HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

15 - 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstikehys: Ehdotukset
e-mail: khs.ehdotukset@hel.fi

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

18.4.2011 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Valtuutettu Arto Bryggaren toivomusponsi Helsingin Energian sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannon osuuden säilyttämisestä nykyisellä korkealla tasolla

3

 

4

Valtuutettu Arto Bryggaren toivomusponsi puuperäisen polttoaineen osuuden lisäämisestä Helsingin Energian tuotannossa

5

 

5

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi energiatarpeen vähentämisestä

7

 

6

Valtuutettu Hannele Luukkaisen toivomusponsi hankkeiden kustannustehokkuuden, vaikuttavuuden ja elinkaariajattelun huomioonottamisesta Helsingin Energian investoinneissa

9

 

7

Valtuutettu Kati Peltolan toivomusponsi sähkön ja kaukolämmön hintajärjestelmän säästeliäisestä energian käyttöä palkitsevista vaihtoehdoista

11

 

8

Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi energiansäästötoimenpiteiden konkreettisesta toimeenpanosuunnitelman valmistelemisesta

14

 

9

Kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia sekä konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset

17

 

10

Kahden tehtävän muuttaminen viraksi hallintokeskuksessa

19

 

11

Viran nimikkeen muuttaminen hallintokeskuksessa

20

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Kaupunginarkkitehti Jaakko Markkulan siirtyminen eläkkeelle sekä viran täyttömenettely

21

 

2

Xxxxxx Xxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

23

 

3

Xxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

26

 

4

Xxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

29

 

5

Xxxx ja Xxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

32

 

6

Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

36

 

7

Xxxx ja Xxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

40

 

8

Xxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

43

 

9

Xxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 17.1.2011 § 45, maanvuokrasopimukset sotainvalidien kesämaja-alueella

46

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Helsingin vammaispoliittinen selvitys 2010

49

 

2

11.4.2011 pöydälle pantu asia
Valtuutettu Päivi Lipposen kirje vegaaniruokailusta päiväkodeissa

52

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Eri hallintamuotoja yhdistävien sekatalojen toteuttaminen

55

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kantolan (varalla Pajamäki) ja Hakolan (varalla Puoskari) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


3

VALTUUTETTU ARTO BRYGGAREN TOIVOMUSPONSI HELSINGIN ENERGIAN SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN YHTEISTUOTANNON OSUUDEN SÄILYTTÄMISESTÄ NYKYISELLÄ KORKEALLA TASOLLA

 

Khs 2010-2343

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.12.2010 hyväksymän toivomusponnen (Arto Bryggare) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Arto Bryggare) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Arto Bryggarelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITE

Helsingin Energian lausunto

 

ESITTELIJÄ                      Käsitellessään 8.12.2010 Helsingin Energian kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin Energian sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannon osuus on säilytettävä nykyisellä korkealla tasolla kaikissa vaiheissa kehitysohjelmaa toteutettaessa. (Arto Bryggare, äänin 61-0).”

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Esittelijä viittaa ponnen johdosta hankittuun Helsingin Energian johtokunnan lausuntoon (15.2.2011), jossa todetaan, että Helsingin Energian Helsingissä sijaitsevien voimalaitosten tuotantokapasiteetti on mitoitettu tyydyttämään Helsingin alueen kaukolämmön kulutus mahdollisimman optimaalisesti. Voimalaitoksilla kyetään tuottamaan yli 90 % kaupungin vuotuisesta kaukolämmön kulutuksesta energiatehokkaalla ja ympäristöystävällisellä sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannolla. Voimalaitoksilla on tämän lisäksi mahdollista, sähkönkulutuksen niin edellyttäessä, tuottaa lämmityskauden ulkopuolella tarvittaessa myös pelkkää sähköä.

 

Helsingin Energian kehitysohjelman valmistelussa tarkastellaan kahta vaihtoehtoista etenemispolkua. Toisessa vaihtoehdossa nykyiset yhteistuotantovoimalaitokset säilyvät vielä ensi vuosikymmenelle, jolloin myös nykyinen yhteistuotantokapasiteetti säilyy, ja toisessa vaihtoehdossa toinen nykyisistä voimalaitoksista korvataan uudella yhteistuotantovoimalaitoksella ennen poistuvan laitoksen toiminnan lopettamista. Näin tälläkin polulla voidaan turvata riittävä kaukolämmöntuotantokapasiteetti ja säilyttää yhteistuotannon osuus kaikissa vaiheissa kehitysohjelmaa toteutettaessa.

 

Esittelijä pitää Helsingin Energian lausuntoon viitaten ensiarvoisen tärkeänä, että energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen yhteistuotannon osuus Helsingin kaukolämmön tuotannossa säilytetään jatkossakin. Helsingin Energian kehitys-ohjelma ei sisällä sellaista tulevaisuusvaihtoehtoa, jossa yhteistuotannon osuus pienenisi.

 

Lisäksi esittelijä toteaa, että Helsingin Energian kehitysohjelman jatkon päivitys tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2011.

 

 

 

 


4

VALTUUTETTU ARTO BRYGGAREN TOIVOMUSPONSI PUUPERÄISEN POLTTOAINEEN OSUUDEN LISÄÄMISESTÄ HELSINGIN ENERGIAN TUOTANNOSSA

 

Khs 2010-2344

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.12.2010 hyväksymän toivomusponnen (Arto Bryggare) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Arto Bryggare) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Arto Bryggarelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITE

Helsingin Energian lausunto

 

ESITTELIJÄ                      Käsitellessään 8.12.2010 Helsingin Energian kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että puuperäisen polttoaineen osuutta lisätään energian tuotannossa siinä määrin kuin on saatavissa CO2-kokonaispäästöjä vähentävää ja luonnon monimuotoisuuden turvaavaa sekä kohtuullisella hinnalla olevaa polttoainetta. (Arto Bryggare, äänin 67-0).”

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Esittelijä viittaa ponnen johdosta hankittuun Helsingin Energian johtokunnan lausuntoon (15.2.2011). Lausunnon mukaan Helsingin Energian kehitystoimenpiteissä tarkastellaan puuperäisen polttoaineen koko elinkaarta. Biomassan alkuperä vaikuttaa CO2-kokonaispäästöihin, minkä takia päähuomio on metsäpohjaisessa puupolttoaineessa, ei pelloilla viljellyssä. Metsien ravinnekysymys ja luonnon monimuotoisuus ovat myös tarkastelussa mukana kantojen ja metsätähteen osalta. Helsingin Energian asiantuntijat tekevät yhteistyötä metsäalan tutkijoiden kanssa ja mm. biohiilen elinkaarivaikutuksista on aloitettu opinnäytetyö.

 

Helsingin Energian johtokunnan lausunnossa todetaan myös, että metsäteollisuuden ulkopuolella ei Suomessa ole vielä toimivia markkinoita puuaineksen energiakäyttöön Helsingin Energian tarvitsemia suuria määriä varten. Hintatason kohtuullisuudesta on tässä vaiheessa vaikea esittää tarkkoja arvioita. Kokonaistalouden huomioivat ratkaisut ja niiden edellyttämät investoinnit tarkentuvat vaiheittain etenevässä kehitysohjelmassa.

 

Esittelijä toteaa, että Kvston päätettäväksi tuodaan loppuvuonna 2011 esitys Helsingin Energian kehitysohjelman jatkon päivittämisestä ja myös suunnitelma biohiilen tai muiden puuperäisten polttoaineiden käytöstä.

 

 

 

 


5

VALTUUTETTU THOMAS WALLGRENIN TOIVOMUSPONSI ENERGIATARPEEN VÄHENTÄMISESTÄ

 

Khs 2010-2346

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.12.2010 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Thomas Wallgren) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Thomas Wallgrenille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITE

Helsingin Energian lausunto

 

ESITTELIJÄ                      Käsitellessään 8.12.2010 Helsingin Energian kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupungin tavoitteena on energian tarpeen vähentäminen. Helsingin Energian tuotantokapasiteetin suunnittelussa, ja siten myös investointien suunnittelussa, energian tarpeen väheneminen on suunnittelun lähtökohta (Thomas Wallgren, äänin 43-4).”

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Esittelijä viittaa ponnen johdosta hankittuun Helsingin Energian johtokunnan lausuntoon (15.2.2011). Lausunnon mukaan energian tarpeen vähentäminen tulevaisuudessa on yksi merkittävimpiä kestävän kehityksen elementtejä. Kaikella energiantuotannolla on ympäristövaikutuksia. Energian tarpeen, ja sitä kautta energian kulutuksen vähentäminen on tehokkain yksittäinen keino energiantuotannon ympäristövaikutusten rajoittamisessa. Panostamalla merkittävästi energiatehokkuustoimenpiteisiin, kaupungilla on paras mahdollisuus vaikuttaa energiatarpeen vähenemiseen, ja näin energian käyttöön tulevaisuudessa.

 

Helsingin Energian Helsingissä sijaitsevien voimalaitosten tuotantokapasiteetti on mitoitettu tyydyttämään Helsingin alueen kaukolämmön kulutus mahdollisimman optimaalisesti. Voimalaitoksilla kyetään kattamaan yli 90 % kaupungin vuotuisesta kaukolämmön kulutuksesta energiatehokkaalla ja näin ympäristöystävällisellä sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannolla. Mahdollisimman tehokkaalla yhteistuotannon hyödyntämisellä voidaan energiantuotannon polttoaine-energian tarve minimoida.

 

Tulevaisuuden energiantuotantokapasiteetin suunnittelu perustuu Helsingissä pääosin tulevan kaukolämpökuorman ennusteisiin. Ennusteissa huomioidaan merkittävimpänä kapasiteettitarvetta lisäävänä suunnittelun lähtökohtana kaupungin päättämä kaavaperusteinen rakentaminen ja tätä kautta lisääntyvä lämmitettävä rakennuskanta. Merkittävimpänä kapasiteettitarvetta vähentävänä suunnittelun lähtökohtana huomioidaan energiatehokkuuden paranemisen aikaansaama energiatarpeen väheneminen. On arvioitu, että vielä tämän vuosikymmenen kaupungin rakentaminen on niin voimakasta, että kokonaislämmönkulutus tulee lievästi lisääntymään. Tämän vuosikymmenen lopulla energiatehokkuushankkeilla aikaansaatu energian tarpeen väheneminen ohittaa lisärakentamisen lisäävän vaikutuksen, ja kaukolämmön tarve kääntyy loivaan laskuun.

 

 

 

 


6

VALTUUTETTU HANNELE LUUKKAISEN TOIVOMUSPONSI HANKKEIDEN KUSTANNUSTEHOKKUUDEN, VAIKUTTAVUUDEN JA ELINKAARIAJATTELUN HUOMIOONOTTAMISESTA HELSINGIN ENERGIAN INVESTOINNEISSA

 

Khs 2010-2330

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.12.2010 hyväksymän toivomusponnen (Hannele Luukkainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Hannele Luukkainen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Hannele Luukkaiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITE

Helsingin Energian lausunto

 

ESITTELIJÄ                      Käsitellessään 8.12.2010 Helsingin Energian kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin Energian investoinneista päätettäessä otetaan huomioon hankkeiden kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja elinkaariajattelu (Hannele Luukkainen, äänin 80-0).”

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Esittelijä viittaa ponnen johdosta hankittuun Helsingin Energian johtokunnan lausuntoon (15.2.2011). Lausunnon mukaan Helsingin Energia pitää tärkeänä, että sen toiminta perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin. Näiden periaatteiden mukaan toimittaessa on tärkeää huomioida kaikessa toiminnassa niin toimenpiteiden kustannustehokkuus ja vaikuttavuus, kuin myös järjestelmien ja laitteiden koko elinkaaren hyödyntäminen ja elinkaaren vaikutukset.

 


Helsingin Energian kehitysohjelmassa arvioidaan päälinjana kahta eri tulevaisuusvaihtoehtoa. Nämä vaihtoehdot poikkeavat toisistaan mer-kittävästi. Helsingin Energia pyrkii laatimaan selvityksensä siten, että päätöksenteossa kyetään arvioimaan vaihtoehtoisia kehityspolkuja keskenään myös kustannustehokkuuden, vaikuttavuuden ja elinkaarinäkökulman pohjalta.

 

Lisäksi esittelijä toteaa, että esitys Helsingin Energian kehitysohjelman jatkon päivityksestä toimenpide-ehdotuksineen tuodaan Kvston päätettäväksi loppuvuonna 2011.

 

 

 

 


7

VALTUUTETTU KATI PELTOLAN TOIVOMUSPONSI SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN HINTAJÄRJESTELMÄN SÄÄSTELIÄISESTÄ ENERGIAN KÄYTTÖÄ PALKITSEVISTA VAIHTOEHDOISTA

 

Khs 2010-2345

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.12.2010 hyväksymän toivomusponnen (Kati Peltola) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kati Peltola) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Kati Peltolalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITE

Helsingin Energian lausunto

 

ESITTELIJÄ                      Käsitellessään 8.12.2010 Helsingin Energian kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin Energia valmistelee sähkön ja kaukolämmön hintajärjestelmälle vaihtoehtoja, jotka palkitsevat säästeliästä energian käyttöä (Kati Peltola, äänin 48-0).”

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Esittelijä viittaa ponnen johdosta hankittuun Helsingin Energian johtokunnan lausuntoon (15.2.2011), jossa todetaan, että Helsingin Energian sähkö- ja lämpöenergian hinnoittelun periaatteet ovat:

 

-                                       Hinnoittelun tulee turvata toiminnan jatkuvuus, kannattavuus ja kilpailukyky

 

-                                       Hinnoittelun on oltava pitkäjänteistä ja tasapuolista

 

-                                       Hinnoittelun pitää ohjata järkevään energian käyttöön.

 

Helsingin Energia on sitoutunut energia-alan (ET) ja Työ- ja elinkeinoministeriön solmimiin energiansäästösopimuksiin kaikilla toimialoillaan. Myös nämä sopimukset edellyttävät toimenpiteitä, joilla oman toiminnan energiatehokkuuden parantamisen lisäksi edistetään asiakkaiden energian järkevää käyttöä ja säästöä. Taloudellisten kannustimien lisäksi vaikutetaan asiakkaiden käyttäytymiseen hyvällä neuvonnalla ja energian käytön korkeatasoisella raportoinnilla. Tästä toiminnasta on Helsingin Energia myös palkittu valtakunnallisesti.

Kaukolämpötariffissa on mitattuun kulutukseen perustuva energiamaksu. Energian yksikköhinta on kaikille asiakkaille sama. Se on porrastettu kolmeen tasoon. Tammi- ja helmikuu ovat kalleinta huippukautta ja maalis-, huhti-, marras- ja joulukuu ovat normaalikautta. Halvin kesähinnoittelu on voimassa toukokuusta lokakuuhun. Tällä porrastuksella ohjataan energian järkevää oikea-aikaista käyttöä ja varmistetaan hyvä kustannusvastaavuus, kun energiasta maksetaan mittaukseen perustuen käytön ajankohdan mukaisesti. Kaukolämmön tuotannolle kohdistetut varsin korkeat polttoaineverot ja päästöoikeuksien hankintakulut sisältyvät energiamaksuun.

Toinen osa hinnoittelua on tehosidonnainen vesivirtamaksu, jonka suuruus riippuu asiakkaan kulutushuipun aikana tarvitseman ja varaaman tehon määrästä. Tätä asiakaskohtaista vesivirtaa muutetaan myös tarpeen muuttuessa esimerkiksi asiakkaan energiansäästötoimenpiteiden perusteella. Kaukolämmön hinnoittelua tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti ja tarkistetaan tarvittaessa erikseen tehtävällä johtokunnan päätöksellä. Näin tapahtui viimeksi marraskuussa 2010 ja uusi hinnoittelu otettiin käyttöön vuoden vaihteessa. Tuolloin tapahtunut kaukolämpöhintojen huomattava nousu ei johtunut uudesta tariffista, vaan verojen huomattavasta korotuksesta. Ponnessa esitetty tärkeä energiansäästönäkökanta on ollut jatkuvasti mukana yhtenä tekijänä kaukolämmön hinnoittelun kehitystyössä ja asiakasneuvonnassa, kuten myös kaupunginvaltuusto on edellyttänyt.

Sähköenergian myynti kuuluu vapaan kilpailun piiriin ja myös sähkön hinnoittelua kehitetään edellä todettuja energian hinnoittelun pääperiaatteita noudattaen. Kotitalousasiakkaille suunnatut sähkötuotteet voidaan hinnoittelun vakauden näkökulmasta jakaa kolmeen pääluokkaan seuraavasti:

1)    määräaikaiset, kiinteähintaiset Sinetti -sähkösopimukset

2)    perinteiset toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset

3)    sähköpörssin hintaan sidotut KotiSpot -sopimukset

Lisäksi tarjolla on myös edellisten sopimusten yhdistelmäsopimuksia ns. Sähkökori -sopimuksia. Kaikilla sopimusrakenteilla kulutuksen määrästä riippumaton hintakomponentti on pyritty tietoisesti pitämään mahdollisimman alhaisena energiansäästön palkitsevuuden näkökulmasta kuitenkaan kannattavuutta tai hinnoittelun kohtuullista aiheuttamisperiaatetta loukkaamatta.

Sähkön käytön mittaamisessa tullaan vuoden 2013 loppuun mennessä siirtymään pääosiltaan tunneittain rekisteröivien mittalaitteiden hyödyntämiseen. Tällaisten mittalaitteiden käytön myötä jo käytössä olevien KotiSpot -sähkötuotteiden hinta vaihtelee sähköpörssin hintavaihteluiden mukaan tunneittain ja tuote palkitsee siten sähkön säästötoimet erityisen hyvin juuri korkean sähkön hinnan tunteina. Tuolloin säästötoimet voivat siis ajoittua yhä paremmin juuri niihin ajankohtiin, jolloin säästön tuottamat ympäristöhyödyt maksimoituvat. Näin siksi, että normaalisti korkean sähkön hinnan aikoina rajatuotantomuotoina ovat mukana eniten ympäristöhaittoja tuottavat tuotantomuodot ja säästötoimet vähentävät erityisesti juuri niiden käyttöä.

Helsingin Energian johtokunnan lausunnossa todetaan myös, että Helsingin Energialla on There Corporation osakeyhtiön kanssa käynnissä myös tutkimus- ja koehanke, jossa pyritään selvittämään pilotointikokein asiakkaiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia saavuttaa sähkön säästöä ja kuormituksen ohjaamista halvemman sähkön hinnan ajankohtiin mm. kotiautomaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Tutkimuksen tuloksia ja kokemuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös hinnoittelun kehittämispyrkimyksissä.

 

 

 

 


8

VALTUUTETTU VILLE YLIKAHRIN TOIVOMUSPONSI ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEIDEN KONKREETTISESTA TOIMEENPANOSUUNNITELMAN VALMISTELEMISESTA

 

Khs 2010-2342

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.12.2010 hyväksymän toivomusponnen (Ville Ylikahri) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Ville Ylikahri) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Ville Ylikahrille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITE

Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto

 

ESITTELIJÄ                      Käsitellessään 8.12.2010 Helsingin Energian kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupungin energiapoliittisten linjausten mukaisista energiansäästötoimenpiteistä valmistellaan konkreettinen toimeenpanosuunnitelma. (Ville Ylikahri, äänin 77-0).”

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Esittelijä viittaa ponnen johdosta hankittuun kaupunginhallituksen asettaman energiansäästöneuvottelukunnan (ESNK) lausuntoon (21.2.2011), jossa todetaan, että Helsingin kaupungilla on jo neljä toiminta- ja kehityssuunnitelmaa, jotka sisältävät myös energiapoliittisissa linjauksissa mainittuja toimia. Energiansäästöneuvottelukunta laajentaa jatkossa olemassa olevia dokumentteja siten, että energiapoliittisissa linjauksissa mainitut toimet sisältyvät niihin.

 

ESNK:n lausunnossa myös todetaan, että Helsingin kaupungilla on energiapoliittisten linjausten lisäksi lukuisia muita energiatehokkuuden parantamiseen sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä sopimuksia ja ohjelmia.

 

Näistä tärkeimmät ovat: 

 

-                                       Energiatehokkuussopimus (KETS) työ- ja elinkeinoministeriön kanssa (4.12.2007), jossa päätavoite on 9 % kiinteä energiansäästö vuoden 2005 kulutuksesta laskettuna vuoden 2016 loppuun mennessä (kattavuus kaupunkikonsernin oma energiankulutus).

 

-                                       Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus (Covenant of Mayors) (7.1.2009/10.2.2009), jonka mukaan kaupungin tulee pienentää CO2-päästöjä vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Vertailuvuotena on 1990 (kattavuus lähes kaikki CO2-päästöt kaupunkialueella).

 

-                                       Energiatehokkuussopimus Helsingin Energian ja työ- ja elin-keinoministeriön sekä Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa (4.7.2007), jossa tavoitteena on 9 %:n säästö ajanjaksolla 2008-2016.

 

KETS-energiatehokkuussopimuksen pohjalta on laadittu toimintasuunnitelma, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 15.6.2009.

 

Covenant of Mayors-sopimuksen pohjalta on laadittu kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (SEAP = Sustainable Energy Action Plan), joka on hyväksytty energiansäästöneuvottelukunnan kokouksessa 1.12.2010 ja jätetty Covenant of Mayors Officeen (COMO) tarkistettavaksi 31.12.2010.

 

Sekä KETS- että SEAP-suunnitelmat sisältävät energiapoliittisten linjausten (EPOS) pohjalta kirjattuja toimenpiteitä, joiden käytännön toteuttaminen on monelta osin jo aloitettu.

 

KETS-energiatehokkuussopimuksen ja Covenant of Mayors-sopimuksen toteuttamisen valvonta, ohjaus, kehittäminen ja raportointi on annettu tehtäväksi kaupunginhallituksen asettamalle energiansäästöneuvottelukunnalle (ESNK).

 

Energiansäästöneuvottelukunta raportoi toiminnastaan vuosittain Helsingin kaupunginhallitukselle. Tehdyistä toimenpiteistä ja kaupungin energiankäytöstä kerrotaan vuosijulkaisussa ”Energiansäästöneuvottelukunnan toimintakertomus ja tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä (ko. vuonna)”. Ko. julkaisussa on raportoitu myös vuosittaiset KETS- ja Covenant of Mayors -sopimusten toteuttamiseksi tehdyt toimenpiteet.

 

Helsingin Energian energiatehokkuussopimuksessa on kaksi toimenpideohjelmaa: energiatuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmat. Energiapalvelujen toimenpideohjelma sisältää oman energiankäytön tehostamisen ja asiakkaiden energiansäästön edistämisen.  Sopimuksen tavoitteiden toteutumista Helsingin Energia seuraa kvartaaleittain muun suorite- ja talousseurannan yhteydessä.

 

Lisäksi esittelijä toteaa, että kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 5.1.2011 asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa sellaiset energiantehokkuuden ja energiansäästön parhaat käytännöt, joilla voidaan kannattavimmin tukea päästöjen vähentämistä koskevien Kvston 30.1.2008 hyväksymien energiapoliittisten tavoitteiden toteutumista.  Toimenpide-ehdotukset tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi vuoden 2011 syksyllä.

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN NETTOBUDJETOITUJA YKSIKÖITÄ, LIIKELAITOKSIA SEKÄ KONSERNIYHTEISÖJÄ KOSKEVAT OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

 

Khs 2011-364

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset liitteen 1 mukaisesti kehotuksin talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan yhteistyössä kaupungin asianomaisten muiden yksiköiden kanssa nyt hyväksyttyjen linjausten mukaiset jatkotoimenpiteet.

 

ytäkirjanote liitteineen kaikille kaupungin virastoille ja liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITTEET

Liite 1

Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka (esitys)

 

Liite 2

Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka (korjaukset näkyvissä)

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.4.2009 (§ 90) valtuustokauden strategiohjelman vuosille 2009-2012. Ohjelmaan sisältyvät kaikkia tytäryhteisöjä yhteisesti koskevat yleiset strategialinjaukset ja tavoitteet. Kaupunginhallitus hyväksyi liikelaitos- ja konserniyhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset 30.11.2009 (§ 1321). Omaksutunkäytännön mukaisesti linjaukset tarkistetaan kaupunginhallituskausittain.

 

Kaupunginhallitukselle nyt tehdyssä esityksessä on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymään strategiaohjelmaan sisältyvät linjaukset sekä tarkistettu omistuspohjaa, kehittämisvisiota sekä keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita koskevat linjaukset liikelaitos - ja konserniyhteisökohtaisesti vastaamaan niiden toimintaympäristössä tapahtuneita ja ennakoitavissa olevia muutoksia. Linjauksissa on myös varauduttu valmisteilla oleviin kuntien toimintaa kilpailluilla markkinoilla koskeviin, tiukentuvia kilpailuneutraliteettivaatimuksia koskeviin lainsäädännöllisiin muutoksiin.

 

Esitykseen on sisällytetty myös ne nettobudjetoidut yksiköt, joiden osalta on niiden toiminnan luonteen vuoksi tarpeellista selvittää tiukentuvien kilpailuneutraliteettivaatimusten mahdolliset vaikutukset kyseisten yksiköiden organisaatiomuotoon ja toimintaan.

 

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy sille nyt tehdyn esityksen, niin jatkovalmistelu tullaan käynnistämään hyväksyttyjen linjausten pohjalta kuluvan vuoden kevään aikana sekä toimenpide-ehdotukset tuomaan päätettäväksi asianmukaisella tavalla.

 

 

 

 


10

KAHDEN TEHTÄVÄN MUUTTAMINEN VIRAKSI HALLINTOKESKUKSESSA

 

Khs 2011-728

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee perustaa hallintokeskuksen viestintään sijoitetun neuvontapäällikön (vak.nro 038315) ja hallinto-osastolle sijoitetun virastopalvelupäällikön (vak.nro 016650) työsuhteisten tehtävien tilalle vastaavat samanpalkkaiset virat.

 

Pöytäkirjanote Christina Huotarille, Leif Verikoville, taloushallintopalvelu -liikelaitokselle ja hallintokeskukselle (Pirjo Vartiainen).

 

Lisätiedot:
Vartiainen Pirjo, henkilöstöassistentti, puhelin 310 36138

 

 

Kuntalain 44 §:n mukaan sellaista kunnan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, tulee hoitaa virkasuhteessa. Tämä koskee myös julkista valtaa käyttävän viranhaltijan sijaisena toimivaa henkilöä. Lisäksi todetaan, että Helsingin kaupungin taloussäännön 24 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voi siirtää työsuhteisessa tehtävässä olevalle.

 

Hallintokeskuksen viestinnässä viestintäpäällikön sijaisiksi hallintojohtaja on määrännyt viestinnän yksiköiden päälliköt, joista kaikki muut ovat virkasuhteisia paitsi neuvontayksikön päällikkönä toimiva neuvontapäällikkö Christina Huotari.

 

Christina Huotari on antanut kirjallisen suostumuksensa työsuhteisen tehtävän lakkauttamiseen ja vastaavan viran perustamiseen. Huotari tullaan siirtämään perustettavaan virkaan hallintojohtajan päätöksellä. Palvelussuhdelajin muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen.

 

Hallintokeskuksen hallinto-osastolla osastopäällikön sijaisiksi hallintojohtaja on määrännyt yksiköiden päälliköt, joista kaikki muut ovat virkasuhteisia paitsi virastopalveluyksikön päällikkönä toimiva virastopalvelupäällikkö Leif Verikov.

 

Leif Verikov on antanut kirjallisen suostumuksensa työsuhteisen tehtävän lakkauttamiseen ja vastaavan viran perustamiseen. Verikov tullaan siirtämään perustettavaan virkaan hallintojohtajan päätöksellä. Palvelussuhdelajin muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen.

 

 


11

VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN HALLINTOKESKUKSESSA

 

Khs 2011-729

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee muuttaa hallintokeskuksen johtavan turvallisuuskoordinaattorin viran (vak.nro 088077) nimikkeen turvallisuus- ja valmiusyksikön päälliköksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Pirjo Vartiainen) ja taloushallintopalvelu –liikelaitokselle (Kaija Nousiainen).

 

Lisätiedot:
Vartiainen Pirjo, henkilöstöassistentti, puhelin 310 36138

 

 

Kaupunginhallituksen 27.10.2001, 1224 §, hyväksymien periaatteiden ja niitä koskevan henkilöstökeskuksen ohjeen (27.10.2003) mukaan viran nimikkeen muuttaa kaupunginhallitus- tai valtuusto. Nimikkeen tulee ilmaista tehtävä ja olla oikeassa suhteessa vaativuus- ja organisaatiotasoon.

 

Kaupunginjohtaja toteaa, että hallintokeskuksen hallinto-osaston toimintasäännön mukaan osasto muodostuu henkilöstö- ja talousyksiköstä, päätösvalmisteluyksiköstä, tietopalveluyksiköstä, päätösvalmisteluyksiköstä, tietopalveluyksiköstä, turvallisuus- ja valmiusyksiköstä ja virastopalveluyksiköstä. Yksiköiden päälliköinä toimivat henkilöstö- ja talousyksikön päällikkö, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, tietopalveluyksikön päällikkö, johtava turvallisuuskoordinaattori ja virastopalvelupäällikkö.

 

Johtavan turvallisuuskoordinaattorin nimike ei ole linjassa muiden yksiköiden päälliköiden nimikkeiden kanssa eikä se kuvaa tehtävää ja asemaa organisaatiossa yksikön päällikkönä, minkä vuoksi nimike tulisi muuttaa turvallisuus- ja valmiusyksikön päälliköksi.

 

Henkilöstökeskus ja talous- ja suunnittelukeskus puoltavat nimikkeen muutosesitystä.

 

 

 

 


1

KAUPUNGINARKKITEHTI JAAKKO MARKKULAN SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE SEKÄ VIRAN TÄYTTÖMENETTELY

 

Khs 2011-733

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee todeta, että kaupunginarkkitehti Jaakko Markkulan virkasuhde päättyy 31.8.2011 hänen siirtyessään vanhuuseläkkeelle 1.9.2011 alkaen.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa käynnistämään kaupunginarkkitehdin viran hakumenettelyn rakennustoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja niin, että viran palkkaedut määräytyvät 5 683,28 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, henkilöstökeskukselle sekä Jaakko Markkulalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginarkkitehti Jaakko Markkula on pyytänyt eroa rakennusviraston kaupunginarkkitehdin virasta 1.9.2011 lähtien vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta.

 

Kaupunginarkkitehti on rakennusviraston arkkitehtuuriosaston päällikkö. Arkkitehtuuriosasto tuottaa toimitila- ja muuhun rakentamiseen liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja.

 

Hallintosäännön 12 §:n mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Rakennustoimen johtosäännön 15 §:n mukaisesti osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

 

Rakennustoimen johtosäännön 14 §:n perusteella kaupunginarkkitehdin kelpoisuusvaatimuksena on arkkitehdin tutkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

 

Yleisten töiden lautakunta esittää 29.3.2011 kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi kaupunginarkkitehti Jaakko Markkulalle eron rakennusviraston kaupunginarkkitehdin virasta 1.9.2011 lähtien vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta.

 

Samalla lautakunta esittää, että kaupunginhallitus kehottaisi rakennusvirastoa julistamaan kaupunginarkkitehdin viran haettavaksi rakennustoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja niin, että viran palkkaedut määräytyvät 5 683,28 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan.

 

 

 

 


2

XXXXXXXX XXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxxxxxxx Xxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Xxxxxxxx Xxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Xxxxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus 4.2.2011

 

Liite 2

Päätöshistoria oikaisuvaatimuksista: Kaupunginhallituksen päätös 17.1.2011 § 45

 

Liite 3

Xxxxxxx Xxxxxxxxx selitys 31.3.2011

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginhallitus päätti 17.1.2011 § 45, että sotainvalidien kesämaja-alueella olevat majanpaikat vuokrataan suoraan helsinkiläisille sotainvalideille tai heidän leskillensä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä sotainvalidien ja heidän leskiensä kanssa tehtävissä maanvuokrasopimuksissa noudatettavat seuraavat periaatteet:

1                          Majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja heidän leskiinsä.

2                          Vuokramiehellä ei ole oikeutta ilman katu- ja puisto-osaston kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeutta toiselle ja sen voi luovuttaa vain helsinkiläiselle sotainvalidille tai toisaalta siirtymään joutuville kesämajalaisille.

3                          Sotainvalidien ja heidän leskiensä vuokrataso säilytetään nykyisellä tasolla.

4                          Vuokra-aika on 1.1.2010–31.12.2015.

 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n omistamien rakennusten (asuinrakennus, veljesmaja ja sauna) maa-alat vuokrataan eri sopimuksella, kun Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n lopettamisesta ja sen omaisuuden siirrosta on tehty yhdistyslain mukaiset päätökset.

 

./.                   Xxxxxxxx Xxxxxxx on 4.2.2011 tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä. Oikaisuvaatimus on liitteenä 1.

 

Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asiaa koskeva pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuk­sessa 25.1.2011 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana päivänä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä.

 

Oikaisuvaatimus on siten tehty määräajassa ja oikealle taholle.

 

./.                   Asiasta on pyydetty hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto, joka on liitteenä 2 (päätöshistoria).

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa lausunnossaan 18.3.2011 mm. seuraavaa:

 

” Oikeuspalveluiden 12.5.2010 antama lausunto nro 88 on laadittu erityisesti hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluvan yhdenvertaisuusperiaat­teen näkökulmasta. Lausunnon keskeisenä päätelmänä on ollut, että kaupungin tulee kohdella kesämajayhdistyksiä kesämaja-alueiden vuokralaisina tasapuolisesti, ellei ole mm. alueiden ominaisuuksiin tai yhdistyksen sääntöihin liittyvää hyväksyttävää perustetta poiketa tasa­puolisesta kohtelusta.

 

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksen­mukaisuus- että laillisuusperusteilla. Nyt tehdyissä oikaisuvaatimuk­sissa on vedottu laillisuusperusteena pääasiassa hallintolain 6 §:n hal­linnon oikeusperiaatteisiin sisältyvään yhdenvertaisuusperiaatteeseen sekä perustuslain 6 §:n määrittelemään yhdenvertaisuuteen. Oi­kaisuvaatimusten tekijöiden mukaan sotainvalidien yhdistystä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti muiden yhdistysten kanssa.

 

Oikeuspalvelut toteaa tältä osin, että asiassa tulee huomioida myös hallintolain 6 §:n mukainen luottamuksensuojaperiaate. Viranomaisella on velvollisuus noudattaa tekemiään päätöksiä ja antamiaan lupauksia. Asemakaavan toteuttamisen vuoksi siirtymään joutuville kesämajalai­sille on kaavaselostuksen mukaan osoitettava uusi mökkipaikka.

 

Sekä yleisten töiden lautakunnan että kaupunginhallituksen päätökset toteuttavat edellä tarkoitettuja hyvän hallinnon periaatteita ja niitä on sen vuoksi pidettävä lainmukaisina.

 

Oikaisuvaatimuksissa ei siten ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella kaupunginhallituksen päätös tulisi muuttaa tai ku­mota. Oikeuspalvelut ei ota kantaa päätösten tarkoituksenmukaisuu­teen. ”

 

./.                   Kaupunginhallituksen esityslistateksti 17.1.2011 sekä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen aikaisempi lausunto 12.5.2010 ovat liitteessä 2 (päätöshistoria) .

 

./.                   Kullervo Leinoselle on hallintolain 34 §:n mukaisesti varattu tilaisuus lausua mielipiteensä ja antaa selityksensä asiassa. Kullervo Leinosen selitys on liitteenä 3.

 

Kuntalain mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteilla.

 

Esittelijä toteaa kaupunginhallituksen esityslistalla 17.1.2011 esitettyyn ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 18.3.2011 antamaan lausuntoon viitaten, että kaupunginhallituksen 17.1.2011 tekemä päätös ei ole hallintolain 6 §:n hallinnon oikeusperiaatteisiin sisältyvän yhdenvertaisuusperiaatteen taikka perustuslain 6 §:n määrittelemän yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei ole oikeudellisia perusteita.

 

Päätöksen tarkoituksenmukaisuuden osalta esittelijä viittaa esityslistalla 17.1.2011 mainittuun ja toteaa, ettei oikaisuvaatimuksessa ole esitetty perusteita, joiden johdosta päätöstä olisi syytä muuttaa.

 

 

 

 


3

XXXXX XXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxxxx Xxxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Xxxxx Xxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Xxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus 7.2.2011

 

Liite 2

Päätöshistoria oikaisuvaatimuksista: Kaupunginhallituksen päätös 17.1.2011 § 45

 

Liite 3

Xxxxx Xxxxxxxx selitys 6.4.2011

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginhallitus päätti 17.1.2011 § 45, että sotainvalidien kesämaja-alueella olevat majanpaikat vuokrataan suoraan helsinkiläisille sotainvalideille tai heidän leskillensä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä sotainvalidien ja heidän leskiensä kanssa tehtävissä maanvuokrasopimuksissa noudatettavat seuraavat periaatteet:

1                          Majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja heidän leskiinsä.

2                          Vuokramiehellä ei ole oikeutta ilman katu- ja puisto-osaston kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeutta toiselle ja sen voi luovuttaa vain helsinkiläiselle sotainvalidille tai toisaalta siirtymään joutuville kesämajalaisille.

3                          Sotainvalidien ja heidän leskiensä vuokrataso säilytetään nykyisellä tasolla.

4                          Vuokra-aika on 1.1.2010–31.12.2015.

 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n omistamien rakennusten (asuinrakennus, veljesmaja ja sauna) maa-alat vuokrataan eri sopimuksella, kun Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n lopettamisesta ja sen omaisuuden siirrosta on tehty yhdistyslain mukaiset päätökset.

 

./.                   Xxxxx Xxxxxxxx on 7.2.2011 tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä. Oikaisuvaatimus on liitteenä 1.

 

Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asiaa koskeva pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuk­sessa 25.1.2011 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana päivänä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä.

 

Oikaisuvaatimus on siten tehty määräajassa ja oikealle taholle.

 

./.                   Asiasta on pyydetty hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto, joka on liitteenä 2 (päätöshistoria).

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa lausunnossaan 18.3.2011 mm. seuraavaa:

 

” Oikeuspalveluiden 12.5.2010 antama lausunto nro 88 on laadittu erityisesti hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluvan yhdenvertaisuusperiaat­teen näkökulmasta. Lausunnon keskeisenä päätelmänä on ollut, että kaupungin tulee kohdella kesämajayhdistyksiä kesämaja-alueiden vuokralaisina tasapuolisesti, ellei ole mm. alueiden ominaisuuksiin tai yhdistyksen sääntöihin liittyvää hyväksyttävää perustetta poiketa tasa­puolisesta kohtelusta.

 

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksen­mukaisuus- että laillisuusperusteilla. Nyt tehdyissä oikaisuvaatimuk­sissa on vedottu laillisuusperusteena pääasiassa hallintolain 6 §:n hal­linnon oikeusperiaatteisiin sisältyvään yhdenvertaisuusperiaatteeseen sekä perustuslain 6 §:n määrittelemään yhdenvertaisuuteen. Oi­kaisuvaatimusten tekijöiden mukaan sotainvalidien yhdistystä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti muiden yhdistysten kanssa.

 

Oikeuspalvelut toteaa tältä osin, että asiassa tulee huomioida myös hallintolain 6 §:n mukainen luottamuksensuojaperiaate. Viranomaisella on velvollisuus noudattaa tekemiään päätöksiä ja antamiaan lupauksia. Asemakaavan toteuttamisen vuoksi siirtymään joutuville kesämajalai­sille on kaavaselostuksen mukaan osoitettava uusi mökkipaikka.

 

Sekä yleisten töiden lautakunnan että kaupunginhallituksen päätökset toteuttavat edellä tarkoitettuja hyvän hallinnon periaatteita ja niitä on sen vuoksi pidettävä lainmukaisina.

 

Oikaisuvaatimuksissa ei siten ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella kaupunginhallituksen päätös tulisi muuttaa tai ku­mota. Oikeuspalvelut ei ota kantaa päätösten tarkoituksenmukaisuu­teen. ”

 

./.                   Kaupunginhallituksen esityslistateksti 17.1.2011 sekä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen aikaisempi lausunto 12.5.2010 ovat liitteessä 2 (päätöshistoria).

 

./.                   Xxxxx Xxxxxxxxxx on hallintolain 34 §:n mukaisesti varattu tilaisuus lausua mielipiteensä ja antaa selityksensä asiassa.  Xxxxx Xxxxxxxx selitys on liitteenä 3.

 

Kuntalain mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteilla.

 

Esittelijä toteaa kaupunginhallituksen esityslistalla 17.1.2011 esitettyyn ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 18.3.2011 antamaan lausuntoon viitaten, että kaupunginhallituksen 17.1.2011 tekemä päätös ei ole hallintolain 6 §:n hallinnon oikeusperiaatteisiin sisältyvän yhdenvertaisuusperiaatteen taikka perustuslain 6 §:n määrittelemän yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei ole oikeudellisia perusteita.

 

Kirjelmässä on tuotu esiin mökkien siirtomenettelyyn liittyviä kysymyksiä. Esittelijä toteaa, että siirtyminen voi tapahtua mökkiläisten keskinäisellä sopimisella taikka siten, että kaupunki osoittaa paikan ja ilmoittaa siitä siirtymään joutuville, jotka voivat ilmaista kiinnostuksensa vastaanottaa paikka. Jos osoitettuun paikkaan on useita hakijoita, paikka arvotaan. Kaupunki ei voi puuttua mökkien hinnoitteluun.

 

Päätöksen tarkoituksenmukaisuuden osalta esittelijä viittaa esityslistalla 17.1.2011 mainittuun ja toteaa, ettei oikaisuvaatimuksessa ole esitetty perusteita, joiden johdosta päätöstä olisi syytä muuttaa.

 

 


4

XXXXX XXXXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Xxxxx Xxxxxxxxxxx (/Xxxxxx Xxxxxxxxx).

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Xxxxx Xxxxxxxxxxx oikaisuvaatimus 4.2.2011

 

Liite 2

Päätöshistoria oikaisuvaatimuksista: Kaupunginhallituksen päätös 17.1.2011 § 45

 

Liite 3

Xxxxx Xxxxxxxxxxx selitys 5.4.2011

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginhallitus päätti 17.1.2011 § 45, että sotainvalidien kesämaja-alueella olevat majanpaikat vuokrataan suoraan helsinkiläisille sotainvalideille tai heidän leskillensä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä sotainvalidien ja heidän leskiensä kanssa tehtävissä maanvuokrasopimuksissa noudatettavat seuraavat periaatteet:

5                          Majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja heidän leskiinsä.

6                          Vuokramiehellä ei ole oikeutta ilman katu- ja puisto-osaston kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeutta toiselle ja sen voi luovuttaa vain helsinkiläiselle sotainvalidille tai toisaalta siirtymään joutuville kesämajalaisille.

7                          Sotainvalidien ja heidän leskiensä vuokrataso säilytetään nykyisellä tasolla.

8                          Vuokra-aika on 1.1.2010–31.12.2015.

 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n omistamien rakennusten (asuinrakennus, veljesmaja ja sauna) maa-alat vuokrataan eri sopimuksella, kun Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n lopettamisesta ja sen omaisuuden siirrosta on tehty yhdistyslain mukaiset päätökset.

 

./.                   Xxxxx Xxxxxxxx on 7.2.2011 tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä. Oikaisuvaatimus on liitteenä 1.

 

Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asiaa koskeva pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuk­sessa 25.1.2011 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana päivänä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä.

 

Oikaisuvaatimus on siten tehty määräajassa ja oikealle taholle.

 

./.                   Asiasta on pyydetty hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto, joka on liitteenä 2 (päätöshistoria).

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa lausunnossaan 18.3.2011 mm. seuraavaa:

 

” Oikeuspalveluiden 12.5.2010 antama lausunto nro 88 on laadittu erityisesti hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluvan yhdenvertaisuusperiaat­teen näkökulmasta. Lausunnon keskeisenä päätelmänä on ollut, että kaupungin tulee kohdella kesämajayhdistyksiä kesämaja-alueiden vuokralaisina tasapuolisesti, ellei ole mm. alueiden ominaisuuksiin tai yhdistyksen sääntöihin liittyvää hyväksyttävää perustetta poiketa tasa­puolisesta kohtelusta.

 

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksen­mukaisuus- että laillisuusperusteilla. Nyt tehdyissä oikaisuvaatimuk­sissa on vedottu laillisuusperusteena pääasiassa hallintolain 6 §:n hal­linnon oikeusperiaatteisiin sisältyvään yhdenvertaisuusperiaatteeseen sekä perustuslain 6 §:n määrittelemään yhdenvertaisuuteen. Oi­kaisuvaatimusten tekijöiden mukaan sotainvalidien yhdistystä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti muiden yhdistysten kanssa.

 

Oikeuspalvelut toteaa tältä osin, että asiassa tulee huomioida myös hallintolain 6 §:n mukainen luottamuksensuojaperiaate. Viranomaisella on velvollisuus noudattaa tekemiään päätöksiä ja antamiaan lupauksia. Asemakaavan toteuttamisen vuoksi siirtymään joutuville kesämajalai­sille on kaavaselostuksen mukaan osoitettava uusi mökkipaikka.

 

Sekä yleisten töiden lautakunnan että kaupunginhallituksen päätökset toteuttavat edellä tarkoitettuja hyvän hallinnon periaatteita ja niitä on sen vuoksi pidettävä lainmukaisina.

 

Oikaisuvaatimuksissa ei siten ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella kaupunginhallituksen päätös tulisi muuttaa tai ku­mota. Oikeuspalvelut ei ota kantaa päätösten tarkoituksenmukaisuu­teen. ”

 

./.                   Kaupunginhallituksen esityslistateksti 17.1.2011 sekä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen aikaisempi lausunto 12.5.2010 ovat liitteessä 2 (päätöshistoria).

 

./.                   Brita Anderssonille on hallintolain 34 §:n mukaisesti varattu tilaisuus lausua mielipiteensä ja antaa selityksensä asiassa. Brita Anderssonin selitys on liitteenä 3.

 

Kuntalain mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteilla.

 

Esittelijä toteaa kaupunginhallituksen esityslistalla 17.1.2011 esitettyyn ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 18.3.2011 antamaan lausuntoon viitaten, että kaupunginhallituksen 17.1.2011 tekemä päätös ei ole hallintolain 6 §:n hallinnon oikeusperiaatteisiin sisältyvän yhdenvertaisuusperiaatteen taikka perustuslain 6 §:n määrittelemän yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei ole oikeudellisia perusteita.

 

Päätöksen tarkoituksenmukaisuuden osalta esittelijä viittaa esityslistalla 17.1.2011 mainittuun ja toteaa, ettei oikaisuvaatimuksessa ole esitetty perusteita, joiden johdosta päätöstä olisi syytä muuttaa.

 

 

 

 


5

XXX JA XXXXX XXXXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxx ja Xxxxx Xxxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Xxx ja Xxxxx Xxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Xxxx ja Xxxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus 7.2.2011

 

Liite 2

Päätöshistoria oikaisuvaatimuksista: Kaupunginhallituksen päätös 17.1.2011 § 45

 

Liite 3

Xxxx ja Xxxxxx Xxxxxxxxx selitys 5.4.2011

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginhallitus päätti 17.1.2011 § 45, että sotainvalidien kesämaja-alueella olevat majanpaikat vuokrataan suoraan helsinkiläisille sotainvalideille tai heidän leskillensä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä sotainvalidien ja heidän leskiensä kanssa tehtävissä maanvuokrasopimuksissa noudatettavat seuraavat periaatteet:

9                          Majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja heidän leskiinsä.

10                       Vuokramiehellä ei ole oikeutta ilman katu- ja puisto-osaston kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeutta toiselle ja sen voi luovuttaa vain helsinkiläiselle sotainvalidille tai toisaalta siirtymään joutuville kesämajalaisille.

11                       Sotainvalidien ja heidän leskiensä vuokrataso säilytetään nykyisellä tasolla.

12                       Vuokra-aika on 1.1.2010–31.12.2015.

 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n omistamien rakennusten (asuinrakennus, veljesmaja ja sauna) maa-alat vuokrataan eri sopimuksella, kun Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n lopettamisesta ja sen omaisuuden siirrosta on tehty yhdistyslain mukaiset päätökset.

 

./.                   Xxx ja Xxxxx Xxxxxxxxx ovat 7.2.2011 tehneet oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä. Oikaisuvaatimus on liitteenä 1.

 

Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asiaa koskeva pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuk­sessa 25.1.2011 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana päivänä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä.

 

Oikaisuvaatimus on siten tehty määräajassa ja oikealle taholle.

 

./.                   Asiasta on pyydetty hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto, joka on liitteenä 2 (päätöshistoria).

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa lausunnossaan 18.3.2011 mm. seuraavaa:

 

” Oikeuspalveluiden 12.5.2010 antama lausunto nro 88 on laadittu erityisesti hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluvan yhdenvertaisuusperiaat­teen näkökulmasta. Lausunnon keskeisenä päätelmänä on ollut, että kaupungin tulee kohdella kesämajayhdistyksiä kesämaja-alueiden vuokralaisina tasapuolisesti, ellei ole mm. alueiden ominaisuuksiin tai yhdistyksen sääntöihin liittyvää hyväksyttävää perustetta poiketa tasa­puolisesta kohtelusta.

 

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksen­mukaisuus- että laillisuusperusteilla. Nyt tehdyissä oikaisuvaatimuk­sissa on vedottu laillisuusperusteena pääasiassa hallintolain 6 §:n hal­linnon oikeusperiaatteisiin sisältyvään yhdenvertaisuusperiaatteeseen sekä perustuslain 6 §:n määrittelemään yhdenvertaisuuteen. Oi­kaisuvaatimusten tekijöiden mukaan sotainvalidien yhdistystä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti muiden yhdistysten kanssa.

 

Oikeuspalvelut toteaa tältä osin, että asiassa tulee huomioida myös hallintolain 6 §:n mukainen luottamuksensuojaperiaate. Viranomaisella on velvollisuus noudattaa tekemiään päätöksiä ja antamiaan lupauksia. Asemakaavan toteuttamisen vuoksi siirtymään joutuville kesämajalai­sille on kaavaselostuksen mukaan osoitettava uusi mökkipaikka.

 

Sekä yleisten töiden lautakunnan että kaupunginhallituksen päätökset toteuttavat edellä tarkoitettuja hyvän hallinnon periaatteita ja niitä on sen vuoksi pidettävä lainmukaisina.

 

Oikaisuvaatimuksissa ei siten ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella kaupunginhallituksen päätös tulisi muuttaa tai ku­mota. Oikeuspalvelut ei ota kantaa päätösten tarkoituksenmukaisuu­teen. ”

 

./.                   Kaupunginhallituksen esityslistateksti 17.1.2011 sekä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen aikaisempi lausunto 12.5.2010 ovat liitteessä 2 (päätöshistoria).

 

./.                   Xxx ja Xxxxx Xxxxxxxxx on hallintolain 34 §:n mukaisesti varattu tilaisuus lausua mielipiteensä ja antaa selityksensä asiassa. Xxx ja Xxxxx Xxxxxxxxx selitys on liitteenä 3.

 

Kuntalain mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteilla.

 

Esittelijä toteaa kaupunginhallituksen esityslistalla 17.1.2011 esitettyyn ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 18.3.2011 antamaan lausuntoon viitaten, että kaupunginhallituksen 17.1.2011 tekemä päätös ei ole hallintolain 6 §:n hallinnon oikeusperiaatteisiin sisältyvän yhdenvertaisuusperiaatteen taikka perustuslain 6 §:n määrittelemän yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei ole oikeudellisia perusteita.

 

Kirjelmässä mainitaan mökkien siirtomenettelyyn liittyvistä asioista ja mm. kaupungin työntekijöiden osallistumisesta mökkien välitykseen. Esittelijä toteaa, että siirtyminen voi tapahtua mökkiläisten keskinäisellä sopimisella taikka siten, että kaupunki osoittaa paikan ja ilmoittaa siitä siirtymään joutuville, jotka voivat ilmaista kiinnostuksensa vastaanottaa paikka. Jos osoitettuun paikkaan on useita hakijoita, paikka arvotaan. Rakennusvirastosta saadun ilmoituksen mukaan tiedossa ei ole, että mökkien välittämiseen olisi osallistunut kaupungin työntekijöitä. Kaupunki ei voi puuttua mökkien hinnoitteluun.

 

Päätöksen tarkoituksenmukaisuuden osalta esittelijä viittaa esityslistalla 17.1.2011 mainittuun ja toteaa, ettei oikaisuvaatimuksessa ole esitetty perusteita, joiden johdosta päätöstä olisi syytä muuttaa.

 

 


6

SOTAINVALIDIEN KESÄMAJAYHDISTYS RY:N OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Sotainvalidien kesämajayhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:lle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:n oikaisuvaatimus 7.2.2011

 

Liite 2

Päätöshistoria oikaisuvaatimuksista: Kaupunginhallituksen päätös 17.1.2011 § 45

 

Liite 3

Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:n selitys 4.4.2011

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginhallitus päätti 17.1.2011 § 45, että sotainvalidien kesämaja-alueella olevat majanpaikat vuokrataan suoraan helsinkiläisille sotainvalideille tai heidän leskillensä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä sotainvalidien ja heidän leskiensä kanssa tehtävissä maanvuokrasopimuksissa noudatettavat seuraavat periaatteet:

13                       Majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja heidän leskiinsä.

14                       Vuokramiehellä ei ole oikeutta ilman katu- ja puisto-osaston kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeutta toiselle ja sen voi luovuttaa vain helsinkiläiselle sotainvalidille tai toisaalta siirtymään joutuville kesämajalaisille.

15                       Sotainvalidien ja heidän leskiensä vuokrataso säilytetään nykyisellä tasolla.

16                       Vuokra-aika on 1.1.2010–31.12.2015.

 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n omistamien rakennusten (asuinrakennus, veljesmaja ja sauna) maa-alat vuokrataan eri sopimuksella, kun Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n lopettamisesta ja sen omaisuuden siirrosta on tehty yhdistyslain mukaiset päätökset.

 

./.                   Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry on 7.2.2011 tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä. Oikaisuvaatimus on liitteenä 1.

 

Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asiaa koskeva pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuk­sessa 25.1.2011 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana päivänä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä.

 

Oikaisuvaatimus on siten tehty määräajassa ja oikealle taholle.

 

./.                   Asiasta on pyydetty hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto, joka on liitteenä 2 (päätöshistoria).

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa lausunnossaan 18.3.2011 mm. seuraavaa:

 

” Oikeuspalveluiden 12.5.2010 antama lausunto nro 88 on laadittu erityisesti hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluvan yhdenvertaisuusperiaat­teen näkökulmasta. Lausunnon keskeisenä päätelmänä on ollut, että kaupungin tulee kohdella kesämajayhdistyksiä kesämaja-alueiden vuokralaisina tasapuolisesti, ellei ole mm. alueiden ominaisuuksiin tai yhdistyksen sääntöihin liittyvää hyväksyttävää perustetta poiketa tasa­puolisesta kohtelusta.

 

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksen­mukaisuus- että laillisuusperusteilla. Nyt tehdyissä oikaisuvaatimuk­sissa on vedottu laillisuusperusteena pääasiassa hallintolain 6 §:n hal­linnon oikeusperiaatteisiin sisältyvään yhdenvertaisuusperiaatteeseen sekä perustuslain 6 §:n määrittelemään yhdenvertaisuuteen. Oi­kaisuvaatimusten tekijöiden mukaan sotainvalidien yhdistystä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti muiden yhdistysten kanssa.

 

Oikeuspalvelut toteaa tältä osin, että asiassa tulee huomioida myös hallintolain 6 §:n mukainen luottamuksensuojaperiaate. Viranomaisella on velvollisuus noudattaa tekemiään päätöksiä ja antamiaan lupauksia. Asemakaavan toteuttamisen vuoksi siirtymään joutuville kesämajalai­sille on kaavaselostuksen mukaan osoitettava uusi mökkipaikka.

 

Sekä yleisten töiden lautakunnan että kaupunginhallituksen päätökset toteuttavat edellä tarkoitettuja hyvän hallinnon periaatteita ja niitä on sen vuoksi pidettävä lainmukaisina.

 

Oikaisuvaatimuksissa ei siten ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella kaupunginhallituksen päätös tulisi muuttaa tai ku­mota. Oikeuspalvelut ei ota kantaa päätösten tarkoituksenmukaisuu­teen. ”

 

./.                   Kaupunginhallituksen esityslistateksti 17.1.2011 sekä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen aikaisempi lausunto 12.5.2010 ovat liitteessä 2 (päätöshistoria).

 

./.                   Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:lle on hallintolain 34 §:n mukaisesti varattu tilaisuus lausua mielipiteensä ja antaa selityksensä asiassa. Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:n selitys 4.4.2011 on liitteenä 3.

 

Kuntalain mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteilla.

 

Esittelijä toteaa kaupunginhallituksen esityslistalla 17.1.2011 esitettyyn ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 18.3.2011 antamaan lausuntoon viitaten, että kaupunginhallituksen 17.1.2011 tekemä päätös ei ole hallintolain 6 §:n hallinnon oikeusperiaatteisiin sisältyvän yhdenvertaisuusperiaatteen taikka perustuslain 6 §:n määrittelemän yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei ole oikeudellisia perusteita.

 

Kirjelmässä todetaan, että vuokra-aika ja vuokran määrä poikkeavat muista ja yhdistyksen esittämästä yhdenvertaisuudesta sekä ajan alkaminen taannehtivasti 1.1.2010 lukien on myös poikkeava. Vuokra-ajan ja vuokran määrän osalta esittelijä viittaa kaupunginhallituksen esityslistalla 17.1.2011 esitettyyn. Vuokra-aika on määritelty alkavaksi edellisen sopimuskauden päättymisestä lukien.

 

Vuokramiesyhdistyksen tehtäviä ja muita käytännön kysymyksiä koskeviin asioihin voidaan todeta, että alueella on kolme kesämajayhdistystä, joiden kanssa kaupunki voi sopia yleisistä tehtävistä ja palveluista alueella.

 

Päätöksen tarkoituksenmukaisuuden osalta esittelijä viittaa esityslistalla 17.1.2011 mainittuun ja toteaa, ettei oikaisuvaatimuksessa ole esitetty perusteita, joiden johdosta päätöstä olisi syytä muuttaa.

 

 

 

 


7

XXXXX JA XXXX XXXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxxx ja Xxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Xxxx ja Xxxx Xxxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Xxxxx ja Xxxx Xxxxxxxxxx oikaisuvaatimus 7.2.2011

 

Liite 2

Päätöshistoria oikaisuvaatimuksista: Kaupunginhallituksen päätös 17.1.2011 § 45

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginhallitus päätti 17.1.2011 § 45, että sotainvalidien kesämaja-alueella olevat majanpaikat vuokrataan suoraan helsinkiläisille sotainvalideille tai heidän leskillensä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä sotainvalidien ja heidän leskiensä kanssa tehtävissä maanvuokrasopimuksissa noudatettavat seuraavat periaatteet:

17                       Majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja heidän leskiinsä.

18                       Vuokramiehellä ei ole oikeutta ilman katu- ja puisto-osaston kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeutta toiselle ja sen voi luovuttaa vain helsinkiläiselle sotainvalidille tai toisaalta siirtymään joutuville kesämajalaisille.

19                       Sotainvalidien ja heidän leskiensä vuokrataso säilytetään nykyisellä tasolla.

20                       Vuokra-aika on 1.1.2010–31.12.2015.

 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n omistamien rakennusten (asuinrakennus, veljesmaja ja sauna) maa-alat vuokrataan eri sopimuksella, kun Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n lopettamisesta ja sen omaisuuden siirrosta on tehty yhdistyslain mukaiset päätökset.

 

./.                   Xxxxx ja Xxxx Xxxxxxxxx ovat 7.2.2011 tehneet oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä. Oikaisuvaatimus on liitteenä 1.

 

Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asiaa koskeva pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuk­sessa 25.1.2011 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana päivänä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä.

 

Oikaisuvaatimus on siten tehty määräajassa ja oikealle taholle.

 

./.                   Asiasta on pyydetty hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto, joka on liitteenä 2 (päätöshistoria).

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa lausunnossaan 18.3.2011 mm. seuraavaa:

 

” Oikeuspalveluiden 12.5.2010 antama lausunto nro 88 on laadittu erityisesti hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluvan yhdenvertaisuusperiaat­teen näkökulmasta. Lausunnon keskeisenä päätelmänä on ollut, että kaupungin tulee kohdella kesämajayhdistyksiä kesämaja-alueiden vuokralaisina tasapuolisesti, ellei ole mm. alueiden ominaisuuksiin tai yhdistyksen sääntöihin liittyvää hyväksyttävää perustetta poiketa tasa­puolisesta kohtelusta.

 

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksen­mukaisuus- että laillisuusperusteilla. Nyt tehdyissä oikaisuvaatimuk­sissa on vedottu laillisuusperusteena pääasiassa hallintolain 6 §:n hal­linnon oikeusperiaatteisiin sisältyvään yhdenvertaisuusperiaatteeseen sekä perustuslain 6 §:n määrittelemään yhdenvertaisuuteen. Oi­kaisuvaatimusten tekijöiden mukaan sotainvalidien yhdistystä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti muiden yhdistysten kanssa.

 

Oikeuspalvelut toteaa tältä osin, että asiassa tulee huomioida myös hallintolain 6 §:n mukainen luottamuksensuojaperiaate. Viranomaisella on velvollisuus noudattaa tekemiään päätöksiä ja antamiaan lupauksia. Asemakaavan toteuttamisen vuoksi siirtymään joutuville kesämajalai­sille on kaavaselostuksen mukaan osoitettava uusi mökkipaikka.

 

Sekä yleisten töiden lautakunnan että kaupunginhallituksen päätökset toteuttavat edellä tarkoitettuja hyvän hallinnon periaatteita ja niitä on sen vuoksi pidettävä lainmukaisina.

 

Oikaisuvaatimuksissa ei siten ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella kaupunginhallituksen päätös tulisi muuttaa tai ku­mota. Oikeuspalvelut ei ota kantaa päätösten tarkoituksenmukaisuu­teen. ”

 

./.                   Kaupunginhallituksen esityslistateksti 17.1.2011 sekä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen aikaisempi lausunto 12.5.2010 ovat liitteessä 2 (päätöshistoria).

 

Xxxxx ja Xxxx Xxxxxxxxx on hallintolain 34 §:n mukaisesti varattu tilaisuus lausua mielipiteensä ja antaa selityksensä asiassa.

 

Kuntalain mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteilla.

 

Esittelijä toteaa kaupunginhallituksen esityslistalla 17.1.2011 esitettyyn ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 18.3.2011 antamaan lausuntoon viitaten, että kaupunginhallituksen 17.1.2011 tekemä päätös ei ole hallintolain 6 §:n hallinnon oikeusperiaatteisiin sisältyvän yhdenvertaisuusperiaatteen taikka perustuslain 6 §:n määrittelemän yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei ole oikeudellisia perusteita.

 

Päätöksen tarkoituksenmukaisuuden osalta esittelijä viittaa esityslistalla 17.1.2011 mainittuun ja toteaa, ettei oikaisuvaatimuksessa ole esitetty perusteita, joiden johdosta päätöstä olisi syytä muuttaa.

 

 

 

 


8

XXXX XXXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Xxxx Xxxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Xxxx Xxxxxxxxxx oikaisuvaatimus 4.2.2011

 

Liite 2

Päätöshistoria oikaisuvaatimuksista: Kaupunginhallituksen päätös 17.1.2011 § 45

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginhallitus päätti 17.1.2011 § 45, että sotainvalidien kesämaja-alueella olevat majanpaikat vuokrataan suoraan helsinkiläisille sotainvalideille tai heidän leskillensä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä sotainvalidien ja heidän leskiensä kanssa tehtävissä maanvuokrasopimuksissa noudatettavat seuraavat periaatteet:

21                       Majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja heidän leskiinsä.

22                       Vuokramiehellä ei ole oikeutta ilman katu- ja puisto-osaston kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeutta toiselle ja sen voi luovuttaa vain helsinkiläiselle sotainvalidille tai toisaalta siirtymään joutuville kesämajalaisille.

23                       Sotainvalidien ja heidän leskiensä vuokrataso säilytetään nykyisellä tasolla.

24                       Vuokra-aika on 1.1.2010–31.12.2015.

 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n omistamien rakennusten (asuinrakennus, veljesmaja ja sauna) maa-alat vuokrataan eri sopimuksella, kun Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n lopettamisesta ja sen omaisuuden siirrosta on tehty yhdistyslain mukaiset päätökset.

 

./.                   Xxxx Xxxxxxxx on 4.2.2011 tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä. Oikaisuvaatimus on liitteenä 1.

 

Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asiaa koskeva pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuk­sessa 25.1.2011 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana päivänä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä.

 

Oikaisuvaatimus on siten tehty määräajassa ja oikealle taholle.

 

./.                   Asiasta on pyydetty hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto, joka on liitteenä 2 (päätöshistoria).

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa lausunnossaan 18.3.2011 mm. seuraavaa:

 

” Oikeuspalveluiden 12.5.2010 antama lausunto nro 88 on laadittu erityisesti hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluvan yhdenvertaisuusperiaat­teen näkökulmasta. Lausunnon keskeisenä päätelmänä on ollut, että kaupungin tulee kohdella kesämajayhdistyksiä kesämaja-alueiden vuokralaisina tasapuolisesti, ellei ole mm. alueiden ominaisuuksiin tai yhdistyksen sääntöihin liittyvää hyväksyttävää perustetta poiketa tasa­puolisesta kohtelusta.

 

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksen­mukaisuus- että laillisuusperusteilla. Nyt tehdyissä oikaisuvaatimuk­sissa on vedottu laillisuusperusteena pääasiassa hallintolain 6 §:n hal­linnon oikeusperiaatteisiin sisältyvään yhdenvertaisuusperiaatteeseen sekä perustuslain 6 §:n määrittelemään yhdenvertaisuuteen. Oi­kaisuvaatimusten tekijöiden mukaan sotainvalidien yhdistystä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti muiden yhdistysten kanssa.

 

Oikeuspalvelut toteaa tältä osin, että asiassa tulee huomioida myös hallintolain 6 §:n mukainen luottamuksensuojaperiaate. Viranomaisella on velvollisuus noudattaa tekemiään päätöksiä ja antamiaan lupauksia. Asemakaavan toteuttamisen vuoksi siirtymään joutuville kesämajalai­sille on kaavaselostuksen mukaan osoitettava uusi mökkipaikka.

 

Sekä yleisten töiden lautakunnan että kaupunginhallituksen päätökset toteuttavat edellä tarkoitettuja hyvän hallinnon periaatteita ja niitä on sen vuoksi pidettävä lainmukaisina.

 

Oikaisuvaatimuksissa ei siten ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella kaupunginhallituksen päätös tulisi muuttaa tai ku­mota. Oikeuspalvelut ei ota kantaa päätösten tarkoituksenmukaisuu­teen. ”

 

./.                   Kaupunginhallituksen esityslistateksti 17.1.2011 sekä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen aikaisempi lausunto 12.5.2010 ovat liitteessä 2 (päätöshistoria).

 

Xxxx Xxxxxxxxx on hallintolain 34 §:n mukaisesti varattu tilaisuus lausua mielipiteensä ja antaa selityksensä asiassa.

 

Kuntalain mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteilla.

 

Esittelijä toteaa kaupunginhallituksen esityslistalla 17.1.2011 esitettyyn ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 18.3.2011 antamaan lausuntoon viitaten, että kaupunginhallituksen 17.1.2011 tekemä päätös ei ole hallintolain 6 §:n hallinnon oikeusperiaatteisiin sisältyvän yhdenvertaisuusperiaatteen taikka perustuslain 6 §:n määrittelemän yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei ole oikeudellisia perusteita.

 

Päätöksen tarkoituksenmukaisuuden osalta esittelijä viittaa esityslistalla 17.1.2011 mainittuun ja toteaa, ettei oikaisuvaatimuksessa ole esitetty perusteita, joiden johdosta päätöstä olisi syytä muuttaa.

 

 

 

 


9

XXXXX XXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 17.1.2011 § 45, MAANVUOKRASOPIMUKSET SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEELLA

 

Khs 2010-552

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxxxx Xxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 17.1.2011 § 45 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä esityslistatekstein ja valitusosoituksin Xxxxx Xxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Xxxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus 4.2.2011

 

Liite 2

Päätöshistoria oikaisuvaatimuksista: Kaupunginhallituksen päätös 17.1.2011 § 45

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginhallitus päätti 17.1.2011 § 45, että sotainvalidien kesämaja-alueella olevat majanpaikat vuokrataan suoraan helsinkiläisille sotainvalideille tai heidän leskillensä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä sotainvalidien ja heidän leskiensä kanssa tehtävissä maanvuokrasopimuksissa noudatettavat seuraavat periaatteet:

25                       Majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja heidän leskiinsä.

26                       Vuokramiehellä ei ole oikeutta ilman katu- ja puisto-osaston kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeutta toiselle ja sen voi luovuttaa vain helsinkiläiselle sotainvalidille tai toisaalta siirtymään joutuville kesämajalaisille.

27                       Sotainvalidien ja heidän leskiensä vuokrataso säilytetään nykyisellä tasolla.

28                       Vuokra-aika on 1.1.2010–31.12.2015.

 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n omistamien rakennusten (asuinrakennus, veljesmaja ja sauna) maa-alat vuokrataan eri sopimuksella, kun Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n lopettamisesta ja sen omaisuuden siirrosta on tehty yhdistyslain mukaiset päätökset.

 

./.                   Xxxxx Xxxxxxx on 7.2.2011 tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä. Oikaisuvaatimus on liitteenä 1.

 

Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asiaa koskeva pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuk­sessa 25.1.2011 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana päivänä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä.

 

Oikaisuvaatimus on siten tehty määräajassa ja oikealle taholle.

 

./.                   Asiasta on pyydetty hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto, joka on liitteenä 2 (päätöshistoria).

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa lausunnossaan 18.3.2011 mm. seuraavaa:

 

” Oikeuspalveluiden 12.5.2010 antama lausunto nro 88 on laadittu erityisesti hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluvan yhdenvertaisuusperiaat­teen näkökulmasta. Lausunnon keskeisenä päätelmänä on ollut, että kaupungin tulee kohdella kesämajayhdistyksiä kesämaja-alueiden vuokralaisina tasapuolisesti, ellei ole mm. alueiden ominaisuuksiin tai yhdistyksen sääntöihin liittyvää hyväksyttävää perustetta poiketa tasa­puolisesta kohtelusta.

 

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksen­mukaisuus- että laillisuusperusteilla. Nyt tehdyissä oikaisuvaatimuk­sissa on vedottu laillisuusperusteena pääasiassa hallintolain 6 §:n hal­linnon oikeusperiaatteisiin sisältyvään yhdenvertaisuusperiaatteeseen sekä perustuslain 6 §:n määrittelemään yhdenvertaisuuteen. Oi­kaisuvaatimusten tekijöiden mukaan sotainvalidien yhdistystä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti muiden yhdistysten kanssa.

 

Oikeuspalvelut toteaa tältä osin, että asiassa tulee huomioida myös hallintolain 6 §:n mukainen luottamuksensuojaperiaate. Viranomaisella on velvollisuus noudattaa tekemiään päätöksiä ja antamiaan lupauksia. Asemakaavan toteuttamisen vuoksi siirtymään joutuville kesämajalai­sille on kaavaselostuksen mukaan osoitettava uusi mökkipaikka.

 

Sekä yleisten töiden lautakunnan että kaupunginhallituksen päätökset toteuttavat edellä tarkoitettuja hyvän hallinnon periaatteita ja niitä on sen vuoksi pidettävä lainmukaisina.

 

Oikaisuvaatimuksissa ei siten ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella kaupunginhallituksen päätös tulisi muuttaa tai ku­mota. Oikeuspalvelut ei ota kantaa päätösten tarkoituksenmukaisuu­teen. ”

 

./.                   Kaupunginhallituksen esityslistateksti 17.1.2011 sekä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen aikaisempi lausunto 12.5.2010 ovat liitteessä 2 (päätöshistoria).

 

Xxxxx Xxxxxxxx on hallintolain 34 §:n mukaisesti varattu tilaisuus lausua mielipiteensä ja antaa selityksensä asiassa.

 

Kuntalain mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteilla.

 

Esittelijä toteaa kaupunginhallituksen esityslistalla 17.1.2011 esitettyyn ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 18.3.2011 antamaan lausuntoon viitaten, että kaupunginhallituksen 17.1.2011 tekemä päätös ei ole hallintolain 6 §:n hallinnon oikeusperiaatteisiin sisältyvän yhdenvertaisuusperiaatteen taikka perustuslain 6 §:n määrittelemän yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei ole oikeudellisia perusteita.

 

Kirjelmässä mainitaan mökkien siirtomenettelyyn liittyvistä asioista. Esittelijä toteaa, että siirtyminen voi tapahtua mökkiläisten keskinäisellä sopimisella taikka siten, että kaupunki osoittaa paikan ja ilmoittaa siitä siirtymään joutuville, jotka voivat ilmaista kiinnostuksensa vastaanottaa paikka. Jos osoitettuun paikkaan on useita hakijoita, paikka arvotaan. Kaupunki ei voi puuttua mökkien hinnoitteluun.

 

Päätöksen tarkoituksenmukaisuuden osalta esittelijä viittaa esityslistalla 17.1.2011 mainittuun ja toteaa, ettei oikaisuvaatimuksessa ole esitetty perusteita, joiden johdosta päätöstä olisi syytä muuttaa.

 

 

 

 


1

HELSINGIN VAMMAISPOLIITTINEN SELVITYS 2010

 

Khs 2011-672

 

VS. STJ                            Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsingin vammaispoliittisen selvityksen 2010 sekä kehottaa virastoja ja liikelaitoksia omalta osaltaan ottamaan soveltuvin osin huomioon selvityksessä esitetyt näkökohdat.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille, liikelaitoksille ja vammaisneuvostolle

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITE

Helsingin kaupungin vammaispoliittinen selvitys 2010

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginhallitus kehotti 25.1.2010 sosiaalilautakuntaa laatimaan kaupunginhallitukselle yhteistyössä terveyskeskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston ja opetusviraston kanssa tiiviin yhteenvedon Helsingin vammaispolitiikan tavoitteista ja keskeisistä toiminnan painopisteistä, jota valmisteltaessa otetaan huomioon vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen näkemykset. Selvityksen määräaika oli 31.12.2010, johon saatiin lisäaikaa 31.3.2011 asti, jotta valmistelussa voitaisiin ottaa huomioon myös vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen näkemykset.

 

Sosiaalilautakunta päätti 22.3.2011 antaa kaupunginhallitukselle kirjallisen selvityksen Helsingin kaupungin vammaispolitiikan tavoitteista ja keskeisistä toiminnan painopisteistä 2010.

 

./.                   Helsingin kaupungin vammaispoliittinen selvitys 2010 on esityslistan

liitteenä 1.

 

Päätöksen lähtökohtana on ollut Helsingin kaupungin vammaisneuvoston tekemä esitys kaupunginhallitukselle kunnallisen vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi Helsingissä.

 

Sosiaalivirasto aloitti selvitystyön valmistelun toukokuussa 2010. Mukaan kutsuttiin kaikki halukkaat hallintokunnat. Sosiaalijohtaja asetti selvitystyön tueksi ohjausryhmän. Ohjausryhmään kuului 14 eri hallintokunnan tai viraston edustajat, jotka ilmoittivat olevansa halukkaita työskentelemään kyseisessä prosessissa.

 

Vammaispolitiikka perustuu kolmeen keskeiseen periaatteeseen: vammaisilla henkilöillä on oikeus yhdenvertaisuuteen, oikeus osallisuuteen ja vamman vuoksi tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

 

Kestävän vammaispolitiikan perusasioita ovat erityisesti seuraavat seikat: esteettömyys, saavutettavuus, yhdenvertaisuus sekä itsemääräämisoikeus ja valinnan vapaus.

 

Kaupungin hallintokuntia ohjaavat kaupunkistrategiat ja mm. Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma vuosille 2005 – 2010.  Kaupunginhallitus perusti Helsinki kaikille –projektin 15.10.2001. Projekti koordinoi virastojen ja laitosten esteettömyystyötä, jotta tavoitteet ovat yhteneviä ja aikataulut yhteensopivia.

 

Esteettömyys tai saavutettavuus ei ole omistettu millekään erityisryhmälle. Vammaispolitiikassa on kysymys mahdollisuuksista osallistua aktiivisesti lähiyhteisön toimintaan, koulutukseen, työelämään, vapaa-aikaan ja yhteiskunnalliseen toimintaan.

 

Vammaispoliittisen selvityksen valmisteluprosessissa ovat olleet mukana seuraavat tahot:

 

-       kaupunkisuunnitteluvirasto

-       opetusvirasto

-       sosiaalivirasto

-       terveyskeskus

-       HKL ja HSL

-       pelastuslaitos

-       kulttuurikeskus ja nuorisoasiainkeskus

-       rakennusvirasto ja kiinteistövirasto

 

Selvityksessä em. tahot ovat tuoneet esiin vammaispolitiikan nykytilan, tavoitteet ja toimenpiteet, painopisteet, seurannan, tärkeimmät haasteet vammaispolitiikan toteuttamisessa ja ratkaisuehdotuksensa.

 

Selvitystä valmisteltaessa pyydettiin kommentit sekä vammaisneuvostolta että kymmeneltä paikalliselta vammaisjärjestöltä. Palaute saatiin vammaisneuvostolta ja neljältä paikalliselta järjestöltä.

 

Kestävän vammaispolitiikan toteuttaminen Helsingissä edellyttää tiivistä yhteistyötä eri hallintokuntien kesken ja tavoitteiden seuranta vaatii hallintokunnissa aktiivisia toimia osana kaupungin tavanomaista toimintaa ja taloussuunnittelua. Vammaispoliittinen vastuu kuuluu jokaiselle hallintokunnalle, yhteiskunnalliselle päättäjälle ja muille toimijoille. Kyseessä ei ole pelkästään sosiaali- ja terveystoimen asia. Vammaispolitiikan toteuttaminen ja kehittäminen on monien toimijoiden jatkuva työskentelyprosessi.

 

Vammaispoliittisessa selvityksessä on lueteltu monia vammaisten Helsingissä kohtaamia ongelmia ja hahmoteltu niille toimivia ratkaisumalleja.

 

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että keskeisillä vammaispolitiikan osa-alueilla on toimittu vammaispoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Siltä osin kuin selvityksessä esitetyt ratkaisuehdotukset eivät sisälly virastojen ja liikelaitosten strategioihin ja kehittämissuunnitelmiin, ne tulee arvioida ja mahdollisuuksien mukaan sisällyttää niihin. 

 

 

 

 


2

11.4.2011 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU PÄIVI LIPPOSEN KIRJE VEGAANIRUOKAILUSTA PÄIVÄKODEISSA

 

Khs 2011-155

 

VS. STJ                            Kaupunginhallitus päättänee lähettää valtuutettu Päivi Lipposelle seuraavan vastauksen vegaaniruokailua päiväkodeissa koskevaan kirjeeseen:

 

Lasten päivähoidon ruokailun järjestäminen perustuu sosiaali- ja terveysministeriön ohjeeseen lapsen ravitsemuksesta. Sen mukaan lapselle järjestetään päiväkodissa vanhempien niin halutessa lakto-ovo-vege-taarinen ruokavalio, joka sisältää maitotuotteita ja mielellään myös kananmunaa energian ja proteiinin tarpeen tyydyttämiseksi. Ruokavalio perustuu suomalaiseen perusruokaan, joita ovat leipä ja muut viljatuotteet, maito- ja maitovalmisteet, peruna ja juurekset sekä hedelmät ja marjat. Ruokavalio koostetaan päiväkodin raaka-aineista. (Lapsi, perhe ja ruoka, sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2004: 11).

 

Päivähoidossa ei tarjota vegaaniruokaa, mutta vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus tuoda päivähoitoon lapsen pääruoka. Palmia täydentää kokonaisuuden energialisäkkeillä, salaatilla, leivällä ja ruokajuomalla. Lasten turvallisuuden vuoksi päivähoidon henkilökunta varmistaa, että kukaan päivähoidossa olevista lapsista ei voi altistua allergisoivalle tai pilaantuneelle ruoka-aineelle. Lapselle tarjottava ruoka tulee mielellään olla alkuperäisessä pakkauksessa, että henkilökunta voi tarkistaa ruoan valmistusaineet ja valmistuspäivämäärän. Em. tiedot tulee olla myös itse valmistetussa ja pakatussa ruoassa.

 

Päivähoidossa lapsille tarjotaan tuoreruokaa. Lapsen ruoka tuodaan päivittäisannoksiin pakattuna enintään kolme päivää etukäteen. Ruokien tulee olla uudelleen kuumennettavia, jotta voidaan varmistaa omavalvontaa koskevat hygieniasäännökset. Ruokia varastoitaessa ja kuljetettaessa tulee varmistua kylmäketjun katkeamattomuudesta.

 

Päivähoitoon hakevalle ei tehdä päivähoidossa kielteistä päätöstä ja kaikki perheet saavat hoitopaikan. Perhe itse päättää, ottaako vastaan hoitopaikan.

 

Vantaan, Espoon, Tampereen, Jyväskylän ja Kuopion päivähoidossa käytäntö on sama kuin Helsingissä. Vegaaniruokaa ei tarjota ja vaihtoehtona on lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio. Jos siitä jätetään vanhempien vaatimuksesta päivähoidossa maito ja kananmuna pois, osa kunnista pyytää vanhemmilta kirjallisen sitoumuksen siitä, että perhe vastaa lapsen ravinnonsaannista. Kuten Helsingissä, myös em. muissa kunnissa valtakunnalliset ohjeet ja suositukset ovat lähtökohta palvelujen järjestämisessä.

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta tulee uusimaan ravitsemussuositukset alustavan tiedon mukaan vuonna 2012 ja samassa yhteydessä otetaan kantaa myös vegaaniruokaa koskevaan suositukseen.

 

Päiväkotien ruokatuotantoa ohjaa pitkäjänteinen ruokalistasuunnittelu ja ruokaohjeiden tuotekehitystyö, mikä sisältää myös aterioiden keskimääräisen ravintosisällön laskemisen. Jatkuvaa tuotekehitystyötä on tehty niiden ruokatuotteiden osalta, jotka esiintyvät perusruokalistalla ja kasvisruokalistalla. Vegaaniruokavalion käyttöönotto edellyttää uudenlaista tuotekehitystä. Helsingin päivähoidon vastuualue seuraa kiinteästi valtakunnallisen ohjeen valmistumista lapsen ravitsemuksesta.

 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että valmistaudutaan vegaaniruoan tarjoamiseen päiväkodeissa, mikäli valtakunnalliset ravitsemussuositukset vuonna 2012 sitä tukevat. Ennen sitä pyritään joustaviin ja kuitenkin kaikkien kannalta turvallisiin käytäntöihin.

 

Terveysvaikutusten arviointi

 

Maitotuotteita sisältävä kasvisruoka sopii lapsille. Vegaaniruokaa ei lapsille suositella, koska ruokavalion ravitsemuksellista riittävyyttä on yleisesti vaikea taata. Esimerkiksi B12-vitamiinin, D-vitamiinin, kalsiumin, raudan ja energian saanti voi jäädä matalaksi kun ruokavaliosta poistetaan maito ja kaikki muut eläinkunnan tuotteet. Myös proteiinin laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Monipuolisen vegaaniruoan tarjoaminen lapsille vaatii erityisosaamista ja tuotekehitystyötä.

 

Päivähoidossa tarjottavan vegaaniruoan tulee vastata 2/3 lapsen päivittäisen ravinnon tarpeesta. Ravitsemusneuvottelukunta tulee ravitsemussuosituksia antaessaan arvioimaan vegaaniruokavalion terveysvaikutukset.

 

Pöytäkirjanote valtuutettu Päivi Lipposelle, sosiaalilautakunnalle ja Palmialle.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITTEET

Liite 1

Valtuutettu Päivi Lipposen kirje 19.1.2011

 

Liite 2

Valtuutettu Päivi Lipposen kirje... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Valtuutettu Päivi Lipponen on lähettänyt 19.1.2011 kaupunginhallitukselle kirjeen koskien lasten päivähoidossa tarjottavaa vegaaniruokaa. Kirjeessä todetaan mm., että vegaaniperheillä on ollut vaikeuksia saada kunnallinen päivähoitopaikka ja heille on hygieniasyihin vedoten ilmoitettu, etteivät voi tuoda omia ruokiaan lapsilleen päivähoitoon. Kaupunginhallitusta pyydetään selvittämään, miten asiassa on toimittu ja antamaan ohjeistus, mikäli erilaisia tulkintoja on syntynyt. Annettu vastaus perustuu sosiaalilautakunnan ja Palmian antamiin lausuntoihin.

 

 

 

 


1

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: ERI HALLINTAMUOTOJA YHDISTÄVIEN SEKATALOJEN TOTEUTTAMINEN

 

Khs 2011-611

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 2.3.2011 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tuomas Rantanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle, talous- ja suunnittelukeskukselle (asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randell) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 2.3.2011 maankäytön ja asumisen toteutusohjelman (MA-ohjelma) 2008–2017 seurantaraportin 2011 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän, voisiko kaupunki helpottaa asuntopoliittisten tavoitteidensa toteutumista rakennuttamalla eri hallintamuotoja yhdistäviä sekataloja.” (Tuomas Rantanen, äänin 54–0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen­piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Esittelijä ilmoittaa, että ponnessa ehdotettu selvitys kootaan osana MA -ohjelman tarkistuksen valmistelua. Esittelijä toteaa, että ohjelmaluonnoksen on määrä lähteä lausunnoille syyskaudella 2011 ja ohjelmaehdotus tuodaan kaupunginvaltuustoon kevätkaudella 2012.