Kokousaika

22.2.2010 kello 16.00 – 17.22

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

Krohn, Minerva

 

 

Moisio, Elina

 

 

Ojala, Outi

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

Räty, Laura

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

Rauhamäki, Tatu

varajäsen

 

Lehtonen, Hannele

varajäsen

 

Kari, Emma

varajäsen

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja
(paitsi osa 226-227 §:t)

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri


 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Sauri


194-195,


-,


201-208, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


209-210, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
196,


211, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


212-219, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
197-200,


220-227, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

194

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

195

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

196

Stj/1

Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

197

Kaj/2

Jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttaminen Jätkäsaaren ja Kalasataman alueille ja sitä varten perustettavien yhtiöiden lainojen takaaminen

 

198

Kaj/3

Vallilan korttelin nro 534 sekä puisto- ja katualueen muuttaminen (nro 11903)

 

199

Kaj/4

Ormuspellon asemakaavaan nro 11465 sisältyvien tonttien vuokrausperusteiden määrääminen (Malmi, Ala-Malmi)

 

200

Kaj/5

Laajasalon korttelin nro 49056 ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11873)

 

201

Kj/3

Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen

 

202

Kj/4

Kaupunkiympäristön puhtaanapitohankkeeseen myönnetyn määrärahan (1,0 milj.) käyttö

 

203

Kj/5

Valtuutettu Jyrki Lohen toivomusponsi: Selvityksen tekeminen sähkön ja kaukolämmön tariffien rakenteen muuttamisesta energiansäästöön motivoivaksi

 

204

Kj/6

Jakomäen uimahallin peruskorjauksen rahoittaminen

 

205

Kj/7

Lausunnon antaminen ympäristöministeriölle rakennusten kiinteistöveron porrastamisesta energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella

 

206

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 17.2.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

207

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

208

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

209

Ryj/1

Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle luonnonsuojelualueen perustamisesta Itäsalmeen

 

210

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

211

Stj/1

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Suomen romanipoliittisesta ohjelmasta

 

212

Sj/1

Kaupungin ja Helsingin Työ- ja elinkeinotoimiston yhteistyösopimus vuodelle 2010 

 

213

Sj/2

Vt Hanna-Kaisa Siimeksen toivomusponsi: Koulutilojen käyttö kerho- ja vapaa-ajan toimintaan

 

214

Sj/3

Vt Mika Ebelingin toivomusponsi: Vanhempien vapaaehtoisesti järjestämä iltapäivätoiminta

 

215

Sj/4

Vt Johanna Sydänmaan toivomusponsi: Kouluruokailun aikana myytävien välipalojen terveellisyys

 

216

Sj/5

Vt Julia Virkkusen toivomusponsi: Lasten ja nuorten kirjastopalvelut

 

217

Sj/6

Eläintarhan johtajan virkaan ottamisen vahvistaminen

 

218

Sj/7

Uuden varajäsenen valinta urheilupalkintotoimikuntaan vuodelle 2010

 

219

Sj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

220

Kaj/1

Kaupungin vuokra-asuntojen välityksessä noudatettavat periaatteet sekä eräät asuntojen jälleenvuokrausta ja asumisneuvontaa koskevat kehittämisehdotukset

 

221

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Albany International Oy:n sekä Kiinteistö Oy Helsingin Ruosilantie 10:n välisessä kiinteistökaupassa

 

222

Kaj/3

Käpylän kortteleiden nro 839, 840, 842, 849 ja 850 (Olympiakylä) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11951) 

 

223

Kaj/4

Käpylän kortteleiden nro 857, 860 - 862, 865, 867 - 870, 873, 874 ja 876 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11952)

 

224

Kaj/5

Vartiokylän tontin 45462/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11941)

 

225

Kaj/6

15.2.2010 pöydälle pantu asia

Kannanotto SRV Asunnot Oy:n ja Oy Primula Ab:n muistutuksiin Vallilan korttelin nro 534 ym. alueiden asemakaava-asiassa (nro 11903)

 

226

Kaj/7

8.2.2010 ja 15.2.2010 pöydälle pantu asia

Vapaarahoitteiseen ja 10 vuoden korkotukilainalla rahoitettavaan vuokra-asuntotuotantoon luovutettavien tonttien luovutusperiaatteiden vahvistaminen

 

227

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

194 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Rauhamäki) ja Oker-Blomin  (varalla Krohn) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

195 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

196 - 200 §

Kaupunginvaltuuston 3.3.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

196 §

Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

197 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 15.2.2010 pöydälle pantu asia
Jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttaminen Jätkäsaaren ja Kalasataman alueille ja sitä varten perustettavien yhtiöiden lainojen takaaminen

 

 

Esittelijä muutti esitystään liitteen 1 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

 

198 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 15.2.2010 pöydälle pantu asia
Vallilan korttelin nro 534 sekä puisto- ja katualueen muuttaminen (nro 11903)

 

 

Jäsen Rauhamäki teki jäsen Rädyn kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

 

Esityslistan liitteenä 1 olevan Asemakaavakartan nro 11903 (Vallilan kortteli 534 ym.) väliotsikon ”Asemakaavamerkinnät ja -määräykset” jälkeisen kappaleen toiseksi viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 65 m2 huoneistoalaa.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Rauhamäen vastaehdotuksen äänin 10-5. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Rauhamäki, Koskinen, Räty ja Rautava.

 

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

199 §

Ormuspellon asemakaavaan nro 11465 sisältyvien tonttien vuokrausperusteiden määrääminen (Malmi, Ala-Malmi)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

200 §

Laajasalon korttelin nro 49056 ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11873)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

201 §

ERÄIDEN ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2010-166

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista korkotukilainoja seuraavasti:

 

Yhtiö

 

Korkotukilaina €

 

 

 

 

 

Puotilan Kiinteistöt Oy

Kajaaninlinnantie 7

 

 

 

1 730 000

 

Helsingin Palveluasunnot Oy

Syystien palvelutalo

 

 

 

 

 4 590 000

 

Yhteensä

 

 

6 320 000

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta korkotukilainojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

202 §

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PUHTAANAPITOHANKKEESEEN MYÖNNETYN MÄÄRÄRAHAN (1,0 MILJ.) KÄYTTÖ

 

Khs 2010-223

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2010 talousarvion kohdalla 1 04 02, Khn käytettäväksi kaupungin puhtaanapitoon varatun
1,0 milj. euron hankerahan käyttösuunnitelman seuraavasti:

 

Palkattavan henkilöstön määrä

Palkkakuukaudet

Palkkakustannukset

Työvaatetus, välineistö, kuljetus,

jätevesimaksut

 

Kulut yhteensä

n. 135 henkilöä

261 kuukautta

520 000 euroa

  95 000 euroa

 

 

615 000 euroa

 

Pöytäkirjanote tarkastusvirastolle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, rakentamispalvelulle, liikuntavirastolle sekä HKL -liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

203 §

VALTUUTETTU JYRKI LOHEN TOIVOMUSPONSI: SELVITYKSEN TEKEMINEN SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TARIFFIEN RAKENTEEN MUUTTAMISESTA ENERGIANSÄÄSTÖÖN MOTIVOIVAKSI

 

Khs 2009-1057

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen (Jyrki Lohi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Jyrki Lohi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Jyrki Lohelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

204 §

JAKOMÄEN UIMAHALLIN PERUSKORJAUKSEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2009-487

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2010 talousarvion kohdasta 8 29 03, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet,

 

liikuntavirastolle 3 250 000 euroa käytettäväksi Jakomäen uimahallin peruskorjauksen kustannuksiin ja

 

tilakeskukselle 1 285 000 euroa käytettäväksi koulu- ja uimahallirakennuksen julkisivun ja vesikaton korjauksen kustannuksiin

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle, tilakeskukselle, taloushallintopalvelu- liikelaitokselle (Heljä Huusko) ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

205 §

LAUSUNNON ANTAMINEN YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE RAKENNUSTEN KIINTEISTÖVERON PORRASTAMISESTA ENERGIATEHOKKUUDEN JA LÄMMITYSTAVAN PERUSTEELLA

 

Khs 2009-2548

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

206 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 17.2.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 17.2.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin virastoille ja liikelaitoksille.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kulttuurikeskusta ja HKL-liike-laitosta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle, asuntotuotantotoimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

13                 Aloite 10

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta, rakennusvirastoa ja sosiaalivirastoa yhteistyössä muiden kaupungin asianomaisten hallintokuntien kanssa tehostamaan yhteistyötä poliisin sekä Itä-Helsingin alueen kaupunginosayhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Tallinnanaukion alueen ja sen ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

 

Aloite 28

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

14                 Aloite 30

 

Toivomusponnet 1 ja 2 sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

15–33           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote HKL-liikelaitoksen johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa julistamaan rakennusviraston kaupungininsinöörin viran haettavaksi rakennustoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja niin, että hakuilmoituksessa viran hakijoita pyydetään esittämään palkkatoivomus.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Matti-Pekka Rasilaiselle.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

34, 35           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisten päivystyspalvelujen yhteiskäytöstä.

 

Pöytäkirjanote Espoon kaupungille, Kauniaisten kaupungille, Vantaan kaupungille, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS-sairaan-hoitoalueelle, terveyslautakunnalle, terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle.

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

36                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

37–40           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja HSY Vedelle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liike-laitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

41                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apu­laiskau-pungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

207 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          16.2.2010

-                                        Helsingin Satama                                          16.2.2010

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                     20.2.2010

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

208 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

209 §

LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA ITÄSALMEEN

 

Khs 2009-2656

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että esityslistan sivulta 19 päätösehdotuksen kuudennesta kappaleesta poistetaan viimeinen virke ”Natura-alueen ja sen…”.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

210 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta

16.2.2010

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta

18.2.2010

Palmia –liikelaitoksen johtokunta

18.2.2010

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

211 §

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE SUOMEN ROMANIPOLIITTISESTA OHJELMASTA

 

Khs 2009-2604

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon työryhmän esityksestä Suomen romanipoliittiseksi ohjelmaksi:

 

Kaupunginhallitus pitää Suomen romanipoliittisessa ohjelmassa mainittuja ehdotuksia ja toimenpiteitä kannatettavina. Ohjelmalla voidaan edistää romaniväestön osallisuutta. Tavoitteet ovat yhdensuuntaisia Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2009 - 2012 ja Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2009 - 2012 kanssa.

 

Mikäli kunnille tulee uusia tehtäviä, tulee valtion osoittaa niihin voimavarat. Romanipoliittisessa ohjelmassa esitetty erityisavustus kunnille on siksi välttämätön ohjelmassa esitettyjen, romaniväestön yhdenvertaisuutta edistävien ja peruspalveluja täydentävien toimintakäytäntöjen kehittämiseksi.

 

Romanikotien ja koulujen yhteistyön kehittämisessä haasteena on opetuksen järjestäjän näkökulmasta romanien asuminen eri puolilla kaupunkia. Kouluihin ei tässä tilanteessa pääse kehittymään romanikulttuurin tuntemusta ja vakiintuneita toimintamalleja perheiden kanssa asioimiseen. Sen vuoksi hyvien toimintatapojen syntymiseksi ja leviämiseksi on hyödynnettävä mm. opetushallituksen koordinoiman, romanilasten perusopetuksen kehittämistä koskevan hankkeen kokemuksia.

 

Romanikielen opetuksen edistämiseksi tarvitaan varhennettua, ennen perusopetusta alkavaa opetusta. Kielipesätoiminta on yksi hyväksi havaittu toimintamalli. Perusopetusta täydentävänä opetuksena romanikielen opetus ei tavoita kaikkia romanioppilaita. Säädösten tarkentamista siten, että kielenopetus mahdollistuisi perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa, tulisi selvittää. Opetusmateriaalia tulee kehittää. Myös koulutetuista opettajista on pulaa.

 

Helsingin kaupungin opetustoimen näkemyksen mukaan peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen tukeen tarvitaan lisävoimavaroja, jotta riittävä yksilöllinen tuki ja ohjaus mahdollistuvat. Selvityksessä esitetyt nivelvaiheen toimenpiteet ovat kannatettavia.

 

Nykyinen lainsäädäntö tarjoaa hyvän pohjan romaniväestön koulutuksen, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Romaneille suunnattua erillistä ammatillista peruskoulutusta ei ole tarkoituksenmukaista järjestää. Romanien osallistumista yleiseen ammatilliseen peruskoulutukseen, aikuiskoulutukseen tai työvoimapoliittiseen koulutukseen tulee tukea.

 

Nuorisotoimen palvelut on pääsääntöisesti tarkoitettu palvelemaan kaikkia nuoria etnisestä tai kulttuurisesta taustasta riippumatta. Positiivisen erityiskohtelun hengessä joitakin toimintamuotoja kohdennetaan rajatuille kohderyhmille. Varsinaisesti romaninuorille suunnattuina toimintamuotoina toimivat romanipoliittisessa ohjelmassakin mainitut Lassilan romaniklubi, romaninuorten työllistäminen nuorisotaloille, yökahvila-toiminta, miesten lentopallotoiminta, sekä 13–16-vuotiaiden helsinkiläisten romaninuorten koulunkäynnin ja yleisen elämänhallinnan tueksi perustettu, opetusministeriön rahoittama NevoDrom-projekti.

 

Helsingin kaupungin nuorisotoimella on hyviä kokemuksia monikulttuurisista työyhteisöistä ja niiden toteuttamasta nuorisotyöstä. Tuloksellisuutta ja aitoa asiakaslähtöisyyttä haettaessa romaninuorten kanssa toimivina työntekijöinä on hyvä olla sekä valtaväestöön kuuluvia että romanitaustaisia nuoriso-ohjaajia.

 

Romanien elinolosuhteet ovat parantuneet asuntopoliittisten toimenpiteiden vuoksi. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Helsingissä romaniväestön asumistaso ja asumisen laatu eivät poikkea valtaväestön tasosta. Kunnallisten vuokra-asuntojen välityksessä romaneille on tarjottu erityinen palvelu, jonka tavoitteena on ollut huomioida kulttuuriset erityispiirteet asumisen järjestämisessä.

 

Romanien omaa asemaa ja mahdollisuuksia asuntomarkkinoilla edistäisi sisäinen keskustelu, jonka tavoitteeksi on asetettu sellaisista kulttuuritavoista irtautuminen, jotka aiheuttavat sisäistä syrjintää.

 

Romanipoliittisessa ohjelmassa todetaan, että romanien elinolosuhteista, terveydestä, hyvinvoinnista ja asumisesta sekä palvelutarpeista ei ole riittävästi tietoja. Tämän vuoksi ehdotetaan, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvittäisi näitä laajassa tutkimuksessa. Ehdotus on kannatettava.

 

Vanhusten terveyspalveluissa painotetaan yksilöllisyyttä ja omaisten mukaan ottamista. Romanien ikääntyneitä henkilöitä arvostavasta kulttuurista on muilla oppimista ja romanikulttuurin omien voimavarojen esilletuominen on tärkeää. Ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä on monikulttuurisuuden osuutta syytä voimistaa.

 

Romanipoliittisessa ohjelmassa iäkkäiden romanien tilanteen kokonaistarkasteluun kiinnitetään vain vähän huomiota. Romaniväestön huomioiminen kuntien ikäpoliittisissa ohjelmissa on tärkeää, mutta se ei riitä ratkaisemaan erityisryhmien tilannetta. Ikäpoliittiset ohjelmat ovat yleisellä tasolla. Romanipoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotuksissa on niin ikään vähän ikäihmisiin liittyviä toimenpide-ehdotuksia. 

 

Pöytäkirjanote sosiaali- ja terveysministeriölle, asuntolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, opetuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

212 §

KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON YHTEISTYÖSOPIMUS VUODELLE 2010 

 

Khs 2010-239

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston välisen yhteistyösopimuksen vuodelle 2010.

 

                      Yhteistyösopimus on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstöjohtajan ja henkilöstökeskuksen henkilöstövoimavaraosaston osastopäällikön
allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin työ- ja elinkeinotoimistolle, Uudenmaan ELY-keskukselle, työllistämistoimikunnalle, henkilöstökeskukselle sekä
talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

213 §

VT HANNA-KAISA SIIMEKSEN TOIVOMUSPONSI: KOULUTILOJEN KÄYTTÖ KERHO- JA VAPAA-AJAN TOIMINTAAN

 

Khs 2009-2312

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

214 §

VT MIKA EBELINGIN TOIVOMUSPONSI: VANHEMPIEN VAPAAEHTOISESTI JÄRJESTÄMÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTA

 

Khs 2009-2313

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Mika Ebeling) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Mika Ebelingille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

215 §

VT JOHANNA SYDÄNMAAN TOIVOMUSPONSI: KOULURUOKAILUN AIKANA MYYTÄVIEN VÄLIPALOJEN TERVEELLISYYS

 

Khs 2009-2332

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Johanna Sydänmaa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Johanna Sydänmaalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan sivun 36 viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Tuotevalikoimasta poistettiin mm. rasvaa ja sokeria sisältäviä tuotteita.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

216 §

VT JULIA VIRKKUSEN TOIVOMUSPONSI: LASTEN JA NUORTEN KIRJASTOPALVELUT

 

Khs 2009-2328

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Julia Virkkunen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Julia Virkkuselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

217 §

ELÄINTARHAN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMISEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2009-2563

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti viitaten kaupungin työterveyshuollon antamaan lausuntoon vahvistaa kaupunginvaltuuston 3.2.2010 tekemän päätöksen professori Jukka Salon ottamisesta eläintarhan johtajan virkaan.

 

Pöytäkirjanote Jukka Salolle, eläintarhan johtokunnalle ja Korkeasaaren eläintarhalle, jolle myös työterveyshuollon lausunto toimitetaan.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

218 §

UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA URHEILUPALKINTOTOIMIKUNTAAN VUODELLE 2010

 

Khs 2009-632

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita urheilupalkintotoimikuntaan uudeksi varajäseneksi Bror-Erik Walleniuksen Ahti Pohjalaisen tilalle.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle, valitulle ja urheilupalkintotoimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

219 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

11.2.2010

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

16.2.2010

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

16.2.2010

liikuntalautakunta

16.2.2010

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

16.2.2010

- ruotsinkielinen jaosto

11.2.2010

- suomenkielinen jaosto

16.2.2010

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

16.2.2010

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

220 §

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNTOJEN VÄLITYKSESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET SEKÄ ERÄÄT ASUNTOJEN JÄLLEENVUOKRAUSTA JA ASUMISNEUVONTAA KOSKEVAT KEHITTÄMISEHDOTUKSET

 

Khs 2010-93, 2009-669, 2009-354

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että esityslistan sivulta 42 Luokasta 1 (erittäin kiireellinen asunnontarve) poistetaan kolmas ranskalainen viiva.

                     

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

221 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ALBANY INTERNATIONAL OY:N SEKÄ KIINTEISTÖ OY HELSINGIN RUOSILANTIE 10:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-266

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 18.12.2009 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Albany International Oy on myynyt Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan (Konala) korttelin nro 32048 tontin nro 1 rakennuksineen Kiinteistö Oy Helsingin Ruosilantie 10:lle.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Ruosilantie 10:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

222 §

KÄPYLÄN KORTTELEIDEN NRO 839, 840, 842, 849 JA 850 (OLYMPIAKYLÄ) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11951) 

 

Khs 2010-193

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 25. kaupunginosan (Käpylän) kortteleiden nro 839, 840, 842, 849 ja 850 rakennuskieltoaikaa 1.3.2012 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

223 §

KÄPYLÄN KORTTELEIDEN NRO 857, 860 - 862, 865, 867 - 870, 873, 874 JA 876 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11952)

 

Khs 2010-191

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 25. kaupunginosan (Käpylän) kortteleiden nro 857, 860–862, 865, 867–870, 873, 874 ja 876 rakennuskieltoaikaa 1.3.2012 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

224 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45462/3 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11941)

 

Khs 2010-5

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45462 tontin nro 3 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.12.2009 päivätyn piirustuksen nro 11941 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

225 §

15.2.2010 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO SRV ASUNNOT OY:N JA OY PRIMULA AB:N MUISTUTUKSIIN VALLILAN KORTTELIN NRO 534 YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11903)

 

Khs 2009-1537

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan vastauksen tehtyihin muistutuksiin. 

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään 

 

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa uusien asuinrakennusten rakentamisen Primulan teollisuusrakennuksen paikalle sekä Volvo-Au­ton entisen rakennuksen suojelun ja käyttämisen toimitiloina.

 

Korttelin nro 534 tontin nro 10 (Teollisuuskatu 3, Primula) käyttötarkoitus on muutettu teollisuuskäytöstä kolmeksi asuntotontiksi, joiden raken­nusoikeus on yhteensä 10 360 k-m2. Tontin maanpäällinen rakennusoikeus vähenee voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna 10 790 k-m2:llä. Primulan leipomorakennus puretaan ja sen paikalle rakennetaan uusia asuintaloja, yhteensä noin 120 asuntoa: Teollisuuskadun varteen 2–5-ker­rok­si­nen asuinrakennus, jossa on myös liike-, toimisto- tai työtiloja, ja sen taakse kolme pienkerrostaloa. Maan alle tehdään pysäköintihalli noin 90 autoa varten. Tontin maaperän mahdollinen pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantunut maaperä kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

 

Korttelin nro 534 tontin nro 9 (Sturenkatu 21, Volvo-Auto) käyttötarkoitus on muu­tettu toimitilakäytöksi, kun se on aiemmin ollut teollisuus- ja varastokäyttö. Rakennus suojellaan. Rakennusoikeu­deksi on merkitty nykyisen raken­nuksen kerrosala (9 045 k-m2) eli maan­päällinen rakennusoikeus vähe­nee 14 085 k‑m2:llä voimassa olevaan asemakaavaan verrat­tuna.

 

Muistutusten keskeinen sisältö

 

SRV Asunnot Oy esittää (20.8.2009) muun muassa, että asemakaavaehdoissa vaadittu rakennettavien asuntojen keskipinta-alavaatimus 75 m2 on poistettava kokonaan, koska se johtaisi niin suureen määrään isoja asuntoja, että kohteella ei olisi lähitulevaisuudessa käynnistymismahdollisuuksia. Parvekkeiden ripustamista koskeva teksti on poistettava asema­kaavaehdoista kokonaan, koska Teollisuuskadun puolella olevien parvekkeiden väliin tulee tehdä palo- ja äänisyistä betonipie­let, joiden varaan parvekkeet voidaan helposti tukea. Rakentamistapaohjeen laatiminen tässä kohteessa on tarpeeton vaatimus, koska kohteessa on vain yksi toteuttaja. 

 

Oy Primula Ab pyytää (26.8.2009), että kaupunki ottaisi huomioon SRV Asunnot Oy:n muistutuksessa esitetyt seikat, jotta syntyisi realistiset edellytykset alueen asuntorakennusoikeuden toteutumiselle.

 

Kannanotto muistutuksiin

 

Keskipinta-alamääräyksen tarve on harkittu kaavaehdotuksen laatimisen yhteydessä ottaen huomioon Vallilan alueen olemassa olevan asun­tokannan pienasuntovaltaisuus. Asuntojen kokoa koskevalla määräyksellä halutaan turvata perheasuntojen rakentuminen alueelle. Asun­­tojen keskikokoa koskevasta määräyksestä voidaan poiketa silloin, jos kyseessä on vuokratuotanto. Kaavamääräystä on täsmennetty tältä osin.

 

Rakennuttajan esittämä Teollisuuskadun viereinen parvekeratkaisu näyttää kaavan tavoitteen mukaiselta. Kaavamääräystä on lausunnon johdosta täsmennetty niin, että parvekkeiden ripustamista koskeva mää­räys ei koske kokonaan sisäänvedettyjä parvekkeita. Asuinkorttelin muut parvekkeet on kuitenkin suunniteltava siten, että ne ripustetaan rakennusrungosta.

 

Nyt rakennettava uusi asuinkortteli on osa Vallilan kaupunginosaa ja Puu-Vallilan vieressä. Nämä alueet on luokiteltu valtakunnallisesti arvok­kaiksi kulttuurihistoriallisiksi ympäristöiksi. Asemakaavan muutoseh­dotuksessa määrätään, että asuinkorttelialueelle on laadittava yhtenäinen rakentamistapaohje sekä värisuunnitelma ja valaistussuunnitelma yhteistyössä puistosuunnittelun kanssa. Rakentamistapaohjeella halutaan varmistaa, että asuntotonttien toteuttaminen, niiden liittäminen puistoon ja naa­puritontilla sijaitsevaan suojeltuun rakennukseen tulee harkittua huolellisesti.

 

Muistutusten johdosta kaavamääräyksiä on täsmennetty seuraavasti:

 

                          Parvekkeet tulee ripustaa rakennusrungosta, lukuun ottamatta kokonaan sisäänvedettyjä parvekkeita.

 

                          Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 m2 huoneistoalaa. Määräys ei koske vuokra-asuntotuotantoa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote SRV Asunnot Oy:lle ja Oy Primula Ab:lle.   

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

226 §

8.2.2010 ja 15.2.2010 pöydälle pantu asia

VAPAARAHOITTEISEEN JA 10 VUODEN KORKOTUKILAINALLA RAHOITETTAVAAN VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN LUOVUTUSPERIAATTEIDEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2009-2618

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

227 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

16.2.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

11.2.2010

rakennuslautakunta

16.2.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

10.2., 15.2. ja 16.2.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

203 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JYRKI LOHI:
UTREDNING OM ÄNDRINGAR I EL- OCH FJÄRRVÄRMETARIFFERNA

FÖR ÖKNING AV MOTIVATION FÖR ENERGIBESPARING

 

Stn 2009-1057

Ärende Kj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 29.4.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Jyrki Lohi) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Jyrki Lohi och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Malinen Matti, chef för koncernenheten, telefon 310 36277

 

 

Översättning:

214 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MIKA EBELING:

EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I SKOLORNA SOM FÖRÄLDRAR

ORDNAR FRIVILLIGT                                                                                         

 

Stn 2009-2313

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 4.11.2009

 

lämna den som föreslagit klämmen (Mika Ebeling) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Mika Ebeling och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Hyttinen Hannu, stadssekreterare, telefon 310 36683

 

Översättning:

215 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JOHANNA

SYDÄNMAA: FÖRSÄLJNING AV HÄLSOSAMMA MELLANMÅL

UNDER SKOLMÅLTIDEN                                                                                  

 

Stn 2009-2332

Ärende Sj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 4.11.2009

 

lämna den som föreslagit klämmen (Johanna Sydänmaa) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Johanna Sydänmaa och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

- -

 

Tilläggsuppgifter:

Hyttinen Hannu, stadssekreterare, telefon 310 36683

 

 

Översättning:

216 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

JULIA VIRKKUNEN: BIBLIOTEKSTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA  

 

Stn 2009-2328

Ärende Sj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 4.11.2009

 

lämna den som föreslagit klämmen (Julia Virkkunen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Julia Virkkunen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Tapiolinna Hilkka, stf. stadssekreterare, telefon 310 36054

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ville Ylikahri

Jan D. Oker-Blom

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   2.3.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 194-200, 203, 205-211, 213-217, 219-220 ja 225-227 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 222 - 223 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 224 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 221 §

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 


 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

 

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 


 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

194-200, 203, 205-211, 213-217, 219-220 och 225-227 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

222-223 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

224 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

221 § i protokollet

 

 

 


 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 


 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 


 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.