Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

3

Esitys valtiovarainministeriölle harmaan talouden torjuntaan liittyvistä toimenpiteistä

1

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 


3

ESITYS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAAN LIITTYVISTÄ TOIMENPITEISTÄ

 

Khs 2011-91

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä, että Helsingin kaupunki lähettää yhdessä muiden allekirjoittajatahojen kanssa harmaan talouden torjuntaan liittyvien toimenpiteiden tehostamisesta liitteen mukaisen kirjeen valtiovarainministeriölle.

 

Pöytäkirjanote liitteineen Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITE

Kirje

 

ESITTELIJÄ                      Vuosittain yhteiskunnalle on arvioitu aiheutuvan 5 -10 miljardin euron vahingot harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että myös Helsingin kaupungilta veronsaajana jää saamatta huomattava määrä peruspalveluiden ja muiden yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitoon tarvittavia verotuloja. Yritykset, jotka toimivat harmaan talouden piirissä, vääristävät myös tervettä kilpailua yhä useammalla yksityisen sektorin toimialalla. Kehitys on huolestuttava.

 

Harmaan talouden tehokkaan torjunnan kannalta eräs keskeinen käytännön epäkohta liittyy tilanteisiin, joissa kaupunki on sopinut verottajan kanssa tilaamiinsa tavara- ja palveluhankintoihin liittyvien yrityskohtaisten laskutustietojen luovuttamisesta verottajalle sen selvittämiseksi, onko näiden yritysten joukossa ollut ns. harmaan talouden yrityksiä siitä huolimatta, että kaupungin hankintayksiköt ovat jo omin toimenpitein julkisista rekistereistä ja yrityksiltä itseltään pyydetyin selvityksin pyrkineet varmistamaan, että yritys on hoitanut lakisääteiset vero- ja muut maksuvelvoitteensa.

 

Näistä toimenpiteistä huolimatta käytännössä verottajan seulaan jää yrityksiä, joiden osalta toimitetut laskutustiedot johtavat verottajan toimesta jatkotoimenpiteisiin ilmeisesti epäilynä harmaan talouden piiriin kuuluvasta toiminnasta. Verottaja antaa ns. verohallintopalautteen yhteydessä kaupungille vain summaarisen tiedon näiden seulaan jääneiden yritysten lukumäärästä, mutta ei tietoa yritysten nimistä.

 

Harmaan talouden torjunnan kannalta merkittävänä epäkohtana on pidettävä sitä, ettei verottaja voi verolainsäädännön salapitosäännöksiin vedoten antaa kaupungille tietoa yritysten nimistä. Yrityskohtaisten tietojen saanti verottajalta mahdollistaisi kaupungille pidättäytymisen yhteistyöstä sellaisten yritysten kanssa, jotka eivät ole täyttäneet lakisääteisiä velvoitteitaan. Yhteistyö olisi mahdollista vasta, kun yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu kuntoon.

 

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupunki on neuvotellut verohallinnon kanssa yritystietojen luovuttamisesta edellä mainittuun tarkoitukseen voimassa olevan verolainsäädännön puitteissa. Verohallinnon kannan mukaan kunnalla ei ole verotustietojen julkisuudesta ja salassa pidosta annetussa laissa (1346/1999) säädettyä oikeutta saada verohallinnolta salassa pidettäviä verotustietoja sopimuskumppaniensa verotustietojen tarkistamista varten. Verohallinnon kannan mukaan yritystietojen antamiseen kunnalle olisi säädettävä laissa.

 

Helsingin kaupunki on myös neuvotellut pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien edustajien kanssa yhteisen esityksen tekemisestä valtiovarainministeriölle verolainsäädännön asianomaisten säännösten muuttamisesta pikaisesti niin, että yrityskohtaisten verotustietojen luovuttaminen olisi mahdollista viranomaisina ja veronsaajina toimiville kunnille.

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                          11.1.2011

-                                        Taloushallintopalvelu                                     13.1.2011

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

11.1.2011

ympäristölautakunta

11.1.2011

teknisen palvelun lautakunta

13.1.2011

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

11.1.2011

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028