksesta riippumatta, kun tiedon käyttötarkoitus on asiakkaan hoidon, huollon selvittäminen, järjestäminen tai toimeenpano.

 

Terveydenhuoltolakiin sisältyvä yhteisen rekisterin perustamismahdollisuus potilastietojen käsittelyssä ja potilaan suostumuksen korvaaminen potilaan kielto-oikeudella olisi ulotettava koskemaan myös sosiaalitoimen ja terveystoimen asiakkaita/potilaita yhteispalvelutilanteissa..

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa ja terveydenhuoltolaissa on oikeansuuntaisesti tehty lainsäädäntömuutoksia potilaalta vaadittavan suostumuksen osalta.

 

Pöytäkirjanote sosiaali- ja terveysministeriölle jäljennöksin liitteistä 1 - 3 (myös sähköisenä kirjaamo.stm(at)stm.fi, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sosiaaliviraston, terveyskeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen esitys 4.11.2010

 

Liite 2

Sovellettava lainsäädäntö

 

Liite 3

Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisimmät yhteiset asiakasryhmät

 

Liite 4

Tietosuojavaltuutetun aloite 23.10.2009

 

ESITTELIJÄ                      Tietosuojavaltuutettu on 23.10.2009 tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen asiakastietojen ja potilastietojen käsittelyä koskevien säännösten selkeyttämiseksi sosiaalihuollon palveluissa.

 

Tietosuojavaltuutettu pitää tärkeänä sitä, että epäselvyydet sosiaalihuollon asiakastietojen ja potilastietojen käsittelyä koskevassa lainsäädännössä arvioitaisiin ja että säännöksiä selkeytettäisiin mahdollisimman pikaisesti. Tietosuojavaltuutetun saaman vaikutelman mukaan lainsäädännön lähtökohtana on ollut, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toimivat erillään toisistaan ja että asia näin monien palvelujen osalta onkin. Aloitteessa todetaan, että lainsäädännön pitäisi myös olla niin selkeä, että yhteispalvelutilanteissa olisi selvää, minkä lain säännöksiä milloinkin noudatetaan.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen rajat ovat viime vuosina hämärtyneet. Palvelutehtäviä siirretään viranomaiselta toiselle ja palvelujen tuottamistapoja pohditaan tuottavuus–tehokkuus -näkökulman kautta. Lisäksi palveluja tuotetaan lisääntyvässä määrin sosiaali- ja terveysviranomaistenvuorotteluna ja yhteistyönä. Esimerkkinä palvelujen uudelleenjärjestelyistä voidaan mainita kaupunginvaltuuston päätös 25.11.2009, 255 §, jolla terveyskeskuksen pysyväisluonteinen pitkäaikaissairaanhoito siirrettiin 1.1.2010 lukien sosiaalivirastoon sosiaalihuoltolain mukaiseksi toiminnaksi. Siirto koski Koskelan, Kivelän ja Myllypuron sairaaloita Suursuon sairaalaa lukuun ottamatta.

 

Tämän kehityksen seurauksena riippuvuus toisen viranomaisen ja rekisterinpitäjän tiedoista on kasvanut ja tiedon sujuvasta siirtämisestä viranomaisten välillä on tullut palvelujen tehokkaan tuottamisen edellytys.

 

Palvelujen sisältö ja niiden tuottamiseen tarvittavan tiedon sisältö ei sinällään muutostilanteissa muutu. Rekisterinpitovelvollisuudet ja salassapitosäännökset ovat nykytilassa kuitenkin johtaneet siihen, ettei tietoja voida järkevällä tavalla käyttää, mikä puolestaan aiheuttaa tehottomuutta palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa ja pahimmillaan vaarantaa asiakas- ja potilasturvallisuuden.

 

Koska nykyisessä lainsäädäntötilanteessa tietoja ei voida järkevästi käyttää, Helsingin kaupungin tulisi tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle esitys lainsäädännön muuttamiseksi. Tämän esityksen keskeinen sisältö on, että sosiaali- ja terveyshallinnon keskeisten virastojen toimintaa tavanomaisissa hoito- ja palvelutilanteissa virastojen yhteisten asiakkaiden osalta helpotettaisiin lainsäädäntöteitse tietosuojan tasoa heikentämättä.

 

./.                   Sosiaaliviraston, terveyskeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 4.11.2010 tekemässä esityksessä, joka on tämän asian liitteenä 1, on tuotu esille tietosuojaan liittyviä ongelmia sosiaali- ja terveydenhuoltoa järjestettäessä. Siinä on tarkemmin käsitelty lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaa sosiaalitoimen toimintayksikössä, henkilötietojen käsittelyä sosiaalitoimen laitoshuoltoa järjestettäessä, yhdistettyjä rekisterejä, moniammatillisia ryhmiä, kotihoidon kokeilulakia, jonka voimassaoloa on jatkettu 31.12.2014 saakka, 1.5.2011 voimaan tulevaa terveydenhuoltolakia ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia.

 

./.                   Esityksen liitteinä olevat sovellettava lainsäädäntö, sosiaali- ja terveydenhuollon yleisimmät yhteiset asiakasryhmät sekä tietosuojavaltuutetun aloite 23.10.2009 sosiaali- ja terveysministeriölle asiakastietojen ja potilastietojen käsittelyä koskevien säännösten selkeyttämiseksi sosiaalihuollon palveluissa ovat liitteinä 2 – 4.

 

Päätösehdotus perustuu sosiaaliviraston, terveyskeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalveluiden 4.11.2010 tekemään esitykseen.

 

 

 

 


1

MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs 2011-299

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee asettaa maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kaudelle 2011 – 2012. Neuvottelukunnan tehtävänä on osaltaan

 

-          kehittää kaupungin maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalveluita

-          edistää yhdenvertaisuutta kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa

-          seurata maahanmuuttoon, maahanmuuttajiin ja etniseen monimuotoisuuteen liittyvän toimeenpanosuunnitelman toteutumista.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä - ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

 

puheenjohtajaksi

Zarmina Razai

 

Tarja Lamminperä

 

 

varapuheenjohtajaksi

Toni Randla

 

Sabally Ansuman

 

 

jäseniksi

henkilökohtaisiksi varajäseniksi

Pia Jardi

Nasima Razmyar

Zahra Abdullah

Maija Airas

Husein Muhammed

Isak Abdulkadir

Marjo Mäkelä

Ari Salo

Elie-El Khouri

Matti Kopra

Joonas Leppänen

Elena Rezov

Veronica Hertzberg

Munir Bakieh

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan neuvottelukunnan sihteeri- ja muista kansliatehtävistä.

 

Pöytäkirjanote maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnalle, nimetyille ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan... -päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan esitys sisältyy liitteenä olevaan päätöshistoriaan.

 

Neuvottelukunnan ehdotettu kokoonpano vastaa edellisen neuvottelukunnan kokoonpanoa. Kaikki jäsenet ovat luottamushenkilöitä.

 

 

 

 


2

KHN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTU OPETUSLAUTAKUNNAN 14.12.2010 PÄÄTÖS § 337, VETOOMUS KOULUJEN JA OPISKELIJOIDEN TERVEELLISTEN TYÖOLOJEN PUOLESTA

 

Khs 2010-2244

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee kumota opetuslautakunnan 14.12.2010 pöytäkirjan 337 §:n kohdalla tekemän päätöksen, koska päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ilman esittelijän esitystä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa huolehtimaan siitä, että kaupungille tehtyyn kanteluun vastataan.

 

Pöytäkirjanote opetusvirastolle, jolle myös asiakirjat toimitetaan.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Xxxxxxx Xxxxxxxx ym. vetoomus 24.11.2010

 

ESITTELIJÄ                      Kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaan toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toi­minnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta. Käsittelyn pohjana on esittelijän ehdotus.

 

Nyt kysymyksessä olevassa asiassa opetuslautakunta oli päättänyt asiasta ilman esittelijän ehdotusta.

 

 

 

 


1

VALTUUTETTU JORMA BERGHOLMIN TOIVOMUSPONSI: KAUPUNGIN INVESTOINTIOHJELMAN ASUNTORAKENTAMISTA TUKEVIEN INVESTOINTIEN TOTEUTTAMINEN

 

Khs 2010-958

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Jorma Bergholm) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

                                            Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jorma Bergholmille, talous- ja suunnittelukeskukselle (MA-ohjelmatiimi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITE

Valtuutettu Jorma Bergholmin toivomusponsi... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 5.5.2010 maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 seurantaraportin 2010 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

                      ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että asuntorakentamisen määrällinen taso turvataan huolehtimalla kaupungin investointiohjelman asuntorakentamista tukevien investointien toteuttamisesta.” (Jorma Bergholm, äänin 51–0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnesta on saatu talous- ja suunnittelukeskukselta (28.10.2010) seuraavansisältöinen lausunto:

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että MA-ohjelman mukaisen asuntotuotannon määrällisen tason turvaamiseksi pitää hyödyntää sekä uudet suurtuotantoalueet (aluerakentamisprojektit) että pienemmät täydennysrakentamistyyppiset alueet. Kaupungin aluerakentamisprojektien päätavoite on turvata MA-ohjelman mukaisen asuntotuotannon toteuttamismahdollisuudet alueillaan.

 

Asuntotuotannon mahdollistavat investoinnit koostuvat alueiden ja tonttien ennakkorakentamisesta (likaantuneen maaperän puhdistaminen, maaperän esirakentaminen, johtosiirrot rakenteiden purut ja muut välttämättömät kynnysinvestoinnit) sekä alueen sisäisten katujen ja teknisen huollon verkostojen rakentamisesta.

 

Jätkäsaaren, Kalasataman ja muiden ns. suurtuotantoalueiden ennakkorakentamisen ja alueen sisäisen katu- ja teknisen huollon verkostojen rakentamisen määrärahat sisältyvät ennakko- ja katurakentamisen osalta kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan omina alakohtinaan. Teknisen huollon verkostojen osalta investointimäärärahat sisältyvät liikelaitosten talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Vesihuollon verkostojen rakentamisesta vastaa HSY, joka on perussopimuksella velvoitettu rakentamaan verkostoa uusille alueille samanaikaisesti muun kuntatekniikan rakentamisen kanssa. Määrärahatarpeet käydään aina aluerakentamisprojektien kanssa läpi talousarvioehdotusten valmisteluvaiheessa.  Pienemmille kohteille on varattu erikseen ns. yhteismäärärahat.

 

Talous- ja suunnittelukeskus valmistelee esitykset määrärahatarpeesta virastojen esitysten perusteella.

 

Esirakentamiseen, maaperän puhdistuksiin ja vastaaviin kynnysinvestointeihin oli vuonna 2009 käytettävissä 77,7 miljoonaa euroa. Tästä käytettiin 33 miljoonaa euroa ja 10,1 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2010. Kohteita ei ole jäänyt toteuttamatta rahoituksen puuttumisen takia.

 

Toinen tärkeä edellytys uuden alueen alkavalle asuntotuotannolle on riittävä kunnallistekninen eli katujen ja teknisen huollon valmius. Rakennusvirasto vastaa kunnallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta. Lähtökohtana on, että uusien projektialueiden ja erilliskohteiden kadunrakentamisessa varaudutaan ensimmäiseen rakennusvaiheeseen (katurakenteet ja alempi päällystekerros) ennen talonrakennuksen käynnistymistä. Toinen rakennusvaihe ajoitetaan talonrakennuksen edistymisen mukaan. Katujen ja kunnallistekniikan suunnittelu tehdään tarvittaessa samanaikaisesti asemakaavoituksen kanssa. Katumäärärahat vuonna 2009 olivat 126,4 miljoonaa euroa. Niistä käytettiin noin 82 %. Samaan päästäneen vuonna 2010.

 

Asuntorakentamisen aloitusten viivästyminen ei ole johtunut rahoituksen puutteesta.

 

Asuntorakentamisen aloittamista pyritään aikaistamaan käynnistämällä ennakkorakentamisen ja katurakentamisen suunnittelu vielä asemakaavan ollessa käsittelyssä. Jatkuvana tavoitteena on sujuvoittaa ja tehostaa virastojen välistä yhteistyötä, jotta asuntotuotannon edellytykset saadaan mahdollisimman hyvin turvattua.

 

Esittelijä viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että MA-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi investointeihin tarvittavat riittävät määrärahat tulee turvata tulevina vuosina suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

 

 

 

 


2

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: VALTION KANSSA NEUVOTTELEMINEN KORJAUSAVUSTUSTEN JATKAMISEKSI

 

Khs 2010-959

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sirpa Puhakka) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sirpa Puhakalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 5.5.2010 maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 seurantaraportin 2010 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki neuvottelee valtion kanssa korjausavustusten jatkamisesta korjausrakentamiseen vuodelle 2011.” (Sirpa Puhakka, äänin 46–0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Esittelijä toteaa, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) varoista ja valtion talousarvion määrärahoista myönnetään vuosittain korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen. Avustusten myöntäminen perustuu asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annettuun lakiin ja asetukseen.

 

Keväällä 2009 valtion lisätalousarviossa otettiin käyttöön suhdanneluonteiset korjausavustukset, joilla tavoiteltiin rakentamisen elvyttämistä ja rakennusalan työllisyyden edistämistä. Vuonna 2010 suhdanneluonteiset avustukset suunnattiin edistämään osaltaan myös energiapolitiikan tavoitteita. Suhdanneavustuslaki on voimassa vielä vuonna 2010, mutta sen mukaisia avustuspäätöksiä ei voida tehdä enää vuoden 2010 jälkeen. Valtion elvytystoimenpiteille ei ole näkyvissä jatkoa eikä rakennusalan suhdanteiden osalta tällä hetkellä perusteitakaan.

 

Sen sijaan energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi edempänä kuvattuja normaaleja korjausavustuksia koskevaa asetusta ollaan muuttamassa. Pääasiallinen muutos koskisi sitä, että uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa voitaisiin tukea nykyistä paremmin sähkö- ja öljylämmitteisissä asuintaloissa. Lisäksi tarkoitus on tehdä eräitä muita, verraten pieniä muutoksia voimassa olevaan asetukseen. Helsingin kaupunki on antanut asetusluonnoksesta lausunnon marraskuussa 2010 todeten mm. seuraavaa:

 

Uusiutuvan energian käytön lisääminen Helsingin asuinrakennuksissa edellyttää tulevina vuosina mittavia investointeja niin asukkailta kuin yhteiskunnaltakin. Asetusluonnoksessa esitetty lämmitystapamuutoksen tuki koskee verraten harvoja helsinkiläisiä, mutta sen ja muiden vastaavien avustusten merkitys on helsinkiläisille erityisen suuri muuta maata huomattavasti korkeampien asumismenojen vuoksi. Helsingin kaupunki pitääkin tarkoituksenmukaisena asetusluonnoksessa esitettyä uusiutuvia energiaratkaisuja koskevien avustusten myöntämistä ilman sosiaalista tai taloudellista tarveharkintaa.

 

Helsingin kaupunki pitää hyvänä vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen myönnettävien avustusten tulorajojen nostamista. Tulorajojen korotus ei kuitenkaan ole riittävä, kun huomioidaan Helsingin muita kuntia korkeammat elinkustannukset sekä korjausrakentamisen korkea hintataso.

 

Korjausavustusjärjestelmän puutteena Helsingin kaupunki pitää avustuksiin varattujen määrärahojen riittämättömyyttä. Valtaosa Helsingin asunnoista on kerrostaloissa. Helsingin asuinkerrostaloista peräti 40 % on rakennettu 1950–1970-luvuilla, eli on peruskorjausiässä nyt tai lähitulevaisuudessa. Kyseessä on lähes 4 000 asuinkerrostaloa ja pitkälti yli 100 000 asuntoa. Osa 1960- ja 1970-lukujen rakennuskannasta vaatii LVI-linjasaneerauksen ja julkisivun korjauksen vieläpä samanaikaisesti. Vanhan rakennuskannan korjausvelka kasvaa jatkuvasti ja sen kurominen merkitsee raskaita kustannuksia. Avustussummaa tulisikin tulevina vuosina määrätietoisesti lisätä. Lisäksi avustusten myöntämiseen sekä avustusten kohdentamiseen olisi hyvä saada aiempaa enemmän jatkuvuutta ja varmuutta.

 

Esittelijä toteaa, että valtion myöntämät korjausavustukset ovat merkittävä väline niin energiapolitiikan kuin asuntopolitiikankin tavoitteiden toteuttamisessa. Avustusten merkitys tulee huomioida myös seuraavan hallitusohjelman asuntopoliittisissa linjauksissa sekä mahdollisen tulevan maankäytön-, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen valmistelussa.

 

 

 

 


3

VALTUUTETTU TARJA KANTOLAN TOIVOMUSPONSI: ASUMISOIKEUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN JA ASUMISOIKEUSASUNTOJEN TUOTANTO

 

Khs 2010-960

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tarja Kantola) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote valtuutettu Tarja Kantolalle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (MA-ohjelmatiimi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITE

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 5.5.2010 maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 seurantaraportin 2010 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että monipuolisen asuntorakenteen turvaamiseksi Helsinki pitää tärkeänä asumisoikeuslainsäädännön pikaista uudistamista ja sitä kautta varmistuvaa asumisoikeusasuntojen jatkuvaa tuotantoa.” (Tarja Kantola, äänin 54–0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnesta on saatu lausunto asuntolautakunnalta (26.10.2010), asuntotuotantotoimikunnalta (17.11.2010) sekä talous- ja suunnittelukeskukselta (23.11.2010). Lausunnot sisältyvät asian liitteenä olevaan päätöshistoriaan.

 

Esittelijä toteaa, että asumisoikeuslakiin tehdyt muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2011. Jatkossa asukkaat pystyvät valvomaan kiinteistökohtaisia kustannuksia paremmin sekä vaikuttamaan vastikkeensa määrään säästämällä hoitokuluissa. Lainmuutoksella myös vahvistetaan viranomaisten valtuuksia valvoa asumisoikeusjärjestelmän tarkoituksenmukaista toteutumista.

 

Vastedes asumisoikeustalojen hoitovastikkeet ovat talokohtaisia ja ainoastaan pääomavastikkeet eli esimerkiksi lainanhoitokulut ja isommat korjauskulut voidaan tasata asumisoikeustalojen kesken. Lisäksi asukkaiden mahdollisuutta saada tietoja käyttövastikkeidensa määräytymisestä on lisätty ottamalla lakiin säännös omistajan velvollisuudesta antaa tietoja käyttövastikkeella katettavista menoista.

 

Järjestelmän läpinäkyvyyttä edistää myös asumisoikeusasuntojen ostopalveluiden kilpailutusvelvoitetta koskevan sääntelyn täsmennys. Jatkossa myös konsernin sisällä tuotetut asumisoikeustalojen käyttämät palvelut on kilpailutettava ulkopuolisten palvelujen lisäksi.

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn valtuuksia valvoa asumisoikeustalojen käyttövastikkeiden määräytymisperusteita ja niistä annettavia tietoja on lisätty. Säännösten noudattamisen turvaamiseksi aluehallintovirastot voivat jatkossa ARAn aloitteesta määrätä uhkasakkoja.

 

Khs toteaa, että muutokset selkeyttävät asumisoikeusjärjestelmää ja parantavat sen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

 

 

 

 


4

VALTUUTETTU LASSE MÄNNISTÖN TOIVOMUSPONSI: TONTINLUOVUTUKSESTA RAKENTAMISEN KÄYNNISTYMISEEN KULUVAN AJAN LYHENTÄMINEN

 

Khs 2010-962

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Lasse Männistö) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

                                            Pöytäkirjanote jäljennöksin päätöksen perusteluista ja liitteistä valtuutettu Lasse Männistölle, talous- ja suunnittelukeskukselle (MA-ohjelmatiimi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITE

Valtuutettu Lasse Männistön toivomusponsi... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 5.5.2010 maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 seurantaraportin 2010 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

                      ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää pikaisesti miten tontinluovutuksesta rakentamisen käynnistymiseen kuluvaa aikaa voidaan rakennushankkeissa lyhentää.” (Lasse Männistö, äänin 58–0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnesta on saatu lausunto kiinteistölautakunnalta (19.10.2010), talous- ja suunnittelukeskukselta (1.11.2010) yleisten töiden lautakunnalta (9.11.2010). Lausunnot sisältyvät asian liitteenä olevaan päätöshistoriaan.

 

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

 

Tontinluovutusprosessi on kaksivaiheinen. Ennen asuntotontin varsinaista luovutusta asiakkaalle se varataan, pääsääntöisesti 1,5 - 2,5 vuodeksi. Kun hanke pääsee rakennuslupavaiheeseen, tontti vuokrataan rakennuttajalle lyhyellä vuokrasopimuksella, joka on kestoltaan kuusi kuukautta tai päättyy varsinaiseen luovutukseen. Varsinainen tontinluovutus on pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen tai tontin myynti rakennuttajalle. Varsinaisen luovutuksen ja rakentamisen aloittamisen välinen aika on pääsääntöisesti lyhyt. Sitä vastoin varauksesta tontin varsinaiseen luovutukseen kuluvasta ajasta muodostuu helpostikin merkittävä. Tonttien luovutuksen tulisi tapahtua alkuperäisen varausajan kuluessa, mutta tarvittaessa varausta voidaan jatkaa vuodeksi kerrallaan.

 

Viimeisten kymmenen vuoden aikana tonttien rakentaminen on Helsingissä käynnistynyt keskimäärin kolmen vuoden kuluttua tontin varaamisesta. Pisimmillään varausvaihe on kestänyt kuudesta kahdeksaan vuotta.

 

Varausesitykset perustuvat asiakkaiden hakemuksiin, neuvotteluihin tai hakujen ja kilpailujen tuloksiin. Valmisteluvaiheessa pyritään varmistamaan, että hanke vastaa kaupungin tavoitteita ja, että varauksen saajaksi harkittavalla on riittävät tekniset ja taloudelliset resurssit hankkeen toteuttamiseen. Näin pyritään varmistamaan se, että varauksessa ja myöhemmin tontin luovutuksessa toteutuu kaupungin tavoitteet ja etu.

 

Tavanomaisten kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalotonttien varaamisessa ja luovuttamisessa on selkeät rutiinit, joiden avulla käytettävissä olevat tontit saadaan varattua ja luovutettua viivytyksettä. Tavanomaisesta asuntotuotannosta poikkeavien kohteiden varaamisessa on ollut jonkin verran viivytyksiä. Tällaisia kohteita ovat olleet mm. omatoimiseen ryhmärakentamiseen ja kaupunkipientalojen rakentamiseen soveltuvat tontit. Kohteet ovat vaatineet sekä uuden varausmenettelyn että rakentajien ohjausmenettelyn kehittämistä. Tällaisten tontinluovutusten valmistelu on tavanomaisia kohteita hitaampaa. Rakennuttajien löytäminen uudentyyppisille kohteille on ollut ongelmallista.

 

Laajemmilla rakentamisalueilla tontit varataan yleensä samalla varauskierroksella, jotta suunnittelussa ja valmisteluissa voidaan hyödyntää yhteistyötä. Koko alueen rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa samanaikaisesti. Alueen toteuttamisjärjestys vaikuttaa siten osaltaan viivästymiin.

 

Rakentamisen aloittamisen viivästymiseen on yleensä hyvin luonnollisia syitä. Maaperän esirakentaminen ja kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen käynnistyvät yleensä aikaisintaan asemakaavan valmistumisen loppuvaiheessa. Tällöin infrastruktuurin rakentaminen jatkuu vielä varausaikana. Käytännössä jo varausta tehtäessä on tiedossa, että hanke ei voi käynnistyä alkuperäisen varausajan puitteissa. Tällaisten tilanteiden varalta joustavuus on perusteltua ja varausten jatkaminen suotavaa. Asuntotuotantotoimiston osalta joudutaan prosessissa huomioimaan myös julkisten hankintojen edellyttämiin kilpailutuksiin kuluva aika. MA-ohjelman aiempien seurantaraporttien yhteydessä on todettu, että asuntotuotantotoimiston haastavien tavoitteiden toteuttaminen edellyttäisi seuraavien neljän vuoden tuotantotavoitteita vastaavaa tonttivarantoa. 

 

Usein, erityisesti omistusasuntotuotannossa, rakentamisen aloittamisen viiveen aiheuttavat suhdanteista johtuvat syyt. Kysynnän laantuessa rakentaminen pysähtyy, koska asuntoja ei haluta rakentaa reserviin. Toisaalta taas korkeasuhdanteen aikana valtion tukema ja hintasäännelty asuntotuotanto eivät kiinnosta rakentajia tai saadut urakkatarjoukset ovat hinnoiltaan liian korkeita.

 

Kaavoituksen aikataulu sinänsä ei ole aiheuttanut viivettä rakentamiselle, koska viime vuosina tontinvaraukset on kohdistettu lainvoimaisille asemakaavoille. Kaavojen sisältö, lähinnä toteutuskustannuksiin liittyvät seikat, saattaa joissakin tapauksissa hidastuttaa rakennuttajan hankkeeseen ryhtymistä. Tämä on joskus johtanut asemaakaavan muutoksiin tai varaajien luopumisiin, kun suunnitteluvaiheessa on todettu kustannusten nousevan liian korkeiksi.

 

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 täytäntöönpanoon liittyen asetettiin vuonna 2008 työryhmä selvittämään kaavoituksen ja tontinluovutusten kehittämismahdollisuuksia. Työryhmä esitti toimenpiteenä rakentamishankkeiden toteutusaikojen lyhentämiseksi mm. kaava- ja hankesuunnittelun yhteensovittamista nykyistä aikaisemmassa vaiheessa. Tämän niin sanotun kumppanuuskaavoituksen kokeilukohteiksi Helsingissä valikoituivat Kruunuvuoren Borgströminmäen alue Laajasalossa sekä Kuninkaantammen alue Hakuninmaalla. Kokeilualueilta saatavia kokemuksia hyödyntäen jatkossa pyritään kumppanuuteen jo ennen asemakaavaehdotuksen valmistelua. 

 

Kaupunkirakentamisen aikaisempaa jäykkää toteutusprosessia nopeutetaan nykyään siten, että katujen ja kunnallistekniikan suunnittelu käynnistetään jo asemakaavoituksen luonnosvaiheessa. Myös rakentaminen saatetaan käynnistää ennen asemakaavan vahvistamista yleisten töiden lautakunnan työluvalla. Tämä nopeutettu menettely mahdollistaa sen, että tonttia palveleva katuyhteys ja kunnallistekniset tonttiliittymät ovat valmiit samanaikaisesti alueen asemakaavan vahvistumisen kanssa. Tällöin rakennetun kadun katusuunnitelma esitetään yleisten töiden lautakunnalle hyväksyttäväksi vasta kadun rakentamisen jälkeen.

 

Nopeutettu menettely edellyttää eri osapuolten vahvaa sitoutumista hankkeen läpivientiin. Kaupunkisuunnittelun on sitouduttava siihen asemakaavaluonnokseen, jonka pohjalta katujen ja kunnallistekniikan suunnittelu käynnistetään. Asemakaavalliset muutokset johtavat muun suunnittelun uudelleen suunnitteluun ja pahimmillaan toteutettujen rakenteiden muutoksiin. Tehtävistä muutoksista saattaa aiheutua merkittäviäkin lisäkustannuksia hankkeelle. Mutta ennen kaikkea ne viivästyttävät toteutuksen kokonaisprosessia siten, että tavoitellut aikasäästöt jäävät saavuttamatta

 

Rakentamisprosessin nopeuttaminen on keskeinen tavoite pyrittäessä asuntorakentamisen määrälliseen tavoitetasoon Helsingissä. Nopeuttaminen edellyttää hyvää ja koordinoitua yhteistyötä rakentamisen eri osapuolten kesken kaupungin hallinnossa. Yhteistyön keskeisiä osa-puolia ovat kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto ja rakennusvirasto sekä toiminnan koordinoijana talous- ja suunnittelukeskus.

 

Esittelijä yhtyy lausunnoissa mainittuun ja pitää rakentamisen käynnistämiseen johtavan prosessin nopeuttamista tärkeänä tavoitteena. Tämän ponnen lausuntoaineiston ohella käytettävissä on myös edellä mainittu tontinluovutuksen kehittämistä pohtineen työryhmän raportti. Aineisto kokonaisuudessaan antaa hyvät mahdollisuudet käsitellä aihetta MA-ohjelman tulevassa tarkistuksessa.

 

 

 

 


5

VALTUUTETTU SILVIA MODIGIN TOIVOMUSPONSI: AUTOTTOMIEN VUOKRAKOHTEIDEN TOTEUTTAMINEN UUSILLE ALUEILLE

 

Khs 2010-961

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Silvia Modig) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote valtuutettu Silvia Modigille sekä tiedoksi muille valtuutetuille. Ote jäljennöksin päätöksen perusteluista talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (MA-ohjelmatiimi), asuntotuotantotoimistolle sekä kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITE

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 5.5.2010 maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 seurantaraportin 2010 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki ryhtyy määrätietoisesti toteuttamaan uusille alueille myös autottomia vuokrakohteita.” (Silvia Modig, äänin 47–6)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnesta on saatu lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalta (26.8.2010), kiinteistölautakunnalta (16.11.2010), asuntotuotantotoimikunnalta (17.11.2010), asuntolautakunnalta (23.11.2010) sekä talous- ja suunnittelukeskukselta (29.11.2010). Lausunnot sisältyvät asian liitteenä olevaan päätöshistoriaan.

 

Esittelijä toteaa, että MA-ohjelmaan 2008–2017 liittyen asetettiin ns. autopaikkatyöryhmä selvittämään millaisin mallein asemakaavamää­räysten mukaiset autopaikat voidaan toteuttaa siten, että kustannukset kohdentuvat nykyistä suoremmin autopaikan käyttäjille. Työryhmän raportti käsiteltiin kaupunginhallituksessa 31.1.2009. Kaupunginhallitus päätti samalla mm., että asuntotuotantotoimisto ryhtyy Kalasataman ja Jätkäsaaren aloitusalueilla, erikseen valittavissa soveltuvissa vuokra-asuntokohteissa, kokeiluhankkeena kehittämään autopaikan kustannusten kohdentamista autopaikkojen käyttäjille ja että MA-ohjelman mukaisia vähäautoisia tai autottomia asuntotontteja ja kortteleita kaavoitetaan kokeiluluontoisesti.

 

Asuntotuotantotoimisto on toteuttamassa autotonta korttelia Kalasataman alueelle. Kortteliin rakennetaan sekä vuokra-asuntoja että omistusasuntoja. Asuntotuotantotoimistolle on myönnetty poikkeamispäätös asemakaavan mukaisista korttelin autopaikkamääräyksistä. Lisäksi Jätkäsaareen on tulossa kaksi kohdetta, joista toinen toteutetaan autottomana (VVO:n vuokrakohde) ja toisessa autopaikkojen hinnat erotetaan asuntojen hinnoista (Att:n myytävä kohde). Kaikki edellä mainitut hankkeet kuuluvat Kehittyvä kerrostalo –ohjel­maan. Kohteista saadut kokemukset raportoidaan suunnitelmallisesti ja niiden perusteella saadaan tarpeellista tietoa erilaisten autottomien kohteiden toteuttamisen reunaehdoista, erityisesti sijainnin ja asuinympäristön eri tekijöiden vaikutuksesta kysyntään.

 

Esittelijä viittaa toivomusponnesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa niiden kuvaavan varsin kattavasti MA-ohjelmaan sisältyvän autottomuustavoitteen toteutuksen tilannetta. Lausunnonantajien näkemys on, että täysin autottomat kohteet soveltuvat vain alueille, joiden palvelu- ja joukkoliikennetarjonta mahdollistavat autottoman elämäntavan. Tässä yhteydessä oleellisia palvelutarjonnan elementtejä ovat julkisten ja kaupallisten lähipalvelujen lisäksi yhteiskäyttöautot, jotka tarjoavat mahdollisuuden varautua tilapäisiin autoilutarpeisiin, sekä väljästi ja helppokäyttöisesti toteutetut polkupyörien pysäköinti- ja säilytystilat.

 

Autottomien vuokrakohteiden toteuttamisen osalta avainkysymys on rakentamiskustannuksissa saatavan säästön kohdentuminen kyseisen autottoman kohteen asukkaille. Kaupungin vuokra-asunnoissa noudatetaan vuokrantasausta, mutta pääomakustannusten jakamisessa kohteiden kesken noudatetaan sijaintiin ja laatutekijöihin perustuvaa pisteytystä. Pisteytys perustuu asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn suositukseen. ARAn näkemyksen mukaan autottomuus voi olla pisteytyksessä huomioitava, varustetasoon rinnastettava seikka. Kaupungin omassa tuotannossa asuntotuotantotoimisto laskee uuden kohteen pisteytyksen ja asuinkiinteistöyhtiö huolehtii sen soveltamisesta.

 

Kaikki lausunnonantajat ovat yksimielisiä siitä, että ennen autottomuuden laajempaa soveltamista olisi viisasta odottaa jo käynnistettyjen kohteiden toteutuksesta saadut kokemukset. Tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista olisi suunnata huomio autopaikkavaatimusten lieventämiseen kaavoituksessa sekä muihin autoilun vähentämistä edistäviin toimenpiteisiin.

 

 

 

 


6

VALTUUTETTU ANTTI VUORELAN TOIVOMUSPONSI: SAVUTTOMIEN KAUPUNGIN VUOKRATALOJEN RAKENTAMINEN

 

Khs 2010-1148

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 2.6.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Antti Vuorela) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Antti Vuorelalle, talous- ja suunnittelukeskukselle (MA-ohjelma-tiimi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 2.6.2010 Savuton Helsinki – tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelman 2007–2015 jatkotoimenpiteet Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia rakentaa täysin savuttomia kaupungin vuokrataloja, joissa asukkaiden ei tarvitse kärsiä lainkaan toisten aiheuttamasta tupakansavusta.” (Antti Vuorela, äänin 55–3)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuusto on 24.11.2010 valtuutettujen tekemien aloitteiden käsittelyn yhteydessä päättänyt, että Helsinkiin ryhdytään toteuttamaan myös savuttomia vuokrakohteita. Asian valmistelu on käynnistetty kiinteistöviraston asunto-osastolla. Esitys toteutuksen tavasta ja yksityiskohdista tuodaan aikanaan asuntolautakunnan käsiteltäväksi.

 

 

 

 


7

MATTI KOKKOSEN PUUTARHA OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1649

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-1649/526 mukaisesti määräaikaisena 30.6.2013 asti.

                                           

 

Lisätiedot:
Rämö Suvi, hallintosihteeri, puhelin 310 74325

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Pukinmäen kylän tila RN:o 1:168)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Pukinmäen kylän tila RN:o 1:168)

 

Liite 3

Asemapiirros (Pukinmäen kylän tila RN:o 1:168)

 

Liite 4

Kartta vuokra-alueesta

 

Liite 5

Asemakaava 11707/23.8.2007

 

Liite 6

Matti Kokkosen puutarha Oy:n poikkeamishakemus - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Esittelijä toteaa, että 1.1.2011 voimaan tulleen lain (1257/2010) (laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta) 3 §:n säännösten mukaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 171 §:n 2 momentin 2-4 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista, lukuun ottamatta ranta-alueelle haettua poikkeamista, myöntää Helsingin kaupunki.

 

Matti Kokkosen puutarha Oy:n poikkeamishakemuksen ratkaisun osalta toimivalta on siirtynyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Helsingin kaupungille, koska kyseessä on tilapäisen rakennuksen rakennusluvassa annetun määräajan jatkaminen asemakaava-alueella, jolle ei ole merkitty rakennusoikeutta.

 

Matti Kokkosen puutarha Oy pyytää (9.3.2010) poikkeamislupaa 37. kaupunginosan (Pukinmäki) Pukinmäen kylän (424) tilasta RN:o 1:168 rajatulle noin 4495 m2:n suuruiselle alueelle (Isonpellontie).

 

./.                   Ympäristökartta, asemapiirros sekä kartta vuokra-alueesta ovat tämän asian liitteinä 2-4.

 

Hakija pyytää poikkeamispäätöstä Helsingin kaupungilta vuokraamalleen määräalalle, jotta määräalalla sijaitsevan tilapäisen myymälärakennuksen (250 k-m2) rakennuslupaa voitaisiin jatkaa enintään kolmen vuoden ajaksi.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että kaupunginhallitus on varannut hakijalle naapurikorttelin 37187 tontit 2 ja 3 puutarhamyymälän suunnittelua varten 30.6.2010 saakka ja tälle suunnittelulle ollaan hakemassa kolmen vuoden jatkoaikaa. Tilapäinen myymälärakennus toimii alueella, kunnes naapurikorttelin tonteille 37187/ 2 ja 3 suunniteltu myymälärakennus valmistuu.

 

./.                   Alueella on voimassa 16.1.2008 hyväksytty asemakaava nro 11707, jossa alue on puistoa (VP) ja suojaviheraluetta (EV) (Liite 5).

 

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

./.                   Kaupunkisuunnitteluvirasto on 6.9.2010 antanut asiassa lausunnon, joka on osana tämän asian päätöshistoriaa (Liite 6).

 

Selostus                            Alueella on voimassa 16.1.2008 hyväksytty asemakaava nro 11707, jossa alue on puistoa (VP) ja suojaviheraluetta (EV). Puistoaluetta ei ole rakennettu puistoksi, vaan se on pääasiassa pientä puustoa ja ruohoa kasvavaa pusikkoa.

 

Hakijan tarkoituksena on pitää paikallaan vihermyymälä, jonka kerrosala on noin 250 k-m2.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että rakennus sijaitsee puisto- ja suojaviheralueella, joille ei ole merkitty rakennusoikeutta.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston kirjeellä (10.5.2010) heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty.

 

Saadut selvitykset           Hakija on vuokrannut määräalueen Helsingin kaupungilta taimimyymälää ja varastointia varten. Määräala on aidattu ja sille on rakennettu taimi- ja kukkamyyntiä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.

 

Rakennusvalvontaviraston tarkastuslausunnon 27.1.2010 mukaan määräalalle rakennettujen rakennusten ja rakennelmien rakennuslupa on päättynyt 1.5.2006. Rakennusvalvontavirasto on paikalla käynnillä 22.1.2009 todennut rakennusten ym. olevan edelleen paikoillaan, eikä niiden paikoillaan pysyttämiseen tähtäävää lupahakemusta ole 27.1.2010 mennessä pantu vireille. Rakennusvalvontaviraston mukaan rakennuslautakunnalle tulisi esittää, että kiinteistön haltija velvoitettaisiin poistamaan vuokra-alueelta ko. rakennukset ja rakennelmat sekä aluetta ympäröivät aitarakenteet, ellei kyseisille toimenpiteille ole sitä ennen saatu poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa.

 

Matti Kokkosen puutarha Oy:n hakemus poikkeamispäätöksen ja rakennusluvan myöntämiseksi on saapunut rakennusvalvontavirastoon 9.3.2010.

 

Esittelijän ehdotus          Esittelijä toteaa, että hakija on harjoittanut kyseisellä Kehä I:n ja Isonpellontien välisellä alueella puutarhatuotteiden myyntiä vuodesta 1994 lähtien. Hakijalle on ollut vuokrattuna 7 000 m2:n suuruinen alue, jonka osasta vuokralainen on joutunut luopumaan sähkölinjan rakentamisen takia. Nykyisen vuokra-alueen pinta-ala on 4 495 m2 ja se on vuokralaisen käytössä 7 kk vuodessa. Isonpellontien ja Kehä I:n väliselle alueelle on laadittu asemakaava nro 11094, joka on saanut lainvoiman 29.9.2006. Kaavaan on merkitty tontit 37187/2 ja 3 liikerakennusten korttelialueeksi (KL), jolle saa rakentaa puutarhatarvikkeiden myyntiä palvelevia tiloja sekä yrityksen toiminnalle välttämättömän asunnon. Tonttien tehokkuusluku on e = 0,3. Asemakaava on laadittu siksi, että alueella oleva puutarhamyymälä voidaan sijoittaa näille tonteille.

 

Kaupunginhallitus on 19.1.2009 (§ 89) päättänyt varata tontit 37187/ 2 ja 3 Matti Kokkosen puutarha Oy:lle puutarhamyymälän suunnittelua varten 30.6.2010 saakka. Kiinteistövirasto on todennut, että Matti Kokkosen puutarha Oy:n vuokraoikeus Isonpellontie 19 alueeseen jatkuu toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajoin ja vuokra-alueen hallinta on voimassa.

 

Poikkeamisen erityinen syy on Matti Kokkosen puutarha Oy:n toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli poikkeaminen myönnetään määräaikaisena 30.6.2013 asti.
Esittelijä puoltaa hakemusta tilapäisen myymälärakennuksen paikallaan pitämiseksi poikkeusluvalla enintään 30.6.2013 asti.

 

 

 

 


8

7.2.2011 ja 14.2.2011 pöydälle pantu asia

ESISELVITYS HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNTO-OMAISUUDEN OMISTUKSEN, HALLINNON JA HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI

 

Khs 2011-90

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä asian liitteenä olevan muistion Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden järjestäminen (12.1.2011) sekä asiassa käydyn keskustelun tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, asuntolautakunnalle ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITE

Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden järjestäminen

 

ESITTELIJÄ                      Asian liitteenä olevassa muistiossa esitetään Helsingin kaupungin asun­to-omaisuuden hallintoon, hoitoon, korjauksiin ja asukasvalintaan liittyvät nykyiset järjestelyt. Muistiossa on kartoitettu mahdollisuuksia kehittää ja selkeyttää järjestelyjä.

 

Muistioon sisältyy neljä esimerkkivaihtoehtoa, joista toimivimpana pidetään vaihtoehtoa 1. Tällöin kaupungin asunto-omaisuus jakautuisi kahteen ryhmään eli aravavuokra-asuntoihin ja muihin asuntoihin. Aravavuokra-asuntojen osalta jo tehtyihin päätöksiin ei tässä tehtäisi muutoksia.

 

Muiden asuntojen osalta vapaarahoitteinen vuokra-asuntoyhtiö Auroranlinna muutettaisiin keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi. Tilakeskuksen asuntoyksikköä kehitettäisiin asuntojen omistajayksiköksi, jonka hallintaan tulisivat Koy Helsingin korkotukiasuntojen osakkeet, ns. Lyhyt Korkotuki Oy:n osakkeet, Auroranlinnan osakkeet, kaupungin omistamat Hitas-osakkeet, suoraan omistettujen asuntojen hallinta sekä välivuokrausoikeudella Helsingin Asuntohankinta Oy:n osakkeet.

 

Helsinki perustaisi omistajahallintoa hoitavan ns. manageerausyhtiön (esimerkiksi ”Helsingin asunto-omistuspalvelut Oy:n”), jonka palvelukseen Auroranlinnan nykyinen henkilöstö siirtyisi. Tilakeskus tilaisi hallitsemansa asunto-omaisuuden manageerauksen mainitulta omistajahallintoa hoitavalta yhtiöltä.

 

Asuntojen asukasvalinnan periaatteet ja menettelytavat säilytettäisiin nykyisellään.

 

Asian valmistelua varten tullaan asettamaan virkamiestyöryhmä.

 

Kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppinen esittelee asiaa.

 

Esittelijä ilmoittaa, että esiselvitys on ollut kaupunginhallituksen konser­nijaoston käsittelyssä 24.1.2011, jolloin konsernijaosto päätti panna asian pöydälle. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 21.2.2011.