Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupunginvaltuuston 30.3.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 30.3.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 30.3.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Korkeasaaren eläintarhaa, terveyskeskusta, sosiaalivirastoa ja opetusvirastoa toimit­ta­maan osaltaan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle, terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, opetuslautakunnalle ja sen suomenkieliselle jaostolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan talousarvion kohdalta 9 01 01, Antolainat asuntotuotantoon vuonna 2010 myönnetyistä korkotukilainoista nostamatta olevat erät, yhteensä 27 303 800 euroa seuraaville lainansaajille:

 

 

Lainansaaja

Myöntöpvä

Myönnetty Eur

Nostamatta Eur

 

 

 

 

 

 

Pikku-Huopalahden Kiinteistöt

26.4.2010,

515 §

390 200

78 200

 

Vuosaaren Kiinteistöt Oy

 

26.4.2010,

515 §

2 336 000

1 401 600

 

Kontulan Kiinteistöt Oy

26.4.2010,

515 §

2 571 400

1 028 800

 

Kannelmäen Kiinteistöt Oy

25.10.2010,

1145 §

4 825 900

4 825 900

 

Myllypuron Kiinteistöt Oy

20.12.2010,

1385 §

6 285 000

6 285 000

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy

26.4.2010,

515 §

9 142 500

4 742 500

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy

26.4.2010,

515 §

7 182 100

3 182 100

 

Jakomäen Kiinteistöt Oy

26.4.2010,

515 §

2 412 950

412 950

 

Myllypuron Kiinteistöt Oy

9.8.2010,

858 §

5 346 750

5 346 750

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

40 492 800

27 303 800

 

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimistolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta maksamaan 2 080 000 euroa Töölönlahden Pysäköinti Oy:lle vuoden 2011 talousarvion kohdalta 8 22 06 Arvopaperit, Töölönlahden pysäköintilaitos Finlandia-talon korvaavien väestönsuojapaikkojen lunastamista varten merkittäväksi yhtiön taseen vapaaseen omaan pääomaan.

 

Pöytäkirjanote Töölönlahden Pysäköinti Oy:lle, Finlandia-talo Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

11, 12           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

13, 14           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY:n vesihuollolle.

 

15                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012