Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Kaupunginvaltuuston 25.5.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


5

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.5.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 25.5.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

9                    Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Timo Martiskaiselle sekä muutoksenhakuosoituksin muille virkaa hakeneille.

 

Pöytäkirjanote rakentamispalvelulle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

10                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11, 12           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jaakko Staufferille sekä muutoksenhakuosoituksin muille virkaa hakeneille.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee

                     

-                                       kehottaa ottamaan hankkeen jatkosuunnittelussa huomioon, että rakennukseen sijoitettavan päiväkodin laajuus tulee perustaa 105 tilapaikan hoitotarpeeseen, ja

 

-                                       kehottaa sosiaalivirastoa viipymättä ilmoittamaan tilakeskukselle kaikista mahdollisista päivähoitotarpeen muutoksista, jotka koskevat suunnitteluvaiheessa olevia päiväkoteja.

 

-                                       kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa viipymättä käynnistämään Kulosaaren korttelitalon nykyisen tontin asemakaavan muuttamisen asuntotuotannon mahdollistamiseksi.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, sosiaalivirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012