HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

12 - 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstikehys: Ehdotukset
e-mail: khs.ehdotukset@hel.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

28.3.2011 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Elinkeinoneuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 2011 - 2012

3

 

4

Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen

5

 

5

Demokratia-ryhmän asettaminen

14

 

6

14.3.2011 pöydälle pantu asia
Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2012-2014 laatimisohjeet

17

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta (Myllypuron voimalaitos)

22

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

21.3.2011 pöydälle pantu asia
Valtuutettu Sari Sarkomaan toivomusponsi: Päivähoidossa käytettyjen tuottavuusmittarien toimivuus

25

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Kaupungin henkilöstöraportti 2010

27

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Helsingin maanalainen yleiskaava -asiassa (nro 11830/1 ja 11830/2)

30

 

2

Haagan kortteleiden 29061 - 29063 ja 29065 - 29069 sekä tonttien 29071/1 ja 3, 29072/1 ja 29073/2, 5 - 8 ja 11 (ns. Kultareuna-alue Vihdintien länsipuolella) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12033)

41

 

3

Malmin lentokentän ja eräiden sen ympäristön alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12036)

43

 

4

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi: Tilakeskuksen eräiden rakennusten saattaminen asukkaiden tai yhteisöjen käyttöön vaihtoehtona purkamiselle

46

 

5

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: Peruskorjauksen jälkeisen vuokran kohtuullistamisen mahdollisuudet

49

 

6

Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi: Konalassa sijaitsevan kauppakeskuksen jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen

51

 

7

Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi: Kansainvälisen ideakilpailun järjestäminen jostakin kantakaupungin pyörätiesuunnitelmasta

53

 

8

Maankäyttösopimus Helsingin seurakuntayhtymän kanssa Ruskeasuon erityisasumisen tonttia 720/23 koskevasta asemakaavanmuutosehdotuksesta (nro 11884)

55

 

9

Maankäyttösopimus RMS Invest Oy:n kanssa Lauttasaaren tonttia 31134/2 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12021)

57

 

10

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Vattuniemenkatu 12:n ja Kiinteistö Oy Nahkahousuntie 3:n kanssa Lauttasaaren korttelin 31134 tontteja 7 ja 8 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12022)

59

 

11

Katajanokan satamaterminaalirakennuksen ja alueen hallinnon siirto Helsingin Satamalta kiinteistölautakunnalle

61

 

12

Helsingin kaupungin Länsisalmen kylän tilalla Rosenholm RN:o 7:24 (Varissaari) sijaitsevien rakennusten siirto kiinteistölautakunnan omistajahallinnasta Helsingin sataman omistajahallintaan

63

 

13

21.3.2011 pöydälle pantu asia
Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksen nähtäville asettaminen

64

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Ojala) ja Hakolan (varalla Rissanen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


3

ELINKEINONEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE 2011 - 2012

 

Khs 2011-633

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee asettaa elinkeinoneuvottelukunnan kuluvalle toimikaudelle nimeten neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kaupun­ginjohtaja Jussi Pajusen sekä jäseniksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat sekä apulaiskaupunginjohtajat. Samalla kaupunginhallitus päättänee pyytää Helsingin seudun kauppakamaria nimeämään neuvottelukuntaan kuusi ja Helsingin Yrittäjät ry:tä neljä jäsentä.

 

Kaupunginhallitus päättänee lisäksi nimetä neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston päälliköt, opetustoimen johtajan ja rahoitusjohtajan sekä elinkeinojohtajan. Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelua edelleen huolehtimaan toimielimen asioiden valmistelusta sekä sihteerintehtävistä.

 

Pöytäkirjanote Helsingin seudun kauppakamarille, Helsingin yrittäjät ry:lle, neuvottelukuntaan nimetyille, hallintokeskukselle, taloushallintopalvelulle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Maarttola Minna, kehityspäällikkö, puhelin 310 36307

 

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupungin elinkeinoneuvottelukunta on toiminut kaupungin ja elinkeinoelämän välisenä yhteistyöfoorumina jo vuodesta 1977 (Khs 6.6.1977, 1658 §). Neuvottelukunnan toimikausi on ollut kaupunginhallituksen toimikausi. Neuvottelukunnan asioiden valmistelusta sekä sihteerintehtävistä on huolehtinut talous- ja suunnittelukeskus.

 

Kaupunginhallitus asetti 18.6.2007 Helsingin elinkeinostrategiaan sisältyneen toimenpiteen mukaisesti uudenmuotoisen elinkeinoneuvottelukunnan, jonka puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja ja jossa kaupunkia edusti johtajiston lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtajisto. Helsingin seudun kauppakamari nimesi toimielimeen kuusi edustajaa ja Helsingin Yrittäjät ry kolme edustajaa. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi neuvottelukunnan pysyvät asiantuntijat. Neuvottelukunnan toiminta jatkui samassa muodossa myös toimikaudella 2009 - 2010.

 

 

 

 


4

VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2011-617

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2010

tilinpäätöksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen 645 352 876,54 euroa ennen varaus- ja rahastokirjauksia, käsittelystä seuraavaa:

 

-                                       Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 199 963 057,48 euroa siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

-                                       Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 16 995 154,31 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

-                                       HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 1 687 607,23 euroa siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

-                                       Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 3 740 733,53 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

-                                       MetropoliLab -liikelaitoksen tilikauden 1.1. – 31.5.2010 alijäämä –261 264,84 ehdotetaan siirrettäväksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

-                                       Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 441 464,16 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

-                                       Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) ylijäämä, 27 345,66 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

-                                       Asuntolainarahaston ylijäämä, 204 940,76 euroa, asuntotuotantorahaston ylijäämä, 3 473 749,51 euroa, urheilu- ja ulkoilurahaston ylijäämä, 441 633,11 euroa, vakuutusrahaston alijäämä, –441 567,11 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä, –4 364 869,31 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

 

Kaupunginhallitus esittää lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

 

-                                       Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti Kamppi-Töölönlahti-alueen omaisuuden myyntituloja vastaava määrä, 17 950 000 euroa.

 

-                                        Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 17 163 610,91 euroa.

 

-                                       Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta, 125 143,00 euroa.

 

-                                       Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä, 8 454 982,22 euroa.

 

-                                       Investointivarauksista tuloutetaan vesilaitosliiketoimintojen myynnin yhteydessä kaupungin taseeseen jäänyt Helsingin Veden investointivaraus 29 697 322,80 euroa.

 

-                                       Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.

 

-                                       Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, 472 048 137,41 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti 200 000 000 euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

Edelleen kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään uusien innovaatiohankkeiden aloittamisen ja jo käynnissä olevien innovaatiohankkeiden jatkorahoittamisen turvaamiseksi innovaatiorahastoon 5,0 milj. euroa.

 

Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä on tullut ilmi, että kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, HKL-liikelaitoksen ja MetropoliLabin peruspää-omien tuottotavoitteet, eivät toteudu. Nämä toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet tuodaan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä erikseen kaupunginvaltuuston päätettäviksi. Kaupunginhallitus esittää omalta osaltaan HKL-liikelaitoksen ja MetropoliLabin peruspääomien tuottojen poikkeamien hyväksymistä.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050
Jäppinen Tuula, toimitusjohtaja, puhelin 310 25100

 

 

LIITE

Tilinpäätös 2010

 

ESITTELIJÄ                      Esittelijä ilmoittaa, että vuoden 2010 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös käsittää koko kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

 

Helsingin kaupungin vuoden 2010 tilinpäätös osoittaa 694,6 milj. euron ylijäämää. Ylijäämään vaikutti ratkaisevasti Helsingin Vesi -liikelaitoksen toimintojen luovutus Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten perustamalle Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymälle (HSY).

 

Vesilaitostoimintojen siirto HSY:lle toteutettiin liiketoimintakauppana käyttäen kauppahintana myydyn omaisuuden käypiä arvoja. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vesiliiketoimintojen kokonaiskauppahinta oli 1,7 miljardia euroa ja kaupan seurauksena kaupungeille syntynyt myyntivoitto yhteenlaskettuna oli noin 950 milj. euroa. Kaupan vaikutus Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vuoden 2010 tilinpäätöksiin on niin merkittävä, että se on otettava huomioon koko kuntasektorin vuoden 2010 tulosta arvioitaessa.

 

Helsingin Veden liiketoimintojen kauppahinnaksi muodostui 985,4 milj. euroa. Kaupasta syntyi 549,1 milj. euron myyntivoitto kauppahinnan ja myytävän omaisuuden tasearvon erotuksena. Myyntivoitto on kirjattu tuloslaskelmassa satunnaisten erien satunnaisiin tuottoihin. Kaupan yhteydessä Helsingin Veden taseesta ei siirretty investointivarauksia HSY:lle. Investointivaraus, 29,7 milj. euroa, on purettu tuloslaskelman tilinpäätössiirtoihin kohtaan varausten vähennys. Edellä mainittujen erien vaikutus tilikauden ylijäämään on yhteensä 578,8 milj. euroa. Ilman vesilaitostoimintojen siirtoa tilikauden ylijäämä olisi ollut 115,8 milj. euroa ylijäämäinen.

 

Tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

 

Tuloslaskelma, milj. euroa

2010

2009

 

 

 

Toimintatuotot

1 628,8

1 623,0

Valmistus omaan käyttöön

151,8

148,2

Toimintakulut

4 214,2

−4 063,9

Toimintakate

2 433,6

2 292,7

Verotulot

2 506,5

2 403,6

Valtionosuudet

250,1

160,9

Rahoitustuotot

82,3

64,0

Rahoituskulut

17,3

20,5

Vuosikate

388,0

315,3

Poistot ja arvonalentumiset

338,7

333,5

Satunnaiset erät

596,0

32,3

Tilikauden tulos

645,3

14,1

Tilinpäätössiirrot

49,3

8,0

Tilikauden ylijäämä

694,6

22,1

 

Liikelaitosten vaikutus tilikauden ylijäämään oli 222,6 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi ilman liikelaitoksia ja vesilaitostoiminnan kauppaa muodostui 106,8 milj. euroa.

 

Toimintakate oli 140,8 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2009. Toimintatuotot kasvoivat 3,6 prosenttia. Toimintakulut olivat 150,3 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2009 ja kasvoivat 3,7 prosenttia. Toimintatuottojen ja -kulujen vertailtavuuteen edelliseen vuoteen vaikuttavat Helsingin Veden liiketoimintojen siirto HSY:lle 1.1.2010 lukien ja MetropoliLab –liikelaitoksen yhtiöittäminen 1.6.2010 lukien. Nämä organisaatiomuutokset vähensivät enemmän toimintatuottoja kuin toimintakuluja.

 

Maksurahoituksen osuus toimintakuluista (toimintatuotot/toimintakulut) on pienentynyt vuosittain vuoden 2007 suhdeluvusta 43,0 prosenttia vuoden 2010 suhdelukuun 40,1 prosenttia.

 

Toimintatuotot ilman liikelaitoksia ja rahastoja kasvoivat 9,7 prosenttia ja toimintakulut 5,7 prosenttia.

 

Verotuloja kertyi 102,9 milj. euroa eli 4,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Kunnan tuloveroa kertyi 1,8 prosenttia, yhteisöveroa 17,2 prosenttia ja kiinteistöveroa 18,5 prosenttia enemmän.  

 

Valtionosuuksia saatiin 250,1 milj. euroa. Tähän lukuun sisältyy verotulotasausta –297,5 milj. euroa.

 

Vuosikate oli 72,7 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2009. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletuksena pidetään, että kunnan vuosikate on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Vuoden 2010 vuosikate kattaa poistot, mutta investoinneista vain 44,8 prosenttia.

 

Vuosikate ilman liikelaitoksia ja rahastoja oli 67,2 milj. euroa ja kattoi poistoista vain 29 prosenttia. Muun toiminnan investoinnit jouduttiin kattamaan lainarahoituksella.

 

Talousarvion mukainen ylijäämä ilman liikelaitoksia ja itsenäisiä rahastoja oli 472,0 milj. euroa, kun talousarviossa alijäämäksi arvioitiin – 292,4 milj. euroa. Ylijäämä poikkesi budjetoidusta 764,4 milj. euroa. Tästä selittyy 578,8 milj. euroa edellä kuvatulla vesilaitostoimintojen kaupalla. Sen lisäksi verotuloja kertyi 167,4 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa arvioitiin ja toimintakate ylittyi 16,8 milj. euroa.

 

Rahavarat vuoden lopussa olivat 36,2 milj. euroa suuremmat kuin vuoden alussa. Kassaylijäämä muodostui seuraavasti:

 

Rahoituslaskelma, milj. euroa

2010

2009

 

 

 

Toiminnan rahavirta

365,4

297,0

Investointien rahavirta

183,4

575,0

Toiminnan ja investointien

rahavirta yhteensä

 

548,8

 

278,0

Antolainojen muutokset

691,7

19,1

Ottolainojen muutokset

280,7

231,3

Oman pääoman muutokset

-

0,3

Muut maksuvalmiuden muutokset

101,6

31,1

Rahoituksen rahavirta yhteensä

512,6

281,2

Rahavarojen muutos

36,2

3,2

 

Helsingin Veden liiketoimintojen siirto HSY:lle ei vaikuttanut rahavarojen muutokseen, koska kaupassa ei käytetty rahaa. Kauppasumma 984,5 milj. euroa kuitattiin maksetuksi 686,7 milj. euron suuruisella antolainalla HSY:lle, merkitsemällä HSY:n peruspääomaa 278,4 milj. eurolla ja siirtämällä liittymismaksuvelat 20,3 milj. euroa HSY:n taseeseen.

 

Vaikka kauppa ei vaikuttanut rahavarojen muutokseen, se vaikutti moneen rahoituslaskelman riviin. Vuoden 2010 rahoituslaskelma ei siten ole vertailukelpoinen vuoden 2009 rahoituslaskelmaan. Investointien rahavirtaan sisältyy koko kauppasumma 985,4 milj. euroa myyntitulona ja peruspääoman merkitseminen 278,4 milj. euroa investointimenona. Lainaksi HSY:lle merkitty 686,7 milj. euron osa kauppasummasta sisältyy antolainojen muutokseen. Liittymismaksuvelan siirto HSY:lle , 20,3 milj. euroa sisältyy muihin maksuvalmiuden muutoksiin. Edellä mainitut erät kumoavat toisensa.

 

Rahatulot olivat 5 923,7 milj. euroa ja rahamenot 5 955,2 milj. euroa. Kassan riittävyys vuoden lopussa oli 45 päivää eli kaupungin rahavaroilla voitiin kattaa 45 päivän kassamenot. Kassan riittävyys on laskenut edellisistä vuosista. Vuonna 2009 kassan riittävyys oli 53 päivää.

 

Investointien tulorahoitusprosentti oli 44,8. Se on laskenut vuodesta 2007 lähtien joka vuosi.

 

Lainanhoitokate oli 4,7 vuonna 2010. Se kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokykyä pidetään hyvänä, jos tunnusluvun arvo on yli 2. Kaupungin lainanhoitokate on pysynyt neljän viimeisen vuoden aikana yli neljän.

 

Talousarvion mukaisen rahoituslaskelman ilman liikelaitoksia ja itsenäisiä rahastoja toimintapääoman muutos ylitti talousarvion 526,3 milj. euroa. Ylitys johtui arvioitua suuremmista verotulotilityksistä, arvioitua pienemmistä ottolainojen lyhennyksistä sekä pääoman siirrosta Helsingin Energian taseesta kaupungin pääomiin.

 

Taseen 31.12.2010 loppusumma oli 11 706,6 milj. euroa ja kasvua edellisestä vuodesta on 899 milj. euroa. Taseen loppusumman kasvusta noin 500 milj. euroa johtuu edellä kerrotusta vesilaitostoimintojen myynnistä ja siitä aiheutuneista tasekirjauksista.

 

Ottolainoja lyhennettiin 70,4 milj. euroa ja uutta velkaa nostettiin 351,1 milj. euroa. Suhteellinen velkaantuneisuus, joka kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, oli 42,8 prosenttia. Lainakanta oli vuoden lopussa 1 170,8 milj. euroa eli 1 989 euroa asukasta kohden.

 

Omavaraisuusaste oli 75,1 prosenttia. Se kuvaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden yleisenä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta. Kaupungin omavaraisuusaste on pysynyt 75:n yläpuolella.

 

Tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä saavuttaa tilanne, jossa peruspalvelujen rahoitus on nykyistä kestävämmällä pohjalla eikä palvelutaso ole riippuvainen liiketoiminnan, lähinnä Helsingin Energian ylimääräisistä tuloutuksista.

 

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisöt, kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä, sekä säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdistelty yhteisyhteisöt ja osakkuusyhtiöt.

 

Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

 

Konsernituloslaskelma, milj. euroa

2010

2009

 

 

 

Toimintatuotot

2 760,7

2 547,8

Toimintakulut

4 835,8

4 555,2

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta

 

18,7

 

18,2

Toimintakate

2 056,4

1 989,2

Verotulot

2 506,5

2 403,6

Valtionosuudet

250,0

160,9

Rahoitustuotot

34,9

31,5

Rahoituskulut

86,1

102,7

Vuosikate

648,9

504,1

Poistot ja arvonalentumiset

512,0

474,6

Satunnaiset erät

279,2

32,2

Tilikauden tulos

416,1

61,7

Tilinpäätössiirrot

1,7

23,8

Vähemmistöosuudet

0,4

1,1

Tilikauden ylijäämä

418,2

39,0

 

Konsernin tilikauden ylijäämä, oli 276,4 milj. euroa pienempi kuin kaupungin ylijäämä. Tämä johtuu siitä, että kuntayhtymät yhdistellään kunnan konsernitilinpäätökseen sisäiset erät vähentäen peruspääoman jäsenosuuden mukaisessa suhteessa. Tämän vuoksi edellä selostetun vesilaitostoimintojen luovutuksen yhteydessä syntyneestä 549,1 milj. euron myyntivoitosta eliminoituu konsernituloslaskelmassa 57,6 prosenttia.

 

Konsernin toimintatuotot kattoivat toimintakuluista 57,1 prosenttia. Vastaava luku vuonna 2009 oli 55,9 prosenttia.

 

Konsernin vuosikate kattoi poistoista 126,7 prosenttia (106,2 prosenttia vuonna 2009). Vuosikate oli 1 102 euroa asukasta kohden (864 euroa/asukas vuonna 2009).

 

Helsingin kaupunkikonsernin rahoituslaskelman osoittama kassa-ylijäämä muodostui seuraavasti:

 

Konsernirahoituslaskelma, milj. euroa

2010

2009

 

 

 

Toiminnan rahavirta

621,3

474,9

Investointien rahavirta

−872,4

−906,9

Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä

 

−251,1

 

−432,0

Antolainojen muutokset

−268,5

12,8

Ottolainojen muutokset

706,0

424,7

Oman pääoman muutokset

−36,9

−0,3

Muut maksuvalmiuden muutokset

−91,8

12,5

Rahoituksen rahavirta yhteensä

308,8

449,7

Rahavarojen muutos

57,7

17,7

 

Konsernin rahoituslaskelma osoittaa, että konsernin rahavarat kasvoivat tilikauden aikana 57,7 milj. euroa eli 21,5 milj. euroa enemmän kuin kaupungin rahavarat. Myös konsernin rahoituslaskelmaa laadittaessa on HSY -kuntayhtymän luvut yhdistelty vähentäen konsernin sisäiset erät peruspääomaosuuden suhteessa.

 

Vuonna 2010 konsernin investoinneista 41,5 prosenttia katettiin tulorahoituksella (45,7 prosenttia vuonna 2009). Kassan riittävyys vuoden 2010 lopussa oli 50 päivää (56 päivää vuonna 2009).

 

Talousarvion sitovista toiminnallisista tavoitteista todetaan vielä, että ti-linpäätöksen käsittelyn yhteydessä on tullut ilmi, että kaksi sitovaa toi-minnallista tavoitetta, HKL-liikelaitoksen ja MetropoliLabin peruspää-omien tuottotavoitteet, eivät toteutuneet suunnitellusti.

 

HKL:n sitovuus on summalle 19,757 milj. euroa. Koska HKL tuloutti kaupungille infrakorvauksen HSL:ltä samansuuruisena kuin laskutti HSL:ltä, peruspääomien tuotto toteutui 39 000 euroa tavoitetta alem-pana eli 19,718 milj. euroa. MetropoliLab muuttui osakeyhtiöksi 1.6.2011 alkaen. Tavoite 94 000 euroa oli asetettu kuitenkin koko vuo-delle. MetropoliLabin peruspääomien tuotto oli 34 000 euroa. Nämä to-teutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet tuodaan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä erikseen kaupunginvaltuuston päätettäviksi.

 

Kj toteaa, että

-                                       kuntalain mukaan kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelystä,

-                                       liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa tilinpäätöksissä,

-                                       niistä sitovista toiminnallisista tavoitteista, jotka eivät toteutuneet tilikaudella, on tehty erillinen päätösesitys kaupunginvaltuustolle,

-                                       Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunta päätti 15.2.2011esittää, että vuonna 2011 kesäkuussa siirretään Helsingin energian taseeseen kertyneistä voittovaroista 200 000 000 euroa Helsingin taseen omaan pääomaan,

-                                       innovaatiorahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista uusien innovaatiohankkeiden aloittamisen ja jo käynnissä olevien innovaatiohankkeiden jatkorahoittamisen turvaamiseksi 5,0 milj. euroa

 

Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen selostaa kokouksessa kaupungin taloustilannetta tarkemmin tilinpäätöksen pohjalta.

 

 

 

 


5

DEMOKRATIA-RYHMÄN ASETTAMINEN

 

Khs 2011-642

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee asettaa ajalle 1.4.- 31.10.2011 Demokratia-ryhmän, joka ohjaa ja seuraa kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja demokratian vahvistamiseksi koottavien toimenpiteiden valmistelua kansanvaltahankkeeksi kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman Demokratia ja vaikuttaminen –kohdan tavoitteiden mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita Demokratia-ryhmään puheenjohtajat ja jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

 

 

Jäsenet

 

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

Puheenjohtaja

 

 

 

 

Varapuheenjohtaja

 

 

 

 

Jäsen

 

 

 

 

Jäsen

 

 

 

 

Jäsen

 

 

 

 

Jäsen

 

 

 

 

Jäsen

 

 

 

 

Jäsen

 

 

 

 

Jäsen

 

 

 

 

Jäsen

 

 

 

 

Jäsen

 

 

 

 

Jäsen

 

 

 

 

Jäsen

 

 

 

 

Jäsen

 

 

 

 

Jäsen

 

 

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että em. ryhmän kokouksissa asiat esittelee kaupunginjohtaja ja kokouksissa ovat läsnä apulaiskaupunginjohtajat.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään ryhmälle sihteerin ja huolehtimaan muusta ryhmän asiantuntija- ja valmistelutehtävien hoitamisesta.

 


Pöytäkirjanote ryhmään valituille ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

ESITTELIJÄ                      Kvston hyväksymään strategiaohjelmaan 2009–2012 sisältyy kokonaisuus Demokratia ja vaikuttaminen, jonka mukaan kaupunki toimii kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja demokratian vahvistamiseksi kokoamalla toimenpiteet kansanvaltahankkeeksi.

 

                      Strategiaohjelman toimenpiteet ovat:

-                                       luodaan mahdollisuuksia suoran demokratian, kuten kansanäänestysten toteuttamiseksi

-                                       kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden toimintaedellytyksiä parannetaan

-                                       selvitetään edelleen päätösvallan delegoimista alaspäin, osallistavan demokratian hyviä käytäntöjä pyrkimyksenä toteuttaa kokeiluja jo tämän valtuustokauden aikana

-                                       kehitetään sähköisen kuulemisen ja vaikuttamisen verkkopalveluja ja uusinta teknologiaa, jotka mahdollistavat tiedon ja vuorovaikutuksen lisäksi kaupunkilaisten osallistumisen kaupungin kehittämiseen

-                                       Parannetaan edustuksellisen demokratian toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia paneutua asioiden valmiste-luun ja päätöksentekoon

-                                       Edistetään ja tuetaan nuorten omaehtoisia hankkeita

-                                       Järjestetään asukkaiden kuulemiseksi keskeisissä palveluissa alueellisia palvelupaneeleja eri alueilla keskushallinnon, eri virastojen ja luottamushenkilöiden yhteistyönä

 

Kansanvaltahankkeen tilannetta ja ehdotuksia etenemiseksi Khn iltakoulussa 21.3.2011.

 

Esittelijä toteaa, että Khn tilapäisistä toimielimistä hyväksymien (10.5.2010) ohjeiden mukaan kaupunginhallitus voi asettaa ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän ohjaamaan ja/tai seuraamaan tietyn asian valmistelua. Tilapäisen toimielimen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota ja korvauksia luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan.

 


Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan sekä kunnallisissa, että kuntien välisen yhteystoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia, että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

 

 

 


6

14.3.2011 pöydälle pantu asia

VUODEN 2012 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN RAAMI JA TALOUSARVIO- SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2012-2014 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2011-410

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2012–2014 laatimisohjeet sekä lähettää ne lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon talousarvioehdotusten valmistelussa.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

 

LIITE

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä talous- ja suunnitelmaehdotuksen 2012-2014 laatimisohjeet

 

ESITTELIJÄ                      Esittelijä toteaa, että kaupungin voimassa olevan suunnittelujärjestelmän mukaan kaupunginhallitus antaa vuosittain valmisteltavien toimintaa ja taloutta koskevien suunnitelmien laatimista koskevat ohjeet.

 

./.                   Laatimisohjeet, joihin sisältyvät kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot ja vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raami, on jaettu esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Talousarviossa vuodelle 2011 todetaan, että vuoden 2011 alussa käynnistetään tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäävä ohjelma. Ohjelman tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja taloudellisuutta. Kaupunginhallitukselle raportoidaan ohjelman konkreettisista toimenpiteistä tuottavuus- ja laatuhyötyineen.

 

Yleisen taloustilanteen vaikutus kaupungin tulopohjaan

 

Vuonna 2009 Suomen bruttokansantuote aleni 8,2 %. Vuonna 2010 päästiin takaisin kasvu-uralle runsaan kolmen prosentin bkt:n kasvulla. Arvio on, että ripeälläkään kasvulla bruttokansantuote ei tule saavuttamaan vuoden 2008 tuotannon tasoa useaan vuoteen. Vuoden 2009 talouden romahduksen ja toteutetun elvyttävän julkisen talouspolitiikan seurauksena Suomen julkinen talous on muuttunut alijäämäiseksi.

Vuosina 2009–2011 valtio ottaa velkaa kolmen vuoden aikana yhteensä yli 30 mrd. euroa. Lähivuosien noin kolmen prosentin vuosittainen talouskasvu ei nostane julkista taloutta kestävälle tasolle, vaan valtion velanoton ennustetaan jatkuvan myös vuodesta 2012 eteenpäin. Valtion velkaantuminen on haaste kuntasektorille, sillä valtio joutunee oman budjettinsa tasapainottamiseksi asettamaan kuntasektorille tiukkenevia taloustavoitteita.

 

Kuntien tulot eivät vuoden 2010 ennakoitua paremmasta tuloksesta huolimatta edelleenkään riitä palveluiden ja investointien kattamiseen. Tulorahoitusvajetta on katettu lainanotolla. Ennakkotietojen mukaan suurten kaupunkien velkaantuminen kiihtyi vuonna 2010. Talouskasvu, veronkorotukset tai tuottavuuden kasvu eivät pysty poistamaan kuntatalouden tulorahoitusvajetta.

 

Työttömyysaste nousi vuonna 2010 keskimäärin noin 8,4 %:iin. Työttömyyden huippulukeman ennakoidaan kuitenkin olevan jo takanapäin ja työllisyystilanteen ennakoidaan paranevan vuonna 2011.

 

Taloustilanteen paraneminen on alkanut näkyä kuntien tulopohjassa osittain jo vuoden 2010 aikana. Ansiotason kasvu on lisännyt kunnallisverotuloja, vaikka työllisten määrä onkin vähentynyt hieman. Palkkasumma kasvoi 1,9 % vuonna 2010.

 

Vuonna 2011 palkkasumma kasvanee 4 % työllisyyden parantuessa ja 4,5 % vuonna 2012.

 

Kaupungin talouden tasapaino

 

Helsingin toimintamenojen kasvu (ilman liiketoimintaa tarkasteltuna) oli vuonna 2010 tilinpäätösennusteen mukaan 3,8 %, kun se edellisvuonna oli 6,5 %. Toimintamenojen kasvuvauhti on alentunut edellisestä vuodesta, mutta vuosien 2009 – 2010 keskimääräinen noin  viiden prosentin toimintamenojen kasvu on ollut selvästi suurempaa kuin samaan aikaan toteutunut vajaan kahden prosentin vuotuinen verotulojen kasvu.

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaan kaupungin toimintamenot tulee sopeuttaa käytettävissä oleviin tuloihin. Verotulojen kasvun hidastuminen vuosina 2009–2010 ja samaan aikaan toteutunut menokehitys edellyttää maltillista menokehitystä lähivuosina, jotta strategiakauden tavoitteet saavutetaan.

 

Vuoden 2011 talousarvion mukainen (sisältäen liikelaitokset) 290 milj. euron suuruinen vuosikate kattaa poistoista 84 % ja investoinneista 43 %. Rahoituksellisen tasapainon ylläpitämiseksi joudutaan ottamaan noin 320 milj. euroa nettomääräistä lainaa. Vuosittaisen lainanoton tarve säilyy voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan myös vuosina 2012−2013. Lainakannan kasvattaminen lisää merkittävästi lainanhoitokuluja.

 

Helsingin Energian kertyneistä pääomista on voitu viime vuosina siirtää kaupungin peruspalvelujen rahoittamiseen vuosittain merkittävä summa rahaa. Ilman näitä tehtyjä siirtoja kaupungin peruspalvelujen talous ei olisi hyvinä verotulovuosinakaan ollut tasapainossa.

 

Kvston marraskuussa 2010 hyväksymän Helsingin Energian kehitysohjelman toteuttaminen tarkoittaa, että Helsingin Energian tuloutuskyky tulee jatkossa todennäköisesti olemaan huomattavasti nykyistä alemmalla tasolla. Tuloutustason aleneminen nykytasosta on suuruusluokkaa 200-250 miljoonaa. Tuloutusmahdollisuudet tarkentuvat sen jälkeen, kun Kvsto on vuoden 2011 syksyllä päättänyt kehitysohjelman jatkosta käsittäen Hanasaaren voimalaitoksen tulevaisuutta sekä biohiilen tai muiden puuperäisten polttoaineiden käyttöä koskevat linjaukset.   

Talousarviossa 2011 kaupungin investoinnit ovat edelleen korkealla tasolla muun muassa kiinteistöjen peruskorjaustarpeen ja uusien aluerakentamiskohteiden vuoksi. Investointitason tuntuva alentaminen rahoituksellisen tasapainon saavuttamiseksi ei ole mahdollista alueiden toteutuksen eteenpäinviemisen vuoksi. Jo siirrettyjä investointeja ei voida juurikaan siirtää enempää.

 

Valtion viime vuosien runsas velkaantuminen johtanee kuntien taloustavoitteiden tiukentumiseen ja taloudellisen liikkumavaran pienentymiseen seuraavalla hallituskaudella.

 

Raamin toimintamenojen tasoa mitoitettaessa on otettu huomioon strategiaohjelman talouden tasapainoa koskevan kirjauksen lisäksi vuoden 2011 talousarviota hyväksyttäessä linjattu tavoite, jonka mukaan vuonna 2012 palvelut tuotetaan nykyistä edullisemmin asukasta kohden laskettuna.

 

Strategiaohjelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimintamenokasvun pitämistä noin prosentin tasolla myös taloussuunnitelmakauden jälkimmäisinä vuosina 2013–2014.

 

Vain edellä esitetyillä menokehyksillä on mahdollista luoda edellytyksiä sille, että kaupungin lainakantaa voidaan lyhentää vuodesta 2015 alkaen. Tähänkin oletukseen sisältyy kuitenkin riski valtion kuntataloutta kiristävistä toimenpiteistä.

 

Raami 2012

 

Vuoden 2012 talousarvion raami lähtee strategiaohjelmassa päätetystä tavoitteesta. Kaupungin toimintamenojen kasvu ei ylitä kustannustason nousua ja väestönkasvua.

 

-                                       kustannustason nousu +2,9 % (peruspalvelujen hintaindeksi, VM:n ennuste vuodelle 2012)

 

-                                       väestönkasvu +0,74 % (Helsingin väestöennusteen 2011–2050 mukainen ennuste vuodelle 2012)

 

Tuottavuuden paranemisen aikaansaamiseksi on toimintamenojen kasvun oltava kustannustason nousua ja väestönkasvua pienempää.

 

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raami on laadittu siten, että tilinpäätösennusteeseen 2010 nähden toimintamenot kasvavat 3,8 %.

 

Vuoden 2011 talousarvioon nähden kaupungin yhteenlasketut toimintamenot kasvavat raamissa +2,7 %. Kaupunkitasolla raamiin sisältyy 0,9 %:n tuottavuusoletus. Toimintamenojen nettokasvu (toimintakatteen muutos) on vuoden 2012 raamiehdotuksessa +1,2 %. Pääosalla hallintokuntia raamin mukaiset toimintamenot kasvavat 1,2 % talousarvioon 2011 nähden. Toteutunut kehitys huomioon ottaen määrärahaa on raamissa kohdennettu sosiaalitoimeen em. kokonaiskasvuprosenttia enemmän.

 

Palkkaratkaisun mukaisiin palkankorotuksiin on vuoden 2012 raamissa varauduttu keskitetysti.

 

Investointien osalta raamin lähtökohtana on ollut hyväksytty taloussuunnitelma.

 

Rahoituksellista epätasapainoa on katettava edelleen vuonna 2012 lainanotolla.

 

Vuoden 2012 raamin mukaisen tulos- ja rahoituslaskelman ohessa on esitetty tulos- ja rahoituslaskelma-arviot myös vuosille 2013 ja 2014. Näissä laskelmissa kokonaistoimintamenojen kasvu on vuosittain 1,0 %.

 

Talousarvioehdotuksen valmistelussa huomioon otettavaa

 

Hallintokuntien edellytetään talousarvioehdotuksissaan ja erityisesti määrärahoja kohdentaessaan ottavan huomioon kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot.

 

Lisäksi hallintokuntien tulee ottaa huomioon kaupunginvaltuuston 16.2.2011 käymä raamin lähetekeskustelu (www.hel.fi/paatoksenteko ja hallinto/päätöksenteko/ kaupunginvaltuusto/päätösasiakirjat/ keskustelupöytäkirjat).

 

Taloudellisen tilanteen muuttuessa Khs tarkentaa tarvittaessa talousarvioehdotusten valmistelun perusteita ja raamia.

 

Henkilöstötoimikunta antaa 14.3.2011 laatimisohjeista lausunnon, joka jaetaan kaupunginhallituksen kokouksessa.

 

 

 

 


1

LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (MYLLYPURON VOIMALAITOS)

 

Khs 2011-239

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin Energian Myllypuron voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskevasta ympäristölupahakemuksesta (Dnro ESAVI/745/04.08/2010):

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 15.3.2011 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut asiassa lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausunnossa esitettyyn ja toteaa lisäksi seuraavaa:

 

Alueella on voimassa 7.8.2009 vahvistettu asemakaava 11810. Asemakaava on laadittu aiemman Myllypuron voimalaitoskorttelin alueelle. Asemakaava mahdollistaa asuinrakentamisen entisen voimalaitosrakennuksen pohjoispuolelle muodostuviin kortteleihin. Nykyisten kortteleiden 47305 ja 47306 alueella sijaitsevien polttoöljysäiliöiden purkaminen ja polttoainevaraston siirtäminen toiseen paikaan on edellytys asemakaavan toteuttamiselle kortteleissa 47300, 47305 ja 47306.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että lupahakemuksessa esitetyt toimet ovat alueen uuden maankäytön kannalta edullisia ja polttoainevaraston sijainnin suhteen myös välttämättömiä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että lähiympäristön nykyisen ja tulevan asutuksen kannalta on tärkeää huolehtia jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa laitoksen ja polttoainevaraston riittävästä turvallisuudesta. Muutokset tulee toteuttaa sellaisina, että asemakaava voidaan toteuttaa. Laitteistojen suunnittelussa ja valinnassa tulee tarvittaessa kiinnittää huomiota myös meluntorjuntaan. Jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa on huolehdittava riittävästä yhteistyöstä Helsingin Energian, ympäristölupa- ja valvontaviranomaisten, Tukesin (entinen Turvatekniikan keskus, 9.2.2011 alkaen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston) sekä Helsingin kaupungin hankkeeseen osallistuvien tahojen kesken.

 

Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Helsingin Energialle Myllypuron lämpökeskuksen toiminnan muuttamiselle. Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta päätöksen toimeenpanosta muutoksenhausta huolimatta.

 

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITE

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Helsingin Energian Myllypuron voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 23.3.2011 mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 30.3.2011 saakka.

 

Asiassa on saatu talous- ja suunnittelukeskuksen (3.3.2011), ympäristölautakunnan (15.3.2011) sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan (17.3.2011) lausunnot.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa mm., että Helsingin Energian ympäristölupahakemus liittyy polttoainesäiliöiden siirtoon, joka on edellytys asemakaavan nro 11810 toteuttamiselle ja asuntotuotannon käynnistämiselle kortteleissa 47300, 47305 ja 47306. Esisuunnittelu on tehty yhteistyössä kiinteistöviraston, kaupunkisuunnitteluviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa. Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Helsingin Energian Myllypuron voimalaitoksen toiminnan muutosta koskevaa ympäristölupahakemusta sekä päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskevaa hakemusta.

 

./.                   Asiaan saadut lausunnot löytyvät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta, joka on tämän asian liitteenä.

 

Esittelijä toteaa, että Helsingin Energian Myllypuron lämpökeskuksen alueella on voimassa 7.8.2009 vahvistettu asemakaava. Asemakaava mahdollistaa asuinrakentamisen voimalaitosrakennuksen pohjoispuolelle muodostuviin kortteleihin. Nykyisten polttoöljysäiliöiden purkaminen ja polttoainevaraston siirtäminen toiseen paikaan on edellytys asemakaavan toteuttamiselle.

 

Helsingin Energian Myllypuron lämpökeskuksen toiminta on kaavamääräysten mukaista. Lämpökeskusta koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen 21.5.2007 myöntämä ympäristölupa.

 

Myllypuron lämpökeskuksen tekniikka on käyttöikänsä lopussa. Pääpolttoaineen muutos edellyttää useita teknisiä muutoksia. Maanpäälliset raskaan polttoöljyn säiliöt puretaan ja kevytpolttoöljysäiliöt rakennetaan maanalaisiin tiloihin.

 

Hakijan mukaan laitoksella siirrytään maakaasukäyttöön syksyllä 2012 ja muutostyöt saatetaan loppuun keväällä 2014, johon mennessä vanhat öljysäiliöt on purettu ja ympäristö kunnostettu.

 

Pääpolttoaineen vaihtuminen maakaasuksi vähentää ympäristöön vapautuvia rikki- ja hiukkaspäästöjä. Koska laitosta tultaneen käyttämään aiempaa enemmän, laitoksen hiilidioksidin ja typen oksidien kokonaispäästöt voivat nousta. Kokonaispäästöjen kehityksestä ei hakemuksessa ole esitetty arviota.

 

Esittelijä katsoo, että Myllypuron lämpökeskuksen toiminnan muuttaminen ympäristölupahakemuksessa esitetyllä tavalla on tarkoituksenmukaista. Lupahakemuksessa esitetyt toimet ovat alueen uuden maankäytön kannalta edullisia ja polttoainevaraston sijainnin suhteen myös välttämättömiä. Hiilidioksidin ominaispäästöt energiantuotannossa vähenevät ja rikin ja hiukkasten kokonaispäästöt pienenevät. Alueella varastoitavien palavien nesteiden määrä vähenee huomattavasti.

 

 

 

 


1

21.3.2011 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU SARI SARKOMAAN TOIVOMUSPONSI: PÄIVÄHOIDOSSA KÄYTETTYJEN TUOTTAVUUSMITTARIEN TOIMIVUUS

 

Khs 2010-2119

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Sari Sarkomaa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sari Sarkomaalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITE

Valtuutettu Sari Sarkomaan toivomusponsi... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 10.11.2010 talousarvion vuodeksi 2011 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2011 – 2013 Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

 

7 (19)            ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaalilautakunta arvioi päivähoidossa käytettyjen tuottavuusmittareiden, kuten täyttö- ja käyttöastetavoitteiden toimivuuden varhaiskasvatuksen laadun, asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmasta.” (Sari Sarkomaa, äänin 62-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

./.                   Esittelijä toteaa, että toivomusponnen johdosta on saatu sosiaalilautakunnan (8.2.2011) ja talous- ja suunnittelukeskuksen (9.2.2011) lausunnot, jotka ovat liitteessä 1 (päätöshistoria).

 

Esittelijä viittaa toivomusponnen johdosta saatuihin sosiaalilautakunnan lausuntoon (8.2.2011) ja talous- ja suunnittelukeskuksen lausuntoon (9.2.2011), joissa todetaan mm. seuraavaa:

 

Päivähoidon henkilöstömitoitus perustuu lasten päivähoidosta annettuun asetukseen. Henkilöstömitoitus perustuu asetuksen mukaiseen lasten hoito- ja kasvatushenkilöstön väliseen päiväkotikohtaiseen suhdelukuun. Henkilöstömitoituksen seuraamiseen käytetään mm. täyttö- ja käyttöastemittareita. Täyttöasteseurannan avulla mitoitetaan henkilöstömäärä lasten päivähoidosta annetun asetuksen mukaiseksi. Käyttöasteella mitataan lasten laskennallisten läsnäolopäivien ja hoito- ja kasvatushenkilöstön työssäolopäivien suhdetta ja asetuksen toteutumista päivähoitoyksiköissä päivittäin.

 

Täyttö- ja käyttöasteseuranta mahdollistaa henkilöstön ja erilaisten pienryhmien joustavan käyttämisen. Henkilöstön tarpeen mukaisella ja lasten läsnäolojen perusteella tapahtuvalla hienosäädöllä tavoitellaan hyvän päivähoidon järjestämistä päiväkodin kaikissa ryhmissä ja erilaisissa tilanteissa. Täyttö- ja käyttöasteen seurannalla pyritään varmistamaan tasavertaiset olosuhteet ja yhdenmukainen laatutaso joka puolella Helsinkiä. Myös henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työskentelyolosuhteet ovat joka paikassa samankaltaiset.

 

Päivähoidon laatua mitataan myös kaikille asiakkaille tehtävällä kyselyllä ja uusille asiakkaille hoitosuhteen alkuvaiheessa tehtävällä kyselyllä.

 

Päiväkotihoidon yksikkötason tuottavuuden mittaamiseen on kehitetty myös laatua huomioiva tuottavuusmatriisi, joka mahdollistaa moniulotteisen (useita mittauskohteita sisältävän) tarkastelun.

 

Henkilöstöseurannan ohella lähiesimies seuraa työyhteisön työhyvinvointituloksia, asiakastyytyväisyystuloksia ja vanhemmilta saatua palautetta.

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

 

Khs 2011-603

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2010.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, osastopäällikkö, puhelin 310 37965
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Pohjonen Tiina, työterveysjohtaja, puhelin 310 54081

 

 

LIITE

Henkilöstöraportti 2010

 

ESITTELIJÄ

Vuoden 2010 henkilöstöraportti on valmistunut. Henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henkilöstöstä ja toimii henkilöstöpolitiikan kehittämisestä käytävän keskustelun apuvälineenä.

 

Henkilöstöraportti kuvaa kaupungin strategiaohjelman (2009 – 2012) henkilöstöpoliittisten painopisteiden nykytilaa ja tavoitteiden toteuttamista ja on siten osa strategista seurantaa ja päätöksentekoa.

 

Henkilöstöraportin johdannossa kerrotaan tiivistetysti kaupungin arvoista, visiosta, strategiaohjelmasta ja sen henkilöstöä koskevista painopisteistä. Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstöön liittyviä tilastoja ja tietoja, kerrotaan henkilöstön työhyvinvoinnista, johtamisesta sekä panostuksista henkilöstön osaamiseen ja palkitsemiseen.

 

Sj kiinnittää huomiota seuraaviin raportin tietoihin:

 

-                                       Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 39 198. Kun vuoden aikana tapahtuneet organisaatiomuutokset otetaan huomioon, henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan.

-                           Sairauspoissaolot laskivat edellisen vuoden 5,3 prosentista 5,1 prosenttiin. Myös työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus, varsinkin tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä mielenterveysoireiden vuoksi, oli vähäisempää kuin edellisenä vuonna.

 

-                           Työhyvinvointikyselyn tulokset osoittavat, että työyhteisötaidot ja yhteistyövalmiudet koetaan edelleen hyviksi. Työssä jaksamisen voimavarana on työtovereilta ja esimiehiltä saatu apu ja tuki erilaisissa työhön liittyvissä ristiriitatilanteissa. Useissa esimiestyötä, työyhteisöjen toimivuutta, työn hallintaa ja osaamista koskevissa tuloksissa oli kuitenkin pientä laskua. Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti laski edellisistä vuosista.

-                           Vakinaisesta palveluksesta eronneiden määrä nousi hieman ja oli 2,9 % (2009: 2,6 %). Eläkkeille jääneiden keski-ikä jatkoi nousuaan ja oli 62,5 vuotta.

-                           Tulevien osaamis- ja henkilöstötarpeiden ennakoimiseksi kehitetty toimintamalli otettiin käyttöön virastoissa ja liikelaitoksissa.

 

-                           Henkilöstön kehittämisen painopistealueena oli edelleen johtamisvalmiuksien ja esimiestyön kehittäminen. Sisältöalueita olivat erityisesti strateginen johtaminen, poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen, talous ja verkostot sekä prosessi- ja henkilöstöjohtaminen. Monimuotoisuuden kehittämisohjelman puitteissa tuettiin muun muassa maahanmuuttajataustaisen henkilöstön perehdytystä ja urapolkujen kehittämistä ammatillisen koulutuksen avulla. Oppisopimus- ja rekrytointikoulutuksella tuettiin henkilöstön saatavuutta sellaisille aloille, joilla rekrytointitilanteet ovat erityisen haasteellisia.

 

-                           Kaupungin palkkasumma ilman työllistettyjen palkkoja kasvoi 4,6 % organisaatiomuutokset huomioon ottaen (3,3 % ilman organisaatiomuutosten huomioon ottamista).  Sopimuskorotuksia kohdennettiin samapalkkaisuuden ja tuloksellisuuden edistämiseen. Henkilöstömäärärahasta osoitettiin kolme miljoonaa euroa strategian toteuttamista tukeviin kannustuslisiin. Tulospalkkiojärjestelmien soveltaminen lisääntyi edelleen.

 

-                                       Eri-ikäisten johtaminen – hankkeessa saatiin haastattelututkimuksella perustietoa eri ikäryhmiin kuuluvan henkilöstön näkemyksistä, analysoitiin käytettävissä olevia henkilöstön tilaa koskevia aineistoja entistä enemmän myös ikäryhmittäin ja käynnistettiin eri-ikäisten johtamista koskevia pilottihankkeita.

 

Henkilöstöraportista voi tehdä useita johtopäätöksiä siitä, millaisilla toimenpiteillä tuottavuutta ja työhyvinvointia voidaan parantaa entisestään. Sairauspoissaolojen määrää ja niistä aiheutuvia suuria kustannuksia pyritään vähentämään edelleen. Eri-ikäisten johtamisella pyritään pidentämään työuria ja nostamaan eläkkeellesiirtymisikää, mutta sen avulla pyritään samalla sitouttamaan nuorempia ikäryhmiä kaupungin työtehtäviin.  Hyvällä johtamisella ja osaamisen hallinnalla voidaan pitää lähtövaihtuvuus jatkossakin matalana, mikä vähentää vaihtuvuus- ja rekrytointikustannuksia. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla pyritään pitämään henkilökunnan osaaminen nykyisten ja tulevien palvelutarpeiden tasolla.

 

Henkilöstötoimikunta käsittelee henkilöstöraportin 24.3.2011.

 

Henkilöstöraportti painatetaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen ja jaetaan virastoille ja liikelaitoksille sekä kaupungin yhteistyökumppaneille.

 

 

 

 


1

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA HELSINGIN MAANALAINEN YLEISKAAVA -ASIASSA (NRO 11830/1 JA 11830/2)

 

Khs 2009-237

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon.

 

Kaupunginvaltuusto on 8.12.2010 (284 §) hyväksynyt Helsingin maanalaisen yleiskaavan kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston 4.12.2008 päivät­tyjen ja 17.12.2009 muutettujen piirustusten nro 11830/1 ja 11830/2 mukaisena.

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry on valittanut kaupunginvaltuuston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. 

 

Valitus                               Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry on vaatinut Helsingin hallinto-oi­keutta kumoamaan maanalaisessa yleis­kaavassa Haltiavuoren alle esitetyn vedenpuhdistamovarauksen (suunniteltu maanalainen tila) riittämättömien selvitysten ja vaikutusar­viointien, yleiskaavan sisältövaatimusten sekä Helsingin yleiskaava 2002 -vastaisuuden vuoksi.

 

Valituksen keskeiset perustelut

 

1                    Valituksen mukaan maanalaista yleiskaavaa ja Keskuspuiston asema­kaavaa tehtäessä ei ole riittävässä määrin selvitetty vedenpuhdistamon rakentamisen mahdollisia vaikutuksia vedenpuhdistamon yläpuolella sijaitseviin, Helsingin oloissa erityisen arvokkaisiin korpi- ja lehtoaluei­siin. Vedenpuhdistamon kaavavaraukseen (suunniteltu maanalainen tila) ei liity lainkaan varsinaista rakentamis- tai suun­nittelumääräystä. Maanalaista yleiskaavaa tai Keskus­puiston pohjoisosan asemakaavaa tehtäessä ei ole esitetty sitä, miten muun muassa ilmanvaihtokuilut ja mahdolliset poistumistiet aiotaan sijoittaa. Valituksen mukaan tarkem­paa kallioperäselvitystä ja muuta vaikutusarviota ei voi jättää tulevaan maanalaiseen asemakaavavaiheeseen. Myös­kään vedenpuhdistuslai­toksen kustannuksia ei ole kunnolla selvitetty.

 

2                    Vedenpuhdistamon varaus on monelta osin myös yleiskaa­van sisältö­vaatimusten vastainen. Varaukselle ei ole selvitetty vaihtoehtoja, eikä sen taloudellista toteutuskelpoisuutta ole arvioitu. Kaavaa laadittaessa ei ole riittävästi otettu huomioon hankkeen taloudellisuutta. Sama kos­kee vesihuollon tarkoituksenmukaista järjestämistä ympäristön, luon­nonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. Mikäli hanke saat­taa aiheuttaa vaikutuksia Keskuspuiston pohjoisosan arvokkaille luon­tokohteille, sen ei voida katsoa riittävästi vaalivan luonnonarvoja.

 

3                    Vedenpuhdistuslaitoksen va­raus ei sisälly Helsingin yleiskaava 2002:een (jatkossa Yleiskaava 2002). Maanalaisella rakentami­sella on vaikutuksia Keskuspuiston pohjoisosan maanpäälliseen luon­toon ja maisemaan ja mahdollisia vaikutuksia voi olla myös maanpääl­liseen vesitalouteen. Yhdistys katsoo, että maanalainen yleiskaava on ristiriidassa Yleiskaava 2002:ssa osoitetun Keskuspuiston pohjois­osan maankäytön kanssa ja Helsingin Keskuspuiston pohjoisosan asemakaavan kanssa.

 

Vastine esitettyihin väitteisiin

 

Kaupunginhallitus viittaa asiassa kaupunginvaltuuston 8.12.2010 päätök­sen perusteluihin ja toteaa, että valitus tulisi hylätä ja jättää osin tut­kimatta jäljempänä mainituin perustein.

 

Valituksen laillisuus ja valitusosoitus

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188 §:n mukaan valtuuston päätök­sestä valitetaan hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään, eli 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville.

 

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville 17.12.2010. Valitus on toimitettu hallinto-oikeudelle 17.1.2011. Valitus on siten tehty määräajassa ja oi­kealle viranomaiselle. Valittajalla on asiassa valitusoikeus.

 

Kaupunginhallitus toteaa valituksen perusteluista seuraavaa:

 

1. Selvitysten ja vaikutusarviointien riittävyys

 

Maanalaista yleiskaavaa laadittaessa on riittävästi selvitetty kaavan vaikutukset MRL 9 §:n ja maankäyttö ja rakennusasetuksen (MRA) 1 §:n mukaisesti.

 

Selvitykset maanalaisessa yleiskaavassa

 

Yleiskaavan luonteen mukaisesti maanalainen yleiskaava varaa näkö­piirissä olevien tarpeiden mukaan tarkoituksenmukaisia maanalaisia resursseja vastaisuuden varalle. Kyseessä oleva kaaviomainen maan­alainen tilavaraus liittyy veden puhdistamisen tuleviin tarpeisiin. Vasta mahdol­linen tuleva hanke varauksen kohdalla käynnistää prosessin, jossa on mahdollista arvioida vaikutukset realistisesti. 

 

Maanalaisella yleiskaavalla ohjataan uusien suurien ja merkittävien kalliotilojen sijaintia, tilavarauksia ja yhteensovittamista. Li­säksi maanalaisella yleiskaavalla turvataan jo rakennettujen tilojen py­syvyys ja toiminta pitkällä aikavälillä. Vedenpuhdistuslaitoksen alue­varaus sijaitsee Haltiavuorella, jonka läheisyydessä ovat kaikki pää­kaupungin vedenpuhdistukseen liittyvät tärkeimmät puhtaan veden tuotantoon liittyvät järjestelmät. Uuden laitoksen tulee sijaita HSY Ve­den nykyisten toimintojen lähellä ja pitkällä aikavälillä on yhteis­kunnan toiminnan kannalta välttämätöntä toteuttaa uusi laitos.

 

Maanalaisen yleiskaavan valmistelua varten on arvioitu maanalaiseen ra­kentamiseen soveltuvat kallioalueet myös maankäytön suunnittelun kannalta. Maanalaisessa yleiskaavassa varataan kallioresurssialueet ja ohjataan maanalaista rakentamista määräyksin muun muassa seuraavasti:

 

"Tilojen soveltuvuus kallioresurssialueelle ja käyttötarkoitus tutkitaan tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Virkistys-, työpaikka- ja asuntoalueiden alle suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota maanpäällisen maankäytön häiriöherkkyyteen sekä kulku- ja pintayh­­te­yksien sijoittamiseen."

 

Maanalaisessa yleiskaavassa on kartoitettu laajat kallioresurssit, joita on varsinkin Keskuspuistossa ja Viikki–Kivikon viheraluekokonaisuu­del­la. Käytön aikaiset vaikutukset muodostuvat pääasiassa tilojen suu­au­koista ja muista maan päälle ulottuvista yhteyksistä. Virkistys- ja suojelualueilla yhteydet maan pintaan sovitetaan alueelle luonto- ja maisema-arvot huomioon ottaen.  

 

Keskuspuistossa tilavaraus sijoittuu yleiskaavassa alueelle, josta to­de­taan, että kallioalueen soveltuvuus maanalaiseen rakentamiseen ja käyttötarkoitus tutkitaan tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Lisäksi on otettu huomioon alueen luonnonsuojelukysymyksiä Helsingin kau­pungin ympäristökeskuksen tietoihin perustuen sekä pohjaveden muo­dostumisalueita. Kallioalueiden soveltuvuusselvityksen (Kallioresurssi­alueiden inventointi, geologiset piirteet, maanpäällinen käyttö ja suoje­luarvo, Ksv 1/2008) liitteenä on Keskuspuiston suunnitteluperiaatteet (kaupunkisuunnittelulautakunta 24.8.2006). Suunnitteluperiaatteiden mukaan Keskuspuiston alla sijaitsevia kallioresursseja voidaan käyttää, jos siitä ei aiheudu haittaa virkistyskäytölle eikä luonto- ja maisema-ar­voille. Keskuspuiston alueelle ei sijoiteta uusia maanpäällisiä moottori­ajoneuvoliikenteen väyliä.

 

Vaikutukset luontoon ja virkistysalueisiin on arvioitu. Vaikutusten arvioinnin mukaan rakentaminen voi vaikuttaa kallioperän ja maakerrosten pohjaveden korkeustasoon ja virtaukseen. Erilliseen myöhemmin laadittavaan vedenpuhdistuslaitoksen maanalaiseen ase­makaavaan onkin tehtävä erittäin tiukat vaatimukset myös työnaikaisesta vesitiiviydestä.  

 

Koko maanalaista kaava-aluetta koskee seuraava määräys: "Maanalai­sia tiloja suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös maan­alaisten ja maanpäällisten toimintojen yhteensovittamiseen. Maanalaisten tilojen sekä niiden pintaan tulevien rakenteiden, muun muassa uloskäytävien, ilmanvaihtolaitteiden, pelastusyhteyksien ja savunpois­ton suunnittelussa ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon ympäris­tönäkökohdat, virkistyskäyttö, maisema, kaupunkikuva ja tilaan so­peuttaminen."

 

Selvitykset Keskuspuiston asemakaavassa

 

Valituksessa viitataan myös Keskuspuiston asemakaavaan nro 11905 (kaupunginvaltuusto 16.6.2010), jota koskevasta valituksesta kaupunki on antanut hallinto-oikeudelle lausunnon 29.10.2010.

 

Keskuspuiston asemakaavassa maanalaisen yleis­kaavan kallioiset alueet on yhteensovitettu asemakaavatason maankäytön suunnittelun kanssa. Puistolle on laadittu maan pinta-alueen kaava ja myöhemmin laaditaan maanalainen asemakaava vedenpuhdistuslaitokselle. Jo tässä vaiheessa otetaan tiukoilla määräyksillä kantaa maanalaiseen asema­kaavaan ajoyhteyksien ja muiden osalta etenkin suojelunäkökulmas­ta.

 

Luontoarvojen huomioon ottaminen

 

Keskuspuiston pohjoisosassa, Haltialan metsäalueella sijaitseva Hal­tialan pohjoinen lehtoalue on osoitettu asemakaavassa MRL 41.2 §:n mukaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltavaksi tarkoitetuksi alueeksi Helsingin ympäristölautakunnan luonnonsuojeluohjelmasta vuonna 2008 tekemän päätöksen perusteella. Luonnonsuojelualueen varaus on osittain samalla kohdalla maan päällä kuin maanalainen varaus ve­denpuhdistuslaitokselle. Ympäristökeskuksen laatiman luonnonsuoje­lu­ohjelman yksi suojelubiologinen tavoite on, että merkittävä osa oh­jel­massa rauhoitettavaksi ehdotetuista kohteista tukee jo olemassa olevia Helsingin luonnon suuria ydinalueita. Haltialan–Vantaanjoen alue on yksi tällaisista ydinalueista. Tavoitteena on myös luoda Pitkä­kosken rinnelehdon ja Haltialan aarnialueen väliin mahdollisimman luonnontilaisen kaltainen metsäalue ennallistamistoimien avulla. Mai­nittua aluetta koskevaa luonnonsuojelulain mukaista rauhoituspäätöstä ei ole vielä kuitenkaan tehty.

 

Maanalaisen vedenpuhdistamon yläpuolella sijaitsevan suojeltavaksi tarkoitetun Haltialan pohjoisen lehtoalueen suojelun tarkoituksena on turvata rikkaan lehtokasvillisuuden ja monipuolisen metsäeliöstön säi­lyminen alueella. Kymmenien metrien syvyydessä olevat geologiset arvot eivät ole mainittuna suojelualueen rauhoituksen perusteissa. Koska vedenpuhdistuslaitoksen toiminnan luonteen vuoksi laitos rakenne­taan vesitiiviiksi, ei maan pinnalla olevan lehdon vesitasapaino muutu. 

 

Laitos toteutetaan kokonaan vesitiiviinä rakenteena syvälle kallion si­sään, minkä vuoksi myöskään yläpuoliset maaperäolosuhteet, muun muassa mahdolliset savikerrokset, eivät vaikuta luontoalueiden vesitalouteen. Rakentamisen aikaiset mahdolliset haitalliset vaikutukset estetään maanalaiseen asemakaavaan otettavilla määräyksillä rakennus- ja louhintalupavaiheesta sekä työnaikaisista va­rotoimista.

 

Asemakaavassa nro 11905 annetaan tiukat määräykset vedenpuhdis­tuslaitoksen maanpäällisen osan käytöstä. Asemakaavassa on mää­rätty (merkintä ma-vesi/k), että laitoksen katon yläpuolella tulee olla kalliota vähintään 10 metriä. Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten, ettei niiden rakentamisesta aiheudu vahinkoa luonto­alu­een vesitasapainolle. Kaavamerkintä määrää myös siitä, että Kes­kus­puistoon ei saa sijoittaa uusia maanpäällisiä ajoyhteyksiä. Veden­puh­distuslaitoksen ajoyhteydet tulee rakentaa kaava-alueella kalliotun­ne­lina Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen tontilta. Lisäksi laitos ja siihen liittyvät ilmanvaihtokuilut ja poistumistiet tulee suunnitella ja to­teut­taa siten, ettei niistä aiheudu haittaa Keskuspuiston virkistyskäy­töl­le, maisemalle ja luontoarvoille. Alue tulee rakentamisen jälkeen kunnostaa puistoalueen luonnonsuojeluarvoja ja maisemallisia arvoja vas­taa­vaan tilaan. Kaavamääräyksissä todetaan lisäksi, että toteuttaminen vaatii erillisen yksityiskohtaisen maanalaisen asemakaavan.

 

Erillisessä maanalaisessa asemakaavaprosessissa selvitetään aika­naan alueen kallion laatu, laaditaan asemakaavatason han­kesuun­ni­telma kustannusarviointeineen sekä riskiarvioinnit ja kattavat ympäristön vaikutusarvioinnit päätöksen tekoa varten. Kiinteistöviraston geoteknisen osaston laatima Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen ra­ken­nettavuusselvitys vuodelta 2006 on riittävä tilavarauksen tekemi­seksi maanalaiseen yleiskaavaan.

 

Asemakaavaehdotuksesta nro 11905 on saatu Helsingin ympäristö­keskuksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnot. Helsingin ympäristökeskus on ilmoittanut, ettei sillä ole asiasta huomautettavaa. Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan, että kaava sovittaa yhteen maanalaiset hankkeet maisema- ja virkistysarvojen kanssa. Myös alueen luontoarvot on riittävästi otettu huomioon. Helsin­gin ympäristökeskus ja Uudenmaan ympäristökeskus eivät ole myös­kään maanalaista yleiskaavaa koskevissa lausunnoissaan huomautta­neet valituksessa esitetyistä seikoista.

 

Helsingin Vesi (nykyisin HSY:n vesihuolto) on ilmoittanut asemakaavaehdo­tusta koskevassa lausunnossaan, että asemakaavassa esitetyt rajoi­tukset laitoksen toteutukselle voidaan lähtökohtaisesti ottaa huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Asemakaavaselostuksessa on arvi­oi­tu, että lehtomaisen kasvillisuuden säilymisen edellytyksenä oleva luon­toalueen vesitasapaino on mahdollista säilyttää maanalaisesta ra­kentamisesta huolimatta.

 

Helsingin Vedeltä saadun tiedon mukaan veden­puhdistuslaitoshanke ajoittuu 2030-luvulle. Hankkeen toteutuksen tul­lessa ajankohtaiseksi siitä laaditaan kalliotekniset, rakennetekni­set, arkkitehti-, liikenne-, talotekniikka-, palo- ja pelastusturvallisuus­suun­nitelmat, ympäristöselvitykset ja kustannusarvio sekä tehdään tut­ki­muk­set kallionpinnan tasosta ja laaduista ynnä muut vaikutusarvioinnit ja ris­kinarviot selvitetään kattavasti asemakaavatarkkuuden edellyttämässä laajuudessa. Hankesuunnitelmavaiheessa selvitetään tarvittavat ilman­vaihtokuilujen ja poistumisteiden paikat muun muassa talotekniikan suunnitelmien sekä palo- ja pelastusturvalli­suustarkastelujen avulla. Kallioperäselvitykset ja muut vaikutusarvioinnit teh­dään hankesuunnitelmaan. Todennäköistä on, että hankkeen tullessa ajankohtaiseksi tutkitaan myös muita vaihtoehtoja.

 

Ympäristövaikutusten arviointitarve tulee selvitettäväksi myöhemmin laadittavan maanalaisen asemakaavan yhteydessä.

 

Vaihtoehtojen selvittäminen ja taloudellisuuden arviointi

 

Pitkäkosken alue on pääkaupunkiseudun vesihuollon infrastruktuurin kannalta tärkeä ja keskeinen alue. On perusteltua varata sieltä kalliore­sursseja mahdollista vedenpuhdistuslaitosta varten. Hankkeen tullessa ajankohtaiseksi on todennäköistä, että laitokselle tutkitaan myös vaih­toehtoisia paikkoja Pitkäkosken läheisyydestä.

 

Keskuspuiston alle suunniteltu vedenpuhdistuslaitos toteutuu HSY Ve­deltä saatujen tietojen mukaan viimeistään 2030-luvulla. Laitos korvaisi Pitkäkosken vedenpuhdistamon. Tulevien laitoksen raakavedensaanti­järjestelyjen kannalta on keskeistä, että se tulee sijaitsemaan olemassa olevien rakenteiden läheisyydessä. Laitoksen suunnittelu tullee ajankoh­taiseksi vasta vuoden 2020 jälkeen. Erillisen maanalaisen ase­ma­kaavan yhteydessä tehdään tarkat suunnitelmat, vaikutusar­vioinnit ja lasketaan kustannukset. Maanalaisen asemakaavan jälkeen toteuttamissuunnittelun yhteydessä kaikki tutkitaan vielä tätäkin tarkemmin.

 

2. Yleiskaavan sisältövaatimukset

 

Yleiskaava täyttää MRL 39 §:ssä kaavalle asetetut sisältövaatimukset. MRL 39.2 §:n mukaisesti yleiskaavaa laadittaessa huomioon otettavat seikat on selvitetty ja otettu huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.

 

Maanalainen yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma. Maanalaisessa yleiskaavassa varataan kallioresurssialueet ja ohjataan maanalaista rakentamista määräyksin muun muassa seuraavasti:

 

Tilavaraus on kaavakartassa esitetty sinisellä värillä, joka tarkoittaa:

 

"Suunnitellut maanalaiset tilat

 

MAANALAINEN TILA

Alue osoittaa ohjeellisen tilantarpeen pysäköintiin, yhdys­kuntatekniseen huoltoon ja varastointiin. Tiloja voidaan käyttää myös julkisten tai yksityisten palvelujen, tuotannon ja hallinnon tarpeisiin. Tiloja saadaan käyttää väestön­suo­jana."

 

Maanalaisen yleiskaavan kartassa ja määräyksissä ei ole osoitettu Keskuspuistossa olevaa aluetta nimenomaan vedenpuhdistuslai­tos­hankkeelle, mutta se on eräs mahdollinen hanke, jota tutkitaan myöhemmin. Kaavaselostuksessa (sivu 19) on mainittu, että Keskus­puis­tosta on esitetty aluevaraus uutta vedenpuhdistuslaitosta varten.

 

Maanalaisen yleiskaavan valmistelua varten on arvioitu maanalaiseen rakentamiseen soveltuvat kallioalueet myös maankäytön suunnittelun kannalta. Tilojen soveltuvuus kallioresurssialueelle tutkitaan tarkemmin maanalaisen asemakaavoituksen yhteydessä. Virkistys-, työpaikka- ja asuntoalueiden alle suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota maanpäällisen maankäytön häiriöherkkyyteen sekä kulku- ja pintayh­te­yksien sijoittamiseen.

 

Maanalaisessa yleiskaavassa on kartoitettu laajat kallioresurssit, joita on varsinkin Keskuspuistossa ja Viikki–Kivikon viheraluekokonaisuu­della. Käytön aikaiset vaikutukset muodostuvat pääasiassa tilojen suu­aukoista ja muista maan päälle ulottuvista yhteyksistä. Virkistys- ja suojelualueilla yhteydet maan pintaan sovitetaan alueelle luonto- ja maisema-arvot huomioon ottaen.  

 

Keskuspuistossa tilavaraus sijoittuu maanalaisessa yleiskaavassa alu­eelle, josta todetaan, että kallioalueen soveltuvuus maanalaiseen ra­ken­tamiseen ja käyttötarkoitus tutkitaan tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä.

 

Vedenpuhdistuslaitoshankkeen tullessa ajankohtaiseksi vuoden 2020 jälkeen Keskuspuiston pohjoisosalle laaditaan erillinen maanalainen asemakaava ja tuolloin arvioidaan hankkeen vaikutuksia.

 

Keskuspuiston pohjoisosan asemakaavassa nro 11905 alue on varattu Yleiskaava 2002:n mukaisesti virkistys- ja suojelualueiksi sekä annettu määräykset, jotka koskevat maanpäällistä osaa.

 

Pitkäkoskenlehdon luonnonsuojelualue, joka sijaitsee maanalaisen ve­denpuhdistuslaitoksen varauksen pohjoispuolella Vantaanjoen var­res­sa, on osoitettu asemakaavassa luonnonsuojelualueeksi (SL).  Myöhemmin toteutettava maanalainen hanke tulee toteuttaa siten, ettei se heikennä alueen luontoarvoja.

 

3. Yleiskaava 2002:n ja asemakaavan nro 11905 määräykset

 

MRL 42 §:n mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutetta­essa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan, ai­kaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa toisin määrätä.

 

Maanalaisen yleiskaavan kaavamääräyksissä on todettu: ”Maan­alainen yleiskaava ei kumoa oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n ratkaisuja, vaan täydentää niitä määrittelemällä ja täsmentä­mällä maanalaisten tilojen sijaintia ja laajuutta.”

 

MRL ei edellytä, että yleiskaava olisi edellisen yleiskaavan tai alueelle aiemmin hyväksytyn asemakaavan mukainen. Maanalainen yleiskaava ei kuitenkaan ole ristiriidassa Yleiskaava 2002:n eikä Kes­kuspuiston pohjoisosan asemakaavan kanssa.

 

Yleiskaava 2002:n kaavakartassa Keskuspuiston alue on osoitettu ra­jauksella (Keskuspuiston alue). Erityisesti Keskuspuistoa koskevia kaa­vamääräyksiä kartassa ei ole. Keskuspuiston pohjoisosaa koske­van asemakaavan nro 11905 alue on Yleiskaava 2002:n kaavakartassa osoitettu pääosin virkistysalueeksi. Maisema- ja luontoalueita kehite­tään koko kaupungin kannalta merkittävinä virkistys- ja luontoalueina. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä. Keskuspuiston pohjoisosaan, Vantaanjoen rantaan Pit­käkoskelle on Yleiskaava 2002:ssa osoitettu myös luonnonsuojelualue (SL).

 

Uuden vedenpuhdistuslaitoksen tarve on tullut tietoon Yleiskaava 2002:n jälkeen maanalaisen yleiskaavan valmistelutyön yhteydessä. Hankkeen tullessa ajankohtaiseksi siitä tehdään suunnitelmat, jotka kä­sittävät muun muassa talotekniikan sekä palo- ja pelastusturvallisuuden, joiden perusteella määritellään ilmanvaihto-, poistumis- ja pelastustiet. Vesi­talouteen liittyvät kysymykset selvitetään asemakaavatason suunnitte­lun yhteydessä.

 

Keskuspuiston pohjoisosa on asemakaavassa nro 11905 varattu Yleis­kaava 2002:n mukaisesti virkistys- ja suojelualueiksi. Kaavassa on an­nettu määräykset, jotka koskevat maanpäällistä osaa.

 

Asemakaavassa annetaan tiukat määräykset vedenpuhdistuslaitokselle varatun maanalaisen tilan maanpäällisen osan käytöstä. Pitkäkosken luonnonsuojelualue on osoitettu asemakaavassa (SL), kuten myös Haltialanlehdon suojeltavaksi tarkoitettu alue (SL-2). Asemakaa­vassa osoitetut maanalaiset hankkeet eivät heikennä edellä mainittujen alueiden luonto-, virkistys- ja maisema-arvoja. Asemakaavan tavoit­tee­na on ollut turvata tärkeät seudulliset virkistysyhteydet ja virkistys­alue sekä sovit­taa yhteen maanalaiset hankkeet ja virkistyskäyttö siten, että maan­alaiset hankkeet toteutetaan virkistyskäytön, maise­man ja luonnon eh­doilla. Asemakaava määrää, että maanalaisen vedenpuhdistuslaitok­sen to­teuttaminen vaatii erillisen yksityiskohtaisen maanalaisen ase­makaavan.

 

Haltialanlehdon osoittaminen Keskuspuiston pohjoisosan kaavassa luonnonsuojelualueeksi tukee osaltaan tavoitetta säilyttää Keskus­puis­ton luonto-, virkistys- ja mai­sema-arvot, vaikka luonnonsuojelualu­eeksi tarkoitetun alueen alla on varaus maanalaista vedenpuhdistamoa varten. Asemakaavassa maanalaisen vedenpuhdistuslaitoksen raken­ta­miselle on annettu tiukat määräykset, joiden on arvioitu turvaavan Haltialan metsäalueen luon­nonsuojeluarvot sekä virkistys- ja maisema-arvot.

 

Yhteenveto                       Valituksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perus­teella yleiskaavapäätös tulisi kumota. Tarkoituksenmukaisuuskysymyk­sistä tehdyt vaatimukset tulee jättää tutkimatta. Kaava täyttää MRL:n sisältövaatimukset ja menettelysäännökset. Kaava perustuu MRL:ssa edellytettyihin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

 

Lausunnon liitteet           Lausunnon liitteenä ovat hallinto-oikeuden pyytämät maanalaista yleiskaa­vaa koskevat asiakirjat sekä valituksessa myös mainitun Kes­kus­puiston pohjoisosan asemakaavan selostus ja asemakaavaehdo­tuk­sesta saadut, vastineessa mainitut lausunnot.

 

Yleiskaavan selostuksen liite 1 f on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 § 8 ja 10 kohtien nojalla. Liite ei kaupungin näkemyksen mukaan sisällä tämän valituksen ratkaisemisen kannalta merkittäviä tietoja, joten sitä ei ole sisällytetty liitteeseen. Liite toimitetaan hallinto-oikeuden pyynnöstä erikseen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Valitus kaupunginvaltuuston päätöksestä Helsingin maanalainen yleiskaava -asiassa (nro 11830/1 ja 11830/2)

 

ESITTELIJÄ                      Kvsto hyväksyi 8.12.2010 (asia nro 16) Helsingin maanalaisen yleiskaavan kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston 4.12.2008 päivät­tyjen ja 17.12.2009 muutettujen piirustusten nro 11830/1 ja 11830/2 mukaisena.

 

Kvston päätöksestä on valittanut Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry.

 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää (19.1.2011) lausuntoa valituksen johdosta.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut on laatinut lausunnon yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

 

Esittelijä yhtyy päätösehdotuksessa esitettyyn.

 

./.                   Valitus on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.

 

 

 

 


2

HAAGAN KORTTELEIDEN 29061 - 29063 JA 29065 - 29069 SEKÄ TONTTIEN 29071/1 JA 3, 29072/1 JA 29073/2, 5 - 8 JA 11 (NS. KULTAREUNA-ALUE VIHDINTIEN LÄNSIPUOLELLA) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 12033)

 

Khs 2011-270

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee pidentää 29. kaupunginosan (Haaga) kortteleiden nro 29061–29063 ja 29065–29069 sekä korttelin nro 29071 tonttien nro 1 ja 3, korttelin nro 29072 tontin nro 1 ja korttelin nro 29073 tonttien nro 2, 5–8 ja 11 rakennuskieltoaikaa 25.4.2013 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voi­maan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Rakennuskieltokartta nro 12033 (ns. Kultareuna-alue Vihdintien länsipuolella Haagassa)

 

Liite 2

Haagan kortteleiden 29061 - 29063 ja 29065 - 29069 ... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Päätösehdotuksessa mainituilla alueilla on voimassa rakennuskielto 25.4.2011 saakka.

 

Taustaa                             Alue on yleiskaava 2002:ssa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.

 

Suunnittelutilanne          Alueella ovat voimassa vuosina 1952, 1959, 1960, 1969, 1975 ja 1989 vahvistetut asemakaavat. Asemakaavojen mukaan tontit ovat asuinkerrostalojen ja asuin-liiketalojen korttelialueita. Voimassa olevat asemakaavat eivät sisällä rakennusten suojeluun tähtääviä määräyksiä.

 

Nykytilanne                      Alue on yhtenäinen 1950- ja 1960-luvun taitteessa rakennettu asuntoalue. Pääosan rakennuksista on suunnitellut arkkitehti Eino Tuompo. Vallitseva asuintalotyyppi on kolmikerroksinen punatiilinen pienkerrostalo, jossa on kaksoispulpettikatto. Alueen reunoilla on myös kaksikerroksisia rivitaloja, joiden muotokieli on sopusoinnussa em. pienkerrostalojen kanssa. Rakennukset edustavat aikakautensa korkeatasoista asuntorakentamista, ja ne muodostavat yhdessä vanhan puuston ja maastoa mukailevien katujen kanssa yhtenäisen harmonisen kokonaisuuden. Tämä viihtyisä asuntoalue, ns. Kultareuna-alue, on alun perin kuulunut vakuutusyhtiö Pohjolalle, ja se on säilynyt lähes alkuperäisessä asussa.

 

Alueen omistussuhteet ovat viime vuosina muuttuneet, ja rakennusten peruskorjaus hissi- ja ullakkorakentamishankkeineen on tullut ajankohtaiseksi. Voimassa olevat asemakaavat eivät turvaa rakennusten ja alueen suojeluarvojen säilymistä.

 

Alueelle tullaan laatimaan vuosina 2011–2012 asemakaavan muutos, jossa alueen ja rakennusten suojelu otetaan huomioon, täydennysrakentamismahdollisuudet selvitetään sekä asemakaavamerkinnät ja ‑määräykset ajanmukaistetaan.

 

Rakennuskiellon jatkaminen

 

Asemakaavojen muuttamiseksi, suojeltavien rakennusten ja ympäristöjen säilymiseksi sekä täydennysrakentamis- ja suojelutarpeiden yhteen­sovittamiseksi tulisi em. alueiden (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 12033/27.1.2011) rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella eli 25.4.2013 saakka maankäyttö- ja rakennus­lain 53 §:n 2 momentin perusteella.

 

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

 

 

 

 


3

MALMIN LENTOKENTÄN JA ERÄIDEN SEN YMPÄRISTÖN ALUEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 12036)

 

Khs 2011-394

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee pidentää kaupunkisuunnitteluviraston ase­makaavaosaston piirustuksesta nro 12036/10.2.2011 ilmenevien 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) ja 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Tattarisuo) eräiden alueiden rakennuskiel­toaikaa 23.4.2013 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voi­maan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Rakennuskieltokartta nro 12036 (Malmin lentokenttä ja sen ympäristö)

 

Liite 2

Malmin lentokentän ja eräiden sen ympäristön ... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Rakennuskielto on voimassa 23.4.2011 saakka Malmin lentokenttäalueella, lentokentän etelä- ja länsipuolisella puistoalueella, lumenkaatopaikka-alueella ja tontilla 38173/38 sekä Suurmetsän kaupunginosan puolella nuorten liikennekoulutuskeskuksen alueella, Tattari­suon teollisuusalueen länsipuolisella lähivirkistysalueella ja tontilla 41006/29. Osalla rakennuskieltoaluetta ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

 

Taustaa                             Malmin lentokentälle ympäristöineen on tarkoitus laatia osayleiskaava. Työ on aloitettu jo vuonna 2001. Vuoden 2004 loppuun asti kaavoituksen aikataulun lähtökohtana pidettiin valtioneuvoston 11.5.2000 tekemää päätöstä yhteistoiminta-asiakirjasta valtion, pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä. Asiakirjassa valtio ilmoitti olevansa valmis luopumaan Malmin lentokentän vuoteen 2034 ulottuvasta maanvuokraoikeudestaan 1.1.2006 alkaen, mikäli Helsingin kaupunki kaavoittaa vapautuvat alueet pääosin asuntokäyttöön ja sovitaan korvauksista sekä Mal­min kenttää korvaavista järjestelyistä. Valtio ei luopunut kentän käytöstä sovittuun päivämäärään mennessä. Vuonna 2004 Kiikalan kunta ilmoitti olevansa halukas ottamaan vastaan Malmin lentotoiminnat. Mm. tällä perusteella Helsingin Khs päätti 17.1.2005 ilmoittaa valtiolle, että on olemassa edellytykset päättää Malmin lentokenttää koskevat maanvuokrasopimukset. Khs päätti pyytää valtiota luovuttamaan maanvuokrasopimusten mukaiset alueet kaupungille 31.12.2010 mennessä.

 

Asian käsittely on edennyt valtion suunnalla, mutta odotettua hitaammin. Ilmailulaitos Finavian liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta laatima selvitys lentokenttätoimintojen kehittämismahdollisuuksista Helsingin seudulla valmistui kesällä 2007. Tämän selvityksen pohjalta liikenne- ja viestintäministeriö esitti, että selvityksessä esille nostetuista päävaihtoehdoista käynnistetään tarkentavat selvitykset ainakin kolmen vaihtoehdon osalta. Nämä olivat lentokentän kehittäminen Mal­milla, uuden Helsingin seutua palvelevan lentokentän rakentaminen (Backas) sekä Malmin lentokentän toiminnan supistaminen helikopteritukikohdaksi.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö määräsi 8.2.2008 Tiehallinnon vastaamaan tarkentavista selvityksistä pysyvän ratkaisun saamiseksi Malmin lentoaseman maa-alueen ja lentokentän kohtalosta. Erilaisista vaihtoehdoista on ollut tarkoitus käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). YVA-menettelyä on valmisteltu, mutta ei kuitenkaan toistaiseksi käynnistetty.

 

Malmin lentokentän ja samalla myös sen lähiympäristöä koskevia asioita on tarkoitus käsitellä jatkossa myös Uudenmaan maakuntakaavan valmistelun yhteydessä. Maakuntakaavan tarkistaminen on käynnissä Uudenmaan liiton toimesta ja sen on arvioitu valmistuvan noin vuoden 2012 lopussa. Lentokenttäalueen tulevan maankäytön ratkaisemista lähitulevaisuudessa tukee myös valtioneuvoston päätös (13.11.2008), joka koskee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamista (VAT). Päätöksessä todetaan, että "Alueidenkäytön suunnittelussa on osoitettava sijaintipaikka Helsingin seudun lentokentälle tätä koskeviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin perustuen".

 

Khs on päättänyt alueen rakennuskiellosta nyt viisi kertaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Rakennuskieltoa on syytä edelleen jatkaa asian käsittelyn ollessa edelleen kesken.

 

Kaavatilanne                    Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue. Helsingin yleiskaava 2002 on tullut voimaan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokenttää. Korkein hallinto-oikeus on 7.11.2006 kumonnut yleiskaavan hyväksymispäätöksen tältä osin. Kvston 9.12.1992 hyväksymässä Yleiskaava 1992:ssa alue on osoitettu liikennealueeksi (L), joka muutetaan asuntoalueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu muu toiminta siirtyy pois.

 

Pääosalla aluetta on voimassa 21.4.1964 vahvistettu asemakaava, jossa suurin osa on merkitty lentokentäksi. Lentokentän ympäristössä on voimassa muitakin eri aikoina hyväksyttyjä asemakaavoja: Tattarisuon pienteollisuus- ja varastoalueen asemakaava (vahvistettu 11.8.1987), Tattariharjun teollisuusalueen osan asemakaava (vahvistettu 15.12.1987) ja Tattariharjuntien varren lumenkaatopaikan asemakaava (vahvistettu 12.10.1999).

 

Osalla aluetta ei ole asemakaavaa. Rakennuskieltoalueen pinta-ala on 211,5 ha. Alue on sama kuin aikaisemmissa rakennuskieltopäätöksissä.

 

Rakennuskiellon jatkaminen

 

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi alueen rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella eli 23.4.2013 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 12036/10.2.2011).

 

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

 

 

 

 


4

VALTUUTETTU KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI: TILAKESKUKSEN ERÄIDEN RAKENNUSTEN SAATTAMINEN ASUKKAIDEN TAI YHTEISÖJEN KÄYTTÖÖN VAIHTOEHTONA PURKAMISELLE

 

Khs 2010-1052

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 19.5.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kimmo Helistö) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kimmo Helistölle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITE

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 19.5.2010 Laajasalon lähivirkistysalueen asemakaavan ym. (nro 11904) Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että tilakeskus tarkistaa kantaansa sellaisten rakennusten purkamisesta, joita ei asemakaavassa ole suojeltu, siten, että arvioidaan niiden käyttö asukkaiden tai yhteisöjen kesämajoina tai muunkaltaisina virkistystiloina.” (Kimmo Helistö, äänin 51–5)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnesta on saatu kiinteistölautakunnalta (19.10.2010) seuraavansisältöinen lausunto:

 

Lautakunta toteaa, että pientaloja siirtyy kaupungin omistukseen yleensä maanhankinnan sivutuotteena joko ennen alueen asemakaavoitusta tai jo voimassa olevan asemakaavan toteuttamiseksi. Tällöin kunkin rakennuksen tilanne ja tulevaisuus selvitetään ja harkitaan tapauskohtaisesti ja usein yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kaupunginmuseon ja mikäli rakennus on virkistysalueella, myös rakennusviraston kanssa.

 

Mikäli hankinnan kohteena on itse rakennus, se hankitaan muutettavaksi ja korjattavaksi kaupungin omaan palvelutuotantokäyttöön. Ulko-puoliseen käyttöön tarkoitettuja rakennuksia ei ole suunnitellusti hankittu kaupungin omistukseen.

 

Kiinteistöviraston toimintaa rakennusten korjaamisen, myymisen ja purkamisen suhteen ohjaa voimassa oleva asemakaava, jonka toteuttamiseen virasto omalla toiminnallaan on vaikuttamassa.

 

Korttelialueella sijaitseva rakennus puretaan yleensä, jotta tontti saadaan luovutetuksi asemakaavan mukaiseen käyttöön. Tällöin tontin

rakennusoikeuden käyttäminen, asemakaavan toteuttaminen, edellyttää rakennuksen purkamista. Kesän 2008 jälkeen korttelialueilta on purettu seitsemän rakennusta.

 

Asemakaavassa pientalokorttelialueelle sijoittuva rakennus myydään, jos sille ei ole kaupungin omien hallintokuntien käyttöä. Myynti tulee ajankohtaiseksi, kun rakennus vapautuu vuokrasopimuksesta ja vuokralainen on halukas ostamaan rakennuksen. Kesän 2008 jälkeen on myyty kahdeksantoista pientaloa.

 

Puistoalueille asemakaavassa sijoittuvia rakennuksia pyritään hyödyntämään niin kauan kuin se on puiston käytön ja rakennuksen käytettävyyden kannalta mahdollista. Rakennuksiin ei juurikaan investoida, koska niiden ei ole tarkoitus säilyä pitkään. Suurehko korjaustarve, kuten vesikaton uusiminen ja lämmitys- tai vesihuoltojärjestelmän uusiminen, johtaa käytännössä rakennuksen purkamiseen taloudellisista syistä. Silloin tällöin rakennus puretaan myös kadunrakentamisen vuoksi. Kesän 2008 jälkeen puisto- ja katualueilta on purettu kahdeksan rakennusta.

 

Lautakunta toteaa, että rakennuksia on vuokrattu toivomusponnessa tarkoitetulla tavalla. Tällä hetkellä pientalokohteita on vuokrattu noin 60 eri yhdistyksille.

 

Kohteita vapautuu vuosittain ehkä 3-5 kpl. Ensisijaisesti ne vuokrataan kaupungin omalle, palvelua tuottavalle hallintokunnalle. Mikäli omaa tarvetta ei ole, myytävissä oleva kohde myydään. Mikäli myynti ei ole mahdollinen esim. asemakaavallisista syistä, kohteet vuokrataan tarjouskilpailun jälkeen yhdistykselle tai matkailupalveluja tuottavalle yritykselle. Joskus vapautunut kohde on purettu sen heikon kunnon vuoksi tai siksi, että esim. ranta-alue on saatu asemakaavan mukaiseen yleiseen virkistyskäyttöön.

 

Kiinteistölautakunta katsoo, että nykyinen menettely hankkia maata, korjata rakennuksia omaan palvelutuotantokäyttöön, myydä kaupungille tarpeettomia rakennuksia ja purkaa rakennuksia asemakaavan toteuttamiseksi on perusteltu. Vuokrausmenettely ottaa lautakunnan käsityksen mukaan tasapuolisesti huomioon helsinkiläisten ja yhteisöjen tarpeet vuokrata tiloja virkistyskäyttöön.

 

 

 

 


5

VALTUUTETTU YRJÖ HAKASEN TOIVOMUSPONSI: PERUSKORJAUKSEN JÄLKEISEN VUOKRAN KOHTUULLISTAMISEN MAHDOLLISUUDET

 

Khs 2010-753

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 7.4.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Yrjö Hakanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Yrjö Hakaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITE

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 7.4.2010 Porolahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet kohtuullistaa peruskorjauksen jälkeistä vuokraa tilakeskuksen arvioimasta.” (Yrjö Hakanen, äänin 43–2)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnesta on saatu lausunto talous- ja suunnittelukeskukselta (24.9.2010) sekä kiinteistölautakunnalta (19.10.2010). Lausunnot sisältyvät asian liitteenä olevaan päätöshistoriaan.

 

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupungin sisäisten palveluvuokrien määrittelyssä noudatetaan kustannusperusteista laskentamallia. Perittävä pääomavuokra määritetään poiston, koron ja tontinvuokran perusteella. Poisto perustuu rakennuksen uudishintaan sekä korko kohteen tekniseen arvoon ennen perusparannusta ja tehtävien korjausten kustannuksiin. Eri hankkeiden ja hallintokuntien osalta on syytä noudattaa mahdollisimman yhtenäistä laskentaperiaatetta.

 

Vaikka Porolahden peruskoulun rakennus on arvioitu rakennussuojelun osalta arvokkaiden rakennusten joukkoon, perusparannushanke on sisällöltään ja kustannuksiltaan samaa tasoa kuin muut koulujen perusparannushankkeet. Vuokranmäärityksessä ei ole ollut perusteita laskennallisen korkoprosentin madaltamiseen muihin hankkeisiin nähden.

 

 

 

 


6

VALTUUTETTU VILLE YLIKAHRIN TOIVOMUSPONSI: KONALASSA SIJAITSEVAN KAUPPAKESKUKSEN JALANKULKU- JA PYÖRÄILY-YHTEYKSIEN PARANTAMINEN

 

Khs 2010-754

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 7.4.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Ville Ylikahri) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Ville Ylikahrille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITE

Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi: Konalassa sijaitsevan kauppakeskuksen... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 7.4.2010 eräiden Konalan kortteleiden sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttamisen (nro 11915) Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaavamuutoksen toteuttamisen yhteydessä kauppakeskuksen jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä parannetaan.” (Ville Ylikahri, äänin
76–0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnesta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnalta (27.9.2010) seuraavansisältöinen lausunto:

 

Ponsi koskee asemakaavamuutoksen (ak 11915) mukaisesti muodostuvan uuden korttelialueen saavutettavuutta jalkaisin ja polkupyörällä liikkuen. Uusi korttelialue muodostuu siten, että katulinjausta muuttamalla kaksi kadun vastakkaisilla puolilla olevaa tonttia yhdistetään yhdeksi uudeksi tontiksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, toimistotilaa, tiloja paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa varten sekä huoltoaseman. Asemakaavamuutoksessa rakennusoikeus on pysynyt samansuuruisena.

 

Tontille on suunnitteilla HOK-Elannon hanke, jolle sijoittuisi Kodin Terra, S-Market ja ABC-polttonesteen jakeluasema. Myöhemmin tontille voidaan toteuttaa asemakaavan mukaisesti toimistotiloja. Asemakaavan mukainen katulinjan muutos ei juuri vaikuta muodostuvan tontin saavutettavuuteen. Aloitteessa tarkoitetut yhteydet ovat asemakaavan muutosalueen ulkopuolella.

 

Asemakaavan toteuttamiseen tähtäävän katusuunnittelun yhteydessä myös ympäristön puistokäytäviä on suunniteltu parannettaviksi. Tontin sisäiset järjestelyt pystytään toteuttamaan jalankulun ja pyöräilyn osalta aiempaa paremmin. Tontille rakennetaan merkittävä määrä pyöräpysä­köintiä sisäänkäyntien läheisyyteen. Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien muutokset tontilla ja siirrettävällä katualueella toteutetaan HOK-Elan­non kustannuksella.

 

 

 

 


7

VALTUUTETTU VILLE YLIKAHRIN TOIVOMUSPONSI: KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN JOSTAKIN KANTAKAUPUNGIN PYÖRÄTIESUUNNITELMASTA

 

Khs 2010-1658

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 8.9.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Ville Ylikahri) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Ville Ylikahrille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITE

Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi: Kansainvälisen ideakilpailun... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 8.9.2010 Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2009 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että jostain kantakaupungin pyörätiesuunnitelmasta järjestetään kansainvälinen kilpailu. Suunnittelukilpailun voisi toteuttaa World Design Capital –hankkeen yhteydessä.” (Ville Ylikahri, äänin 51–0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnesta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnalta (7.10.2010) seuraavansisältöinen lausunto:

 

Kansainvälisten kokemusten ja asiantuntemuksen hyödyntäminen pyöräteiden kehittämisessä on välttämätöntä. Suunnittelukilpailu on ideana mielenkiintoinen, mutta se ei ole erityisen tehokas tapa parantaa suunnittelun osaamista ja pyöräteiden laatua.

 

Kantakaupungin pyörätieverkon kehittämiseen osoitettavat resurssit ovat rajallisia eikä World Design Capital -vuosi 2012 tuo niihin helpotusta. Suunnittelukilpailu merkitsisi pyöräilyn edistämiseen varattujen resurssien käyttöä kilpailun järjestämiseen, joten se vähentäisi voima-varoja mm. pyöräteiden suunnittelusta. 

 

Helsingin valtuustostrategian 2009–2012 mukainen pyöräilyprojekti on käynnissä. Projektin keskeisiä tehtäviä on saada aikaan pyöräteiden suunnitteluohje tämän vuoden aikana, missä hyödynnetään muualta Euroopasta ja erityisesti Ruotsista saatuja kokemuksia. Jo ennen kuin suunnitteluohjeet on hyväksytty, vallitsee pyöräteiden ihanteellisista perusratkaisuista varsin suuri yksimielisyys.

 

Toimivan pyörätieverkon tunnusmerkkejä on, että pyöräilijän on helppo hahmottaa reitin jatkuvuus. Kilpailu voisi tuottaa hyvän ratkaisun yksittäiseen suunnittelukohteeseen, mutta vielä tärkeämpää on huolehtia verkon yhtenäisyydestä. Myös kustannustehokkuuden kannalta on järkevämpää kehittää laajemmin koko pyörätieverkkoon soveltuvia ratkaisuja kuin parantaa yksittäinen pyörätieosuus.

 

Suurimmat haasteet uusien suunnitteluohjeiden omaksumisessa liittyvät prosessin etenemiseen liikennesuunnitelmasta katusuunnittelun kautta toteutukseen. Prosessin kuluessa suunnitelmiin joudutaan yleensä tekemään lukuisia kompromisseja, mikä on usein merkinnyt tinkimistä erityisesti pyörätien leveydestä tai lumelle varatusta tilasta. Pyörätieratkaisun toteutumista alkuperäisten tavoitteiden mukaisena voi olla hankala varmistaa suunnittelukilpailun jälkeen, ellei suunnittelija itse enää ole käytettävissä.

 

Pyöräilyprojektin puitteissa hankitaan aktiivisesti tietämystä ja kokemuksia ulkomailla tehdyistä suunnitteluratkaisuista. Kansainvälistä osaamista hyödynnetään pitämällä yllä yhteyksiä pyörätiesuunnittelun asiantuntijoihin. Heitä voidaan myös pyytää arvioimaan tehtyjä suunnitelmia ja niiden toteutusta prosessin oikeassa vaiheessa, mikä on suunnittelukilpailua tehokkaampi tapa parantaa suunnittelun laatua.

 

 

 

 


8

MAANKÄYTTÖSOPIMUS HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN KANSSA RUSKEASUON ERITYISASUMISEN TONTTIA 720/23 KOSKEVASTA ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11884)

 

Khs 2011-440

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin nro 720 tontin nro 23 omistajan Helsingin seurakuntayhtymän kanssa liitteen 3 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Asemakaavakartta 6400

 

Liite 2

Asemakaavan muutosehdotus nro 11884

 

Liite 3

Sopimus

 

Liite 4

Maankäyttösopimus Helsingin seurakuntayhtymän kanssa... - päätöshistoria

 

16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin nro 720 tontti nro 23;
Tenholantie 6

 

ESITTELIJÄ                      Ruskeasuon tontille 720/23 on maaomistajan aloitteesta laadittu asema­kaavan muutosehdotus, joka mahdollistaa uuden rakennuskokonaisuuden rakentamisen tontille. Kaavamuutosehdotuksen mukaan vanhusten asuntolatontti 720/23 muutetaan asuinkerrostalojen ja asuntolarakennusten korttelialueeksi (AKS). Tontin rakennusoikeus on 5 300 k‑m2 ja enimmäiskerrosluku viisi. Rakennusoikeudesta on rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa käytettävä vähintään 230 k-m2 päivittäistavarakaupan tiloiksi, 400 k-m2 kokoontumistiloiksi ja 340 k-m2 pysäköintitiloiksi.

 

Kaavamuutoksesta seuraa tontinomistajalle merkittävää hyötyä, joten omistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus kaupunginhallituk­sen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. Tontinomistajan kanssa ehdotetaan tehtäväksi sopimus, jonka perusteella yhtymä suorittaisi kaupungille osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksista 350 000 euroa. Korvaus on maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkes­tä maksupäivään saakka kolmella prosentilla vuodessa.

 

Esittelijä toteaa, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen ja puoltaa sen hyväksymistä. Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

 

 

 

 


9

MAANKÄYTTÖSOPIMUS RMS INVEST OY:N KANSSA LAUTTASAAREN TONTTIA 31134/2 KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 12021)

 

Khs 2011-439

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontin nro 2 omistajan RMS Invest Oy:n kanssa liitteen 3 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Asemakaavakartta 8880

 

Liite 2

Kaavamuutosehdotus nro 12021

 

Liite 3

Sopimus

 

Liite 4

Maankäyttösopimus RMS Invest Oy:n kanssa... - päätöshistoria

 

31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontti nro 2;

Melkonkatu 15

 

ESITTELIJÄ                      Lauttasaaren teollisuus- ja varastorakennusten korttelin (T) tontille 31134/2 on laadittu tontin omistajan RMS Invest Oy:n aloitteesta asemakaavan muutosehdotus, joka mahdollistaa tontin muuttamisen asuinkerrostalojen tontiksi (AK). Muutosehdotuksen mukaan tontille saa rakentaa kaksi asuinrakennusta kerrosalaltaan yhteensä 5 900
k-m2.

 

Kaavamuutoksesta seuraa tontinomistajalle merkittävää hyötyä, joten tontinomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. Tontinomistajan kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jonka perusteella yhtiö suorittaisi kaupungille osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksista 750 000 euroa. Korvaus on maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkes­tä maksupäivään saakka kolmella prosentilla vuodessa.

 

Esittelijä toteaa, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen ja puoltaa sen hyväksymistä. Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

 

 

 

 


10

MAANKÄYTTÖSOPIMUS KIINTEISTÖ OY VATTUNIEMENKATU 12:N JA KIINTEISTÖ OY NAHKAHOUSUNTIE 3:N KANSSA LAUTTASAAREN KORTTELIN 31134 TONTTEJA 7 JA 8 KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 12022)

 

Khs 2011-438

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontin nro 7 omistajan Kiinteistö Oy Vattuniementie 12:n ja tontin nro 8 omistajan Kiinteistö Oy Nahkahousuntie 3:n kanssa liitteen 4 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Asemakaavakartta nro 10129

 

Liite 2

Asemakaavakartta nro 5840

 

Liite 3

Kaavamuutosehdotus nro 12022

 

Liite 4

Sopimus

 

Liite 5

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Vattuniemenkatu 12:n ja Kiinteistö Oy Nahkahousuntie 3:n kanssa... - päätöshistoria

 

31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontit nro 7 ja 8;
Nahkahousunkuja 1 ja 3

 

ESITTELIJÄ                      Lauttasaaren liike- ja toimistotonteille (AL ja K) 31134/7 ja 8 on tonttien omistajan aloitteesta laadittu asemakaavan muutosehdotus, joka mahdollistaa tonttien muuttamisen asuinkerrostalojen (AK) tontiksi 31134/19. Muutosehdotuksen mukaan muodostettavalle tontille saa rakentaa kaksi asuinrakennusta kerrosalaltaan yhteensä 5 600 k-m2.

 

Kaavamuutoksesta seuraa tonttien omistajille merkittävää hyötyä, joten tonttien omistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. Tonttien omistajien kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jonka perusteella tonttien omistajat suorittavat kaupungille osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksista 608 000 euroa. Korvaus on maksettava kuuden kuukau­den kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kolmella prosentilla vuodessa.

 

Esittelijä toteaa, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen ja puoltaa sen hyväksymistä. Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

 

 

 

 


11

KATAJANOKAN SATAMATERMINAALIRAKENNUKSEN JA ALUEEN HALLINNON SIIRTO HELSINGIN SATAMALTA KIINTEISTÖLAUTAKUNNALLE

 

Khs 2010-1155

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa siirtämään liitekartan mukainen Katajanokan Kanavaterminaali K5:n alue Helsingin Sataman hallinnosta kiinteistölautakunnan hallintoon ja siellä sijaitseva terminaalirakennus kiinteistöviraston tilakeskuksen omistajahallintoon kehotuksin Helsingin Satamalle purkaa terminaalirakennus sille myönnetyn purkuluvan mukaisesti kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Helsingin Sataman kesken erikseen sovitussa aikataulussa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä rakennusviraston kanssa järjestämään liitekartassa osoitettujen yleiseen käyttöön tarkoitettujen maksullisten pysäköintipaikkojen hoito ja valvonta.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Sataman johtokunnalle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Karttapiirros

 

Liite 2

Katajanokan satamaterminaalirakennuksen... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Helsingin Sataman johtokunta esittää Katajanokan Kanavaterminaali K5:n siirtämistä kiinteistölautakunnan hallintoon liitekartan osoittamassa laajuudessa. Rakennuksen käyttö satamaterminaalina on päättynyt paikan säännöllisen laivaliikenteen loputtua.

 

Esittelijä toteaa, että kiinteistövirasto on vuokrannut liitekartan osoittaman alueen sisäisin vuokrauksin Helsingin Satamalle, joka puolestaan omistaa alueella olevan terminaalirakennuksen. Helsingin Satamalle on myönnetty elokuussa 2009 rakennuksen purkulupa, johon liittyy velvoite laatia ympäristösuunnitelma purkualueesta. Purkulupa on voimassa 8.9.2014 saakka. Rakennuksen pitkäjänteinen vuosikorjaaminen ja kun­nossapito on lopetettu vuosia sitten. Tämä on päättyvän rakennusluvan ja purkutavoitteen kannalta ollut perusteltuakin.

 

Esittelijä toteaa vielä, että rakennuksen korjaaminen ja varustaminen uuteen käyttötarkoitukseen, esim. liike-, näyttely- tai toimistokäyttöön, edellyttäisi poikkeamislupaa ja merkitsisi käytännössä talotekniikan uusimista ja ilmeisesti myös kantavien rakenteiden vahvistamista tai osittain jopa uusimista. Laajat korjaus- ja muutosinvestoinnit eivät liene taloudellisesti perusteluja lyhytaikaiseen käyttöön, eikä tällaista taloudellisesti perusteltavissa olevaa käyttötarvettakaan rakennukseen ole ilmennyt. Sanotuista syistä on perusteltua ottaa lähtökohdaksi terminaalirakennuksen purkaminen siihen myönnetyn purkuluvan mukaisesti.

 

Eteläsataman alueen kehittämiseksi ollaan järjestämässä kansainvälinen Kirjava Satama -ideakilpailu. Kilpailijoiden tehtävänä on laatia Eteläsatamaan kokonaisvaltainen ideasuunnitelma, ja kilpailun tarkoituksena on tuottaa monipuolinen ja laaja aineisto, jonka pohjalta Eteläsataman kehittämistä voidaan tulevaisuudessa ohjata. Kilpailu alkaa toukokuussa 2011 ja se pyritään ratkaisemaan kevään 2012 aikana.

 

Terminaalin vieressä asemakaavoittamattomalla alueella ja osin asemakaavassa satamatoimintoihin varatulla alueella sijaitsee yleiseen käyttöön tarkoitettuja maksullisia pysäköintipaikkoja, jotka ovat olleet Helsingin Sataman hoidossa ja valvonnassa. Alue esitetään rakennuksen myötä siirrettäväksi kiinteistölautakunnalle, jonka on perusteltua osoittaa se sisäisin vuokrauksin edelleen HKR:lle, jolla on omin organisaatioin edellytykset hoitaa alueen pysäköinti ja sen valvonta.

 

 

 

 


12

HELSINGIN KAUPUNGIN LÄNSISALMEN KYLÄN TILALLA ROSENHOLM RN:O 7:24 (VARISSAARI) SIJAITSEVIEN RAKENNUSTEN SIIRTO KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN OMISTAJAHALLINNASTA HELSINGIN SATAMAN OMISTAJAHALLINTAAN

 

Khs 2010-592

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee siirtää Vuosaaren sataman tarpeisiin lunastetun Helsingin kaupungin Länsisalmen kylän tilalla Rosenholm RN:o 7:24 sijaitsevat rakennukset kiinteistölautakunnalta Helsingin Sataman omistajahallintoon niille lunastustoimituksessa määrätystä 33 634 euron arvosta 1.4.2011 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan tilan alueen Helsingin Satamalle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Helsingin Satamalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistölautakunnan päätös 16.10.2007 § 674 liitteineen ja lunastustoimituksen pöytäkirja 15.2.2010

 

Liite 2

Helsingin kaupungin Länsisalmen kylän tilalla Rosenholm RN:o 7:24 (Varissaari)... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Kiinteistölautakunta hankki Helsingin Sataman pyynnöstä 17.3.2010 lainvoiman saaneella lunastustoimituksella Xxxxx Xxxxxxxx oikeudenomistajilta, Xxxx Xxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxx omistusoikeuden Helsingin kaupungin Länsisalmen kylän tilaan Rosenholm RN:o 7:24 (Varissaari). Alue lunastettiin Helsingin Sataman tarpeisiin. Tilalla olevat huvilarakennus, sauna, vaja sekä käymälä tulee siirtää Helsingin Sataman omistajahallintoon ja tilan alue vuokrata Helsingin Satamalle.

 

 

 

 


13

21.3.2011 pöydälle pantu asia

ÖSTERSUNDOMIN YHTEISEN YLEISKAAVAN LUONNOKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

 

Khs 2011-538

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä valmisteluaineiston tiedoksi ja osaltaan oikeuttaa Östersundom-toimikunnan asettamaan luonnoksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.  

 

Pöytäkirjanote Östersundom-toimikunnalle, Vantaan kaupunginhallitukselle, Sipoon kunnanhallitukselle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos, kaavakartta määräyksineen (vain linkkinä)

 

Liite 2

Östersundomin yhteisen yleiskaavaluonnoksen selostus (vain linkkinä)

 

Liite 3

Östersundomin yhteisen yleiskaavan ... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Kvsto päätti 6.10.2010, että Helsingin kaupunki laatii yhdessä Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan kanssa näiden kolmen kunnan alueelle sijoittuvan nk. Östersundomin yhteisen yleiskaavan. Maankäyttö- ja raken­nuslaki ja osin kuntalaki määrittävät kaavan menettelyjä ja kaavan valmistelua ja hyväksymistä varten on nimitetty nk. Östersundom-toimi­kunta. Samassa yhteydessä hyväksyttiin Helsingin, Vantaan ja Sipoon kesken sopimus, jossa on tarkemmin määritelty mm. sitä, miten kaavaa sen eri vaiheissa käsitellään kunkin kunnan omissa toimielimissä ennen Östersundom-toimikunnan päätöksiä. Sopimuksen mukaan kaavaluonnos käsitellään kunkin kunnan hallituksissa. Nyt esityslistalla oleva vaihe edeltää sopimuksessa edellytettyä käsittelyä. On tarkoituksenmu­kaista ja tiedonkulun kannalta välttämätöntä, että kaupunginhallitukset saavat tiedokseen ja käsittelevät jo lausunnolle lähetettävän luonnosversion. Toinen, sopimuksen tarkoittama käsittely seuraa lausuntokierroksen ja nähtävillä pidon jälkeen. Esittely perustuu kaupunkisuunnittelulautakunnan esitykseen.

 

Alueen sijainti                  Suunnittelualue sijaitsee pääkaupunkirakenteen itäreunassa, valtakunnallisesti tärkeiden liikenneyhteyksien äärellä Helsingin ja Vantaan tiiviin kaupunkirakenteen kyljessä. Östersundomin yhteisen yleiskaavan alue sijoittuu Vantaan kaakkoiskulmaan, Helsingin koilliskulmaan ja Sipoon lounaiskulmaan.

 

Tiivistelmä                         Kunnan osaliitoksen tavoitteiden toteuttamiseksi Östersundomiin sekä Vantaan kaakkoisosaan ja Sipoon lounaisosaan laaditaan kuntien yhtei­nen yleiskaava. Kaavan suunnittelua johtaa ja sen hyväksyy Östersundom-toimikunta. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö. 

 

Suunnittelualue on kooltaan 45 km2, josta Helsinkiin kuuluu 30 km2, Vantaaseen 6 km2 ja Sipooseen 9 km2. Aluetta halkovat pääväylät ovat Kehä III ja Porvoonväylä. Alueen pohjoisosaan rajoittuva Sipoonkorpi ja eteläosassa olevat Östersundomin lintuvesien Natura 2000- alueet vaikuttavat suunnitteluun erityisesti. Nykyinen tieverkko ja yhdyskuntatekninen verkosto on mitoitettu nykyiselle väestölle. Yleiskaavan tavoitteena on kasvattaa tiiviisti rakennettua kaupunkialuetta Helsingin ja Vantaan suunnasta itään päin, mikä tarkoittaa väkiluvun moninkertaistumista. Tulevan kaupungin laatua kuvataan raidejoukkoliikenteellä varustetuksi tiiviiksi pientalokaupungiksi.

 

Uudenmaan maakuntakaavaa uudistetaan maakuntien liittojen yhdisty­misen johdosta. Samanaikainen suunnittelu edesauttaa Östersundomin yhteisen yleiskaavan sovittamista yhteensopivaksi maakuntakaavan kanssa. Suunnittelualueella on voimassa osaltaan Vantaan ja Sipoon yleiskaavat. Helsingin yleiskaava 2002 rajoittuu alueeseen. Alueella on myös voimassa joitakin osayleiskaavoja. Suurin osa suunnittelualueesta on asemakaavoittamatonta.

 

Yleiskaavaluonnoksen taustamateriaaliksi on aiemmin laadittu Helsinki–Porvoo-kehyssuunnitelma, joka määrittelee alueen suhdetta seutuun. Siinä laadittiin rakennemalleja, joissa tutkittiin erilaisten maankäyt­tövaihtoehtojen ja raideratkaisujen soveltuvuutta suunnittelualueelle. Kehyssuunnitelma on toiminut pohjana yleiskaavaluonnoksen suunnittelulle.

 

Yleiskaavaluonnoksen raideratkaisu perustuu Mellunmäestä jatkettavaan metroon. Asemia on kuusi. Kaupunkirakenne on osoitettu tiiveim­mäksi metroasemien ja Uuden Porvoontien varressa. Kauempana radasta rakentamistehokkuus on pienempi. Lopputuloksena teoreettisista laskelmista voidaan esittää, että yleiskaavaluonnoksen mukaiset rakentamisalueet mahdollistavat asunnot n. 65 000–70 000 ihmiselle sekä 10 000–15 000 työpaikkaa. Asukasluvusta on n. 45 000 Helsingin alueella, n. 12 000 Sipoon alueella ja n. 15 000 Vantaan alueella. Lukui­hin sisältyvät alueella jo asuvat 6 000 asukasta. Kaavaluonnoksessa on esitetty myös Sipoonkorven eteläraja Helsingin alueella.

 

Suunnittelualueen koko ja tuleva asukasmäärä merkitsee keskisuuren suomalaisen kaupungin kokoisen uuden yhdyskunnan rakentamista lähelle pääkaupungin keskustaa kaikkine vaikutuksineen.

 

Yhteisen yleiskaavan tausta

 

Valtioneuvosto päätti 28.6.2007 liittää Sipoon lounaisosan ja Vantaan ns. Västerkullan kiilan Helsinkiin. Alue liitettiin Helsinkiin 1.1.2009. Kaa­voituksen aloittaminen Östersundomiin sekä Vantaan kaakkoisosaan ja Sipoon lounaisosaan on tullut vireille Helsingin kaupungin aloitteesta. Kuntien kaupungin- ja kunnanvaltuustot päättivät vuoden 2010 lopulla kuntien yhteisen yleiskaavan laatimisesta ja suunnittelua johtavan toimi­kunnan perustamisesta. Östersundom-toimikunta piti ensimmäisen kokouksensa 1.2.2011.

 

Alue                                   Suunnittelualue käsittää Helsingin kaupunkiin vuoden 2009 alusta liitetyn Östersundomin alueen sekä Vantaan kaupunkiin kuuluvan Länsi­sal­­men kaupunginosan, osia Vantaan Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista sekä Sipoon kunnan Majvikin alueen ja Granön saaren. Helsingin Östersundomiin kuuluvat Ultunan, Östersundomin, Karhusaaren, Talosaaren ja Salmenkallion kaupunginosat.

 

Alue jakautuu selkeästi pohjois-eteläsuunnassa Sipoonkorven metsä­ylänköön ja alavampaan mannerrannikkoon ja sisäsaaristoon. Keskiosat ovat vanhaa viljeltyä kulttuuriseutua. Porvoonväylä kulkee metsävyöhykkeen eteläreunassa jakaen aluetta. Sen rinnalla noin kilometri etelään kulkee samansuuntainen Uusi Porvoontie. Alueen länsireunassa on Kehä III ja sitä seuraileva satamarata, jotka johtavat läheiseen Vuosaaren satamaan. Alueelta on lyhyt matka Helsinki-Vantaan lentokentälle. Itään päin seuraava suurempi taaja-asutus on Sipoon Söderkulla, n. 10 km Östersundomin rajalta. Etäisyys Porvooseen on n. 10 km.

 

Alueen suunnitteluun vaikuttavat erityisesti Sipoonkorpi alueen pohjoisreunalla ja Östersundomin lintuvesien Natura 2000- alueet rannan puolella. Hallitus on loppuvuonna 2010 tehnyt esityksen Sipoonkorven kan­sallispuiston perustamisesta Sipoonkorven ydinalueille.

 

Tiiviisti rakennettu kaupunkirakenne päättyy suunnittelualueen länsireu­naan Vantaan Länsimäen kerrostaloalueeseen. Mellunkylän metroase­ma sijaitsee n. 400 m:n etäisyydellä yleiskaava-alueen rajalta. Pääosa Östersundomin rakennuskannasta on nuorta. Helsingin Östersundomin asutuksesta yli puolet sijoittuu Karhusaareen ja Landbohon, jotka on kaavoitettu ja rakennettu 1990-luvulla. Suurin nyt käynnissä oleva raken­nushanke, ”Sipoonranta”, sijoittuu Sipoon Majvikiin Helsingin rajan tuntumaan. Harvahkoa omakotiasutusta on suunnittelualueella useam­massa paikassa. Asukkaita kaava-alueella on n. 6 000, joista n. 4 000 on Vantaan Länsimäen kerrostaloalueella.

 

Rakennussuojelukohteita ja muita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita koh­teita ja alueita on muutamia. Alueella on kolme merkittävää kartanoa ja kartanoympäristöä. Östersundomin kappeli on Helsingin vanhin rakennus.

 

Uuden Porvoontien varrelle sijoittuvat Östersundomin nykyiset keskeiset kaupalliset palvelut. Sakarinmäen koulu toimii Östersundomin julkis­ten palvelujen keskuksena. Vaaralassa toimivat mm. Fazerin ja Va­lion tuotantolaitokset ja kaksi seutua palvelevaa sähköasemaa. Ojankoon Porvoonväylän ja Kehä III:n kulmaan on suunniteltu pääkaupunkiseutua palveleva Långmossabergin jätevoimala.

 

Kaava-alueen liikenneverkko koostuu pääasiassa valtion teistä ja yksityisistä tienhoitokuntien ylläpitämistä teistä. Alueen tärkeimmät itä-län­sisuuntaiset tieyhteydet ovat Porvoonväylä (vt7) ja Uusi Porvoontie (mt170). Porvoonväylä ja Kehä III ovat valtakunnallisesti merkittäviä pääteitä ja osa kansainvälistä E18 yhteyttä. Moottoritien pohjoispuolella on maakuntakaavoissa varaus Heli-radalle. Sen tarpeellisuutta selvitetään Liikennevirastossa Helsinki–Pietari ratayhteyteen liittyen.

 

Yleiskaava-alueella sijaitsevia teknisen huollon järjestelmiä ja laitoksia ovat vesihuoltoverkko, maakaasun siirtojohto, 400 kV:n voimalinja ja useita 110 kV:n voimalinjoja, sähkön jakeluverkko sekä Länsisalmen, Vaaralan ja Landbon sähköasemat. Yhdyskuntateknisen huollon verkos­tot on mitoitettu nykyisen väestömäärän mukaan. Erityisesti vesihuol­toverkoston kapasiteetti ei jatkossa riitä väkiluvun noustessa. Vesi- ja sähköhuoltoa hoidetaan nyt kunnissa eri toimijoiden toimesta. Vesihuollon toiminta-alueita on nykyisestä tarkistettava.

 

Maaperä on puhdasta. Porvoonväylä, Kehä III, Uusi Porvoontie ja Itäväylä ovat merkittävimmät melulähteet. Melua aiheuttavat myös satamaradan tavarajunaliikenne pintaosuuksillaan sekä Vuosaaren sataman toiminnot.

 

Helsingin Östersundomin alueen maanomistus poikkeaa muiden Helsingin kaupungin projektialueiden maanomistuksista, koska yksityinen maanomistus on keskeisillä alueilla vallitsevaa. Sipoon ja Vantaan kan­nalta alueiden yksityinen maanomistus on tavanomainen kaavoituksen lähtökohta. 

 

Helsingin alueesta valtio omistaa 218 ha, Helsinki 996 ha, Vantaa 51 ha, Sipoo 80 ha ja muut 1 313 ha. Vantaan alueesta valtio omistaa 58 ha, Helsinki 72 ha, Vantaa 125 ha ja muut 347 ha. Sipoon alueesta valtio omistaa 6 ha, Helsinki 151 ha, Sipoo 7 ha ja muut 492 ha.

 

Kaavoitus- ja suunnittelutilanne

 

Maakuntakaavatilanne

 

Suunnittelualueella on voimassa useita maakuntakaavoja. Ne eivät ole ajantasaisia. Maakuntakaavoja uudistetaan parhaillaan. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien liitot ovat laatineet yhdessä maakuntakaavan uudistustyön pohjaksi rakennemalleja vuoden 2010 aikana. Maakun­tahallitukset hyväksyivät maakuntakaavan perusrakenteen valmistelun pohjaksi joulukuussa 2010.

 

Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto yhdistyivät 1.1.2011. Tavoitteena on, että maakuntakaavaluonnos on valmis vuonna 2011 ja maakuntavaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä vuonna 2012. Maankäyttö- ja rakennuslain 48 §:n mukaan kuntien yhteinen yleiskaava voidaan laatia perustelluista syistä myös maakuntakaavasta poiketen edel­lyttäen, että se sopeutuu maakuntakaavan kokonaisuuteen.

 

Yleiskaavatilanne

 

Suunnittelualueella on voimassa osaltaan Vantaan ja Sipoon yleiskaavat. Helsingin yleiskaava 2002 (tullut voimaan 19.1.2007) rajoittuu alueeseen. Vantaaseen kuuluvilla alueilla on voimassa Vantaan yleiskaava 2007 (tullut voimaan 13.1.2010). Helsinkiin liitetyn Västerkullan kiilan osalta on voimassa Vantaan kaupunginvaltuuston 17.6.2002 hyväk­symä Kaakkois-Vantaan osayleiskaava. Majvikin alueella on voimassa Söderkullan osayleiskaava (KV 28.1.2002, KHO 25.1.2005). Majvik sisältyy Sipoon yleiskaava 2025:een, jonka Sipoon kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2008. Osalle Majvikin aluetta ulottuu myös Sipoon Saariston ja rannikon osayleiskaava, jonka kaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville 1.6.2010. Östersundomin yhteinen yleiskaava tulee korvaamaan vanhat yleiskaavat.

 

Asemakaavatilanne

 

Suurin osa suunnittelualueesta on asemakaavoittamatonta. Helsinkiin kuuluvilla alueilla on voimassa olevia asemakaavoja useassa paikassa, mm. Landbossa, Karhusaaressa, Korsnäsissa ja Östersundomin liikekeskustassa. Vantaalla on voimassa asemakaava Länsimäen länsiosas­sa, suuressa osassa Ojankoa ja pienessä osassa Länsisalmea ja Vaaralaa. Sipoossa suunnittelualueen lounaisosassa, Sipoonrannan alueella, on voimassa Storörenin asemakaava.

 

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia

 

-                                       Helsingistä itään suuntautuva rata, Rautatiehallitus 1979

 

-                                       Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) ja siihen liittyvä MARA-selvitys (Maankäyttö ja raideverkkoselvitys). Suunnitelma valmistuu vuonna 2011.

 

-                                       Kehyssuunnitelma Helsinki–Porvoo-välille. Kehyssuunnitelma on laadittu yhteistyössä Helsingin, Vantaan, Sipoon, Porvoon sekä Uudenmaan liiton ja Itä-Uudenmaan liiton kanssa. (Helsinki kaupunkisuunnittelulautakunta 3.12.2009, Sipoo Khs kaavoitusjaosto 16.12.2009, Porvoon Khs 14.12.2009).

 

Suunnittelutavoitteet      Alueen suunnittelutavoitteita sisältyy Helsingin Östersundomin osalta kunnan osaliitoksen perusteluihin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavan valmistelumateriaaliin, vuonna 2008 mää­riteltyihin Helsinkiin liitetyn alueen suunnitteluperiaatteisiin, Majvikin ja Granön osalta Sipoon päättämiin suunnittelutavoitteisiin, Vantaan valtuuston yhteisen yleiskaavan päättämisen yhteydessä esitettyihin tavoit­teisiin, Helsinki–Porvoo-kehyssuunnitelmaan sekä muihin strategiatason tavoitteisiin. Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen alueen tuntumaan määrittelee myös alueen tavoitteita. Työn kuluessa alueen suunnittelutavoitteet ovat täsmentyneet.

 

Yleistavoitteissa korostuvat raideliikenne, tonttimaan riittävyys eri tarpeisiin, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, kulttuuriarvot, luontoarvot sekä väestön toiminnalliset ja virkistäytymistarpeet. Väestöpohjan on oltava riittävän suuri, jotta metron rakentaminen olisi taloudellisesti perusteltua ja alueen toiminnallinen monipuolisuus ja palvelutaso olisivat hyvät. Asuntotuotannon määrälliset ja laadulliset tavoitteet ovat myös keskeisiä. Mm. tärkeä kohderyhmä ovat perheet, joilla on suuri todennäköisyys muuttaa Helsingistä muualle seudulle tai seudun ulkopuolelle. Seudullisen yritystoiminnan näkökulmasta Östersundomin yleiskaavan tulisi ensi sijassa tukea Helsingin seudun itäosien kuten Itä-Hel­sin­gin yritystoiminta-alueiden sekä Vuosaari–Kehä III–Lentoasema-akse­lin kehitystä.

 

Kunkin osalliskunnan näkökulmasta alueeseen kohdistuvat tavoitteet ovat kuntien oman yleiskaavoituksen kannalta eriluonteisia. Helsingissä kyseessä on alueliitoksen yleiskaavoitus. Vantaan ja Sipoon osalta alueliitos on tuonut mukanaan uuden suunnittelutilanteen, Vantaalla kaupungin kaakkoiskulmaan ja Sipoon osalta kunnan lounaiskulmaan. Kaikille kolmelle kunnalle on avautunut uusia mahdollisuuksia. Suun­ni­telman kannalta oleellinen tavoite on suunnitella tiivis ja kaupunkimainen pientalokaupunki, jossa on palvelutasoltaan hyvä joukkoliikennejärjestelmä. Jalankululle ja pyöräilylle luodaan laadukkaita liikkumisympäristöjä. Kaupunkirakenteen näkökulmasta merkittävimmät kysymykset Östersundomin yleiskaavaluonnoksessa ovat rakennettavan alueen rajaus, raideliikennejärjestelmä ja alueen mitoitus. Suhde Sipoonkorpeen on erityisen merkittävä. Yleiskaava-alue vastaa kooltaan keskikokoista suomalaista kaupunkia, joten siellä tulee esiintymään kaikki ne piirteet, joita tämän kokoisessa taajamassa on.

 

Yleiskaavaluonnosta pohjustavat työt

 

Kehyssuunnitelma

 

Helsinki, Sipoo, Vantaa, Porvoo sekä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liitot laativat yhdessä vuonna 2009 Helsingin ja Porvoon välisen alueen kehyssuunnitelman (Hepo). Siinä tarkasteltiin laajan rannikkovyöhykkeen aluerakenteen kehitystä noin vuoteen 2050 osoittaen kaupunkimaisen rakenteen kasvusuunnat. Helsingin, Sipoon ja Porvoon kaavoitusta käsittelevät lautakunnat hyväksyivät kehyssuunnitelmassa maankäytön strategiset tavoitteet, joissa varaudutaan vastaanottamaan tulevina vuosikymmeninä viidennes seudun väestönkasvusta. Samalla sitouduttiin tekemään aluerakenteessa ratkaisuja, jotka tiivistävät nykyra­kennetta, mahdollistavat hyvän joukkoliikenteen järjestämisen ja raideliikenteen rakentamisen sekä samalla varauduttiin jättämään laajat maaseutualueet rakentamatta.

 

Kasvu perustuu hyviin työmahdollisuuksiin. Helsingin seutu on kasvanut pitkään ja oletettavaa on, että seutu kasvaa jatkossakin. Vuonna 2050 seudulla voi olla yli puoli miljoonaa asukasta enemmän kuin nyt. Mahdollisten laajenemissuuntien pohjalta laadittiin kolme erilaisiin painotuksiin pohjautuvaa rakennemallia: Rannikkokaupunki, Suur-Öster­sundom ja Sibbesborg. Ohjeellinen väestömitoitus kaikkiin vaihtoehtoihin oli yhteensä n. 150 000 uutta asukasta.

 

Rakennemallit

 

Yleiskaavaluonnosta laadittaessa osa suunnitteluprosessia on ollut vaihtoehtoisten rakennemallien laadinta. Rakennemallityövaiheessa määriteltiin laadittavan yleiskaavan suunnittelualue ja hahmotettiin uuden kaupunkialueen laajuutta. Rakennemallityöskentelyn yhtenä lähtökohtana olivat aiemmin tehdyt Helsinki–Porvoo-kehyssuunnitelma ja itämetron ja pikaraitiotien esiselvitykset. Rakennemalleissa on määritelty pääasiallisia rakentamisalueita. Malleissa on erilaisia muuttujia sekä raideliikenteen että maankäytön suhteen.

 

Neljä perusmallia olivat Nauha, Ranta, Metsä ja Rannikko. Nimet kuvas­tavat mallin kaupunki-identiteetin keskeistä teemaa. Nauhamalli rakentuu nykyisten pääliikenneväylien väliseen vyöhykkeeseen. Rantamallissa rakentaminen sijoittuu mahdollisimman paljon vetovoimaisten ranta-alueiden tuntumaan. Metsämallissa rakentaminen sijoittuu pääliikenneväylien väliselle alueelle sekä moottoritien pohjoispuolelle. Ulottuvuuksiltaan laajin Rannikkomalli käyttää asutukseen alueen kaikkia maisematyyppejä. Jokaiseen malliin yhdistettiin joko metro tai pikaraitiotie.

 

Erillisiä rakennemalleja hahmoteltiin 10 kappaletta. Rakennemalleissa on kaupunkirakenteesta osoitettu merkittävimmät uudet rakentamisalueet ja raideliikennejärjestelmä. Rakennemalleissa varauduttiin 50 000–80 000 asukkaaseen ja työpaikkaan. Rakennemalleissa esitettiin raideliikenteestä malleille ominaisin pikaraitiotie- tai metrolinja.

 

Rakennemalleja vertailtiin keskenään. Rakennemallitarkastelun perusteella valittiin suunta, jonka pohjalta yleiskaavaluonnosta lähdettiin laatimaan. Rakennustapojen määrä ja laatu, seudullisuus, Sipoonkorpi ja Natura 2000 -kysymykset, kustannukset, maanomistus, joustavuus tulevaisuuden huomioinnissa ja muut tässä tarkastellut maankäytön tavoitteet toteutuvat parhaiten mallissa Rannikko 1, jossa rakentamisen määrä ja laatu ovat tulevaisuutta ajatellen joustavimmat, Mellunkylästä jatkuva metro tarjoaa eniten seudullisia ja kuntayhteistyömahdollisuuksia, keskeiset ja tärkeimmät rakentamisen alueet ovat Porvoonväylän ja Uuden Porvoontien välissä ja sen eteläreunassa. Paljon painaa se, että metro on jo olemassa ja sen hyödyntäminen laajentamalla tuottaa kumuloituvia etuja. Östersundomin yleiskaavaluonnoksen laatimisen lähtökohdaksi suositeltiin rakennemallia "Rannikko 1".

 

Yleiskaavaluonnos

 

Kaupunkirakenne

 

Kaupunkirakenteen lähtökohdat ovat alueen seudullisessa sijainnissa. Kyse on seudun rakenteen tasapainottamisesta ja itään suuntautuvan rannikon suuntaisen kasvukäytävän ensimmäisestä osasta. Tärkeät ympäröivät tekijät ovat Helsingin keskusta, Porvoonväylä, Kehä III, Vuo­saaren satama, Helsinki-Vantaan lentokenttä, Helsingin metro, ran­nikko ja Sipoonkorpi. 

 

Lähtökohtaisesti aluetta suunnitellaan asuinpainotteisena pientalokaupunkina metron varaan. Tämä yhtälö on antanut suunnittelulle omat reu­naehtonsa. Kaavaluonnoksessa on rakennemalli ”Rannikko 1”:n mukaisesti suurin rakentamispotentiaali osoitettu Porvoonväylän eteläpuolelle Uuden Porvoontien molemmin puolin. Mellunmäestä jatkuva metro on suunnattu palvelemaan tätä vyöhykettä. Vähemmän tehokkaasti rakennettavat alueet on osoitettu moottoritien pohjoispuolelle sekä meren tuntumaan alueen eteläosaan. 

 

Metroasemia esitetään alueelle yhteensä kuusi, kolme Helsinkiin, kaksi Vantaalle ja yksi Sipooseen. Helsingin osalta keskeisinä on pidetty Östersundomin ja Sakarinmäen metroasemien ympäristöjä. Metro voi myö­­hemmin laajentua edelleen itään. Östersundomin yhdyskuntaraken­­teen kannalta keskeiset alueet (Östersundomin ja Sakarinmäen metroasemien ympäristöt) ovat keskeisiä myös kaupallisesti. Niiden lisäksi kaupallisesti merkittävä saattaa olla myös Kehä III:n ja Uuden Porvoontien liittymä Vuosaaren sataman läheisyydessä.

 

Helsingin suuntaan alue on liitetty katuverkkoon mahdollisimman monesta paikasta, jotta tulevalle kaupunkikehitykselle jäisi vaihtoehtoisia kehityssuuntia ja alueen tulevat käyttäjät voisivat käyttää aluettaan monipuolisesti. Pääkaduksi on osoitettu nykyinen Uusi Porvoontie sijaintinsa vuoksi.

 

Moottoritie jakaa suunnittelualueen voimakkaasti kahteen osaan. Moottoritien vaikutusta korostavat tietä seurailevat voimalinjat ja samaan käytävään sijoittuva Heli-radan varaus. Maakuntakaavan yhteydessä ratkaistaan Heli-radan tulevaisuus. Lopulliseen yleiskaavaehdotukseen Heli-rata tullaan merkitsemään tulevan maakuntakaavan tavoin. Nämä tilavaraukset vievät yhteensä usean sadan metrin levyisen kaistaleen koko alueen pituudelta. Ultunan kaupunginosa jää tämän vyöhykkeen pohjoispuolelle.

 

Julkista rantaviivaa Östersundomissa on vähemmän kuin Helsingissä noudatettu maankäyttöpolitiikka on edellyttänyt. Natura-lahdet sulkevat osaltaan rantaa yleiseltä käytöltä, samaten omatonttinen pientaloasutus. Natura 2000 -alueille myöhemmin laadittavat hoito- ja käyttösuunnitelmat voivat antaa mahdollisuuksia merenrannan parempaan hyödyn­tämiseen kaupunkielämässä. Julkiset rannat, rantakadut ja venesatamat ovat yleiskaavan toteutuksessa merkittävässä roolissa. Veneily painottuu myös Granöhön, jossa tarkoitukseen on osoitettu laaja alue. Kaavaluonnoksessa saarelle on siltayhteys Ribbingöstä, jonka kautta saaren rannat avautuvat julkiseen käyttöön.

 

Sipoon ja Helsingin yhteinen raja on keskellä Bölsfjärdeniä Majvikin ja Karhusaaren välillä. Tämä pieni selkä on luonteva koko alueen merellinen keskus ja se rakentuu Helsingin ja Sipoon yhteisin toimin. Maisemallisesti yleiskaavaluonnoksessa esitetään aiempien meren saarien ennallistamista ja avoveden palauttamista mm. kaislikkoraivauksin Talosaaren, Ribbingön, Kappelinrannan ja Uuden Porvoontien tuntumassa.

 

Mitoitus        Koko suunnittelualue on pinta-alaltaan 45 km2. Merialueen laajuus on 5,7 km2. Pääosin Natura 2000 -aluetta olevat merenlahdet eivät ole maata eivätkä vettä korkeusasemansa ja laatunsa johdosta. Tämän alavan maan/meren pinta-ala on n. 1,8 km2. Varsinainen maapinta-ala on siten n. 37,5 km2.

 

Rakentamisalueita kaavaluonnoksessa on n. 21 km2. Rakentamisalueiden osuus on koko maa-alueesta n. 38 km2:stä n. 55 %. Kaavaluonnoksen mukaisilla rakentamisalueilla varsinainen tonttimaa on 50–70 %. Loput ovat katuja, sisäisiä puistoja, suojaviheralueita, pelikenttiä, teknisiä alueita yms. Näin varsinaista korttelimaata olisi n. 1/3 koko alueesta.

 

Sekoittuneen kaupunkirakenteen (pääosin asumista, kaavakartassa punaisia) yleiskaavan rakentamisalueita on n. 19 km2. Muuta korttelimaata (keltaiset ja harmaat alueet) on n. 2 km2. Loppu on viher- ja liikennealuetta.

 

Luonnoksen mukaan koko suunnittelualueelle tulee n. 1 500 asukasta/km2 vuonna 2035. Tämä asumistiheys on vähemmän kuin nykyisessä Helsingin Itäisessä suurpiirissä, jossa asukastiheys on n. 2 800 asukasta/km2. Koko Helsingin nykyinen asukastiheys on n. 2 730 asukasta/km2. Eroa muuhun Itä-Helsinkiin selittävät Östersundomin suuret viheralueet eli Sipoonkorpi ja rannikon Natura 2000 -alueet sekä pyrkimys rakentaa pientalokaupunkia. Koko Vantaan asukastiheys on 822 asukasta/km2 ja Sipoon 52 asukasta/km2.

 

Kerrostalotuotannossa väestömäärän arvioinnissa voidaan käyttää rakennettavia kerrosalaneliömetrejä. Arvona on käytetty n. 50 k‑m2/asu­kas. Kaupunkipientalojen ja pientalojen korttelialueilla tilanne on toinen. Rakennusten koosta riippumatta yhdessä asunnossa eli myös yhdellä tontilla, asemakaavoitustavasta riippuen, on suunnilleen sama määrä ihmisiä, välillä 2–4. Toisaalta townhouse-tyyppisessä rakentamisessa suureenkin pientaloon saatetaan rakentaa useampia asuntoja samaan rakennukseen, mikä lähentää mitoitusta kerrostalojen mitoitusarvioihin.

 

Pientaloissa yksityisillä tonteille jää yleensä kaavojen mukaisesta raken­nusoikeudesta käyttämätöntä kerrosalavarantoa. Tuottajamuotoises­sa pientaloasumisessa tällaista ylimääräistä varantoa ei synny. Östersundomin yleiskaavaluonnoksessa on mitoitustietona arvioitu, ettei koko yleiskaavassa esitettävää rakennusoikeutta voida täysimääräisesti käyttää.

 

Lopputuloksena teoreettisista laskelmista voidaan esittää, että yleiskaa­valuonnoksen mukaiset rakentamisalueet sisältävät asunnot n. 65 000–70 000 ihmiselle sekä 10 000–15 000 työpaikalle. Asukasluvus­ta on n. 45 000 Helsingin alueella, n. 12 000 Sipoon alueella ja n. 15 000 Vantaan alueella. Lukuihin sisältyvät alueella jo asuvat runsaat 6 000 asukasta. Aluetta rakennetaan kauan, joten luvut ovat erittäin likimääräisiä. Liikenneväylien ja palveluiden mitoituksessa esitetty lukema on käyttökelpoinen.

 

Yleiskaavaluonnoksen kaavamerkinnät

 

Yleiskaavaluonnos käsittää laajan alueen, jota tullaan rakentamaan pitkän ajan kuluessa. Kaavamerkinnät ovat siksi joustavia mukautumaan eri aikojen vaatimuksiin ja samalla riittävän tiukkoja, jotta luonnos voisi toimia yleiskaavaehdotuksen laatimisen pohjana ja sitä kautta edelleen alueen toteuttamiseen tähtäävänä suunnitelmana.

 

Kaavakartassa on osoitettu alueen suurimpien rakentamattomien aluei­den rajaus ja suhde rakentamisalueisiin. Viheralueiden sisäistä jakoa eri toiminnoille on osoitettu vain viitteellisesti, koska se ei ole tässä vaiheessa oleellinen kysymys.

 

Rakentamisalueet on merkitty luonnokseen sellaisella tarkkuudella, että alueiden sisään jää itse kortteleiden lisäksi katualueet, paikalliset puistot ym. yleisiä alueita. Kaavamääräyksessä esitetään, että vähintään 50 % rakentamisalueista olisi tonttimaata. Tällä halutaan varmistaa rakentamiskäyttöön otettavan maan tuhlailematon ja ekotehokas käyttö.

 

Rakentamisalueet on jaettu kolmeen pääluokkaan. Punaisella värillä on osoitettu sekoittuneen urbaanin kaupungin alueet. Niiden toimintoja ei ole määritelty. Rakennustapaan on viitattu rakentamistehokkuutta kuvaavin määrein. Tätä aluetta on kaavaluonnoksessa n. 19 km2. Keltaisella värillä on osoitettu yksipuolisemman kaupunkitilan rakentamisalueet. Ne voivat olla teollisuutta, satamatoimintoja, kauppaa, urheilua tms. Ne ovat isohkoja hallimaisia rakennuksia käsittäviä korttelialueita, joita kaupunkilaiset käyttävät aktiivisesti. Harmaalla on osoitettu rakentamisalueet, joilla ei ole aktiivista roolia urbaanin kaupunkitilan osana. Ne voivat kuitenkin olla hyvin näkyviä, kuten varastoja, sähköasemia, voimalaitoksia, jätevoimaloita yms. 

 

Punainen alue on jaettu edelleen kolmeen pääluokkaan rakentamisen tiiveyden mukaan. Ne on esitetty 100 m x 100 m ruutuina, joiden tarkoitus on osoittaa rajausten luonnosmaisuutta. Ne antavat kartan lukijalle summittaisen käsityksen rakentamisen tiiveydestä mutta eivät määrittele tarkkaa rajausta eri kaavarajausten välillä. Tummin punainen väri kuvaa tehokkaimmin rakennettavia alueita. Alueita kuvaillaan siten, että asuinkortteleiden keskimääräinen tonttitehokkuus on yli e = 0.8, asuntoja yli 40 asuntoa/ha ja kerrosluku voi olla yli kolme. Keskipunainen väri osoittaa kaupunkipientalovaltaisten kortteleiden aluetta. Tonttitehokkuusluku näillä alueilla on 0.4–0.8 ja asuntotiheys on n. 20–40 asun­toa /ha ja enimmäiskerrosluku on 3. Vaalein punainen väri osoittaa väljimmin rakennettavat pientalovaltaiset alueet. Keskimääräinen tonttitehokkuusluku näillä alueilla on e = 0.4 tai vähemmän. Asuntotiheys on vähemmän kuin 20 asuntoa/ha. Enimmäiskerrosluku on 3. Kaavaluonnoksessa on esitetty kytkentä rakentamisen määrän ja asuntojen määrän välille siksi, että tavoitteena on luoda joukkoliikennekaupunkia. Ulkomaisten esimerkkien ja suomalaisen 2000-luvun tiivis-matala tutkimusten perusteella on arvioitu, että n. 20 asuntoa hehtaaria kohden on asuntotiheys, joka tukee sekä joukkoliikenteen käyttäjämäärän että palveluiden kysynnän muodostumista.

 

Suuret yhdyskuntatekniset johdot esitetään yleiskaavaluonnoksessa, johon on merkitty myös alueen tärkeimmät purot. Niillä on moninainen roolinsa kaupunkirakenteen, virkistyksen, biodiversiteetin, ekokäytävien ja myös teknisen huollon (hulevesien hallinta) näkökulmista.

 

Asuminen

 

Asuntotonttien ja erittäinkin pientalotonttien tarjonnan lisääminen on eräs yleiskaavaluonnoksen päätavoitteista. Yleiskaavaluonnoksessa pyritään suomaan mahdollisuuksia monen tyyppiseen asumiseen. Keskeisillä alueilla metroasemien tuntumassa ja lähellä Uutta Porvoontietä asuminen on pääosin kerrostaloasumista. Näiden keskeisten alueiden ympärillä on laajat alueet osoitettu kaupunkimaisten pientaloalueiden vyöhykkeeksi. Kauimpana metroasemista ja pääkaduista on tavanomai­sempaa rivi- tai erillispientaloasutusta. Riittävä väestömäärä edellyttää pientalotonteilta, että niistä suuri osuus rakennetaan kaupunkipientaloina. Tietoisena tavoitteena tämän meillä harvinaisen talotyypin esiintuomiseksi on halu monipuolistaa asuntotuotantoa ja asumistapoja sekä antaa mahdollisuus pientaloasumiseen mahdollisimman monelle hyvän joukkoliikenteen tuntumassa.

 

Työnteko     Punaisella merkityille rakentamisalueille osoitetaan tarkemmassa suun­nittelussa tiloja työnteolle, kaupalle ja julkisille palveluille. Käytännössä suurin osa työtiloista ja palveluista sijoittuu metroasemien tuntumaan sekä Uuden Porvoontien varteen.

 

Keltaisella värillä merkityt alueet ovat sekä työnteon että asioinnin paik­koja. Suuremmat venesatamat on merkitty tällä tavoin Granöön, Karhu­saareen ja Majvikiin. Venetelakoilla on tarkoitus olla monipuolista palvelu-, korjaus-, kahvila- ym. toimintaa. Porvoonväylän ja Östersundomin liittymän ympäristön keltaiset alueet voivat olla esimerkiksi tilaa vievän kaupan tai erilaisen tuotannon alueita. Uuden Porvoontien ja Kehä III:n eteläpuolella sekä Porvoonväylän ja Kehä III:n liittymän tienoilla on myös merkintä, joka mahdollistaa monenlaista työnteon ja asioinnin aluetta. 

 

Vapaa-aika

 

Vapaa-ajan toiminnot tulevat tulevaisuudessa yhä tärkeämmiksi. Siksi niillä on merkittävä sija tulevaisuuden kaupunkirakentamisessa. Myös liikennesuoritteet tulevat painottumaan yhä enemmän vapaa-ajan suun­taan. Yhteydet vapaa-ajanviettopaikkoihin tulevat yhtä tärkeiksi kuin yhteydet työpaikan ja asunnon välillä. Yleiskaavassa ja myöhemmässä suunnittelussa ja toteuttamisessa varataan erilaisia tiloja tähän tarkoitukseen asumisen lomassa ja lähietäisyydellä.

 

Rannat ovat vapaa-ajan vieton kannalta erityisen kiinnostavia. Yleiskaa­valuonnoksessa on osoitettu rannassa tai sen tuntumassa kulkeva rantareitti, joka kytkee Vuosaaren ja Majvikin toisiinsa. Salmenkallion metroaseman tuntumaan osoitetaan suuri alue erilaisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumatarpeisiin. Metroyhteys antaa alueelle myös seudullisen merkityksen sekä asemalle oman identiteetin. Sipoonkorpi on eräs mer­kittävimmistä pääkaupunkiseudun retkikohteista. Kaavaluonnokses­sa on osoitettu Sipoonkorven eteläreuna. Merkinnällä on haluttu korostaa korven ja asumisen vierekkäisyyttä. Granö on alueen ja laajemmankin seudun veneilyn ja siihen liittyvien toimintojen keskus.

 

Palvelut       Yleiskaavan rakentamisalueiden laajuus on riittävä paikallisen päivittäis­tavarakaupan edellyttämälle asukasmäärälle. Tällaisten ruokakauppojen muodostama lähipalveluverkko ei ole yleiskaavaluonnosvaiheen suunnittelukysymys. Yleiskaavan tehtävä on varmistaa riittävä maankäytön tiheys kaikille rakentamisen piiriin otetuille osa-alueille, jotta lähipalveluille muodostuu liiketoimintaedellytykset.

 

Koska yleiskaava-alue on tarkoitettu keskikokoisen suomalaisen kaupungin väkimäärälle, tulee siellä olemaan paljon julkisia palveluja muun asutuksen lomassa. Sakarinmäen koulu toimii ytimenä mahdollisesti laajemmalle julkisten palveluiden ryppäälle Sakarinmäen metroaseman tuntumassa.

 

Liikenne      Alue on suunniteltu toteutuvan tehokkaan joukkoliikennejärjestelmän varaan. Asukasmäärän kasvu aiheuttaa merkittävän kasvun myös auto­liikenteeseen. Yleiskaavaluonnokseen on merkitty vain pääkadut tai rakenteellisesti muuten tärkeät kadut. Yleiskaavatasoa pienimittakaavaisempaa lähiympäristön laatua ajatellen on työn yhteydessä laadittu Östersundomin katuliikennefilosofinen ohjelma. Siinä kuvataan tavoitetta palauttaa kaupungin kaduille niille kuuluva arvo urbaanin elämän kokoavana tekijänä.

 

Itä-länsisuuntaisena runkokatuverkkona toimivat rinnakkaiskadut molemmin puolin Porvoonväylää. Kolmas rannikon suuntainen yhteys on Salmenkallion metroasemalta suoraan Vuosaareen. Uuden Porvoontien liikennemäärät ovat Kehä III:n liittymän itäpuolella suuret. Siksi on tärkeää osoittaa yleiskaava-alueen eteläosassa myös muita katuyh­teyk­siä Helsingin suuntaan kuin vain Uusi Porvoontie.

 

Östersundomiin valittava raideliikennejärjestelmä vaikuttaa koko rannikkoseudun itäsuunnan aluerakenteen kehitykseen. Metron ja pikaraitiotien on todettu molempien sopivan Östersundomin raideliikenneratkaisuksi. Yleiskaavaluonnoksen ratkaisut perustuvat metrojärjestelmään monesta syystä. Lähivuosikymmeninä toteuttamiskelpoinen raidejärjestelmä on metro sen seudullisten ominaisuuksiensa ja suuren kuljetuskapasiteettinsa takia. Metroradan korkeusasemaan yleiskaavaluonnos ei ota vielä kantaa, koska siihen on monia vaihtoehtoja ja lopullinen korkeusasema tulee vaikuttamaan paljon metron kustannuksiin.

 

Perusratkaisuna on Mellunmäen metrohaaran jatkaminen siten, että Vantaalle mahdollistuu uusi tiivis maankäyttökeskittymä asemineen Västerkullan kartanon pohjoispuolelle sekä Länsisalmen asema Kehä III:n ja Uuden Porvoontien liittymän tuntumassa. Se palvelee niin Helsingin kuin Vantaankin maankäyttöä. Seuraava asema sijoittuu Uuden Porvoontien eteläpuolelle Salmenkallion alueelle, jossa voidaan Helsin­gin kaupungin omistamien maiden yhteyteen suunnitella niin asumista kuin vapaa-ajan maankäyttöratkaisuja. Salmenkalliosta metro jatkaa Östersundomin asemalle Uuden Porvoontien pohjoispuolelle. Sieltä linja jatkuu kohti Sakarinmäkeä. Tämä asema on lähin yhteys liitynnälle Porvoon suunnasta tuleville moottoritietä kulkeviin busseihin. Metrolinja jatkuu Sipoon Majvikiin. Sieltä varaudutaan linjan jatkamiseen Söderkullaan asti. Kullekin metroasemalle on tarkoitus luoda oma korkealuok­kainen identiteettinsä. 

 

Yleiskaavan joukkoliikenneselvityksessä on yleiskaavaluonnoksen maankäytölle esitetty metroa täydentävä bussilinjasto. Metron asemille on tärkeää saada liityntäpysäköintipaikkoja sekä autoille että polkupyörille. Niin kävely- kuin pyöräily-yhteydet alueen sisäisesti ja joukkoliiken­ne asemille/pysäkeille toteutetaan korkealuokkaisesti.

 

Luonto, luonnonsuojelu ja kulttuuriperintö

 

Yleiskaavaluonnoksessa kuvataan viheralueiden ja rakennetun ympäristön suhdetta karkealla tasolla. Luonnon ja muun kaupunkirakenteen ekologisia yhteyksiä on tarkemmin selvitetty Östersundomin kaupunki­ekologisessa ohjelmassa. Yleiskaavaluonnoksessa määritellään Sipoon­korven laajuus, korttelialueiden ja katujen rajautuminen Natura 2000 -alueisiin ja muihin suojelualueisiin sekä tärkeimmät viherkäytävät. Kaupunkirakenteen sisäiset maisematilat, viheralueet sekä kaupun­kiluonto ovat yleiskaavassa, asemakaavoissa sekä tonttitasolla ratkaistavia kysymyksiä. Yleiskaavaluonnoksen viheraluerakenne on monipuolinen johtuen Östersundomin sijainnista meren ja korven välillä.

 

Östersundomin yleiskaava-alueen mittakaavassa viheryhteydet palvelevat pääasiassa ihmisten siirtymistä ulkoillessaan paikasta toiseen. Luontaisia paikkoja tällaisille viheryhteyksille ovat pohjois-etelä suuntaiset puronvarsinotkot. Puronvarsinotkot toimivat myös hulevesireitteinä. Kasvilajisto ja eläimistö käyttävät näitä virkistysreittejä viheryhteyksinä. Kaupunkipuistot, korttelipuistot ja pihat muodostavat myös ekologisen verkoston ilman, että ne olisivat yhteydessä toisiinsa viheryhteyk­sien kautta.

 

Ekologisten käytävien tarpeellisuus on sidoksissa tarkasteltavan alueen lajistoon ja luontotyyppeihin. Koko Uudenmaan mittakaavassa on tärkeitä ekologisia yhteyksiä metsäluonnon ydinalueiden välillä sekä rannikolla, jossa laajat alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Östersundomin mittakaavassa nämä yhteystarpeet toteutuvat riittävällä tavalla. Esimerkiksi hirvieläimille ei osoiteta käytäviä kaupunkirakenteen läpi niiden oman turvallisuuden takia. Kaupunkiympäristössä viihtyvien lajien leviämisen ja elinvoimaisuuden kannalta yhteydet meren ja Sipoonkorven välillä eivät ole olennaisia. Rannikkovyöhykkeen luontotyypit puolestaan muodostavat jatkumon, jossa ekologiset yhteydet ovat kunnossa. Näitä luontotyyppejä vaalitaan ja hoidetaan Östersundomin Natura 2000 -alueilla.

 

Alueelle muodostuvalla kaupunkiluonnolla ja sen monimuotoisuudella on merkitystä lähinnä alueen asukkaille ja heidän viihtyvyydelleen sekä kaupunkikuvalle. Tämä luonto ei vaadi luonnonsuojelua vaan kehittämistä. Yleiskaava-alueella pyritään alueen luontaista potentiaalia ja siihen sopivaa rakennustapaa suosien luomaan rikas ja elinvoimainen kaupunkiluonto.

 

Östersundomin lintulahdet ovat maisemallisesti kiinnostavia. Muutos maisemassa on nopeaa. Luonnonprosessien ja ihmisen toteuttamien hoitotoimien vaikutuksesta rantavyöhyke on jatkuvassa muutoksessa.  Mikäli rantaa ruopataan, vesialueet säilyvät avoimina. Alueesta voidaan muodostaa helposti kuljettava ja mielenkiintoinen luontokohde.

 

Kartanon purolaakson kautta muodostuu vaikuttava reitti meren rannalta Sipoonkorven uumeniin. Sotungin viljelymaisema jatkuu Krapuojan laakson kautta Östersundomin keskustaan ja kirkon lahdelle saakka. Mustavuoren lehto, Labbacka, Kasabergetin huippu ja Vuosaaren täyttömäki muodostavat topografisesti ja maisemiltaan kiinnostavan ulkoilualueen.

 

Rantoja pitkin kiertävä raitti jatkuu Vuosaaresta Majvikiin yhtenäisenä. Maisema rantaraitin varrella vaihtelee kaupunkimaisesta rannasta luon­nonrantoihin. Reitin varrella on venesatamia ja uimarantoja. Sekä Helsingin että Sipoon alueella Bölsfjärden toimii keskeisenä merellisenä kaupunkitilana. Kappelille pääsee taas veneellä. Rantareitin yksi haara ulottuu aina Uudelle Porvoontielle asti Krapuojan tuntumassa. Granön saarelle on siltayhteys Ribbingöstä. Granöstä muodostuu merellisen virkistyksen keskus, jolloin Natura 2000 -alueisiin kohdistuu vähemmän virkistyspainetta. Venesatama talvisäilytysalueineen ja telakoineen palvelee huviveneilyä. Koko kaupunkiseudun kannalta Granö on suuri mahdollisuus monipuolisen veneilytoiminnan kohteeksi.

 

Sipoonkorpi

 

Hallituksen esitys laiksi Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta on käsiteltävänä eduskunnassa. Sipoonkorpi on seudullisesti merkittävä luonto- ja retkeilyalue, joka sisältää suuren potentiaalin kehittyä reitistöltään ja toiminnoiltaan monipuolisemmaksi ja yhä houkuttelevammaksi Nuuksion kaltaiseksi ulkoilualueeksi. Metsähallitus käyttää Nuuk­sion kansallispuistossa vyöhykejakoa, jossa alue on jaettu syrjäosaan ja nähtävyysosaan. Vyöhykejaon mukaisesti ulkoilun rakenteet sijoitetaan nähtävyysosalle. Syrjäosalle ei merkitä edes polkuja. Vyöhykeajattelun mukaisesti Sipoonkorven tarkastelualue voidaan jakaa valtion hallinnoimaan tiukemmin suojeltuun pohjoisempaan kansallispuisto-osaan Natura 2000 -alueineen (harva kulkureitistö) ja kuntien hallinnoimaan, kulkemista ohjaavan tiheämmän ulkoilureitistön virkistys- ja retkeily­osaan. Yleiskaavaluonnokseen on osoitettu mahdolliseen retkeilyosaan n. 4 km2.

 

Natura 2000 -alueet

 

Luonnonsuojelulain mukaisen arvion laatiminen Natura 2000 -alueiden luontoarvoihin kohdistuvista vaikutuksista aloitetaan yleiskaavaluonnok­sen pohjalta. Kaavaprosessin edetessä voidaan tarkistaa eri maankäytön ratkaisujen vaikutuksia. Lopullinen Natura-arvio valmistuu kaavaehdotuksen kanssa yhtä aikaa.

 

Natura-verkostoa varten on tarpeen laatia hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa luonnonhoidon ja virkistyskäytön yhteensovittaminen ratkaistaan. Östersundomin kaupunkiekologisen ohjelman mukaisesti suunnitelmaa tehdään yhteistoiminnallisesti. Arvioidaan mahdollisuuksia kehittää alueiden luontoarvoja sekä parantaa aktiivisin toimin luontoarvojen säilymi­sen edellytyksiä. Maisemanhoito ja kaupunkilaisten virkistäytyminen, ulkoilu, luonnon tarkkailu sekä pääsy merenrantaan ovat Natura-alueil­la myös tärkeitä näkökohtia.

 

Yhdyskuntatekniikka

 

Alueelle rakennetaan väestömäärän edellyttämät yhdyskuntateknisen huollon verkostot. Nykyiset verkostot eivät riitä palvelemaan tulevaisuu­den väkimäärää. Yhdyskuntatekniikka on rakennettava pääosin uudelleen ja yhdyskuntateknisen huollon verkostojen liittäminen olemassa oleviin verkostoihin edellyttää tavanomaista enemmän järjestelyjä.

 

Lämmityksen suhteen yleiskaava-alueen keskeisillä, tiiviisti rakennettavilla alueilla kysymykseen tulee ensisijaisesti keskitetty kaukolämmön käyttö. Alueen laitaosilla ovat mahdollisia erilaiset hajautetun tuotannon vaihtoehdot, kuten alueellinen maalämpö. Vantaan Energia Oy rakentaa sähköä ja lämpöä tuottavan jätevoimalan Vantaan yleiskaavassa määritellylle Långmossebergenin ET-alueelle. Tämän hetkisen tiedon mukaisesti jätevoimalan lämpöteho tarvitaan Vantaan kaupungin tarpei­siin. Kaava-alueen lämpöenergian saannin turvaamiseksi on varattu n. 5 hehtaarin yhdyskuntateknisten toimintojen aluevaraus Porvoonväy­län eteläpuolelle Puroniityntien tuntumaan. 

 

Kaavakarttaan on merkitty alueen nykyiset voimajohdot ja tulevat ehdotetut voimajohdot. Alueen nykyinen sähkönjakeluverkko ei riitä palvele­maan tulevaa maankäyttöä, vaan sinne on rakennettava uutta maankäyttöä palveleva jakeluverkko. Sähkön jakeluverkko rakennetaan tavoitteellisesti maakaapeleina.

 

Tarkoituksena on, että Östersundomin alue profiloituu aurinkosähkön tuotannon ja sen hyödyntämisen koe- ja testialueeksi. Aurinkosähkön tuotanto-, varastointi- ja käyttötapoja pyritään selvittämään monipuolisesti. Yleiskaavassa varaudutaan mahdollisuuteen asentaa aurinko­säh­köpaneeleja Porvoonväylän pohjois- ja eteläpuolelle n. 6 kilometrin matkalle. 

 

Ekologia ja ilmastonmuutos

 

Östersundomissa painopistealueeksi on suunniteltu aurinkosähköön liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja sovelluksia. Useiden vuosikymmenien ajan ekologisen rakentamisen keskiössä ovat olleet energiakysymykset. Aurinkosähkö on eräs ratkaisu. Siinä suomalaisella tutkimuksella voisi olla eniten annettavaa myös maailmanlaajuisesti, koska Suomi sijaitsee suhteessa aurinkoon eri tavoin kuin useimmat muut asutut maat. Yleiskaavaluonnokseen liittyy siksi VTT:n laatima aurinkosähkö­selvitys. Painopiste aurinkosähkössä ei tarkoita sitä, ettei Östersundom voisi olla testialusta myös monelle muulle kestävän kehityksen osatekijälle.

 

Kaavoituksen yhteydessä on tarkoitus käyttää kehitettyä ekotehokkuuden arviointityökalua (HEKO), joka prosessin kuluessa ohjaa lopputulosta kokonaisekotehokkaaseen suuntaan.

 

Hiilijalanjälkeen liittyviä kysymyksiä on selvitetty erillisessä raportissa. Oleelliset kysymykset liittyvät energiaan ja se päästöihin. Liikenne, rakentaminen ja oma energiantuotanto ovat aluetta koskevat perustekijät. Alueen asukasmäärän kasvattaminen tiivistää rakennetta, jolloin hiilijalanjälki pienenee. Arkiliikkumisella on merkittävä vaikutus hiilijalanjälkeen ja yleiskaavatasolla siihen voidaan paikallisesti vaikuttaa. Riittävän tiivis rakentaminen mahdollistaa toimivan joukkoliikenneverkoston syntymisen. Yleiskaavatasolla rakennusten energiankulutukseen ja sen hiilijalanjälkeen ei voida merkittävästi vaikuttaa. Asemakaavoituksen tasolla rakennusten energiankulutukseen voidaan jossain määrin vaikuttaa.

 

Yleiskaavan vaikutukset

 

Yleiskaavan vaikutukset nykyiseen ja tulevaan ympäristöön ovat suuret. Suunnittelualueen koko ja tuleva asukasmäärä merkitsee keskisuuren suomalaisen kaupungin kokoisen uuden yhdyskunnan rakentamista lähelle seudun ja pääkaupungin keskustaa.

 

Yleiskaava-alue on nyt pääosin haja-asuttua maaseutumiljöötä ja se tulee kaavan toteuttamisen myötä muuttumaan haja-asutusalueesta kaupunkialueeksi. Siksi yleiskaavan välittömät ja välilliset vaikutukset ihmis­ten elinympäristöön, sosiaalisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä kaupunkikuvaan ovat merkittävät. Toteutus tulee myös kestämään vuosikymmeniä.

 

Tiivis kaupunkiseutu kasvaa kauemmas itään Östersundomin yleiskaavan toteuttamisen myötä. Kaupunkialueen laajeneminen tarjoaa uusia asuinmahdollisuuksia ja uusia työpaikka- ja virkistymismahdollisuuksia sekä alueen tuleville asukkaille ja toimijoille että myös muille kaupunkilaisille koko seudulla. Alueen toteuttaminen tulee vaikuttamaan liikenne­virtoihin ja liikkumistapoihin suunnittelualuetta paljon laajemmin. Nyt luonnoksessa esitetty metron jatkaminen itään parantaa myös nykyisen metron käyttömahdollisuuksia. Uusi itä- ja länsimetro tekee Helsingin ja Espoon rannikosta hyvin toimivan ja saavutettavan monipuolisen kokonaisuuden.

 

Yleiskaavan toteuttamisella on vaikutuksia koko seudun sosiaaliseen ympäristöön. Metroverkoston laajentaminen muuttaa esimerkiksi nykyisen metron pääteasemana toimivan Mellunmäen asemaa kaupungin asuinaluekirjossa. Tulevaisuudessa Mellunmäki ei ole enää perimmäinen paikka, jonne metrolla pääsee. Mikäli yleiskaavaa toteutetaan kaik­ki sen pientalopotentiaali hyödyntäen, muuttaa se merkittävästi koko seudun asuinpaikkavalikoimaa. Entistä useammalle on mahdollista toteuttaa unelmaansa asua pientalossa lähellä kaupungin keskustaa. Kaava luo mahdollisuuksia jopa enimmillään 20 000 pientalotontin muo­dostumiselle, mikäli joka asunnolle varataan oma tonttinsa. Kaupunkipientaloalueilla tämä on teoreettisesti mahdollista. Käytännössä alueille varmasti syntyy myös rivitaloasutusta ja tonttien koko on vastaavasti suurempi.

 

Yleiskaava-alueen sijainti seudulla, joukkoliikenneratkaisut, tiivis kaupunkirakenne, katuverkon verkkomainen rakenne, energiatehokas rakentaminen, uusiutuvien energiamuotojen ja alueen liittäminen kaukolämpöverkkoon alentavat hiilijalanjälkeä ja tukevat ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteita. Metro joukkoliikenteen runkona on ilmastomuutok­sen kannalta hyvä ratkaisu. Raideliikenteen energiankulutus ja päästöt ovat vähäisempiä kuin autoliikenteellä

 

Uusi maankäyttö aiheuttaa liikennemäärien merkittävää kasvua kaava-alueen maanteillä ja pääkaduilla. Tämä lisää myös liikenteen aiheuttamaa melua. Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu tiivistä asumista myös pääkatujen varteen, koska tavoitteena on perinteisen tyyppinen kaupunkirakenne pääkatuineen ym. Tämä asettaa kohtuulliselle meluntorjunnalle haasteita katujen jatkosuunnittelussa.

 

Suunnittelun edetessä yleiskaavaehdotukseksi alueen yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia tullaan jatkuvasti arvioimaan eri tekijöiden kannalta.

 

Toteuttaminen                  Käytännössä Östersundomia rakennetaan kauan. Toteuttamisaikana tullaan näkemään vaihtelevia kysyntään ja rahoitukseen vaikuttavia trendejä ja talouden syklejä. Tässä mielessä yleiskaavalta edellytetään kykyä joustaa tulevaisuudessa eteen tulevien tilanteiden mukaan.

 

Alueen tulevaan kysyntään vaikuttavat vetovoimatekijöiden kuten merellisyyden, Natura-alueiden ja Sipoonkorven hyödyntäminen sekä joukkoliikenneratkaisu ja sen toteutusaikataulu. Tulevaa asuntotarjontaa ohjaa hallinta- ja rahoitusmuotojen osalta osalliskuntien hyväksymät maankäytön ja asumisen ohjelmat.

 

Itämetron rakentaminen ja rahoitus edellyttävät Helsingin ja Vantaan sekä myöhemmässä vaiheessa Sipoon yhdensuuntaisia päätöksiä ja rahoitusta. Metron rakennuskustannukset ovat suuret. Valtion panostus alueen ripeän kehittymisen kannalta on välttämätöntä.

 

Yleiskaavassa Östersundomiin osoitetaan laajat alueet uusia hoidettuja viheralueita. Tavoitteena on kaupunkimaisesti rakennettu ja hoidettu ympäristön laatu. Korkean laadun ylläpitäminen on haastavaa, mutta on keinoja löytää tasapaino kustannusten ja tavoitellun ympäristön hoitotason välillä.

 

Tässä vaiheessa päävastuu toteuttamisen koordinoinnissa on Helsingin kaupungilla yhteistyössä Vantaan ja Sipoon kanssa. Metron osalta rahoitus- ym. järjestelyt ovat vielä sopimatta.

 

Kaavoitusprosessin eteneminen

 

Kaavan valmistelu on aloitettu vuonna 2008 Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisenä työnä. Kunnat tekivät sopimuksen yhteisen yleiskaavan laatimisesta syksyllä 2010. Päätös kuntien yhteisen yleiskaavan laatimisesta edellytti maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän yhteisen elimen perustamista. Yhteisen elimen nimeksi tuli Östersundom-toi­mi­kunta. Sen jäsenet hyväksyttiin kuntien hallitustasolla tammikuussa 2011. Östersundom-toimikunta asetti osallistumis- ja arviointisuunnitel­man nähtäville kaikissa kolmessa kunnassa helmikuussa 2011. Kaupun­gin- ja kunnanhallituksen lähetettyä yleiskaavaluonnoksen Östersundom-toimikunnalle asettaa toimikunta luonnoksen nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten keväällä 2011.

 

Yleiskaavaluonnosta työstetään saadun palautteen pohjalta tarkennetuksi yleiskaavaluonnokseksi. Se on sopimuksen mukaan hyväksyttävä jatkosuunnittelun pohjaksi kaikissa kunnissa vähintään kaupungin- tai kunnanhallitustasolla ja sen pohjalta laaditaan yleiskaavaehdotus. Kaa­vaehdotus käsitellään samansisältöisenä kaikkien kuntien valtuustoissa. Kunkin kunnan valtuuston on puollettava sitä oman alueensa osalta. Tämän jälkeen kaavan hyväksyy Östersundom-toimikunta. Östersundomin yhteinen yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Östersundom-toimikunnan hyväksymisen jälkeen se saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Tavoitteena on, että kaavaehdotus on nähtävillä vuoden 2012 lopulla. Sen pohjalta laaditaan aikanaan asemakaavat sekä mahdolliset osayleiskaavat.

 

Yleiskaavatyöhön kohdistuneet muut lähtökohdat ja tavoitteet

 

Helsingin kaupunginvaltuusto edellytti pontena päättäessään käynnistää Östersundomin yhteisen yleiskaavan laatimisen, että Östersundomin raideliikennevaihtoehtoja arvioitaessa selvitetään myös mahdollisen pikaraitiotien liittäminen poikittaisliikenteen raideratkaisuihin (kaupunginvaltuusto 6.10.2010 § 220).

 

-                                       Asiasta on laadittu erillinen raportti ”Östersundomin raidevaihtoehtojen vertailu”

 

Vantaan kaupunginhallitus päätti (1.11.2010 § 5) käsitellessään Östersundomin yhteisen yleiskaavatyön käynnistämistä merkitä pöytäkirjaan seuraavan lausuman: "Kaavatyössä huomioidaan Vantaan aikaisemmat lausunnot kansallispuiston ja ekologisten käytävien rajauksesta."

 

-                                       Tämä kysymys otetaan huomioon alueen suunnitteluyhteistyössä.

 

Hallituksen lakiesityksessä Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseksi asetettiin lain yleisperusteluissa selvitystarpeita, jotka koskevat asukkaiden virkistysaluetarpeita ja kansallispuiston ja Östersundomin Natura 2000 -alueiden ja suojelualueiden yhteyksiä:

SipoonkorvenÖstersundomin alueelle kaavaillun lisäasukasmäärän edellyttämät lähivirkistysalueet on mahdollista selvittää Helsingin kaupungin liitosaluetta koskevassa kolmen kunnan yhteisessä yleiskaavas­sa. Kaavoituksen yhteydessä tulee selvitettäväksi myös kansallispuiston ja Östersundomin alueen Natura 2000 -alueiden ja suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien sijainti ja laajuus.

 

-                                       Yleiskaavaluonnos ottaa tähän kantaa.

 

Valmisteluaineistoa        Kaavan valmisteluaineisto on nähtävissä kaupunkisuunnitteluviraston Östersundom-projektin internet-sivuilla osoitteessa:

http://ksv.hel.fi/ Ajankohtaiset alueet / Östersundom / Julkaisut ja selvitykset.

 

Muuta yleiskaavaluonnoksen lähdeaineistoa on lueteltu kaavaselostuksessa.

 

Yleiskaavaluonnoksen liiteraportit ovat:

 

                    Helsinki–Porvoo-kehyssuunnitelma

                    Östersundomin rakennemallit

                    Helsinki–Porvoo-kehyssuunnitelman liikennejärjestelmäselvitys

                    Sipoosta ja Vantaalta Helsinkiin liitettävän alueen suunnittelun lähtökohtia

                    Lounais-Sipoosta Helsinkiä - Maaseudusta kaupunkia.

Sosiokulttuurinen selvitys liitosalueesta

                    Liitosalueen rakennettu kulttuuriympäristö.

                    Östersundom ja kauppa

                    Östersundomin kaupunkipientalot. Luonnos

                    Itämetron esiselvitys

                    Majvikin metron esiselvitys

                    Östersundomin pikaraitiotien esiselvitys

                    Östersundomin metron ja pikaraitiotien esiselvitykset. Tiivistelmä

                    Östersundomin yleiskaavan tie- ja pääkatuverkkoselvitys

                    Östersundomin alueen liikenteen nykytilaselvitys

                    Östersundomin yleiskaava-alueen joukkoliikenneselvitys. Luonnos.

                    Östersundomin raidevaihtoehtojen vertailu

                    Östersundomin katuliikennefilosofia osa 1

                    Östersundomin yhteinen yleiskaava. Teknistaloudellinen selvitys. Luonnos

                    Östersundomin lämmitysratkaisut

                    Östersundomin osayleiskaava-alueen vesihuollon yleisjärjestely - vaihtoehdot

                    Östersundomin osayleiskaava-alueen vesihuoltoverkoston kapasiteettiselvitys

                    Aurinkosähkön mahdollisuudet Östersundomissa

                    Rannikon laaksoista metsäylängölle - osayleiskaavatasoinen maisemaselvitys Östersundomin alueelta

                    Hevostilaselvitys. Hevosten tulevaisuus Östersundomissa. Luonnos

                    Liitosalueen eteläosan kasvillisuusselvitys

                    Östersundomin osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma

                    Sipoonkorpi ja Östersundom - suunnittelun lähtökohdat. Luonnos

                    Östersundomin puroselvitys

                    Östersundomin rakennemallien hiilijalanjäljen arviointi

                    Majvikin maankäyttösuunnitelma

                    Alustava luontoselvitys Sipoon Majvikin ja Granön osayleiskaava-alueelle

                    Östersundomin yleiskaavan leikekirja