Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Kaupunginvaltuuston 16.3.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


5

KAUPUNGINVALTUUSTON 16.3.2011 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 16.3.2011 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin taidemuseota ja terveyskeskusta toimit­ta­maan osaltaan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginmuseon johtokunnalle, terveyslautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Aloite 24

 

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 27

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin aloitevastauksesta liitteineen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungille, terveyslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.   

 

 

8–12             Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13, 14           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry:lle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, opetuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, nuorisolautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, Helsingin Energia -liike-laitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012