Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupunginvaltuuston 8.6.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 8.6.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 8.6.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 14.9.2011.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

-                                       talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan kaupunginhallituksen 17.11.2008 hyväksymään harmaan talouden torjuntaa kaupungin hankinnoissa koskevaan ohjeeseen sellaiset muutokset, joilla torjuntaa voidaan edelleen tehostaa ja tuomaan tätä koskevan esityksen kaupunginhallituksen päätettäväksi

 

-                                       talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä sääntötoimikunnan kanssa valmistelemaan talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntöön tarpeelliset muutokset niin, että harmaan talouden seurannan ja torjunnan konsernitasoinen vastuu on talous- ja suunnittelukeskuksella

 

-                                       virastoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä tehostamaan harmaan talouden torjuntaa hankinnoissaan ja ottamaan käyttöön asuntotuotantotoimikunnan 26.1.2011 § 9 kohdalla hyväksymät käytännöt siltä osin kuin ne soveltuvat kyseisten yksiköiden hankintoihin.

 

Pöytäkirjanote virastoille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille.

 

Toivomusponnet 1 ja 2 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle (Heljä Huusko).

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

12                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13–15           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle, sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1 ja 2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan sisällyttämään 36. kaupunginosan (Viikki, Latokartano) korttelin nro 36245 tonteista nro 1 ja 2 vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa varten muodostettavien tonttien vuokrasopimuksiin seuraavat osto-oikeutta koskevat ehdot:

 

1                          Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on voimassa enintään viisi vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.

Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-oikeutta aikaisintaan sen jälkeen, kun tontille rakennettavat rakennukset on rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön otettaviksi.

 

2                          Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 33 euroa/kerrosneliömetri ja kaupantekohetkellä voimassa olevan lainvoimaisen rakennusluvan mukaiseen käytettyyn kerrosalaan. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun yksikköhinnan mukaan.

Myös liiketilojen, monikäyttötilojen sekä julkisia lähipalveluja tai yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien tilojen osalta peritään samaa kauppahintaa kuin asuintilojen osalta.

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi tonteille sallittujen asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä kauppahintaa.

 

3                          Mikäli vuokralainen käyttää osto-oikeuttaan, tontille rakennettavat asunnot on pidettävä vapaarahoitteisessa vuokra-asuntokäytössä vähintään 10 vuotta rakennusten käyttöönotosta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään korttelin nro 36245 tonteista nro 1 ja 2 vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa varten muodostettavia tontteja koskevat vuokralaisille myönnettävään osto-oikeuteen perustuvat lopulliset kiinteistökauppojen kauppakirjat sekä päättämään niiden ehdot.

 

Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

9, 10             Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

16                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012