Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupunginvaltuuston 11.5.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 11.5.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 11.5.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

-                                       kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä ottamaan huomioon taloussäännön 2 §:ssä mainitut toimintaperiaatteet

 

-                                       talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan uudesta taloussäännöstä johtuvat muutokset asianomaisiin ohjeisiin ja tuomaan ne kaupunginhallituksen päätettäväksi siltä osin kuin niiden hyväksyminen kuuluu kaupunginhallituksen tehtäviin.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Ernst & Young Oy:lle (Tiina Lind).

 

Pöytäkirjanote kaikille virastoille ja liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille.

 

4                    Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle sekä taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

7                    Aloite 3

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 8

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 11

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 16

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 28

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 30

 

Toivomusponsi 1 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 2 sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 52

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8–10             Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11, 12           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

13, 14           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

-                                       yleisten töiden lautakuntaa tekemään SRV Viitoset Oyj:n kanssa tehtävän sopimuksen edellyttämän KVR-urakka-sopimuksen keskuksen julkisten osien toteuttamisesta jäteasemaa lukuun ottamatta

 

-                                       kiinteistölautakuntaa tekemään sosiaali- ja terveysaseman huoneenvuokrasopimuksen ja liityntäpysäköintiä koskevan sopimuksen

 

-                                       kiinteistölautakuntaa, yleisten töiden lautakuntaa, sosiaalilautakuntaa ja terveyslautakuntaa aikanaan vuosittaisissa talousarvioesityksissään ottamaan huomioon toteutussopimuksesta kaupungille aiheutuvat määrärahatarpeet.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle ja liikennelaitokselle.

 

Toivomusponnet 1 ja 2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

15                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012