Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

8

Linjaukset kerjäläisongelman käsittelemiseksi Helsingissä

4

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

12

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                         23.5.2011

konsernijaosto                                                                  23.5.2011

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  25.5.2011

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                     25.5.2011

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


8

LINJAUKSET KERJÄLÄISONGELMAN KÄSITTELEMISEKSI HELSINGISSÄ

 

Khs 2010-776

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee

 

1                    todeta, että EU-kansalaisilla on Euroopan unionin  kansalaisten vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaisesti oikeus oleskella kolme kuukautta rekisteröitymättä. Kerjääminen ei ole laitonta eikä siihen voi puuttua, ellei se ole järjestyslaissa tarkoitetulla tavalla häiritsevää.

 

2                    hyväksyä linjaukset kerjäämisestä syntyvien lieveilmiöiden vähentämiseksi ja ennaltaehkäisyksi Helsingissä seuraavasti:

 

-       lasten harjoittamaa kerjäämistä ei sallita, vaan siihen puututaan ja selvitetään tapauskohtaisesti

-       kaupungin alue on kokonaan kaavoitettua aluetta ja leiriytyminen on sallittu ainoastaan kaavaan merkityllä alueella

-       tilapäiseen leiriytymiseen tarvitaan maanomistajan lupa

-       luvattomiin leireihin puututaan välittömästi

-       kaupungin eri hallintokunnat toimivat oman toimialansa puitteissa ja yhteistyössä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa romaanikerjäläisiä koskevissa asioissa ja kerjäämisestä aiheutuvien lieveilmiöiden vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi

-       sosiaalivirasto vastaa kaupungin viranomaisyhteistyön koordinoinnista sekä kolmannen sektorin toimijoiden ja eri viranomaistahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä

-       hallintokeskus seuraa kerjäläiskysymyksen kehittymistä valtakunnallisesti ja EU-tasolla.

 

3                    tehdä seuraavan esityksen valtioneuvostolle:

 

Kerjäläiskysymys nousi vuonna 2007 esille Euroopan laajuisena ilmiönä ja myös Suomessa. Eri maissa kiertävien romanien liikkumisen taustalla vaikuttavat äärimmäinen köyhyys, näköalattomuus ja laaja-alainen syrjintä. Romanien heikko asema on myös ihmisoikeusoikeusongelma ja yksi keskeisimmistä haasteista vähemmistöjen aseman ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Romaneita on parhaiten autettavissa heidän omissa kotimaissaan. Ensisijainen toimija Suomessa kansainvälisissä asioissa on valtio ja sen yhteistyö EU-jäsenmaiden kanssa. Kaupunginhallitus katsoo, että valtion tulee ryhtyä toimiin romanikysymyksen hoitamiseksi EU:ssa ja Euroopan Neuvostossa sekä romanikerjäläisten lähtömaissa.

 

Kaupunginhallitus esittää samalla, että valtio laatii valtakunnalliset, keskeiset toimintalinjaukset kunnille romanikerjäläisten kohtaamisesta. Helsingin kaupunkia ei voi pitää järjestämis- ja kustannusvastuullisena yksittäisen kansanryhmän majoittamisesta ja muusta auttamisesta. Kaupungin ja valtion välistä kustannusvastuuta tulee tarkastella tältä osin edelleen.

 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että yleisen liikkuvuuden lisääntymisen myötä Suomeen on viime vuosina tullut romanien lisäksi muitakin EU-kansalaisia, jotka eivät ole tulleet toimeen omilla tuloillaan ja varoillaan EU-säädösten edellyttämällä tavalla. Näissä tilanteissa henkilöt ovat joutuneet turvautumaan viimesijaisena toimeentulon turvana toimeentulotukeen. Kunnissa ja erityisesti Helsingissä ilmiö on aiheuttanut erilaisia toimintakäytäntöjä ja valtion antama toiminnan ohjeistus on todettu riittämättömäksi. Samalla esimerkiksi kaikki romanien tilapäismajoituksista viime talvina aiheutuneet kustannukset ovat jääneet Helsingin kaupungin maksettavaksi.

 

Kaupunginhallitus kiirehtii sosiaali- ja terveysministeriön asettaman EU -kansalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkiyttämistä selvittävän työryhmän toimintaa, jonka piti jättää esityksensä kuntaohjauksen selkeyttämisestä ja tarvittavista lainsäädäntömuutoksista ja ohjeistuksen uudistamisesta.

 

Pöytäkirjanote ja työryhmän raportti valtioneuvostolle, lauta- ja johtokunnille sekä sosiaalivirastolle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITTEET

Liite 1

Linjauksia kerjäläisongelman käsittelemiseksi Helsingissä, työryhmän raportti 27.4.2011

 

Liite 2

Linjaukset kerjäläisongelman käsittelemiseksi... -päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginjohtaja asetti (14.4.2010) eri virastojen edustajista työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä esityksensä kaupungin yhteisistä linjauksista kerjäläisongelman käsittelemiseksi sekä valmistella asiassa mahdollisesti tarvittavia ohjeita tai esityksiä lainsäädäntömuutoksista. Helsingin poliisilaitoksen ja Diakonissalaitoksen edustajat osallistuivat työryhmän työhön.

 

./.                   Työryhmän 27.4.2011 valmistunut raportti on tämän asian liitteenä 1.

Työryhmän raportissa esitellään kerjäläiskysymykseen liittyvät keskeiset linjaukset sekä hallintokuntien tehtävät ja työnjakoon liittyvät seikat sekä ehdotukset yhteistyöstä valtion kanssa. Työryhmä on ollut esityksissään yksimielinen lukuun ottamatta romanien tilapäisten leirien perustamiseen liittyvää kysymystä. Nuorisoasiainkeskuksen työryhmän jäsen on tehnyt esityksen matalan kynnyksen leiripaikan perustamisesta romaneille.

Työryhmän esitysten lähtökohtana ovat ulkoasiainministeriön työryhmän tekemät ehdotukset (24.3.2011) suhtautumiseen romanien liikkumiseen EU:n sisällä:

·         EU:n tulisi tukea ja tarvittaessa painostaa jäsenvaltioitaan ryhtymään romanien aseman parantamiseksi sellaisiin toimiin, joihin ne ovat EU-jäsenyyden myötä sitoutuneet.

·         Sekä kansallisen että kansainvälisen kolmannen sektorin toimintaa romanien elinolojen parantamiseksi sekä lähtö- että tulomaissa tulisi tukea.

·         Viranomaisyhteistyötä (esimerkiksi sosiaali- ja terveysala, poliisi ja kouluviranomaiset) lähtö- ja tulomaiden välillä tulisi lisätä todenmukaisen kuvan saamiseksi ja oikeanlaisen tiedotustoiminnan lisäämiseksi.

·         Liikkuvia romaneja, jotka ovat EU-kansalaisia, tulisi tulomaissa kohdella yksilöinä ja potentiaalisina työnhakijoina. Huolimatta siitä, että he kulkevat ryhmissä, kollektiivisia ratkaisuja (kuten karkotuksia) ei tulisi tehdä.

·         Mahdollisiin rikoksiin ja järjestyshäiriöihin tulisi puuttua ja niihin syyllistyneitä kohdella samoin rangaistuksin kuin muitakin EU-kansalaisia.

·         Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen sellaisten kuntien ja kaupunkien välille, joilla on kokemusta lyhyt- tai pitempiaikaisesta romanisiirtolaisuudesta, olisi kannatettavaa. Verkoston sisällä vaihdettaisiin hyviä käytäntöjä romanisiirtolaisten kohtaamisesta, palvelujen järjestämisestä ja mahdollisesta integroimisesta.

Työryhmä pitää yksittäisen kaupungin mahdollisuuksia vastata romanikerjäläisten avun tarpeeseen vähäisinä. Työryhmä esittää, että asia tulisi ratkaista EU:n tuella jäsenvaltioissa.

Työryhmä kannattaa Helsingin Diakonissalaitoksen tiloihin perustettavaa matalan kynnyksen yksikköä, jossa tarjotaan Helsingissä tilapäisesti oleskeleville kerjäläisille neuvontapalveluja ja humanitaarista apua.

Työryhmä ei pidä leirien perustamista perusteltuna. Kokemukset muualla Euroopassa ovat osoittaneet, että leirien perustaminen on syventänyt ja vaikeuttanut asian ratkaisemista. Samalla se on lisännyt romanien syrjäytymistä ja edesauttanut slummien muodostumista.

./.                   Asiasta on saatu ympäristölautakunnan (3.5.2011), yleisten töiden lautakunnan (10.5.2011), nuorisolautakunnan (12.5.2011), sosiaalilautakunnan (17.5.2011) ja pelastuslautakunnan (24.5.2011) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen (3.5.2011) ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen (16.5.2011) lausunnot, jotka ovat kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä 2 olevassa päätöshistoriassa.

Kj toteaa, että tarkoituksena on siirtää kerjäläisongelman käsittelemiseen liittyvien tehtävien koordinaatio sosiaaliviraston vastuulle, mutta samalla edelleen jatkaa tärkeänä pidettyä kaupungin eri virastojen edustajien työryhmän toimintaa.

Edelleen Kj toteaa, että Helsingin Diakonissalaitoksen perustama neuvonta- ja palvelupiste on avattu 3.5.2011. Avustuksen myöntäminen hankkeelle on parhaillaan sosiaalilautakunnan käsittelyssä.

Lopuksi Kj katsoo, että kuntien toimivaltaa tulee vahvistaa kansalaisten lähiturvallisuuteen ja yhteisen, julkisen tilan käyttöön liittyvissä asioissa. Kunnanvaltuustojen toimivaltaa näin ollen on syytä vahvistaa niin, että kunnat voisivat hyväksyä alueelleen tai kunnanosan alueelle kunnallisia sääntöjä, jotka tarvittaessa täydentävät järjestyslakia tai muuta lainsäädäntöä.  Khs teki asiassa esityksen (20.12.2010, 1392 §) sisäasiainministeriölle antaessaan lausunnon kerjäämisen kieltämistä selvittäneen työryhmän loppuraportista ja järjestyslain muuttamisesta koskevasta esityksestä.

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta

26.5.2011

pelastuslautakunta

24.5.2011

teknisen palvelun lautakunta

26.5.2011

yleisten töiden lautakunta

24.5.2011

ympäristölautakunta

24.5.2011

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. STJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta

24.5.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

23.5.2011

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

26.5.2011

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

24.5.2011

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

24.5.2011

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

23.5.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407