Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Sopimus Guggenheim -museon perustamismahdollisuuksia sekä museon toimintaa koskevan konsepti- ja kehitysselvityksen laatimisesta

1

 


6

SOPIMUS GUGGENHEIM -MUSEON PERUSTAMISMAHDOLLISUUKSIA SEKÄ MUSEON TOIMINTAA KOSKEVAN KONSEPTI- JA KEHITYSSELVITYKSEN LAATIMISESTA

 

Khs 2011-103

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Solomon R. Guggenheim -säätiön ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen Guggenheim -museon perustamismahdollisuuksia sekä museon toimintaa koskevan konsepti- ja kehitysselvityksen laatimisesta liitteen 1 mukaisesti oikeuttaen kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja hyväksymään siihen teknisiä tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunginjohtajan myöntämään selvitystyön rahoittamiseen vuoden 2011 talousarvion kohdalta

1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi enintään euromäärän, joka vastaa 2,5 milj. US dollaria (ilman veroja).

 

Pöytäkirjanote liitteineen Helsingin kaupungin taidemuseolle, Solomon R. Guggenheim-säätiölle, Suomen Kulttuurirahastolle, Svenska kulturfondenille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sopimus (englanninkielinen)

 

Liite 2

Sopimus (suomenkielinen käännös)

 

Liite 3

Sopimus (ruotsinkielinen käännös)

 

ESITTELIJÄ                      Kaupungin ja Solomon R. Guggenheim -säätiön välisissä keskusteluissa molemmat osapuolet ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Guggenheim - museon perustamisesta Helsinkiin. Keskusteluissa tavoitteeksi on asetettu ainutlaatuisen ja toimintakonseptiltaan innovatiivisen kansainvälisen museon kehittäminen.

 

Solomon R. Guggenheim -säätiö on perustettu Yhdysvalloissa vuonna 1937 ja ensimmäinen museo avattiin New Yorkissa vuonna 1939. Guggenheim-museot ovat vetovoimaisia matkailukohteita ja niiden taidekokoelmat ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja ja arvostettuja. Säätiöllä on museot ja kokoelmia tällä hetkellä New Yorkin lisäksi Venetsiassa (the Peggy Guggenheim Collection), Bilbaossa ja Berliinissä (the Deutsche Guggenheim). Abu Dhabin Guggenheim- museo on rakennusvaiheessa. Säätiön kansainvälinen museoverkosto laajoine yhteistyöverkostoineen edistää oman aikamme kuvataiteilijoiden työtä ja tunnettuutta eri puolilla maailmaa.

 

Useat kaupungit eri puolilla maailmaa ovat lähestyneet Solomon R. Guggenheim - säätiötä omilla museohankkeillaan. Helsinki on valikoitunut museon perustamismahdollisuuksia koskevan selvityksen kohteeksi useiden kaupunkien joukosta.

 

Sopimuksen ja selvitystyön keskeinen sisältö

 

Nyt käsiteltävänä oleva sopimus koskee selvityksen tekemistä Helsinkiin sijoittuvan Guggenheim -museon perustamismahdollisuuksista ja samalla Helsingin kaupungin taidemuseon toiminta- ja hallintomallin kehittämisestä. Selvitys on tarkoitus tehdä seuraavista näkökulmista:

 

-                                       kartoitus olemassa olevista suomalaisista kuvataiteen alalla toimivista taidelaitoksista ja suhde muihin kulttuuri- ja taidelaitoksiin metropolialueella

-                                       hallintomalli ja oikeudelliset kysymykset

-                                       taiteellinen ohjelmisto- ja kokoelmapolitiikka

-                                       taidekasvatuksellinen ohjelmisto

-                                       yhteiskunnalliset näkökohdat (social perspective)

-                                       talous, markkinatutkimus ja museon talousvaikutukset

-                                       tilat, sijaintipaikka ja tekniset edellytykset arkkitehtuurille

-                                       kävijämääräennusteet.

 

Selvityksen toteuttaa Solomon R. Guggenheim -säätiö, jolla on useiden vuosien kokemus vastaavien selvitysten tekemisestä eri puolilla maailmaa. Säätiö johtaa ja ohjaa selvitystyötä. Kaupunki osallistuu selvityksen tekemiseen. Selvitystyössä käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Työn etenemistä seuraamaan nimetään kuusijäseninen ohjausryhmä (”Steering Committee”), johon säätiö ja kaupunki nimeävät kumpikin kolme jäsentä. Lisäksi kummallakin osapuolella on mahdollisuus nimetä vielä kaksi jäsentä ohjausryhmään. Helsinki nimeää työlle oman vastuuhenkilön (”City of Helsinki Representative”), joka toimii sekä yhteyshenkilönä säätiöön päin että avustaa selvitystyön ohjaamisessa ja koordinoinnissa. Tarkoitus on, että yhteyshenkilöksi nimetään taidemuseon johtaja Janne Gallen - Kallela - Sirén.

 

Selvitystyö aloitetaan välittömästi sopimuksen tultua hyväksytyksi ja sen tulee olla valmis ja raportoitavissa 30.12.2011 mennessä.


Sopimuksen mukaan säätiö laskuttaa selvitystyöstä Helsinkiä 2,5 milj. USD (ilman veroja). Sopimuksessa on sovittu maksun hyvitysmenettelystä siinä tapauksessa, että toteutuneet kustannukset jäävät alle sopimuksessa sovitun. Selvitystyön kustannukset tullaan rahoittamaan vuoden 2011 talousarvion kohdalta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi. Kaupungin vastattavaksi jääviä bruttokustannuksia tulee vähentämään jäljempänä mainittujen tahojen osallistuminen selvitystyön rahoittamiseen.

 

Esittelijä toteaa, että kaupunki on neuvotellut kahden maamme kulttuurielämää merkittävästi tukevan rahaston Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin kanssa osallistumisesta selvitystyön rahoittamiseen. Suomen Kulttuurirahaston hallitus on 4.1.2011 päättänyt osallistua hankkeen rahoittamiseen 500 000 eurolla. Svenska kulturfondenin hallitus tulee 18.1.2011 päättämään osallistumisestaan hankkeen rahoittamiseen. Helsinki tulee nimeämään selvitystyön ohjausryhmään (”Steering Committee”) kaupungin kolmen edustajan lisäksi yhden jäsenen Suomen Kulttuurirahastosta ja myös yhden jäsenen Svenska kulturfondenista, mikäli se tekee myönteisen päätöksen osallistumisestaan selvitystyön rahoittamiseen.

 

Strategiaperusta

 

Kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymien strategialinjausten mukaan

 

-                                       Helsinki on pääkaupunkina ja seudun keskuksena kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu asukkaiden hyvinvoinnin ja koko Suomen hyväksi.

 

-                                       Kulttuuri on tärkeä osa kaupungin vetovoimaa sekä asukkaille että muualta tulijoille.

 

-                                       Kaupungin vetovoiman ja tunnettavuuden parantamiseksi tarvitaan kansainvälistä näkyvyyttä omaavia tapahtumia.

 

-                                       Kaupungin kansainvälinen toiminta tähtää strategiaohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden edistämiseen kansainvälisen toiminnan keinoin.

 

 

 

Esittelijän kannanotot

 

Esittelijä toteaa, että nyt päätettävänä olevalla hankkeella on kaupunginvaltuuston em. linjausten mukainen vahva strategiaperusta. Toteutuessaan Guggenheim -           museo vahvistaa merkittävästi Helsingin kansainvälistä näkyvyyttä ja matkailullista vetovoimaa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti sekä tukee siten kaupungin ja sen elinkeinoelämän elinvoimaisuutta. Toteutuessaan hankkeella olisi merkittävä kulttuuripoliittinen vaikutus Helsingille, Suomelle ja myös lähialueille. Hankkeen toteutuminen edistäisi huomattavasti myös suomalaisten kuvataiteilijoiden kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnettuutta.

 

Selvitystyö merkitsee käytännössä Helsingin kaupungin taidemuseon nykyisen toiminta- ja hallintomallin sekä nykyisten museotilojen sijainnin uudelleenarviointia.

 

Selvitystyön käytännön hallinnointi ja koordinointi Helsingin kaupungin osalta tapahtuu taidemuseon toimesta mukaan lukien myös Solomon R. Guggenheim - säätiölle maksettavien kulujen maksatus ja seuranta.

 

Esittelijä pitää nyt päätettävänä olevan sopimuksen hyväksymistä ja selvitystyön käynnistämistä perusteltuna.

 

Sopimuksen hyväksyminen ja selvitystyön käynnistäminen ei edellytä kilpailuttamista. Kyseessä on yhteistyöluontoinen selvitys, jossa molemmat osapuolet ovat osallistuneet sisällön määrittelemiseen ja molempien osapuolien resursseja käytetään selvitystyön toteuttamiseen. Samalla molemmat osapuolet jakavat riskin selvityksen onnistumisesta ja saavat sen tulokset käyttöönsä. Sopimus koskee siten julkisista hankinnoista annetun lain (jäljempänä hankintalain) 8 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua tutkimus- ja kehittämispalvelua, joka jää kokonaan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Samalla on syytä todeta, että vaikka kyseessä ei olisi edellä tarkoitettu yhteistyöluontoinen selvitystyö, ei siihen kuitenkaan sovellettaisi kilpailuttamisvelvoitetta. Hankintaa olisi tuolloin pidettävä hankintalain 27 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan sallittuna suorahankintana, koska yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain Solomon R. Guggenheim - säätiö voi toteuttaa sopimuksessa tarkoitetun hankkeen.

 

Selvitystyöhön osallistuu taidemuseon henkilökuntaa sekä muuta Helsingin kaupungin henkilökuntaa. Selvitystyöstä tullaan tiedottamaan taidemuseon henkilöstölle sopivissa vaiheissa.

 

Asian julkisuuden osalta esittelijä toteaa, että Khn päätös sekä siihen liittyvät asiakirjat tulevat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan nojalla julkisiksi, kun liitteenä 1 oleva sopimus on allekirjoitettu. Päätöksestä ei tiedoteta eikä asiakirjoista tule antaa tietoja ennen sopimuksen allekirjoittamista. Allekirjoitustilaisuus on tarkoitus pitää tiistaina 18.1.2011.