HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

11 - 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstikehys: Ehdotukset
e-mail: khs.ehdotukset@hel.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

21.3.2011 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Iltakouluasia: Katsaus seutuyhteistyön tilanteeseen ja seudun hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluun

3

 

4

Iltakouluasia: Uudet demokratiamallit

4

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Selvitys hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa

5

 

2

Valtuutettu Sari Sarkomaan toivomusponsi: Päivähoidossa käytettyjen tuottavuusmittarien toimivuus

11

 

3

Valtuutettu Terhi Mäen toivomusponsi: Leikkipuistojen kerhojen kehittäminen perheiden toiminta- ja kohtaamispaikkoina

13

 

4

Iltakouluasia: Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen aiesopimuksen tilannekatsaus

15

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2011-2012

18

 

2

Finland Tennis Oy:n (Myllypuron tenniskeskus Oy) vuokrasopimuksen muuttaminen

21

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksen nähtäville asettaminen

25

 

2

Tontin varaaminen Jätkäsaaresta Ab Invest As:lle hotellirakennuksen suunnittelua varten (tontti nro 20803/1)

48

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rädyn (varalla Kantola) ja Helistön (varalla Moisio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


3

ILTAKOULUASIA: KATSAUS SEUTUYHTEISTYÖN TILANTEESEEN JA SEUDUN HALLITUSOHJELMATAVOITTEIDEN VALMISTELUUN

 

Khs 2011-203

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

ESITTELIJÄ                      Kokouksessa kuullaan kaupunginjohtajan selostus seutuyhteistyön         tilanteesta ja seudun hallitusohjelmatavoitteiden valmistelusta.

 

 

 

 


4

ILTAKOULUASIA: UUDET DEMOKRATIAMALLIT

 

Khs 2011-203

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

ESITTELIJÄ                      Kvston strategiaohjelman 2009-2012 Demokratia ja vaikuttaminen –kohdan mukaisen kansanvaltahankkeen valmistelun lähtötilannetta koskeva selvitys on käsitelty Khn iltakoulussa 7.9.2009.

 

Kokouksessa kuullaan kaupunginjohtajan katsaus kansanvaltahankkeen valmistelutilanteeseen.

 

 

 

 


1

SELVITYS HOITOON PÄÄSYSTÄ SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

 

Khs 2011-298

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan selvityksen hoitoon pääsyn toteutumisesta terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa:   

 

Etelä-Suomen lääninhallitus lähetti syksyllä 2007 terveyskeskukselle valvonta-asiakirjeen, jonka mukaan lääninhallitus katsoi, että suun terveydenhuolto Helsingin terveyskeskuksessa ei kaikilta osin ollut hoitotakuuvelvoitteiden mukaista. Lisäksi lääninhallitus totesi tuolloin kirjeessään, että Helsingin kaupungin tuli järjestää suun terveydenhuoltonsa kaikilta osin voimassa olevan hoitotakuulainsäädännön mukaisesti. Muutoin lääninhallitus harkitsisi, olisiko Helsingin kaupunki velvoitettava huolehtimaan näistä velvoitteistaan sakon uhalla kansanterveyslain 34 §:n 2 momentin, lääninhallituslain 8 §:n sekä uhkasakkolain nojalla. Helsingin terveyskeskukselta pyydettiin selvitystä asiaan 1.11.2007 mennessä.

 

Kaupunginhallitus lähetti selvityksensä pyydetysti lääninhallitukselle. Selvityksessä kuvattiin mm. Helsingin terveyskeskuksen suun terveydenhuollon hoitojonokäytäntö, jota on noudatettu siitä asti. Käytäntönä on ollut, että potilas saa ajan kiireettömään hoitoon 6 kuukauden kuluessa yhteydenotostaan ja siinä tapahtuvasta hoidon tarpeen arviosta. Hammaslääkärin tutkittua potilaan hänet asetetaan tarvittaessa hoitojonoon odottamaan kaikkein kiireettömintä hoidon osaa. Hoitojonossa jonotusaika ei ylitä 6 kuukautta.

 

Etelä-Suomen lääninhallitus totesi asian ratkaisussaan (25.3.2008 STU683A) seuraavaa: ”Läänihallitus toteaa, että tehdyillä toimenpiteillä on lähes saavutettu hoitotakuulainsäädännön asettamat vaatimukset suun terveydenhuollon osalta ja tilanne on parantunut oleellisesti. Lääninhallitus ilmaisee tyytyväisyytensä siitä, että toimenpiteisiin on ryhdytty tilanteen parantamiseksi.

 

Parantuneesta tilanteessa huolimatta 15.10.2007 lainvastaisesti hoitoa yli kuusi kuukautta jonottaneita oli 1 852 ja vuoden 2007 lopussa jonottavien määrä oli näillä suunnitelmilla arviolta 850. Helsingin kaupungin tulee järjestää suun terveydenhuoltonsa kaikilta osin voimassaolevan hoitotakuulainsäädännön mukaisesti. Lääninhallitus pyytää selvitystä tilanteesta 31.12.2008 mennessä. Lääninhallitus edellyttää, että tilanne on täysin lainmukainen vuoden 2008 lopussa.

 

Muutoin lääninhallitus harkitsee, onko Helsingin kaupunki velvoitettava huolehtimaan näistä velvoitteistaan sakon uhalla kansanterveyslain 43 §:n 2 momentin, läänihallituslain 8 §:n sekä uhkasakkolain nojalla.”

 

Uusi selvitys toimitettiin lääninhallitukselle niin ikään määräajassa. Selvityksessä kuvattiin tilanne, jossa hoitojonossa oloaika oli saatu lyhennettyä alle 6 kuukauteen. Lääninhallitus ei asettanut uhkasakkoa. Näin ollen terveyskeskuksella oli syy uskoa, että sen selvityksissään kuvaamansa hoitojonokäytäntö oli lääninhallituksen näkemyksen mukaan hoitotakuulainsäädännön mukainen.

 

Vuonna 2010 eduskunnan oikeusasiamies totesi kuitenkin yksilöasian ratkaisussaan, että Helsingin käytäntö ei ole ”hoitotakuulain hengen mukainen”. Tästä johtuen suun terveydenhuolto on viime vuoden lopun ja tämän vuoden aikana mm. muuttanut ajanantokäytäntöjään ja hakeutunut mukaan palvelusetelipilottiin.

 

Vastauksia esitettyihin kysymyksiin

 

1                          Miten hoitoon pääsyn odotusaikoja seurataan terveyskeskuksessanne?

 

Ensimmäinen aika annetaan yhteydenoton yhteydessä keskitetystä ajanvarauksesta. Aika annetaan 6 kuukauden sisällä. Edellä kuvatun hoitojonon jonotusaikaa seurataan Effica –potilastietojärjestelmän avulla. Tieto on saatavissa ajantasaisesti ja potilaskohtaisesti.

 

2                          Mistä pitkät odotusajat terveyskeskuksessanne johtuvat?

 

Kunnallisen suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä ylittää Helsingissä tarjonnan jatkuvasti. Hoidon jaksottaminen kiireettömään ja kaikkein kiireettömimpään on tehty, jotta kaikille hoitoon hakeutuville on pystytty antamaan ensimmäinen vastaanottoaika 6 kuukauden kuluessa. Suurin osa Suomen kunnista, joissa kysyntä myös ylittää tarjonnan, toimii toisin; eli jonotuttaa potilaita ensimmäiselle vastaanottoajalle (ruuhkatilanteissa yli hoitotakuumääräaikojenkin). Helsingin toimintamallissa on voitu taata se, että kukaan ei jonota yli hoitotakuuajan ilman, että suun ja hampaiston tilanne on tutkittu kliinisesti.

 

3                          Mihin toimenpiteisiin odotusaikojen lyhentämiseksi terveyskeskuksessanne on ryhdytty ja miten toimenpiteissä on onnistuttu?

 

Helsingin terveyskeskuksen suun terveydenhuolto on hyödyntänyt laajasti alueen yksityishammaslääkärien vapaata vastaanottokapasiteettia. Osaston budjetista lähes 15 % käytetään erilaisiin ostopalveluihin, palveluhankintoihin ja vuokratyönä ostettavaan päivystykseen (ks. kysymys 4).

 

Suun terveydenhuollossa panostetaan erityisesti helsinkiläisten suun terveydenedistämiseen ja omahoidon tukemiseen, jotta palvelujen kysyntää saataisiin tulevaisuudessa pienennettyä. Omassa toiminnassa on kehitetty mm. sähköisiä palveluja, terveyden edistämisen käytäntöjä, pääkaupunkiseudun yhteistyötä sekä työnjakoa hammaslääkäreiltä suuhygienisteille ja edelleen suuhygienisteiltä hammashoitajille, jotta hoitoaikoja olisi riittävästi tarjolla hoitotakuulainsäädännön aikamääreissä.

 

Suun terveydenhuollossa on usean vuoden ajan kehitetty sähköisiä palveluja. Tavoitteena on työajan käytön kohdistaminen potilastyöhön tukitoimien sijaan. Sähköinen asiointi etenee vaiheittain. Itseilmoittautumislaitteet asennettiin hoitoloihin vuoden 2011 alussa ja interaktiivinen esitietolomake otettaneen käyttöön loppuvuodesta. Toimintaa kehitetään edelleen digitaalisen hoitoonohjauksen palveluksi, joka mahdollistaa tietyin edellytyksin potilaan itsensä tekemän ajanvarauksen hoidon tarpeen kannalta oikea-aikaisesti. Potilastietojärjestelmätoimittajan kanssa käynnistetään hanke erillisen ajanvarauskäyttöliittymän kehittämiseksi siten, että ajanvarausosion nykyiset rajoitteet voidaan ohittaa.

 

Viime vuosien suun terveydenhuollon voimavaralisäykset ovat kohdentuneet pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yhteishankkeisiin, joissa Helsingin terveyskeskus on ns. isäntäkuntana. PARAS -lainsäädännön päätösten myötä loppuvuodesta 2009 aloitti toimintansa pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikkö ja yhteinen virka-ajan ulkopuolinen päivystys.

 

4                          Tarjotaanko jonossa oleville potilaille mahdollisuutta saada hoitoa ostopalveluna muulta palvelunantajalta?

 

Alla selvitys kolmen viime vuoden ostopalvelumäärärahan jakautumisesta:

 

 

Tämän vuoden aikana maksusitoumuksista luovutaan ja niiden tilalle otetaan käyttöön palveluseteli. 

 

5                          Otetaanko potilaaseen yhteyttä, jos odotusaika venyy aiemmin ilmoitetusta?

 

Potilaille, jotka asetetaan hoitojonoon, kerrotaan, että heille järjestetään hoito 6 kuukauden kuluessa joko omana toimintana tai ostopalveluna. Potilaat ovat saaneet hoitoajan omiin hammashoitoloihin tai maksusitoumuksen yksityishammaslääkärille 6 kuukauden sisällä.

 

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITE

Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö 9.2.2011

 

ESITTELIJÄ                      Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää (9.2.2011) Khlta selvitystä           hoitoon pääsyn toteuttamisesta kuuden kuukauden sisällä terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa.

 

./.                   Selvitys on pyydetty 31.3.2011 mennessä. Selvityspyyntö on esityslistan liitteenä.

 

                      Aluehallintoviraston pyynnön mukaan selvityksestä tulee ilmetä ainakin:

 

                      1 Miten hoitoon pääsyn odotusaikoja seurataan terveyskeskuksessa?

                      2 Mistä pitkät odotusajat johtuvat?

                      3 Mihin toimenpiteisiin odotusaikojen lyhentämiseksi on ryhdytty ja miten toimenpiteissä on onnistuttu?

                      4 Tarjotaanko jonossa oleville potilaille mahdollisuutta saada hoitoa ostopalveluna muulta palvelunantajalta?

                      5 Otetaanko potilaaseen yhteyttä, jos odotusaika venyy aiemmin ilmoitetusta?

 

                      Esittelijä toteaa, että kansanterveyslain 15 b §:n 2 momentin mukaan hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää potilaan terveydentilan ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.


 

                      Terveyslautakunta on antanut (1.3.2011) päätösehdotuksesta ilmenevän selvityksen hoitoon pääsyn toteutumisesta terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa.

 

 

 

 


2

VALTUUTETTU SARI SARKOMAAN TOIVOMUSPONSI: PÄIVÄHOIDOSSA KÄYTETTYJEN TUOTTAVUUSMITTARIEN TOIMIVUUS

 

Khs 2010-2119

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Sari Sarkomaa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sari Sarkomaalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITE

Valtuutettu Sari Sarkomaan toivomusponsi... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 10.11.2010 talousarvion vuodeksi 2011 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2011 – 2013 Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

 

7 (19)            ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaalilautakunta arvioi päivähoidossa käytettyjen tuottavuusmittareiden, kuten täyttö- ja käyttöastetavoitteiden toimivuuden varhaiskasvatuksen laadun, asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmasta.” (Sari Sarkomaa, äänin 62-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

./.                   Esittelijä toteaa, että toivomusponnen johdosta on saatu sosiaalilautakunnan (8.2.2011) ja talous- ja suunnittelukeskuksen (9.2.2011) lausunnot, jotka ovat liitteessä 1 (päätöshistoria).

 

Esittelijä viittaa toivomusponnen johdosta saatuihin sosiaalilautakunnan lausuntoon (8.2.2011) ja talous- ja suunnittelukeskuksen lausuntoon (9.2.2011), joissa todetaan mm. seuraavaa:

 

Päivähoidon henkilöstömitoitus perustuu lasten päivähoidosta annettuun asetukseen. Henkilöstömitoitus perustuu asetuksen mukaiseen lasten hoito- ja kasvatushenkilöstön väliseen päiväkotikohtaiseen suhdelukuun. Henkilöstömitoituksen seuraamiseen käytetään mm. täyttö- ja käyttöastemittareita. Täyttöasteseurannan avulla mitoitetaan henkilöstömäärä lasten päivähoidosta annetun asetuksen mukaiseksi. Käyttöasteella mitataan lasten laskennallisten läsnäolopäivien ja hoito- ja kasvatushenkilöstön työssäolopäivien suhdetta ja asetuksen toteutumista päivähoitoyksiköissä päivittäin.

 

Täyttö- ja käyttöasteseuranta mahdollistaa henkilöstön ja erilaisten pienryhmien joustavan käyttämisen. Henkilöstön tarpeen mukaisella ja lasten läsnäolojen perusteella tapahtuvalla hienosäädöllä tavoitellaan hyvän päivähoidon järjestämistä päiväkodin kaikissa ryhmissä ja erilaisissa tilanteissa. Täyttö- ja käyttöasteen seurannalla pyritään varmistamaan tasavertaiset olosuhteet ja yhdenmukainen laatutaso joka puolella Helsinkiä. Myös henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työskentelyolosuhteet ovat joka paikassa samankaltaiset.

 

Päivähoidon laatua mitataan myös kaikille asiakkaille tehtävällä kyselyllä ja uusille asiakkaille hoitosuhteen alkuvaiheessa tehtävällä kyselyllä.

 

Päiväkotihoidon yksikkötason tuottavuuden mittaamiseen on kehitetty myös laatua huomioiva tuottavuusmatriisi, joka mahdollistaa moniulotteisen (useita mittauskohteita sisältävän) tarkastelun.

 

Henkilöstöseurannan ohella lähiesimies seuraa työyhteisön työhyvinvointituloksia, asiakastyytyväisyystuloksia ja vanhemmilta saatua palautetta.

 

 

 

 


3

VALTUUTETTU TERHI MÄEN TOIVOMUSPONSI: LEIKKIPUISTOJEN KERHOJEN KEHITTÄMINEN PERHEIDEN TOIMINTA- JA KOHTAAMISPAIKKOINA

 

Khs 2010-2125

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Terhi Mäelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITE

Valtuutettu Terhi Mäen toivomusponsi... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 10.11.2010 talousarvion vuodeksi 2011 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2011 – 2013 Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

 

13 (31)         ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että suunnitelmassa siirtää leikkipuistot osaksi päivähoitoa huomioidaan leikkipuistojen hyvin toimivat lapsi- ja perhekerhot helsinkiläisten lapsiperheiden arjen toiminta- ja kohtaamispaikkoina. Niitä tulee kehittää huomioiden riittävä henkilöstömäärä puistoissa.” (Terhi Mäki, äänin 70-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

./.                   Esittelijä toteaa, että toivomusponnen johdosta on saatu sosiaalilautakunnan (22.2.2011) lausunto, joka on liitteessä 1 (päätöshistoria).

 

Esittelijä viittaa toivomusponnen johdosta saatuun sosiaalilautakunnan lausuntoon (22.2.2011), jossa todetaan mm. seuraavaa:

 

Vuoden 2011 alusta lähtien sosiaaliviraston leikkipuistot siirrettiin osaksi päivähoitoa.

 

Sosiaaliviraston talousarviossa edellytetään päivähoidon kysynnän kasvun hillitsemiseksi mm. leikkipuistojen kerhotoiminnan lisäämistä ja kehittämistä ja kerhotoiminnan laajentamista 2 –vuotiaille. Leikkipuistoissa lisätään kerhotoimintaa alueellisena yhteistyönä.

 

Perheille tarjotaan edelleen lasten ja perheiden hyvinvointia edistävää avointa toimintaa aamupäivällä, koululaisten toimintaa iltapäivällä ja perhevalmennusryhmiä illalla. Leikkipuistojen toiminnan kehittämisen lähtökohtana ovat helsinkiläisten lapsiperheiden tarpeet toimia ja verkottua leikkipuistoissa. Tarpeet sovitetaan yhteen alueellisesta näkökulmasta.

 

Kerhotoiminnan kehittämisestä saatavien kokemusten lisääntyessä arvioidaan kerhojen palveluverkostoa ja leikkipuistojen henkilöstömääriä tarvittaessa uudelleen.

 

 

 

 


4

ILTAKOULUASIA: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISEN AIESOPIMUKSEN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2010-2279

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen aiesopimuksen tilannekatsauksen.

 

                      Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITE

Hankesuunnitelma metropolialueen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi

 

ESITTELIJÄ                      Khs päätti (13.12.2010 § 1352) hyväksyä valtion ja Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Kirkkonummen välisen aiesopimuksen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä.

 

Hankeen lähtökohtana ovat hallitusohjelman kirjaukset metropolipolitiikan käynnistämisestä, pääkaupunkiseudun erityiskysymyksistä sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja-aitojen madaltamisesta, yhteistyön lisäämisestä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä sekä terveydenhuoltolaista. Tarkoituksena on perusterveydenhuollon aseman vahvistaminen. Tavoitteena on omistajaohjauksen selkiyttäminen. Myös hallituksen eduskunnalle antamassa Paras -selonteossa (marraskuu 2009) linjattiin, että lainsäädäntöuudistuksessa turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon ehyt kokonaisuus sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumaton toteuttaminen.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Kirkkonummen välisellä aiesopimukseen perustuvalla hankkeella mallinnetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uusia omistajaohjauksen ratkaisuja. Uusilla malleilla tavoitellaan erityisesti peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon nykyistä parempaa integraatiota.

 

Uusien ratkaisumallien tavoitteena on:

 

-                                       perustason ja erityistason palvelujen nykyistä tiiviimpi integraatio perustason asemaa vahvistaen,

-                                       kunnan, kuntayhtymien ja erityisvastuualueen ohjausrakenteiden yhteensovittaminen,

-                                       yhtenäistä ohjausta tukevan kustannusjakomallin luominen,

-                                       palveluverkkojen sovittaminen yli kuntarajojen sekä tarpeettomien investointien estäminen,

-                                       erityisvastuualueen vahva koordinaatiovastuu niissä erityistason palveluissa, jotka edellyttävät erityisosaamista, kalliita investointeja ja raskaita valmiusratkaisuja ja

-                                       yliopiston roolin määrittely ohjausjärjestelmässä, ml. opetuksessa, tutkimuksessa ja koulutuksessa sekä niiden rahoituksessa.

 

Hankesuunnitelma

 

./.                   Esityslistan liitteenä oleva aiesopimukseen perustuva hankesuunnitelma on esitelty pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän kokouksessa 18.2.2011 ja neuvottelukunnan kokouksessa 11.3.2011.

 

Päämääränä on alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa tuotetaan laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kustannustehokkaasti. Tämä edellyttää nykyistä ehyempää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumatonta toteuttamista sekä erikoissairaanhoidon omistajaohjauksen terävöittämistä.

 

Hankesuunnitelmatyöryhmään ovat kuuluneet

 

-                                       kehittämisjohtaja Riitta Simoila, terveyskeskus, puheenjohtaja

-                                       terveyspalvelujen johtaja Timo Aronkytö, Vantaa

-                                       terveyspalvelujen johtaja Tuula Heinänen, Espoo

-                                       sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, Kauniainen

-                                       terveydenhuollon johtaja Minna Helenius, Kerava

-                                       perusturvajohtaja Liisa Ståhle, Kirkkonummi

-                                       sairaanhoitoalueen johtaja Raimo Kekkonen, HUS   

-                                       HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja Jorma Lauharanta, HUS

-                                       professori Matti J.Tikkanen, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

-                                       lääkintöneuvos Jukka Mattila, sosiaali- ja terveysministeriö

-                                       neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen, sosiaali- ja terveysministeriö

 

Työryhmän sihteerinä on toiminut projektipäällikkö Annikki Thodén terveyskeskuksesta.

 

Pysyvinä asiantuntijoina ovat toimineet vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Helena Ylisipola sosiaalivirastosta ja perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta.

 

Kehittämistyön tavoitteet

 

Kehittämistyön päämääränä viidessä hankkeessa on:

 

1                    Tukea metropolialueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon eheää, laadukasta ja sujuvaa potilashoidon kokonaisuutta luomalla yhtenäinen rakenne eri potilas- ja asiakasprosesseille.

 

2                    Selkeyttää sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnan rakenteet metropolialueella.

 

3                    Korjata EVO-rahoituksen jälkeenjääneisyys.

 

4                    Tehostaa HUSin omistajaohjausta ja selkeyttää HUSin ohjausrakennetta sekä selvittää mahdollisuudet HUSin rahoituksen (ml. investoinnit) ja laskutusperiaatteiden selkeyttämiseksi. 

 

5                    Selvittää mahdollisuudet uusien rahoitusmallien kokeiluun metropolialueella.  

 

Hankkeissa kartoitetaan myös lainsäädäntötarpeita, joita sosiaali- ja terveysministeriö voi hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön laatimisessa.   

 

Kehittämisjohtaja Riitta Simoila ja projektipäällikkö Annikki Thodén esittelevät aiesopimuksen tilannekatsauksen.

 

 

 

 


1

URHEILUPALKINTOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2011-2012

 

Khs 2011-436

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee asettaa kaksivuotistoimikaudeksi 1.1.2011 - 31.12.2012 urheilupalkintotoimikunnan, joka päättää vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, kunniamainintojen myöntämisestä ja muiden mahdollisten stipendien jakamisesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita toimikuntaan puheenjohtajat ja jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

 

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

Puheenjohtaja

 

Heta Välimäki

Harri Pirhonen

Varapuheenjohtaja

 

Heikki Karu

Paula Hiidenuhma-Valtonen

Jäsen

 

Juuso Marno

Teea Kemppinen

Jäsen

 

Arto Välikangas

Leila Kujanpää-Kyyhkynen

Jäsen

 

Seppo Lampela

-

Liikuntavirasto

 

Tarja Loikkanen-Jormakka

Anssi Rauramo

Hallintokeskus

 

Leena Mickwitz

Hannu Hyttinen

Helsingin urheilutoimittajat ry

 

Bror-Erik Wallenius

Riitta Närhi

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

 

Helena Tikkanen

Esko Viljanen

Suomen Työväen Urheiluliitto / Suur-Helsingin piiri ry

 

Tea Vikstedt

Heikki Virkkunen

Suomen Palloliitto ry:n Helsingin piiri ry

 

Markku Peltoniemi

Auli Vanhoja


 

Helsingfors Krets inom NÅID / Finlands Svenska Idrott rf

 

Kerstin Ehnholm

Kimmo Niemistö

Suomen Paralympiakomitea ry

Antti Heikkinen

-

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa liikuntavirastoa huolehtimaan toimikunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Pöytäkirjanote toimikuntaan valituille, päätöksessä mainituille järjestöille, urheilupalkintotoimikunnalle sekä liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Khs on asettanut vuodesta 1963 lähtien kaksivuotiskaudeksi kerrallaan urheilupalkintotoimikunnan vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamista ja kunniamainintojen myöntämistä varten.

 

Toimikunnassa on ollut viisi liikuntalautakunnan ehdotuksesta nimettyä jäsentä, yksi liikuntaviraston edustaja ja yksi hallintokeskuksen ehdotuksesta nimetty jäsen sekä Helsingin Urheilutoimittajat ry:n, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n, Suomen Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin piiri ry:n, Suomen Palloliitto Helsingin piiri ry:n, Suomen Paralympiakomitea ry:n ja Helsingfors Krets inom NÅID / Finlands Svenska Idrott rf ehdotuksesta nimetyt jäsenet, kaikki varajäsenineen.

 

Vuosiksi 2009-2010 valitussa toimikunnassa oli yhteensä 13 jäsentä varajäsenineen.

 

Toimikunnan kokoonpano kaudella 2009-2010  oli seuraava:

 

 

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

Puheenjohtaja

 

Heta Välimäki

Harri Pirhonen

Varapuheenjohtaja

 

Heikki Karu

Maj Bergroth

Jäsen

 

Juuso Marno

Anu Koskela

Jäsen

 

Arto Välikangas

Leila Kujanpää-Kyyhkynen

Jäsen

 

Seppo Lampela

Anna-Mili Tölkkö

Liikuntavirasto

 

Tarja Loikkanen-Jormakka

Anssi Rauramo

Hallintokeskus

 

Tarja Raivio

Leena Mickwitz

Helsingin urheilutoimittajat ry

 

Riitta Närhi

Ahti Pohjalainen (22.2.2010 lukien Bror-Erik Wallenius)

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

 

Helena Tikkanen

Esko Viljanen

Suomen Työväen Urheiluliitto / Suur-Helsingin piiri ry

 

Tea Vikstedt

Heikki Virkkunen

Suomen Palloliitto ry:n Helsingin piiri ry

 

Markku Peltoniemi

Auli Vanhoja

Helsingfors Krets inom NÅID / Finlands Svenska Idrott rf

 

Björn Federley

 

Suomen Paralympiakomitea ry

Antti Heikkinen

Sari Ollila

 

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on lautakunnan esityksen mukainen hallintokeskuksen ja liikuntaviraston edustajilla täydennettynä.

 

 

 

 


2

FINLAND TENNIS OY:N (MYLLYPURON TENNISKESKUS OY) VUOKRASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2011-437

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa liikuntalautakunnan muuttamaan urheilu- ja ulkoilulautakunnan ja Myllypuron Tenniskeskus Oy:n välillä 12.4.1978 tehtyä ja liikuntalautakunnan 12.10.1993 jatkamaa vuokrasopimusta, joka on liikuntalautakunnan 24.9.2002  päätöksellä siirretty Myllypuron Tenniskeskus Oy:ltä 9.12.2001 alkaen Finland Tennis Oy:n nimiin , seuraavin ehdoin:

 

1     Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) korttelin 45180 tontin 1 mukaisen 26 442 neliömetrin suuruisen alueen.

 

2     Vuosivuokra vuonna 2011 on 26 523,90 euroa. Perusvuosivuokrana vuokranvaihteluja määrättäessä pidetään virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 1 514,80 euron suuruista perusvuosivuokraa.

 

3     Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Finland Tennis Oy:n vuokrasopimuksen... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Esittelijä toteaa, että liikuntalautakunta tulisi oikeuttaa muuttamaan

vuokrasopimusta, koska alueelle on tullut voimaan uusi asemakaava. Samalla alueen vuokraa tulisi tarkistaa lisärakentamisen osalta. Päätösehdotus on liikuntalautakunnan esityksen mukainen.

                                           

Vuokrasopimushistoria

 

Urheilu- ja ulkoilulautakunta vuokrasi 12.4.1978  Myllypuron Tenniskeskus Oy:lle yhteensä noin 32 410 m2:n suuruisen alueen Myllypuron urheilupuistosta tenniksen ja muun urheilun tai urheilua välittömästi palvelevan toiminnan harjoittamiseen ajaksi 1.6.1978 – 31.12.2001.

 

Liikuntalautakunta uusi 12.10.1993 Myllypuron Tenniskeskus Oy:n vuokrasopimuksen siten, että vuokra-aika päättyy 31.12.2041 ja vuokra vuoden 2001 loppuun asti oli vanhan sopimuksen mukaisesti 8771 markkaa, minkä jälkeen vuokra sidottiin elinkustannusindeksiin ja laskettiin elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavan perusvuosivuokran 5 625 markan mukaisesti. Vuokra on laskettu tennishallin rakennetun kerrosalan 7 500 kem2:n mukaan käyttäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 50 markan suuruista kerrosneliömetrihintaa ja näin saadusta käyvästä vuokrasta (247 500 mk) tuolloin noudatetun käytännön mukaisesti otettiin huomioon 30 %.

 

Vuokra vuodelta 2010 oli 16 366,80 euroa (vastaa vuoden 2009 keski-indeksin pistelukua 1730).

 

Vuokrasopimuksen mukaan alueelle rakennettavat ulkokentät saadaan kattaa talvikauden ajaksi ylipainehallilla tai vastaavalla kevytrakenteisella ja purettavalla suojalla. Näiden osalta ei ole peritty vuokraa.

 

Sopimuksen siirto Finland Tennis Oy:lle

 

Liikuntalautakunta hyväksyi 24.9.2002, että Myllypuron Tenniskeskus Oy:n kanssa 12.10.1993 tehty maanvuokrasopimus siirtyi kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen Finland Tennis Oy:n nimiin 29.12.2001 alkaen vuokrasopimusehtojen säilyessä muilta osin ennallaan.

 

Sopimuksen siirtoa koskevan käsittelyn yhteydessä lautakunnan esityslistalla todettiin, että alueelle ollaan tekemässä asemakaavanmuutosta, jossa tenniskeskusalueen rajoja tullaan tarkistamaan ja varaudutaan tenniskeskuksen laajentamiseen. Lisäksi todettiin, että lisärakentamisen yhteydessä tenniskeskuksen vuokraa ja sopimusehtoja tullaan tarkistamaan.

 

Asemakaava ja vuokra-alue

 

Alueen asemakaava on muutettu vuonna 2004.

 

Vanhassa asemakaavassa (nro 9371) vuokra-alue oli kokonaan urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU), jolle merkitylle rakennusalalle sallittiin rakentaa enintään 7 500 kem2.

 

Alueella on nyt 14.5.2004 voimaan tullut asemakaavan muutos (nro 10989), jonka mukaan vuokra-alue käsittää urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YU) nro 45180 tonttia nro 1 vastaavan 26 442 m2:n suuruisen alueen, sekä 2 398 m2:n suuruisen osan lähivirkistysalueesta (VL). Vuokra-alueen osalla, joka on nyt asemakaavassa lähivirkistysaluetta, kulkee kevyen liikenteen raitti sekä Mustapuroon laskeva valtaoja.

 

Asemakaavamuutoksen yhteydessä alueelle lisättiin rakennusoikeutta siten, että tontille 45180/1 on mahdollisuus rakentaa 12 500 kerrosneliömetriä.

 

Tontti 45180/1 on rekisteröity 5.11.2010. Tontin pinta-ala on 26 442 m2.

 

Vuokra-alue tulisi muuttaa vastaamaan tontin 45180/1 aluetta.

 

Nykyiset rakennukset

 

Palloiluhallin koko on 7 498 kerrosneliömetriä. Halli käsittää 12 sisätenniskenttää, 12 sulkapallokenttää, kaksi squashkenttää, kuntosalin, sauna-, pesuhuone- ja pukeutumistiloja, kahvion, toimistotiloja, teknisiä tiloja ja yhden asunnon (76 m2).

 

Talvikausina alueelle on pystytettynä 1 944 m2:n laajuinen muovikankainen ylipainehalli, jossa on kolme massapintaista tenniskenttää. Halli on ympäröity noin 3 m korkealla metalliverkkoaidalla.

 

Lisäksi vuokra-alueella on kaksi metallirakenteista varastorakennusta (yht. 125 m2) sekä yksi ulkotenniskenttä.

 

Lisärakentaminen

 

Alueelta on purettu vanha ylipainehalli ja sen tilalle on valmistumassa uusi teräsrunkoinen tennishalli, jonka pintamateriaali on muovipintainen kangas, joka on lämpöeristetty.

 

Liikuntalautakunta esitti 25.5.2010 kaupunginhallitukselle, että kaupunki myöntäisi Myllypuron Tenniskeskus Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 260 000 euron lainan ylipainehallin korvaamiseen Best Hall –hallilla sekä multisportkentän ja kahden Padel-kentän laajennusosan rakentamiseen.

 

Lisärakennukselle on myönnetty rakennuslupa 31.8.2010. Rakennuksen koko on 2 705 kerrosneliömetriä.


 

Uusi vuokra

 

Alueen vuokraa tulisi tarkistaa lisärakentamisen osalta seuraavasti:

 

 Elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaava täysimääräinen perusvuosivuokra olisi 2 705 kem2 x 8,41 € / kem2

(50 mk / kem2) x 5 % = 1 137,45 €, mikä vuoden 2010 elinkustannusindeksin pisteluvun vuosikeskiarvolla 1751 laskien on 19 916,75 €. Täysimääräisestä vuokrasta peritään liikuntatoimen vuokrauksissa nykyisin noudatettavan käytännön mukaan 50 % eli 9 958,40 €.

 

Nykyinen indeksitarkistettu vuokra vuodelle 2011 on 16 565,47 €.

 

Alueen uusi vuosivuokra vuonna 2011 olisi yhteensä 26 523,87 €.  

 

 

 

 


1

ÖSTERSUNDOMIN YHTEISEN YLEISKAAVAN LUONNOKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

 

Khs 2011-538

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä valmisteluaineiston tiedoksi ja osaltaan oikeuttaa Östersundom-toimikunnan asettamaan luonnoksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.  

 

Pöytäkirjanote Östersundom-toimikunnalle, Vantaan kaupunginhallitukselle, Sipoon kunnanhallitukselle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos, kaavakartta määräyksineen (vain linkkinä)

 

Liite 2

Östersundomin yhteisen yleiskaavaluonnoksen selostus (vain linkkinä)

 

Liite 3

Östersundomin yhteisen yleiskaavan ... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Kvsto päätti 6.10.2010, että Helsingin kaupunki laatii yhdessä Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan kanssa näiden kolmen kunnan alueelle sijoittuvan nk. Östersundomin yhteisen yleiskaavan. Maankäyttö- ja raken­nuslaki ja osin kuntalaki määrittävät kaavan menettelyjä ja kaavan valmistelua ja hyväksymistä varten on nimitetty nk. Östersundom-toimi­kunta. Samassa yhteydessä hyväksyttiin Helsingin, Vantaan ja Sipoon kesken sopimus, jossa on tarkemmin määritelty mm. sitä, miten kaavaa sen eri vaiheissa käsitellään kunkin kunnan omissa toimielimissä ennen Östersundom-toimikunnan päätöksiä. Sopimuksen mukaan kaavaluonnos käsitellään kunkin kunnan hallituksissa. Nyt esityslistalla oleva vaihe edeltää sopimuksessa edellytettyä käsittelyä. On tarkoituksenmu­kaista ja tiedonkulun kannalta välttämätöntä, että kaupunginhallitukset saavat tiedokseen ja käsittelevät jo lausunnolle lähetettävän luonnosversion. Toinen, sopimuksen tarkoittama käsittely seuraa lausuntokierroksen ja nähtävillä pidon jälkeen. Esittely perustuu kaupunkisuunnittelulautakunnan esitykseen.

 

Alueen sijainti                  Suunnittelualue sijaitsee pääkaupunkirakenteen itäreunassa, valtakunnallisesti tärkeiden liikenneyhteyksien äärellä Helsingin ja Vantaan tiiviin kaupunkirakenteen kyljessä. Östersundomin yhteisen yleiskaavan alue sijoittuu Vantaan kaakkoiskulmaan, Helsingin koilliskulmaan ja Sipoon lounaiskulmaan.

 

Tiivistelmä                         Kunnan osaliitoksen tavoitteiden toteuttamiseksi Östersundomiin sekä Vantaan kaakkoisosaan ja Sipoon lounaisosaan laaditaan kuntien yhtei­nen yleiskaava. Kaavan suunnittelua johtaa ja sen hyväksyy Östersundom-toimikunta. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö. 

 

Suunnittelualue on kooltaan 45 km2, josta Helsinkiin kuuluu 30 km2, Vantaaseen 6 km2 ja Sipooseen 9 km2. Aluetta halkovat pääväylät ovat Kehä III ja Porvoonväylä. Alueen pohjoisosaan rajoittuva Sipoonkorpi ja eteläosassa olevat Östersundomin lintuvesien Natura 2000- alueet vaikuttavat suunnitteluun erityisesti. Nykyinen tieverkko ja yhdyskuntatekninen verkosto on mitoitettu nykyiselle väestölle. Yleiskaavan tavoitteena on kasvattaa tiiviisti rakennettua kaupunkialuetta Helsingin ja Vantaan suunnasta itään päin, mikä tarkoittaa väkiluvun moninkertaistumista. Tulevan kaupungin laatua kuvataan raidejoukkoliikenteellä varustetuksi tiiviiksi pientalokaupungiksi.

 

Uudenmaan maakuntakaavaa uudistetaan maakuntien liittojen yhdisty­misen johdosta. Samanaikainen suunnittelu edesauttaa Östersundomin yhteisen yleiskaavan sovittamista yhteensopivaksi maakuntakaavan kanssa. Suunnittelualueella on voimassa osaltaan Vantaan ja Sipoon yleiskaavat. Helsingin yleiskaava 2002 rajoittuu alueeseen. Alueella on myös voimassa joitakin osayleiskaavoja. Suurin osa suunnittelualueesta on asemakaavoittamatonta.

 

Yleiskaavaluonnoksen taustamateriaaliksi on aiemmin laadittu Helsinki–Porvoo-kehyssuunnitelma, joka määrittelee alueen suhdetta seutuun. Siinä laadittiin rakennemalleja, joissa tutkittiin erilaisten maankäyt­tövaihtoehtojen ja raideratkaisujen soveltuvuutta suunnittelualueelle. Kehyssuunnitelma on toiminut pohjana yleiskaavaluonnoksen suunnittelulle.

 

Yleiskaavaluonnoksen raideratkaisu perustuu Mellunmäestä jatkettavaan metroon. Asemia on kuusi. Kaupunkirakenne on osoitettu tiiveim­mäksi metroasemien ja Uuden Porvoontien varressa. Kauempana radasta rakentamistehokkuus on pienempi. Lopputuloksena teoreettisista laskelmista voidaan esittää, että yleiskaavaluonnoksen mukaiset rakentamisalueet mahdollistavat asunnot n. 65 000–70 000 ihmiselle sekä 10 000–15 000 työpaikkaa. Asukasluvusta on n. 45 000 Helsingin alueella, n. 12 000 Sipoon alueella ja n. 15 000 Vantaan alueella. Lukui­hin sisältyvät alueella jo asuvat 6 000 asukasta. Kaavaluonnoksessa on esitetty myös Sipoonkorven eteläraja Helsingin alueella.

 

Suunnittelualueen koko ja tuleva asukasmäärä merkitsee keskisuuren suomalaisen kaupungin kokoisen uuden yhdyskunnan rakentamista lähelle pääkaupungin keskustaa kaikkine vaikutuksineen.

 

Yhteisen yleiskaavan tausta

 

Valtioneuvosto päätti 28.6.2007 liittää Sipoon lounaisosan ja Vantaan ns. Västerkullan kiilan Helsinkiin. Alue liitettiin Helsinkiin 1.1.2009. Kaa­voituksen aloittaminen Östersundomiin sekä Vantaan kaakkoisosaan ja Sipoon lounaisosaan on tullut vireille Helsingin kaupungin aloitteesta. Kuntien kaupungin- ja kunnanvaltuustot päättivät vuoden 2010 lopulla kuntien yhteisen yleiskaavan laatimisesta ja suunnittelua johtavan toimi­kunnan perustamisesta. Östersundom-toimikunta piti ensimmäisen kokouksensa 1.2.2011.

 

Alue                                   Suunnittelualue käsittää Helsingin kaupunkiin vuoden 2009 alusta liitetyn Östersundomin alueen sekä Vantaan kaupunkiin kuuluvan Länsi­sal­­men kaupunginosan, osia Vantaan Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista sekä Sipoon kunnan Majvikin alueen ja Granön saaren. Helsingin Östersundomiin kuuluvat Ultunan, Östersundomin, Karhusaaren, Talosaaren ja Salmenkallion kaupunginosat.

 

Alue jakautuu selkeästi pohjois-eteläsuunnassa Sipoonkorven metsä­ylänköön ja alavampaan mannerrannikkoon ja sisäsaaristoon. Keskiosat ovat vanhaa viljeltyä kulttuuriseutua. Porvoonväylä kulkee metsävyöhykkeen eteläreunassa jakaen aluetta. Sen rinnalla noin kilometri etelään kulkee samansuuntainen Uusi Porvoontie. Alueen länsireunassa on Kehä III ja sitä seuraileva satamarata, jotka johtavat läheiseen Vuosaaren satamaan. Alueelta on lyhyt matka Helsinki-Vantaan lentokentälle. Itään päin seuraava suurempi taaja-asutus on Sipoon Söderkulla, n. 10 km Östersundomin rajalta. Etäisyys Porvooseen on n. 10 km.

 

Alueen suunnitteluun vaikuttavat erityisesti Sipoonkorpi alueen pohjoisreunalla ja Östersundomin lintuvesien Natura 2000- alueet rannan puolella. Hallitus on loppuvuonna 2010 tehnyt esityksen Sipoonkorven kan­sallispuiston perustamisesta Sipoonkorven ydinalueille.

 

Tiiviisti rakennettu kaupunkirakenne päättyy suunnittelualueen länsireu­naan Vantaan Länsimäen kerrostaloalueeseen. Mellunkylän metroase­ma sijaitsee n. 400 m:n etäisyydellä yleiskaava-alueen rajalta. Pääosa Östersundomin rakennuskannasta on nuorta. Helsingin Östersundomin asutuksesta yli puolet sijoittuu Karhusaareen ja Landbohon, jotka on kaavoitettu ja rakennettu 1990-luvulla. Suurin nyt käynnissä oleva raken­nushanke, ”Sipoonranta”, sijoittuu Sipoon Majvikiin Helsingin rajan tuntumaan. Harvahkoa omakotiasutusta on suunnittelualueella useam­massa paikassa. Asukkaita kaava-alueella on n. 6 000, joista n. 4 000 on Vantaan Länsimäen kerrostaloalueella.

 

Rakennussuojelukohteita ja muita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita koh­teita ja alueita on muutamia. Alueella on kolme merkittävää kartanoa ja kartanoympäristöä. Östersundomin kappeli on Helsingin vanhin rakennus.

 

Uuden Porvoontien varrelle sijoittuvat Östersundomin nykyiset keskeiset kaupalliset palvelut. Sakarinmäen koulu toimii Östersundomin julkis­ten palvelujen keskuksena. Vaaralassa toimivat mm. Fazerin ja Va­lion tuotantolaitokset ja kaksi seutua palvelevaa sähköasemaa. Ojankoon Porvoonväylän ja Kehä III:n kulmaan on suunniteltu pääkaupunkiseutua palveleva Långmossabergin jätevoimala.

 

Kaava-alueen liikenneverkko koostuu pääasiassa valtion teistä ja yksityisistä tienhoitokuntien ylläpitämistä teistä. Alueen tärkeimmät itä-län­sisuuntaiset tieyhteydet ovat Porvoonväylä (vt7) ja Uusi Porvoontie (mt170). Porvoonväylä ja Kehä III ovat valtakunnallisesti merkittäviä pääteitä ja osa kansainvälistä E18 yhteyttä. Moottoritien pohjoispuolella on maakuntakaavoissa varaus Heli-radalle. Sen tarpeellisuutta selvitetään Liikennevirastossa Helsinki–Pietari ratayhteyteen liittyen.

 

Yleiskaava-alueella sijaitsevia teknisen huollon järjestelmiä ja laitoksia ovat vesihuoltoverkko, maakaasun siirtojohto, 400 kV:n voimalinja ja useita 110 kV:n voimalinjoja, sähkön jakeluverkko sekä Länsisalmen, Vaaralan ja Landbon sähköasemat. Yhdyskuntateknisen huollon verkos­tot on mitoitettu nykyisen väestömäärän mukaan. Erityisesti vesihuol­toverkoston kapasiteetti ei jatkossa riitä väkiluvun noustessa. Vesi- ja sähköhuoltoa hoidetaan nyt kunnissa eri toimijoiden toimesta. Vesihuollon toiminta-alueita on nykyisestä tarkistettava.

 

Maaperä on puhdasta. Porvoonväylä, Kehä III, Uusi Porvoontie ja Itäväylä ovat merkittävimmät melulähteet. Melua aiheuttavat myös satamaradan tavarajunaliikenne pintaosuuksillaan sekä Vuosaaren sataman toiminnot.

 

Helsingin Östersundomin alueen maanomistus poikkeaa muiden Helsingin kaupungin projektialueiden maanomistuksista, koska yksityinen maanomistus on keskeisillä alueilla vallitsevaa. Sipoon ja Vantaan kan­nalta alueiden yksityinen maanomistus on tavanomainen kaavoituksen lähtökohta. 

 

Helsingin alueesta valtio omistaa 218 ha, Helsinki 996 ha, Vantaa 51 ha, Sipoo 80 ha ja muut 1 313 ha. Vantaan alueesta valtio omistaa 58 ha, Helsinki 72 ha, Vantaa 125 ha ja muut 347 ha. Sipoon alueesta valtio omistaa 6 ha, Helsinki 151 ha, Sipoo 7 ha ja muut 492 ha.

 

Kaavoitus- ja suunnittelutilanne

 

Maakuntakaavatilanne

 

Suunnittelualueella on voimassa useita maakuntakaavoja. Ne eivät ole ajantasaisia. Maakuntakaavoja uudistetaan parhaillaan. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien liitot ovat laatineet yhdessä maakuntakaavan uudistustyön pohjaksi rakennemalleja vuoden 2010 aikana. Maakun­tahallitukset hyväksyivät maakuntakaavan perusrakenteen valmistelun pohjaksi joulukuussa 2010.

 

Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto yhdistyivät 1.1.2011. Tavoitteena on, että maakuntakaavaluonnos on valmis vuonna 2011 ja maakuntavaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä vuonna 2012. Maankäyttö- ja rakennuslain 48 §:n mukaan kuntien yhteinen yleiskaava voidaan laatia perustelluista syistä myös maakuntakaavasta poiketen edel­lyttäen, että se sopeutuu maakuntakaavan kokonaisuuteen.

 

Yleiskaavatilanne

 

Suunnittelualueella on voimassa osaltaan Vantaan ja Sipoon yleiskaavat. Helsingin yleiskaava 2002 (tullut voimaan 19.1.2007) rajoittuu alueeseen. Vantaaseen kuuluvilla alueilla on voimassa Vantaan yleiskaava 2007 (tullut voimaan 13.1.2010). Helsinkiin liitetyn Västerkullan kiilan osalta on voimassa Vantaan kaupunginvaltuuston 17.6.2002 hyväk­symä Kaakkois-Vantaan osayleiskaava. Majvikin alueella on voimassa Söderkullan osayleiskaava (KV 28.1.2002, KHO 25.1.2005). Majvik sisältyy Sipoon yleiskaava 2025:een, jonka Sipoon kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2008. Osalle Majvikin aluetta ulottuu myös Sipoon Saariston ja rannikon osayleiskaava, jonka kaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville 1.6.2010. Östersundomin yhteinen yleiskaava tulee korvaamaan vanhat yleiskaavat.

 

Asemakaavatilanne

 

Suurin osa suunnittelualueesta on asemakaavoittamatonta. Helsinkiin kuuluvilla alueilla on voimassa olevia asemakaavoja useassa paikassa, mm. Landbossa, Karhusaaressa, Korsnäsissa ja Östersundomin liikekeskustassa. Vantaalla on voimassa asemakaava Länsimäen länsiosas­sa, suuressa osassa Ojankoa ja pienessä osassa Länsisalmea ja Vaaralaa. Sipoossa suunnittelualueen lounaisosassa, Sipoonrannan alueella, on voimassa Storörenin asemakaava.

 

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia

 

-                                       Helsingistä itään suuntautuva rata, Rautatiehallitus 1979

 

-                                       Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) ja siihen liittyvä MARA-selvitys (Maankäyttö ja raideverkkoselvitys). Suunnitelma valmistuu vuonna 2011.

 

-                                       Kehyssuunnitelma Helsinki–Porvoo-välille. Kehyssuunnitelma on laadittu yhteistyössä Helsingin, Vantaan, Sipoon, Porvoon sekä Uudenmaan liiton ja Itä-Uudenmaan liiton kanssa. (Helsinki kaupunkisuunnittelulautakunta 3.12.2009, Sipoo Khs kaavoitusjaosto 16.12.2009, Porvoon Khs 14.12.2009).

 

Suunnittelutavoitteet      Alueen suunnittelutavoitteita sisältyy Helsingin Östersundomin osalta kunnan osaliitoksen perusteluihin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavan valmistelumateriaaliin, vuonna 2008 mää­riteltyihin Helsinkiin liitetyn alueen suunnitteluperiaatteisiin, Majvikin ja Granön osalta Sipoon päättämiin suunnittelutavoitteisiin, Vantaan valtuuston yhteisen yleiskaavan päättämisen yhteydessä esitettyihin tavoit­teisiin, Helsinki–Porvoo-kehyssuunnitelmaan sekä muihin strategiatason tavoitteisiin. Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen alueen tuntumaan määrittelee myös alueen tavoitteita. Työn kuluessa alueen suunnittelutavoitteet ovat täsmentyneet.

 

Yleistavoitteissa korostuvat raideliikenne, tonttimaan riittävyys eri tarpeisiin, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, kulttuuriarvot, luontoarvot sekä väestön toiminnalliset ja virkistäytymistarpeet. Väestöpohjan on oltava riittävän suuri, jotta metron rakentaminen olisi taloudellisesti perusteltua ja alueen toiminnallinen monipuolisuus ja palvelutaso olisivat hyvät. Asuntotuotannon määrälliset ja laadulliset tavoitteet ovat myös keskeisiä. Mm. tärkeä kohderyhmä ovat perheet, joilla on suuri todennäköisyys muuttaa Helsingistä muualle seudulle tai seudun ulkopuolelle. Seudullisen yritystoiminnan näkökulmasta Östersundomin yleiskaavan tulisi ensi sijassa tukea Helsingin seudun itäosien kuten Itä-Hel­sin­gin yritystoiminta-alueiden sekä Vuosaari–Kehä III–Lentoasema-akse­lin kehitystä.

 

Kunkin osalliskunnan näkökulmasta alueeseen kohdistuvat tavoitteet ovat kuntien oman yleiskaavoituksen kannalta eriluonteisia. Helsingissä kyseessä on alueliitoksen yleiskaavoitus. Vantaan ja Sipoon osalta alueliitos on tuonut mukanaan uuden suunnittelutilanteen, Vantaalla kaupungin kaakkoiskulmaan ja Sipoon osalta kunnan lounaiskulmaan. Kaikille kolmelle kunnalle on avautunut uusia mahdollisuuksia. Suun­ni­telman kannalta oleellinen tavoite on suunnitella tiivis ja kaupunkimainen pientalokaupunki, jossa on palvelutasoltaan hyvä joukkoliikennejärjestelmä. Jalankululle ja pyöräilylle luodaan laadukkaita liikkumisympäristöjä. Kaupunkirakenteen näkökulmasta merkittävimmät kysymykset Östersundomin yleiskaavaluonnoksessa ovat rakennettavan alueen rajaus, raideliikennejärjestelmä ja alueen mitoitus. Suhde Sipoonkorpeen on erityisen merkittävä. Yleiskaava-alue vastaa kooltaan keskikokoista suomalaista kaupunkia, joten siellä tulee esiintymään kaikki ne piirteet, joita tämän kokoisessa taajamassa on.

 

Yleiskaavaluonnosta pohjustavat työt

 

Kehyssuunnitelma

 

Helsinki, Sipoo, Vantaa, Porvoo sekä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liitot laativat yhdessä vuonna 2009 Helsingin ja Porvoon välisen alueen kehyssuunnitelman (Hepo). Siinä tarkasteltiin laajan rannikkovyöhykkeen aluerakenteen kehitystä noin vuoteen 2050 osoittaen kaupunkimaisen rakenteen kasvusuunnat. Helsingin, Sipoon ja Porvoon kaavoitusta käsittelevät lautakunnat hyväksyivät kehyssuunnitelmassa maankäytön strategiset tavoitteet, joissa varaudutaan vastaanottamaan tulevina vuosikymmeninä viidennes seudun väestönkasvusta. Samalla sitouduttiin tekemään aluerakenteessa ratkaisuja, jotka tiivistävät nykyra­kennetta, mahdollistavat hyvän joukkoliikenteen järjestämisen ja raideliikenteen rakentamisen sekä samalla varauduttiin jättämään laajat maaseutualueet rakentamatta.

 

Kasvu perustuu hyviin työmahdollisuuksiin. Helsingin seutu on kasvanut pitkään ja oletettavaa on, että seutu kasvaa jatkossakin. Vuonna 2050 seudulla voi olla yli puoli miljoonaa asukasta enemmän kuin nyt. Mahdollisten laajenemissuuntien pohjalta laadittiin kolme erilaisiin painotuksiin pohjautuvaa rakennemallia: Rannikkokaupunki, Suur-Öster­sundom ja Sibbesborg. Ohjeellinen väestömitoitus kaikkiin vaihtoehtoihin oli yhteensä n. 150 000 uutta asukasta.

 

Rakennemallit

 

Yleiskaavaluonnosta laadittaessa osa suunnitteluprosessia on ollut vaihtoehtoisten rakennemallien laadinta. Rakennemallityövaiheessa määriteltiin laadittavan yleiskaavan suunnittelualue ja hahmotettiin uuden kaupunkialueen laajuutta. Rakennemallityöskentelyn yhtenä lähtökohtana olivat aiemmin tehdyt Helsinki–Porvoo-kehyssuunnitelma ja itämetron ja pikaraitiotien esiselvitykset. Rakennemalleissa on määritelty pääasiallisia rakentamisalueita. Malleissa on erilaisia muuttujia sekä raideliikenteen että maankäytön suhteen.

 

Neljä perusmallia olivat Nauha, Ranta, Metsä ja Rannikko. Nimet kuvas­tavat mallin kaupunki-identiteetin keskeistä teemaa. Nauhamalli rakentuu nykyisten pääliikenneväylien väliseen vyöhykkeeseen. Rantamallissa rakentaminen sijoittuu mahdollisimman paljon vetovoimaisten ranta-alueiden tuntumaan. Metsämallissa rakentaminen sijoittuu pääliikenneväylien väliselle alueelle sekä moottoritien pohjoispuolelle. Ulottuvuuksiltaan laajin Rannikkomalli käyttää asutukseen alueen kaikkia maisematyyppejä. Jokaiseen malliin yhdistettiin joko metro tai pikaraitiotie.

 

Erillisiä rakennemalleja hahmoteltiin 10 kappaletta. Rakennemalleissa on kaupunkirakenteesta osoitettu merkittävimmät uudet rakentamisalueet ja raideliikennejärjestelmä. Rakennemalleissa varauduttiin 50 000–80 000 asukkaaseen ja työpaikkaan. Rakennemalleissa esitettiin raideliikenteestä malleille ominaisin pikaraitiotie- tai metrolinja.

 

Rakennemalleja vertailtiin keskenään. Rakennemallitarkastelun perusteella valittiin suunta, jonka pohjalta yleiskaavaluonnosta lähdettiin laatimaan. Rakennustapojen määrä ja laatu, seudullisuus, Sipoonkorpi ja Natura 2000 -kysymykset, kustannukset, maanomistus, joustavuus tulevaisuuden huomioinnissa ja muut tässä tarkastellut maankäytön tavoitteet toteutuvat parhaiten mallissa Rannikko 1, jossa rakentamisen määrä ja laatu ovat tulevaisuutta ajatellen joustavimmat, Mellunkylästä jatkuva metro tarjoaa eniten seudullisia ja kuntayhteistyömahdollisuuksia, keskeiset ja tärkeimmät rakentamisen alueet ovat Porvoonväylän ja Uuden Porvoontien välissä ja sen eteläreunassa. Paljon painaa se, että metro on jo olemassa ja sen hyödyntäminen laajentamalla tuottaa kumuloituvia etuja. Östersundomin yleiskaavaluonnoksen laatimisen lähtökohdaksi suositeltiin rakennemallia "Rannikko 1".

 

Yleiskaavaluonnos

 

Kaupunkirakenne

 

Kaupunkirakenteen lähtökohdat ovat alueen seudullisessa sijainnissa. Kyse on seudun rakenteen tasapainottamisesta ja itään suuntautuvan rannikon suuntaisen kasvukäytävän ensimmäisestä osasta. Tärkeät ympäröivät tekijät ovat Helsingin keskusta, Porvoonväylä, Kehä III, Vuo­saaren satama, Helsinki-Vantaan lentokenttä, Helsingin metro, ran­nikko ja Sipoonkorpi. 

 

Lähtökohtaisesti aluetta suunnitellaan asuinpainotteisena pientalokaupunkina metron varaan. Tämä yhtälö on antanut suunnittelulle omat reu­naehtonsa. Kaavaluonnoksessa on rakennemalli ”Rannikko 1”:n mukaisesti suurin rakentamispotentiaali osoitettu Porvoonväylän eteläpuolelle Uuden Porvoontien molemmin puolin. Mellunmäestä jatkuva metro on suunnattu palvelemaan tätä vyöhykettä. Vähemmän tehokkaasti rakennettavat alueet on osoitettu moottoritien pohjoispuolelle sekä meren tuntumaan alueen eteläosaan. 

 

Metroasemia esitetään alueelle yhteensä kuusi, kolme Helsinkiin, kaksi Vantaalle ja yksi Sipooseen. Helsingin osalta keskeisinä on pidetty Östersundomin ja Sakarinmäen metroasemien ympäristöjä. Metro voi myö­­hemmin laajentua edelleen itään. Östersundomin yhdyskuntaraken­­teen kannalta keskeiset alueet (Östersundomin ja Sakarinmäen metroasemien ympäristöt) ovat keskeisiä myös kaupallisesti. Niiden lisäksi kaupallisesti merkittävä saattaa olla myös Kehä III:n ja Uuden Porvoontien liittymä Vuosaaren sataman läheisyydessä.

 

Helsingin suuntaan alue on liitetty katuverkkoon mahdollisimman monesta paikasta, jotta tulevalle kaupunkikehitykselle jäisi vaihtoehtoisia kehityssuuntia ja alueen tulevat käyttäjät voisivat käyttää aluettaan monipuolisesti. Pääkaduksi on osoitettu nykyinen Uusi Porvoontie sijaintinsa vuoksi.

 

Moottoritie jakaa suunnittelualueen voimakkaasti kahteen osaan. Moottoritien vaikutusta korostavat tietä seurailevat voimalinjat ja samaan käytävään sijoittuva Heli-radan varaus. Maakuntakaavan yhteydessä ratkaistaan Heli-radan tulevaisuus. Lopulliseen yleiskaavaehdotukseen Heli-rata tullaan merkitsemään tulevan maakuntakaavan tavoin. Nämä tilavaraukset vievät yhteensä usean sadan metrin levyisen kaistaleen koko alueen pituudelta. Ultunan kaupunginosa jää tämän vyöhykkeen pohjoispuolelle.

 

Julkista rantaviivaa Östersundomissa on vähemmän kuin Helsingissä noudatettu maankäyttöpolitiikka on edellyttänyt. Natura-lahdet sulkevat osaltaan rantaa yleiseltä käytöltä, samaten omatonttinen pientaloasutus. Natura 2000 -alueille myöhemmin laadittavat hoito- ja käyttösuunnitelmat voivat antaa mahdollisuuksia merenrannan parempaan hyödyn­tämiseen kaupunkielämässä. Julkiset rannat, rantakadut ja venesatamat ovat yleiskaavan toteutuksessa merkittävässä roolissa. Veneily painottuu myös Granöhön, jossa tarkoitukseen on osoitettu laaja alue. Kaavaluonnoksessa saarelle on siltayhteys Ribbingöstä, jonka kautta saaren rannat avautuvat julkiseen käyttöön.

 

Sipoon ja Helsingin yhteinen raja on keskellä Bölsfjärdeniä Majvikin ja Karhusaaren välillä. Tämä pieni selkä on luonteva koko alueen merellinen keskus ja se rakentuu Helsingin ja Sipoon yhteisin toimin. Maisemallisesti yleiskaavaluonnoksessa esitetään aiempien meren saarien ennallistamista ja avoveden palauttamista mm. kaislikkoraivauksin Talosaaren, Ribbingön, Kappelinrannan ja Uuden Porvoontien tuntumassa.

 

Mitoitus        Koko suunnittelualue on pinta-alaltaan 45 km2. Merialueen laajuus on 5,7 km2. Pääosin Natura 2000 -aluetta olevat merenlahdet eivät ole maata eivätkä vettä korkeusasemansa ja laatunsa johdosta. Tämän alavan maan/meren pinta-ala on n. 1,8 km2. Varsinainen maapinta-ala on siten n. 37,5 km2.

 

Rakentamisalueita kaavaluonnoksessa on n. 21 km2. Rakentamisalueiden osuus on koko maa-alueesta n. 38 km2:stä n. 55 %. Kaavaluonnoksen mukaisilla rakentamisalueilla varsinainen tonttimaa on 50–70 %. Loput ovat katuja, sisäisiä puistoja, suojaviheralueita, pelikenttiä, teknisiä alueita yms. Näin varsinaista korttelimaata olisi n. 1/3 koko alueesta.

 

Sekoittuneen kaupunkirakenteen (pääosin asumista, kaavakartassa punaisia) yleiskaavan rakentamisalueita on n. 19 km2. Muuta korttelimaata (keltaiset ja harmaat alueet) on n. 2 km2. Loppu on viher- ja liikennealuetta.

 

Luonnoksen mukaan koko suunnittelualueelle tulee n. 1 500 asukasta/km2 vuonna 2035. Tämä asumistiheys on vähemmän kuin nykyisessä Helsingin Itäisessä suurpiirissä, jossa asukastiheys on n. 2 800 asukasta/km2. Koko Helsingin nykyinen asukastiheys on n. 2 730 asukasta/km2. Eroa muuhun Itä-Helsinkiin selittävät Östersundomin suuret viheralueet eli Sipoonkorpi ja rannikon Natura 2000 -alueet sekä pyrkimys rakentaa pientalokaupunkia. Koko Vantaan asukastiheys on 822 asukasta/km2 ja Sipoon 52 asukasta/km2.

 

Kerrostalotuotannossa väestömäärän arvioinnissa voidaan käyttää rakennettavia kerrosalaneliömetrejä. Arvona on käytetty n. 50 k‑m2/asu­kas. Kaupunkipientalojen ja pientalojen korttelialueilla tilanne on toinen. Rakennusten koosta riippumatta yhdessä asunnossa eli myös yhdellä tontilla, asemakaavoitustavasta riippuen, on suunnilleen sama määrä ihmisiä, välillä 2–4. Toisaalta townhouse-tyyppisessä rakentamisessa suureenkin pientaloon saatetaan rakentaa useampia asuntoja samaan rakennukseen, mikä lähentää mitoitusta kerrostalojen mitoitusarvioihin.

 

Pientaloissa yksityisillä tonteille jää yleensä kaavojen mukaisesta raken­nusoikeudesta käyttämätöntä kerrosalavarantoa. Tuottajamuotoises­sa pientaloasumisessa tällaista ylimääräistä varantoa ei synny. Östersundomin yleiskaavaluonnoksessa on mitoitustietona arvioitu, ettei koko yleiskaavassa esitettävää rakennusoikeutta voida täysimääräisesti käyttää.

 

Lopputuloksena teoreettisista laskelmista voidaan esittää, että yleiskaa­valuonnoksen mukaiset rakentamisalueet sisältävät asunnot n. 65 000–70 000 ihmiselle sekä 10 000–15 000 työpaikalle. Asukasluvus­ta on n. 45 000 Helsingin alueella, n. 12 000 Sipoon alueella ja n. 15 000 Vantaan alueella. Lukuihin sisältyvät alueella jo asuvat runsaat 6 000 asukasta. Aluetta rakennetaan kauan, joten luvut ovat erittäin likimääräisiä. Liikenneväylien ja palveluiden mitoituksessa esitetty lukema on käyttökelpoinen.

 

Yleiskaavaluonnoksen kaavamerkinnät

 

Yleiskaavaluonnos käsittää laajan alueen, jota tullaan rakentamaan pitkän ajan kuluessa. Kaavamerkinnät ovat siksi joustavia mukautumaan eri aikojen vaatimuksiin ja samalla riittävän tiukkoja, jotta luonnos voisi toimia yleiskaavaehdotuksen laatimisen pohjana ja sitä kautta edelleen alueen toteuttamiseen tähtäävänä suunnitelmana.

 

Kaavakartassa on osoitettu alueen suurimpien rakentamattomien aluei­den rajaus ja suhde rakentamisalueisiin. Viheralueiden sisäistä jakoa eri toiminnoille on osoitettu vain viitteellisesti, koska se ei ole tässä vaiheessa oleellinen kysymys.

 

Rakentamisalueet on merkitty luonnokseen sellaisella tarkkuudella, että alueiden sisään jää itse kortteleiden lisäksi katualueet, paikalliset puistot ym. yleisiä alueita. Kaavamääräyksessä esitetään, että vähintään 50 % rakentamisalueista olisi tonttimaata. Tällä halutaan varmistaa rakentamiskäyttöön otettavan maan tuhlailematon ja ekotehokas käyttö.

 

Rakentamisalueet on jaettu kolmeen pääluokkaan. Punaisella värillä on osoitettu sekoittuneen urbaanin kaupungin alueet. Niiden toimintoja ei ole määritelty. Rakennustapaan on viitattu rakentamistehokkuutta kuvaavin määrein. Tätä aluetta on kaavaluonnoksessa n. 19 km2. Keltaisella värillä on osoitettu yksipuolisemman kaupunkitilan rakentamisalueet. Ne voivat olla teollisuutta, satamatoimintoja, kauppaa, urheilua tms. Ne ovat isohkoja hallimaisia rakennuksia käsittäviä korttelialueita, joita kaupunkilaiset käyttävät aktiivisesti. Harmaalla on osoitettu rakentamisalueet, joilla ei ole aktiivista roolia urbaanin kaupunkitilan osana. Ne voivat kuitenkin olla hyvin näkyviä, kuten varastoja, sähköasemia, voimalaitoksia, jätevoimaloita yms. 

 

Punainen alue on jaettu edelleen kolmeen pääluokkaan rakentamisen tiiveyden mukaan. Ne on esitetty 100 m x 100 m ruutuina, joiden tarkoitus on osoittaa rajausten luonnosmaisuutta. Ne antavat kartan lukijalle summittaisen käsityksen rakentamisen tiiveydestä mutta eivät määrittele tarkkaa rajausta eri kaavarajausten välillä. Tummin punainen väri kuvaa tehokkaimmin rakennettavia alueita. Alueita kuvaillaan siten, että asuinkortteleiden keskimääräinen tonttitehokkuus on yli e = 0.8, asuntoja yli 40 asuntoa/ha ja kerrosluku voi olla yli kolme. Keskipunainen väri osoittaa kaupunkipientalovaltaisten kortteleiden aluetta. Tonttitehokkuusluku näillä alueilla on 0.4–0.8 ja asuntotiheys on n. 20–40 asun­toa /ha ja enimmäiskerrosluku on 3. Vaalein punainen väri osoittaa väljimmin rakennettavat pientalovaltaiset alueet. Keskimääräinen tonttitehokkuusluku näillä alueilla on e = 0.4 tai vähemmän. Asuntotiheys on vähemmän kuin 20 asuntoa/ha. Enimmäiskerrosluku on 3. Kaavaluonnoksessa on esitetty kytkentä rakentamisen määrän ja asuntojen määrän välille siksi, että tavoitteena on luoda joukkoliikennekaupunkia. Ulkomaisten esimerkkien ja suomalaisen 2000-luvun tiivis-matala tutkimusten perusteella on arvioitu, että n. 20 asuntoa hehtaaria kohden on asuntotiheys, joka tukee sekä joukkoliikenteen käyttäjämäärän että palveluiden kysynnän muodostumista.

 

Suuret yhdyskuntatekniset johdot esitetään yleiskaavaluonnoksessa, johon on merkitty myös alueen tärkeimmät purot. Niillä on moninainen roolinsa kaupunkirakenteen, virkistyksen, biodiversiteetin, ekokäytävien ja myös teknisen huollon (hulevesien hallinta) näkökulmista.

 

Asuminen

 

Asuntotonttien ja erittäinkin pientalotonttien tarjonnan lisääminen on eräs yleiskaavaluonnoksen päätavoitteista. Yleiskaavaluonnoksessa pyritään suomaan mahdollisuuksia monen tyyppiseen asumiseen. Keskeisillä alueilla metroasemien tuntumassa ja lähellä Uutta Porvoontietä asuminen on pääosin kerrostaloasumista. Näiden keskeisten alueiden ympärillä on laajat alueet osoitettu kaupunkimaisten pientaloalueiden vyöhykkeeksi. Kauimpana metroasemista ja pääkaduista on tavanomai­sempaa rivi- tai erillispientaloasutusta. Riittävä väestömäärä edellyttää pientalotonteilta, että niistä suuri osuus rakennetaan kaupunkipientaloina. Tietoisena tavoitteena tämän meillä harvinaisen talotyypin esiintuomiseksi on halu monipuolistaa asuntotuotantoa ja asumistapoja sekä antaa mahdollisuus pientaloasumiseen mahdollisimman monelle hyvän joukkoliikenteen tuntumassa.

 

Työnteko     Punaisella merkityille rakentamisalueille osoitetaan tarkemmassa suun­nittelussa tiloja työnteolle, kaupalle ja julkisille palveluille. Käytännössä suurin osa työtiloista ja palveluista sijoittuu metroasemien tuntumaan sekä Uuden Porvoontien varteen.

 

Keltaisella värillä merkityt alueet ovat sekä työnteon että asioinnin paik­koja. Suuremmat venesatamat on merkitty tällä tavoin Granöön, Karhu­saareen ja Majvikiin. Venetelakoilla on tarkoitus olla monipuolista palvelu-, korjaus-, kahvila- ym. toimintaa. Porvoonväylän ja Östersundomin liittymän ympäristön keltaiset alueet voivat olla esimerkiksi tilaa vievän kaupan tai erilaisen tuotannon alueita. Uuden Porvoontien ja Kehä III:n eteläpuolella sekä Porvoonväylän ja Kehä III:n liittymän tienoilla on myös merkintä, joka mahdollistaa monenlaista työnteon ja asioinnin aluetta. 

 

Vapaa-aika

 

Vapaa-ajan toiminnot tulevat tulevaisuudessa yhä tärkeämmiksi. Siksi niillä on merkittävä sija tulevaisuuden kaupunkirakentamisessa. Myös liikennesuoritteet tulevat painottumaan yhä enemmän vapaa-ajan suun­taan. Yhteydet vapaa-ajanviettopaikkoihin tulevat yhtä tärkeiksi kuin yhteydet työpaikan ja asunnon välillä. Yleiskaavassa ja myöhemmässä suunnittelussa ja toteuttamisessa varataan erilaisia tiloja tähän tarkoitukseen asumisen lomassa ja lähietäisyydellä.

 

Rannat ovat vapaa-ajan vieton kannalta erityisen kiinnostavia. Yleiskaa­valuonnoksessa on osoitettu rannassa tai sen tuntumassa kulkeva rantareitti, joka kytkee Vuosaaren ja Majvikin toisiinsa. Salmenkallion metroaseman tuntumaan osoitetaan suuri alue erilaisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumatarpeisiin. Metroyhteys antaa alueelle myös seudullisen merkityksen sekä asemalle oman identiteetin. Sipoonkorpi on eräs mer­kittävimmistä pääkaupunkiseudun retkikohteista. Kaavaluonnokses­sa on osoitettu Sipoonkorven eteläreuna. Merkinnällä on haluttu korostaa korven ja asumisen vierekkäisyyttä. Granö on alueen ja laajemmankin seudun veneilyn ja siihen liittyvien toimintojen keskus.

 

Palvelut       Yleiskaavan rakentamisalueiden laajuus on riittävä paikallisen päivittäis­tavarakaupan edellyttämälle asukasmäärälle. Tällaisten ruokakauppojen muodostama lähipalveluverkko ei ole yleiskaavaluonnosvaiheen suunnittelukysymys. Yleiskaavan tehtävä on varmistaa riittävä maankäytön tiheys kaikille rakentamisen piiriin otetuille osa-alueille, jotta lähipalveluille muodostuu liiketoimintaedellytykset.

 

Koska yleiskaava-alue on tarkoitettu keskikokoisen suomalaisen kaupungin väkimäärälle, tulee siellä olemaan paljon julkisia palveluja muun asutuksen lomassa. Sakarinmäen koulu toimii ytimenä mahdollisesti laajemmalle julkisten palveluiden ryppäälle Sakarinmäen metroaseman tuntumassa.

 

Liikenne      Alue on suunniteltu toteutuvan tehokkaan joukkoliikennejärjestelmän varaan. Asukasmäärän kasvu aiheuttaa merkittävän kasvun myös auto­liikenteeseen. Yleiskaavaluonnokseen on merkitty vain pääkadut tai rakenteellisesti muuten tärkeät kadut. Yleiskaavatasoa pienimittakaavaisempaa lähiympäristön laatua ajatellen on työn yhteydessä laadittu Östersundomin katuliikennefilosofinen ohjelma. Siinä kuvataan tavoitetta palauttaa kaupungin kaduille niille kuuluva arvo urbaanin elämän kokoavana tekijänä.

 

Itä-länsisuuntaisena runkokatuverkkona toimivat rinnakkaiskadut molemmin puolin Porvoonväylää. Kolmas rannikon suuntainen yhteys on Salmenkallion metroasemalta suoraan Vuosaareen. Uuden Porvoontien liikennemäärät ovat Kehä III:n liittymän itäpuolella suuret. Siksi on tärkeää osoittaa yleiskaava-alueen eteläosassa myös muita katuyh­teyk­siä Helsingin suuntaan kuin vain Uusi Porvoontie.

 

Östersundomiin valittava raideliikennejärjestelmä vaikuttaa koko rannikkoseudun itäsuunnan aluerakenteen kehitykseen. Metron ja pikaraitiotien on todettu molempien sopivan Östersundomin raideliikenneratkaisuksi. Yleiskaavaluonnoksen ratkaisut perustuvat metrojärjestelmään monesta syystä. Lähivuosikymmeninä toteuttamiskelpoinen raidejärjestelmä on metro sen seudullisten ominaisuuksiensa ja suuren kuljetuskapasiteettinsa takia. Metroradan korkeusasemaan yleiskaavaluonnos ei ota vielä kantaa, koska siihen on monia vaihtoehtoja ja lopullinen korkeusasema tulee vaikuttamaan paljon metron kustannuksiin.

 

Perusratkaisuna on Mellunmäen metrohaaran jatkaminen siten, että Vantaalle mahdollistuu uusi tiivis maankäyttökeskittymä asemineen Västerkullan kartanon pohjoispuolelle sekä Länsisalmen asema Kehä III:n ja Uuden Porvoontien liittymän tuntumassa. Se palvelee niin Helsingin kuin Vantaankin maankäyttöä. Seuraava asema sijoittuu Uuden Porvoontien eteläpuolelle Salmenkallion alueelle, jossa voidaan Helsin­gin kaupungin omistamien maiden yhteyteen suunnitella niin asumista kuin vapaa-ajan maankäyttöratkaisuja. Salmenkalliosta metro jatkaa Östersundomin asemalle Uuden Porvoontien pohjoispuolelle. Sieltä linja jatkuu kohti Sakarinmäkeä. Tämä asema on lähin yhteys liitynnälle Porvoon suunnasta tuleville moottoritietä kulkeviin busseihin. Metrolinja jatkuu Sipoon Majvikiin. Sieltä varaudutaan linjan jatkamiseen Söderkullaan asti. Kullekin metroasemalle on tarkoitus luoda oma korkealuok­kainen identiteettinsä. 

 

Yleiskaavan joukkoliikenneselvityksessä on yleiskaavaluonnoksen maankäytölle esitetty metroa täydentävä bussilinjasto. Metron asemille on tärkeää saada liityntäpysäköintipaikkoja sekä autoille että polkupyörille. Niin kävely- kuin pyöräily-yhteydet alueen sisäisesti ja joukkoliiken­ne asemille/pysäkeille toteutetaan korkealuokkaisesti.

 

Luonto, luonnonsuojelu ja kulttuuriperintö

 

Yleiskaavaluonnoksessa kuvataan viheralueiden ja rakennetun ympäristön suhdetta karkealla tasolla. Luonnon ja muun kaupunkirakenteen ekologisia yhteyksiä on tarkemmin selvitetty Östersundomin kaupunki­ekologisessa ohjelmassa. Yleiskaavaluonnoksessa määritellään Sipoon­korven laajuus, korttelialueiden ja katujen rajautuminen Natura 2000 -alueisiin ja muihin suojelualueisiin sekä tärkeimmät viherkäytävät. Kaupunkirakenteen sisäiset maisematilat, viheralueet sekä kaupun­kiluonto ovat yleiskaavassa, asemakaavoissa sekä tonttitasolla ratkaistavia kysymyksiä. Yleiskaavaluonnoksen viheraluerakenne on monipuolinen johtuen Östersundomin sijainnista meren ja korven välillä.

 

Östersundomin yleiskaava-alueen mittakaavassa viheryhteydet palvelevat pääasiassa ihmisten siirtymistä ulkoillessaan paikasta toiseen. Luontaisia paikkoja tällaisille viheryhteyksille ovat pohjois-etelä suuntaiset puronvarsinotkot. Puronvarsinotkot toimivat myös hulevesireitteinä. Kasvilajisto ja eläimistö käyttävät näitä virkistysreittejä viheryhteyksinä. Kaupunkipuistot, korttelipuistot ja pihat muodostavat myös ekologisen verkoston ilman, että ne olisivat yhteydessä toisiinsa viheryhteyk­sien kautta.

 

Ekologisten käytävien tarpeellisuus on sidoksissa tarkasteltavan alueen lajistoon ja luontotyyppeihin. Koko Uudenmaan mittakaavassa on tärkeitä ekologisia yhteyksiä metsäluonnon ydinalueiden välillä sekä rannikolla, jossa laajat alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Östersundomin mittakaavassa nämä yhteystarpeet toteutuvat riittävällä tavalla. Esimerkiksi hirvieläimille ei osoiteta käytäviä kaupunkirakenteen läpi niiden oman turvallisuuden takia. Kaupunkiympäristössä viihtyvien lajien leviämisen ja elinvoimaisuuden kannalta yhteydet meren ja Sipoonkorven välillä eivät ole olennaisia. Rannikkovyöhykkeen luontotyypit puolestaan muodostavat jatkumon, jossa ekologiset yhteydet ovat kunnossa. Näitä luontotyyppejä vaalitaan ja hoidetaan Östersundomin Natura 2000 -alueilla.

 

Alueelle muodostuvalla kaupunkiluonnolla ja sen monimuotoisuudella on merkitystä lähinnä alueen asukkaille ja heidän viihtyvyydelleen sekä kaupunkikuvalle. Tämä luonto ei vaadi luonnonsuojelua vaan kehittämistä. Yleiskaava-alueella pyritään alueen luontaista potentiaalia ja siihen sopivaa rakennustapaa suosien luomaan rikas ja elinvoimainen kaupunkiluonto.

 

Östersundomin lintulahdet ovat maisemallisesti kiinnostavia. Muutos maisemassa on nopeaa. Luonnonprosessien ja ihmisen toteuttamien hoitotoimien vaikutuksesta rantavyöhyke on jatkuvassa muutoksessa.  Mikäli rantaa ruopataan, vesialueet säilyvät avoimina. Alueesta voidaan muodostaa helposti kuljettava ja mielenkiintoinen luontokohde.

 

Kartanon purolaakson kautta muodostuu vaikuttava reitti meren rannalta Sipoonkorven uumeniin. Sotungin viljelymaisema jatkuu Krapuojan laakson kautta Östersundomin keskustaan ja kirkon lahdelle saakka. Mustavuoren lehto, Labbacka, Kasabergetin huippu ja Vuosaaren täyttömäki muodostavat topografisesti ja maisemiltaan kiinnostavan ulkoilualueen.

 

Rantoja pitkin kiertävä raitti jatkuu Vuosaaresta Majvikiin yhtenäisenä. Maisema rantaraitin varrella vaihtelee kaupunkimaisesta rannasta luon­nonrantoihin. Reitin varrella on venesatamia ja uimarantoja. Sekä Helsingin että Sipoon alueella Bölsfjärden toimii keskeisenä merellisenä kaupunkitilana. Kappelille pääsee taas veneellä. Rantareitin yksi haara ulottuu aina Uudelle Porvoontielle asti Krapuojan tuntumassa. Granön saarelle on siltayhteys Ribbingöstä. Granöstä muodostuu merellisen virkistyksen keskus, jolloin Natura 2000 -alueisiin kohdistuu vähemmän virkistyspainetta. Venesatama talvisäilytysalueineen ja telakoineen palvelee huviveneilyä. Koko kaupunkiseudun kannalta Granö on suuri mahdollisuus monipuolisen veneilytoiminnan kohteeksi.

 

Sipoonkorpi

 

Hallituksen esitys laiksi Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta on käsiteltävänä eduskunnassa. Sipoonkorpi on seudullisesti merkittävä luonto- ja retkeilyalue, joka sisältää suuren potentiaalin kehittyä reitistöltään ja toiminnoiltaan monipuolisemmaksi ja yhä houkuttelevammaksi Nuuksion kaltaiseksi ulkoilualueeksi. Metsähallitus käyttää Nuuk­sion kansallispuistossa vyöhykejakoa, jossa alue on jaettu syrjäosaan ja nähtävyysosaan. Vyöhykejaon mukaisesti ulkoilun rakenteet sijoitetaan nähtävyysosalle. Syrjäosalle ei merkitä edes polkuja. Vyöhykeajattelun mukaisesti Sipoonkorven tarkastelualue voidaan jakaa valtion hallinnoimaan tiukemmin suojeltuun pohjoisempaan kansallispuisto-osaan Natura 2000 -alueineen (harva kulkureitistö) ja kuntien hallinnoimaan, kulkemista ohjaavan tiheämmän ulkoilureitistön virkistys- ja retkeily­osaan. Yleiskaavaluonnokseen on osoitettu mahdolliseen retkeilyosaan n. 4 km2.

 

Natura 2000 -alueet

 

Luonnonsuojelulain mukaisen arvion laatiminen Natura 2000 -alueiden luontoarvoihin kohdistuvista vaikutuksista aloitetaan yleiskaavaluonnok­sen pohjalta. Kaavaprosessin edetessä voidaan tarkistaa eri maankäytön ratkaisujen vaikutuksia. Lopullinen Natura-arvio valmistuu kaavaehdotuksen kanssa yhtä aikaa.

 

Natura-verkostoa varten on tarpeen laatia hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa luonnonhoidon ja virkistyskäytön yhteensovittaminen ratkaistaan. Östersundomin kaupunkiekologisen ohjelman mukaisesti suunnitelmaa tehdään yhteistoiminnallisesti. Arvioidaan mahdollisuuksia kehittää alueiden luontoarvoja sekä parantaa aktiivisin toimin luontoarvojen säilymi­sen edellytyksiä. Maisemanhoito ja kaupunkilaisten virkistäytyminen, ulkoilu, luonnon tarkkailu sekä pääsy merenrantaan ovat Natura-alueil­la myös tärkeitä näkökohtia.

 

Yhdyskuntatekniikka

 

Alueelle rakennetaan väestömäärän edellyttämät yhdyskuntateknisen huollon verkostot. Nykyiset verkostot eivät riitä palvelemaan tulevaisuu­den väkimäärää. Yhdyskuntatekniikka on rakennettava pääosin uudelleen ja yhdyskuntateknisen huollon verkostojen liittäminen olemassa oleviin verkostoihin edellyttää tavanomaista enemmän järjestelyjä.

 

Lämmityksen suhteen yleiskaava-alueen keskeisillä, tiiviisti rakennettavilla alueilla kysymykseen tulee ensisijaisesti keskitetty kaukolämmön käyttö. Alueen laitaosilla ovat mahdollisia erilaiset hajautetun tuotannon vaihtoehdot, kuten alueellinen maalämpö. Vantaan Energia Oy rakentaa sähköä ja lämpöä tuottavan jätevoimalan Vantaan yleiskaavassa määritellylle Långmossebergenin ET-alueelle. Tämän hetkisen tiedon mukaisesti jätevoimalan lämpöteho tarvitaan Vantaan kaupungin tarpei­siin. Kaava-alueen lämpöenergian saannin turvaamiseksi on varattu n. 5 hehtaarin yhdyskuntateknisten toimintojen aluevaraus Porvoonväy­län eteläpuolelle Puroniityntien tuntumaan. 

 

Kaavakarttaan on merkitty alueen nykyiset voimajohdot ja tulevat ehdotetut voimajohdot. Alueen nykyinen sähkönjakeluverkko ei riitä palvele­maan tulevaa maankäyttöä, vaan sinne on rakennettava uutta maankäyttöä palveleva jakeluverkko. Sähkön jakeluverkko rakennetaan tavoitteellisesti maakaapeleina.

 

Tarkoituksena on, että Östersundomin alue profiloituu aurinkosähkön tuotannon ja sen hyödyntämisen koe- ja testialueeksi. Aurinkosähkön tuotanto-, varastointi- ja käyttötapoja pyritään selvittämään monipuolisesti. Yleiskaavassa varaudutaan mahdollisuuteen asentaa aurinko­säh­köpaneeleja Porvoonväylän pohjois- ja eteläpuolelle n. 6 kilometrin matkalle. 

 

Ekologia ja ilmastonmuutos

 

Östersundomissa painopistealueeksi on suunniteltu aurinkosähköön liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja sovelluksia. Useiden vuosikymmenien ajan ekologisen rakentamisen keskiössä ovat olleet energiakysymykset. Aurinkosähkö on eräs ratkaisu. Siinä suomalaisella tutkimuksella voisi olla eniten annettavaa myös maailmanlaajuisesti, koska Suomi sijaitsee suhteessa aurinkoon eri tavoin kuin useimmat muut asutut maat. Yleiskaavaluonnokseen liittyy siksi VTT:n laatima aurinkosähkö­selvitys. Painopiste aurinkosähkössä ei tarkoita sitä, ettei Östersundom voisi olla testialusta myös monelle muulle kestävän kehityksen osatekijälle.

 

Kaavoituksen yhteydessä on tarkoitus käyttää kehitettyä ekotehokkuuden arviointityökalua (HEKO), joka prosessin kuluessa ohjaa lopputulosta kokonaisekotehokkaaseen suuntaan.

 

Hiilijalanjälkeen liittyviä kysymyksiä on selvitetty erillisessä raportissa. Oleelliset kysymykset liittyvät energiaan ja se päästöihin. Liikenne, rakentaminen ja oma energiantuotanto ovat aluetta koskevat perustekijät. Alueen asukasmäärän kasvattaminen tiivistää rakennetta, jolloin hiilijalanjälki pienenee. Arkiliikkumisella on merkittävä vaikutus hiilijalanjälkeen ja yleiskaavatasolla siihen voidaan paikallisesti vaikuttaa. Riittävän tiivis rakentaminen mahdollistaa toimivan joukkoliikenneverkoston syntymisen. Yleiskaavatasolla rakennusten energiankulutukseen ja sen hiilijalanjälkeen ei voida merkittävästi vaikuttaa. Asemakaavoituksen tasolla rakennusten energiankulutukseen voidaan jossain määrin vaikuttaa.

 

Yleiskaavan vaikutukset

 

Yleiskaavan vaikutukset nykyiseen ja tulevaan ympäristöön ovat suuret. Suunnittelualueen koko ja tuleva asukasmäärä merkitsee keskisuuren suomalaisen kaupungin kokoisen uuden yhdyskunnan rakentamista lähelle seudun ja pääkaupungin keskustaa.

 

Yleiskaava-alue on nyt pääosin haja-asuttua maaseutumiljöötä ja se tulee kaavan toteuttamisen myötä muuttumaan haja-asutusalueesta kaupunkialueeksi. Siksi yleiskaavan välittömät ja välilliset vaikutukset ihmis­ten elinympäristöön, sosiaalisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä kaupunkikuvaan ovat merkittävät. Toteutus tulee myös kestämään vuosikymmeniä.

 

Tiivis kaupunkiseutu kasvaa kauemmas itään Östersundomin yleiskaavan toteuttamisen myötä. Kaupunkialueen laajeneminen tarjoaa uusia asuinmahdollisuuksia ja uusia työpaikka- ja virkistymismahdollisuuksia sekä alueen tuleville asukkaille ja toimijoille että myös muille kaupunkilaisille koko seudulla. Alueen toteuttaminen tulee vaikuttamaan liikenne­virtoihin ja liikkumistapoihin suunnittelualuetta paljon laajemmin. Nyt luonnoksessa esitetty metron jatkaminen itään parantaa myös nykyisen metron käyttömahdollisuuksia. Uusi itä- ja länsimetro tekee Helsingin ja Espoon rannikosta hyvin toimivan ja saavutettavan monipuolisen kokonaisuuden.

 

Yleiskaavan toteuttamisella on vaikutuksia koko seudun sosiaaliseen ympäristöön. Metroverkoston laajentaminen muuttaa esimerkiksi nykyisen metron pääteasemana toimivan Mellunmäen asemaa kaupungin asuinaluekirjossa. Tulevaisuudessa Mellunmäki ei ole enää perimmäinen paikka, jonne metrolla pääsee. Mikäli yleiskaavaa toteutetaan kaik­ki sen pientalopotentiaali hyödyntäen, muuttaa se merkittävästi koko seudun asuinpaikkavalikoimaa. Entistä useammalle on mahdollista toteuttaa unelmaansa asua pientalossa lähellä kaupungin keskustaa. Kaava luo mahdollisuuksia jopa enimmillään 20 000 pientalotontin muo­dostumiselle, mikäli joka asunnolle varataan oma tonttinsa. Kaupunkipientaloalueilla tämä on teoreettisesti mahdollista. Käytännössä alueille varmasti syntyy myös rivitaloasutusta ja tonttien koko on vastaavasti suurempi.

 

Yleiskaava-alueen sijainti seudulla, joukkoliikenneratkaisut, tiivis kaupunkirakenne, katuverkon verkkomainen rakenne, energiatehokas rakentaminen, uusiutuvien energiamuotojen ja alueen liittäminen kaukolämpöverkkoon alentavat hiilijalanjälkeä ja tukevat ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteita. Metro joukkoliikenteen runkona on ilmastomuutok­sen kannalta hyvä ratkaisu. Raideliikenteen energiankulutus ja päästöt ovat vähäisempiä kuin autoliikenteellä

 

Uusi maankäyttö aiheuttaa liikennemäärien merkittävää kasvua kaava-alueen maanteillä ja pääkaduilla. Tämä lisää myös liikenteen aiheuttamaa melua. Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu tiivistä asumista myös pääkatujen varteen, koska tavoitteena on perinteisen tyyppinen kaupunkirakenne pääkatuineen ym. Tämä asettaa kohtuulliselle meluntorjunnalle haasteita katujen jatkosuunnittelussa.

 

Suunnittelun edetessä yleiskaavaehdotukseksi alueen yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia tullaan jatkuvasti arvioimaan eri tekijöiden kannalta.

 

Toteuttaminen                  Käytännössä Östersundomia rakennetaan kauan. Toteuttamisaikana tullaan näkemään vaihtelevia kysyntään ja rahoitukseen vaikuttavia trendejä ja talouden syklejä. Tässä mielessä yleiskaavalta edellytetään kykyä joustaa tulevaisuudessa eteen tulevien tilanteiden mukaan.

 

Alueen tulevaan kysyntään vaikuttavat vetovoimatekijöiden kuten merellisyyden, Natura-alueiden ja Sipoonkorven hyödyntäminen sekä joukkoliikenneratkaisu ja sen toteutusaikataulu. Tulevaa asuntotarjontaa ohjaa hallinta- ja rahoitusmuotojen osalta osalliskuntien hyväksymät maankäytön ja asumisen ohjelmat.

 

Itämetron rakentaminen ja rahoitus edellyttävät Helsingin ja Vantaan sekä myöhemmässä vaiheessa Sipoon yhdensuuntaisia päätöksiä ja rahoitusta. Metron rakennuskustannukset ovat suuret. Valtion panostus alueen ripeän kehittymisen kannalta on välttämätöntä.

 

Yleiskaavassa Östersundomiin osoitetaan laajat alueet uusia hoidettuja viheralueita. Tavoitteena on kaupunkimaisesti rakennettu ja hoidettu ympäristön laatu. Korkean laadun ylläpitäminen on haastavaa, mutta on keinoja löytää tasapaino kustannusten ja tavoitellun ympäristön hoitotason välillä.

 

Tässä vaiheessa päävastuu toteuttamisen koordinoinnissa on Helsingin kaupungilla yhteistyössä Vantaan ja Sipoon kanssa. Metron osalta rahoitus- ym. järjestelyt ovat vielä sopimatta.

 

Kaavoitusprosessin eteneminen

 

Kaavan valmistelu on aloitettu vuonna 2008 Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisenä työnä. Kunnat tekivät sopimuksen yhteisen yleiskaavan laatimisesta syksyllä 2010. Päätös kuntien yhteisen yleiskaavan laatimisesta edellytti maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän yhteisen elimen perustamista. Yhteisen elimen nimeksi tuli Östersundom-toi­mi­kunta. Sen jäsenet hyväksyttiin kuntien hallitustasolla tammikuussa 2011. Östersundom-toimikunta asetti osallistumis- ja arviointisuunnitel­man nähtäville kaikissa kolmessa kunnassa helmikuussa 2011. Kaupun­gin- ja kunnanhallituksen lähetettyä yleiskaavaluonnoksen Östersundom-toimikunnalle asettaa toimikunta luonnoksen nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten keväällä 2011.

 

Yleiskaavaluonnosta työstetään saadun palautteen pohjalta tarkennetuksi yleiskaavaluonnokseksi. Se on sopimuksen mukaan hyväksyttävä jatkosuunnittelun pohjaksi kaikissa kunnissa vähintään kaupungin- tai kunnanhallitustasolla ja sen pohjalta laaditaan yleiskaavaehdotus. Kaa­vaehdotus käsitellään samansisältöisenä kaikkien kuntien valtuustoissa. Kunkin kunnan valtuuston on puollettava sitä oman alueensa osalta. Tämän jälkeen kaavan hyväksyy Östersundom-toimikunta. Östersundomin yhteinen yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Östersundom-toimikunnan hyväksymisen jälkeen se saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Tavoitteena on, että kaavaehdotus on nähtävillä vuoden 2012 lopulla. Sen pohjalta laaditaan aikanaan asemakaavat sekä mahdolliset osayleiskaavat.

 

Yleiskaavatyöhön kohdistuneet muut lähtökohdat ja tavoitteet

 

Helsingin kaupunginvaltuusto edellytti pontena päättäessään käynnistää Östersundomin yhteisen yleiskaavan laatimisen, että Östersundomin raideliikennevaihtoehtoja arvioitaessa selvitetään myös mahdollisen pikaraitiotien liittäminen poikittaisliikenteen raideratkaisuihin (kaupunginvaltuusto 6.10.2010 § 220).

 

-                                       Asiasta on laadittu erillinen raportti ”Östersundomin raidevaihtoehtojen vertailu”

 

Vantaan kaupunginhallitus päätti (1.11.2010 § 5) käsitellessään Östersundomin yhteisen yleiskaavatyön käynnistämistä merkitä pöytäkirjaan seuraavan lausuman: "Kaavatyössä huomioidaan Vantaan aikaisemmat lausunnot kansallispuiston ja ekologisten käytävien rajauksesta."

 

-                                       Tämä kysymys otetaan huomioon alueen suunnitteluyhteistyössä.

 

Hallituksen lakiesityksessä Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseksi asetettiin lain yleisperusteluissa selvitystarpeita, jotka koskevat asukkaiden virkistysaluetarpeita ja kansallispuiston ja Östersundomin Natura 2000 -alueiden ja suojelualueiden yhteyksiä:

Sipoonkorven–Östersundomin alueelle kaavaillun lisäasukasmäärän edellyttämät lähivirkistysalueet on mahdollista selvittää Helsingin kaupungin liitosaluetta koskevassa kolmen kunnan yhteisessä yleiskaavas­sa. Kaavoituksen yhteydessä tulee selvitettäväksi myös kansallispuiston ja Östersundomin alueen Natura 2000 -alueiden ja suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien sijainti ja laajuus.

 

-                                       Yleiskaavaluonnos ottaa tähän kantaa.

 

Valmisteluaineistoa        Kaavan valmisteluaineisto on nähtävissä kaupunkisuunnitteluviraston Östersundom-projektin internet-sivuilla osoitteessa:

http://ksv.hel.fi/ Ajankohtaiset alueet / Östersundom / Julkaisut ja selvitykset.

 

Muuta yleiskaavaluonnoksen lähdeaineistoa on lueteltu kaavaselostuksessa.

 

Yleiskaavaluonnoksen liiteraportit ovat:

 

                    Helsinki–Porvoo-kehyssuunnitelma

                    Östersundomin rakennemallit

                    Helsinki–Porvoo-kehyssuunnitelman liikennejärjestelmäselvitys

                    Sipoosta ja Vantaalta Helsinkiin liitettävän alueen suunnittelun lähtökohtia

                    Lounais-Sipoosta Helsinkiä - Maaseudusta kaupunkia.

Sosiokulttuurinen selvitys liitosalueesta

                    Liitosalueen rakennettu kulttuuriympäristö.

                    Östersundom ja kauppa

                    Östersundomin kaupunkipientalot. Luonnos

                    Itämetron esiselvitys

                    Majvikin metron esiselvitys

                    Östersundomin pikaraitiotien esiselvitys

                    Östersundomin metron ja pikaraitiotien esiselvitykset. Tiivistelmä

                    Östersundomin yleiskaavan tie- ja pääkatuverkkoselvitys

                    Östersundomin alueen liikenteen nykytilaselvitys

                    Östersundomin yleiskaava-alueen joukkoliikenneselvitys. Luonnos.

                    Östersundomin raidevaihtoehtojen vertailu

                    Östersundomin katuliikennefilosofia osa 1

                    Östersundomin yhteinen yleiskaava. Teknistaloudellinen selvitys. Luonnos

                    Östersundomin lämmitysratkaisut

                    Östersundomin osayleiskaava-alueen vesihuollon yleisjärjestely - vaihtoehdot

                    Östersundomin osayleiskaava-alueen vesihuoltoverkoston kapasiteettiselvitys

                    Aurinkosähkön mahdollisuudet Östersundomissa

                    Rannikon laaksoista metsäylängölle - osayleiskaavatasoinen maisemaselvitys Östersundomin alueelta

                    Hevostilaselvitys. Hevosten tulevaisuus Östersundomissa. Luonnos

                    Liitosalueen eteläosan kasvillisuusselvitys

                    Östersundomin osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma

                    Sipoonkorpi ja Östersundom - suunnittelun lähtökohdat. Luonnos

                    Östersundomin puroselvitys

                    Östersundomin rakennemallien hiilijalanjäljen arviointi

                    Majvikin maankäyttösuunnitelma

                    Alustava luontoselvitys Sipoon Majvikin ja Granön osayleiskaava-alueelle

                    Östersundomin yleiskaavan leikekirja

 

 

 

 


2

TONTIN VARAAMINEN JÄTKÄSAARESTA AB INVEST AS:LLE HOTELLIRAKENNUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN (TONTTI NRO 20803/1)

 

Khs 2011-305

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee varata AB Invest AS:lle Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelissa nro 20803 sijaitsevan hotellitontin nro 1 (noin 3121 m2, Jätkäsaarenlaituri 3, Tyynenmerenkatu 2, 14 800 k-m2) hotellirakennuksen suunnittelua varten 31.12.2012 saakka seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Varauksensaajan on suunniteltava tontille arkkitehtonisesti korkeatasoinen hotellirakennus yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Tontille on suunniteltava ajoluiska niin, että naapuritontilla 20803/2 sijaitsevan rakennuksen (Sonckin pohjoinen makasiinirakennus) kellarikerrokseen saadaan rasiteajoyhteys.

 

Lisäksi hotellirakennukseen on suunniteltava rakennusviraston pumppaamon tuuletusputki niin, että se ulottuu hotellirakennuksen katolle.

 

3                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei tonttia koskevaa lopullista luovutussopimusta saada tehtyä.

 

Pöytäkirjanote AB Invest AS:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

AB Invest AS:n hakemus 26.11.2010

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

Liite 3

Ote asemakaavakartasta

 

Liite 4

Kiinteistölautakunnan muistio 8.2.2011

 

Liite 5

Tontin varaaminen Jätkäsaaresta Ab Invest As:lle... - päätöshistoria

 

20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin nro 20803
tontti nro 1; Jätkäsaarenlaituri 3, Tyynenmerenkatu 2

 

ESITTELIJÄ                      Jätkäsaaressa sijaitseva hotellitontti 20803/1 esitetään varattavaksi norjalaiselle AB Invest AS:lle korkealuokkaisen hotellin suunnittelua varten.

 

Kiinteistösijoitusyhtiö on erikoistunut hotellikiinteistöjen rakentamiseen ja omistukseen ja sillä on useita hotellikiinteistöjä lähinnä Norjassa ja Ruotsissa. Hotellien operoinnista yhtiön omistamissa kiinteistöissä vastaavat tunnetut kansainväliset hotelliketjut. Yhtiö esitti viime vuonna silloin hotellihankkeen toteuttamista Katajanokalle (ns. ristihotelli), mutta hankkeelle ei syntynyt toteutusedellytyksiä.

 

Nyt kysymyksessä oleva Jätkäsaaren tontti sijaitsee erittäin keskeisellä paikalla uuden asunto- ja toimitila-alueen pohjoispäässä alueen sisääntuloväylänä toimivan Jätkäsaarenlaituri -nimisen kadun ja rantalaiturin välissä. Asemakaavassa tontti on merkitty hotellirakennusten korttelialueeksi (KL-1). Tontin pinta-ala on 3121 m2 ja rakennusoikeus 14 800 k-m2. Rakennusoikeudesta 400 k-m2 on sijoitettava ensimmäiseen kerrokseen myymälätilaksi. Asemakaavassa tontille on osoitettu 4, 8 ja 16 -kerroksiset rakennusmassat. Hakija on alustavasti suunnitellut tontille noin 400 huoneen hotellia.

 

Hotellihanke tukee osaltaan kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden ja uuden Jätkäsaaren asunto- ja toimitila-alueen toteuttamista. Lisäksi hotellihanke palvelee osaltaan Länsisataman matkustajasatamaa.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa tontin varaamista hakijalle edellyttäen, että hotellirakennus suunnitellaan yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa eikä asemakaavaa jouduta muuttamaan.

 

Esittelijä pitää hyvänä, että uudelle Jätkäsaaren asunto- ja toimitila-alueen pääsisääntuloväylän päähän laiturialueen ja Tyynenmerenkadun väliin saadaan toteutettua korkeatasoinen ja näyttävä hotellirakennus.

 

Hotellihanke tukee osaltaan kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden ja uuden Jätkäsaaren asunto- ja toimitila-alueen toteuttamista. Lisäksi hotellihanke palvelee osittain Länsisataman matkustajasatamaa.

 

Varaus ehdotetaan tehtäväksi 31.12.2012 saakka, jotta korkeatasoisen hankkeen suunnittelulle jää riittävästi aikaa.

 

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.