Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

9

Kaupunginvaltuuston 27.4.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


9

KAUPUNGINVALTUUSTON 27.4.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 27.4.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Toivomusponsi aloitteeseen 1 sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Toivomusponsi aloitteeseen 5 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta julistamaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan viran haettavaksi seitsemän vuoden määräajaksi siten, että sähköistä rekrytointijärjestelmää ei käytetä ja että viran palkkaus on 11 724,50 euroa kuukaudelta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkoselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Satama -liikelaitosta julistamaan satamajohtajan viran haettavaksi Helsingin Satama
-liikelaitoksen johtosäännön ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja niin, että hakuilmoituksessa viran hakijaa pyydetään esittämään palkkatoivomus.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote satamajohtaja Heikki Nissiselle.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satama -liikelaitokselle ja henkilöstökeskukselle.

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa, Palmia-liikelaitosta ja kiinteistövirastoa toimit­ta­maan osaltaan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan ensimmäiselle aikuispalvelujen muutoksenhakujaostolle, Palmia-liikelaitoksen johtokunnalle, asuntolautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

18                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut maksamaan talousarvion kohdalta 1 39 15, Yleishallinnon muut menot ja tulot, kaupunginjohtajan käytettäväksi 7 943 000 euroa Sipoon kunnalle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sipoon kunnalle.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, varainhallinnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä taloushallintopalvelulle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

19, 20           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

9–14             Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitus­osoituksin Paraistentie 11:lle, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx ym., Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx ja Xxxxx Xxxxxx, Asunto Oy Paraistentie 10:lle, Xxxxx ja Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Ruskeasuo-seura ry:lle ja Xxxxx Xxxxxx.   

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslaitokselle ja rakennusvirastolle.

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, liikennelaitos-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY:n vesihuollolle.

 

17                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Tapulin Huolto Oy:lle, Xxxxx Xxxxxxxx, Tapulikaupunki-Seura ry:lle, Xxxxx Xxxxxxxx, As Oy Kimnaasipolulle ja Xxxx Xxxxxxxx.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, opetuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, sosiaalivirastolle, Helsingin Energia
-liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY:n vesihuollolle.

 

21                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012