Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

9

Kaupunginvaltuuston 15.6.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


9

KAUPUNGINVALTUUSTON 15.6.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 15.6.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Laura Rädylle sekä muille virkaa hakeneille ja suostumuksensa ilmoittaneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

5                    Pöytäkirjanote liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle ja tarkastusvirastolle.

 

6                    Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Toivomusponsi 1 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 2 sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Toivomusponsi 3 sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

7                    Pöytäkirjanote Varma Tennisklubi VTK ry:lle, liikuntalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa liikennelaitos-liikelaitosta kehittämään koko suunnittelujärjestelmäänsä siten, että investointihankkeiden kustannusarviot pitävät paremmin paikkansa hankkeiden kaikissa vaiheissa.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

15–18           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

19, 20           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

21, 22           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslaitokselle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia
-liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY:n vesihuollolle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY:n vesihuollolle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikennelaitos-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, HSY:n vesihuollolle ja Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymälle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

23, 24           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen kohdan 2 mukaisiin toimiin.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012