Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

10

Kaupunginvaltuuston 19.1.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


10

KAUPUNGINVALTUUSTON 19.1.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 19.1.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 4           Ei toimenpidettä.

 

3, 5–7           Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan taloushallintopalveluille luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

8                    Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

9                    Pöytäkirjanote ja kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 


Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

14, 15           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

16                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

17                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa siirtymään menettelyyn, jossa kaupunki kilpailuttaa vuokraoikeuden, tai muutoin varmistamaan, että vuokraoikeuden uusi haltija toteuttaa hankkeessaan maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaista hallintamuotojakaumaa siinä määrin, kuin se kohteen laajuus huomioiden on mahdollista. Vuokraoikeuden siirron yhteydessä tulee tehdä uusi tontinvaraus, joka tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen kaavamuutoksen kaupunginvaltuustokäsittelyä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

18, 19           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012